Referat fra generalforsamlingen

guldsmed.dk

Referat fra generalforsamlingen

Referat

Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere

Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00

på Sinatur Skarrildhus, Herning

Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter over til

dagsordenens punkter for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent

På forslag fra bestyrelsen blev advokat Peter Thykier valgt som dirigent. Dirigenten modtog

valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Ole Rostmose indledte sin beretning med at understrege vigtigheden af styrkelsen af det

kollegiale samarbejde i branchen set i lyset af de mange udfordringer branchen stod overfor

i forhold til nye krav fra kunder, leverandører og myndigheder.

Dernæst ønskede formanden Trine Thorning - DGU’s nye direktør velkommen!

Ole Rostmose fortsatte sin beretning og omtalte de mange indbrud, tyverier og røverier som

flere af vores kolleger og medlemmerne har været offer for, og fremhævede at DGU gør en

stor indsats for at forebygge kriminaliteten gennem en løbende dialog med Rigspolitiet og

med politikredsene. Der er indgået et samarbejde med Dansk Erhverv, som ved hjælp af

bl.a. vores viden og erfaring på området kan bruges til at sætte yderligere fokus på

problemstillingen.

Og netop på grund af den høje kriminalitet mod branchen stiller forsikringsselskaberne

større og større krav til både varemængden og sikringsforanstaltningerne, og det er derfor

helt afgørende at få sat en stopper for kriminaliteten og få styrket dialogen med

forsikringsselskaberne om bedre forsikringsvilkår.

Formanden omtalte det seneste møde med Rigspolitiet i maj måned, hvor man fra DGU’s

side havde presset ekstra på for at få løst problemer med guldopkøbere – de såkaldte ”hotelsalg”.

Rigspolitiet har som følge deraf opfordret Justitsministeriet til en stramning omkring

loven med brugte genstande. Samtidig har Rigspolitiet bedt DGU om at kontakte dem, når

vores medlemmer stødte på ulovlige guldopkøbere i lokalområderne.

En af de store udfordringer, som medlemmerne står overfor i samhandlen med branchens

leverandører er de mange krav som der bliver stillet i forbindelse med køb af varer og som

ofte binder forretningerne på varer, de ikke har kundekreds til. Det kræver et stærkt

sammenhold i branchen at modstå disse leverandørkrav og DGU opfordrede derfor til

stadighed leverandørerne til en konstruktiv dialog om dette.

Ole Rostmose redegjorde for den ny ”helligdagslov”, hvor forretningerne kan holde åbent alle

dage, undtagen på helligdage. Ingen forretninger i lejekontrakter eller lignende kan

pålægges at holde åbent på hverdage efter kl. 20.00, på lørdage efter kl. 17.00, og på

søndage. Endvidere omtalte han Arbejdsmarkedets overenskomstforhandlinger, og den

økonomiske udvikling og den seneste stigning i første kvartal, hvor forbrugertilliden røg op

på 10,4 procentpoint – den største stigning på så kort tid i flere år.

Generalforsamling/2011/ref090611-ul-lb Side 1 af 6


Omkring uddannelse oplyste Ole Rostmose om det faldende elevantal på skolen. Der er 3

hold Guld 1 mod 5 hold for 2 år siden. Der mangler praktikpladser til de unge, så han

opfordrede alle medlemmer til at se positivt på denne mulighed.

DGU havde aflyst flere efteruddannelseskurser på grund af manglende tilslutning, men også

fordi reglerne indenfor systemet er blevet meget begrænset. DGU arbejder derfor på en

revidering af egne kurser, således at man fremover kan tilbyde fleksible og fortsat relevante

kurser.

Som nævnt sidste år har Guldsmedebranchen Leverandørforening ønsket at opsige

bofællesskabet på Kongevejen. Ejendommen er derfor sat til salg, men markedet for salg af

erhvervsejendomme er imidlertid meget stille. DGU har sideløbende sonderet bofællesskab

og samarbejde med andre beslægtede organisationer indenfor detailområdet og disse

sonderinger fortsætter. Leverandørforeningen har fortsat bopæl på Kongevejen.

Ole Rostmose redegjorde endvidere for de opgaver man ønskede at arbejde videre med i de

kommende år:

Vi skal tiltrække nye kunder og genvinde de kunder, som er gået forbi vores dør i de

seneste 2 til 3 år på grund af krisen gennem markedsføring, via opmærksomhed om

vores særlige kompetencer, faglige viden, sortiment, service og moderne design

Vi skal tænke nyt i forhold til de unge forbrugere - sociale medier, som Facebook,

Twitter m.v.

Vi skal styrke den politiske interessevaretagelse, i forhold til politi,

forsikringsselskaber, leverandører og myndigheder samt etablering af

netværksgrupper

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Ekstrakt af regnskab for 2011 var fremsendt sammen med regnskab for 2010 og budget for

2011.

Trine Thorning gennemgik de enkelte poster i regnskabet, hvor indtægter fra servicebidrag

for 2011 lå på 2.325.000 kr. mod 2.330.000 kr. i 2010. De samlede indtægter var 2.488.000

kr. i 2011 mod 2.462.000 kr. i 2010. Omkostningerne beløb sig i alt til 2.490.000 kr. i 2011

mod 2.467.000 kr. i 2010.

