IFU AMW 526 DK 4619-694-64561.indd

docs.whirlpool.eu

IFU AMW 526 DK 4619-694-64561.indd

AMW 526

www.whirlpool.com

1


INSTALLATION AF APPARATET

FØR TILSLUTNING

KONTROLLÉR, AT OVNEN IKKE ER BESKADIGET. Kontrollér,

at ovndøren lukker tæt mod dørholderen.

Tøm ovnen, og gør den ren indvendig med en

blød, fugtig klud.

EFTER TILSLUTNING

2

KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen

svarer til spændingen i hjemmet.

KONTROLLÉR, at ovnen er tom, før den installeres.

OVNEN KAN KUN ANVENDES, hvis ovndøren er lukket

korrekt.

OPSTILLING

FØLG DEN MEDFØLGENDE installationsvejledning

ved installation af apparatet.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar

for problemer, der skyldes manglende

overholdelse af disse angivelser.

ANVEND IKKE DETTE APPARAT, hvis netledningen

eller stikproppen er beskadiget,

hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis

det er beskadiget eller har været tabt på

gulvet. Dyp ikke netledningen eller stikproppen

i vand. Hold netledningen væk

fra varme overfl ader. Ellers er der risiko

for elektrisk stød, brand eller anden fare.

DETTE APPARAT skal ekstrabeskyttes jvf.

stærkstrømsreglementet. Producenten

fralægger sig ethvert ansvar for skade

på personer, dyr eller ting som følge

af manglende overholdelse af lovgivningen.


VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG

OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆNDBARE MATERI-

ALER i eller tæt ved ovnen. Dampene kan

starte en brand eller en eksplosion.

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til tørring af

tekstiler, papir, krydderier, krydderurter,

træ, blomster, frugt eller andre brændbare

materialer. Det kan resultere i en brand.

HVIS DER GÅR ILD I NOGET I ELLER UDEN FOR

OVNEN, ELLER HVIS DER ER SYNLIG RØG: Hold

ovndøren lukket og sluk for ovnen. Tag

stikket ud af stikkontakten, eller afbryd

strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen.

BRUG IKKE FOR LANG TILBEREDNINGSTID. Det

kan resultere i en brand.

LAD ALDRIG OVNEN VÆRE UDEN OPSYN, især

hvis der anvendes papir, plast eller andre

brændbare materialer i forbindelse med

en tilberedning. Papir kan forkulle eller

brænde, og nogle plasttyper kan smelte

under opvarmning af madvarer.

ANVEND IKKE aggressive kemikalier eller

dampe i ovnen. Denne type ovn er specielt

konstrueret til opvarmning og tilberedning

af madvarer. Den er ikke beregnet

til industri- eller laboratoriebrug.

ÆG

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til kogning eller

opvarmning af hele æg med eller

uden skal, da de kan eksplodere,

selv når mikrobølgerne ikke

varmer længere.

LAD KUN BØRN bruge ovnen uden opsyn, når

de har fået tilstrækkelig vejledning til at

kunne bruge ovnen på betryggende måde,

og så de er klar over risikoen ved forkert

brug.

Mindre børn og funktionshæmmede personer

må kun bruge ovnen under opsyn.

Hold øje med børn, så de

ikke kan komme til at

lege med ovnen.

Hvis ovnen har kombi-funktion,

må børn

kun bruge ovnen under opsyn pga. de høje

temperaturer.

ANVEND ALDRIG MIKROBØLGE-

OVNEN til opvarmning af noget

i en lufttæt, lukket

beholder. Trykket i beholderen

stiger, så den kan forårsage

skade, når den åbnes, eller den kan

eksplodere.

DØRTÆTNINGEN OG OMRÅDET OMKRING DENNE

skal jævnligt efterses for skader. Hvis der er

skader i disse områder, må ovnen ikke bruges,

før den er repareret af en servicetekniker.

3


GENERELT

DENNE OVN ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL HUSHOLD-

NINGSBRUG!

OVNEN MÅ IKKE BRUGES uden madvarer i, når der anvendes

mikrobølger. Ellers kan det ødelægge ovnen.

HVIS DU ØVER DIG I BRUGEN af ovnen, skal der sættes

et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien,

så ovnen ikke bliver beskadiget.

ANVEND IKKE OVNRUMMET til nogen form for opbevaring.

FJERN METALPOSELUKKERE fra papir- eller

plastposer, inden de anvendes i

ovnen.

FRITURESTEGNING

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til friturestegning.

Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.

4

BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER for at

undgå at brænde fi ngrene ved berøring

af beholdere, ovndele eller pander efter

tilberedning.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

OPVARMNING AF VÆSKER

FOR EKSEMPEL DRIKKEVARER ELLER VAND. Overophedning

af væsken op over kogepunktet

kan ske, uden at der

kommer bobler. Det kan medføre,

at den varme væske pludselig

koger over.

Tag følgende forholdsregler for at undgå

dette:

1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere

med smalle åbninger.

