Betjeningsvejledning - Canon Europe

files.canon.europe.com

Betjeningsvejledning - Canon Europe

CEL-SN3JA240

HD Videokamera

Betjeningsvejledning


Introduktion

Vigtige instruktioner

2

ADVARSEL!

ADVARSEL!

FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER

BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN KAN IKKE REPARERE DE INDVENDIGE

DELE. ALT EFTERSYN BØR FORETAGES AF KVALIFICERET SERVICE-PERSONALE.

FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ UDSTYRET

IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL:

FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD OG FOR AT UNDGÅ GENERENDE

FORSTYRRELSER BØR KUN DET ANBEFALEDE TILBEHØR ANVENDES.

ADVARSEL:

FJERN NETLEDNINGEN FRA STIKKONTAKTEN, NÅR DEN IKKE BENYTTES.

For at mindste risikoen for elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for vanddråber eller -sprøjt.

Stikket i netledningen benyttes som afbryder. Stikket i netledningen skal være frit tilgængeligt,

så det kan fjernes i tilfælde af et uheld.

Under brug af den kompakte strømforsyning må du ikke pakke den ind eller tildække den med

et stykke klæde m.m., og du må ikke placere den i snævre rum. Den kan blive meget varm,

plastikkassen kan deformeres, og det kan resultere i elektrisk kortslutning eller brand.

Identifikationspladen på CA-570 findes i bunden.

Hvis du benytter andre strømforsyninger end den kompakte strømforsyning

CA-570, kan det skade videokameraet.


Kun EU (og EØS).

Disse symboler angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

sammen med dit husholdningsaffald, i henhold til WEEE-direktivet

(2002/96/EC), batteridirektivet (2006/66/EC) og/eller nationale love,

der implementerer disse direktiver.

Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted,

f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én procedure, når du indkøber et nyt

tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for

genanvendeligt affald af elektrisk og elektronisk udstyr og batterier og akkumulatorer.

Forkert håndtering af denne type affald kan muligvis have konsekvenser for miljøet og

menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige substanser, der

generelt associeres med elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt

bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager dette også til effektiv brug af

naturressourcerne.

For yderligere informationer om bortskaffelse af dette produkt kontakt de kommunale

myndigheder eller besøg www.canon-europe.com/environment.

(EØS: EU + Norge, Island og Liechtenstein)

Varemærker

• SD-logoet er et varemærke. SDHC-logoet er et varemærke.

• Microsoft, Windows og Windows Vista er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Corporation i USA og/eller andre lande.

• Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

• x.v.Colour og x.v.Colour-logoet er varemærker.

• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker

eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.

• “AVCHD” og “AVCHD”-logoet er varemærker tilhørende Panasonic

Corporation og Sony Corporation.

• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.

“Dolby” og dobbelt-D symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

• Andre navne og produkter, som ikke er nævnt ovenfor, kan være registrerede varemærker eller varemærker fra

deres respektive firmaer.

• Dette produkt er licentieret under AT&T-patenter for MPEG-4-standarden og kan benyttes til indkodning af

MPEG-4-kompatible videoer og/eller afkodning af MPEG-4-kompatible videoer, der udelukkende blev indkodet

til (1) et personligt ikke-kommercielt formål, eller (2) en videoleverandør licentieret under AT&T-patenterne til

at levere MPEG-4-kompatibel video. Ingen licens er givet eller implementeret til nogen anden brug af MPEG-4standarden.

• Om musikfilerne

Licensnummer: R-0801324

Forfatter: Keita Miyahara

Musiksporenes navne: The new legend, Speed rock, Amazing story, Hit the ceiling, The techno light.

3


Nyd high-definition video med dit

videokamera

Bevar dine bedste minder, om det er uforglemmelige scener eller

bevaringsværdige øjeblikke med familie og venner, med high-definition

videooptagelser i en kvalitet, der næsten svarer til at være der.

Hvad er high-definition video?

Dit videokamera er forsynet med en full high-definition billedsensor (Full HD

CMOS), der optager video ved en opløsning på 1.920 x 1.080 pixel 1 . Dette

resulterer i videooptagelser af uovertruffen høj kvalitet, fine detaljer og

naturtro klare farver.

Hvordan er full high definition sammenlignet med standard-definition TV

billeder?

5 Cirka 5 gange flere pixel.

4

1.080

linier

1,9

Næsten 90% flere skanningslinier.

“Full HD 1080” henviser til Canon videokameraer, der er

kompatible med high-definition video bestående af

1.080 lodrette pixel (skanninglinier).

Opfang de fineste detaljer, som

for eksempel bevægelsen eller

genskinnet af et enkelt hår

1 Video bliver kun optaget i denne opløsning, når optagelsesmetoden er indstillet til

MXP eller FXP metoden. I andre optagelsesmetoder bliver billedet optaget med

1.440 x 1.080 pixel.


Hvad er fordelene ved flash-hukommelse?

Dine videoer og fotos bliver optaget i den indbyggede hukommelse (kun

) eller på kommercielt tilgængelige SD/SDHC hukommelseskort 2

ved brug af AVCHD-specifikationerne 3 . Optagelse på flash-hukommelse

betyder, at der ikke er nogle bevægelige dele i optagelsesdelen af

videokameraet. For dig betyder det, at videokameraet er mindre, lettere og

hurtigere. Det betyder du ved brug af hurtigstart funktionen ( 44) kan

åbne LCD-panelet og starte optagelse indenfor cirka et sekund.

Nogle nye funktioner?

Pre-recording Når pre-recording ( 64) er aktiveret, starter

videokameraet med kontinuerligt at optage video i en temporær

3-sekunders hukommelse. Når du trykker på START/STOP -tasten, vil

optagelsen af scenen være startet 3 sekunder før, du startede optagelsen.

Dette er specielt nyttigt, når det er vanskeligt at forudsige, hvornår

optagelsen skal starte.

Ansigtsgenkendelse Med ansigtsgenkendelse ( 68) har

videokameraet automatisk genkendt personers ansigter og benytter denne

information til at justere fokuseringen og indstille den bedste den bedste

eksponering for skønne videoer og fotos.

Video snapshot Opdag en ny sjov måde at optage videoer på med

video snapshot scener ( 62). Optag korte videosekvenser (ca.

4 sekunder), og arranger dem i videoklip, og tilføj din foretrukne

baggrundsmusik.

Cinema metode Giv dine optagelser et “biograflignende” look ved brug

af [ Cine Mode/Cine metode] optagelsesprogrammet ( 61) med

25 fps progressiv billedhastighed.

2 For detaljer om hvilke hukommelseskort, der kan benyttes med dette

videokamera, henvises til Anvendelse af et hukommelseskort ( 37).

3 AVCHD er den nye standard for optagelse af high-definition video.

Med AVCHD- specifikationerne bliver videosignalet optaget med MPEG-4

AVC/H.264-komprimering, og audiosignalet bliver optaget i Dolby Digital.

5


Kan jeg afspille mine high-definition videoer på

andet udstyr?

Det er unødvendigt at sige, men du kan tilslutte videokameraet til et HDTV

for at opleve dine optagelser med familie og venner ( 116). Du har også

følgende muligheder:

• Du kan let afspille videoer på hukommelseskortet ved at indsætte det

direkte i et AVCHD-kompatibelt TV-apparat eller en HDD- eller DVDoptager,

der har en SD/SDHC hukommelseskortrille 4 . For detaljer

henvises til betjeningsvejledningen for dit TV eller digitale optager.

• Du kan afspille AVCHD-diske med dine optagelser, der er fremstillet

med ekstratilbehøret DW-100 DVD-brænder ( 118), på selve DVDbrænderen

eller på AVCHD-kompatible DVD-afspillere eller Blu-raydisk

afspillere 5 .

4 Afhængig af det benyttede udstyr er korrekt afspilning måske ikke mulig, selv om

udstyret er AVCHD-kompatibelt. I dette tilfælde kan du afspille videoerne på

hukommelseskortet med videokameraet.

5 AVCHD-diske, der indeholder scener optaget i MXP metoden kan ikke fremstilles

med ekstratilbehøret DW-100 DVD-brænderen. Benyt softwaret på den

medfølgende Video Tools cd-rom til at sikkerhedskopiere disse scener.

6


Indholdsfortegnelse

Introduktion

4 Nyd high-definition video med dit videokamera

12 Om denne manual

14 Lær videokameraet at kende

14 Medfølgende tilbehør og cd-rom’er

16 Oversigt over delene

19 Skærmens informationer

Klargøring

23 Kom i gang

23 Monter ferritkernen

23 Opladning af batteripakken

26 Klargøring af den trådløse fjernkontrol og tilbehør

28 Justering af LCD-skærmens position og lysstyrke

30 Grundlæggende betjening af videokameraet

30 Betjeningsmetoder

32 Joystick og joystick guide

32 Anvendelse af menuerne

35 Førstegangsindstillinger

35 Indstilling af dato og klokkeslæt

36 Skift sproget

36 Ændring af tidszonen

37 Anvendelse af et hukommelseskort

37 Hukommelseskort kompatible til brug med

videokameraet

38 Indsætning og udtagning af et hukommelseskort

39 Valg af hukommelse til optagelse

39 Initialisering af den indbyggede hukommelse

(kun ) eller hukommelseskort

8 Indholdsfortegnelse


Video

41 Grundlæggende optagelse

41 Videooptagelse

42 Valg af videokvalitet (optagelsesmetode)

43 Zoom

44 Hurtigstart funktion

46 Grundlæggende afspilning

46 Afspilning af videoen

48 Valg af hvilke optagelser, der skal afspilles

49 Scenesøgning

51 Valg af afspilningens startpunkt

53 Forvalg af optagelser fra indeksbilledet

55 Sletning af scener

57 Avancerede funktioner

57 Specialscene optagelsesprogrammer

59 Ændring af lukkertiden og blænden

61 Cinema metode: Giv dine optagelser et

“biograflignende” look

61 Mini videolampe

62 Video snapshot

64 Pre-recording funktion

65 Selvudløser

66 Manuel eksponeringsjustering og modlyskompensering

67 Manuel fokusering

68 Ansigtsgenkendelse

69 Hvidbalance

71 Billedeffekter

72 Digitale effekter

73 On-screen informationer og datakode

74 Audio optagelsesniveau

75 Benyt hovedtelefoner

77 Anvend mini avanceret tilbehørskoen

77 Anvend en ekstern mikrofon

Indholdsfortegnelse 9


79 Afspilningsliste og scene operationer

79 Opdele scener

80 Redigering af afspilningslisten: Tilføje, slette, flytte og

afspille

84 Kopiere scener

Fotos

86 Grundlæggende optagelse

86 Optage fotos

87 Valg af fotostørrelse og -kvalitet

88 Sletning af et foto umiddelbart efter optagelse

89 Grundlæggende afspilning

89 Vise foto

90 Sletning af foto

92 Forstørre fotos under afspilning

93 Yderligere funktioner

93 Flash

94 Fremføringsmetode: Kontinuerlig optagelse og

eksponeringsbracketing

95 Tage fotos under videooptagelse (Samtidig optagelse)

96 Lysmålemetode

97 Diasshow

98 Rotation af fotos

98 Histogram information

99 Optage fotos fra den afspillede scene

100 Sikring af fotos

101 Kopiering af fotos

104 Udskrive fotos

104 Udskrive fotos (Direct Print)

106 Indstil udskrivningsindstillingerne

108 Beskæringsindstillinger

109 Printordrer

10 Indholdsfortegnelse


Eksterne tilslutninger

112 Bøsninger på videokameraet

113 Tilslutningsdiagrammer

116 Afspilning på en TV-skærm

117 Gemme dine optagelser

117 Gemme dine optagelser på en computer

118 Fremstilling af high-definition (AVCHD)-diske og foto-

DVD’er

122 Kopiering af dine optagelser til en ekstern videooptager

123 Overførsel af fotos til en computer (Direkte overførsel)

127 Overførselsordrer

Yderligere informationer

129 Appendiks: Liste over menupunkter

129 FUNC.-menu

132 Setup-menuer

143 Problemer?

143 Fejlfinding

148 Oversigt over meddelelser

158 Kan og Kan ikke

158 Forholdsregler

163 Vedligeholdelse/Andet

164 Hvor kan videokameraet benyttes

165 Generel information

165 Videosystem

166 Ekstratilbehør

171 Specifikationer

175 Indeks

Indholdsfortegnelse 11


Om denne manual

Tak fordi du har købt Canon LEGRIA HF20/LEGRIA HF200. Du bør

læse denne manual grundigt, før du benytter videokameraet, og

beholde den som reference i fremtiden. Skulle dit videokamera ikke

virke korrekt, henvises til Fejlfinding ( 143).

Symboler og referencer benyttet i denne manual

• VIGTIGT: Advarsler vedrørende videokameraets betjening.

• BEMÆRKNINGER: Yderligere emner, der supplerer de

grundlæggende betjeningsprocedurer.

• HUSK AT TJEKKE: Restriktioner eller krav vedrørende den

beskrevne funktion.

• : Sidetal for reference i denne vejledning.

For at udføre nogle operationer henvises du også til andre

betjeningsvejledninger. Dette vil blive angivet med følgende ikoner:

DVSD Henviser til ‘Digital Video Software’ Betjeningsvejledning,

der findes som en PDF-fil på den medfølgende DIGITAL

VIDEO Solution Disk cd-rom.

DW-100 Henviser til betjeningsvejledningen for ekstratilbehøret

DVD-brænder DW-100.

• : Tekst, der kun vedrører modellen vist i ikonet.

• Følgende termer benyttes i denne manual:

Hvis der ikke angivet “hukommelseskort” eller “indbygget

hukommelse”, henviser termen “hukommelse” til begge.

“Scene” henviser til en filmenhed fra det punkt, hvor du trykker på

START/STOP

-tasten for at starte optagelsen, indtil du trykker igen for

at holde pause i optagelsen.

• Fotografierne i denne manual er simulerede billeder, optaget med et

stillbillede kamera. Medmindre andet er angivet henviser

illustrationer og menu-ikoner til .

12 Introduktion


Kantede parenteser [ ]

benyttes som henvisning til

menupunkter, som de vises på

skærmen.

Navnene på de fleste taster og

kontakter er angivet i en “tast”ramme.

For eksempel FUNC.

.

Avancerede funktioner

Specialscene optagelsesprogrammer

Optagelse på kraftigt belyste skisportssteder, eller registrering af alle

farverne i en solnedgang eller fra et fyrværkeri er lige så let som at

vælge et specialscene optagelsesprogram. For detaljer om de

forskellige indstillinger henvises til den følgende sideramme.

( 30)

FUNC. [ Programmed AE/Program AE] [ Portrait/Portræt]

Tryk på for at vise Special Scene (SCN)

optagelsesprogrammerne

FUNC.

Ønsket optagelsesprogram

BEMÆRKNINGER

• [ Night/Nat]:

- Motiver i bevægelse kan efterlade et forsinket “efter-billede”.

- Billedkvaliteten er måske ikke så god som ved andre metoder.

- Der kan fremkomme hvide punkter på skærmen.

- Autofokus virker måske ikke så godt, som i andre metoder. I sådanne

I denne manual benyttes pilen som forkortelse for menuvalg.

For en detaljeret forklaring henvises til Anvendelse af menuerne

( 32).

I denne vejledning angiver , at en funktion er tilgængelig i den angivne

betjeningsmetode, og angiver, at funktionen ikke er tilgængelig. For en

detaljeret forklaring henvises til Betjeningsmetoder ( 30).

Introduktion 13


Lær videokameraet at kende

Medfølgende tilbehør og cd-rom’er

Det følgende tilbehør medfølger videokameraet:

14 Introduktion

CA-570 Kompakt strømforsyning

(inkl. netledning og ferritkerne)

BP-809 Batteripakke

WL-D88 Trådløs fjernkontrol

(inkl. CR2025 lithiumbatteri )

STV-250N Stereo-videokabel

Gult • Rødt • Hvidt stik

CTC-100/S Komponentkabel

Rødt • Grønt • Blåt stik

WS-30 Håndledsrem

IFC-400PCU USB-kabel

Lynmanual


De følgende cd-rom’er og software medfølger videokameraet:

• PIXELA Application - Disc 1 cd-rom* og ‘PIXELA ImageMixer 3 SE’

Installationsvejledning

- ImageMixer 3 SE Transfer Utility – Software til at gemme og overføre

videoer.

- Music Transfer Utility - Software til at overføre musik data til

videokameraet for afspilning af video Snapshot.

• PIXELA Application - Disc 2 cd-rom*

- ImageMixer 3 SE Video Tools - Software til at håndtere, redigere og

afspille videoer.

• DIGITAL VIDEO Solution Disk cd-rom* – Software til at gemme,

håndtere og udskrive fotos.

Betjeningsvejledning/Musikdata cd-rom – Indeholder den

komplette betjeningsvejledning til videokameraet (denne PDF-fil) og

musikfiler, der kan benyttes som baggrundsmusik under afspilning.

Musikfilerne på denne cd-rom er til eksklusiv brug med de medfølgende

PIXELA applikationer, Music Transfer Utility og ImageMixer 3 SE Video

Tools. For yderligere detaljer henvises til ‘Music Transfer Utility Software

Guide’ og ‘ImageMixer 3 SE Software Guide’ på PIXELA Application -

Disc 1 cd-rom’en.

* Cd-rom’en indeholder softwarets betjeningsvejledning (som PDF-fil).

Introduktion 15


Oversigt over delene

Set fra venstre

Set fra højre

Set forfra

16 Introduktion

RESET-tast ( 146)

VIDEO SNAP (Video snapshot)-tast

( 62)/

(print/share)-tast ( 105, 125)

DISP. (On-screen display)-tast ( 73)/

BATT. INFO-tast ( 22)

Højtaler ( 46)

Dæksel til hukommelseskortrille

Hukommelseskortrille ( 38)

AV OUT-bøsning ( 112, 114)/

(hovedtelefon)-bøsning ( 75)

Kamera metodehjul ( 30)

Øsken til rem ( 27)

USB-bøsning ( 112, 115)

HDMI OUT-bøsning ( 112, 113)

Håndrem ( 27)

Instant AF-sensor ( 134)

Stereomikrofon ( 74)

Mini videolampe ( 61)

Flash ( 93)


Set fra toppen

LCD-panel

Set bagfra

Mini avanceret tilbehørsko ( 77)

PHOTO-tast ( 86)

Zoomkontrol ( 43)

ON/OFF (CHG) (lade)-indikator:

Grøn – ON

Orange – Standby ( 44)

Rød – Opladning ( 23)

POWER-tast

Modtagersensor ( 26)

LCD-skærm ( 28)

Joystick ( 32)

FUNC.-tast ( 33, 129)

/ (afspil/pause)-tast ( 46)/

START/STOP-tast ( 41)

(stop)-tast ( 46)/

Zoome ud W (vidvinkel)-tast ( 43)

PLAYLIST-tast ( 80)/

Zoome ind T (telefoto)-tast ( 43)

(kamera/afspilning)-tast

( 31)

MIC-bøsning ( 78)

COMPONENT OUT-bøsning

( 112, 114)

ACCESS-indikator ( 41, 86)

Batteri monteringssted ( 23)

START/STOP-tast ( 41)

DC IN-bøsning ( 23)

Serienummer

Serienummeret findes i

montereingsstedet for batteripakken.

Fjern batteripakken for at finde det.

Introduktion 17


Set fra bunden

Trådløs fjernkontrol WL-D88

18 Introduktion

BATTERY RELEASE-kontakt ( 24)

Stativgevind ( 158)

START/STOP-tast ( 41)

FUNC.-tast ( 33, 129)

MENU-tast ( 33, 132)

PLAYLIST-tast ( 80)

Navigationstaster ( / / / )

(enkeltbillede baglæns)-tast

( 47)

(hurtig baglæns)-tast ( 47)

(afspil)-tast ( 46)

(pause)-tast ( 46)

(stop)-tast ( 46)

PHOTO-tast ( 86)

Zoom-taster ( 43)

SET-tast

(enkeltbillede forlæns)-tast

( 47)

(hurtig forlæns)-tast ( 47)

DISP. (on-screen display)-tast ( 73)


Skærmens informationer

Videooptagelse

Betjeningsmetode ( 30)

Optagelsesprogram ( 57, 59, 61)

Hvidbalance ( 69)

Billedeffekt ( 71)

Digital effekt ( 72)

Optagelsesmetode ( 42)

Fotokvalitet/-størrelse

(samtidig optagelse) ( 95)

Modtagersensor slukket ( 139)

Mikrofondæmpning ( 135)

Pre-recording ( 64)

Hukommelsesoperation ( 22)

Instant AF ( 134),

MF Manuel fokusering ( 67)

Resterende batteritid ( 22)

Under optagelse/under afspilning:

Scenetæller (timer : minutter : sekunder)

Under pause i optagelse: Totalt

sceneantal

Resterende optagelsestid

På hukommelseskortet

I den indbyggede

hukommelse

Billedstabilisator ( 134)

25F progressiv billedhastighed

( 22, 61)

Ansigtsgenkendelse ( 68)

Vindskærm slukket ( 135)

x.v.Colour TM ( 132)

Audio niveauindikator ( 74)

Mini avanceret tilbehørsko ( 77)

Hovedtelefonudgang ( 75)

Niveaumarkering ( 136)

Modlyskorrektion ( 67)

Mini videolampe ( 61)

Introduktion 19


Optage foto

Zoom ( 43),

Eksponering ( 66)

Lysmålemetode ( 96)

Fremføringsmetode ( 94)

Fotokvalitet/-størrelse ( 87)

Selvudløser ( 65)

Afspilning af videoer (under afspilning)

Datakode ( 73, 136)

Scenenummer

20 Introduktion

Antal tilgængelige fotos

På hukommelseskortet

I den indbyggede

hukommelse

Advarsel om videokamerarystelser

( 134)

AF-ramme ( 134)

Fokusering og eksponering låst ( 86)

Flash ( 93)

Joystick guide ( 32)


Vise foto

Histogram ( 98)

Øjeblikkelig foto / Total fotoantal

Fotonummer ( 140)

Fotosikringsmærke ( 100)

Dato og klokkeslæt for optagelsen

Manuel fokusering ( 67)

Filstørrelse

Manuel eksponering ( 66)

Fotostørrelse ( 87)

Blændeværdi ( 59)

Lukkertid ( 59)

Introduktion 21


Hukommelsesoperation

Optagelse, Pause i optagelse, Afspilning, Pause i afspilning,

Hurtig afspilning, Hurtig baglæns afspilning, Langsom afspilning,

Langsom baglæns afspilning, Enkeltbillede forlæns, Enkeltbillede baglæns.

Resterende batteritid

• Når du benytter en batteripakke første gang, skal du oplade den helt og derefter benytte

videokameraet, indtil batteripakken er helt afladet. Ved at gøre dette sikres, at den

resterende optagelsestid vil blive vist præcist.

• Ikonet viser et groft estimat over

den resterende kapacitet som

procentdel af den fulde kapacitet

for batteripakken. Den resterende

100% 75% 50% 25% 0%

optagelses-/afspilningstid for batteripakken bliver vist i minutter ved siden af ikonet.

• Når fremkommer i rødt, udskift batteripakken med en, der er fuldt opladet.

• Når du påsætter en afladet batteripakke, kan videokameraet slukke, uden

fremkommer.

• Batteriets aktuelle kapacitet bliver måske ikke angivet præcist afhængigt af de

betingelser, batteripakken og videokameraet benyttes under.

• Når videokameraet er slukket, tryk på BATT.INFO

for at vise batteripakkens

kapacitet. Det intelligente system vi vise status for opladningen (som en procentdel)

og den resterende optagelsestid (i minutter) i 5 sekunder. Hvis batteripakken er helt

afladet, vil batteriinformationen måske ikke blive vist.

Resterende optagelsestid

Når der ikke er mere ledig plads i hukommelsen vil “ End/Slut” (indbygget

hukommelse, kun

optagelsen vil standse.

) eller “ End/Slut” (hukommelseskort) blive vist, og

25F progressiv billedhastighed

Vælg 25F billedhastighed ( 61) for at give dine optagelser et “biograflignende” look.

Du kan kombinere denne billedhastighed med [

optagelsesprogrammet for at forstærke effekten.

Antal tilgængelige fotos

Cine Mode/Cine metode]

i rødt: Der er intet hukommelseskort i videokameraet.

i grønt: 6 eller flere fotos

flere fotos.

i gult: 1 til 5 fotos i rødt: Der kan ikke optages

• Når fotos vises, vil informationen altid vises i grønt.

• Afhængigt af optagelsesbetingelserne vil antallet af tilgængelige fotos måske ikke

falde efter en optagelse eller måske falde med 2 fotos på en gang.

22 Introduktion


Kom i gang

Klargøring

Dette kapitel beskriver de grundlæggende operationer, så som

at benytte menuerne og førstegangsindstillinger, for at lære dig

mere om dit videokamera.

Monter ferritkernen

Monter den medfølgende ferritkerne, før du tilslutter den kompakte

strømforsyning til videokameraet.

Monter ferritkernen på kablet cirka

4 cm fra stik-enden (det stik, der skal

tilsluttes videokameraet) på kablet på

den kompakte strømforsyning.

Placer kablet gennem kernens centrum,

sno det omkring kernen, og luk derefter

enheden, så den låser med et klik.

Opladning af batteripakken

Videokameraet kan forsynes med strøm fra en batteripakke eller

direkte med den kompakte strømforsyning. Oplad batteripakken før

brug.

For omtrentlige opladningstider og optagelses-/afspilningstider med

en fuldt opladet batteripakke henvises til tabellerne på side 166-168.

Klargøring 23


1 Tilslut netledningen til den

kompakte strømforsyning.

2 Sæt netledningens stik i stikkontakten.

3 Tilslut den kompakte strømforsyning

til videokameraets DC IN-bøsning.

4 Montér batteripakken på

videokameraet.

Tryk batteripakken let ind i

monteringsstedet for batteripakken, og

skub den opad, indtil den klikker på

plads.

5 Opladningen vil starte, når

videokameraet bliver slukket.

• Hvis videokameraet var tændt, vil

den grønne ON/OFF (CHG)-indikator

gå ud, når du slukker videokameraet.

Efter et øjeblik vil ON/OFF (CHG)indikatoren

begynde at blinke rødt

(batteripakke oplades). Den røde

ON/OFF (CHG)-indikator vil gå ud,

når batteripakken er helt opladet.

• Hvis indikatoren blinker hurtigt,

henvises til Fejlfinding ( 143).

For at fjerne batteripakken

1 Skub BATTERY RELEASE

i pilens

retning, og hold den trykket ned.

2 Skub batteripakken nedad, og træk

den ud.

24 Klargøring

DC INbøsning

ON/OFF (CHG) (lade)-indikator

BATTERY RELEASE-kontakt


VIGTIGT

• Sluk altid for videokameraet, før du tilslutter eller fjerner den kompakte

strømforsyning. Efter du har trykket på POWER

for at slukke

videokameraet, opdateres vigtige data i hukommelsen. Sørg for at

vente, indtil den grønne ON/OFF (CHG)-indikator går ud.

• Vi anbefaler at oplade batteripakken i temperaturintervallet mellem

10 °C og 30 °C. Udenfor temperaturintervallet fra 0 °C til 40 °C vil

opladningen ikke starte.

• Tilslut ikke videokameraets DC IN-bøsning eller den kompakte

strømforsyning til nogen form for elektrisk udstyr, der ikke eksplicit er

anbefalet til brug med dette videokamera.

• For at forhindre overophedning og udstyr i at gå i stykker må du ikke

tilslutte den medfølgende strømforsyning til spændingsomformere for

oversøiske rejser eller specielle strømforsyninger, som f.eks. dem der

benyttes i fly og skibe, DC-AC omsættere, etc.

BEMÆRKNINGER

• Batteripakken vil kun blive opladet, når videokameraet er slukket.

• Hvis den resterende batteritid er vigtig, kan du forsyne videokameraet

med strøm fra den kompakte strømforsyning, hvorved batteripakken

ikke vil blive brugt.

• Opladede batteripakker aflades langsomt af sig selv. Derfor bør du

oplade dem samme dag, de skal bruges, eller dagen før, for at sikre fuld

opladning.

• Vi anbefaler at klargøre batteripakker til mindst 2 - 3 gange længere tid,

end du påregner at bruge.

Klargøring 25


Klargøring af den trådløse fjernkontrol og tilbehør

Indsæt først det medfølgende CR2025 lithium-batteri i den trådløse

fjernkontrol.

1 Tryk tappen i pilens retning, og træk

batteriholderen ud.

2 Montér lithium-batteriet med + siden

opad.

3 Indsæt batteriholderen.

For at benytte den trådløse fjernkontrol

Ret den trådløse fjernkontrol mod videokameraets modtagersensor,

når du trykker på tasterne.

Du kan rotere LCD-panelet 180 grader for at benytte den trådløse

fjernkontrol foran videokameraet.

BEMÆRKNINGER

• Den trådløse fjernkontrol virker måske ikke korrekt, når

modtagersensoren bliver udsat for kraftige lyskilder eller direkte solskin.

• Hvis den trådløse fjernkontrol ikke virker, kontroller at [Wireless

Remote Control/Trådløs fjernkontrol] ikke er indstillet til [ Off ]

( 139). Ellers, udskift batteriet.

26 Klargøring

Tap


Tilbehør

Stram håndremmen.

Justér håndremmen, således du kan nå

zoomkontrollen med din pegefinger, og

START/STOP

-tasten med din

tommelfinger.

For at fjerne håndremmen

1 Løft den polstrede håndrems flap, og fjern remmen fra Velcrobåndet.

2 Træk i remmen for først at fjerne den fra den forreste øsken på

videokameraet, fjern den dernæst fra håndgrebet og træk den

endelig ud af den bagerste øsken på videokameraet.

For at montere håndledsremmen

Træk monteringsenden på

skulderremmen gennem den bagerste

øsken på videokameraet, og før

derefter håndledsremmen gennem

løkken og stram.

Du kan også montere håndledsremmen

på øskenen på håndremmen for at

benytte begge remme for ekstra

beskyttelse.

Klargøring 27


For at montere en skulderrem

Monter skulderemmens ender i øskenen, og justér skulderremmens

længde.

Justering af LCD-skærmens position og lysstyrke

Rotering af LCD-panelet

Åbn LCD-panelet 90 grader.

• Du kan rotere panelet 90 grader nedad.

• Du kan rotere panelet 180 grader fremad mod objektivet. 180 graders

rotation af LCD-panelet kan være praktisk i følgende situationer:

- Når du selv vil med i billedet under optagelse med selvudløser.

- For at betjene videokameraet foran dets front med den trådløse

fjernkontrol.

180°

BEMÆRKNINGER

• Om LCD-skærmen: Skærmene er produceret ved brug af en ekstrem

højpræcisions fremstillingsteknik med mere end 99,99% af

billedpunkterne, som virker efter specifikationerne. Mindre end 0,01 %

af billedpunkterne kan lejlighedsvis lyse tilfældigt eller fremkomme som

sorte, røde, blå eller grønne prikker. Dette har ingen effekt på det billede,

der optages, og det er ingen fejl.

28 Klargøring

180°

90° Motivet kan se LCD-skærmen


LCD-baggrundsbelysning

Ved optagelse på kraftigt oplyste steder kan det være vanskeligt at

benytte LCD-skærmen. Tænd LCD-baggrundsbelysningen for at gøre

den kraftigere.

Mens videokameraet er tændt, hold DISP. trykket ned i mere end

2 sekunder.

• Gentag denne handling for at tænde LCD-baggrundsbelysningen

(kraftig) eller slukke (normal).

• Hvis [LCD Screen Dimmer/LCD skærmdæmpning] er indstillet til

[ On] ( 138), vil et tryk på DISP.

i mere end 2 sekunder slukke

skærmdæmpningen og indstille LCD-skærmen til den forrige lysstyrke.

BEMÆRKNINGER

• LCD-baggrundsbelysningen påvirker ikke optagelsernes lysstyrke.

• Anvendes den kraftige indstilling, afkortes batteripakkens effektive

brugstid.

• Du kan på forhånd indstille LCD-skærmens lysstyrke med

[LCD Brightness/LCD lysstyrke] indstillingen ( 138), eller dæmpe den

med [LCD Screen Dimmer/LCD-skærmdæmpning] indstillingen

( 138) for at benytte den på steder, hvor lyset fra LCD-skærmen kan

virke generende.

Klargøring 29


Grundlæggende betjening af videokameraet

Betjeningsmetoder

Optagelse

Ved optagelse af video eller fotos er videokameraets

betjeningsmetode bestemt af positionen af kamera

metodehjulet.

Betjeningsmetode

BEMÆRKNINGER

• Kun følgende taster/funktioner er tilgængelige i metode.

- START/STOP til videooptagelse.

- PHOTO til fotooptagelse.

- Zoomkontrol og zoomtaster på LCD-panelet ( 43).

- Hurtig start ( 44).

- VIDEO SNAP

video snapshot ( 62).

30 Klargøring

Kamera

metodehjul

Skærm-ikon Betjening

Let optagelse af videoer og

fotos ( 41, 86).

Dual Shot Optag video og foto enkelt ved at lade videokameraet klare alle indstillingerne

– En fordel for begyndere eller hvis du blot foretrækker ikke at skulle bekymre dig om

detaljer om videokameraets indstillinger.

Videooptagelse ( 41).

Fotooptagelse ( 86).

Fleksibel optagelse Benyt en af de dedikerede optagelsesmetoder til at få fuld adgang

til menuerne og de avancerede funktioner og ændre videokameraets indstillinger til dine

foretrukne.


• I metoden kan menuerne ikke benyttes, men de følgende

indstillinger kan ændres på forhånd, før kamera metodehjulet indstilles

til .

- Optagelsesmetode for videoer

- Størrelse/kvalitet for fotos

- Dit valg af optagelsesmedium for videoer/fotos

- Automatisk langsom lukker

- Billedstabilisator

- Modlyskompensering

- Alle indstillinger under setup-menuernes , og faner.

• Selv i en af de fleksible optagelsesmetoder ( eller ) kan

videokameraet hjælpe dig med indstillingerne. Du kan for eksempel

benytte Special Scene optagelsesprogrammerne ( 57) til at indstille

alle de optimale indstillinger på en gang, så de matcher specielle

optagelsesbetingelser.

Afspilning

Til afspilning er videokameraets betjeningsmetode

bestemt af positionen af kamera metodehjulet og

(kamera/afspilning)-tasten. Tryk på for

at skifte mellem kamera (optagelse) metode og

afspilningsmetode.

Betjeningsmetode

Skærmikon

Kamera

metodehjul

eller

Tryk på

Betjening

Afspilning af videoer

(indeksbillede) ( 46).

