Årsberetning 2012 - Pressenævnet

pressenaevnet.net.dynamicweb.dk

Årsberetning 2012 - Pressenævnet

– særligt om interesseorganisationer

Organisationer med interesse inden for et område indgiver af og til klage til Pressenævnet over

offentliggørelser inden for deres interessefelt, men uden at organisationen selv er nævnt. Organisationernes

generelle interesse i omtalen har efter hidtidig praksis sjældent været tilstrækkeligt til, at

de er klageberettigede. Fra praksis kan henvises til følgende afvisninger:

Brændeovnsleverandører klagede over omtale af forurening

I et tv-indslag på Lorry forholdt en miljøingeniør fra Det Økologiske Råd sig kritisk til brændeovnes

forurening. I indslaget blev der henvist til producenter med udtalelsen: Der skal ”sendes et signal

til producenterne af de her brændeovne”.

DAPO - Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne – og foreningens 13 medlemsvirksomheder

klagede. DAPO repræsenterede den samlede branche af danske producenter af

pejse og brændeovne.

Pressenævnet udtalte, at da DAPO eller foreningens medlemmer ikke selv var direkte eller indirekte

nævnt i udsendelsen, havde foreningen ikke en sådan interesse, at der var grundlag for at

behandle klagen. Klagen blev derfor afvist uden behandling. Det forhold, at DAPOs 13 medlemmer

var dækkende for den samlede branche af danske producenter, kunne ikke føre til et andet

resultat, idet der i udsendelsen henvistes til producenter generelt.

Kendelse af 7. maj 2012 i sag nr. 12-70-00243.

Forsikringsmæglerforening og medlemmer med markedsandel på 70 %

Økonomisk Ugebrev bragte artiklen ”Lille pensionsmægler bider de store i haserne”. I artiklen var

blandt andet anført: ”Helt store virksomheder […] har senest skiftet fra at hente rådgivning fra de

traditionelle pensionsmæglere og pensionsselskaber til at hente rådgivningen fra [en anden forsikringsmægler]”.

Forsikringsmæglerforeningen klagede som mandatar for tre navngivne medlemmer. Hverken foreningen

eller de tre medlemmer var omtalt ved navn i artiklen.

Der var ikke over for Pressenævnet fremlagt oplysninger om, at Forsikringsmæglerforeningens tre

navngivne medlemmer, skulle have mistet markedsandele til den omtalte mægler.

Nævnet fandt herefter, at foreningen og de tre medlemmer ikke var klageberettigede. Det forhold,

at de tre medlemmer havde en markedsandel på ca. 70 % af det mæglerbetjente pensionsmarked,

kunne ikke føre til et andet resultat, idet der i artiklen var henvist til ”de store pensionsmæglere”

generelt. Klagen blev afvist.

Kendelse af 15. august 2012 i sag nr. 12-70-00276.

– udviklingen i Nævnets praksis om retlig interesse

Nævnet har på sine plenarmøder i 2012 drøftet sin praksis vedrørende betingelsen om retlig interesse.

Der har under møderne været enighed om at anlægge en bredere fortolkning af kravet til retlig

interesse. Det må derfor forventes, at nævnet i højere grad end hidtil vil behandle klager, fx. fra

interesseorganisationer, selv om organisationen ikke selv er omtalt eller identificeret i mediet. Det

vil dog bero på en konkret vurdering.

25

More magazines by this user
Similar magazines