2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes

i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.

3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile

et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen

forsigtigt ud af ovnen.

FORSIGTIG

SE ALTID I kogebogen til mikrobølgeovnen efter

råd og vejledning. Det gælder specielt, hvis du

tilbereder mad, der indeholder alkohol.

NÅR DU HAR OPVARMET BABYMAD eller væske

i en suttefl aske eller beholder,

bør du altid røre rundt og kontrollere

temperaturen før servering.

Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og

du undgår risikoen for skoldning eller vabler.

Fjern altid låg og sut før opvarmning!


GENERELT

DER ER et stort udvalg af tilbehør på markedet.

Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet

til brug i mikrobølgeovn.

SØRG FOR AT BRUGE TILBEHØR, der er ovnfast og tillader

mikrobølgerne at passere.

NÅR DU PLACERER MAD OG TILBEHØR i mikrobølgeovnen,

skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne.

Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal

eller med metaldele.

HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL, kommer i

berøring med ovnrummet, mens ovnen er i

brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan beskadiges.

INDEN DU TÆNDER for ovnen, skal du altid sikre

dig, at drejetallerkenen kan dreje frit.

DREJEKRYDS

ANVEND DREJEKRYDSET under glasdrejetallerkenen.

Sæt aldrig andet ud-


styr på drejekrydset.

Monter drejekrydset i ovnen.

GLASDREJETALLERKEN

BRUG GLASDREJETALLERKENEN ved alle former for

tilberedning. Den opsamler

dryppende safter og madrester,

der ellers ville brænde fast på


ovnbunden.

Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset.

TILBEHØR

CRISP-HÅNDTAG

ANVEND DET MEDFØLGENDE SPECIELLE CRISP-HÅND-

TAG, når den varme Crisp-pande

tages ud af ovnen.

CRISP-PANDE

ANBRING MADEN DIREKTE PÅ CRISP-PANDEN.

Anvend altid glasdrejetallerkenen

under Crisp-panden.

ANVEND IKKE NOGET TILBEHØR på Crisp-panden,

da den hurtigt bliver meget

varm og sandsynligvis vil beskadige

redskabet.

CRISP-PANDEN kan forvarmes før brug (maks. 3

min.). Brug altid Crisp-funktionen til at forvarme

Crisp-panden.

BAGEPLADE

Brug kun bagepladen, når

du tilbereder med varmluft

eller grill. Brug den aldrig i

kombination med mikrobølger.

RIST

BRUG RISTEN, når der tilberedes

og bages med varmluft, grill,

varmluft kombi, automatisk

varmluft kombi eller turbogrill kombi.

NÅR DU GRILLER UDEN MIK-

ROBØLGER, skal du placere

risten på bagepladen, så

madvaren kommer tættere

på grillelementet i loftet.

5


DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES

ET MINUT EFTER, at ovnen er gået i “standby”.

(Ovnen er i “standby”-tilstand, når

24-timers uret vises, eller (hvis uret

ikke er indstillet) displayet er tomt).

6

STARTBESKYTTELSE / BØRNESIKRING

DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks. for at lægge

mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers

viser displayet ordet “DOOR” (dØR).

DOOR

AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING

AFBRYDELSE AF EN TILBEREDNING:

VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AF-

BRYDE TILBEREDNINGEN for at kontrollere,

vende eller røre i maden.

Indstillingen huskes i 10

minutter.

FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN:

LUK OVNDØREN, og tryk Start-knappen

ÉN GANG. Tilberedningen

genoptages, hvor den blev afbrudt.

NÅR DER TRYKKES PÅ START-KNAPPEN TO

GANGE, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

HVIS TILBEREDNINGEN IKKE SKAL

FORTSÆTTE:

TAG MADEN UD AF OVNEN, luk ovnlågen

og tryk på STOP-knappen.

DER LYDER ET BIP hvert minut i 10 minutter, når

tilberedningen er afsluttet.

Tryk på STOP-knappen, eller

åbn ovndøren for at stoppe

signalet.

BEMÆRK: Ovnen husker kun indstillingen i 60

sekunder, hvis ovndøren åbnes og lukkes igen,

når tilberedningen er afsluttet.


PROGRAMAFVIGELSE ER TILGÆNGELIG i Auto-funktionerne,

men ikke i Jet-optøning .

I AUTO-FUNKTIONERNE har du mulighed for personligt

at kontrollere slutresultatet med funktionen

Regulering af tilberedningsgrad. Med

denne funktion kan du indstille en højere eller

lavere sluttemperatur i forhold til standardindstillingen.

PROGRAMAFVIG

NIVEAU EFFEKT

Hi 2 GIVER HØJESTE SLUTTEMPERATUR

Hi 1 GIVER HØJERE SLUTTEMPERATUR

- - - - STANDARDINDSTILLING

Lo 1 GIVER LAVERE SLUTTEMPERATUR

Lo 2 GIVER LAVESTE SLUTTEMPERATUR

NÅR EN FUNKTION ER FÆRDIG, starter ovnen afkølingsproceduren.

