BYGG REIS DEG 2009

erhvkal.dk

BYGG REIS DEG 2009

(mio. kr.): (mio. kr.):

Hvilke af virksomhedens produkter er særlig relevante i forbindelse med projektet:

Hvordan blev virksomheden først opmærksom på projektet:

Information fra

brancheforening

Information i

fagpresse

Omtale i

dagblade/radio/

fjernsyn

Samtale med

kolleger

Kontaktet af

koordinator

Virksomhederne forpligter sig i henhold til retningslinierne til at deltage i projektet -

dvs. være til stede ved og deltage i præsentationer, kontaktmøder mv. - og skal desuden

medvirke ved evalueringen af projektets gennemførelse og effekt.

____________________________________________________

Dato Underskrift og stempel

Opmærksomheden henledes på § 7, stk. 1 i lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse

aspekter af Danmarks Eksportråds virke:

”Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde

den, der i forbindelse med en ansøgning om tilskud afgiver urigtige eller

vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags

afgørelse.”

Det udfyldte og underskrevne skema sendes til koordinator, der indsender alle skemaer

samlet til Danmarks Eksportråd.

3 Regnskabsperiode: Anfør den seneste regnskabsperiode. Oplys desuden det gennemsnitlige antal ansatte, samt

den samlede omsætning og eksportomsætning i perioden. Desuden oplyses summen af aktiver ved

regnskabsperiodens afslutning.

Danmarks Ambassade, Oslo Side 7 af 9

Danmarks Eksportråd

More magazines by this user
Similar magazines