Visning af fotos (enkeltfotovisning)

( 89).

BEMÆRKNINGER

• Når der skiftes til en afspilningsmetode, vil den valgte

hukommelse til afspilning være den samme som den, der i øjeblikket

benyttes til optagelse ( 39).

Klargøring 31


Joystick og joystick guide

Benyt joysticket til at betjene videokameraets menuer.

Tryk joysticket opad, nedad, til venstre

eller til højre ( , ) for at

vælge et punkt eller ændre

indstillinger.

Hvis joystick guiden ikke fremkommer på skærmen, tryk på , eller

tryk på joysticket ( , ) for at vise det. De funktioner, der

fremkommer, afhænger af betjeningsmetoden.

• , eller metode: Vælg ( ) en funktion, og tryk på

for at ændre indstillingen. Med nogle funktioner skal du foretage

yderligere justeringer ( ).

• metode: Vælg ( ) først en “række” funktioner; tryk derefter på

for at benytte funktionen i midten, eller tryk joysticket ( eller )

for at benytte funktionen til henholdsvis venstre eller højre.

Joystick guiden vil blive minimeret efter 2 sekunder. Når joystick

guiden er minimeret kan du stadig justere eller tænde/slukke for den

valgte funktion; du kan også maksimere ( ) joystick guiden for at

vælge en anden funktion eller skjule ( ) det hele.

Anvendelse af menuerne

Mange af videokameraets funktioner kan

indstilles i menuerne, der åbnes ved at

trykke på FUNC.

. I metoden er der

ikke adgang til menuerne, bortset fra

nogle få undtagelser, og de fleste

menuindstillinger vil vende tilbage til

deres standardindstillinger.

For detaljer om tilgængelige

menupunkter og indstillinger henvises til

appendikset Liste over menupunkter ( 129).

32 Klargøring

Tryk på selve joysticket ( ) for at

gemme indstillinger eller bekræfte en

handling. I menuskærmbillederne er

dette angivet med ikonet .


Valg af et punkt i FUNC.-menuen

Det følgende er et eksempel på valg af et FUNC.-menupunkt i

metode (betjeningen er tilsvarende i metoden).

I afspilningsmetoden afhænger betjeningen af den valgte funktion, så

se om nødvendigt det relevante kapitel.

1 Tryk på FUNC. .

2 Vælg ( ) ikonet for den funktion,

du vil ændre i kolonnen i venstre

side.

Menupunkter, der ikke er tilgængelige,

vil fremkomme i gråt.

3 Vælg ( ) den ønskede indstilling blandt de tilgængelige

indstillinger i bjælken i bunden.

• Den valgte indstilling vil blive fremhævet i orange.

• Ved nogle indstillinger skal du foretage yderligere valg og/eller trykke

på . Følg de ekstra betjeningsguider, der fremkommer på

skærmen (så som ikonet, små pile, etc.).

4 Tryk på FUNC. for at gemme indstillingerne og lukke menuen.

Du kan trykke på FUNC. for at lukke menuen på ethvert tidspunkt.

Valg af en indstilling i setup-menuerne

1 Tryk på FUNC. .

2 Vælg ( , ) [ Menu], og

tryk på

menuerne.

for at åbne setup-

Du kan også holde FUNC. trykket

ned i mere end 1 sekund eller trykke

på MENU

på den trådløse

fjernkontrol for at åbne skærmbilledet

for setup-menuerne direkte.

3 Vælg ( ) fanen for den ønskede menu.

4 Vælg ( ) den indstilling, du vil ændre, og tryk på .

• Den orange markeringsbjælke angiver den øjeblikkelig valgte

menuindstilling. Menupunkter, der ikke er tilgængelige, vil

fremkomme i gråt.

Klargøring 33


• Flyt ( ) den orange markeringsbjælke til fanerne i toppen af

skærmbilledet for at vælge en anden menu (punkt 3).

5 Vælg ( , ) den ønskede indstilling, og tryk på for at

gemme indstillingen.

6 Tryk på FUNC. .

Du kan trykke på FUNC.

for at lukke menuen på ethvert tidspunkt.

BEMÆRKNINGER

• Der benyttes en lille skriftstørrelse i menuskærmbillederne, så du kan se

alle indstillingerne og de øjeblikkelige indstillinger i et skærmbillede.

Du kan forstørre skriftstørrelsen ved at indstille [Font Size/

Fontstørrelse] til [ Large/Stor], men så skal du rulle ned for at finde

nogle menupunkter, og det er kun ikonerne for de øjeblikkelige

indstillinger, der vil blive vist.

34 Klargøring


Førstegangsindstillinger

Indstilling af dato og klokkeslæt

Du skal indstille videokameraets dato og

klokkeslæt, før du begynder at bruge

det. [Date/Time-Dato/Klokkeslæt]skærmbilledet

vil fremkomme

automatisk, når videokameraets ur ikke

er indstillet.

Når [Date/Time-Dato/Klokkeslæt]-skærmbilledet fremkommer, vil

årstallet være markeret.

1 Indstil ( ) årstallet, og flyt ( ) til måneden.

2 Indstil resten af felterne (måned, dag, timer og minutter) på

samme måde.

3 Vælg ( ) [OK], og tryk på for at starte uret og lukke setup

skærmbilledet.

BEMÆRKNINGER

• Når du ikke benytter videokameraet i ca. 3 måneder, kan det

indbyggede genopladelige lithium-batteri blive helt afladet, og dato/

klokkeslæt indstillingerne kan gå tabt. Hvis det sker, skal du genoplade

det indbyggede lithium-batteri ( 161) og indstille tidszone, dato og

klokkeslæt igen.

• Datoen fremkommer kun i år-måned-dato formatet i det første setupskærmbillede.

I de efterfølgende skærmbilleder vil dato og klokkeslæt

fremkomme som dag-måned-år (for eksempel, [1.Jan.2009 12:00 AM]).

Du kan ændre datoformatet ( 141).

• Du kan også ændre dato og klokkeslæt senere (ikke under

førstegangsindstillingen). Åbn skærmbilledet [Date/Time-Dato/

Klokkeslæt] fra setup menuerne:

FUNC.

[ Menu] [Date/Time-Dato/Klokkeslæt]

Klargøring 35


Skift sproget

Videokameraets standardsprog er

engelsk. Du kan indstille det til ét ud af

22 andre sprog.

* Efter videokameraets sprog er ændret til engelsk, vælg [Language /

Sprog] for at ændre sproget.

BEMÆRKNINGER

• Informationerne og , der fremkommer i nogle menuer,

henviser til navne på taster på videokameraet og vil ikke skifte med det

valgte sprog.

Ændring af tidszonen

Indstil tidszonen, så den passer til din lokalitet. Standardindstillingen er

Paris.

For indstilling af den hjemlige tidszone

36 Klargøring

( 30)

FUNC. [ Menu] [Language /Sprog]*

Ønsket sprog FUNC.

FUNC.

( 30)

[ Menu] [Time Zone/DST-Tidszone/Sommertid]

* Din lokale tidszone** FUNC.

* Når du rejser, vælg ikonet, og vælg den tidszone, der svarer til den lokale

tidszone på din destination.

**For at korrigere for sommertid vælg det områdenavn, der er markeret med et .


Anvendelse af et hukommelseskort

Hukommelseskort kompatible til brug med videokameraet

Du kan benytte kommercielt tilgængelige SDHC (SD high

capacity) hukommelseskort og SD hukommelseskort med dette

videokamera. Men afhængig af dets hastighedsklassificering, kan du

måske ikke optage videoer på hukommelseskortet. Se tabellen

nedenfor.

Pr. december 2008 er videooptagelsesfunktionen blevet testet med

SD/SDHC hukommelseskort fra Panasonic, Toshiba og SanDisk.

Vi anbefaler at benytte hukommelseskort, klassificeret som

hastighedsklasse 4 eller højere.

Hukommelseskort Kapacitet SD Hastighedsklasse Videooptagelse

64 MB eller mindre – –

SD


1,2

hukommelseskort 128 MB eller mere

eller højere

1

SDHC

hukommelseskort

Over 2 GB

eller højere

1

1 Der kan ikke optages videoer, når optagelsesmetoden er indstillet til MXP

(24 Mbps) eller FXP (17 Mbps).

2 Afhængig af det benyttede hukommelseskort er det måske ikke muligt at optage

videoer.

Om SD hastighedsklassen:

SD hastighedsklassen er en standard, som angiver den mindst

garanterede dataoverførselshastighed for SD/SDHC

hukommelseskort. Når du køber et nyt hukommelseskort, se da efter

hastighedsklasse logoet på pakken.

Klargøring 37


Indsætning og udtagning af et hukommelseskort

Husk at initialisere alle hukommelseskort før brug med dette

videokamera ( 39).

1 Sluk videokameraet.

Vær sikker på, at ON/OFF (CHG)indikatoren

er slukket.

2 Åbn dækslet over

hukommelseskortrillen.

3 Indsæt hukommelseskortet med

etiketten opad, og tryk det hele

vejen ind i hukommelseskortrillen,

indtil det klikker.

4 Luk dækslet over

hukommelseskortrillen.

Luk ikke dækslet med magt, hvis hukommelseskortet ikke er korrekt

indsat.

VIGTIGT

• Hukommelseskort har en forside og en bagside, som ikke kan

ombyttes. Hvis et hukommelseskort indsættes med den forkerte side

udad, kan det forårsage fejl i videokameraet. Sørg for at indsætte

hukommelseskortet som forklaret i punkt 3.

BEMÆRKNINGER

• For at fjerne hukommelseskortet: Tryk på hukommelseskortet en gang for

at udløse det. Når hukommelseskortet springer ud, træk det hele vejen

ud.

38 Klargøring


Valg af hukommelse til optagelse

Du kan vælge at optage dine videoer og fotos i den indbyggede

hukommelse eller på hukommelseskortet. Den indbyggede

hukommelse er standardmedium til begge optagelser.

FUNC.

( 30)

[ Menu] eller

[Rec Media for Movies/Optagelsesmedium for videoer] eller

[Rec Media for Photos/Optagelsesmedium for fotos]

Vælg den indbyggede hukommelse eller hukommelseskort*

FUNC.

* Når du vælger hukommelsen, kan du kontrollere den totale, den benyttede og den

omtrentlige tilgængelige optagelsestid/antal tilgængelige fotos (beregnet udfra den

optagelsesmetode (videoer) eller fotostørrelse/-kvalitet (fotos), der benyttes i øjeblikket).

Initialisering af den indbyggede hukommelse (kun ) eller

hukommelseskort

Initialiser hukommelseskort, når du benytter dem første gang med

dette videokamera. Du kan også initialisere et hukommelseskort eller

den indbyggede hukommelse (kun ) for permanent at slette alle

de optagelser, det indeholder.

På købstidspunktet kommer den indbyggede hukommelse forinitialiseret

og indeholder musikfiler til brug som baggrundsmusik

under afspilning.

( 30)

Indstillinger

[Quick Initialization/Hurtig initialisering] Sletter

filallokeringstabellen, men sletter ikke fysisk de gemte data.

[Complete Initialization/Komplet initialisering] Sletter alle data

komplet.

Klargøring 39


FUNC.

[ Menu] [Initialize / -Initialiser]

[Built-in Mem./Indbygget hukommelse] eller [Mem. Card/

Hukommelseskort] Initialiseringsmetode

[Yes/Ja]* [OK] FUNC.

FUNC. [ Menu] [Initialize /Initialiser]

Initialiseringsmetode [Yes/Ja]* [OK] FUNC.

* Tryk på for at annullere den komplette initialisering, mens den foregår. Alle

optagelserne vil blive slettet, men hukommelseskortet kan benyttes uden problemer.

VIGTIGT

• Initialisering af hukommelsen vil slette alle optagelser permanent. De

mistede originale optagelser kan ikke genskabes. Vær sikker på, at du

på forhånd har taget en sikkerhedskopi af vigtige optagelser ved brug af

et eksternt udstyr ( 117).

• Når hukommelsen bliver initialiseret, vil musikfilerne også blive slettet.

Benyt det medfølgende software Music Transfer Utility til at overføre

musikfiler fra den medfølgende Betjeningsvejledning/Musikdata

cd-rom til videokameraet. For detaljer henvises til ‘Music Transfer Utility

Software Guide’ (PDF-fil).

Betjeningsvejledning/Musikdata cd-rom’en indeholder

også ekstra musikspor, der ikke var for-installeret i den indbyggede

hukommelse.

• Forsyn videokameraet med strøm ved hjælp af den kompakte

strømforsyning, før hukommelsen initialiseres. Fjern ikke

strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet, mens initialiseringen

foregår.

40 Klargøring


Video

Dette kapitel beskriver de funktioner, der er relateret til optagelse

af videoer, inklusive optagelse, afspilning, avancerede funktioner

og håndtering af afspilningsliste og scener.

Grundlæggende optagelse

Videooptagelse

( 30)

1 Indstil kamera metodehjulet til

eller .

2 Tænd videokameraet.

Som standard bliver videoer

optaget i den indbyggede

hukommelse. Alternativt kan du

vælge hukommelseskortet som

optagelsesmedium ( 39).

3 Tryk på START/STOP for at starte

optagelsen.

• Tryk på START/STOP igen for pause

i optagelsen.

• Du kan også trykke på START/STOP

på LCD-panelet.

Når du har afsluttet optagelse

1 Vær sikker på, at ACCESS-indikatoren er slukket.

2 Sluk videokameraet.

3 Luk LCD-panelet.

VIGTIGT

• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren

er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent

datatab eller skade på hukommelsen.

Video 41


- Åbn ikke dækslet over hukommelseskortrillen.

- Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet.

- Skift ikke videokameraets betjeningsmetode.

• Vær sikker på at gemme dine optagelser med jævne mellemrum

( 117), specielt når du har lavet vigtige optagelser. Canon kan ikke

gøres ansvarlig for tabte eller ødelagte data.

BEMÆRKNINGER

• Om strømsparemetoden: Hvis [Power Saving Mode/

Strømsparemetode] er indstillet til [ On] ( 139), vil videokameraet

automatisk slukke for at spare strøm, hvis det forsynes med strøm fra

en batteripakke og efterlades uden nogen betjening i 5 minutter. Tryk på

POWER for at tænde videokameraet.

• Ved optagelse på kraftigt oplyste steder kan det være vanskeligt at

benytte LCD-skærmen. I sådan et tilfælde kan du tænde LCDbaggrundsbelysningen

( 29) eller justere LCD-skærmens lysstyrke

( 138) tilsvarende.

Valg af videokvalitet (optagelsesmetode)

Videokameraet har 5 optagelsesmetoder. Ved at ændre

optagelsesmetoden kan du ændre den optagelsestid, der er til

rådighed i hukommelsen. Vælg MXP eller FXP metoden for den bedste

videokvalitet; vælg LP metoden for længere optagelsestider. Den

følgende tabel angiver omtrentlige optagelsestider.

BEMÆRKNINGER

• AVCHD-diske, der indeholder scener optaget i MXP metoden, kan ikke

fremstilles med ekstratilbehøret DW-100 DVD-brænder. Benyt softwaret

på den medfølgende Video Tools cd-rom til at sikkerhedskopiere

sådanne scener.

• Videokameraet benytter en variabel bit rate (VBR) til at omsætte

videodataene, så den aktuelle optagelsestid vil variere afhængig af

indholdet i scenerne.

• Videokameraet husker de sidst benyttede indstillinger, selv hvis du

indstiller videokameraet til metoden.

42 Video

( 30)

FUNC. [

FUNC.

Standard Play 7 Mbps] Ønsket optagelsesmetode


Omtrentlige optagelsestider

Optagelsesmetode


Hukommelse ↓

32 GB

indbygget

hukommelse

4 GB

hukommelseskort

8 GB

hukommelseskort

16 GB

hukommelseskort

32 GB

hukommelseskort

Zoom

Standardværdi

MXP* FXP* XP+ SP LP

2 timer

55 min.

4 timer

10 min.

5 timer

45 min.

9 timer

35 min.

20 min. 30 min. 40 min. 1 time

10 min.

40 min. 1 time 1 time

25 min.

1 time

25 min.

2 timer

55 min.

2 timer

5 min.

4 timer

10 min.

2 timer

50 min.

5 timer

45 min.

2 timer

20 min.

4 timer

45 min.

9 timer

35 min.

12 timer

15 min.

1 time

30 min.

3 timer

6 timer

5 min.

* Optaget i 1.920 x 1.080 opløsning. Videoer optaget med andre

optagelsesmetoder bliver optaget i 1.440 x 1.080 opløsning.

** På købstidspunktet indeholder den indbyggede hukommelse cirka

170 MB med musikfiler.

( 30)

12 timer

15 min.

metode: Ud over den optiske zoom er der også digital zoom

tilgængelig ( 133).

Video 43


15x optisk zoom

Flyt zoomkontrollen mod W

(vidvinkel) for at zoome ud. Flyt den

mod T (telefoto) for at zoome ind.

Som standard arbejder zoomkontrollen

med en variabel hastighed – tryk let for

en langsom zoom; tryk hårdere for en

hurtigere zoom.

BEMÆRKNINGER

• Hold en afstand på mindst 1 m til

motivet. Ved vidvinkel kan du

fokusere på et motiv, der er så tæt på

som 1 cm.

• I eller metoden kan du W Zoome ud T Zoome ind

også indstille / [Zoom

Speed/Zoomhastighed] ( 133) til en af tre konstante hastigheder (3 er

den hurtigste, 1 den langsomste).

• Når [Zoom Speed/Zoomhastighed] er indstillet til [

Variabel]:

Variable/

- Når du benytter T- og W-tasterne på den trådløse fjernkontrol eller på

LCD-panelet, vil zoomhastigheden være konstant på [

Hastighed 3].

Speed 3/

- Zoomhastigheden vil være hurtigere i pause i optagelsen end under

den aktuelle optagelse, bortset fra når pre-recording (

aktiveret.

64) er

Hurtigstart funktion

Når du lukker LCD-panelet, mens videokameraet er tændt, indstilles

videokameraet til standby metoden. I standby metoden forbruger

videokameraet kun ca. 1/3 af den energi, det benytter under optagelse,

hvorved du sparer energi, når du benytter en batteripakke. Endvidere,

når du åbner LCD-panelet, er videokameraet klar til at starte optagelse

indenfor ca. 1 sekund*, så du kan optage motivet med det samme.

* Den aktuelle tid, der kræves, afhænger af optagelsesbetingelserne.

44 Video

( 30)


1 Med videokameraet tændt og i en optagelsesmetode, luk LCDpanelet.

Der lyder et beep, og den grønne ON/OFF (CHG)-indikator vil skifte til

orange for at fortælle, at videokameraet er gået i standby metoden.

2 Når du vil genoptage optagelsen, skal du åbne LCD-panelet.

ON/OFF (CHG) indikatoren bliver grøn igen, og videokameraet er klar til

at optage.

VIGTIGT

• Fjern ikke strømforsyningen i standby metoden (mens ON/OFF (CHG)indikatoren

lyser orange).

BEMÆRKNINGER

• Videokameraet vil ikke gå i standby metode, hvis LCD-panelet bliver

lukket, mens ACCESS-indikatoren er tændt eller blinker, eller mens en

menu bliver vist. Videokameraet vil måske heller ikke gå i standby

metode, hvis LCD-panelet bliver lukket, mens dækslet over

hukommelseskortrillen er åben, eller hvis batterispændingen er for lav.

Kontroller, at ON/OFF (CHG)-indikatoren skifter til orange.

• Videokameraet slukker selv, hvis det efterlades i standby metoden i

10 minutter, uafhængigt af [Power Saving Mode/

Strømsparemetode] indstillingen ( 139). Tryk på POWER

for at tænde

videokameraet.

• Du kan vælge tidslængden indtil slukning eller afbryde hurtigstart

funktionen med [Quick Start/Hurtigstart] indstillingen ( 140).

• Ændres positionen på kamera metodehjulet, mens videokameraet er i

standby metode, genaktiveres videokameraet i den valgte

betjeningsmetode.

Video 45


Grundlæggende afspilning

Afspilning af videoen

1 Indstil kamera metodehjulet til

eller .

2 Tryk på .

• Selv hvis videokameraet er slukket,

vil tryk på starte

videokameraet i afspilningsmetode.

• Indeksbilledet fremkommer efter

nogle få sekunder.

3 Flyt ( , ) markeringsrammen

til den scene, du vil afspille.

Når du har optaget et stort antal

scener, kan du vise ( ) en skydebjælke under scenernes

miniaturebilleder og gennemse ( ) indekssiderne, og derefter vende

tilbage ( ) for at vælge den ønskede scene.

4 Tryk på / eller for at starte afspilningen.

• Afspilningen vil starte fra den markerede scene og fortsætte til

slutningen af den sidst optagede scene.

• Tryk igen på /

for pause i afspilningen.

• Tryk på for at standse afspilningen og vende tilbage til

indeksbilledet.

Justering af lydstyrken

1 Under afspilning, åbn (

guiden.

) the joystick

2 Vælg ( ) den øverste række ( ).

3 Juster ( ) lydstyrken.

VIGTIGT

• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren

er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent

datatab.

46 Video

( 30)


- Åbn ikke dækslet over hukommelseskortrillen.

- Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet.

- Skift ikke videokameraets betjeningsmetode.

• Med dette videokamera kan du måske ikke afspille, videoer du har

optaget på et hukommelseskort med andet udstyr.

BEMÆRKNINGER

• Afhængigt af optagelsesbetingelserne kan du måske opleve et kort stop

i videoen eller lyden mellem scenerne under afspilningen.

Specielle afspilningsmetoder

For at benytte de specielle afspilningsmetoder, benyt den trådløse

fjernkontrol ( 18) eller joystick guiden ( 32). Der er ingen lyd under

de specielle afspilningsmetoder.

Hurtig afspilning

Udfør den følgende operation under normal

afspilning. Gentag den for at forøge

afspilningshastigheden til cirka 5x → 15x →

60x den normale hastighed.

Videokamera: Åbn ( ) joystick guiden Vælg ( ) den midterste

række Tryk joysticket ( ) mod eller .

Trådløs fjernkontrol: Tryk på eller .

Langsom afspilning

Udfør den følgende operation under pause i

afspilning. Gentag den for at formindske

afspilningshastigheden til 1/8 → 1/4 af den

normale hastighed.

Videokamera: Åbn ( ) joystick guiden Vælg ( ) den midterste

række Tryk joysticket ( ) mod * eller .

Trådløs fjernkontrol: Tryk på eller .

* Langsom baglæns afspilning vil se ud på samme måde som kontinuerlig

enkeltbilled baglæns.

Enkeltbillede forlæns/baglæns

Under pause i afspilningen, tryk på eller på den trådløse

fjernkontrol for at gå nogle få enkeltbilleder tilbage (cirka 0,5 sekund)

eller gå et enkeltbillede frem. Hold tasten trykket ind for kontinuerlig

afspilning.

Video 47


Overspringe scener

Videokamera: Åbn ( ) joystick guiden Vælg

( ) den nederste række Tryk joysticket

( ) mod * for at springe til begyndelsen

af den aktuelle scene eller for at springe til den næste scene.

Trådløs fjernkontrol: Tryk på * for at springe til begyndelsen af den

aktuelle scene eller for at springe til næste scene.

* Tryk to gange på joysticket/tasten for at springe til begyndelsen af den forrige

scene.

Afslutte specielle afspilningsmetoder

Under enhver speciel afspilningsmetode, tryk på / på

videokameraet eller på på den trådløse fjernkontrol.

Videokameraet vil vende tilbage til dets startmetode (afspilning eller

pause i afspilning).

BEMÆRKNINGER

• Under nogle specielle afspilningsmetoder kan du se nogle videoproblemer

(videostøj, opdelt videobillede, etc.) i det afspillede billede.

• Hastighedsangivelserne på skærmen er omtrentlige.

Valg af hvilke optagelser, der skal afspilles

I indeksbilledet kan du benytte fanerne i toppen af skærmen til at

vælge om du vil afspille videoer eller fotos. Kun : Du kan også

vælge den hukommelse, hvorfra du vil afspille optagelserne.

48 Video

Originale videoer

Fotos

I den indbyggede hukommelse

På hukommelseskortet

Originale videoer

Fotos

( 30)


1 I indeksbilledet, flyt (

i toppen af skærmen.

) den orange markeringsramme til fanerne

2 Vælg ( ) den fane, der indeholder de optagelser, du vil afspille.

3 Returner ( ) til indeksbilledet for at vælge en scene eller et foto.

Som standard vil indeksbilledet vise op til 6 elementer (scener eller

fotos). Flyt zoomkontrollen mod W for at vise op til 15 elementer pr.

billede. Flyt den mod T for at vende tilbage til standard

indeksskærmbilledet.

Scenesøgning

W 15 scener/fotos

T 6 scener/fotos

Fra det originale indeksbillede kan du søge efter alle de optagelser, du

lavede en bestemt dato (for eksempel for at finde alle de videoer du

optog ved en bestemt lejlighed). Du kan også søge efter scener, hvori

personers ansigter blev genkendt.

( 30)

Valg fra kalenderskærmbilledet

1 Åbn det originale video-indeksbillede.

• Du kan vælge de originale videoer i den indbyggede

hukommelse eller på hukommelseskortet ( 48).

• Du kan trykke på VIDEO SNAP for at åbne indeksbilledet for video

snapshot scener ( 62).

2 Åbn kalenderskærmbilledet.

FUNC.

[ Scene Search/Scenesøgning] [Calendar Screen/

Kalenderskærmbillede]

• Kalenderskærmbilledet fremkommer.

• Datoer, der indeholder scener (dvs. videoer blev optaget på denne

dato), fremkommer i hvidt. Datoer uden optagelser fremkommer i sort.

Video 49


3 Flyt ( , ) cursoren til den ønskede dato.

• Når du flytter cursoren til en dato, der er vist i hvidt, fremkommer et

miniaturebillede, der viser et still-billede af den første scene, der blev

optaget på denne dato, ved siden af kalenderen. Nedenunder det vil

antallet af optagne scener (

samme dag fremkomme.

) og den totale optagelsestid for

• Du kan markere ( ) feltet for årstallet eller måneden og skifte ( )

årstallet eller måneden for at skifte hurtigere mellem

kalendermånederne.

4 Tryk på for at vende tilbage til indeksbilledet.

Den orange markeringsramme vil fremkomme på den første scene, der

er optaget på den valgte dato.

BEMÆRKNINGER

• Du kan ændre den ugedag, ugen starter med i kalenderskærmbilledet

( 141).

• Du kan til en hver tid trykke på FUNC. for at vende tilbage til indeksbilledet.

Valg fra optagelseslisten

1 Åbn det originale video-indeksbillede.

• Du kan vælge de originale videoer i den indbyggede

hukommelse eller på hukommelseskortet ( 48).

• Du kan trykke på VIDEO SNAP for at åbne indeksbilledet for video

snapshot scener ( 62).

2 Åbn optagelseslisten.

FUNC.

[ Scene Search/Scenesøgning] [Date Selection/

Datovalg]

• Optagelseslisten viser alle datoer, hvor der er lavet optagelser. Der

fremkommer en orange markeringsramme på dagen.

• Miniaturebilledet viser et still-billede af den første scene, der er

optaget denne dag. Nedenunder det vil antallet af optagne scener

( ) og den totale optagelsestid for samme dag fremkomme.

3 Vælg ( ) dagen, måneden eller året, og flyt ( ) mellem

optagelsesdatoerne.

4 Når den ønskede dato er valgt, tryk på .

Indeksbilledet vil fremkomme med en markeringsramme på den første

scene, der er optaget på den valgte dato.

50 Video


BEMÆRKNINGER

• Du kan til en hver tid trykke på FUNC. for at vende tilbage til indeksbilledet.

Valg af scener hvori der udelukkende er genkendt personers ansigter

Hvis du optog videoer med ansigtsgenkendelsesfunktionen ( 68)

aktiveret, kan videokameraet begrænse scenerne i indeksbilledet til

kun at vise de scener, hvori der blev genkendt et ansigt. Denne

funktion er ikke tilgængelig i indeksbilledet for video snapshot scener.

1 Åbn video-indeksbilledet.

Du kan vælge de originale videoer i den indbyggede

hukommelse eller på hukommelseskortet ( 48).

2 Begræns de scener, der vises i indeksbilledet.

FUNC. [ Scene Search/Scenesøgning] [Scenes with

Faces/Scener med ansigter]

• Indeksbilledet vil kun vise de scener, der indeholder personers

ansigter.

3 Vælg ( , ) den scene, du vil afspille.

BEMÆRKNINGER

• Du kan til en hver tid trykke på FUNC. for at vende tilbage til det normale

indeksbillede.

Valg af afspilningens startpunkt

Hvis du har en meget lang scene, vil

du måske starte afspilningen fra et

bestemt punkt. Du kan benytte video

tidslinien til at nedbryde scene i

segmenter med faste tidsintervaller fra

6 sekunder til 6 minutter. Hvis du optog videoer med

ansigtsgenkendelsesfunktionen aktiveret, kan du vise scenen opdelt i

segmenter, hver gang videokameraet registrerer en ændring i

hovedmotivet i scenen ( 68).

( 30)

Video 51


Videotidslinie

1 Åbn det originale video-indeksbillede.

Du kan vælge de originale videoer i den indbyggede

hukommelse eller på hukommelseskortet ( 48).

2 Vælg ( , ) den scene, du vil se, og tryk på DISP. .

• [Timeline/Tidslinie]-skærmbilledet fremkommer. Det store

miniaturebillede vil vise det første enkeltbillede i scenen. Under det

viser tidslinie linealen enkeltbilleder fra scenen i faste intervaller.

• Tryk på DISP. igen for at vende tilbage til indeksbilledet.

Tidslinie lineal

Side skydekontakt

3 Vælg ( ) afspilningens startpunkt på tidslinie linealen.

4 Tryk på / for at starte afspilningen.

For at vælge en anden scene

Flyt ( ) den orange markeringsramme til det store miniaturebillede,

og vælg ( ) en anden scene.

For at skifte mellem tidslinie linealens sider

Flyt ( ) den orange markeringsramme til skydekontakten under

linealen, og vis ( ) de forrige/næste 5 enkeltbilleder i scenen.

For at skifte interval mellem enkeltbillederne

FUNC. Ønsket interval FUNC.

Ændringer i scenens hovedmotiv

1 Åbn [Scenes with Faces/Scener med ansigter]-indeksbilledet.

• Se Valg af scener hvori der udelukkende er genkendt personers

ansigter ( 51).

• Du kan vælge de originale videoer i den indbyggede

hukommelse eller på hukommelseskortet ( 48).

52 Video

Enkeltbillede valgt til start af afspilning

Øjeblikkelig scene / Total antal

scener

Scenens længde

Dato og klokkeslæt for optagelsen

Interval mellem enkeltbilleder


2 Vælg ( , ) den scene, du vil se, og tryk på DISP. .

• [Timeline by Faces/Tidslinie efter ansigter]-skærmbilledet

fremkommer. Det store miniaturebillede viser det punkt, hvor et

ansigt først blev genkendt. Under dette vises billeder fra scenen hver

gang det hovedmotiv, der blev genkendt af videokameraet, ændres.

• Tryk på DISP. for at returnere til [Scenes with Faces/Scener med

ansigter]-indeksbilledet.

Tidslinie lineal

Side skydekontakt

3 Vælg ( ) afspilningens startpunkt på segment linealen.

4 Tryk på / for at starte afspilningen.

Du kan vælge en anden scene og flytte mellem segment linealens sider

på samme måde som i tidslinie-skærmbilledet ( 52).

BEMÆRKNINGER

• For en enkelt scene vil der fremkomme op til 100 segmenter/ændringer

i hovedmotivet i [Timeline by Faces/Tidslinie efter ansigter]skærmbilledet.

Forvalg af optagelser fra indeksbilledet

Du kan på forhånd vælge et antal videoer eller fotos fra indeksbilledet

for at udføre bestemte handlinger på dem alle på en gang.

metode: Slette ( 55), kopiere* ( 84) eller føje de valgte

scener til afspilningslisten ( 80).

metode: Slette ( 91), kopiere* ( 102) eller sikre ( 100) de

valgte fotos eller markere dem alle med printordrer ( 109) eller

overførselsordrer ( 127).

* Kun .

1 Åbn video- eller foto-indeksbilledet.

Øjeblikkelig scene / Total antal

scener

Scenens længde

Dato og klokkeslæt for optagelsen

Enkeltbillede valgt til start af

afspilning

( 30)

Video 53


• metode: Flyt zoomkontrollen mod W for at vise indeksbilledet.

• Du kan vælge de originale videoer i den indbyggede

hukommelse eller på hukommelseskortet ( 48).

• Du kan trykke på VIDEO SNAP for at åbne indeksbilledet for video

snapshot scener ( 62).

2 Åbn markeringsskærmbilledet.

FUNC. [ Select/Vælg] [Individual Scenes/Individuelle scener]

eller [Individual Photos/Individuelle fotos]

• Markeringsskærmbilledet fremkommer.

3 Flyt ( , ) mellem scenerne eller fotos i indeksbilledet, og

tryk på for at vælge en individuel scene/foto.

• Der fremkommer et afkrydsningsmærke på de valgte scener/

fotos. Tryk igen på for at fjerne afkrydsningsmærket.

• Gentag dette trin for at tilføje alle de scener/fotos, du vil medtage i dit

valg (op til 100).

Total antal valgte scener

4 Tryk på FUNC. to gange for at lukke menuen.

For at annullere alle valg

BEMÆRKNINGER

• Valget af scener/fotos vil blive annulleret, hvis du slukker videokameraet

eller skifter betjeningsmetode.

• Scener i afspilningslisten kan ikke medtages i valget.

54 Video

Valgte scener

FUNC. [ Select/Vælg] [Remove All Selections/Fjern alle

markerede] [Yes/Ja] [OK] FUNC.


Sletning af scener

Du kan slette de scener, du ikke vil beholde. Ved at slette scener får du

også mere fri plads i hukommelsen.

Indstillinger

( 30)

[All Scenes/Alle scener] Sletter alle scenerne.

[All Scenes (this date)/Alle scener (denne dato)] Sletter alle de

scener, der var optaget samme dag som den valgte scene.

[This Scene/Denne scene] Sletter kun den scene, der er markeret

med den orange markeringsramme.

[Selected Scenes/Valgte scener] Sletter alle de scener, der er valgt

på forhånd (markeret med et afkrydsningsmærke). Se Forvalg

af optagelser fra indeksbilledet ( 53).

1 Åbn det originale video-indeksbillede.

• Du kan vælge de originale videoer i den indbyggede

hukommelse eller på hukommelseskortet ( 48).

• Du kan trykke på VIDEO SNAP for at åbne indeksbilledet for video

snapshot scener ( 62).