Det er helt normalt.

Herefter slukkes ovnen automatisk.

PROGRAMAFVIGELSE

AFKØLING

VED ANVENDELSE AF en af disse funktioner skal ovnen

være i standardindstilling. Denne indstilling

giver normalt det bedste resultat. Men

hvis den opvarmede mad er blevet for varm til

at spise med det samme, er det nemt at justere

dette, før funktionen bruges næste gang. Det

gøres ved at vælge et trin i Programafvig med

justeringsknappen, når der er trykket på Startknappen.

BEMÆRK:

PROGRAMAFVIGELSEN kan kun indstilles eller ændres

i de første 20 sekunder af funktionen.

AUTO-VARMLUFT KOMBI: Programafvigelsen kan

kun indstilles eller ændres de første 20 sekunder

af forvarmningsperioden (fødevaregruppe

3, 4 og 5).

VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE AFKØLINGSPROCE-

DUREN, uden at det beskadiger ovnen.

7


8

MINUTUR (TIMER)

q w

q DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN til nul-positionen.

w DREJ +/- KNAPPEN for at indstille tiden.

MINUTURET STARTER AUTOMATISK nedtællingen efter

1 sekund.

q e t

wry

UR

q DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN til nul-positionen.

w TRYK PÅ SELECT-KNAPPEN (i 3 sekunder), indtil venstre ciffer (timetallet)

blinker.

e DREJ +/- KNAPPEN for at indstille timetallet.

r TRYK PÅ SELECT-KNAPPEN igen. (De to cifre til højre (minuttallet)

blinker).

t DREJ +/- KNAPPEN for at indstille minuttallet.

y TRYK PÅ SELECT-KNAPPEN igen.

NU ER URET STILLET, og det går.

HVIS DU ØNSKER AT FJERNE URET fra displayet, efter det er indstillet, skal

du følge trin q og w og trykke på Stop-knappen.

FOR ATTER AT STARTE URFUNKTIONEN følges ovenstående procedure.

BEMÆRK: OVNDØREN SKAL STÅ ÅBEN, MENS URET STILLES. Der er nu 10 minutter

til at indstille uret i. Hvert trin skal udføres inden for 60 sekunder.

ANVEND DENNE FUNKTION, når der er brug for

et minutur til at måle den nøjagtige tid for

f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning

af dej.

DER HØRES ET SIGNAL, når nedtællingen er slut.

NÅR OVNEN SLUTTES TIL EN STIKKONTAKT FØRSTE

GANG eller efter en strømafbrydelse, er displayet

tomt. Hvis uret ikke er indstillet, er

displayet tomt, indtil tilberedningstiden

indstilles.


KUN MIKROBØLGER

EFFEKT ANBEFALET BRUG:

JET OPVARMNING AF DRIKKEVARER, vand, klar suppe, kaff e, te eller andre madvarer med højt

(900 W) vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fl øde, vælges en lavere eff ekt.

750 W TILBEREDNING AF fi sk, kød, gratin osv.

650 W TILBEREDNING af retter, der ikke kan omrøres.

500 W

RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter)

og færdigtilberedning af sammenkogte retter.

350 W VIDEREKOGNING AF RAGOUT, smeltning af smør.

160 W OPTØNING. Blødgøring af smør og ost.

0 W INDSTILLING af hviletiden.

TILBEREDNING OG OPVARMNING MED

MIKROBØLGER

q

e

wr

t

q DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN til mikrobølge-positionen.

w DREJ +/- KNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.

e TRYK PÅ SELECT-KNAPPEN for at vælge effektniveau.

r DREJ +/- KNAPPEN til det ønskede effektniveau.

t TRYK PÅ START-KNAPPEN.

NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:

Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med

30 sekunder ad gangen. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.

Du kan også forlænge eller forkorte tiden ved at dreje på +/- knappen.

NÅR DU TRYKKER PÅ SELECT-KNAPPEN, kan du skifte mellem tilberedningstid

og eff ektniveau. Begge kan ændres under tilberedningen

ved at dreje på +/- knappen efter valg.

VALG AF EFFEKT

BRUG DENNE FUNKTION til normal tilberedning

og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fi sk,

kartofl er og kød.

9


10

JET START

q w

q DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN til mikrobølge-positionen.

w TRYK PÅ START-KNAPPEN.

DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK med maks. mikrobølgeeff ekt og

tilberedningstiden indstillet til 30 sekunder. Hvert tryk øger tiden

med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden ved at trykke på knapperne

+/- for at forlænge eller forkorte tiden, når funktionen er startet.

FØLG VEJLEDNINGEN for “tilberedning og opvarmning

med mikrobølger”, og vælg eff ektniveauet

160 W ved manuel optøning.

FROSNE MADVARER I PLASTPOSER, husholdningsfolie

eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen,

forudsat at materialet ikke indeholder

metaldele (f.eks. metalposelukkere).