Trine Thorning gennemgik noterne under Reklame/Marketing, som i 2010 var på 100.000

kr. og nul i 2011, hvilket skyldtes bladet Alt om Smykker og Ure, der nu var skrinlagt.

Stigningen på 43.000 kr. under Lønninger og personaleudgifter i 2011 skyldtes

rekrutteringomkostninger i forbindelse med direktørskiftet samt udbetaling af feriepenge til

Line Bech.

Årets resultat var et underskud på -2.000 kr. som bestyrelsen foreslog overført til næste år.

Trine Thorning gennemgik herefter Aktiver og Passiver

Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som dirigenten konstaterede godkendt af

generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af budget for 2013 – herunder fastsættelse af servicebidrag

Budget for 2013 var fremsendt sammen med indkaldelsen.

Side 2 af 6


Trine Thorning gennemgik budget for 2013.

Budgetterne var sammenstillet med regnskab for 2011. Man havde besluttet at holde

samme budgetniveau i 2013 som i 2012, nemlig på 2.425.000 kr. Trine Thorning redegjorde

for den øget lønningspost (direktørskifte), møder, rejser og repræsentation var højere end

tidligere, hvilket skyldtes at man fremadrettet ønskede en større synlighed, hvilket betød

flere rejseomkostninger, og kontorudgifterne var reduceret til 95.000 mod 110.000 i 2012.

Man budgetterede således med et overskud på 4.000 kr.

Bestyrelsen foreslog uændret servicebidrag i 2013.

Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til det fremlagte budget for 2013, som

dirigenten konstaterede godkendt af generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag

Dirigenten meddelte, at der ikke var indkommet forslag til behandling på

generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til

foreningens sekretariat senest den 28. februar.

6. Valg af formand

Foreningens formand er på valg hvert år i henhold til vedtægternes § 6. Bestyrelsen

indstillede Ole Rostmose, Carat Smykker & Ure, København, til genvalg som formand.

Der var ingen andre forslag til formandsposten, og Ole Rostmose blev med akklamation

valgt som formand.

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsen indstillede følgende bestyrelsesmedlem til genvalg:

Berit Hertz, P. Hertz, København

Steen Thistrup, Guldsmed Guldsteen ApS, Odense

Lars Boye, Guldsmed Boye, Århus og Silkeborg

Bestyrelsessuppleant Peter Løkke, P.S. Løkke, Frederiksværk, var på valg, men ønskede

ikke genvalg

Bestyrelsen indstillede derfor til nyvalg

Lotte Hvitfeldt Højgaard, Hvitfeldt Ure & Guld, Greve

Der var ingen andre forslag og generalforsamlingen valgte enstemmigt de opstillede

bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.

Bestyrelsens medlemmer er:

Ole Rostmose Carat Smykker & Ure, København, formand

Berit Hertz, P. Hertz A/S, København

Steen Thistrup, Guldsmed Guldsteen ApS, Odense

Side 3 af 6


Lars Boye, Guldsmed Boye, Århus og Silkeborg

Bjarne Vejsnæs, Jacob Nielsen & Søn, Sønderborg

Jens Christian Møller, Guldsmed Lauridsen, Svendborg

Kim Colding, Ballerup Guld og Sølv, Ballerup

Bestyrelsens suppleanter er:

Lars Ørsnes, Henrik Ørsnes, Aalborg

Lotte Hvitfeldt Højgaard, Hvitfeldt Ure & Guld, Greve

8. Valg af statsautoriseret revisor

Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved statsaut. revisor Palle Valentin

Kubach blev valgt som foreningens revisor.

9. Valg af interne revisorer og revisorsuppleanter

Dirigenten oplyste, at de interne revisorer er på valg hvert år. Ifølge vedtægternes § 4 skal

der være 2 interne revisorer. Bestyrelsen indstillede til genvalg:

Anette Flint, A. Madsen Guld Sølv Ure, Birkerød

Helge Max Andersen, Asger & Helge Max Andersen ApS, Roskilde

Interne revisorersuppleanter

Asger Max Andersen, Roskilde

Flemming Hertz, København

Generalforsamlingen genvalgte begge interne revisorer samt interne revisorsuppleanter..

10. Valg af legatbestyrelse til Lars Nielsen og hustrus Mindelegat

I legatbestyrelsen sidder fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, mens suppleanten er på valg hvert år.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede følgende bestyrelsesmedlemmer til genvalg:

Ole Rostmose, København

Bjarne Vejsnæs, Sønderborg

og som bestyrelsessuppleant indstillede bestyrelsen til genvalg:

Steen Thistrup, Guldsmed Guldsteen ApS, Odense

De indstillede medlemmer til legatbestyrelsen blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen.