2 Vælg ( , ) den scene, du vil slette, eller en scene optaget på

den dato, du vil slette.

Dette trin er ikke nødvendigt for at slette alle scener eller tidligere valgte

scener.

3 Slette scene(r).

FUNC. [

FUNC.

Delete/Slet] Ønsket indstilling [Yes/Ja]* [OK]

* Hvis du valgte en anden indstilling end [This Scene/Denne scene], kan du

trykke på for at afbryde operationen, mens den foregår. Nogle scener vil

ikke desto mindre blive slettet.

VIGTIGT

• Vær forsigtig med at slette originale optagelser. Når de først er slettet,

kan originale scener ikke gendannes.

• Gem kopier af vigtige scener, før du sletter dem ( 117).

Video 55


• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, mens ACCESSindikatoren

er tændt eller blinker (mens scenerne bliver slettet).

- Åbn ikke dækslet over hukommelseskortrillen.

- Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet.

- Skift ikke videokameraets betjeningsmetode.

BEMÆRKNINGER

• Slettes en scene fra det originale indeksbillede, bliver scenen også

slettet fra afspilningslisten ( 80).

• For at slette alle videoer og gøre alt optagelsesbart plads tilgængeligt

igen foretrækker du måske at initialisere hukommelsen ( 39).

• Du kan måske ikke slette scener, der er optaget eller redigeret med

andet udstyr.

56 Video


Avancerede funktioner

Specialscene optagelsesprogrammer

Optagelse på kraftigt belyste skisportssteder, eller registrering af alle

farverne i en solnedgang eller fra et fyrværkeri er lige så let som at

vælge et specialscene optagelsesprogram. For detaljer om de

forskellige indstillinger henvises til den følgende sideramme.

FUNC.

( 30)

[ Programmed AE/Program AE] [ Portrait/Portræt]

Tryk på for at vise Special Scene (SCN)

optagelsesprogrammerne

FUNC.

Ønsket optagelsesprogram

BEMÆRKNINGER

• [ Night/Nat]:

- Motiver i bevægelse kan efterlade et forsinket “efter-billede”.

- Billedkvaliteten er måske ikke så god som ved andre metoder.

- Der kan fremkomme hvide punkter på skærmen.

- Autofokus virker måske ikke så godt, som i andre metoder. I sådanne

tilfælde indstilles fokuseringen manuelt.

• [ Fireworks/Fyrværkeri]:

- For at undgå videokamerarystelser (rystelser på grund af

videokamerabevægelse) anbefaler vi at benytte et stativ.

- I metoden benyttes langsomme lukkertider, hvorfor der er større

risiko for rystelser. Stabiliser videokameraet ved for eksempel at

montere det på et stativ.

• [ Portrait/Portræt]/[ Sports/Sport]/[ Beach/Strand]/[ Snow/

Sne]: Billedet er måske ikke klart under afspilning.

• [ Portrait/Portræt]: Effekten af en sløret baggrund stiger, jo mere du

zoomer ind (T).

• [ Snow/Sne]/[ Beach/Strand]: Motivet kan blive overeksponeret på

overskyede dage eller på skyggefulde steder. Kontrollér billedet på

skærmen.

Video 57


Indstillinger ( Standardværdi)

[ Portrait/Portræt] Videokameraet benytter

en stor blændeåbning for at få motivet i skarp

fokus, mens baggrunden sløres.

[ Sports/Sport] Til optagelse af sportsscener

så som tennis eller golf.

[ Night/Nat] Til optagelse i svag belysning.

[ Snow/Sne] Til optagelse på kraftigt oplyste

skisportssteder uden motivet bliver

undereksponeret.

[ Beach/Strand] Til optagelse på en strand i

solskin uden motivet bliver undereksponeret.

[ Sunset/Solnedgang] Til optagelse af

solnedgang i stemningsfyldte farver.

[ Spotlight] Til optagelse af scener i

spotlight.

[ Fireworks/Fyrværkeri] Til optagelse af

fyrværkeri.

58 Video


Ændring af lukkertiden og blænden

Vælg [ Programmed AE/Program AE] optagelsesprogrammet for at

benytte funktioner som hvidbalance eller billedeffekter. Vælg et af de

andre optagelsesprogrammer for at kontrollere lukkertiden eller blænden.

( 30)

Indstillinger ( Standardværdi)

[ Programmed AE/Program AE] Videokameraet indstiller

automatisk blændeværdien og lukkertiden for at opnå den

optimale eksponering for motivet.

[ Shutter-Priority AE/Lukkerprioritet AE] Indstil lukkertiden.

Videokameraet indstiller automatisk den korrekte blændeværdi.

Benyt hurtigere lukkertider til at optage motiver i hurtig

bevægelse. Benyt langsommere lukkertider til at sløre

bevægelsen for at forstærke fornemmelse af bevægelse.

[ Aperture-Priority AE/Blændeprioritet AE] Indstil

blændeværdien. Videokameraet indstiller automatisk den

korrekte lukkertid. Benyt lave blændeværdier (stor

objektivåbning) til at sløre baggrunden i et portræt. Benyt høje

blændeværdier (små blændeåbninger) til at få stor

skarphedsdybde, således der er skarp fokusering i hele et

landskabs dybde.

FUNC. [ Programmed AE/Program AE] Ønsket

optagelsesprogram* FUNC.

* Når du vælger [ Shutter-Priority AE/Lukkerprioritet AE] eller [ Aperture-

Priority AE/Blændeprioritet AE], tryk ikke på FUNC. , men fortsæt i stedet med

følgende procedure.

For at indstille lukkertiden eller blændeværdien

1 Tryk på .

2 Indstil ( ) lukkertiden eller blændeværdien til den ønskede værdi.

3 Tryk på , og derefter på FUNC.

for at gemme indstillingen og

lukke menuen.

Video 59


Retningslinjer for lukkertid

Bemærk, det er kun nævneren, som vises – [ 250] angiver en lukkertid

på 1/250 sekund, etc.

[1/2]*, [1/3]*, [1/6], [1/12], [1/25] Til optagelse på mørke steder.

[1/50] Til optagelse under de mest almindelige betingelser.

[1/120] Til indendørs sportsoptagelser.

[1/250], [1/500], [1/1000]** Til optagelse inde fra en bil eller et tog

i bevægelse, eller til optagelse af motiver i hurtig bevægelse, som

f.eks. en rutsjebane.

[1/2000]** Til udendørs sportsoptagelser på solskinsdage.

* Kun metode. ** Kun metode.

Tilgængelige blændeværdier

[F1,8], [F2,0], [F2,4], [F2,8], [F3,4], [F4,0], [F4,8], [F5,6], [F6,7], [F8,0]

BEMÆRKNINGER

• [ Shutter-Priority AE/Lukkerprioritet AE]:

- Når du optager på mørke steder, kan du få et lysere billede ved at

benytte langsomme lukkertider, men billedkvaliteten er måske ikke så

god, og autofokus virker måske ikke korrekt.

- Billedet kan flimre på optagelser med hurtige lukkertider.

• [ Aperture-Priority AE/Blændeprioritet AE]: Det aktuelle område af

blændeværdier, der kan vælges, vil afhænge af den indre zoomposition.

• Når du indstiller en talværdi (blænde eller lukkertid), vil tallet blinke, hvis

blændeværdien eller lukkertiden ikke er hensigtsmæssig for

optagelsesbetingelserne. I sådan et tilfælde skal du vælge en anden

værdi.

• Når eksponeringen er låst, kan blændeværdien/lukkertiden ikke

ændres. Indstil blændeværdien eller lukkertiden, før eksponeringen

justeres manuelt.

60 Video


Cinema metode: Giv dine optagelser et “biograflignende” look

Giv dine optagelser et “biograflignende” look ved

at benytte [ Cine Mode/Cine metode]

optagelsesprogrammet. Kombiner dette

optagelsesprogram med 25 fps progressiv

billedhastighed [ PF25] for at få en forstærket

effekt af 25p Cinema metoden.

For at indstille [ Cine Mode/Cine metode] optagelsesprogrammet

For at ændre billedhastigheden

FUNC. [ Menu] [Frame Rate/Billedhastighed]

[ PF25] FUNC.

Mini videolampe

Du kan tænde mini videolampen for at optage video eller foto på mørke

steder.

1 Åbn ( ) joystick guiden.

2 Vælg ( ) [ Video Light/Videolampe],

og tryk på .

• fremkommer på skærmen.

• Tryk på igen for at slukke mini

videolampen.

( 30)

FUNC. [ Programmed AE/Program AE] [ Cine Mode/Cine

metode] FUNC.

( 30)

Videolampe

BEMÆRKNINGER

• Vi anbefaler ikke at benytte mini videolampen, når ekstratilbehøret

vidvinkelkonverter eller telekonverter er påsat; dens skygge kan

fremkomme i billedet.

Video 61


Anvend en ekstern videolampe

Du kan benytte ekstratilbehøret VL-5 videolampe eller VFL-2 video

flashlampe, når du har behov for en videolampe, der er kraftigere end

den indbyggede mini videolampe.

Påsæt ekstratilbehøret videolampe i mini avanceret tilbehørskoen.

•Se Anvend mini avanceret tilbehørskoen ( 77).

• fremkommer, når du tænder for ekstratilbehøret videolampe (ON

eller AUTO). For detaljer om brugen af videolampen henvises til

betjeningsvejledningen for det benyttede tilbehør.

Video snapshot

Optag en serie korte scener, og kombinere dem med musik for at tilføje

en ny slags oplevelse til dine videoer. Ved at ændre

baggrundsmusikken kan du give dine scener en helt anden følelse.

Optagelse af video snapshot scener

1 Tryk på VIDEO SNAP .

Det blå lys i tasten vil tænde, og der

fremkommer en blå ramme på

skærmen.

2 Tryk på START/STOP

.

• Videokameraet optager i cirka

4 sekunder (den blå ramme virker

som en visuel proceslinie) og vender herefter automatisk tilbage til

pause i optagelsen.

• Når videokameraet har afsluttet optagelsen, vil scenen kortvarigt

skifte til sort, som hvis en kameralukker er udløst.

• I video indeksbilledet er video snapshot scener angivet med et

mærke.

Kombinere video snapshot scener med musik

62 Video

( 30)

( 30)


1 Åbn det originale video-indeksbillede, og tryk på VIDEO SNAP .

• Det blå lys i tasten vil tænde, og det er kun video snapshot scener,

der fremkommer i indeksbilledet.

• Du kan vælge de originale videoer i den indbyggede

hukommelse eller på hukommelseskortet ( 48).

• For at afspille video snapshot scener i afspilningslisten, tryk på

PLAYLIST .

2 Åbn listen med baggrundsmusikspor.

FUNC. [ Select Music/Vælg Musik]

3 Vælg ( ) et musikspor, og tryk to gange på FUNC. .

• Du kan trykke på for at lytte til det valgte musikspor. Tryk på

for at standse afspilningen.

• Vælg [Off] for at afspille video snapshottene med deres originale lyd.

4 Tilbage i indeksbilledet, vælg (

starte afspilningen.

, ) den scene, hvorfra du vil

5 Tryk på / eller for at starte video snapshotafspilningen

med den valgte baggrundsmusik.

• Tryk på for at standse afspilningen.

• Tryk på VIDEO SNAP igen for at vende tilbage til det normale

indeksbillede.

For at slette et musikspor

Efter punkt 2 i den forrige procedure, vælg det musikspor, du vil slette.

1 Vælg ( ) ikonet, og tryk på .

2 Vælg ( ) [Yes/Ja], og tryk på .

3 Tryk på FUNC.

to gange.

VIGTIGT

• Musikfiler, der er overført til videokameraet med det medfølgende

software Music Transfer Utility må ikke benyttes uden tilladelse fra

copyrightindehaveren, bortset fra de tilfælde, der er angivet i relevante

love, så som til personlig brug. Vær sikker på at overholde relevante

love, når du benytter musikfiler.

Video 63


BEMÆRKNINGER

• Du kan også udelukkende føje de video snapshot scener til

afspilningslisten ( 80), du ønsker at se og arrangere deres

afspilningsrækkefølge.

• Når hukommelsen bliver initialiseret, vil musikfilerne også blive slettet.

• Benyt det medfølgende software Music Transfer Utility til at overføre

musikfiler fra den medfølgende Betjeningsvejledning/Musikdata

cd-rom til videokameraet. For detaljer henvises til ‘Music Transfer Utility

Software Guide’ (PDF-fil).

• Video snapshot er deaktiveret, hvis videokameraet indstilles til

afspilningsmetode, eller hvis kamera metodehjulet indstilles til .

Betjeningsvejledning/Musikdata cd-rom’en indeholder


også ekstra musikspor, der ikke var for-installeret i den indbyggede

hukommelse.

Overfør musikfilerne til samme hukommelse, som den der

indeholder de video snapshot scener, du vil afpille.

• Når musikfilerne er overført til den indbyggede hukommelse (kun

eller til et hukommelseskort, vil afspilningen af videoer og

baggrundsmusikspor måske ikke være korrekt efter gentagende

)

optagelse og sletning af optagelser (fragmenteret hukommelse). I dette

tilfælde anbefaler vi, at du gemmer dine optagelser på en computer

( 117), initialiserer hukommelsen ( 39), overfører musikfilerne og

først derefter skriver videofilerne tilbage til videokameraet.

• Hvis USB-kablet bliver fjernet, mens der overføres musikfiler til

videokameraet, vil det måske ikke være muligt at afspille disse

musikspor korrekt. Slet musiksporene fra videokameraet, og overfør

musikfilerne igen.

Pre-recording funktion

Videokameraet vil starte optagelse 3 sekunder før, du trykker på

START/STOP

, for at sikre du ikke mister vigtige optagelsesmuligheder.

Dette er specielt nyttigt, når det er vanskeligt at forudsige, hvornår

optagelsen skal starte.

64 Video

( 30)


1 Åbn (

2 Vælg (

) joystick guiden.

) [ Pre REC], og tryk på .

Pre REC

• fremkommer.

• Tryk igen på

recording.

for at slukke pre-

3 Tryk på START/STOP .

Den scene, der optages i hukommelsen vil starte 3 sekunder før, der

blev trykket på START/STOP .

BEMÆRKNINGER

• Når pre-recording er aktiveret, vil videokameraet ikke udsende nogle

advarselslyde.

• Videokameraet vil ikke optage de fulde 3 sekunder, før der blev trykket

på START/STOP , hvis der blev trykket på tasten mindre end 3 sekunder

efter at have tændt for pre-recording eller have afsluttet den forrige

optagelse.

• Miniaturebilledet, der vises i indeksbilledet, er baseret på, da der blev

trykket på START/STOP .

• Enhver af de følgende handlinger vil deaktivere pre-recording

funktionen.

- Efterlader videokameraet uden nogen betjening i 5 minutter

- Trykker på FUNC. , eller VIDEO SNAP .

- Skifter positionen på kamera metodehjulet.

- Indstiller videokameraet til standby metode.

Selvudløser

( 30)

FUNC. [ Menu] eller [Self Timer/Selvudløser]

[On ] FUNC.

fremkommer.

metode: I pause i optagelse, tryk på START/STOP

.

Videokameraet starter optagelsen efter 10 sekunders nedtælling*.

Nedtællingen fremkommer på skærmen.

Video 65


metode: Tryk på PHOTO , først halvvejs for at aktivere

autofokus og dernæst helt ned.

Videokameraet vil optage fotoet efter 10 sekunders nedtælling*.

Nedtællingen fremkommer på skærmen.

* 2 sekunder ved brug af den trådløse fjernkontrol.

BEMÆRKNINGER

• Når først nedtællingen er begyndt, vil enhver af de følgende handlinger

annullere selvudløseren.

- Trykker på START/STOP (ved videooptagelse) eller PHOTO helt ned

(ved fotooptagelse).

- Indstiller videokameraet til standby metode.

- Ændrer videokameraets betjeningsmetode.

- Slukker for videokameraet.

Manuel eksponeringsjustering og modlyskompensering

Nogle gange kan motiver i modlys fremstå for mørke (undereksponeret),

eller motiver i meget kraftig belysning kan fremstå for lyse eller blændende

(overeksponeret). For at korrigere dette kan du justere eksponeringen

manuelt eller benytte den automatiske modlyskompensering.

HUSK AT TJEKKE

• Vælg et andet optagelsesprogram end [ Fireworks/Fyrværkeri].

Manuel eksponeringsjustering

1 Åbn ( ) joystick guiden.

Eksponering

2 Vælg ( ) [ Exposure/Eksponering],

og tryk på .

• Den øjeblikkelige eksponering er låst.

• Indikatoren for eksponeringsjustering

og den neutrale værdi “±0”

fremkommer på skærmen.

• Justeringsområdet og længden af indikatoren for

eksponeringsjustering vil afhænge af billedets initiale lysstyrke.

• Hvis du benytter zoomen, kan billedets lysstyrke ændres.

66 Video

( 30)


3 Juster ( ) billedets lysstyrke efter behov, og skjul ( ) derefter

joystick guiden.

• Indikatoren for eksponeringsjustering vil skifte til hvid og

eksponeringen vil være låst.

• Under låst eksponering tryk to gange på for at vende tilbage til

automatisk eksponering.

BEMÆRKNINGER

• Hvis optagelsesprogrammet ændres under låst eksponering, vil

videokameraet vende tilbage til automatisk eksponering.

Automatisk modlyskompensering

Når du optager motiver med en kraftig lyskilde bag dem, kan du lade

videokameraet kompensere automatisk for modlyset.

1 Åbn (

2 Vælg (

) joystick guiden.

) [ BLC], og tryk på .

BLC

• fremkommer.

• Tryk igen på for at afslutte

modlyskompenseringen.

Manuel fokusering

Autofokus virker måske ikke korrekt ved følgende motiver. I disse

tilfælde fokuseres manuelt.

• Reflekterende overflader

• Motiver med ringe kontrast

eller uden lodrette linjer

HUSK AT TJEKKE

• Juster zoomen, før du starter proceduren.

• Motiver i hurtig bevægelse

• Gennem våde vinduer

• Natoptagelser

( 30)

Video 67


1 Åbn (

2 Vælg (

.

) joystick guiden.

) [ Focus/Fokus], og tryk på

Fokus

Den øjeblikkelige fokusering bliver låst, og

[MF] fremkommer.

3 Tryk joysticket mod ( ) eller ( ) en gang

for at kontrollere, om billedet er i fokus.

• Skærmens centrum vil blive forstørret for at hjælpe dig med at

fokusere lettere. Du kan også slukke fokus hjælpefunktionen

( 135).

• Når ansigtsgenkendelse ( 68) er aktiveret vil videokameraet

forstørre ansigtet på den person, der er identificeret som

hovedmotivet, i stedet for at forstørre billedets centrum. Hvis der er

mere end en person i billedet, kan du vælge hovedmotivet manuelt.

4 Juster ( ) fokuseringen efter behov.

• Hvis du vil fokusere på et fjernt motiv, så som bjerge eller fyrværkeri,

tryk joysticket ( ) mod , og hold det trykket ned, indtil [MF] skifter

til .

5 Tryk på joysticket ( ) for at skjule joystick guiden.

• Den indstillede fokusering vil blive låst.

• Under låst fokusering, tryk to gange på

videokameraets autofokus.

for at vende tilbage til

Ansigtsgenkendelse

Du kan lade videokameraet genkende personers ansigter automatisk

og benytte denne information til at justere fokuseringen og indstille den

bedste eksponering til at opnå skønne videoer og fotos. Når der er flere

personer i billedet, vil en person (med hvid ansigtsramme) blive valgt til

at være hovedmotivet. Du kan også vælge hovedmotivet manuelt,

således videokameraet optimerer indstillingerne for den valgte person.

HUSK AT TJEKKE

• Vælg et andet optagelsesprogram end [

Fyrværkeri].

Night/Nat] eller [ Fireworks/

68 Video

( 30)


1 Åbn ( ) joystick guiden.

2 Vælg ( ) [ Face Detection/

Ansigtsgenkendelse].

Som standard er ansigtsgenkendelse aktiveret ( ). Hvis funktionen

er slukket, tryk på for at tænde den.

3 Hvis der er mere end en person i billedet, vælg (

Flyt den hvide

markeringsramme til den

person, for hvem du vil

optimere videokameraets

indstillinger.

Hovedmotiv

BEMÆRKNINGER

) hovedmotivet.

• Videokameraet kan fejlagtig genkende “ansigter” af ikke-menneskelige

motiver. Sluk i dette tilfælde for ansigtsgenkendelse.

• I nogle tilfælde bliver ansigter måske ikke genkendt korrekt. Typiske

eksempler kan være:

- Ansigter, der fremkommer i kanten af billedet.

- Ansigter, der er ekstremt smalle, store, mørke eller lyse i forhold til det

overordnede billede.

- Ansigter med siden til, på skrå eller delvist skjult.

• Ansigtsgenkendelse kan ikke benyttes, når lukkertiden er lavere end

1/25, eller når den digitale zoom er aktiveret ved mere end 60x zoom

(mørkeblåt område på zoomindikatoren).

• Når ansigtsgenkendelse er aktiveret, er den langsomste lukkertid

videokameraet benytter 1/25.

Hvidbalance

Hvidbalancefunktionen hjælper dig med at gengive farver under

forskellige belysningsbetingelser, således hvide objekter altid vil se helt

hvide ud i dine optagelser.

( 30)

HUSK AT TJEKKE

• Vælg et andet optagelsesprogram end Special Scene

optagelsesprogrammerne.

Video 69


Indstillinger ( Standardværdi)

[ Automatic/Automatisk] Videokameraet indstiller automatisk

hvidbalancen for naturligt udseende farver.

[ Daylight/Dagslys] Til udendørs optagelser på en lys dag.

[ Shade/Skygge] Til optagelse på skyggefulde steder.

[ Cloudy/Overskyet] Til optagelse på en overskyet dag.

[ Tungsten/Glødelampe] Til optagelse i wolfram eller wolframlignende

(3-bånd) fluorescerende belysning.

[ Fluorescent/Fluorescerende] Til optagelse i varm hvid, kold

hvid eller varm hvid-lignende (3-bånd) fluorescerende belysning.

[ Fluorescent H/Fluorescerende H] Til optagelse under dagslys

eller dagslys-lignende (3-bånd) fluorescerende belysning.

[ Custom WB/Brugertilpasset hb] Benyt den brugertilpassede

hvidbalance indstilling til at få hvide motiver til at se hvide ud i

farvet belysning.

FUNC. [ Automatic/Automatisk] Ønsket indstilling* FUNC.

* Når du har valgt [ Custom WB/Brugertilpasset hb], tryk ikke på FUNC. , men

fortsæt i stedet med følgende procedure.

For at indstille den manuelle hvidbalance

1 Ret videokameraet mod et hvidt motiv, zoom ind, til det udfylder

hele skærmen, og tryk på .

Når justeringen er færdig, holder op med at blinke og lyser

konstant. Videokameraet husker den manuelle indstilling af

hvidbalancen, selv hvis du slukker for videokameraet.

2 Tryk på FUNC.

for at gemme indstillingen og lukke menuen.

BEMÆRKNINGER

• Når du indstiller hvidbalancen manuelt:

- Indstil den manuelle hvidbalance på steder med tilstrækkeligt lys.

- Sluk for den digitale zoom ( 133).

- Indstil hvidbalancen igen, når belysningsforholdene ændres.

- Afhængigt af lyskilden kan fortsætte med at blinke. Resultatet vil

stadig være bedre end med [ Automatic/Automatisk].

• Manuel indstilling af hvidbalancen kan give bedre resultater i følgende

tilfælde:

- Skiftende belysningsforhold

- Næroptagelser

70 Video


- Motiver i en enkelt farve (himmel, hav eller skov)

- I belysning med kviksølvlamper og adskillige typer fluorescerende lys.

• Afhængig af typen af fluorescerende lys kan optimal hvidbalance måske

ikke opnår med [ Fluorescent/Fluorescerende] eller [ Fluorescent H/

Fluorescerende H]. Hvis farverne ser unaturlige ud, vælg [ Automatic/

Automatisk] eller [ Custom WB/Brugertilpasset hb].

Billedeffekter

Du kan benytte billedeffekterne til at ændre farvemætningen og

kontrasten for at optage videoer og fotos med specielle farveeffekter.

( 30)

HUSK AT TJEKKE

• Vælg et andet optagelsesprogram end Special Scene

optagelsesprogrammerne.

Indstillinger ( Standardværdi)

[ Image Effect Off/Billedeffekt off] billedforstærkende effekter.

Optager uden nogle

[ Vivid/Livagtig] Fremhæver kontrasten og farvemætningen.

[ Neutral] Nedtoner kontrasten og farvemætningen.

[ Low Sharpening/Lav skarphed]

bløde konturer.

Optager motiverne med

[ Soft Skin Detail/Bløde huddetaljer] Blødgør hudens detaljer

for et mere naturligt udseende. Den bedste effekt opnås, når

denne indstilling benyttes til optagelse af en person i nærbillede.

Bemærk, at områder der svarer til hudens farve kan miste detaljer.

[ Custom Effect/Brugertilpasset effekt] Gør det muligt at

justere farvedybde, lysstyrke, kontrast og skarphed i billedet.

[Color Depth/Farvedybde]: (–) Svagere farver, (+) Kraftigere farvetoner

[Brightness/Lysstyrke]: (–) Mørkere billede, (+) Lysere billede

[Contrast/Kontrast]: (–) Fladere billede, (+) Mere markant lys og skygge

[Sharpness/Skarphed]: (–) Blødere konturer, (+) Skarpere konturer

FUNC. [ Image Effect Off/Billedeffekt off]

FUNC.

Ønsket indstilling*

* Når du har valgt [ Custom Effect/Brugertilpasset effekt], tryk ikke på FUNC.

,

men fortsæt i stedet med følgende procedure.

Video 71


For at indstille brugertilpasset billedeffekt

1 Tryk på , og vælg ( ) de brugertilpassede indstillinger.

2 Juster ( ) hver indstilling som ønsket.

3 Når du er færdig med alle justeringerne, tryk på , og derefter på

FUNC. for at gemme indstillingerne og lukke menuen.

Digitale effekter

Indstillinger ( Standardværdi)

[ Digital Effect Off/Digital effekt off] Vælg denne indstilling,

hvis du ikke planlægger at benytte de digitale effekter.

[ Fade Trigger], [ Wipe] Vælg en af op-/nedtoningerne for

at starte eller slutte en scene med at tone op eller ned fra en sort

skærm.

[ Black & White-Sort/Hvid]* Optager videoer og fotos i sort/hvidt.

[ Sepia]* Optager videoer og fotos i sepia toner for at opnå et

“gammelt” udseende.

[ Art] Benyt denne effekt for at sætte “krydderi” på dine optagelser.

* Kun disse digitale effekter er tilgængelige i metoden.

FUNC. [ Digital Effect Off/Digital effekt off] Ønsket op-/

nedtoning effekt* FUNC.

Ikonet for den valgte effekt fremkommer.

* Du kan se et præview af den digitale effekt på skærmen.

Anvend den valgte digitale effekt

1 Åbn ( ) joystick guiden.

2 Vælg ( ) [ Digital Effect/Digital

effekt], og tryk på .

• Ikonet for den valgte digitale effekt bliver

grønt.

• Tryk igen på for at deaktivere den

digitale effekt (dens ikon vil blive hvid igen).

72 Video

( 30)

Digital effekt


For at tone op/ned

Aktivér den valgte op-/nedtoning i pause i optagelsen ( ), tryk

herefter på START/STOP for at starte optagelsen med at tone op. Aktivér

den valgte op-/nedtoning under optagelse ( ), tryk herefter på

START/STOP for at tone ned og holde pause i optagelsen.

For at aktivere en effekt

metode: Aktivér den valgte effekt under optagelse eller pause i

optagelsen.

metode: Aktiver den valgte effekt, og tryk derefter på PHOTO for

at optage fotoet.

BEMÆRKNINGER

• Når du benytter en op-/nedtoning, er det ikke kun billedet men også

lyden, der toner op eller ned. Når du anvender en effekt, vil lyden blive

optaget normalt.

• Op-/nedtoninger kan ikke benyttes under optagelse af video snapshot

scener, eller når pre-recording er aktiveret.

On-screen informationer og datakode

Du kan tænde eller slukke for de fleste on-screen informationer.

( 30)

Tryk gentagende gange på DISP.

for at tænde/slukke for on-screen

informationerne i følgende rækkefølge:

, metode:

• Alle informationer tændt

• De fleste informationer slukket*

metode:

• Alle informationer tændt

•Kun datakode

• Alle informationer slukket

metode:

• Alle informationer tændt

• Kun regulære informationer (fjerner histogrammet og

informationsikoner)

• Alle informationer slukket

Video 73


* At trykke på DISP. vil slukke de fleste ikoner og informationer, der fremkommer

automatisk, men vil ikke fjerne on-screen informationer, der blev tændt manuelt

(for eksempel on-screen markeringer, audio niveaumeteret eller joystick guiden).

Om datakoden

For hver optaget scene eller foto gemmer videokameraet en datakode

(dato/klokkeslæt for optagelsen, information om kamera setup mv.).

I metoden vises denne information i bjælken i bunden og som

informationsikoner. I metoden kan du vælge de informationer, der

skal vises med indstillingen [Data Code/Datakode] ( 136).

Audio optagelsesniveau

Du kan justere audio optagelsesniveauet for den indbyggede eller en

ekstern mikrofon. Du kan vise audio niveauindikatoren under optagelse.

Manuel justering af audio optagelsesniveauet

1 Åbn (

2 Vælg (

) joystick guiden.

) [ Mic. Level/Mik. niveau], og

Mik. niveau

tryk på .

Det manuelle justeringsikon vil

fremkomme til venstre for audio

niveauindikatoren, og den manuelle

justeringslinie (orange) vil fremkommer under det.

3 Juster ( ) audioniveauet som

nødvendigt.

Manuel audioniveaujustering

Som en retningslinie bør audio

optagelsesniveauet justeres således,

audio niveaumetret kun lejlighedsvis

kommer til højre for -12 dB mærket

(gult område).

Audioniveau justeringslinie

Audio niveauindikator

4 Skjul ( ) joystick guiden.

• Det valgte audioniveau vil blive låst, og audioniveau justeringslinien vil

blive hvid.

74 Video

( 30)


• Tryk på to gange for at lade videokameraet vende tilbage til

automatisk justering af audio optagelsesniveauet.

For at vise audioniveau indikatoren

Normalt vil audioniveau indikatoren kun blive vist efter aktivering af

manuel justering af audio optagelsesniveauet. Du kan også vælge at

vise den, når audioniveauet justeres automatisk.

FUNC. [ Menu] [Audio Level Indicator/Audio

niveauindikator] [On] FUNC.

BEMÆRKNINGER

• Når audio niveaumetret når det røde punkt (0 dB mærket), kan lyden

blive forvrænget.

• Hvis audioniveauet er for højt, og lyden bliver forvrænget, aktiver

mikrofondæmpningen ( 135).

• Vi anbefaler at benytte hovedtelefoner ( 75) til at kontrollere

lydniveauet, mens audio optagelsesniveauet justeres, eller når

mikrofondæmpningen er aktiveret.

Benyt hovedtelefoner

Benyt hovedtelefoner til afspilning eller til at kontrollere audioniveauet

under optagelse. Hovedtelefonerne tilsluttes AV OUT/ -bøsningen,

som benyttes til både hovedtelefon- og audio/video-udgang. Før

hovedtelefonerne tilsluttes, følg proceduren nedenfor for at ændre

bøsningens funktion fra AV-udgang til (hovedtelefon)-udgang.

*

( 30)

* Hovedtelefoner kan også benyttes i metoden, men bøsningens funktion kan

ikke ændres. Skift indstillingen på forhånd i metoden eller metoden.

FUNC. [ Menu] [AV/Headphones-AV/Hovedtelefoner]

[Headphones/Hovedtelefoner]

fremkommer.

FUNC.

Video 75


For at justere hovedtelefonernes lydstyrke

I metode, juster ( ) hovedtelefonernes lydstyrke med

[Headphone Volume/Hovedtelefon lydstyrke] indstillingen ( 137).

I metode og i metode under

afspilning af diasshow, juster

hovedtelefonernes lydstyrke på samme

måde, som du justerer højtalerens lydstyrke

( 46).

VIGTIGT

• Når du benytter hovedtelefoner, vær sikker på at sænke lydstyrken til et

passende niveau.

• Tilslut ikke hovedtelefoner til AV OUT/ -bøsningen, hvis ikonet ikke

fremkommer på skærmen. Den støj, der udsendes i dette tilfælde, kan

være skadelig for din hørelse.

BEMÆRKNINGER

• Benyt kommercielt tilgængelige hovedtelefoner med et ∅ 3,5 mm

minijack og et kabel ikke længere end 3 m.

• Selv hvis [AV/Headphones-AV/Hovedtelefoner] var indstillet til

[ Headphones/Hovedtelefoner] i en afspilningsmetode, vil funktionen

af AV OUT/ -bøsningen automatisk vende tilbage til AV-udgang, når

du indstiller videokameraet til en optagelsesmetode.

• Hvis [AV/Headphones-AV/Hovedtelefoner] var indstillet til

[ Headphones/Hovedtelefoner] i metoden, vil videokameraet

bevare bøsningens indstilling, selv hvis du indstiller videokameraet til

metoden.

76 Video


Anvend mini avanceret tilbehørskoen

Ved at anvende mini avanceret tilbehørskoen kan du montere en række

ekstratilbehør på videokameraet for at udvide dets funktionalitet. For

detaljer om ekstratilbehør, der er tilgængelig til brug med dit

videokamera, henvises til Videosystem ( 165) og Ekstratilbehør

( 166). For detaljer om hvordan tilbehøret monteres og benyttes,

henvises også til betjeningsvejledningen for det benyttede tilbehør.

1 Skub dækslet over mini avanceret

tilbehørskoen tilbage i pilens

retning.

2 Monter ekstratilbehøret i mini

avanceret tilbehørskoen.

Når der er monteret et kompatibelt

tilbehør i mini avanceret

tilbehørskoen, vil fremkomme

på skærmen.

BEMÆRKNINGER

• Tilbehør, der er designet til den avancerede tilbehørsko

kan ikke benyttes med dette videokamera. Se efter

videotilbehør, der bærer dette logo for at sikre

kompatibilitet med mini advanced shoe.

Anvend en ekstern mikrofon

Når du optager i meget stille omgivelser, kan den indbyggede mikrofon

opfange videokameraets interne motorlyd. I dette tilfælde anbefaler vi

at benytte en ekstern mikrofon.

Anvend DM-100 retningsbestemt stereomikrofon

Eksempel: Montering af ekstratilbehøret

DM-100 retningsbestemt stereomikrofon.