EMBALLAGENS FACON har indfl ydelse på

optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere

op end tykke.

ADSKIL STYKKERNE, efterhånden som de tør op.

Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.

BESKYT DELE AF MADEN med små

stykker alufolie, hvis de begynder

at blive varme (f.eks. kyllingelår

og den yderste del

af kyllingevinger).

MANUEL OPTØNING

DENNE FUNKTION BRUGES til hurtig opvarmning

af madvarer med stort vandindhold, f.eks.

klar suppe, kaff e eller te.

SE JÆVNLIGT TIL MADEN. Med lidt erfaring lærer du

den korrekte tid til de forskellige mængder.

VEND STORE STYKKER efter halvdelen af optøningstiden.

KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE

tør lettere op, hvis der røres rundt under

optøningen.

VED OPTØNING anbefales det ikke at tø

madvarerne helt op, men at lade den endelige

optøning afslutte under hviletiden.

HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER ALTID RESULTA-

TET, da varmen fordeler sig mere

jævnt i maden.


qe

JET-OPTØNING

q DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN til Auto-positionen.

w TRYK PÅ AUTO-KNAPPEN for at vælge den ønskede auto-funktion.

e DREJ +/- KNAPPEN for at vælge den ønskede fødevaregruppe.

r TRYK PÅ SELECT-KNAPPEN (STANDARDVÆGTEN VISES).

t TRYK PÅ +/- KNAPPEN for at indstille madens vægt.

y TRYK PÅ START-KNAPPEN.

DENNE FUNKTION MÅ KUN BRUGES hvis nettovægten

er mellem 100 g - 3 kg.

ANBRING ALTID MADVARERNE på glasdrejetallerkenen.

HALVVEJS GENNEM OPTØNINGEN STOPPER ovnen, og displayet viser

TURN FOOD (vend maden).

Åbn døren.

Vend maden.

Luk døren, og genstart ved at trykke på Start-knappen.


w r

t

y

BEMÆRK: Ovnen fortsætter automatisk optøningen efter 2 min, hvis

maden ikke er vendt I så fald bliver optøningstiden længere.

11


VED DENNE FUNKTION SKAL OVNEN ‘KENDE’ madens nettovægt.

FROSNE MADVARER:

ER VÆGTEN STØRRE ELLER MINDRE END DE AN-

BEFALEDE: Følg proceduren for “Tilberedning

og opvarmning med mikrobølger”,

og vælg 160 W til optøning.

12

MADVARE MÆNGDE TIPS

q KØD 100 G - 2 KG Hakkekød, koteletter, bøff er eller stege.

w FJERKRÆ 100 G - 3 KG Kylling, hele stykker eller fi leter.

e FISK 100 G - 2 KG Hele, koteletter eller fi leter.

r GRØNTSAGER

JET-OPTØNING

FROSNE MADVARER:

HVIS MADEN ER VARMERE end dybfrosttemperaturen

(-18°C), skal du vælge

en lavere vægtindstilling.

HVIS MADEN ER KOLDERE end dybfrosttemperaturen

(-18°C), skal du vælge en højere

vægtindstilling.

100 G - 2 KG Blandede grøntsager, ærter, broccoli osv.

t BRØD 100 G - 2 KG Brød, boller eller rundstykker.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN , og hvis vægten er over eller under den anbefalede

vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for “Tilberedning og opvarmning med mikrobølger”

og vælge 160 W til optøning.


GRILL

q w e

q DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN til grill-positionen.

w DREJ +/- KNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.

e TRYK PÅ START-KNAPPEN.

ANVEND DENNE FUNKTION TIL hurtigt at give maden

en fl ot brun overfl ade.

ANBRING RISTEN OVEN PÅ BAGEPLADEN TIL MADVARER

SOM ost, toast, bøff er og pølser.

HVIS TILBEREDNINGSTIDEN INDSTILLES TIL MERE END 90 MINUTTER, viser displayet

“CONT”. Det betyder, at ovnen kører kontinuerligt uden

tidsbegrænsning, indtil du slukker for den.

LAD IKKE OVNDØREN STÅ ÅBEN I LÆNGERE TID, når der anvendes grill, da det

vil medføre et temperaturfald.

KONTROLLER, AT DE REDSKABER, der anvendes, er varme- og ovnfaste,

før de benyttes med grillfunktionen.

ANVEND IKKE plastredskaber til grillfunktionen, da de vil smelte.

Ting af træ eller karton er heller ikke egnede.

13


14

q

e

TURBOGRILL KOMBI

wr

t

q DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN til positionen for turbogrill.

w DREJ +/- KNAPPEN til det ønskede effektniveau.

e TRYK PÅ SELECT-KNAPPEN for at vælge tilberedningstiden.

r DREJ +/- KNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.

t TRYK PÅ START-KNAPPEN.