Legatbestyrelsen er herefter:

Ole Rostmose, Carat Smykker & Ure, København

Bjarne Vejsnæs, Jacob Nielsen & Søn, Sønderborg

Berit Hertz, P. Hertz A/S, København

Lars Boye, Guldsmed Boye, Århus og Silkeborg

Steen Thistrup, Guldsmed Guldsteen ApS, Odense, suppleant

Side 4 af 6


11. Faglig debat

Ole Rostmose indledte debatten i forlængelse af Poul Guldborgs foredrag omkring etablering

af netværk og ønskede en tilkendegivelse fra forsamlingen, hvorvidt man kunne bruge og

drage nytte af disse tiltag medlemmer iblandt. Thomas Kruse foreslog, at man udsendte en

fælles mail med information om netværk til de medlemmer, som ikke var til stede ved

generalforsamlingen. Thorben Andersen nævnte, at han for en del år siden havde været med

til etablering af nogle erfa-grupper, hvoraf nogle fortsat eksisterede, til stor gavn for de

deltagende medlemmer. Birthe Frandsen omtalte de allerede eksisterende netværksgrupper,

nemlig de såkaldte ”Guldpiger”, som eksisterede i Jylland, Fyn og Sjælland.

Thomas Kruse ønskede en uddybning af konferencen på Børsen den 6. juni. Trine Thorning

oplyste, at det var en konference om den græseoverskridende kriminalitet som vedrørte hele

detailhandlen, der jo oplevede mange røverier og tyverier. Justitsministeren havde selv

ønsket mere fokus på problemet og var også til stede på konferencen. Trine Thorning var i

tæt dialog og samarbejde med Dansk Erhverv og hun havde også plads i Handelsudvalget,

hvor problemerne blev grundigt belyst og løftet op på højeste plan.

På forespørgsel fra et medlem i forsamlingen omkring efteruddannelse oplyste Trine

Thorning, at man er i gang med at planlægge nogle endagskurser med Ulrik Lynge, som

forventes afholdt i sekretariatet på Kongevejen samt i Jylland. Der ville snarest komme

besked herom.

Der var ros til formanden for hans arbejde med leverandørerne, deres krav til forretningerne

og deres nethandel og foreslog at dette kunne være et emne til netværk.

Henrik Keis påpegede fordelene ved internettet, men efterlyste også ideer til hvordan ”vi

fagfolk” ellers kunne bruge nettet? – events eller lignende.

Thorben Andersen ønskede at dele sin begejstring over Anytimes kassesystem og

lagerstyring, som fungerede perfekt og hvor servicen var i top. Charlotte Linde supplerede at

man ikke behøvede at være medlem af Anytime for at købe systemet.

Christian Knorr anførte, at han mærkede en markant stigning i snyd med Dan-kortet. Ole

Rostmose tilsluttede sig problemet og havde derfor også bedt Trine Thorning tage det med i

Handelsudvalget, hvor man havde meget fokus på brug af Dankortet og andre kreditkort.

Svend Erik Agerfeldt gjorde opmærksom på, at udlændinge nemt kunne købe varer med

stjålne kreditkort på webshops og at der nemt kunne gå 6 måneder førend tyveriet blev

opdaget, så man skulle være OBS på denne type handel. Stine Jahn oplyste, at man kunne

melde misbruget indenfor en frist der hed 13 måneder (og ikke som bankerne oplyste 3

måneder).

På forespørgsel fra Vibholm orienterede Berit Hertz om det brev og spørgeskema, som TRYG

havde udsendt til ca. 40 guldsmedeforretninger, der i al sin enkelthed handlede om

genanskaffelse af guldsmedevarer. Berit Hertz rådede medlemmer til nøje at overveje, hvor

langt man var villig til at gå, når det drejede sig om at yde forsikringsselskaberne procenter i

forbindelse med genanskaffelse af stjålne smykker. Tidligere havde man givet 15% - nu var

man oppe på 20% - 30% - og ingen vidste hvor man nu ville ende. Derfor måtte det være op

til den enkelte guldsmed at sætte sin egen grænse for hvor langt man var villig at gå. Stine

Jahn advarede i den forbindelse om Alka, der ofte benyttede guldsmedene til vurdering for

så derefter at sælge smykker via deres egen hjemmeside.

På forespørgsel fra Joan Stokholm omkring guldopkøbere, oplyste Trine Thorning, at man

havde stor fokus på området, fordi de forskellige politikredse rundt omkring i landet

fortolkede loven forskelligt. Man havde via dette tætte samarbejde med Rigspolitiet fået en

kontaktperson, som man kunne henvende sig til, hvis man ønskede at melde ulovlige

Side 5 af 6


12. Eventuelt

Greve, den

Peter Thykier

Dirigent

guldopkøbere. I øvrigt tilføjede Trine Thorning, at Justitsministeriet arbejder på en

lovændring.

Ole Rostmose orienterede om de nye tiltag omkring messen i Bella Center og at den var

flyttet til den 9. til 12. august samtidig med Modemessen.

Dirigenten meddelte, at næste års generalforsamling ville blive holdt på Fyn i weekenden

den 1. og 2. juni 2013.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som takkede generalforsamlingen for deres

deltagelse og for et godt møde.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 11.30.

Side 6 af 6

More magazines by this user
Similar magazines