( 30)

Video 77


Monter ekstratilbehøret DM-100 retningsbestemt stereomikrofon i

mini avanceret tilbehørskoen.

Se Anvend mini avanceret tilbehørskoen ( 77).

fremkommer. For detaljer vedrørende brugen af mikrofonen henvises

til betjeningsvejledningen for DM-100.

Anvend andre mikrofoner

Du kan også benytte kommercielt

tilgængelige mikrofoner. Tilslut den

eksterne mikrofon til MIC-bøsningen.

Benyt kommercielt tilgængelige

kondensormikrofoner med egen

strømforsyning og et kabel, der ikke er

længere end 3 m. Du kan tilslutte

næsten enhver stereomikrofon med et

∅ 3,5 mm stik, men audiooptagelsesniveauet kan variere.

BEMÆRKNINGER

• Når en ekstern mikrofon er tilsluttet videokameraet, vil

[Wind Screen/Vindskærm] automatisk blive indstillet til [ Off ].

• Hvis audioniveauet er for højt og lyden bliver forvrænget, aktiver

mikrofondæmpningen ( 135) eller juster audio optagelsesniveauet

manuelt ( 74).

78 Video


Afspilningsliste og scene operationer

Opdele scener

Du kan opdele scener (kun originale scener) for at bevare de bedste

dele og fjerne resten senere.

( 30)

1 Åbn det originale video-indeksbillede.

Du kan vælge de originale videoer i den indbyggede

hukommelse eller på hukommelseskortet ( 48).

2 Vælg ( , ) den scene, du vil opdele.

3 Tryk på FUNC. , vælg [ Divide/Opdel], og tryk på .

• Afspilning af den valgte scene vil starte. Hold pause i afspilningen i

det punkt, hvor du vil opdele scenen.

• Du kan benytte følgende ikoner for at bestemme det præcise punkt i

scenen.

/ : Søgning (hurtig afspilning) baglæns/forlæns.

/ : Springe til begyndelsen/slutningen af den aktuelle scene.

/ : Enkeltbillede baglæns/forlæns.

• Tryk på FUNC.

eller

opdelingen af scenen.

for at standse afspilningen og annullere

4 Vælg ( ) ikonet, og tryk på for at opdele scenen.

5 Vælg ( ) [Yes/Ja], og tryk på .

Videoen fra opdelingspunktet til slutningen af scenen vil fremkomme

som en ny scene i indeksbilledet.

BEMÆRKNINGER

• Under forlæns/baglæns enkeltbilledafspilning under opdeling af scener

vil intervallerne være længere end under regulær forlæns/baglæns

enkeltbilledafspilning.

• Hvis en scene ikke kan opdeles i det punkt, hvor du pausede

afspilningen, benyt forlæns/baglæns enkeltbilledafspilning, og opdel

herefter scenen.

• De følgende scener kan ikke opdeles:

- Scener, der er medtaget i forvalgte scener (markeret med et

afkrydsninsmærke). Fjern mærket for valg på forhånd.

Video 79


- Video snapshot scener og andre scener, der er for korte (mindre end

3 sekunder).

- Scener, der ikke var optaget med dette videokamera.

• Scener kan ikke opdeles indenfor 0,5 sekunder fra starten eller

slutningen af scenen.

• Under afspilning af en scene, der er blevet opdelt, kan du opleve nogle

unormalheder i billede/lyd i det punkt, hvor scenen blev delt.

Redigering af afspilningslisten: Tilføje, slette, flytte og afspille

Opret en afspilningsliste for kun at afspille de scener, du foretrækker,

og i den rækkefølge, du har valgt.

Tilføje scener til afspilningslisten.

Indstillinger

[All Scenes (this date)/Alle scener (denne dato)] Tilføjer alle

scener til afspilningslisten, der blev optaget samme dag, som

den valgte scene.

[This Scene/Denne scene] Tilføjer kun den scene til afspilningslisten,

der er markeret med den orange markeringsramme.

[Selected Scenes/Valgte scener] Tilføjer til afspilningslisten alle de

scener, der er valgt på forhånd (markeret med et

afkrydsningsmærke). Se Forvalg af optagelser fra indeksbilledet

( 53).

1 Åbn det originale video-indeksbillede.

• Du kan vælge de originale videoer i den indbyggede

hukommelse eller på hukommelseskortet ( 48).

• Du kan trykke på VIDEO SNAP for at åbne indeksbilledet for video

snapshot scener ( 62).

2 Vælg ( , ) den scene, du vil føje til afspilningslisten, eller en

scene optaget på den dato, du vil føje til afspilningslisten.

3 Føj scenen/scenerne til afspilningslisten.

FUNC.

[ Add to playlist/Føj til afspilningsliste] Ønsket

indstilling [Yes/Ja]

• Når operationen er fuldført. vil [Scene(s) added to the playlist/

Scene(r) tilføjet afspilningslisten] blive vist.

80 Video

( 30)


• Scener bliver føjet til afspilningslisten på samme medium, som

de er optaget på.

• Tryk på PLAYLIST på videokameraet eller på den trådløse fjernkontrol

for at skifte mellem et originale indeksbillede og afspilningslisten.

BEMÆRKNINGER

• At slette eller flytte scener i afspilningslisten vil ikke påvirke de originale

optagelser.

• Du er måske ikke i stand til at føje scener til afspilningslisten, der blev

optaget eller redigeret med andet udstyr eller scener, der blev redigeret

med det medfølgende software på den medfølgende Video Tools

cd-rom, og som derefter blev skrevet tilbage til videokameraet.

• Du kan måske ikke føje scener tili afspilningslisten, hvis der ikke er

tilstrækkelig ledig plads i hukommelsen.

• Du kan kopiere scener fra den indbyggede hukommelse til

hukommelseskortet ( 84) for også at inkludere de scener, der

oprindeligt blev optaget i den indbyggede hukommelse i

hukommelseskortets afspilningsliste.

Sletning af scener fra afspilningslisten

Originale videoer

Afspilningsliste

At slette scener fra afspilningslisten vil ikke påvirke dine originale

optagelser.

Indstillinger

[All Scenes/Alle scener] Sletter alle scenerne fra afspilningslisten.

[This Scene/Denne scene] Sletter kun den scene fra afspilningslisten,

der er markeret med den orange markeringsramme.

1 Åbn afspilningsliste-indeksbilledet.

• Åbn det originale video-indeksbillede, og tryk på PLAYLIST

.

Video 81


• Før du trykker på PLAYLIST , kan du vælge de originale videoer

i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskortet til at

åbne afspilningslisten for den respektive hukommelse ( 48).

• Du kan trykke på VIDEO SNAP for at åbne afspilningslisteindeksbilledet

for video snapshot scener ( 62).

2 Vælg ( , ) den scene, du vil slette.

Dette punkt er ikke nødvendigt for at slette alle scener.

3 Slet scenen.

FUNC. [

FUNC.

Delete/Slet] Ønsket indstilling [Yes/Ja]* [OK]

* Hvis du valgte [All Scenes/Alle scener], kan du trykke på for at afbryde

operationen, mens den foregår. Nogle scener vil ikke desto mindre blive slettet.

Flytte scener i afspilningslisten

Flyt scener i afspilningslisten for at afspille dem i den rækkefølge, du

vælger.

1 Åbn afspilningsliste-indeksbilledet.

• Åbn det originale video-indeksbillede, og tryk på PLAYLIST .

• Før du trykker på PLAYLIST , kan du vælge de originale videoer

i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskortet til at

åbne afspilningslisten for den respektive hukommelse ( 48).

• Du kan trykke på VIDEO SNAP for at åbne afspilningslisteindeksbilledet

for video snapshot scener ( 62).

2 Vælg ( , ) den scene, du vil flytte.

3 Tryk på FUNC.

, vælg [ Move/Flyt], og tryk på .

4 Flyt ( , ) den orange markør til den ønskede position for

scenen, og tryk på .

Scenens oprindelige position og markørens øjeblikkelige position vises

i bunden af skærmen.

5 Vælg ( ) [Yes/Ja], og tryk på for at flytte scenen.

BEMÆRKNINGER

• Du kan måske ikke flytte scener i afspilningslisten, hvis der ikke er

tilstrækkelig ledig plads i hukommelsen.

82 Video


Afspilning af scener i afspilningslisten med musik

Du kan afspille scenerne i afspilningslisten med baggrundsmusik.

1 Åbn afspilningsliste-indeksbilledet.

• Åbn det originale video-indeksbillede, og tryk på PLAYLIST .

• Før du trykker på PLAYLIST , kan du vælge de originale videoer

i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskortet til at

åbne afspilningslisten for den respektive hukommelse ( 48).

• Du kan trykke på VIDEO SNAP for kun at vise video snapshot scener

i afspilningsliste-indeksbilledet.

2 Åbn listen med baggrundsmusikspor.

FUNC. [ Select Music/Vælg Musik]

3 Vælg ( ) et musikspor, og tryk to gange på FUNC. .

• Du kan trykke på for at lytte til det valgte musikspor. Tryk på

for at standse afspilningen.

• Vælg [Off] for at afspille scenerne med deres originale lyd.

4 Tilbage i indeksbilledet, vælg (

starte afspilningen.

, ) den scene, hvorfra du vil

5 Tryk på /

eller for at starte afspilningen med den valgte

baggrundsmusik.

• Tryk på for at standse afspilningen.

Video 83


84 Video

Kopiere scener

Du kan kun kopiere originale videoer eller hele afspilningslisten fra den

indbyggede hukommelse til den korresponderende placering på

hukommelseskortet. Se Kopiering af fotos ( 101) for detaljer om at

kopiere fotos til hukommelseskortet.

Kopiering af originale videoer

( 30)

Indstillinger

[All Scenes/Alle scener] Kopierer alle scenerne til

hukommelseskortet.

[All Scenes (this date)/Alle scener (denne dato)] Kopierer alle

scenerne til hukommelseskortet, der blev optaget samme dag,

som den valgte scene.

[This Scene/Denne scene] Kopierer kun den scene til

hukommelseskortet, der er markeret med den orange

markeringsramme.

[Selected Scenes/Valgte scener] Kopierer alle de scener til

hukommelseskortet, der er valgt på forhånd (markeret med et

afkrydsningsmærke). Se Forvalg af optagelser fra

indeksbilledet ( 53).

1 Åbn indeksbilledet med de originale videoer, der er optaget i den

indbyggede hukommelse.

• Vælg fanen under ikonet ( 48).

• Du kan trykke på VIDEO SNAP for at åbne indeksbilledet for video

snapshot scener ( 62).

2 Vælg ( , ) den scene, du vil kopiere, eller en scene optaget

på den dato, du vil kopiere.

Dette trin er ikke nødvendigt for at kopiere alle scener eller tidligere

valgte scener.

3 Kopier scenen/scenerne.

FUNC. [ Copy ( )/Kopier] Ønsket indstilling

[Yes/Ja]* [OK] FUNC.

* Tryk på to gange for at afbryde operationen, mens den foregår.


Kopiere hele afspilningslisten

1 Åbn indeksbilledet for den indbyggede hukommelses

afspilningsliste.

• I det originale video indeksbillede vælg fanen under ikonet

( 48), og tryk på PLAYLIST .

• Du kan trykke på VIDEO SNAP for at åbne afspilningslisteindeksbilledet

for video snapshot scener (

2 Kopier afspilningslisten.

62).

FUNC. [ Copy ( )/Kopier] [Yes/Ja]* [OK] FUNC.

* Tryk på to gange for at afbryde operationen, mens den foregår.

VIGTIGT

• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren

er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent

datatab.

- Åbn ikke dækslet over hukommelseskortrillen.

- Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet.

- Skift ikke videokameraets betjeningsmetode.

BEMÆRKNINGER

• Hvis dækslet over hukommelseskortet er åben, eller LOCK-kontakten

på hukommelseskortet er indstillet til at forhindre skrivning, kan du ikke

kopiere videoer til hukommelseskortet.

• Scener som blev redigeret med softwaret på den medfølgende Video

Tools cd-rom, og som derefter blev skrevet tilbage til videokameraet

kan ikke kopieres til hukommelseskortet. Du kan måske ikke kopiere

scener, der ikke blev optaget med dette videokamera.

Video 85


86 Fotos

Fotos

Læs dette kapitel for detaljer om at tage fotos – optag fotos og

afspil dem, optag fotos fra video og udskriv fotos.

Grundlæggende optagelse

Optage fotos

( 30)

1 Indstil kamera metodehjulet til

eller .

2 Tænd videokameraet.

Som standard bliver fotos

optaget i den indbyggede

hukommelse. Du kan vælge

hukommelseskortet som

optagelsesmedium for fotos ( 39).

3 Tryk PHOTO halvvejs ned.

Når fokuseringen er justeret

automatisk, vil blive grøn, og en

eller flere AF-rammer fremkommer.

4 Tryk PHOTO

helt ned.

ACCESS-indikatoren vil blinke, så længe fotoet bliver optaget.

VIGTIGT

• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren

er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent

datatab.

- Åbn ikke dækslet over hukommelseskortrillen.

- Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet.

- Skift ikke videokameraets betjeningsmetode.


BEMÆRKNINGER

• Hvis motivet ikke er egnet til autofokus, bliver gul. Juster

fokuseringen manuelt ( 67).

• Når motivet er for lyst, vil [Overexp./Overeksp.] blinke på skærmen.

I dette tilfælde kan du benytte ekstratilbehøret FS-H37U ND-filter.

Valg af fotostørrelse og -kvalitet

Foto optages som JPG-filer. Som en generel regel, vælg en større

fotostørrelse for højere kvalitet. Vælg [ 2304x1296] størrelsen til foto

med et aspektforhold på 16:9.

( 30)

Indstillinger

Fototørrelsesindstillinger og det omtrentlige antal fotos, der kan optages på

hukommelseskort af forskellig størrelse er angivet i tabellen nedenfor.

Omtrentlig antal fotos tilgængelig på et hukommelseskort


Standardværdi

Hukommelseskort

Fotokvalitet

128 MB 512 MB 1 GB

1 →


Fotostørrelse ↓

LW 2304x1296 35 50 105 220 330 655 465 700 1.390

L 2100x1575

1

: [Super Fine/Superfin], : [Fine/Fin], : [Normal].

2 Denne størrelse er kun tilgængelig for fotooptagelse fra en scene, der afspilles

( 99).

3

Denne størrelse er kun tilgængelig for optagelse i metode eller

metode (samtidig optagelse) ( 95).

4 Cirka antal fotos, der aktuelt kan optages på hukommelseskortet. (Det maksimale

antal resterende foto, der vises på skærmen er 9999.)

30 45 95 195 295 595 420 630 1.265

MW 1920x1080 2

50 75 150 315 470 925 670 1.000 1.970

M 1600x1200 55 80 160 340 505 995 720 1.075 2.115

SW 848x480 3

260 370 740 1.585 2.245 4.490 3.360 4.760 9.525

S 640x480 340 490 890 2.070 2.995 5.390 4.395 6.350 11.430 4

Fotos 87


FUNC. [ 2100x1575] Ønsket fotostørrelse*

Ønsket fotokvalitet* FUNC.

* Tryk på for at skifte mellem størrelses- og kvalitetsvalgene. Det tal, der vises i

højre hjørne, angiver det omtrentlige antal foto, der kan optages med den valgte

indstilling af kvalitet/størrelse.

BEMÆRKNINGER

• Det aktuelle antal fotos, der kan optages afhænger af motivet og

optagelsesbetingelserne.

• Videokameraet husker de sidst benyttede indstillinger, selv hvis du

indstiller videokameraet til metoden.

• Når du udskriver fotos, benyt de følgende retningslinjer som reference til

valg af udskrivningsstørrelse.

- L 2100x1575: Til at udskrive fotos op til A4 størrelse.

- M 1600x1200: Til at udskrive fotos op til L størrelse (9 x 13 cm) eller

postkortstørrelse (10 x 14,8 cm).

- S 640x480: Til at sende fotos som vedhæftede til e-mail eller til

placering på en hjemmeside.

- LW 2304x1296, MW 1920x1080, SW 848x480: Til at udskrive fotos

med et 16:9 aspektforhold. Wide-sized fotopapir kræves.

Sletning af et foto umiddelbart efter optagelse

Du kan slette det sidste foto, du optog, mens du kontrollerer det

indenfor den tid, der er indstillet for [Photo Review Time/Foto

kontroltid] indstillingen (eller umiddelbart efter det er optaget, hvis

[Photo Review Time/Foto kontroltid] er indstillet til [ Off]).

Mens fotoet kontrolleres umiddelbart efter optagelse:

1 Tryk på .

Hvis joystick guiden ikke blev vist under

kontrollen af fotoet, vil den fremkomme nu. Tryk på igen.

2 Vælg ( ) [Yes/Ja], og tryk på .

88 Fotos

( 30)


Grundlæggende afspilning

Vise foto

For at starte direkte i enkeltfotovisning

1 Indstil kamera metodehjulet til .

2 Tryk på .

Det sidst optagne foto vil blive vist i

enkeltfoto-visning.

3 Benyt joysticket ( ) til at flytte

mellem fotoerne.

Tryk joysticket mod ( ), og hold det

trykket ned for at gennemløbe

fotoerne hurtigt.

For at få enkeltfoto-visning fra indeksbilledet

Ved at trykke på når kamera metodehjulet er indstillet til

eller åbnes video-indeksbilledet.

1 Åbn foto-indeksbilledet ( 48).

• Du kan vælge fotos i den indbyggede hukommelse eller på

hukommelseskortet.

• Du kan ændre antallet af fotos, der vises pr. indeksside.

2 Vælg ( , ) et foto.

• Flyt den orange markeringsramme til det billede, du vil vise.

• Når du har optaget et stort antal fotos, kan du vise ( ) en

skydebjælke under foto miniaturebillederne og gennemse (

indekssiderne.

)

3 Tryk på .

Det valgte foto bliver vist i enkeltfoto-visning.

For at få indeksbilledet fra enkeltfoto-visning

1 Åbn ( ) joystick guiden.

2 Vælg ( ) ikonet, og tryk på .

( 30)

Fotos 89


Du kan også flytte zoomkontrollen mod W for at åbne foto-indeksbilledet.

Funktionen Overspring fotos

Når du har optaget et stort antal fotos, kan du overspringe 10 eller

100 fotos ad gangen.

1 Åbn ( ) joystick guiden.

2 Vælg ( ) ikonet, og tryk på .

3 Vælg ( ) [ Jump 10 photos/Overspring 10 fotos] eller

[ Jump 100 photos/Overspring 100 fotos].

4 Overspring ( ) det valgte antal foto, og tryk på .

VIGTIGT

• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren

er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent

datatab.

- Åbn ikke dækslet over hukommelseskortrillen.

- Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet.

- Skift ikke videokameraets betjeningsmetode.

• Følgende billedfiler bliver måske ikke vist korrekt.

- Billeder, der ikke er optaget med dette videokamera.

- Billeder redigeret på eller overført fra en computer.

- Billeder, hvis filnavne er blevet ændret.

Sletning af foto

Du kan slette de fotos, du ikke vil beholde.

Slette et enkelt foto

1 I enkeltfoto-visning, vælg ( ) det foto, du vil slette.

2 Åbn ( ) joystick guiden.

3 Vælg ( ) ikonet, og tryk på .

4 Vælg ( ) [Yes/Ja], og tryk på .

90 Fotos

( 30)


Anvend FUNC.-menuen

1 I enkeltfoto-visning, åbn foto markeringsskærmbilledet.

FUNC. [ Delete/Slet]

[ Delete/Slet] fremkommer på skærmen.

2 Vælg ( ) det foto, du vil slette, og tryk på .

3 Vælg ( ) [Yes/Ja], og tryk på for at slette fotoet.

4 Gentag punkt 2-3 for at slette flere fotos, eller tryk to gange på

FUNC. for at lukke menuen.

Sletning af foto fra indeksbilledet

Indstillinger

[All Photos/Alle fotos] Sletter alle fotos.

[This Photo/Dette foto] Sletter kun det foto, der er markeret med

den orange markeringsramme.

[Selected Photos/Valgte fotos] Sletter alle de fotos, der er valgt på

forhånd (markeret med et afkrydsningsmærke). Se Forvalg af

optagelser fra indeksbilledet ( 53).

1 Åbn foto indeksbilledet.

Du kan vælge fotos i den indbyggede hukommelse eller på

hukommelseskortet ( 48).

2 Vælg ( , ) det foto, du vil slette.

Dette trin er ikke nødvendigt for at slette alle fotos eller tidligere valgte

fotos.

3 Slette foto(s).

FUNC. [ Delete/Slet] Ønsket indstilling [Yes/Ja]* [OK]

FUNC.

* Hvis du valgte en anden indstilling end [This Photo/Dette foto], kan du trykke på

for at afbryde operationen, mens den foregår. Nogle fotos vil ikke desto

mindre blive slettet.

VIGTIGT

• Vær forsigtig med at slette fotos. Slettede fotos kan ikke gendannes.

• Sikrede fotos kan ikke slettes.

Fotos 91


Forstørre fotos under afspilning

I enkeltfoto-visning kan fotos forstørres op til 5 gange.

vil fremkomme for fotos, der ikke kan forstørres.

1 Flyt zoomkontrollen mod T.

• Fotoet bliver forstørret 2 gange, og der

fremkommer en ramme, som angiver

positionen af det forstørrede område.

• For at forstørre fotoet yderligere, flyt

zoomkontrollen mod T. For at

formindske forstørrelsesgraden, flyt den

mod W.

2 Flyt ( , ) rammen til den del af

fotoet, du vil forstørre.

For at annullere forstørrelsen, flyt zoomkontrollen mod W, indtil

rammen forsvinder.

92 Fotos

( 30)


Yderligere funktioner

Flash

Du kan benytte flashen til at optage fotos på mørke steder.

Indstillinger ( Standardværdi)

( 30)

(auto) Flashen udlades automatisk efter motivets belysning.

(rød-øjereduktion, auto) Flashen udlades automatisk efter

motivets belysning. Hjælpelampen lyser for at reducere rødøjeeffekten.

(flash tændt) Flashen udlades altid.

(flash slukket) Flashen udlades ikke.

1 Åbn (

2 Vælg (

) joystick guiden.

) [ Flash], og tryk på .

Flash

• Tryk repeterende på

mellem flashmetoderne.

for at skifte

• Ikonet for den valgte flashmetode

fremkommer. forsvinder efter

Eksempel: Valg af rød-

4 sekunder.

øjereduktionsflash

3 Tryk på PHOTO

, først halvvejs for at

aktivere autofokus, og dernæst helt ned for at optage fotoet.

Afhængig af den valgte indstilling og optagelsesbetingelserne, vil

flashen udlades.

Anvend VFL-2 video flashlampen

Du kan benytte ekstratilbehøret VFL-2 video flashlampe som en

ekstern flash, når dens POWER-kontakt er indstillet til ON.

Proceduren for indstilling af den eksterne flash er den samme, som for

den indbyggede flash.

Påsæt ekstratilbehøret VFL-2 video flashlampe i mini avanceret

tilbehørskoen.

Se Anvend mini avanceret tilbehørskoen ( 77).

Fotos 93


fremkommer, når du tænder video flashlampen ( ON).

For detaljer vedrørende brugen af video flashlampen henvises til

betjeningsvejledningen for VFL-2.

BEMÆRKNINGER

• Flashen kan ikke udlades i følgende tilfælde:

- Når du justerer eksponeringen manuelt i (auto) eller (rødøjereduktion)

metoden.

- Under auto eksponeringsbracketing.

- I [ Fireworks/Fyrværkeri] optagelsesprogrammet.

- Når du benytter en ekstra videolampe.

• Om AF-hjælpelampen: Mens du trykker PHOTO halvvejs ned, kan mini

videolampen lyse kortvarigt op, hvis motivet er for mørkt, for at gøre det

muligt for videokameraet at fokusere mere præcist (AF-hjælpelampe).

- Du kan også indstille [AF-Assist Lamp/AF-hjælpelampe] til

[ Off], således hjælpelampen ikke er aktiveret ( 133).

- Videokameraet er måske ikke i stand til at fokusere, selv om AFhjælpelampen

er tændt.

• Flashens rækkevidde er i praksis 1 til 2 m. Den praktiske rækkevidde

med VFL-2 påsat er ca. 1 til 4 m. I alle tilfælde vil den aktuelle

rækkevidde afhænge af optagelsesbetingelserne.

• Flashens rækkevidde falder ved kontinuerlig optagelse.

• For at rød-øjereduktionen skal være effektiv, skal motivet se på

hjælpelampen. Graden af reduktionen afhænger af

optagelsesafstanden og af hvert individ.

• Flashmetoden kan ikke vælges, når eksponeringen er låst.

• Vi anbefaler ikke at benytte flashen, når ekstratilbehøret

vidvinkelkonverter eller telekonverter er påsat; dens skygge kan

fremkomme i billedet.

Fremføringsmetode: Kontinuerlig optagelse og eksponeringsbracketing

Optag en serie fotos af et motiv i bevægelse eller optag samme foto

ved 3 eksponeringsniveauer, så du senere kan vælge det foto, du

bedst kan lide.

94 Fotos

( 30)


HUSK AT TJEKKE

• Vælg et andet optagelsesprogram end [ Fireworks/Fyrværkeri].

Indstillinger ( Standardværdi)

[ Single/Enkelt] Optager et enkelt foto.

[ Continuous Shooting/Kontinuerlig optagelse], [ Hi-Speed

[

Continuous Shooting/Hi-Speed kontinuerlig optagelse]

Optager en serie på op til 60 fotos, så længe du holder PHOTO

trykket ned. Der er to kontinuerlige optagelseshastigheder:

Normal (ca. 2,5 fotos/sekund) og high speed (ca. 4,1 fotos/

sekund).

Auto Exposure Bracketing/Auto eksponeringsbracketing]

Videokameraet optager et foto med 3 forskellige eksponeringer

(mørk, normal, lys i trin på 1/2 EV), så du kan vælge det foto, du

synes bedst om.

FUNC. [ Single/Enkelt] Ønsket indstilling FUNC.

Kontinuerlig optagelse/Hi-Speed kontinuerlig optagelse

1 Tryk PHOTO halvvejs ned for at aktivere autofokus.

2 Tryk PHOTO helt ned, og hold den trykket ned.

Auto eksponeringsbracketing

Tryk på PHOTO

, først halvvejs for at aktivere autofokus, og dernæst

helt ned for at optage de 3 fotos.

BEMÆRKNINGER

• De kontinuerlige optagelseshastigheder er omtrentlige og varierer med

optagelsesbetingelserne og motivet.

• Når flashen benyttes, vil den kontinuerlige optagelseshastighed falde til

ca. 1,7 fotos/sekund. Den kontinuerlige optagelseshastighed vil også

falde, når der benyttes langsomme lukkertider (1/25 eller langsommere).

Tage fotos under videooptagelse (Samtidig optagelse)

Du kan optage fotos, selv når videokameraet er indstillet til

metode. Endvidere kan du optage fotos på samme tid, som du optager

video. Fotos, der optages med samtidig optagelse, vil have samme

aspektforhold som videoer (16:9).

Fotos 95


I metoden vil størrelsen/kvaliteten af fotos optaget under

videooptagelse (samtidig optagelse) være bestemt af indstillingerne

bestemt ved følgende procedure: Størrelsen/kvaliteten af fotos optaget

i pause i optagelsen vil være bestemt af fotostørrelsen indstillet i

metoden ( 87).

* Tryk på for at skifte mellem størrelses- og kvalitetsvalgene. Det tal, der vises i

højre hjørne, angiver det omtrentlige antal foto, der kan optages med den valgte

indstilling af kvalitet/størrelse.

Under optagelse, eller i pause i optagelse, tryk på PHOTO for at

optage fotoet.

BEMÆRKNINGER

• Videokameraet husker de sidst benyttede indstillinger, selv hvis du

indstiller videokameraet til metoden.

• Fotos kan ikke optages samtidigt, når den digitale zoom eller en digital

effekt er aktiveret.

• Fotokvaliteten vil være højere, når fotos bliver optaget i metoden

eller i metoden under pause i optagelsen.

• Fotos vil blive optaget i den hukommelse, der er valgt til

fotooptagelse ( 39).

Lysmålemetode

Videokameraet måler det lys, der reflekteres fra motivet for at beregne

de optimale eksponeringsindstillinger. Afhængig af motivet vil du

måske ændre den metode lyset måles og evalueres på.

96 Fotos

( 30)

FUNC. [ Simultaneous Recording Off/Samtidig optagelse off]

Ønsket fotostørrelse* Ønsket fotokvalitet* FUNC.

( 30)

( 30)


Indstillinger ( Standardværdi)

[ Evaluative/Evaluerende] Egnet til standard

optagelsesbetingelser, inklusive modlysoptagelser.

Videokameraet opdeler billedet i adskillige områder, og lyset

måles i dem alle for at opnå den optimale eksponering af motivet.

[ Center-Weighted Average/Centervægtet gennemsnit] Tager

et gennemsnit af lysmålingerne over hele skærmen med mest

vægt på motivet i centrum.

[ Spot] Måler kun det område, der er indenfor spot punkt

AE-rammen. Benyt denne indstilling til at justere eksponeringen,

så den matcher motivet i skærmens centrum.

FUNC. [ Evaluative/Evaluerende] Ønsket indstilling FUNC.

Diasshow

Du kan afspille et diasshow med alle foto og endog sætte musik til.

( 30)

1 Åbn foto indeksbilledet.

Du kan vælge fotos i den indbyggede hukommelse eller på

hukommelseskortet ( 48).

2 Åbn listen med baggrundsmusikspor.

FUNC. [ Select Music/Vælg Musik]

3 Vælg ( ) et musikspor, og tryk to gange på FUNC. .

• Du kan trykke på for at lytte til det valgte musikspor. Tryk på

for at standse afspilningen.

• Vælg [Off] for at afspille diasshowet uden baggrundsmusik.

4 Tilbage i indeksbilledet, vælg (

diasshowet.

, ) det første foto i

5 Tryk på /

for at afspille diasshowet med den valgte

baggrundsmusik.

• Under afspilning, tryk på joystick ( ) for at justere lydstyrken.

• Tryk på for at standse diasshowet og vende tilbage til fotoindeksbilledet.

Fotos 97


BEMÆRKNINGER

• På købstidspunktet er musikfilerne gemt i den indbyggede

hukommelse. Overfør musikfilerne til samme hukommelse, som den der

indeholder de fotos, du vil afpille som diasshow. For detaljer henvises til

‘Music Transfer Utility Software Guide’ (PDF-fil).

• Baggrundsmusikken bliver måske ikke afspillet korrekt, når du afspiller

et diasshow fra et hukommelseskort med langsom

overførselshastighed.

Rotation af fotos

Du kan rotere fotos 90 grader med uret for at ændre deres orientering.

1 I enkeltfoto-visning, åbn foto markeringsskærmbilledet.

FUNC. [ Rotate/Roter]

[ Rotate/Roter] fremkommer på skærmen.

2 Vælg ( ) det foto, du vil rotere.

3 Tryk på for at rotere fotoet.

4 Gentag punkt 2-3 for at ændre orienteringen af yderligere fotos,

eller tryk 2 gange på FUNC. for at lukke menuen.

Histogram information

I enkeltfoto-visning kan du vise histogram informationen og ikonerne

for alle de funktioner, der blev benyttet på optagelsestidspunktet.

Histogrammet vil også blive vist umiddelbart efter fotoet er optaget.

Benyt histogrammet som en reference til at kontrollere den korrekte

eksponering for fotoet.

98 Fotos

( 30)

( 30)


Området i højre side af histogrammet

repræsenterer højlysene, og i venstre

side repræsenterer skyggerne. Et foto,

hvis histogram er mest dominerende

mod højre, er relativt lyst, mens et, hvis

histogram er størst til venstre, er

relativt mørkt.

Optage fotos fra den afspillede scene

Skygger

Du kan optage et enkelt foto eller en serie fotos fra en tidligere optaget

scene. Størrelsen af de(t) optagede foto(s) vil være [MW 1920x1080], og

den kan ikke ændres, men du kan vælge fotokvaliteten.

For at vælge fotooptagelses indstillinger

FUNC. [ Menu] [Photo Capture from Video/

Fotooptagelse fra video] [ Single Photo/Enklelt foto] eller

[ Photo Sequence/Fotosekvens]

Fortsæt fra samme menu:

[Photo Capture Quality/Fotooptagelseskvalitet]

fotokvalitet* FUNC.

Ønsket

* Det tal der vises i bunden angiver det omtrentlige antal fotos, der kan optages med

den valgte indstilling af billedkvalitet.

For at optage foto(s)

1 Afspil den scene, der indeholder det billede, du vil optage.

2 Hold pause i afspilningen i det punkt, hvor du vil optage.

3 Tryk PHOTO helt ned.

For at optage en fotosekvens, hold PHOTO

trykket ned.

BEMÆRKNINGER

• Datakoden for fotoerne vil angive dato og klokkeslæt for optagelsen af

den originale scene.

• Fotos, der er optaget fra en scene med megen bevægelse, kan fremstå

sløret.

Pixelantal

( 30)

Højlys

Fotos 99


• Fotos vil blive optaget i den hukommelse, der er valgt til

fotooptagelse ( 39).

• [ Photo Sequence/Fotosekvens]:

- Der kan optages op til 100 fotos på en gang.

- Fotosekvens optagelsen vil standse, når slutningen af scene er nået

(afspilningen vil pause i begyndelsen af den efterfølgende scene).

- Fotos vil blive optaget i intervaller på 1/25 sekund.

Sikring af fotos

Du kan sikre fotos mod utilsigtet sletning.

Sikring af enkelte fotos

1 I enkeltfoto-visning, åbn foto markeringsskærmbilledet.

FUNC. [ Protect/Sikre]

[ Protect/Sikre] fremkommer på skærmen.

2 Vælg ( ) det foto, du vil sikre.

3 Tryk på for at sikre fotoet.

fremkommer på bjælken i bunden, og fotoet kan ikke slettes. Tryk

på igen for at fjerne sikringen.

4 Gentag punkt 2-3 for at sikre yderligere fotos, eller tryk på FUNC.

to gange for at lukke menuen.

Sikring af fotos fra indeksbilledet

Indstillinger

[Individual Photos/Individuelle fotos] Åbner samme

skærmbillede, som beskrevet i Sikring af enkelte fotos (

Fortsæt fra punkt 3 i denne procedure for at sikre fotoet.

100).

[Selected Photos/Valgte fotos] Sikrer alle de fotos, der er valgt på

forhånd (markeret med et afkrydsningsmærke). Se Forvalg af

optagelser fra indeksbilledet ( 53).