TURBOGRILL KOMBI

EFFEKT ANBEFALET BRUG:

650 W TILBEREDNING AF grøntsager og gratiner

350 - 500 W TILBEREDNING AF fj erkræ og lasagne

160 - 350 W TILBEREDNING AF fi sk og frosne gratiner

160 W TILBEREDNING AF kød

90 W GRATINERING AF frugt

0 W BRUNING kun under tilberedning

ANVEND DENNE FUNKTION TIL tilberedning af

retter som gratin, lasagne, fj erkræ og bagte

kartofl er.

MADVARERNE SKAL ANBRINGES PÅ RISTEN eller på

glasdrejetallerkenen, når du tilbereder med

denne funktion.

SØRG FOR at anvende et ovnfast fad, der er

velegnet til mikrobølger.

DEN MAKSIMALT MULIGE MIKROBØLGEEFFEKT ER BEGRÆNSET TIL ET FABRIKSIND-

STILLET NIVEAU, når funktionen Grill anvendes.

VALG AF EFFEKT


CRISP

q w e

q DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN til crisp-positionen.

w DREJ +/- KNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.

e TRYK PÅ START-KNAPPEN.

ANVEND DENNE FUNKTION TIL opvarmning og tilberedning

af pizzaer og andre retter med

bunde af dej. Den er også god til stegning

af bacon og æg, pølser, hamburgere osv.

DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE ELLER TÆNDE/SLUKKE for eff ektniveauet eller

grillen, når Crisp-funktionen er i brug.

OVNEN STARTER AUTOMATISK mikrobølger og grill, for at opvarme Crisppanden.

Det gør, at Crisp-panden hurtigt kommer op på arbejdstemperaturen

og begynder at brune maden og give den en sprød

overfl ade.

SØRG FOR, at Crisp-panden er placeret korrekt midt på glasdrejetallerkenen.

OVNEN OG CRISP-PANDEN bliver meget varme ved brug af denne

funktion.

SÆT IKKE DEN VARME CRISP-PANDE PÅ varmefølsomme overfl ader.

PAS PÅ IKKE AT RØRE loftpladen i ovnrummet under grillelementet.

BRUG GRYDELAPPER

eller det medfølgende specielle Crisphåndtag,

når den varme Crisp-pande skal tages ud.

BRUG KUN den medfølgende Crisp-pande til denne

funktion. Andre Crisp-pander, der fås på markedet,

giver ikke et korrekt resultat, når de anvendes

med denne funktion.

15


16

q

HURTIG OPVARMNING

q DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN TIL positionen for lynopvarmning.

w DREJ +/- KNAPPEN for at indstille temperaturen.

e TRYK PÅ START-KNAPPEN.

w

e

BRUG DENNE FUNKTION til at forvarme den tomme

ovn.

ANBRING IKKE MADVARER i ovnen før eller under

forvarmning. De kan blive brændt af den

kraftige varme.

UNDER OPVARMNINGSPROCESSEN blinker tallene, og displayet viser

PRE- HEAT regelmæssigt, til den indstillede temperatur er nået.

SÅ SNART OPVARMNINGEN er startet, kan temperaturen let ændres ved at

dreje på multifunktionsknappen.

OVNEN BIBEHOLDER derefter den indstillede temperatur i 10 minutter,

inden den slukker. I dette tidsrum venter ovnen på, at du sætter maden

ind og vælger en varmluftfunktion for at starte tilberedningen.

FORVARMNING foretages altid med tom ovn.


VARMLUFT

q

wr

t

q

e

DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN til varmluft-positionen.

w DREJ +/- KNAPPEN for at indstille temperaturen.

e TRYK PÅ SELECT-KNAPPEN for at vælge tilberedningstiden.

r DREJ +/- KNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.

t TRYK PÅ START-KNAPPEN.

STANDARDINDSTILLINGEN for varmluft er 175°C

ANVEND DENNE FUNKTION vedtilberedning af

marengs, mør- og butterdejskager, sukkerbrødskager,

souffl é, fj erkræ og stegt kød.

HVIS TILBEREDNINGSTIDEN INDSTILLES TIL MERE END 90 MINUTTER, viser

displayet “CONT”. Det betyder, at ovnen kører kontinuerligt

uden tidsbegrænsning, indtil du slukker for den.

SÆT MADEN PÅ RISTEN, så luften kan cirkulere frit om den.

BRUG BAGEPLADEN, når du bager småkager eller rundstykker.

UNDER OPVARMNINGEN blinker tallene, til den indstillede temperatur er nået.

SÅ SNART OPVARMNINGEN ER STARTET, KAN TEMPERATUREN LET ÆNDRES VED AT DREJE PÅ

MULTIFUNKTIONSKNAPPEN.

17


18

VARMLUFT KOMBI

q

wr

y u

et

q DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN til varmluft-positionen.

w DREJ +/- KNAPPEN for at indstille temperaturen.

e TRYK PÅ SELECT-KNAPPEN for at vælge mikrobølgeeffekt.

r DREJ +/- KNAPPEN til det ønskede effektniveau.

t TRYK PÅ SELECT-KNAPPEN for at vælge tilberedningstiden.

y DREJ +/- KNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.

u TRYK PÅ START-KNAPPEN.