[Remove All/Fjern alle] Fjerner sikringen fra alle fotos.

100 Fotos

( 30)


1 Åbn foto indeksbilledet.

Du kan vælge fotos i den indbyggede hukommelse eller på

hukommelseskortet ( 48).

2 Vælg ( , ) det foto, du vil sikre.

FUNC. [ Protect/Sikre] Ønsket indstilling [Yes/Ja]

[OK] FUNC.

VIGTIGT

• Initialisering af hukommelsen ( 39) vil permanent slette alle

optagelser, inklusive de sikrede fotos.

Kopiering af fotos

Du kan kun kopiere fotos fra den indbyggede hukommelse til

hukommelseskortet.

( 30)

Kopiere et enkelt foto

1 Vælg et vise fotos optaget i den indbyggede hukommelse.

I indeksbilledet, vælg fanen under ikonet ( 48), og flyt

zoomkontrollen mod T for at vende tilbage til enkeltfoto-visning.

2 Åbn skærmbilledet for fotovalg.

FUNC. [ Copy ( )/Kopier]

[ Copy ( )/Kopier] fremkommer på skærmen.

3 Vælg ( ) det foto, du vil kopiere, og tryk på .

4 Vælg ( ) [Yes/Ja], og tryk på for at kopiere fotoet.

5 Gentag punkt 3-4 for at kopiere flere fotos, eller tryk to gange på

FUNC.

for at lukke menuen.

Fotos 101


Kopiering af fotos fra indeksbilledet

Indstillinger

[All Photos/Alle fotos] Kopierer alle fotos.

[This Photo/Dette foto] Kopierer kun det foto, der er markeret med

den orange markeringsramme.

[Selected Photos/Valgte fotos] Kopierer alle de fotos, der er valgt

på forhånd (markeret med et afkrydsningsmærke). Se Forvalg

af optagelser fra indeksbilledet ( 53).

1 Åbn indeksbilledet med de fotos, der er optaget i den indbyggede

hukommelse.

Flyt zoomkontrollen mod W, og vælg derefter fanen under

ikonet ( 48).

2 Vælg ( , ) det foto, du vil kopiere.

Dette trin er ikke nødvendigt for at kopiere alle fotos eller tidligere valgte

fotos.

3 Kopiere foto(s).

FUNC. [ Copy ( )/Kopier] Ønsket indstilling

[Yes/Ja]* [OK] FUNC.

* Hvis du har valgt [Selected Photos/Valgte fotos] eller [All Photos/Alle fotos], kan

du trykke på for at afbryde operationen, mens den foregår.

VIGTIGT

• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren

er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent

datatab.

- Åbn ikke dækslet over hukommelseskortrillen.

- Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet.

- Skift ikke videokameraets betjeningsmetode.

BEMÆRKNINGER

• Hvis der ikke er tilstrækkeligt plads på hukommelseskortet, vil

videokameraet kopiere så mange fotos som muligt, før det standser

operationen.

102 Fotos


• Hvis dækslet over hukommelseskortet er åben, eller LOCK-kontakten

på hukommelseskortet er indstillet til at forhindre skrivning, kan du ikke

kopiere fotos til hukommelseskortet.

• Du kan måske ikke kopiere fotos, der ikke blev optaget med dette

videokamera.

- Andre funktioner du kan benytte, når du optager foto

Du kan også benytte følgende funktioner...

De følgende funktioner og faciliteter for videokameraet kan benyttes

både til videooptagelse eller til at optage foto. Måden at indstille og

benytte dem på er allerede forklaret i detaljer, så vi henviser dig til de

relevante sider i “Video”-afsnittet.

•Zoom ( 43)

• Hurtigstart ( 44)

• Optagelsesprogrammer ( 57, 59)

• Mini videolampe ( 61)

• Selvudløser ( 65)

• Manuel eksponeringsjustering og automatisk modlyskompensering

( 66)

• Manuel fokusering ( 67)

• Ansigtsgenkendelse ( 68)

• Hvidbalance ( 69)

• Billedeffekter ( 71)

• Digitale effekter ( 72)

Fotos 103


Udskrive fotos

Udskrive fotos (Direct Print)

Videokameraet kan tilsluttes enhver PictBridge-kompatibel printer. Du

kan på forhånd markere de fotos, du vil udskrive og indstille det

ønskede antal kopier som en printordre ( 109).

Canon printere: SELPHY printere i CP, DS og ES-serien og inkjetprintere

forsynet med PictBridge-logoet.

Tilslutning af videokameraet til printeren

1 Indstil videokameraet til metode, enkeltfoto-visning.

Du kan vælge fotos i den indbyggede hukommelse eller på

hukommelseskortet ( 48). Flyt herefter zoomkontrollen mod T for at

vende tilbage til enkeltfoto-visning.

2 Tænd printeren.

3 Tilslut videokameraet til printeren med det medfølgende USBkabel.

• Tilslutning 4

. Se Tilslutningsdiagrammer ( 115).

• Hvis skærmbilledet for valg af devicetype fremkommer, vælg

[Computer/Printer], og tryk på .

• fremkommer, og ændres til .

• (print/share)-tasten lyser, og de øjeblikkelige

udskrivningsindstillinger vil blive vist i ca. 6 sekunder.

VIGTIGT

• Hvis fortsætter med at blinke (i mere end 1 minut), eller hvis

ikke fremkommer, er videokameraet ikke tilsluttet korrekt til printeren.

I dette tilfælde fjernes USB-kablet fra videokameraet og printeren.

Tænd dem begge igen efter et kort øjeblik, indstil videokameraet til

-metoden og tilslut dem igen.

104 Fotos

( 30)


• Under følgende handlinger, vil en printer ikke blive genkendt, selv om du

tilslutter den til videokameraet.

- Sletning af alle fotos

- Sletning af alle overførselsordrer

- Sletning af alle printsordrer

BEMÆRKNINGER

• vil fremkomme for fotos, der ikke kan udskrives.

• Vi anbefaler at forsyne videokameraet med strøm via den kompakte

strømforsyning.

• Se også betjeningsvejledningen til printeren.

• Hvis du ikke har planer om at benytte ekstratilbehøret DW-100

DVD-brænder, kan du indstille eller [USB Connection

Type/USB-tilslutningstype] til [ Computer/Printer] ( 137), hvorved

skærmbilledet for valg af devicetype ikke fremkommer, hver gang du

tilslutter videokameraet til en printer.

• Tilslutningen til en PictBridge-kompatibel printer vil ikke virke, når

hukommelsen indeholder 2.500 fotos eller mere. For bedst ydeevne

anbefaler vi at holde antallet af fotos under 100.

Udskrivning med (Print/Share)-tasten

Du kan udskrive en kopi af et foto ad gangen uden at ændre

indstillingerne ved helt enkelt at trykke på .

1 Vælg ( ) det foto, du vil udskrive.

2 Tryk på .

• Udskrivningen starter. -tasten

blinker og lyser konstant, når

printeren er færdig med at udskrive

fotoet.

• For at fortsætte udskrivningen,

vælg ( ) et andet foto.

( 30)

Fotos 105


Indstil udskrivningsindstillingerne

Du kan vælge antallet af kopier og andre udskrivningsindstillinger.

Udskrivningsindstillingerne afhænger af din printer.

Indstillinger

[ Paper Size/Papirstørrelse]*

afhænger af printeren.

De tilgængelige papirstørrelser

[ Paper Type/Papirtype]* Vælg [Photo/Foto], [Fast Photo/Hurtig

foto], [Plain/Almindelig] eller [Default/Standard].

[ Page Layout/Sidelayout]* Vælg [Default/Standard], [Bordered/

Med Kant] eller et af de følgende sidelayout.

[Borderless/Uden kant]: Fotoet bliver forstørret og kan blive svagt

beskåret i kanterne for at tilpasse papiret.

[x photos/sheet-x fotos/ark]: Se den efterfølgende sideramme.

[ ] (Datoudskrivning) Vælg [On], [Off] eller [Default/Standard].

[ ] (Udskrivningseffekt) Kun tilgængelig med printere, der er

kompatibel med billedoptimeringsfunktionen. Vælg [On], [Off]

eller [Default/Standard].

Canon inkjet/SELPHY DS printere: Du kan også vælge [Vivid/

Livagtig], [NR] og [Vivid+NR/Livagtig+NR].

[ ] (Antal kopier) Vælg 1-99 kopier.

* Vælg ( , ) [Paper Settings/Papirindstillinger], og tryk på for at

ændre alle tre indstillinger efter hinanden.

BEMÆRKNINGER

• Mulighederne for udskrivningsindstillinger og [Default/Standard]

indstillingerne afhænger af printeren. For detaljer, se printerens

betjeningsvejledning.

106 Fotos

( 30)


[x photos/sheet-x fotos/ark]: Udskrivning af flere kopier på samme ark

Når du benytter Canon printere, kan du udskrive samme foto flere

gange på samme ark papir. Benyt den følgende tabel som en

vejledning i anbefalede antal kopier afhængigt af [ Paper Size/

Papirstørrelse] indstillingen.

[ Paper Size/

Papirstørrelse] →

Canon printer ↓

Inkjetprintere

SELPHY DS

[CreditCard/

Kreditkort]

– –

SELPHY CP/ES 2, 4 eller 8

1 Du kan også benytte de specielle klistermærkeark.

2

Kun SELPHY CP-serien:

- Med [8 photos/sheet-8 fotos/ark] indstillingen kan du også benytte de

specielle klistermærkeark.

- Du kan også benytte [2 photos/sheet-2 fotos/ark] eller [4 photos/sheet-4 fotos/

ark], når du benytter wide-sized fotopapir med [Default/Standard] indstillingen.

2

2 eller 4 2 eller 4 –

Udskriv efter ændring af udskrivningsindstillingerne

1 Vælg ( ) det foto, du vil udskrive.

2 Åbn ( ) joystick guiden.

3 Vælg ( ) ikonet, og tryk på .

Menuen for udskrivningsindstillinger

fremkommer.

Datoudskrivning

Udskrivningseffekt

Antal kopier

[9 x 13 cm] [10 x 14,8 cm] [A4]

2, 4, 9 eller

16 1

Øjeblikkelige papirindstillinger

(papirstørrelse, papirtype og

sidelayout)

Papirindstillinger

Beskæringsindstillinger ( 108)

4 I menuen for udskrivningsindstillinger, vælg ( , ) den

indstilling, du vil ændre, og tryk på .

5 Vælg ( ) den ønskede indstilling, og tryk på .

6 Vælg ( , ) [Print/Udskriv], og tryk på .

• Udskrivningen starter. Menuen for udskrivningsindstillinger forsvinder,

når udskrivningen er færdig.

Fotos 107

4


• For at fortsætte udskrivningen, vælg ( ) et andet foto.

For at annullere et udskrivningsjob

1 Tryk på ( [Stop]) under udskrivningen.

2 Vælg ( ) [OK], og tryk på .

Når du har afsluttet udskrivningen

Fjern USB-kablet fra videokameraet og printeren, og sluk

videokameraet.

Udskrivningsfejl

Hvis der opstår en fejl under udskrivningen, vil der fremkomme en

fejlmeddelelse, f.eks. [No paper/Intet papir], på videokameraets

skærm. Løs problemet som angivet i listen over fejlmeddelelser (

155) og i printerens betjeningsvejledning.

Canon's PictBridge-kompatible printere: Hvis udskrivningen ikke

genoptages automatisk efter du har løst problemet, vælg [Continue/

Fortsæt], og tryk på for at genoptag udskrivningen. Hvis dette

punkt ikke er tilgængeligt, vælg [Stop], tryk på og genstart

udskrivningen fra begyndelsen.

• Andre printere, eller hvis fejlen stadig optræder med en Canon-printer: Hvis

udskrivningen ikke genoptages automatisk, fjern USB-kablet, og sluk

videokameraet. Efter kort tid, tænd videokameraet og tilslut USB-kablet

igen.

VIGTIGT

• Du er måske ikke i stand til at udskrive fotos korrekt med en PictBridgekompatibel

printer, hvis deres filnavne er ændret, eller hvis de blev

optaget, oprettet, redigeret eller ændret med noget andet udstyr end

dette videokamera.

• Hvis [Busy] ikke forsvinder, fjern USB-kablet og gen-etablér tilslutningen

efter et øjeblik.

Beskæringsindstillinger

Indstil papirstørrelsen og sidelayoutet, før du ændrer

beskæringsindstillingerne. Beskæringsindstillingerne gælder kun for ét foto.

108 Fotos

( 30)


1 Åbn menuen for udskrivningsindstillinger.

Se punkt 1-2 i Udskrivning efter ændring af udskrivningsindstillingerne

( 107).

2 Vælg ( , ) [Trimming/Beskæring],

og tryk på .

Beskæringsrammen fremkommer.

3 Skift størrelsen på

beskæringsrammen.

• Flyt zoomkontrollen mod T for at

formindske rammen, og flyt den mod W for at forstørre den. Tryk på

for at ændre rammens orientering (portræt/landskab).

• For at annullere beskæringsindstillingerne, flyt zoomkontrollen mod

W indtil beskæringsrammen forsvinder.

4 Flyt ( , ) beskæringsrammen til

det område, du vil udskrive.

5 Tryk på FUNC.

for at vende tilbage til

udskrivningsmenuen.

• Det valgte udskrivningsområde vil blive

markeret med en grøn ramme på

miniaturebilledet.

• For at ændre udskrivningsindstillingerne og udskrive det område, du

har valgt, henvises til punkt 3-5 i Udskivning efter ændring af

udskrivningsindstillingerne ( 107).

BEMÆRKNINGER

• Beskæringsindstillingerne annulleres i følgende tilfælde:

- Når du slukker videokameraet.

- Når du fjerner USB-kablet.

- Når du udvider beskæringsrammen over dens maksimale størrelse.

- Når du ændrer [Paper Size/Papirstørrelse] indstillingen.

• Du kan måske ikke indstille beskæringsindstillingerne for et foto, der

ikke er optaget med dette videokamera.

Printordrer

Du kan på forhånd markere de fotos, du vil udskrive og indstille det

ønskede antal kopier som en printordre. Senere kan du let udskrive

Fotos 109


printordrerne ved at tilslutte videokameraet til en PictBridgekompatibel

printer ( 104). Du kan angive overførselsordrer for op til

998 fotos.

HUSK AT TJEKKE

• Indstil printordrerne inden tilslutning af det medfølgende USB-kabel til

videokameraet.

Markere enkelte fotos med printordrer

1 I enkeltfoto-visning, åbn foto markeringsskærmbilledet.

FUNC. [ Print Orders/Printordrer]

fremkommer på skærmen.

2 Vælg ( ) det foto, du vil markere med en printordre.

3 Tryk på for at indstille printordren.

Antallet af kopier fremkommer i orange.

4 Indstil ( ) det ønskede kopiantal, og tryk på .

Printordren annulleres ved at indstille antallet af kopier til 0.

5 Gentag punkt 2-4 for at markere yderligere billeder med

printordrer, eller tryk to gange på FUNC.

for at lukke menuen.

Indstilling af printordrer fra indeksbilledet

Indstillinger

1 Åbn foto indeksbilledet.

Du kan vælge fotos i den indbyggede hukommelse eller på

hukommelseskortet ( 48).

110 Fotos

( 30)

[Individual Photos/Individuelle fotos] Åbner det samme

skærmbillede, som beskrevet i Markere enkelte fotos med

printordrer ( 110). Fortsæt fra punkt 3 i denne procedure for at

indstille printordren.

[Selected Photos (1 copy each)/Valgte fotos (1 kopi af hver)]

Indstiller en printordre med 1 kopi af hvert foto, der er valgt på

forhånd (markeret med et afkrydsningsmærke). Se Forvalg af

optagelser fra indeksbilledet ( 53).

[Remove All/Fjern alle] Fjerner alle printordrer.


2 Vælg ( , ) det foto, du vil markere med en printordre.

Dette trin er ikke nødvendigt for at indstille printordrer for tidligere valgte

fotos eller fjerne alle printordrer.

3 Indstil printordrer.

FUNC. [ Print Orders/ Printordrer] Ønsket indstilling

[Yes/Ja] [OK] FUNC.

Udskrivning af fotos markeret med printordrer

1 Tilslut videokameraet til printeren med det medfølgende

USB-kabel.

Se Tilslutning af videokameraet til printeren (

2 Åbn udskrivningsmenuen.

104).

FUNC.

[ Menu] [ Print/Udskriv]

• Udskrivningsmenuen fremkommer.

• Hvis der ikke er nogle fotos markeret ved printordrer, vil [No print

orders have been set/Der er ikke indstilt printordre] fremkomme.

• Afhængig af den tilsluttede printer kan du måske ændre nogle

udskrivningsindstillinger ( 106).

3 Vælg ( , ) [Print/Udskriv], og tryk på .

Udskrivningen starter. Udskrivningsmenuen forsvinder, når

udskrivningen er færdig.

BEMÆRKNINGER

• Annullering af et udskrivningsjob: Se side 108.

• Genoptag udskrivningen: Åbn menuen for udskrivningsindstillinger, som

beskrevet i punkt 2. Vælg [Print/Udskriv]* eller [Resume/Genoptag] i

menuen for udskrivningsindstillinger, og tryk på . De resterende

fotos vil blive udskrevet.

Udskrivningen kan ikke genoptages, når printordre indstillingen er blevet

ændret, eller hvis du slettede et foto med printordre indstillinger.

* I det tilfælde, hvor printordren blev afbrudt efter det første foto.

Fotos 111


Eksterne tilslutninger

Dette kapitel forklarer, hvordan du tilslutter dit videokamera til

et eksternt udstyr, så som et TV, en VCR eller en computer.

Bøsninger på videokameraet

* Når du tilslutter et kabel til videokameraet, skal du være sikker på at placere

trekantmærket på kablets stik ud for trekantmærket på videokameraets

bøsning ( ).

112 Eksterne tilslutninger

USB-bøsning

Adgang: Åbn sidedækslet over bøsningerne.

HDMI OUT-bøsning*

Adgang: Åbn sidedækslet over bøsningerne.

HDMI OUT-bøsningen giver en høj-kvalitets

digital tilslutning, der kombinerer audio og video

i et praktisk kabel.

AV OUT/ -bøsning

Adgang: Åbn LCD-panelet.

Lyden fra den indbyggede højttaler vil blive

afbrudt, når STV-250N stereo-videokablet er

tilsluttet til videokameraet. Juster lydstyrken på

det tilsluttede TV.

COMPONENT OUT-bøsning*

Adgang: Åbn det bagerste dæksel over

bøsninger.

Videokomponent-bøsningen er kun for video.

Når du benytter tilslutningstype 2

, glem ikke

audio tilslutningerne gennem AV OUT/ -

bøsningen.


Tilslutningsdiagrammer

I følgende tilslutningsdiagrammer viser venstre side bøsningerne på

videokameraet og højre side viser (kun som reference) et eksempel på

bøsninger på tilsluttet udstyr.

Tilslutning 1

(HDMI miniconnector)

Type: Digital Kvalitet: High-definition Kun udgang

Tilslutning til et high-definition TV (HDTV) med en HDMIindgangsbøsning.

HTC-100 HDMI Kabel

(ekstratilbehør)

(standard HDMI

connector)

Om HDMITM-tilslutningen HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-tilslutningen ( 1 ) er en

praktisk fuldkommen digital tilslutning, der benytter et enkelt kabel til

både video og audio. Når du tilslutter videokameraet til et HDTV, der

er forsynet med en HDMI-bøsning, kan du nyde afspilning af video

og audio i den højeste kvalitet.

- HDMI OUT-bøsningen på videokameraet er kun en udgang. Tilslut den

ikke til en HDMI-udgangsbøsning på et eksternt udstyr, da dette vil

kunne skade videokameraet.

- Korrekt funktionalitet kan ikke garanteres, når videokameraet tilsluttes

til DVI-monitorer.

- Afhængig af HDTV’et vil korrekt afspilning af personligt videoindhold måske

ikke være mulig med tilslutning 1

. Prøv en af de andre tilslutninger.

Eksterne tilslutninger 113


Tilslutning 2

Tilslutning 3

114 Eksterne tilslutninger

Type: Analog Kvalitet: Afhænger af indstillingerne Kun udgang

Tilslutning til et high-definition TV (HDTV) eller et standard TV med

komponent videoindgange. Skift følgende indstillinger på

videokameraet:

- [Component Output/Komponentudgang] i henhold til TV’et

(standard eller high-definition) ( 138)

- [AV/Headphones-AV/Hovedtelefoner] til [ AV] ( 137)

CTC-100/S Komponentkabel

(medfølger)

STV-250N Stereo-videokabel

(medfølger)

Hvid

Type: Analog Kvalitet: Standard definition Kun udgang

Tilslutning til et standard TV eller en VCR med audio/video indgange.

Skift følgende indstillinger på videokameraet:

- [TV Type] i henhold til TV-apparatet (widescreen eller 4:3),

hvis TV’et ikke automatisk kan detektere og ændre aspektforholdet

( 138)

- [AV/Headphones-AV/Hovedtelefoner] til [ AV] ( 137)

STV-250N Stereo-videokabel

(medfølger)

Rød

Blå

Grøn

Rød

Gul

Hvid

Rød


Tilslutning 3

Tilslutning 4

I alle henseender eksakt de samme tilslutninger som

tilslutningstype 3 .

Tilslut til et standard TV eller VCR med SCART-indgang. Kræver en

SCART-adapter (fås i handlen).

STV-250N Stereo-videokabel

(medfølger)

Rød

Hvid

Gul

SCART-adapter

(fås i handlen)

Type: Digital datatilslutning

Tilslut til en computer for at gemme dine optagelser, til

ekstratilbehøret DW-100 DVD-brænder for at fremstille DVD-diske,

eller til en printer for at udskrive fotos.

USB Kabel

(medfølger)

Eksterne tilslutninger 115


Afspilning på en TV-skærm

Tilslut videokameraet til et TV for at opleve dine optagelser sammen

med familie og venner. Afspilning på et HDTV ved brug af highdefinition

tilslutningerne vil give den bedste afspilningskvalitet.

1 Sluk for videokameraet og TV’et.

2 Tilslut videokameraet til TV’et.

Se Tilslutningsdiagrammer ( 113), og vælg den mest

hensigtsmæssige tilslutning til dit TV.

3 Tænd for det tilsluttede TV.

Vælg samme bøsning på TV’et som videoindgang, som du har tilsluttet

videokameraet. Se betjeningsvejledning for det tilsluttede TV.

4 Tænd for videokameraet, og indstil det til metoden ( 46)

eller metoden ( 89).

Afspil videoerne eller fotoene.

BEMÆRKNINGER

• Vi anbefaler at forsyne videokameraet med strøm via den kompakte

strømforsyning.

• Tilslutning eller : Når du afspiller dine 16:9 videoer på et standard

TV-apparat med et 4:3 aspektforhold, vil TV-apparatet automatisk skifte

til widescreen metode, hvis det er kompatibelt med WSS systemet.

Ellers skal du skifte TV’s aspektforhold manuelt.

• For at afspille videoer korrekt, der er optaget med x.v.Colour TM

3 3

( 132) på et HDTV kompatibel med denne standard, skal der måske

foretages yderligere indstillinger på det tilsluttede HDTV.

Se betjeningsvejledningen til TV’et.

116 Eksterne tilslutninger

( 30)


Gemme dine optagelser

Gemme dine optagelser på en computer

Videoer optaget med dette videokamera bliver gemt i den indbyggede

hukommelse (kun ) eller på hukommelseskortet. Da pladsen er

begrænset, skal du være sikker på at gemme dine optagelser på en

computer med jævne mellemrum.

PIXELA ImageMixer 3 SE

Med softwaret på den medfølgende Transfer Utilities cd-rom kan du

vælge scener og gemme dem på computerens harddisk. Om

nødvendigt kan videofiler, der tidligere er gemt på en computer,

gendannes tilbage til videokameraet. Softwaret på den medfølgende

Video Tools cd-rom giver mange muligheder for at organisere dit

videobibliotek, redigere video med mere.

For detaljer om installation af softwaret henvises til ‘PIXELA ImageMixer

3 SE’ Installationsvejledning. For detaljer om at benytte softwaret

henvises til softwarets vejledning på Transfer Utilities cd-rom’en.

Gemme dine optagelser uden en computer

Du har også følgende muligheder:

• Benyt ekstratilbehøret DW-100 DVD-brænder til at fremstille highdefinition

(AVCHD)-diske med dine videoer* og foto-DVD’er med

dine fotos ( 118).

• Tilslut videokameraet til et eksternt optagelsesudstyr (DVD- eller

HDD-optager, VCR, etc.) for at gemme standard-definition kopier af

dine optagelser ( 122).

* Ikke tilgængelig for scener optaget i MXP metoden.

VIGTIGT

• Når videokameraet er tilsluttet en computer, må du ikke åbne dækslet

over hukommelseskortrillen, og du må ikke fjerne hukommelseskortet.

• Når videofiler, som var gemt på computeren, gendannes til

videokameraet, må du ikke fjerne USB-kablet eller slukke for

computeren eller videokameraet. Hvis det sker, kan det resultere i

scener, der ikke kan afspilles på videokameraet.

• Når videokameraet er tilsluttet en computer: Du må ikke læse, ændre eller

slette mapper og filer i videokameraet direkte fra computeren, da dette

Eksterne tilslutninger 117


kan resultere i permanent datatab. Gem altid dine optagelser på

computeren, og gendan filerne til videokameraet ved udelukkende at

benytte softwaret på den medfølgende Transfer Utilities cd-rom.

Fremstilling af high-definition (AVCHD)-diske og foto-DVD’er

Du kan tilslutte videokameraet til ekstratilbehøret DW-100 DVD-brænder

for at fremstille high-definition DVD-diske (AVCHD-specifikationerne). På

den måde kan du bevare dine videooptagelser i den højeste tilgængelige

videokvalitet. Du kan også fremstille foto-DVD’er med dine fotos, som

du kan afspille på de fleste standard DVD-afspillere.

Læs dette afsnit sammen med de relevante afsnit i betjeningsvejledningen

til DW-100.

Indstillinger for fremstilling af AVCHD-diske ( metode)

[All Scenes/Alle scener]* Tilføj alle scenerne til disken(e).

[Remaining Scenes/Resterende scener]* Tilføj kun de scener, der

ikke tidligere er blevet føjet til en disk.

[Playlist/Afspilningsliste] Tilføj kun de scener, der er medtaget i

afspilningslisten ( 80). Hvis du har optaget scener i MXP

metoden, skal du kun tilføje de scener på forhånd til

afspilningslisten, der er optaget i andre metoder, når du vælger

denne indstilling til at fremstille disken.

* Vælg kun denne indstilling, når du ikke har scener, der er optaget i MXP

metoden.

Indstillinger for fremstilling af foto-DVD’er ( metode)

[All Photos/Alle fotos] Tilføjer alle fotoene til diasshowet på disken.

[Transfer Orders/Overførselsordrer] Tilføjer kun fotos markeret

med overførselsordrer ( 127).

Forberedelser på videokameraet

1 Tænd videokameraet, og indstil det til metode for at

fremstille high-definition diske med dine videoer eller til

metode for at fremstille foto-DVD’er med fotos.

• Forsyn videokameraet med strøm ved brug af den kompakte

strømforsyning.

118 Eksterne tilslutninger

( 30)


• Vælg på forhånd den hukommelse, der indeholder de

optagelser, du vil tilføje disken ( 48).

2 Vælg de scener eller fotos, du vil tilføje disken.

FUNC. [ Menu] eller [Add Recordings to Disc/

Tilføj optagelser til disk] Ønsket indstilling FUNC.

Tilslutning til DW-100 DVD-brænderen og fremstilling af en disk

1 Tænd DVD-brænderen.

DW-100 Se Fremstilling af DVD’er.

2 Tilslut videokameraet til DVD-brænderen med det medfølgende

USB-kabel.

• Tilslutning 4 . Se Tilslutningsdiagrammer ( 115 ) og

DW-100

Tilslutninger.

• Hvis skærmbilledet for valg af devicetype fremkommer, vælg

[DVD Burner/DVD Brænder], og tryk på .

• Når tilslutningen er udført, vil [No disc/Ingen disk] blive vist.

3 Indsæt en helt ny disk i DVD-brænderen.

• Benyt OPEN/CLOSE-tasten på DVD-brænderen til at åbne og lukke

diskskuffen.

• Når disken er blevet genkendt, fremkommer et informationsbillede

med den DVD-type, du fremstiller og omtrentlig tid og antal diske,

der kræves (baseret på den disk du indsatte).

• Hvis du indsatte en DVD-RW-disk, der allerede indeholdt data vil

[The disc already contains data./Disken indeholder allerede data.]

blive vist. For at overskrive dataene (slette det forrige indhold på

disken), tryk på , vælg [Yes/Ja], og tryk på igen.

4 Tryk på start-tasten på DVDbrænderen.

• Der fremkommer en procesbjælke på

skærmen.

• Når du har trykket på start-tasten (når

den aktuelle disk brændes), kan

operationen ikke afbrydes.

• Når den sidste disk er lukket, vil [Task completed/Job afsluttet] blive

vist. Tag disken ud, og luk diskskuffen.

Eksterne tilslutninger 119


Når dataene kræver flere diske

Når en disk er lukket, vil den automatisk blive skubbet ud, og der

fremkommer en meddelelse. Indsæt den næste disk, og luk

diskskuffen.

For at oprette en ekstra kopi af samme disk

Når operationen er afsluttet, indsæt en helt ny disk, luk diskskuffen, og

gentag operationen.

VIGTIGT

• AVCHD-diske, der indeholder scener optaget i MXP metoden, kan ikke

fremstilles med ekstratilbehøret DW-100 DVD-brænder. Benyt softwaret

på den medfølgende Video Tools cd-rom til at gemme disse scener.

• Når videokameraet er tilsluttet DVD-brænderen, må du ikke åbne

dækslet over hukommelseskortrillen, og du må ikke fjerne

hukommelseskortet.

• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren

på videokameraet er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det

resultere i permanent datatab.

- Åbn ikke dækslet over hukommelseskortrillen.

- Tilslut ikke USB-kablet.

- Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet eller DVDbrænderen.

- Skift ikke videokameraets betjeningsmetode.

• For vigtige informationer om håndtering af dine diske henvises til

DW-100

Advarsler vedrørende håndtering.

BEMÆRKNINGER

• Hvis en scene er for stor til en disk, kan den blive opdelt og fortsætte på

den næste disk.

• Hvis videokameraet indeholder et for stort antal scener til at blive gemt

på disken, kan det tage meget lang tid for det at fuldføre tilslutningen til

DVD-brænderen (punkt 2 ovenfor). For den bedste ydeevne anbefaler

vi at begrænse antallet af gemte scener til 500 eller mindre. (Med

500 scener, vil det tage cirka 3 minutter at fuldføre tilslutningen.)

• Udover JPG-billedfilerne indeholder foto-DVD’er et diasshow med alle

de gemte fotos (hvert afspilles i cirka 3 sekunder).

120 Eksterne tilslutninger


Afspilning af high-definition (AVCHD)-diske fremstillet med

DW-100 DVD-brænderen

Type af ekstern afspiller → DVD-afspillere eller Blu-ray-

Diskindhold ↓

disk-afspillere kompatible

med AVCHD

Diske indeholder kun

scener optaget i FXP/XP+

/SP/LP metode

DVD-afspillede ikkekompatible

med AVCHD*

Kan afspilles Kan ikke afspilles*

* Indsæt ikke en disk i et ikke-kompatibelt udstyr, da du måske ikke kan skubbe

disken ud.

Afspilning af AVCHD-diske ved brug af DW-100 DVD-brænderen

Du kan også benytte ekstratilbehøret DW-100 DVD-brænder og

videokameraet til at afspille high-definition (AVCHD)-diske på et TV. Dette

er meget bekvemt til for eksempel til at afspille dine diske på steder, hvor

der ikke findes en AVCHD-kompatibel DVD-afspiller.

( 30)

1 Tilslut videokameraet til TV’et.

Refer to Tilslutningsdiagrammer (

at nyde high-definition afspilning.

113). Vælg tilslutning 1 eller 2 for

2 Tænd videokameraet, og indstil det til metode ( 46).

3 Tænd DVD-brænderen, og indstil den til disk afspilningsmetode.

DW-100 Se Afspilning af DVD’er.

4 Tilslut videokameraet til DVD-brænderen med det medfølgende

USB-kabel.

• Tilslutning 4 . Se Tilslutningsdiagrammer ( 115) og

DW-100

Tilslutninger.

• Hvis skærmbilledet for valg af devicetype fremkommer, vælg

[DVD Burner/DVD Brænder], og tryk på .

5 Indsæt den disk du vil afspille i DVD-brænderen.

• Benyt OPEN/CLOSE-tasten på DVD-brænderen til at åbne og lukke

diskskuffen.

Eksterne tilslutninger 121


• Når disken er blevet genkendt, vil diskens indhold blive vist i et

indeksbillede.

6 Vælg ( , ) den scene, du vil afspille, og tryk på for at

starte afspilningen.

VIGTIGT

• Når videokameraet er tilsluttet DVD-brænderen, må du ikke åbne dækslet

over hukommelseskortrillen, og du må ikke fjerne hukommelseskortet.

BEMÆRKNINGER

• Kun AVCHD-diske, der er fremstillet med DW-100 DVD-brænderen kan

afspilles ved brug af DVD-brænderen.

• Videokameraets menuer kan ikke benyttes, når videokameraet er

tilsluttet DVD-brænderen.

• Med undtagelse af hurtig afspilning ved 60x hastighed, kan de specielle

afspilningsmetoder ( 47) også benyttes til diskafspilning.

For at afspille foto-DVD’er

Foto-DVD’er er fremstillet ved brug af DVD-videospecifikationerne

(standard definition). Afspil dine foto-DVD’er med standard DVD-afspillere.

Hvis din computer har et DVD-drev, kan du afspille diasshowet som en

DVD, og du har også adgang til de individuelle fotos som JPG-filer.

BEMÆRKNINGER

• Foto-DVD’er kan ikke afspilles med DW-100 DVD-brænderen.

Kopiering af dine optagelser til en ekstern videooptager

Du kan kopiere dine optagelser ved at tilslutte videokameraet til en

VCR eller et digitalt udstyr med analoge audio/videoindgangsbøsninger.

Videooutputtet vil være i standard-definition,

selvom de originale scener er i high-definition.

122 Eksterne tilslutninger

( 30)


Tilslutning

Tilslut videokameraet til VCR’en ved brug af tilslutning 3 eller 3 .

Se Tilslutningsdiagrammer ( 114).

Optagelse

1 Eksternt udstyr: Sæt en blank kassette eller disk i, og indstil

udstyret til pause i optagelsen.

2 Tænd videokameraet, og indstil det til metode ( 46).

Kontroller, at [AV/Headphones-AV/Hovedtelefoner] er indstillet

til [ AV].

3 Videokamera: Find den scene, du vil kopiere, og indstil afspilning

til pause lidt før scenen.

4 Videokamera: Genoptag afspilningen.

Som standard vil on-screen informationerne blive indlejret i

udgangsvideosignalet. Du kan ændre informationerne ved at trykke

repeterende på DISP. ( 73).

5 Eksternt udstyr: Start optagelsen, når den scene, du vil kopiere,

fremkommer; stands optagelsen, når den slutter.

6 Videokamera: Stands afspilningen.

BEMÆRKNINGER

• Vi anbefaler at forsyne videokameraet med strøm via den kompakte

strømforsyning.

• For at lave high-definition kopier af dine optagelser, se

betjeningsvejledningen til det digitale videoudstyr.

Overførsel af fotos til en computer (Direkte overførsel)

Med det medfølgende software på DIGITAL VIDEO Solution Disk

cd-rom’en kan du overføre fotos til computeren ved blot at trykke på

.

Se også de relevante afsnit i ‘Digital Video Software’ Betjeningsvejledning

(PDF-fil).

( 30)

Eksterne tilslutninger 123


Klargøring

Installer softwaret, før du slutter videokameraet til computeren første

gang. (Kun Windows brugere: Du skal også vælge CameraWindow’s

auto-opstartsindstillinger.) Herefter skal du blot tilslutte videokameraet

til computeren (punkt 2 og 3) og fortsætte direkte til overførsel af fotos

( 125).

1 Installer softwaret på den medfølgende DIGITAL VIDEO Solution

Disk cd-rom.

DVSD Se Installation af Digital Video Softwaret.

2 Indstil videokameraet til metode, i enkeltfoto-visning.

Vælg fotoene i den indbyggede hukommelse eller på

hukommelseskortet ( 48), og flyt zoomkontrollen mod T for at vende

tilbage til enkeltfoto-visning.

3 Tilslut videokameraet til computeren med det medfølgende USBkabel.

• Tilslutning 4 . Se Tilslutningsdiagrammer ( 115).

• Hvis skærmbilledet for valg af devicetype fremkommer, vælg

[Computer/Printer], og tryk på .

• Menuen for direkte overførsel fremkommer på videokameraets skærm,

og -tasten lyser.

Førstegangstilslutning til en computer, der kører Windows

Kun Windows brugere: Første gang du tilslutter videokameraet til

computeren, skal du også vælge CameraWindow’s indstillinger for

automatisk indlæsning.

DVSD

Se Start CameraWindow.

VIGTIGT

• Når videokameraet er tilsluttet computeren, må du ikke åbne dækslet

over hukommelseskortrillen, og du må ikke fjerne hukommelseskortet.

• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren

er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent

datatab.

- Åbn ikke dækslet over hukommelseskortrillen.

- Tilslut ikke USB-kablet.

- Sluk ikke for videokameraet eller computeren.

- Skift ikke videokameraets betjeningsmetode.

124 Eksterne tilslutninger


• Betjeningen virker måske ikke korrekt afhængig af softwaret og

specifikationerne/indstillingerne på din computer.

• Hvis du vil benytte billedfilerne på din computer, lav kopier af dem først.

Benyt kopierne, og behold originalerne.

• Under følgende handlinger vil videokameraet ikke blive genkendt, selv

hvis du tilslutter det til computeren.

- Sletning af alle fotos

- Sletning af alle overførselsordrer

- Sletning af alle printsordrer

BEMÆRKNINGER

• Vi anbefaler at forsyne videokameraet med strøm via den kompakte

strømforsyning.

• Se også betjeningsvejledningen til computeren.

• Brugere af Windows Vista, Windows XP og Mac OS X: Dit videokamera er

forsynet med standard Picture Transfer Protocol (PTP), som tillader at

overføre fotos (kun JPEG) ved helt enkelt at tilslutte videokameraet til en

computer med USB-kablet uden at skulle installere det medfølgende

software.

• Hvis du ikke har planer om at benytte ekstratilbehøret DW-100 DVDbrænder,

kan du indstille eller [USB Connection Type/

USB-tilslutningstype] til [ Computer/Printer] ( 137), hvorved

skærmbilledet for valg af devicetype ikke fremkommer, hver gang du

tilslutter videokameraet til en printer.

• Når hukommelsen indeholder 2.500 fotos eller flere, er du måske ikke i

stand til at overføre fotos til en computer. Prøv at benytte en kortlæser til

at overføre fotos på hukommelseskortet. For at overføre fotos i

den indbyggede hukommelse, kan du kopiere dem til et

hukommelseskort på forhånd ( 101).

• Hvis du tilslutter videokameraet til en computer, mens det er indstillet til

metoden, vil processen med at oprette miniaturebilleder for

scenerne starte automatisk. Tryk i dette tilfælde på ( [Skip/

Overspring]) for at stoppe processen, og benyt computerens funktion

Sikker fjernelse af hardware (Windows) eller funktionen Skub ud (Mac OS)

til at afslutte tilslutningen til videokameraet. Afmonter USB-kablet, indstil

videokameraet til metoden, og genopret forbindelsen.

Overførsel af fotos

( 30)

Eksterne tilslutninger 125


Automatiske overførselsindstillinger

Alle relevante fotos vil blive overført til computeren på en gang, og

deres miniaturebilleder vil blive vist på computeren.

[ All Photos/Alle fotos] Overfører alle fotos.

[ New Photos/Nye Fotos] Overfører kun de fotos, der endnu

[

ikke er blevet overført til computeren.

Photos with Transfer Orders/Fotos med overførselsordrer]

Overfører fotos, der er markeret med overførselsordrer ( 127).

Manuelle overførselsindstillinger

Du kan vælge de foto(s), du vil overføre.

[ Select and Transfer/Vælg og overfør] Vælg foto(s) til overførsel.

[ Set as Desktop Wallpaper/Vælg som baggrungsbillede til

skrivebord] Vælg et foto, og placer det som baggrundsbillede

på din computers skrivebord.

Automatiske overførselsindstillinger

Vælg ( ) en overførselsindstilling, og tryk på .

• Videokameraet vender tilbage til overførselsmenuen, når overførslen er

færdig.

• Overførslen annulleres ved at vælge ( ) [Cancel/Annuller] og trykke

på ( ), eller trykke på FUNC. .

Manuelle overførselsindstillinger

1 Vælg ( ) en overførselsindstilling, og tryk på .

2 Vælg ( ) det foto, du vil overføre, og tryk på .

• [ Select and Transfer/Vælg og overfør]: Gentag dette punkt for at


vælge andre fotos til overførsel.

-tasten vil blinke, mens billederne bliver overført.

3 Tryk på FUNC.

for at vende tilbage til overførselsmenuen.

126 Eksterne tilslutninger


BEMÆRKNINGER

• Når videokameraet er tilsluttet computeren, og skærmbilledet for

fotovalg vises, tryk på FUNC. for at vende tilbage til overførselsmenuen.

Overførselsordrer

Du kan på forhånd markere de fotos, du vil overføre til computeren som

overførselsordrer. Du kan angive overførselsordrer for op til 998 fotos.

( 30)

HUSK AT TJEKKE

• Indstil overførselsordrene, før du tilslutter videokameraet til computeren.

Markere enkelte fotos med overførselsordrer

1 I enkeltfoto-visning, åbn foto markeringsskærmbilledet.

FUNC. [ Transfer Orders/Overførselsordrer]

fremkommer på skærmen.

2 Vælg ( ) det foto, du vil markere med en overførselsordre.

3 Tryk på for at indstille overførselsordren.

• Der fremkommer et afkrydsningsmærke i boksen ved siden af

symbolet for overførselsordre .

• Tryk på igen for at annullere overførselsordren.

4 Gentag punkt 2-3 for at markere yderligere fotos med

overførselsordrer, eller tryk to gange på FUNC.

for at lukke

menuen.

Eksterne tilslutninger 127


Indstilling af overførselsordrer fra indeksbilledet

Indstillinger

[Individual Photos/Individuelle fotos] Åbner det samme

skærmbillede, som beskrevet i Markere enkelte fotos med

overførselsordrer ( 127). Fortsæt fra punkt 3 i denne

procedure for at indstille overførselsordren.

[Selected Photos/Valgte fotos] Markerer alle de fotos, der er valgt

på forhånd (markeret med et afkrydsningsmærke) med en

overførselsordre. Se Forvalg af optagelser fra indeksbilledet ( 53).

[Remove All/Fjern alle] Fjerner alle overførselsordrer.

1 Åbn foto indeksbilledet.

Du kan vælge fotos i den indbyggede hukommelse eller på

hukommelseskortet ( 48).

2 Vælg ( , ) det foto, du vil markere med en overførselsordre.

Dette trin er ikke nødvendigt for at indstille overførselsordrer for tidligere

valgte fotos eller fjerne alle overførselsordrer.

3 Indstil overførselsordrer.

FUNC. [ Transfer Orders/Overførselsordrer] Ønsket indstilling

[Yes/Ja] [OK] FUNC.

Overførsel af fotos markeret med overførselsordrer

Tilslut videokameraet til computeren, og vælg [ Photos with Transfer

Orders/Fotos med overførselsordrer] i overførselsmenuen ( 125).

128 Eksterne tilslutninger


Yderligere informationer

Dette kapitel indeholder råd vedrørende fejlfinding,

skærmmeddelelser, tips om håndtering og vedligeholdelse og

anden information.

Appendiks: Liste over menupunkter

Menupunkter, der ikke er tilgængelige, vil fremkomme i gråt. For

detaljer om hvordan et punkt vælges henvises til Anvendelse af

menuerne ( 32). For detaljer om hver funktion henvises til

referencesiden. Menuindstillinger uden en referenceside bliver forklaret

efter tabellerne. Menupunkter i fed skrift angiver standardværdierne.

FUNC.-menu

FUNC.-menu - Optagelsesmetoder

Menupunkt Indstillinger

Optagelsesprogrammer

[ Programmed AE/Program AE],

[ Shutter-Priority AE/Lukkerprioritet AE],

[ Aperture-Priority AE/Blændeprioritet AE]

59

[ Cine Mode/Cine metode] – 61

[ Portrait/Portræt], [ Sports/Sport], 57

[ Night/Nat], [ Snow/Sne],

[ Beach/Strand], [ Sunset/Solnedgang],

[ Spotlight], [ Fireworks/Fyrværkeri]

Lysmålemetode [ Evaluative/Evaluerende],

[ Center-Weighted Average/

Centervægtet gennemsnit], [ Spot]

Hvidbalance [ Automatic/Automatisk],

[ Daylight/Dagslys], [ Shade/Skygge],

[ Cloudy/Overskyet], [ Tungsten/

Glødelampe], [ Fluorescent/Fluorescerende],

[ Fluorescent H/Fluorescerende H],

[ Custom WB/Brugertilpasset hb]

– 96

69

Yderligere informationer 129


Menupunkt Indstillinger

Billedeffekter [ Image Effect Off/Billedeffekt off],

[ Vivid/Livagtig], [ Neutral],

[ Low Sharpening/Lav skarphed],

[ Soft Skin Detail/Bløde huddetaljer],

[ Custom Effect/Brugertilpasset effekt]

Digitale effekter [ Digital Effect Off/Digital effekt off],

[ Fade trigger], [ Wipe], [ Black &

White-Sort/Hvid], [ Sepia], [ Art]

130 Yderligere informationer

[ Digital Effect Off/Digital effekt off],

[ Black & White-Sort/Hvid], [ Sepia]

Fremføringsmetode [ Single/Enkelt], [ Continuous Shooting/

Kontinuerlig optagelse], [ Hi-Speed

Continuous Shooting/Hi-Speed kontinuerlig

optagelse], [ Auto Exposure Bracketing/

Auto eksponeringsbracketing]

Optagelsesmetode [ High Quality 24 Mbps],

[ High Quality 17 Mbps],

[ High Quality 12 Mbps],

[ Standard Play 7 Mbps],

[ Long Play 5 Mbps]

Samtidig optagelse [ Simultaneous Recording Off/Samtidig

optagelse off], [ 2304x1296], [ 848x480]

[ Super Fine/Superfin], [ Fine/Fin],

[ Normal]

Fotostørrelse/-kvalitet [ 2304x1296], [ 2100x1575],

[ 1600x1200], [ 640x480]

[ Super Fine/Superfin], [ Fine/Fin],

[ Normal]

71

– 72


– 94

– 42

– 95

– 87


Setup-menuer FUNC.-menu - Afspilningsmetoder

(videoafspilning), (afspilning af video snapshot scener): - kun

tilgængelig i det originale indeksbillede; - kun tilgængelig i afspilningslisteindeksbilledet;

- tilgængelig i begge; — - ikke-tilgængelig i nogle.

(fotoafspilning): - kun tilgængelig i enkeltfoto-visning; - kun tilgængelig i

foto-indeksbilledet; - tilgængelig i begge; — - ikke-tilgængelig i nogle.

Menupunkt Indstillinger

[Select Music/

Vælg musik]

[Off], liste med baggrundsmusikspor 62,

83,

97

[Select/Vælg] [Individual Scenes/Individuelle scener],

[Remove All Selections/Fjern alle markeringer]

[Individual Photos/Individuelle fotos],

[Remove All Selections/Fjern alle markeringer]

[Copy ( )/

Kopier]

[All Scenes/Alle scener], [All Scenes (this date)/

Alle scener (denne dato)], [This Scene/Denne

scene], [Selected Scenes/Valgte scener]

– –

– 53

– 84

[No/Nej], [Yes/Ja] –

[No/Nej], [Yes/Ja] – – 101

[All Photos/Alle fotos], [This Photo/

Dette foto], [Selected Photos/Valgte fotos]

– –

[Add to playlist/ [All Scenes (this date)/Alle scener (denne


Føj til afspilningsliste] dato)], [This Scene/Denne scene],

[Selected Scenes/Valgte scener]

80

[Divide/Opdel] – – – 79

[Move/Flyt] – – 82

[Protect/Sikre] – – – 100

[Individual Photos/Individuelle fotos],

[Selected Photos/Valgte fotos],

[Remove All/Fjern alle]

– –

[Print Orders/

Printordrer]

0-99 kopier – – 109

[Individual Photos/Individuelle fotos],

[Selected Photos (1 copy each)/Valgte fotos

(1 kopi af hver)], [Remove All/Fjern alle]

– –

[Transfer Orders/ – – – 127

Overførselsordrer]

[Individual Photos/Individuelle fotos], [Selected

Photos/Valgte fotos], [Remove All/Fjern alle]

– –

[Rotate/Roter] – – – 98

Yderligere informationer 131


Menupunkt Indstillinger

[Delete/Slet] [All Scenes/Alle scener], [All Scenes

(this date)/Alle scener (denne dato)],

[This Scene/Denne scene],

[Selected Scenes/Valgte scener]

[Scene Search/

Scenesøgning]

Setup-menuer

/ Camera Setup 1/Kamera setup 1

Menupunkt Indstillinger

[Rec Media for

Movies/Optagelsesmedium

for videoer]

[Rec Media for

Photos/Optagelsesmedium

for fotos]

[Frame Rate/Billedhastighed]: Vælger den billedhastighed, der skal

benyttes under optagelse.

[ PF25]: 25 billeder pr. sekund, progressiv. Ved at benytte denne

billedhastighed får dine optagelser et “biograflignende” udseende. Når den

kombineres med [ Cine Mode/Cine metode] optagelsesprogrammet

( 61), vil det “biograflignende” look blive forstærket.

[x.v.Colour/x.v.Farve]: Ved at benytte et farverum med en større gamut

opnås dybere farver, tættere på den virkelige verden.

132 Yderligere informationer

– 55

[All Scenes/Alle scener],

[This Scene/Denne scene]

– 81

[No/Nej], [Yes/Ja] – – 90

[All Photos/Alle fotos], [This Photo/

Dette foto], [Selected Photos/Valgte fotos]

– –

[Calendar Screen/Kalenderskærmbillede],

[Date Selection/Datovalg]

– 49

[Scenes with Faces/Scener med ansigter] – –

[Built-in Mem./Indbygget huk],

[Mem. Card/Hukommelseskort]

[Built-in Mem./Indbygget huk],

[Mem. Card/Hukommelseskort]

39


[Frame Rate/

Billedhastighed]

[ 50i (Standard)], [ PF25] – –

[x.v.Colour/x.v.Farve] [ On ], [ Off] – –

[Auto Rotate/

Auto rotation]

[ On], [ Off] – –


• Benyt kun denne funktion til at optage videoer, som du planlægger at

afspille optagelserne på et HDTV kompatibelt med x.v.ColourTM ,

tilsluttet videokameraet ved brug af et HDMI-kabel. Hvis optagelser

udført i x.v.Colour TM bliver afspillet på et ikke-kompatibelt TV, bliver

farverne måske ikke gengivet korrekt.

[Auto Rotate/Auto rotation]: Fotos, der blev optaget i portræt (ved at

dreje videokameraet om på siden) vil blive roteret automatisk og vist

korrekt under afspilning.

/ Camera Setup 2/Kamera setup 2

Menupunkt Indstillinger

[Digital zoom] [ Off], [ 60x], [ 300x] – –

[Zoom Speed/ [ Variable/Variabel], [ Speed 3/ 43

Zoomhastighed] Hastighed 3], [ Speed 2/Hastighed 2],

[ Speed 1/Hastighed 1]

[AF Mode/AF metode] [ Instant AF/Øjeblikkelig AF], [ Normal AF] –

[AF-Assist Lamp/

AF-hjælpelampe]

[ Automatic/Automatisk], [ Off] – 94

[Focus Priority/

Fokus prioritet]

[Image Stabilizer/

Billedstabilisator]

[Auto Slow Shutter/

Automatisk langsom

lukker]

[Wind Screen/

Vindskærm]

[Microphone Attenuator/

Mikrofondæmpning]

[Digital zoom]: Bestemmer

betjeningen af den digitale zoom.

Indikatorens farve angiver zoomen.

• Når den er aktiveret, skifter

videokameraet automatisk til

digital zoom, når du zoomer ud

over den optiske zoomes

rækkevidde.

• Med den digitale zoom bliver

billedet behandlet digitalt,

hvorfor billedets opløsning vil

falde, jo mere du zoomer ind.

[ AiAF Frames/AiAF-rammer],

[ Center Frame/ Centerramme], [ Off]

– –

[ On ], [ Off] –

[ On], [ Off] – –

[ Automatic/Automatisk],

[ Off ]

– –

[ On ], [ Off] – –

Optisk zoom Digital zoom

Hvid Lyseblå Mørkeblå

Op til 15x 15x -

60x

60x -

300x

Yderligere informationer 133


[AF Mode/AF metode]: Vælger hvor hurtigt, autofokus vil arbejde.

• Med [ Instant AF/Øjeblikkelig AF] justeres autofokus hurtigt på et

nyt motiv. Dette er bekvemt når for eksempel fokus skal ændres fra et

nært motiv til et fjernt motiv i baggrunden, eller ved optagelse af motiver

i hurtig bevægelse.

• Når ekstratilbehøret vidvinkelkonverter eller telekonverter er påsat

videokameraet, kan de måske forstyrre Instant AF-sensoren. Indstil AF

metoden til [ Normal AF].

[Focus Priority/Fokus prioritet]: Når fokusprioritet er aktiveret, optager

videokameraet kun et foto, når fokuseringen er blevet indstillet

automatisk. Du kan også vælge, hvilke AF-rammer der skal anvendes.

[ AiAF Frames/AiAF-rammer]: En eller flere AF-rammer ud af ni

tilgængelige vælges automatisk, og fokus fastholdes på dem.

[ Center Frame/Centerramme]: Der fremkommer en enkelt

fokuseringsramme i skærmens centrum.

[ Off]: Der fremkommer ingen AF-ramme, og fotoet optages

umiddelbart efter, du trykker på PHOTO

.

• Når optagelsesmetoden er indstillet til [ Fireworks/Fyrværkeri], er

fokusprioritet automatisk indstillet til [ Off].

• Når fokusprioritet er aktiveret, og hvis ansigtsgenkendelse ( 68) også

er aktiveret, vil videokameraet fokusere på hovedmotivet (hvid

ansigtsgenkendelsesramme), når der er genkendt et.

[Image Stabilizer/Billedstabilisator]: Billedstabilisatoren kompenserer for

kamerarystelser, selv ved den kraftigste tele.

• Billedstabilisatoren er udviklet til at kompensere for normale

videokamerarystelser.

• Vi anbefaler at indstille billedstabilisatoren til [ Off], når du benytter et

stativ.

[Auto Slow Shutter/Automatisk langsom lukker]: Videokameraet

benytter automatisk langsomme lukkertider for at opnå lysere optagelser

på steder med utilstrækkelig belysning.

• Mindste benyttet lukkertid: 1/25; 1/12 når billedhastigheden er indstillet

til [ PF25].

• Auto langsom lukker kan kun aktiveres, når optagelsesprogrammet er

indstillet til [ Programmed AE/Program AE], men indstillingen vil ikke

ændres, selv hvis du indstiller videokameraet til metode.

• Hvis der fremkommer et forsinket “efter-billede”, indstil den langsomme

lukker til [ Off].

• Hvis (advarsel om videokamerarystelser) fremkommer, anbefaler vi at

stabilisere videokameraet ved for eksempel at montere det på et stativ.

134 Yderligere informationer


[Wind Screen/Vindskærm]: Videokameraet reducerer automatisk vindens

baggrundsstøj ved udendørs optagelser.

• Noget lavfrekvent lyd vil blive undertrykt sammen med vindstøjen. Ved

optagelse på steder, der ikke er påvirket af vinden, eller hvis du vil

optage den lavfrekvente lyd, anbefaler vi at indstille vindskærmen til

[ Off ].

[Microphone Attenuator/Mikrofondæmpning]: Hjælper med at forhindre

audio forvrængning på grund af høje audio optagelsesniveauer.

• Indstil mikrofondæmpningen til [ On ], når audio

optagelsesniveauet ( 74) er indstillet korrekt, men audioen lyder

forvrænget. Når mikrofondæmpningen er aktiveret, fremkommer

på skærmen.

/ Camera Setup 3/Kamera setup 3

Menupunkt Indstillinger

[Self Timer/

Selvudløser]

[ On ], [ Off] 65

[Focus Assist

Functions/Fokus

hjælpefunktioner]

[ On], [ Off] –

[Onscreen Markers/

Onscreen

markeringer]

[Audio Level Indicator/

Audio niveauindikator]

[Photo Review Time/

Foto kontroltid]

[ Off], [ Level (White)/Niveau (hvid)],

[ Level (Gray)/Niveau (grå)], [ Grid

(White)/Gitter (hvid)], [ Grid (Gray)/Gitter (grå)]


[ On], [ Off] – 75

[ Off], [ 2 sec/2 sek],

[ 4 sec/4 sek], [ 6 sec/6 sek],

[ 8 sec/8 sek], [ 10 sec/10 sek]

– –

[Focus Assist Functions/Fokus hjælpefunktioner]: Når fokus

hjælpefunktionerne er aktiveret, bliver billedet i skærmens centrum

forstørret for at hjælpe dig med at fokusere manuelt ( 67).

• Når ansigtsgenkendelse er aktiveret, vil videokameraet forstørre ansigtet

på den person, der er identificeret som hovedmotivet, i stedet for at

forstørre billedets centrum.

• Brugen af fokus hjælpefunktionen vil ikke påvirke optagelserne. De vil

blive afbrudt automatisk efter 4 sekunder, eller når du starter optagelse.

Yderligere informationer 135


[Onscreen Markers/Onscreen markeringer]: Du kan vise et gitter eller en

horisontal linje i skærmens centrum. Benyt markeringerne som en

reference til at sikre, at dit motiv er komponeret korrekt (lodret og/eller

vandret).

• Anvendelse af on-screen markeringerne vil ikke påvirke optagelsen.

[Photo Review Time/Foto kontroltid]: Indstiller den tid, et foto vises, efter

det er blevet optaget.

• Kontroltiden kan kun indstilles, når fremføringsmetoden er indstillet til

[ Single/Enkelt].

• Hvis du trykker på DISP. under kontrol af et foto, vil det fortsætte med

at blive vist. Tryk PHOTO halvvejs ned eller på FUNC.

for at vende

tilbage til normal visning.

/ Playback Setup/Afspilningssetup

Menupunkt Indstillinger

[Rec Media for

Photos/Optagelsesmedium

for fotos]

[Photo Capture from

Video/Fotooptagelse

fra video]

[Photo Capture Quality/

Fotooptagelses-kvalitet]

[Data Code/Datakode]: Viser datoen og/eller klokkeslættet for hvornår,

scenen blev optaget.

[ Camera Data/Kameradata]: Viser den blænde (f-værdi) og lukkertid,

der blev benyttet til optagelse af scenen.

136 Yderligere informationer

[Built-in Mem./Indbygget huk],

[Mem. Card/Hukommelseskort]

[ Single Photo/Enkeltfoto],

[ Photo Sequence/Fotosekvens]

[ Super Fine/Superfin], [ Fine/Fin],

[ Normal]

[Data Code/Datakode] [ Date/Dato], [ Time/Klokkeslæt],

[ Date and Time/Dato og klokkeslæt],

[ Camera Data/Kameradata]

[USB Connection Type/

USB-tilslutningstype]

[Add Recordings to

Disc/Tilføj optagelser

til disk]

[ Print/

Udskriv]

[ DVD Burner/DVD Brænder], [ Computer/

Printer], [ Connect and Set/Tilslut og vælg]

[All Scenes/Alle scener], [Remaining Scenes/

Resterende scener], [Playlist/Afspilningsliste]

[All Photos/Alle fotos], [Transfer Orders/

Overførselsordrer]

– 39

– 99

– 99

– –


– 118


– – 111


[USB Connection Type/USB-tilslutningstype]: Vælg den

tilslutningsprotokol, der benyttes, når videokameraet tilsluttes et eksternt

udstyr ved brug af USB-kablet.

[ DVD Burner/DVD Brænder]: For eksklusiv tilslutning af

ekstratilbehøret DW-100 DVD-brænder.

[ Computer/Printer]: For tilslutning til en computer, en printer eller

tilsvarende USB-enheder.

[ Connect and Set/Tilslut og vælg]: For at foretage valget i et

skærmbillede, der fremkommer, når der tilsluttes et eksternt udstyr.

System Setup 1

Menupunkt Indstillinger

[Font Size/Fontstørrelse] [ Large/Stor], [ Small/Lille] –

[Output Onscreen

Displays/Udsend

onscreen informationer]

[ On], [ Off] – – –

[LCD Brightness/

LCD lysstyrke]


[LCD Screen Dimmer/

LCD skærmdæmpning]

[ On], [ Off] –

[Component Output/

1, 2

Komponentudgang]

[

[

576i],

1080i]


[TV Type]

1 Punktet er ikke tilgængeligt, når videokameraet er tilsluttet et HDTV ved brug af

HDMI-kablet.

2 Outputtet vil automatisk blive indstillet til [ 576i], når [TV Type] er indstillet til

[ Normal TV].

[Font Size/Fontstørrelse]: Ændrer skriftstørrelsen i menuer og andre

skærmbilleder.

• Når skriftstørrelsen er indstillet til [ Large/Stor], kan nogle informationer

blive vist i forkortet form (kun ikoner, etc.). Nogle skærmbilleder vil blive vist

med lille skriftstørrelse, uafhængig af indstillingen.

Yderligere informationer 137

1

[ Normal TV], [ Wide TV] – – – –

[AV/Headphones- [ AV], [ Headphones/ 75

AV/Hovedtelefoner] Hovedtelefoner]

[Headphone Volume/

Hovedtelefon lydstyrke]

76

[Speaker Volume/

Højtaler lydstyrke]

– – –

[Demo Mode/

Demometode]

[ On], [ Off] – – –


[Output Onscreen Displays/Udsend onscreen informationer]

• Når den er indstillet til [ On], vil videokameraets on-screen

informationer også fremkomme på et tilsluttet TV eller monitor.

[LCD Brightness/LCD lysstyrke]: Justerer LCD-skærmens lysstyrke.

• Ændring af LCD-skærmens lysstyrke påvirker ikke lysstyrken af dine

optagelser eller af det afspillede billede på et TV.

[LCD Screen Dimmer/LCD skærmdæmpning]: Når den er indstillet til

[ On], bliver LCD-skærmen dæmpet. Det er ideelt at gøre det, når

videokameraet benyttes på steder, hvor LCD’ens belysning kan virke

generende på andre. Hold DISP.

trykket ned i cirka 2 sekunder for at

gendanne LCD’ens normale lysstyrke.

• Når videokameraet forsynes med strøm via den kompakte

strømforsyning, vil dæmpningsfunktionen blive afbrudt, hvis

videokameraet slukkes og tændes igen; når udelukkende batteripakken

benyttes, bevares dæmpningsfunktionen.

• Dæmpningen af LCD-skærmens lysstyrke påvirker ikke lysstyrken af

dine optagelser eller af det afspillede billede på et TV.

• Når skærmdæmpningen indstilles til [ Off], vil LCD-skærmen vende

tilbage til det lysstyrkeniveau, der var indstillet, før skærmen blev dæmpet.

[Component Output/Komponentudgang]: Du kan vælge de

videospecifikationer, der benyttes, når videokameraet tilsluttes et highdefinition

TV ved brug af videokomponent tilslutningen.

[ 576i]: For at benytte 576i specifikationen (standard definition).

[ 1080i]: For at benytte den fulde 1080i high-definition specifikation.

[TV Type]: For at kunne vise billedet i fuld størrelse og i det korrekte

aspektforhold skal du vælge den indstilling, der svarer til den TV-type, du

vil tilslutte videokameraet.

[ Normal TV]: TV med 4:3 aspektforhold.

[ Wide TV]: TV med 16:9 aspektforhold.

• Når TV typen er indstillet til [ Normal TV], vil billedet under afspilning

af video, der oprindeligt blev optaget med 16:9 aspektforhold, ikke

udfylde hele skærmen.

[Speaker Volume/Højtaler lydstyrke]: Juster ( ) afspilningens lydstyrke.

Du kan også justere lydstyrken ved hjælp af joystick guiden ( 46).

[Demo Mode/Demometode]: Demonstrationsmetoden viser videokameraets

vigtigste funktioner. Den starter automatisk, når videokameraet benytter den

kompakte strømforsyning og efterlades tændt i mere en 5 minutter.

• Demonstrationsmetoden afbrydes, når den først er begyndt, ved at

trykke på en hvilken som helst tast eller slukke videokameraet.

138 Yderligere informationer


System Setup 2

Menupunkt Indstillinger

[Wireless Remote

Control/Trådløs

fjernkontrol]

[ On], [ Off ] –

[Notification Sounds/

Advarselslyde]

[Power Saving Mode/

Strømsparemetode]

[Quick Start/

Hurtigstart]

[Control for HDMI/

Kontrol for HDMI] 1

[Initialize / -

Initialiser]

[Initialize /

Initialiser]

[Photo Numbering/

Fotonummerering]

[ High Volume/Højt

volumen], [ Low Volume/

Lavt volumen], [ Off]


[ On], [ Off] –

[ Off], [ 10 min],

– – –

[ 20 min], [ 30 min]

[ On], [ Off] –

[Built-in Mem./Indbygget

huk], [Mem. Card/Hukommelseskort]

[Quick Initialization/

Hurtig initialisering], [Complete

Initialization/Komplet initialisering]

[ Reset/Nulstil],

[ Continuous/Kontinuerlig]

2 39


[Firmware] – – – – –

1 Punktet er ikke tilgængeligt, når videokameraet er tilsluttet et HDTV ved brug af

HDMI-kablet.

2

Dette punkt er kun tilgængeligt fra det originale video indeksbillede.

[Wireless Remote Control/Trådløs fjernkontrol]: Gør det muligt at betjene

videokameraet med den trådløse fjernkontrol.

[Notification Sounds/Advarselslyde]: Et beep vil ledsage nogle

betjeningsfunktioner, som at tænde videokameraet, selvudløserens

nedtælling, etc.

[Power Saving Mode/Strømsparemetode]: For at spare energi, når

videokameraet forsynes med strøm fra en batteripakke, vil videokameraet

automatisk slukke, hvis det efterlades uden nogen betjening i 5 minutter.

• Cirka 30 sekunder før videokameraet slukker, fremkommer [Auto power

off].

• I standby metoden vil videokameraet slukke efter den tid, der er angivet

for [Quick Start/Hurtigstart] indstillingen.

Yderligere informationer 139


[Quick Start/Hurtigstart]: Vælg om hurtigstart funktionen skal aktiveres,

når du lukker LCD-panelet i en optagelsesmetode ( 44), og den

tidslængde efter hvilken videokameraet afslutter standby metoden og

slukker automatisk.

[Control for HDMI/Kontrol for HDMI]: Aktiverer HDMI-CEC (Consumer

Electronics Control) funktionen. Når du tilslutter videokameraet til et HDTV,

der er kompatibelt med HDMI-CEC ved brug af et HDMI-kabel, kan du

kontrollere videokameraets afspilning med TV’ets fjernbetjening.

• Hvis den er indstillet til [ On], når videokameraet er sluttet til et HDTV

ved brug af HDMI-kablet, vil videoindgangen på TV’et automatisk blive

indstillet til videokameraets video. Herefter kan du benytte op/ned/

venstre/højre tasterne og OK eller SET tasten på TV’ets fjernbetjening til

at afspille dine optagelser.

• Afhængig af TV-apparatet kræves måske yderligere indstillinger på selve

TV’et for at aktivere HDMI-CEC-funktionen. Se betjeningsvejledningen

til TV’et.

• Korrekt funktionalitet for HDMI-CEC-funktionen kan ikke garanteres,

selv når videokameraet tilsluttes kompatible TV-apparater. Hvis du ikke

kan benytte TV’ets fjernbetjening, indstil [Control for HDMI/Kontrol for

HDMI] til [ Off], og betjen videokameraet direkte eller benyt

videokameraets trådløse fjernkontrol.

• TV’ets fjernbetjening kan kun benyttes til at afspille videoer eller fotos

(kun eller metode). Hvis videokameraet er tilsluttet TV’et,

mens det er indstillet til en optagelsesmetode, vil videokameraet

afhængig af det benyttede TV, automatisk slukke, hvis TV’et slukkes,

selv om videokameraet optager på dette tidspunkt.

[Photo Numbering/Fotonummerering]: Vælg den

fotonummereringsmetode, der skal benyttes på et nyt hukommelseskort.

Fotos får automatisk et fortløbende filnummer fra 0101 til 9900 og bliver gemt

i mapper med op til 100 fotos. Mapperne bliver nummereret fra 101 til 998.