VARMLUFT KOMBI

EFFEKT ANBEFALET BRUG:

350 W TILBEREDNING AF fj erkræ, fi sk og gratiner

160 W TILBEREDNING AF stege

90 W BAGNING AF brød og kager

0 W BRUNING kun under tilberedning

ANVEND DENNE FUNKTION til stegning af kød,

fj erkræ, bagte kartofl er, frosne, halvfærdige

retter og fi sk samt til bagning af sukkerbrøds

dej, kager og buddinger.

SÆT MADEN PÅ RISTEN, så luften kan cirkulere frit om den.

SØRG FOR at anvende et ovnfast fad, der er velegnet til mikrobølger.

UNDER OPVARMNINGEN blinker tallene, til den indstillede temperatur er

nået.

SÅ SNART OPVARMNINGEN ER STARTET, kan temperaturen let ændres ved

at dreje på multifunktionsknappen. Det er også muligt at ændre mikrobølgeeff

ekten. Den maksimalt mulige mikrobølgeeff ekt under

brug af varmluft er begrænset til et fabriksindstillet niveau.

VALG AF EFFEKT


HVIS DØREN IKKE ÅBNES PÅ DETTE TIDSPUNKT (I LØBET AF 2 MINUTTER),

FORTSÆTTER OVNEN

STIR

(RØR RUNDT.)
AUTO REHEAT (AUTOMATISK

OPVARMNING)

qety w r

q DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN til Auto-positionen.

w TRYK PÅ AUTO-KNAPPEN for at vælge den ønskede auto-funktion.

e DREJ +/- KNAPPEN for at vælge den ønskede fødevaregruppe.

r TRYK PÅ SELECT-KNAPPEN (STANDARDVÆGTEN VISES).

t TRYK PÅ +/- KNAPPEN for at indstille madens vægt.

y TRYK PÅ START-KNAPPEN.

ANVEND DENNE FUNKTION til opvarmning af færdigretter

enten frosne eller køleskabskolde.

PLACER RETTEN på en ovn- og mikrobølgefast

tallerken eller fad.

VED VISSE MADKATEGORIER SKAL maden omrøres under tilberedningen. I

sådanne tilfælde stopper ovnen med besked om at udføre den nødvendige

handling.

Fortsæt tilberedningen. I dette tilfælde er slutresultatet

muligvis ikke optimalt.

Åbn døren.

Rør i maden.

Luk døren, og genstart ved at trykke på Start-knappen.

BEMÆRK: Ovnen fortsætter automatisk optøningen efter 1 min, hvis

maden ikke er vendt I så fald bliver opvarmningstiden længere.

19


NÅR DU GEMMER en ret i køleskabet eller lægger den

på et fad før opvarmning, skal du lægge de tykkere

og mere faste madvarer

yderst på tallerkenen

og de tyndere eller

mindre faste madvarer

i midten.

ANBRING TYNDE SKIVER kød oven på hinanden eller

taglagt.

TYKKERE STYKKER af f.eks. farsbrød eller pølser

skal lægges tæt ved siden af hinanden.

20

q TALLERKENRET (250 g - 600 g)

w SUPPE (200 g - 800 g)

e FROSSEN PORTION (250 g - 600 g)

r MÆLK (1 dl - 5 dl)

t GRYDERET (200 g - 800 g)

AUTO REHEAT

ANBEFALET VÆGT

1-2 MINUTTERS HVILETID FORBEDRER

ALTID resultatet, specielt for

frosne madvarer.

PLASTFILM skal snittes eller

prikkes med en gaff el for

at mindske trykket og hindre,

at fi lmen springer, når

der samler sig damp under

tilberedningen.

TILBERED RETTEN i overensstemmelse med

ovenstående anbefalingerne.

Opvarmes tildækket.

OPVARMES UTILDÆKKET i en suppetallerken eller

-skål.

FØLG VEJLEDNINGEN PÅ PAKKEN med hensyn til

ventilation, prikning osv.

OPVARMES UTILDÆKKET. Sæt en metalske i kruset

eller skålen.

OPVARMES TILDÆKKET. Rør rundt, når lydsignalet

afgives.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN , og hvis vægten er over eller under den anbefalede

vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for “Tilberedning og opvarmning med mikrobølger”.


q POMMES FRITES (200 - 600 g)

ANBEFALET VÆGT

FORDEL POMMES FRITENE på Crisp-panden i et

jævnt lag. Drys evt. med salt.

w PIZZA, tynd bund (200 - 500 g) TIL PIZZAER med tynd bund.

e PIZZA, TYK BUND (300 - 800 g) TIL PIZZAER med tyk bund.

r KYLLINGEVINGER (250 - 600 g)

t FISKEPINDE (200 - 600 g)

AUTO CRISP

qety w r

q DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN til Auto-positionen.

w TRYK PÅ AUTO-KNAPPEN for at vælge den ønskede auto-funktion.

e DREJ +/- KNAPPEN for at vælge den ønskede fødevaregruppe.

r TRYK PÅ SELECT-KNAPPEN (STANDARDVÆGTEN VISES).

t TRYK PÅ +/- KNAPPEN for at indstille madens vægt.

y TRYK PÅ START-KNAPPEN.