[ Reset/Nulstil]: Fotonumrene vil starte forfra med 101-0101, hver

gang du indsætter et nyt hukommelseskort.

[ Continuous/Kontinuerlig]: Fotonumrene vil fortsætte fra det nummer,

som følger efter det sidste billede optaget med videokameraet.

• Hvis det hukommelseskort, du indsætter, allerede indeholder et foto

med højere billednummer, vil et nyt foto blive tillagt et nummer et højere

end det sidste foto på hukommelseskortet.

• Vi anbefaler at benytte [ Continuous/Kontinuerlig] indstillingen.

• Fotonummeret angiver navnet og placeringen af filen på

hukommelseskortet. For eksempel er filnavnet for et foto med nummeret

101-0107 “IMG_0107.JPG”, gemt i mappen “DCIM\101CANON”.

140 Yderligere informationer


[Firmware]: Du kan kontrollere den aktuelle version af videokameraets

firmware. Dette menupunkt er normalt ikke tilgængeligt.

Language and Date/Time Setup-Sprog og Dato/Klokkeslæt setup

Menupunkt Indstillinger

[Language /

Sprog]

[Time Zone/DST-

Tidszone/Sommertid]

[Date/Time-

Dato/Klokkeslæt]

[Date Format/

Datoformat]

[Calendar Start Day/

Kalender startdag]

[ ], [DEUTSCH],

[ ], [ENGLISH], [ESPAÑOL],

[FRANÇAIS], [ITALIANO], [MAGYAR],

[MELAYU], [NEDERLANDS], [POLSKI],

[PORTUGUÊS], [ ],

[TÜRKÇE], [ ],

[ ], [ ], [ ],

[ ], [ ],

[ ], [ ], [ ]

36

Liste over verdens tidszoner 36

– 35

[Y.M.D (2009.1.1 AM 12:00)/

Å.M.D (2009.1.1 AM 12:00)],

[M.D.Y (Jan.1, 2009 12:00 AM)/

M.D.Å (Jan.1, 2009 12:00AM)],

[D.M.Y (1.Jan.2009 12:00 AM)/

D.M.Å. (1.Jan.2009 12:00 AM)]

[Saturday/Lørdag], [Sunday/Søndag],

[Monday/Mandag]


– – – –

[Date Format/Datoformat]: Vælg det datoformat, der benyttes i de fleste

on-screen informationer og til datoudskrivning på fotos (hvis det er valgt).

[Calendar Start Day/Kalender startdag]: Vælger den ugedag, ugen

starter med i kalenderdisplayet ( 49).

Yderligere informationer 141


Information Screens/Informations skærmbilleder

Menupunkt Indstillinger

[Memory Info/

Hukommelsesinfo]

[Memory Card Info/

Hukommelseskort

info]

[Memory Info/Hukommelsesinfo]/[Memory Card Info/Hukommelseskort

info]: Viser et skærmbillede, hvor du kan kontrollere, hvor meget af den

indbyggede hukommelse (kun ) eller af hukommelseskortet, der er i

brug i øjeblikket ( total optagelsestid og total antal fotos) og hvor

meget hukommelse, der er tilgængelig for optagelse.

• De estimerede angivelser om tilgængelig videooptagelsestid og

tilgængelige antal fotos er omtrentlige og baseret på det øjeblikkeligt

valgte optagelsesmetode og fotokvalitet/-størrelse.

• I [Memory Card Info/Hukommelseskort info] skærmbilledet kan du også

kontrollere hukommelseskortets hastighedsklasse.

[Battery Info/Batteriinfo]: Viser et skærmbillede, hvor du kan kontrollere

batteriets ladning (som en procentdel) og den resterende optagelsestid

( , metode) eller afspilningstid ( , metode).

[HDMI status]: Viser et skærmbillede, hvor du kan kontrollere standarden

for videoudgangssignalet fra HDMI OUT-bøsningen.

142 Yderligere informationer

– –

– –

[Battery Info/

Batteriinfo]

– –

[HDMI status] – –


Problemer?

Fejlfinding

Hvis du har problemer med videokameraet, kan nedenstående liste

måske være en hjælp. Nogle gange kan det, du tror er en fejl ved

videokameraet, have den enkleste løsning - læs venligst

“KONTROLLER DETTE FØRST” nedenfor, før du fortsætter med de

mere detaljerede problemer og løsninger. Kontakt din forhandler eller

et Canon Servicecenter, hvis problemet fortsætter.

KONTROLLER DETTE FØRST

Strømforsyning

• Er batteriet opladet? Er den kompakte strømforsyning er tilsluttet

korrekt til videokameraet? ( 23)

Optagelse

• Tændte du for videokameraet, og indstillede du det korrekt til en

optagelsesesmetode? ( 41, 86) Hvis du optager på et

hukommelseskort, er det korrekt indsat i videokameraet? ( 38)

Afspilning

• Tændte du for videokameraet, og indstillede du det korrekt til en

afspilningsmetode? ( 46, 89) Hvis du afspiller fra et

hukommelseskort, er det korrekt indsat i videokameraet? ( 38)

Indeholder det nogle optagelser?

Strømforsyning

Videokameraet vil ikke tænde, eller det slukker selv.

- Batteripakken er udbrændt. Udskift eller oplad batteripakken ( 23).

- Fjern batteripakken, og montér den korrekt.

Kan ikke oplade batteripakken.

- Kontroller, at videokameraet er slukket, så opladningen kan starte.

- Batteripakkens temperatur er udenfor dens ladningsområde. Hvis batteripakkens temperatur

er under 0 °C, opvarm den, før den oplades; hvis den er over 40 °C, lad den køle ned, før den

oplades.

- Oplad batteripakken ved en temperatur mellem 0 °C og 40 °C.

- Batteripakken er udbrændt. Erstat batteripakken.

- Videokameraet kan ikke kommunikere med den påsatte batteripakke. Sådanne batteripakker

kan ikke oplades med dette videokamera.

Der kan høres støj fra den kompakte strømforsyning.

- Der kan høres en svag støj, mens den kompakte strømforsyning er tilsluttet lysnettet. Det er

ikke en fejl.

Yderligere informationer 143


Når videokameraet har været i brug i lang tid, bliver det varmt.

- Videokameraet kan blive varmt efter fortsat brug i længere tid. Det er ikke en fejl. Hvis

videokameraet bliver usædvanlig varm eller bliver varm efter kort tid, kan det indikere et

problem med videokameraet. Kontakt et Canon Servicecenter.

Batteripakken er udbrændt ekstremt hurtigt, selv ved normale temperaturer.

- Batteriet kan have nået afslutningen på dets levetid. Køb en ny batteripakke.

Optagelse

At trykke på START/STOP starter ikke optagelsen.

- Du kan ikke optage, mens videokameraet skriver den forrige optagelse til hukommelsen

(mens ACCESS-indikatoren er tændt eller blinker).

- Hukommelsen er fuld, eller den indeholder allerede det maksimale antal scener (3.999

scener). Slet nogle optagelser (

frigøre noget plads.

55, 90) eller initialiser hukommelsen ( 39) for at

Det punkt, hvor der blev trykket på START/STOP , svarer ikke helt til begyndelsen/slutningen

af optagelsen.

- Der er en lille forsinkelse mellem trykket på START/STOP

og den aktuelle start af

optagelsen. Det er ikke en fejl.

Videokameraet vil ikke fokusere.

- Autofokus virker ikke på dette motiv. Fokusér manuelt ( 67).

- Objektivet eller Instant AF-sensoren er snavset. Rens objektivet eller sensoren med en blød

renseklud til objektiver (

med.

163). Benyt aldrig papirlommetørklæder til at rense objektivet

Når et motiv flagrer rundt foran objektivet, kan billedet forekomme en anelse buet.

- Dette er et typisk fænomen for CMOS-billedsensorer. Når et motiv krydser meget hurtigt foran

videokameraet, kan billedet synes svagt vindskævt. Det er ikke en fejl.

At skifte betjeningsmetode mellem optagelse (

tager længere tid end sædvanligt.

)/pause i optagelse ( )/afspilning ( )

- Når hukommelsen indeholder et stort antal scener, kan nogle operationer tage længere tid

end normalt. Gem dine optagelser ( 117), og initialiser hukommelsen ( 39).

Videoer eller fotos kan ikke optages korrekt.

- Dette kan forekomme efterhånden som videoer og fotos bliver optaget/slettet gennem tiden.

Gem dine optagelser (

Kan ikke optage et foto.

117), og initialiser hukommelsen ( 39).

- I metode: Du kan ikke optage fotos i denne metode, hvis punktet samtidig optagelse i

FUNC.-menuen er indstillet til [Simultaneous Recording Off/Smatidig optagelse off] ( 95),

eller hvis enten den digitale zoom ( 133) eller en digital effekt ( 72) er aktiveret.

144 Yderligere informationer


Afspilning

Kan ikke tilføje scener til afspilningslisten.

- Afspilningslisten kan højst indeholde 999 scener. Hvis afspilningslisten indeholder scener

optaget i MXP eller FXP metoden, kan det maksimale antal scener i afspilningslisten være

mindre end 999.

- Du kan måske ikke føje scener til afspilningslisten, hvis de var optaget eller redigeret på et

andet udstyr.

- Du kan måske ikke føje scener til afspilningslisten, hvis disse scener blev redigeret med

softwaret på den medfølgende Video Tools cd-rom og derefter skrevet tilbage til

videokameraet.

Kan ikke slette en scene.

- Du kan måske ikke slette scener, der er optaget eller redigeret med andet udstyr.

At slette scener tager længere tid end sædvanligt.

- Når hukommelsen indeholder et stort antal scener, kan nogle operationer tage længere tid

end normalt. Gem dine optagelser ( 117), og initialiser hukommelsen ( 39).

Kan ikke slette et foto.

- Fotoet er sikret. Fjern sikringen ( 100).

Når video snapshot scener eller et diasshow afspilles med baggrundsmusik, bliver

musiksporet ikke afspillet korrekt.

- Gem dine optagelser ( 117), og initialiser hukommelsen ( 39). Skriv de

sikkerhedskopierede filer tilbage, og overfør musikfilerne igen.

Indikatorer og on-screen informationer

lyser rødt.

- Batteripakken er opbrugt. Udskift eller oplad batteripakken ( 23).

fremkommer på skærmen.

- Videokameraet kan ikke kommunikere med den påsatte batteripakke, så den resterende

batteritid kan ikke vises.

lyser rødt.

- Der er opstået en fejl med hukommelseskortet. Sluk videokameraet. Fjern

hukommelseskortet, og sæt det i igen. Initialiser hukommelseskortet ( 39), hvis

informationerne ikke skifter tilbage til normal.

- Hukommelseskortet er fuldt. Udskift hukommelseskortet eller slet nogle optagelser ( 55,

90) for at frigøre noget plads på hukommelseskortet.

blinker rødt på skærmen.

- Videokameraet har udført en fejl. Kontakt et Canon Servicecenter.

Selv efter optagelsen er stoppet, slukker ACCESS-indikatoren ikke.

- Scenen bliver optaget i hukommelsen. Det er ikke en fejl.

Yderligere informationer 145


Den røde ON/OFF (CHG)-indikator blinker hurtigt ( et blink i 0,5-sekunders

intervaller).

- Opladningen er standset, fordi batteripakken er udbrændt. Kontakt et Canon Servicecenter.

Den røde ON/OFF (CHG)-indikator blinker meget langsomt ( et blink i

2-sekunders intervaller).

- Batteripakkens temperatur er udenfor dens ladningsområde. Hvis batteripakkens temperatur

er under 0 °C, opvarm den, før den oplades; hvis den er over 40 °C, lad den køle ned, før den

oplades.

- Oplad batteripakken ved en temperatur mellem 0 °C og 40 °C.

- Batteripakken er beskadiget. Benyt en anden batteripakke.

Billede og lyd

Skærmbilledet er for mørkt.

- LCD-skærmen er dæmpet. Hold DISP.

trykket ned i 2 sekunder for at genindstille LCDskærmens

normale lysstyrke ( 29).

Skærmens informationer tænder og slukker skiftevis.

- Batteripakken er udbrændt. Udskift eller oplad batteripakken ( 23).

- Fjern batteripakken, og montér den korrekt.

Unormale karakterer fremkommer på skærmen, og videokameraet virker ikke korrekt.

- Fjern strømforsyningen, og påsæt den igen efter en kort tid. Hvis problemet stadig består, skal

du fjerne strømforsyningen og trykke på RESET-tasten med en spids genstand. Trykker du på

RESET-tasten, nulstilles alle indstillinger.

Der fremkommer videostøj på skærmen.

- Hold afstand mellem videokameraet og udstyr, der udsender kraftige elektromagnetiske felter

(plasma TV, mobiltelefoner, etc.).

Der fremkommer vandrette bånd på skærmen.

- Dette er et typisk fænomen for CMOS-billedsensorer, som forekommer ved optagelse under

nogle typer fluorescerende, kviksølv eller natriumlamper. For at mindske symptomerne, indstil

optagelsesprogrammet til [Programmed AE/Program AE] eller [Shutter-Priority AE/

Lukkerprioritet AE] ( 59). Det er ikke en fejl.

Lyden er forvrænget eller er optaget med en lavere lydstyrke.

- Ved optagelse nær kraftige lydkilder (f.eks. fyrværkeri eller koncerter), kan lyden blive

forvrænget eller den vil måske ikke blive optaget ved den aktuelle lydstyrke. Aktiver

mikrofondæmpningen ( 135) eller juster audio optagelsesniveauet manuelt ( 74).

Billedet bliver vist korrekt, men der kommer ingen lyd fra den indbyggede højtaler.

- Højtalerens lydstyrke er skruet helt ned. Juster lydstyrken ( 46).

- Hvis STV-250N stereo-videokablet er tilsluttet til videokameraet, så kobl det fra.

- AV-bøsningen er indstillet til hovedtelefonudgang. Indstil [AV/Headphones-AV/Hovedtelefoner]

til [AV] ( 137).

146 Yderligere informationer


Der kan høres en raslende lyd fra videokameraet.

- Det interne objektivs ophæng kan bevæge sig, når videokameraet bliver slukket. Det er ikke

en fejl.

Hukommelseskort og tilbehør

Kan ikke indsætte hukommelseskortet.

- Hukommelseskortet var ikke vendt rigtigt. Vend det rigtigt, og sæt det i igen (

Der kan ikke optages på hukommelseskortet.

38).

- Hukommelseskortet er fuldt. Slet nogle optagelser (

udskift hukommelseskortet.

55, 90) for at frigøre noget plads, eller

- Initialiser hukommelseskortet ( 39), når du benytter det med videokameraet første gang.

- LOCK-kontakten på et SD- eller SDHC-hukommelseskort er indstillet til at forhindre utilsigtet

sletning. Skift positionen af LOCK-kontakten ( 160).

- Der skal benyttes et kompatibelt SD/SDHC-hukommelseskort for at kunne optage videoer på

hukommelseskortet ( 37).

- Mappe- og filnumrene har nået deres maksimalværdi. Indstil [Photo Numbering/

Fotonummerering] til [Reset/Nulstil] ( 140), og indsæt et nyt hukommelseskort.

- Punktet samtidig optagelse i FUNC.-menuen er indstillet til [Simultaneous Recording Off/

Samtidig optagelse off]. Skift indstillingen for at tage fotos under videooptagelse (

Den trådløse fjernkontrol virker ikke.

95).

- Indstil [Wireless Remote Control/Trådløs fjernkontrol] til [On].

- Udskift batterierne i den trådløse fjernkontrol.

Tilslutning til eksternt udstyr

Der fremkommer videostøj på TV-skærmen.

- Når du benytter videokameraet i et rum, hvor der findes et TV, skal du holde en vis afstand

mellem den kompakte lysnetdapter og TV’ets netledning og antennekabel.

Afspilningen ser fine ud på videokameraet, men der er intet billede TV skærmen.

- Videoindgangen på TV’et er ikke indstillet til den videobøsning, hvor du har tilsluttet

videokameraet. Vælg det korrekte videoinput.

Der kommer ingen lyd fra TV’et.

- Når videokameraet tilsluttes et HDTV ved brug af CTC-100/S komponentkablet, vær sikker på

også at tilslutte audioforbindelserne ved at benytte de hvide og røde stik på STV-250N stereovideokablet.

Yderligere informationer 147


Videokameraet er tilsluttet ved hjælp af ekstratilbehøret HTC-100 HDMI kablet, men der er

ingen billede eller lyd på HDTV’et.

- Afmonter HTC-100 HDMI kablet, og monter det herefter igen, eller sluk for videokablet, og

tænd det igen.

Videokablet er tilsluttet ved hjælp af ekstratilbehøret HTC-100 HDMI kabel, men HDMI-CEC

virker ikke (kan ikke afspille ved brug af TV’ets fjernbetjening).

- Fjern HTC-100 HDMI-kablet, og sluk for videokameraet og TV’et. Efter kort tid, tænd dem

begge igen, og gendan tilslutningen.

- [Control for HDMI/Kontrol for HDMI] er indstillet til [Off]. Indstil den til [On] ( 140).

- HDMI-CEC er ikke aktiveret på det tilsluttede TV. Aktiver denne funktion på TV’et.

- Selv med TV-apparater, der er kompatibel med HDMI-CEC, vil de tilgængelige funktioner

afhænge af typen af TV’et. Se betjeningsvejledning for det tilsluttede TV.

Computeren genkender ikke videokameraet, selv om videokameraet er tilsluttet korrekt.

- eller [USB Connection Type/USB-tilslutningstype] er indstillet til [DVD Burner/

DVD Brænder]. Indstil den til [Computer/Printer] eller til [Connect and Set/Tilslut og vælg]

( 137).

- Kobl USB-kablet fra og sluk for videokameraet. Efter kort tid, tænd det igen og tilslut USBkablet

igen.

- Tilslut videokameraet til en anden USB-port på computeren.

Printeren virker ikke, selv om videokamera og printer er korrekt forbundet.

- eller [USB Connection Type/USB-tilslutningstype] er indstillet til [DVD Burner/

DVD Brænder]. Indstil den til [Computer/Printer] eller til [Connect and Set/Tilslut og vælg]

( 137).

- Kobl USB-kablet fra og tænd printeren. Efter kort tid, tænd den igen og gendan tilslutningen.

Videokameraet genkender ikke DW-100 DVD-brænderen, selv om den er tilsluttet korrekt.

- eller [USB Connection Type/USB-tilslutningstype] er indstillet til [Computer/

Printer]. Indstil den til [DVD Burner/DVD Brænder] eller til [Connect and Set/Tilslut og vælg]

( 137).

Oversigt over meddelelser (i alfabetisk rækkefølge)

Efter listen over meddelelser for videokameraet kan du finde separate

lister over print-relaterede meddelelser ( 155) og over meddelelser,

der kun vedrører ekstratilbehøret DW-100 DVD-brænder ( 154).

Access error

- Der var en fejl da hukommelsen blev læst, eller da der blev forsøgt at skrive på den.

- Denne meddelelse kan også forekomme, hvis der er dannet kondens ( 163). Vent, indtil

videokameraet er helt tørt, før brugen genoptages.

148 Yderligere informationer


Accessing the memory card. Do not remove the memory card.

- Du åbnede dækslet over hukommelseskortrillen, mens videokameraet kommunikerede med

hukommelseskortet, eller videokameraet startede med at kommunikere med

hukommelseskortet, da du åbnede dækslet over hukommelseskortet. Fjern ikke

hukommelseskortet, før denne meddelelse forsvinder.

Back up recordings regularly

- Denne meddelelse kan fremkomme, når du tænder videokameraet. I tilfælde af en fejlfunktion

kan optagelser gå tabs, så tag en sikkerhedskopi regelmæssigt.

Buffer overflow. Recording was stopped.

- Dataoverførselshastigheden var for høj til det benyttede hukommelseskort, og optagelsen

blev standset. Udskift hukommelseskortet med et, der er klassificeret som hastighedsklasse

2 eller højere.

Built-in memory error

- Den indbyggede hukommelse kunne ikke læses.

Built-in memory is full

- Den indbyggede hukommelse er fuld (“ End/Slut” fremkommer på skærmen). Slet nogle

optagelser ( 55, 90) for at frigøre noget plads.

Cannot access the built-in memory

- Der er et problem med den indbyggede hukommelse.

Cannot communicate with the battery pack. Continue using this battery pack?

- Du monterede en batteripakke, som ikke er anbefalet af Canon til brug med dette

videokamera.

Cannot Copy

- Den totale størrelse af de scener, du valgte at kopiere, overskrider den tilgængelige plads på

hukommelseskortet. Slet nogle optagelser på hukommelseskortet ( 55, 90) eller

formindsk antallet af scener, der skal kopieres ( 84).

Cannot divide the scene. Initialize only using the camcorder.

- Scenen kunne ikke opdeles, fordi videokameraets interne datalog for scenehåndtering er fuld.

Gem dine optagelser ( 117), og initialiser hukommelsen ( 39). Skriv de

sikkerhedskopierede filer tilbage, og prøv at opdele scene igen.

Cannot edit

- Kunne ikke flytte en scene i afspilningslisten.

Cannot enter standby mode now

- Videokameraet kan ikke gå i standby metoden, hvis den resterende batterikapacitet er for lav.

Cannot play back

- Der er et problem med hukommelsen.

Cannot play back Cannot access the built-in memory

- Der er et problem med den indbyggede hukommelse.

Yderligere informationer 149


Cannot play back Check the memory card

- Der er et problem med hukommelseskortet.

Cannot play the movies in the built-in memory Initialize only using the camcorder

- Videokameraets indbyggede hukommelse blev initialiseret med en computer. Initialiser den

indbyggede hukommelse med dette videokamera ( 39).

Cannot play the movies on this memory card

- Videoer kan ikke afspilles fra et hukommelseskort på 64 MB eller mindre.

Cannot play the movies on this memory card Initialize only using the camcorder

- Hukommelseskortet i videokameraet blev initialiseret med en computer. Initialiser

hukommelseskortet med dette videokamera ( 39).

Cannot record

- Der er et problem med hukommelsen.

Cannot record Cannot access the built-in memory

- Der er et problem med den indbyggede hukommelse.

Cannot record Check the memory card

- Der er et problem med hukommelseskortet.

Cannot record movies in MXP/FXP mode on this memory card

- Videoer kan ikke optages i MXP eller FXP metoderne på et hukommelseskort, hvis det er

klassificeret som hastighedsklasse 2. Vælg en anden optagelsesmetode ( 42), eller udskift

hukommelseskortet med et, der er klassificeret som hastighedsklasse 4 eller højere.

Cannot record movies in the built-in memory Initialize only using the camcorder

- Videokameraets indbyggede hukommelse blev initialiseret med en computer. Initialiser den

indbyggede hukommelse med dette videokamera ( 39).

Cannot record movies on this memory card

- Videoer kan ikke optages på et hukommelseskort på 64 MB eller mindre.

Cannot record movies on this memory card Initialize only using the camcorder

- Hukommelseskortet i videokameraet blev initialiseret med en computer. Initialiser

hukommelseskortet med dette videokamera ( 39).

Change the battery pack

- Batteripakken er opbrugt. Udskift eller oplad batteripakken ( 23).

Check the memory card

- Kan ikke kommunikere med hukommelseskortet. Kontroller hukommelseskortet, og vær

sikker på, det er indsat korrekt ( 38).

- Der er opstået en fejl med hukommelseskortet. Videokameraet kan ikke optage eller vise

billedet.

- Du indsatte et MultiMedia Card (MMC) i videokameraet. Udskift det med et SD/SDHC

hukommelseskort, der er kompatibel til brug med dette videokamera ( 37).

150 Yderligere informationer


- Hvis fremkommer i rødt, efter meddelelsen er forsvundet, udfør følgende: Sluk

videokameraet og fjern og genindsæt hukommelseskortet. Hvis skifter til grønt, kan du

fortsætte med at optage/afspille.

- Initialiser hukommelseskortet ( 39). (Hvis du gør det, slettes alle still-billeder på

hukommelseskortet.)

Connect the compact power adapter

- Når videokameraet er indstillet til metoden og tilsluttet computeren, vil denne

meddelelse fremkomme, hvis videokameraet strømforsynes med en batteripakke. Tilslut den

kompakte strømforsyning til videokameraet.

Could not add the scene(s) to the playlist

- En eller flere scener kunne ikke tilføjes afspilningslisten ( 80). Afspilningslisten kan højst

indeholde 999 scener. Hvis afspilningslisten indeholder scener optaget i MXP eller FXP

metoden, kan det maksimale antal scener i afspilningslisten være mindre end 999. Slet nogle

scener fra afspilningslisten ( 81).

Data includes scenes in MXP/FXP mode. Cannot copy to this memory card.

- Videoer optaget i MXP eller FXP metoden kan ikke kopieres til et hukommelseskort, hvis det

er klassificeret som hastighedsklasse 2. Udskift hukommelseskortet med et, der er

klassificeret som hastighedsklasse 4 eller højere.

Do not disconnect the USB cable or the power source while the camcorder is connected to a

computer. Cannot turn off the camcorder or change the operating mode.

- Når videokameraet er indstillet til metoden og tilsluttet en computer med et USBkabel,

kan videokameraet ikke betjenes. Hvis USB-kablet eller strømforsyningen fjernes,

mens denne meddelelse fremkommer, kan det resultere i permanent tab af optagelser i

videokameraet. Benyt computerens funktion til sikker fjernelse af hardware til at afslutte

tilslutningen, og fjern USB-kablet, før videokameraet benyttes.

Error writing on the memory card. Data may be recovered if the memory card has not been

removed. Attempt recovering the data?

- Denne meddelelse vil fremkomme, næste gang du tænder videokameraet, hvis

strømforsyningen blev afbrudt ved et uheld, mens videokameraet var i færd med at skrive til

hukommelseskortet. Vælg [Yes/Ja] for at prøve at gendanne optagelserne. Hvis du fjernede

hukommelseskortet og benyttede det i et andet udstyr, efter dette skete, anbefaler vi at vælge

[No/Nej].

File name error

- Mappe- og filnumrene har nået deres maksimalværdi. Indstil [Photo Numbering/

Fotonummerering] til [Reset/Nulstil] ( 140), og slet alle fotos på hukommelseskortet

( 90), eller initialiser det ( 39).

Initialize only using the camcorder

- Der er et problem med filsystemet, som forhindrer kommunikation med den valgte

hukommelse. Initialiser hukommelsen med dette videokamera ( 39).

Yderligere informationer 151


LCD Screen has been dimmed

-Hold DISP.

trykket ned i 2 sekunder for at genindstille LCD-skærmen til dens normale

lystyrke ( 29).

May not be possible to record movies on this memory card

- Du kan måske ikke optage videoer på et hukommelseskort uden en hastighedsklassificering.

Udskift hukommelseskortet med et, der er klassificeret som hastighedsklasse 2 eller højere.

Mem. Card Number of scenes already at maximum

- Hukommelseskortet indeholder allerede det maksimale antal scener (3.999 scener); der kan

ikke kopieres flere scener til hukommelseskortet. Slet nogle scener ( 55) for at frigøre

noget plads.

Mem. Card Unable to recognize the data

- Hukommelseskortet indeholder scener, der er optaget i et andet TV-system (NTSC).

Memory card cover is open

- Efter et hukommelseskort er indsat, luk dækslet over hukommelseskortrillen ( 38).

Memory card is full

- Hukommelseskortet er fuldt. Slet nogle optagelser ( 55, 90) for at frigøre noget plads,

eller udskift hukommelseskortet.

Memory card is write-protected

- LOCK-kontakten på et SD- eller SDHC-hukommelseskort er indstillet til at forhindre utilsigtet

sletning. Skift positionen af LOCK-kontakten ( 160).

Need to recover files from the memory card. Change the position of the LOCK switch on the

memory card.

- Denne meddelelse fremkommer næste gang, du tænder videokameraet, hvis

strømforsyningen blev afbrudt ved et uheld, mens videokameraet var i gang med at skrive til

hukommelseskortet og hvis positionen på kortets LOCK-kontakt senere blev ændret til at

forhindre sletning Skift positionen af LOCK-kontakten ( 160).

No memory card

- Der er intet hukommelseskort i videokameraet.

No photos

- Der er ingen fotos til afspilning.

No scenes

- Der er ikke optaget nogle scener i den valgte hukommelse.

- Efter valg af [Scene Search/Scenesøgning] [Scenes with Faces/Scener med ansigter]:

Ingen scener indeholder personers ansigter, eller ingen scener blev optaget med

ansigtsgenkendelses funktionen.

Not available in Dual Shot

- Du trykkede på en tast, der ikke kan benyttes i metode. Indstil kamera metodehjulet til

eller for at indstille videokameraet til fleksibel optagelsesmetode.

152 Yderligere informationer


Number of scenes already at maximum

- Det maksimale antal scener (3.999 scener) er nået. Slet nogle scener ( 55) for at frigøre

noget plads.

- Afspilningslisten kan højst indeholde 999 scener.

Operation canceled

- Processen blev annulleret af brugeren.

Playlist is full. Cannot divide the scene.

- Scener kan ikke opdeles, hvis afspilningslisten allerede indeholder 999 scener. Slet nogle

scener fra afspilningslisten ( 81).

Print order error

- Du forsøgte at vælge mere end 998 billeder i printordren.

Reading the built-in memory

- Læser data fra den indbyggede hukommelse.

Reading the memory card

- Læser data fra hukommelseskortet.

Scene recorded using another device. Cannot divide the scene.

- Scener, der er optaget med andet udstyr kan ikke opdeles med dette videokamera.

Some photos could not be deleted

- Sikrede fotos ( ) kan ikke slettes. Fjern sikringen ( 100).

Some scenes could not be added to the playlist

- Scener, der ikke er optaget med dette videokamera, kan ikke føjes til afspilningslisten.

- Afspilningslisten kan højst indeholde 999 scener. Hvis afspilningslisten indeholder scener

optaget i MXP eller FXP metoden, kan det maksimale antal scener i afspilningslisten være

mindre end 999. Slet nogle scener fra afspilningslisten ( 81).

Some scenes could not be deleted

- Videoer, der blev sikret/redigeret med andet udstyr kan ikke slettes med dette videokamera.

Some scenes were recorded using another device and cannot be copied.

- Scener, der ikke er optaget med dette videokamera, kan ikke kopieres til hukommelseskortet.

Task in progress. Do not disconnect the power source.

- Videokameraet opdaterer hukommelsen. Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for

videokameraet.

The camcorder is set to photo mode

- Du trykkede på START/STOP

under optagelse af fotos ( metode).

The lens cover is not fully open. Turn the camcorder off, then on again.

- Objektivdækslet åbnede ikke helt. Sluk videokameraet, og tænd det derefter igen. Hvis dette

ikke løser problemet, kontakt et Canon Servicecenter.

Yderligere informationer 153


This photo could not be deleted

- Sikrede fotos ( ) kan ikke slettes. Fjern sikringen ( 100).

This photo cannot be displayed

- Du kan måske ikke vise fotos, der er optaget med andet udstyr eller billedfiler, der er

fremstillet eller redigeret på en computer.

This scene was recorded using another device and cannot be added to the playlist.

- Scener, der ikke er optaget med dette videokamera, kan ikke føjes til afspilningslisten.

This scene was recorded using another device and cannot be copied.

- Scener, der ikke er optaget med dette videokamera, kan ikke kopieres til hukommelseskortet.

Too many photos. Disconnect the USB cable.

- Kobl USB-kablet fra. Prøv at benytte en kortlæser, eller formindsk antallet af fotos på

hukommelseskortet til mindre end 2.500 fotos.

- Hvis der fremkommer en dialogboks på computerens skærm, luk den. Fjern USB-kablet, og

tilslut det igen efter et kort stykke tid.

Transfer order error

- Du forsøgte at indstille mere end 998 overførselsordrer. Formindsk antallet af fotos markeret

med overførselsordrer.

Unable to recognize the data

- Du overførte data til videokameraet, der er optaget i et andet TV system (NTSC).

Unable to recover data

- Kunne ikke gendanne en ødelagt fil.

Meddelelser relateret til ekstratilbehøret DW-100 DVD-brænder

Hvis der fremkommer en fejlmeddelelse, mens videokameraet er

tilsluttet ekstratilbehøret DW-100 DVD-brænder, henvises til følgende

afsnit, samt betjeningsvejledningen for DVD-brænderen.

Cannot read the disc. Check the disc.

- Under diskoptagelsesmetode kan denne meddelelse fremkomme, når en kommerciel

tilgængelig DVD-disk (en DVD-disk, der indeholder film, software, etc.) eller en 8 cm mini

DVD-disk indsættes.

- I disk afspilningsmetoden kan denne meddelelse fremkomme, når der indsættes en

kommerciel tilgængelig DVD-disk eller en helt ny DVD-disk.

Close the memory card slot cover

- Dækslet over hukommelseskortrillen er åben. Luk dækslet, når du har indsat et

hukommelseskort korrekt ( 38).

Connect the compact power adapter

- Videokameraet forsynes med strøm fra batteripakken. Tilslut den kompakte strømforsyning til

videokameraet.

154 Yderligere informationer


Disc access failure. Check the disc.

- Der var en fejl da disken blev læst, eller der blev forsøgt at skrive på den.

- Denne meddelelse kan også fremkomme, hvis der er dannet kondens ( 163). Vent indtil

DVD-brænderen er helt tør, før brugen genoptages.

- Disken er måske ikke indsat korrekt. Prøv at fjerne disken, og indsæt den igen.

Error reading the data

- Der opstod en fejl under læsning af optagelserne fra videokameraet.

- Kontroller. at USB-kablet ikke blev fjernet ved et uheld.

No disc

- Indsæt en disk i DVD-brænderen.

- Denne meddelelse kan også fremkomme, hvis der er dannet kondens ( 163). Vent indtil

DVD-brænderen er helt tør, før brugen genoptages.

No photos

- Der er ingen fotos til at føje til disken.

No scenes

- Der er ingen scener til at føje til disken.

No scenes left to add

- Der er ingen scener, der ikke allerede er føjet til diske, som tidligere er fremstillet.

No transfer orders

- Ingen fotos er blevet markeret med overførselsordrer ( 127).

Operation canceled

- USB-kablet blev fjernet, og operationen blev annulleret. Kontroller USB-tilslutningen.

- Blandt de scener, der er valgt til at skulle skrives på disken, er der scener optaget i MXP

metoden. Tilføj på forhånd kun de scener til afspilningslisten, der er optaget i andre

optagelsesmetoder, og vælg [Playlist/Afspilningsliste] indstillingen til at fremstille disken.

Reading the disc

- Læser data fra disken.

Unable to recover data

- Kunne ikke gendanne en ødelagt fil.