ANVEND DENNE FUNKTION TIL hurtig opvarmning

af mad fra frossen tilstand til serveringstemperatur.

AUTO CRISP BRUGES KUN til frosne færdigretter

og fi skepinde.

TIL KYLLINGE-NUGGETS skal crisp-panden pensles

med olie. Tilbered med tilberedningsgraden

indstillet til Lo 2

FORVARM CRISP-PANDEN med lidt olie eller smør.

Læg fi skepindene på, når ovnen standser,

og displayet viser “Add Food” (Tilsæt mad).

Vend fi sken, når lydsignalet afgives.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN , og hvis vægten er over eller under den anbefalede

vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for “Tilberedning og opvarmning med mikrobølger”.

21


22

AUTO-VARMLUFT KOMBI

qety w r

q DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN til Auto-positionen.

w TRYK PÅ AUTO-KNAPPEN for at vælge den ønskede auto-funktion.

e DREJ +/- KNAPPEN for at vælge den ønskede fødevaregruppe.

r TRYK PÅ SELECT-KNAPPEN (STANDARDVÆGTEN VISES).

t TRYK PÅ +/- KNAPPEN for at indstille madens vægt.

y TRYK PÅ START-KNAPPEN.

BRUG DENNE FUNKTION til tilberedning af rå eller

frosne madvarer.

KYLLING OG LASAGNE: Sørg for at bruge et ovnfast fad, der er velegnet

til mikrobølger. Ellers kan resultatet blive dårligt.

BRUG ALTID bagepladen, når du bager småkager og

frosne rundstykker.

SMØR BAGEPLADEN let, eller brug bagepapir.

VED BRUG AF PROGRAMMER til småkager og frosne rundstykker skal ovnen

forvarmes, før maden sættes i den. Når ovnen er nået op på

den korrekte temperatur, viser displayet, at du skal sætte maden

ind.

— Åbn døren.

— Anbring bagepladen med maden på bakkeskinnerne

på ovnvæggene.

— Luk døren, og genstart ved at trykke på Start-knappen.

Add

Food


q KYLLING (800 G - 1½ KG)

w FROSSEN LASAGNE (400 G - 1 KG)

e SMÅKAGER (9-12 stk.)

r BRØDDEJ PÅ DÅSE

t FROSNE RUNDSTYKKER

AUTO-VARMLUFT KOMBI

ANBEFALET VÆGT

DRYS KYLLINGEN med salt og krydderier. Pensl

evt. med olie. Læg kyllingen i et ovnfast fad,

der er velegnet til mikrobølger. Sæt fadet

på risten.

LÆG LASAGNEN i et ovnfast fad, der er velegnet

til mikrobølger. Sæt fadet på risten.

ANBRING PÅ en letsmurt bageplade. Sæt pladen

i ovnen, når displayet viser “Add food”

(Tilsæt mad).

BRUGES TIL f.eks. croissanter og rundstykker.

Sæt rundstykkerne på bagepladen. Sæt pladen

i ovnen, når displayet viser “Add food”

(Tilsæt mad).

BRUGES TIL færdigbagte, frosne rundstykker.

Sæt rundstykkerne på bagepladen. Sæt pladen

i ovnen, når displayet viser “Add food”

(Tilsæt mad).

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede

vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for “Varmluft eller Varmluft kombi”.

23


RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE,

der normalt er brug for.

HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN, kan overfl aderne

ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid,

og det kan også medføre farlige situationer.

ANVEND IKKE METALSKURESVAMPE, SLIBENDE

RENGØRINGSMIDLER, svampe af

ståluld, skureklude o.l., da

de kan beskadige betjeningspanelet

samt ovnens

indvendige og udvendige

overfl ader. Brug en svamp med

mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle

med en glasrensespray. Sprøjt

glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle.

SPRØJT IKKE direkte på ovnen.

MED JÆVNE MELLEMRUM, og specielt

efter overkogning, skal du fj erne

drejetallerkenen og drejekrydset,

så ovnbunden kan rengøres.

OVNEN ER BEREGNET til anvendelse med drejetallerkenen

monteret.

ANVEND IKKE mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen

er fj ernet med henblik på

rengøring.

ANVEND ET MILDT OPVASKEMIDDEL, vand og en blød

klud til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden

af ovndøren samt dørfalsen.

LAD IKKE FEDT eller madrester sidde omkring

døren.

VED KRAFTIG TILSMUDSNING skal du lade en kop

med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter.

Dampen vil blødgøre snavset.

HÆLD LIDT CITRONSAFT i en kop vand, sæt den på

drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter

for at fj erne lugt fra ovnrummet.

24

ANVEND IKKE DAMPRENSERE til rengøring af

mikrobølgeovnen.

GRILLELEMENTET har ikke behov for rengøring,

da den stærke varme brænder alle rester. Derimod

bør loftsbeklædningen under det rengøres

regelmæssigt. Dette gøres med varmt

vand, opvaskemiddel og en svamp.

Hvis grillen ikke bruges ret tit, skal den startes

i 10 minutter en gang om måneden, så alle

stænk brændes af, og risikoen for brand mindskes.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE:

DREJEKRYDS.

GLASDREJETALLERKEN.

CRISP-HÅNDTAG.

RIST.

BAGEPLADE

OMHYGGELIG RENGØRING:

CRISP-PANDEN skal rengøres i vand

tilsat et mildt opvaskemiddel.

Pletter med fastbrændte

rester kan rengøres med

en skuresvamp og et mildt opvaskemiddel.

LAD ALTID Crisp-panden køle af, før den rengøres.

CRISP-PANDEN MÅ IKKE komme i vand eller

skylles, mens den stadig er varm. Hurtig

afkøling kan skade den.

BRUG IKKE STÅLULDSSVAMPE. Det vil ridse

overfl aden.


HVIS OVNEN IKKE FUNGERER, skal du kontrollere nedenstående

punkter, før du kontakter Service:

Drejetallerken og drejekryds er anbragt

korrekt.

Stikket sidder rigtigt i stikkontakten.

Døren er helt lukket.

Kontrollér sikringerne, og undersøg, om

der er strømafbrydelse.

Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring

ovnen.

Vent 10 minutter, og prøv at bruge ovnen

igen.

Åbn og luk døren, før du prøver igen.

Når nogle funktioner betjenes, viser displayet

måske et symbol . Det er normalt.

Det betyder, at ovnen laver nogle bereg-

ninger for at nå et godt slutresultat.

OVENSTÅENDE RÅD HAR TIL HENSIGT AT HINDRE unødvendig

rekvirering af service, som vil blive faktureret.

Ved opkald til Service bedes du opgive ovnens

serie- og typenummer (se Servicemærkaten).

Se garantien for yderligere vejledning.

FEJLFINDINGSOVERSIGT

HVIS NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES, skal den erstattes

med en original netledning,

der kan leveres fra

vore servicecentre. Netledningen

må kun udskiftes af

en uddannet servicetekniker.

SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN UD-

DANNET SERVICETEKNIKER. For alle

andre end uddannede serviceteknikere

er det forbundet med

alvorlig fare at udføre service

eller reparationer, hvor der skal

afmonteres et dæksel, der beskytter mod

mikrobølgeenergien.

FJERN IKKE NOGET DÆKSEL.

25


EMBALLAGEN kan genbruges 100%

og er forsynet med et genbrugsmærke.

Følg de lokale

regler for bortskaff else af affald.

Emballage, der kan være

farlig for børn (plastposer, polystyren

osv.) skal opbevares uden

for børns rækkevidde.

DETTE PRODUKT er mærket i henhold til EU-direktiv

2002/96/EC om aff ald af elektrisk og elektronisk

udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt

bliver skrottet korrekt, hjælper du med til

at forhindre potentielle, negative konsekvenser

for miljøet og folkesundheden, der kunne

opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaff else

af dette produkt.

28

MILJØTIPS

Test Mængde Cirkatid Eff ekttrin Kogekar

12.3.1 1.000 g 11 min. 750 W Pyrex 3.227

12.3.2 475 g 5 min. 750 W Pyrex 3.827

12.3.3 900 g 15 min. 750 W Pyrex 3.838

12.3.4 1.100 g 28-30 min. Varmluft 200ºC + 350 W Pyrex 3.827

12.3.5 700 g 25 min. Varmluft 200ºC +90 W Pyrex 3.827

12.3.6 1.000 g 30-32 min. Varmluft 225ºC + 350 W Pyrex 3.827

13.3 500g 2 min 12 sek Jet-optøning

4619- 694- 64561

SYMBOLET på produktet eller på dokumenterne,

der ledsager produktet,

angiver, at produktet ikke

må bortskaff es sammen

med husholdningsaff aldet.

Det skal i stedet afl everes på

en genbrugsstation for elektrisk

og elektronisk udstyr.

DET SKAL SKROTTES i henhold

til gældende lokale miljøregler

for bortskaff else af

aff ald.

YDERLIGERE OPLYSNINGER om

håndtering, genvinding og genbrug af dette

produkt fås hos de lokale myndigheder, renovationsselskabet

eller forretningen, hvor produktet

er købt.

NÅR OVNEN KASSERES, skal netledningen skæres

af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet.

I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60705.

DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION har udviklet en standard, der bruges til at teste og

sammenligne forskellige mikrobølgeovnes opvarmningseff ektivitet. Vi anbefaler følgende for

denne ovn:

DK

Whirlpool Sweden AB

More magazines by this user
Similar magazines