Meddelelser vedrørende Direct Print-funktionen

Cannot print this photo

- Du forsøgte at udskrive et foto, der var optaget med et andet videokamera, med en anden

komprimering eller redigeret på en computer.

Cannot trim this photo

- Du forsøgte at beskære et billede, der var optaget med et andet videokamera.

Check print settings

- Den aktuelle udskrivningsindstilling kan ikke benyttes til udskrift med tasten.

Yderligere informationer 155


Data transfer error

- Der er problemer med datatransmissionen til printeren. Annuller udskrivningen, kobl USBkablet

fra og sluk for printeren. Efter nogen tid skal du tænde printeren igen og tilslutte det

medfølgende USB-kabel. Når du udskriver med tasten, kontroller

udskrivningsindstillingerne.

- Du forsøgte at udskrive fra et hukommelseskort, der indeholdt et stort antal fotos. Reducér

antallet af fotos.

File error

- Du forsøgte at udskrive et foto, der var optaget med et andet videokamera, med en anden

komprimering eller redigeret på en computer.

Hardware error

- Afbryd udskrivningen. Sluk for printeren og tænd den igen.

- Kontrollér printerens status.

- Der er problemer med blækpatronen. Udskift blækpatronen.

Incompatible paper size

- Papirindstillingerne i videokameraet stemmer ikke overens med printerens indstillinger.

Ink absorber full

- Vælg [Continue/Fortsæt] for at genoptage udskrivningen. Kontakt et Canon Servicecenter (se

listen, der medfølger printeren) for at udskifte blækabsorberen.

Ink error

- Der er en tom blækpatron. Udskift blækpatronen.

Low ink level

- Blækbeholderen skal snart udskiftes. Vælg [Continue/Fortsæt] for at genstarte udskrivningen.

No print orders have been set

- Ingen fotos er markeret med en printordre.

No ink

- Blækpatronen er ikke isat eller er løbet tør for blæk.

No paper

- Papiret er ikke sat korrekt i, eller der er ikke mere papir.

Paper error

- Der er et problem med papiret. Papiret er ikke korrekt isat, eller papirstørrelsen er forkert.

- Hvis papirbakken er lukket, åbn den for at printe.

Paper jam

- Papiret blev klemt fast under udskrivningen. Vælg [Stop] for at afbryde udskrivningen. Efter

papiret er fjernet, isæt noget papir igen og prøv at udskrive igen.

Paper lever error

- Der er opstået en fejl med papirstyret. Justér papirstyret til den korrekte position.

156 Yderligere informationer


X photos could not be printed

- Du forsøgte at benytte printordre-indstillingerne til at udskrive X fotos, der var optaget med et

andet videokamera, med en anden komprimering, eller som var redigeret på en computer.

Print head not installed

- Der er ikke installeret et printerhoved, eller printerhovedet er defekt.

Print order error

- Du forsøgte at vælge mere end 998 billeder i printordren.

Printer cover open

- Luk printerlågen helt.

Printer error

- Der er opstået en fejl, der måske kræver reparation. (Canon inkjet printere: Printerens grønne

power-lampe og orange fejl-lampe blinker skiftevis).

- Kobl USB-kablet fra og tænd printeren. Fjern printerens netkabel fra stikkontakten og kontakt

et kunde-supportcenter eller et servicecenter.

Printer in use

- Printeren er i brug. Kontrollér printerens status.

Printing error

- Annuller udskrivningen, kobl USB-kablet fra og sluk for printeren. Efter nogen tid skal du

tænde printeren igen og tilslutte det medfølgende USB-kabel. Kontrollér printerens status.

- Når du udskriver med tasten, kontroller udskrivningsindstillingerne.

Readjust trim settings

- Beskæringsindstillingerne for dette foto er gået tabt, fordi de papir-relaterede indstillinger er

blevet ændret.

BEMÆRKNINGER

Om Canon Inkjet/SELPHY DS printere: Hvis printerens fejlindikator blinker,

eller der fremkommer en fejlmeddelelse på printerens betjeningspanel, se

printerens betjeningsvejledning.

• Hvis du ikke kan løse problemet, selv efter at have rådført dig med

denne liste og printerens betjeningsvejledning, kontakt det nærmeste

Canon Servicecenter (se den liste, der medfølger printeren).

Yderligere informationer 157


Kan og Kan ikke

Forholdsregler

Videokamera

Vær opmærksom på følgende forholdsregler for at sikre den

maksimale ydeevne.

• Gem dine optagelser med jævne mellemrum. Vær sikker på at

overføre dine optagelser til et eksternt udstyr, som f.eks. en computer

eller digital videooptager ( 117), og gemme dem regelmæssigt. Dette

vil sikre dine vigtige optagelser i tilfælde af skade og give mere ledig plads

i hukommelsen. Canon kan ikke gøres ansvarlig for noget datatab.

• Bær ikke videokameraet i LCD-panelet. Vær forsigtig, når du lukker

LCD-panelet. Når du benytter håndledsremmen, må du ikke svinge

videokameraet eller ramme et objekt med det.

• Efterlad ikke videokameraet på steder med høje temperaturer (som inde

i en bil, der er parkeret i direkte solskin) eller ved høj luftfugtighed.

• Benyt ikke videokameraet tæt på kraftige elektriske eller magnetiske

felter, som f.eks. over TV, nær plasma-TV eller mobiltelefoner.

• Ret ikke objektivet mod kraftige lyskilder. Efterlad ikke videokameraet

rettet mod et lyst motiv.

• Benyt eller opbevar ikke videokameraet på steder med støv og sand.

Videokameraet er ikke vandtæt – undgå også vand, mudder eller salt.

Hvis noget af dette kommer ind i videokameraet, kan det skade

videokameraet og/eller objektivet.

• Vær forsigtig med varmen fra belysningsudstyr.

• Adskil ikke videokameraet. Hvis videokameraet ikke virker, som det skal,

kontakt da et kvalificeret serviceværksted.

• Behandl videokameraet varsomt. Udsæt ikke videokameraet for stød

eller vibrationer, da dette kan beskadige videokameraet.

• Når videokameraet monteres på et

5,5 mm

stativ, vær sikker på, at stativets

befæstningsskrue er kortere end

5,5 mm. Brug af andre stativer kan

skade videokameraet.

158 Yderligere informationer


• Når du optager videoer, prøv at få et roligt, stabilt billede.

Overdreven bevægelse af videokameraet og overdreven brug af hurtig

zoom og panorering kan give rystede scener. I ekstreme tilfælde kan

afspilningen af sådanne scener resultere i visuel fremkaldt søsyge. Hvis

du oplever en sådan reaktion, skal du standse afspilningen øjeblikkeligt

og om nødvendigt tage en pause.

Langtidsopbevaring

Hvis du ikke påregner at benytte videokameraet i længere tid, skal det

opbevares i et støvfrit rum med lav luftfugtighed, hvor temperaturen ikke

overstiger 30°C.

Batteripakke

FARE!

Behandl batteripakken med forsigtighed.

• Udsæt den ikke for ild (den kan eksplodere).

• Udsæt den ikke for temperaturer højere end 60 °C. Efterlad den ikke

tæt på et varmeapparat eller inde i en bil i varmt vejr.

• Forsøg ikke at adskille eller modificere den.

• Udsæt den ikke for stød eller slag.

• Gør den ikke våd.

• Snavsede kontaktpunkter kan give dårlig kontakt mellem batteripakken

og videokameraet. Tør kontaktpunkterne af med en blød, tør klud.

Langtidsopbevaring

• Opbevar batteripakker på et tørt sted ved temperaturer ikke højere end

30 °C.

• For at forlænge batteripakkens levetid, aflad det helt før det opbevares.

• Oplad og aflad alle dine batteripakker fuldstændigt mindst én gang om

året.

Resterende batteritid

Hvis den resterende batteritid, der vises, ikke er korrekt, oplad

batteripakken helt. Den korrekte tid vil dog ikke vises korrekt, hvis en fuldt

opladet batteripakke benyttes kontinuerligt ved høje temperaturer, eller

hvis den efterlades ubrugt igennem længere tid. Endvidere vil den korrekte

Yderligere informationer 159


tid måske ikke vises afhængig af batteripakkens alder. Opfat den viste tid

som vejledende.

Vedrørende brug af ikke-Canon batteripakker

• Af hensyn til din sikkerhed, kan du ikke oplade batteripakker, der ikke er

originale Canon batteripakker, hvis du monterer dem i dette

videokamera eller i ekstratilbehøret CG-800E batterioplader.

• Vi anbefaler at benytte originale Canon

batteripakker, der bærer Intelligent System

mærket.

• Hvis du monterer batteripakker på videokameraet, der ikke er originale

Canon batteripakker, vil fremkomme, og den resterende batteritid

vil ikke blive vist.

Hukommelseskort

• Vi anbefaler sikkerhedskopiere optagelserne på hukommelseskortet til

din computer. Data kan beskadiges eller tabes på grund af defekter i

hukommelseskortet, eller hvis det udsættes for statisk elektricitet.

Canon kan ikke gøres ansvarlig for tabte eller ødelagte data.

• Berør ikke kontaktpunkterne og udsæt dem ikke for støv eller snavs.

• Benyt ikke hukommelseskortet på steder med kraftige magnetfelter.

• Efterlad ikke hukommelseskort på steder med høj luftfugtighed eller

høje temperaturer.

• Hukommelseskortet må ikke adskilles, bøjes, tabes, udsættes for

kraftige rystelser eller stød, og de må ikke udsættes for vand.

• Kontrollér placeringen, før hukommelseskortet isættes. Hvis du trykker

hukommelseskortet ind i rillen med magt, når det er vendt forkert, kan

det skade hukommelseskortet eller videokameraet.

• Montér ikke labels eller klistermærker på hukommelseskortet.

• SD/SDHC-hukommelseskort har en

fysisk kontakt til at forhindre, at der

skrives på kortet, og til at undgå

utilsigtet sletning af kortets indhold.

For at skrivebeskytte

hukommelseskortet skal du indstille

LOCK-kontakt

kontakten til positionen LOCK.

160 Yderligere informationer


Indbygget genopladeligt lithium-batteri

Videokameraet har et indbygget genopladeligt lithium-batteri til at

huske dato/klokkeslæt og andre indstillinger. Det indbyggede lithiumbatteri

genoplades, når du benytter videokameraet, men det bliver helt

afladet, hvis du ikke benytter videokameraet i ca. 3 måneder.

For at genoplade det indbyggede lithium-batteri: Tilslut den kompakte

strømforsyning til videokameraet, og efterlad det tilsluttet i 24 timer med

videokameraet slukket.

Lithium-batteri

ADVARSEL!

• Hvis batteriet behandles forkert, er der risiko for brand eller kemisk

ætsning.

• Det må ikke adskilles, modificeres, udsættes for vand, udsættes for

temperaturer over 100 °C eller brændes.

• Udskift det med et CR2025 batteri, fremstillet af Panasonic, Hitachi

Maxell, Sony, Sanyo, eller med et Duracell2025. Brug af andre

batterier kan forårsage brand eller eksplosion.

• Put ikke batteriet i munden. Hvis det sluges, kontakt da en læge

omgående. Batteriet kan gå i stykker, hvorved batterivæsken kan gøre

indre skade.

• Hold batteriet udenfor børns rækkevidde.

• Batteriet må ikke genoplades, kortsluttes eller indsættes i den forkerte

retning.

• Det brugte batteri bør leveres tilbage til forhandleren for sikker

destruktion.

• Tag ikke batteriet med en pincet eller andet metalværktøj, da dette vil

forårsage en kortslutning.

• Tør batteriet af med en ren, tør klud for at sikre god kontakt.

Bortskaffelse

Når du sletter videoer eller initialiserer den indbyggede hukommelse

(kun ) eller hukommelseskortet, er det kun filallokeringstabellen,

der bliver ændret, mens de gemte data ikke fysisk slettes. Tag derfor

nødvendige forholdsregler, når du bortskaffer videokameraet eller

hukommelseskortet ved f.eks. fysisk at ødelægge det for at forhindre

læk af private data.

Yderligere informationer 161


Hvis du overdrager videokameraet eller hukommelseskortet til en

anden person, initialiser den indbyggede hukommelse (kun ) eller

hukommelseskortet ved at benytte [Complete Initialization/Komplet

initialisering] indstillingen ( 39). Fyld den op med irrelevante

optagelser, og initialiser den igen med samme metode. Dette gør

gendannelsen af de originale data meget vanskelig.

162 Yderligere informationer


Vedligeholdelse/Andet

Rengøring

Kamerahus

• Benyt en blød, tør klud til at rengøre kamerahuset. Brug aldrig kemisk

behandlede klude eller flydende opløsningsmidler, som f.eks. fortynder.

Objektiv og Instant AF-sensor

• Hvis objektivets overflade eller Instant AF-sensoren er snavset, virker

autofokus måske ikke korrekt.

• Fjern alt snavs eller støvpartikler ved at benytte en luftspray af nonaerosol-typen.

• Benyt en ren, blød renseklud til objektiver til forsigtigt at aftørre

objektivet eller søgeren. Benyt aldrig papirlommetørklæder.

LCD-skærm

• Rens LCD-skærmen med en ren, blød renseklud til objektiver.

• Der kan dannes kondens på skærmens overflade, hvis temperaturen

ændres brat. Tør den af med en blød, tør klud.

Kondens

Hvis videokameraet flyttes hurtigt mellem varme og kolde

temperaturer, kan der dannes kondens (vanddråber) på de indre dele.

Stop brugen af videokameraet, hvis der er konstateret kondens.

Fortsat brug kan skade videokameraet.

Der er risiko for kondens i følgende tilfælde:

• Når videokameraet flyttes hurtigt fra et koldt til et varmt sted

• Når videokameraet efterlades i et fugtigt lokale

• Når et koldt lokale opvarmes meget hurtigt

For at undgå kondens

• Udsæt ikke videokameraet for pludselige og ekstreme

temperaturændringer.

• Placér videokameraet i en lufttæt plastpose, og lad det langsomt

tilpasse sig temperaturen, før det fjernes fra posen.

Yderligere informationer 163


Når der er konstateret kondens

Videokameraet slukker automatisk.

Den præcise tid, der kræves for at vanddråberne fordamper, afhænger af

lokaliteten og vejret. Vent 2 timer som en generel regel med at genoptage

brugen af videokameraet.

Hvor kan videokameraet benyttes

Strømforsyninger

Du kan benytte den kompakte strømforsyning til at betjene videokameraet

og oplade batteripakker i alle lande, der har en forsyningsspænding

mellem 100 og 240 V AC, 50/60 Hz. Kontakt et Canon Servicecenter for

informationer om, hvilke stikadaptere, der skal anvendes i andre lande.

Afspilning på en TV-skærm

Du kan kun afspille dine optagelser på TV-apparater, der benytter PALsystemet.

PAL (eller det kompatible SECAM-system), der anvendes i

følgende områder/lande:

Europa: Hele Europa og Rusland. Amerika: Kun i Argentina, Brasilien,

Uruguay og franske territorier (Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique

mv.). Asien: Det meste af Asien (bortset fra Japan, Filippinerne,

Sydkorea, Taiwan og Myanmar). Afrika: Hele Afrika og afrikanske øer.

Australien/Oceanien: Australien, New Zealand, Papua New Guinea; de

fleste Stillehavsøer (bortset fra Mikronesien, Samoa, Tonga og USterritorier

som Guam og Amerikansk Samoa).

164 Yderligere informationer


Generel information

Videosystem

(Varierer fra land til land)

Det ekstratilbehør, der ikke er listet nedenfor, er beskrevet mere

detaljeret på de følgende sider.

Kortlæser

Computer

SCART-adapter

AVCHD-diske/

Foto-DVD’er

PictBridgekompatible

printere

TV/HDTV

VCR/DVD

optager

* Tilbehør, der er kompatibel med den avancerede tilbehørsko, kan ikke monteres på

dette videokamera. Se efter Mini ADVANCED SHOE logoet for at sikre

kompatibilitet med mini avanceret tilbehørsko.

SS-600/SS-650 Skulderrem SD/SDHC-hukommelseskort

WS-30 Håndledsrem** DTC-100 D Terminalkabel

WL-D88 Trådløs fjernkontrol CTC-100 Komponentkabel

CA-570 Kompakt strømforsyning CTC-100/S Komponentkabel**

DW-100 DVD-brænder

IFC-400PCU USB-kabel

STV-250N Stereo-videokabel

** Medfølger videokameraet; kan ikke fås som ekstratilbehør.

Yderligere informationer 165


Ekstratilbehør

Det anbefales at benytte originaltilbehør fra Canon.

Dette produkt er udviklet til at opnå fremragende ydelser, når det bruges

sammen med originaltilbehør fra Canon. Canon kan ikke holdes

ansvarlig for skader på dette produkt og/eller ulykker (som f.eks. brand),

som er opstået som følge af fejl i tilbehør, der ikke er fra Canon (f.eks.

lækage og/eller eksplosion af en batteripakke). Bemærk, at denne

garanti ikke dækker reparationer, der er foretaget pga. fejl i tilbehør fra

andre producenter end Canon. Du kan dog få udstyret repareret til

normal takst.

Batteripakker

Når du har behov for ekstra

batteripakker, kan du vælge blandt

følgende: BP-809, BP-819 eller BP-827.

Når du benytter batteripakker, der bærer

Intelligent System mærket, vil

videokameraet kommunikere med

batteriet og vise den resterende brugstid (præcision på 1 minut). Du kan

kun benytte og oplade disse batteripakker med videokameraer og

opladere, der er kompatible med Intelligent System.

CG-800E Batterioplader

Benyt batteriopladeren til at oplade

batteripakker.

Opladningstider

De opladningstider, der er opgivet i den følgende tabel, er omtrentlige og

varierer efter opladningsbetingelserne og batteripakkens indre

ladningstilstand.

Batteripakke →

Opladningsbetingelser ↓

BP-809 BP-819 BP-827

Med videokameraet 155 min. 275 min. 395 min.

Ved brug af batteriopladeren CG-800E 105 min. 190 min. 260 min.

166 Yderligere informationer


Optagelses- og afspilningstider

Optagelses- og afspilningstiderne, der er opgivet i de følgende tabeller, er

omtrentlige og varierer i henhold til optagelsesmetoden og opladningsoptagelses-

eller afspilningsbetingelserne. Den effektive brugstid for

batteripakken kan falde ved optagelse i kolde omgivelser, ved brug af den

kraftige lysstyrke på skærmen, etc.

Ved brug af den indbyggede hukommelse

Batteripakke

BP-809

BP-819

BP-827

Optagelsesmetode

→ MXP FXP XP+ SP LP

Brugstid ↓

Maksimal

optagelsestid

100 min. 100 min. 105 min. 105 min. 105 min.

Typisk

optagelsestid*

65 min. 65 min. 70 min. 65 min. 65 min.

Afspilningstid 160 min. 160 min. 165 min. 165 min. 170 min.

Maksimal

optagelsestid

200 min. 205 min. 210 min. 210 min. 210 min.

Typisk

optagelsestid*

130 min. 135 min. 135 min. 135 min. 135 min.

Afspilningstid 320 min. 325 min. 330 min. 330 min. 335 min.

Maksimal

optagelsestid

305 min. 305 min. 310 min. 320 min. 320 min.

Typisk

optagelsestid*

200 min. 200 min. 210 min. 210 min. 210 min.

Afspilningstid 495 min. 500 min. 510 min. 515 min. 515 min.

Yderligere informationer 167


Ved brug af et hukommelseskort

Batteripakke

BP-809

BP-819

BP-827

Optagelsesmetode

→ MXP FXP XP+ SP LP

Brugstid ↓

Maksimal

optagelsestid

100 min. 100 min. 100 min. 105 min. 105 min.

Typisk

optagelsestid*

65 min. 65 min. 65 min. 65 min. 65 min.

Afspilningstid 160 min. 160 min. 165 min. 165 min. 165 min.

Maksimal

optagelsestid

200 min. 200 min. 205 min. 205 min. 210 min.

Typisk

optagelsestid*

130 min. 130 min. 135 min. 135 min. 135 min.

Afspilningstid 315 min. 320 min. 325 min. 325 min. 330 min.

Maksimal

optagelsestid

305 min. 305 min. 310 min. 310 min. 310 min.

Typisk

optagelsestid*

200 min. 200 min. 200 min. 205 min. 205 min.

Afspilningstid 485 min. 495 min. 500 min. 505 min. 505 min.

* Omtrentlig tider for optagelse med gentagende operationer, så som start/stop,

zoom, og tænd/slukke.

TL-H37 Telekonverter

Denne telekonverter forøger

brændvidden af videokameraets objektiv

med en faktor 1,5.

• Billedstabilisatoren er ikke så effektiv,

når telekonverteren er påsat.

• Den mindste fokuseringsafstand ved

maksimal tele, når TL-H37 er monteret, er 2,3 m.

• Når telekonverteren er påsat, kan der fremkomme en skygge i billedet,

når du benytter flashen.

168 Yderligere informationer


WD-H37ll Vidvinkelkonverter

Denne vidvinkelkonverter formindsker

brændvidden med en faktor 0,7, så du får

et bredere perspektiv til indendørs

optagelser eller panorama-optagelser.

• Når vidvinkelkonverteren er påsat, kan

der fremkomme en skygge i billedet,

når du benytter flashen.

FS-H37U Filtersæt

Grå- og MC-beskyttelsesfiltre hjælper dig

med at kontrollere vanskelige

belysningssituationer.

SC-2000 Blød taske

En handy videokamerataske med

polstrede rum og god plads til tilbehør.

DM-100 Retningsbestemt

stereomikrofon

Denne højfølsomme, superretningsbestemte

mikrofon påsættes

videokameraets mini avancerede

tilbehørsko. Den kan benyttes som

retningsbestemt mikrofon (mono) eller

stereomikrofon.

VL-5 Videolampe

Denne videolampe gør det muligt for dig

at optage klare farver selv på mørke

steder. Den monteres i videokameraets

mini avancerede tilbehørsko for kabelfri

betjening.

Yderligere informationer 169


VFL-2 Video flashlampe

Denne video flashlampe gør det muligt

at optage fotos og videoer selv om

natten eller på mørke steder. Den

monteres i videokameraets mini

avancerede tilbehørsko for kabelfri

betjening.

HTC-100 HDMI-kabel

Benyt dette kabel til at tilslutte

videokameraet til et eksternt udstyr ved

brug af en komplet digital tilslutning,

således du kan nyde afspilningen i den

højeste kvalitet. Dette kabel sender både

video og audio signaler.

Dette mærke identificerer originalt Canon

videotilbehør. Når du benytter Canon videoudstyr,

anbefaler vi Canon tilbehør eller tilbehør, der bærer det

samme mærke.

170 Yderligere informationer


Specifikationer

LEGRIA HF20/LEGRIA HF200

System

• Optagelsessystem

Videoer: AVCHD Videokomprimering: MPEG-4 AVC/H.264;

Audiokomprimering: Dolby Digital 2 kan.

Fotos: DCF (Design rule for camera system), kompatibel med Exif* ver. 2.2 og med DPOF

Billedkomprimering: JPEG (Superfin, Fin, Normal)

* Dette videokamera understøtter Exif 2.2 (også kaldet “Exif Print”). Exif Print er en standard for

kommunikation mellem videokameraer og printere. Ved tilslutning til en Exif Print-kompatibel

printer, benyttes videokameraets billeddata på optagelsestidspunktet og optimeres for at opnå

ekstrem høj udskrivningskvalitet.

• Størrelse på videooptagelser

MXP, FXP metode: 1920 x 1080 pixel

XP+, SP, LP metode: 1440 x 1080 pixel

• Fotostørrelse

metode: LW 2304x1296, L 2100x1575, M 1600x1200, S 640 x 480 pixel

Samtidig optagelse: LW 2304x1296, SW 848x480pixel

Fotooptagelse fra en afspillet scene: MW 1920x1080 pixel

• TV-system

1080/50i*

* Optagelser lavet med [PF25] billedhastigheden bliver konverteret og optaget i hukommelsen som 50i.

• Optagelsesmedium

Indbygget flash hukommelse, 32 GB; SD eller SDHC (SD High Capacity) hukommelseskort

(ikke inkluderet)

SD eller SDHC (SD High Capacity) hukommelseskort (ikke inkluderet)

• Maksimal optagelsestid (cirkaangivelse)

32 GB indbygget hukommelse:

MXP metode: 2 timer 55 min. FXP metode: 4 timer 10 min. XP+ metode: 5 timer 45 min.

SP metode: 9 timer 35 min. LP metode: 12 timer 15 min.

Kommercielt tilgængeligt 16 GB hukommelseskort:

MXP metode: 1 time 25 min. FXP metode: 2 timer 5 min. XP+ metode: 2 timer 50 min.

SP metode: 4 timer 45 min. LP metode: 6 timer 5 min.

• Billedsensor

1/4-tomme CMOS, ca. 3.890.000 pixel

Effektive pixel: Videoer: Ca. 2.990.000 pixel

16:9 fotos: Ca. 2.990.000 pixel

4:3 fotos: Ca. 3.310.000 pixel

• LCD-skærm: 2,7 tommer, wide, TFT farve, ca. 211.000 pixel

• Mikrofon: Stereo elektret kondensormikrofon

Yderligere informationer 171


• Objektiv

f=4,1-61,5 mm, F/1,8-3,2, 15x optisk zoom

35 mm ækvivalent: 39,5 – 592,5 mm

• Objektivets opbygning: 11 elementer i 9 grupper (1 dobbeltsidet asfærisk element)

• AF System

Autofokus (TTL + ekstern afstandssensor ved indstilling til [Instant AF/Øjeblikkelig AF]) eller manuel

fokusering

• Filterdiameter: 37 mm

• Mindste fokuseringsafstand

1 m; 1 cm ved fuld vidvinkel

• Hvidbalance

Auto hvidbalance, manuel hvidbalance og faste hvidbalance indstillinger:

Dagslys, skygge, overskyet, glødelampe, fluorescerende, fluorescerende H

• Mindste belysning

0,4 lx ([Night/Nat] optagelsesprogram, lukkertid på 1/2)

4,5 lx ([Programmed AE/Program AE] optagelsesprogram, automatisk langsom lukker [On], lukkertid på 1/25)

• Anbefalet belysning: Mere end 100 lx

• Billedstabilisator: Optical-Shift billedstabilisator

Bøsninger

• AV OUT/ -bøsning

∅ 3,5 mm minijack; Kun udgang (dobbeltfunktionsbøsning benyttes også som hovedtelefonudgang)

Video: 1 Vp-p / 75 Ω ubalanceret

Audio: –10 dBV (47 kΩ belastet / 3 kΩ eller mindre

• USB-bøsning: mini-B, USB 2,0 (Hi-Speed USB)

• COMPONENT OUT-bøsning (proprietary mini-D-bøsning)

Luminans (Y): 1 Vp-p / 75 Ω; Chrominans (PB /PR (CB /CR )): ±350 mV / 75 Ω

1080i (D3) / 576i (D1) kompatibel; kun udgang

• HDMI OUT-bøsning

HDMI mini connector; kun udgang; kompatibel med HDMI-CEC og x.v.Colour TM

• MIC-bøsning

∅ 3,5 mm stereominijack

-57 dBV (med 600 Ω mikrofon) / 5 kΩ eller mere

Spænding/Andet

• Mærkespænding

7,4 V DC (batteripakke), 8,4 V DC (kompakt strømforsyning)

• Effektforbrug (SP metode, AF on)

3,4 W (normal lysstyrke, optagelse i indbygget hukommelse)

3,5 W (normal lysstyrke, optagelse på et hukommelseskort)

172 Yderligere informationer


• Arbejdstemperatur: 0 – 40 °C

• Dimensioner [W x H x D/B x H x D] (eksklusiv håndrem): 70 x 62 x 124 mm (2,8 x 2,4 x 4,9 in.)

• Vægt (kun videokamerahus): 340 g (12 oz.)

CA-570 Kompakt strømforsyning

• Forsyningsspænding: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

• Mærkespænding / forbrug: 8,4 V DC, 1,5 A / 29 VA (100 V) – 39 VA (240 V)

• Arbejdstemperatur: 0 – 40 °C

• Dimensioner: 52 x 29 x 90 mm

• Vægt: 135 g

BP-809 Batteripakke

• Batteritype

Genopladeligt lithiumion batteri, kompatibelt med Intelligent System

• Mærkespænding: 7,4 V DC

• Arbejdstemperatur: 0 – 40 °C

• Batterikapacitet: 890 mAh

• Dimensioner: 30,7 x 27,5 x 40,2 mm

• Vægt: 47 g

Vægt og dimensioner er omtrentlige. Med forbehold for fejl og udeladelser.

Informationerne i denne manual er kontrolleret pr. januar 2009. Ret til ændringer uden

varsel forbeholdes.

Yderligere informationer 173


Om musikfilerne

Specifikationerne for musikfiler, der er kompatible med dette

videokamera er følgende.

Audio indkoding: Lineær PCM

Audio sampling: 48 kHz, 16 bit, 2 kanaler

Minimumlængde: 1 sekund

Filtypenavn: WAV

Musikdataene er gemt i hukommelsen under følgende

mappestruktur.

I den indbyggede hukommelse:

CANON

MY_MUSIC

MUSIC_01.WAV til MUSIC_99.WAV

På hukommelseskortet

CANON

PRIVATE

MY_MUSIC

Betjeningsvejledning/Musikdata cd-rom’en indeholder

ekstra musikspor (i mappen MUSIC1) ud over de musikspor

(i mappen MUSIC2), der er forinstalleret i den indbyggede

hukommelse. Du kan udskifte de forinstallerede musikspor eller

overføre ekstra musikfiler fra cd-rom’en for at kunne nyde et større

udvalg af baggrundsmusikspor.

174 Yderligere informationer

MUSIC_01.WAV til MUSIC_99.WAV


Indeks

25F progressiv billedhastighed . 22, 132

25p Cinema metode . . . . . . . . . . 61

A

Advarselslyde . . . . . . . . . . . . . . 139

AF-hjælpelampe . . . . . . . . . . . . . 94

Afspilning af

fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

videoer . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Afspilningsliste . . . . . . . . . . . . . . 80

Ansigtsgenkendelse

Afspilning af . . . . . . . . . . 51, 52

Optagelse af . . . . . . . . . . . . . 68

Aspektforhold for et tilsluttet TV

(TV type) . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Audio optagelsesniveau . . . . . . . . 74

Auto eksponeringsbracketing . . . . 94

Autofokus (AF)

AF-ramme

(9-punkt AiAF/Centerpunkt) . 134

Øjeblikkelig AF/Normal AF . 134

Automatisk langsom lukker . . . . 134

Av (optagelsesprogram) . . . . . . . . 59

AV OUT/ -bøsning . . . 75, 112, 114

AVCHD-specifikationer . . . . . . . . . 4

B

Batteripakke

Batteriinformation . . . . . 22, 142

Indikator for resterende

opladning . . . . . . . . . . . . . 22

Opladning . . . . . . . . . . . . . . 23

Billedeffekter . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Billedhastighed . . . . . . . . . . 61, 132

Billedstabilisator . . . . . . . . . . . . 134

Blænde (f nummer) . . . . . . . . . . . 59

C

Cine metode (optagelsesprogram) . 61

COMPONENT OUT-

bøsning . . . . . . . . . . . . . . 112, 114

D

Datakode . . . . . . . . . . . . . . . 73, 136

Dato og klokkeslæt . . . . . . . . . . . . 35

Datoformat . . . . . . . . . . . . . 141

Sommertid . . . . . . . . . . . . . . . 36

Tidszone . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Diasshow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Digitale effekter . . . . . . . . . . . . . . . 72

Direct print . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Direkte overførsel . . . . . . . . . . . . 123

Dual Shot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

DVD-fremstilling . . . . . . . . . . . . . 118

E

Eksponering . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

F

Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Fejlmeddelelser . . . . . . . . . . . . . 148

Flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Fleksibel optagelse . . . . . . . . . . . . 30

Fokus

Fokusprioritet . . . . . . . . . . . 134

Hjælpefunktioner . . . . . . . . . 135

Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Forstørre fotos . . . . . . . . . . . . . . . 92

Forvalg af optagelser . . . . . . . . . . 53

Fotokvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Fotonumre . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Fotostørrelse . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Fremføringsmetode . . . . . . . . . . . . 94

FUNC.-menu . . . . . . . . . . . . 33, 129

Fyrværkeri (optagelsesprogram) . . 58

G

Gemme optagelser . . . . . . . . . . . 117

H

HDMI OUT-bøsning . . . . . . . . . . 113

HDMI-CEC . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Histogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

* Kun .

Yderligere informationer 175


Hovedtelefoner . . . . . . . . . . . . . . 75

Hukommelseskort . . . . . . . . 37, 160

Hurtig start funktion . . . . . . . . . . . 44

Hvidbalance . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Hvor kan videokameraet benyttes . 164

I

Indbygget backup-batteri . . . . . . 161

Indeksbillede . . . . . . . . . . . . . 46, 48

Initialisering

(indbygget hukommelse*/

hukommelseskort) . . . . . . . . . . 39

J

Joystick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Joystick guide . . . . . . . . . . . . . . . 32

K

Kalenderskærmbillede . . . . . . . . . 49

Kondens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Kontinuerlig optagelse . . . . . . . . . 94

Kontrollere fotos . . . . . . . . . . . . 136

Kopiere*

fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

videoer . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

L

LCD-skærm . . . . . . . . . . . . . . . . 28

LCD-skærmdæmpning . . . . . . . 138

Lukkertid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Lydstyrke . . . . . . . . . . . 46, 76, 138

Lysmålemetode . . . . . . . . . . . . . . 96

M

Manuel eksponeringsjustering . . . 66

Markeringer . . . . . . . . . . . . . . . . 136

MIC bøsning . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Mikrofondæmpning . . . . . . . . . . 135

Mini avanceret tilbehørsko . . . . . . 77

Mini videolampe . . . . . . . . . . . . . 61

Modlyskompensering . . . . . . . . . 67

Modtagersensor . . . . . . . . . . . . . 26

176 Yderligere informationer

N

Nat (optagelsesprogram) . . . . . . . 58

O

Opdele scener . . . . . . . . . . . . . . 79

Optage fotos fra video . . . . . . . . . 99

Optagelse af

fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

videoer . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Optagelsesmetode . . . . . . . . . . . 42

Optagelsesprogrammer . . 57, 59, 61

Optagelsestid . . . . . . . . . . . . . . . 43

Originale optagelser . . . . . . . . . . 80

Overførsel til en computer

fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

videoer . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Overførselsordre . . . . . . . . . . . . 127

P

P (optagelsesprogram) . . . . . . . . 59

Portræt (optagelsesprogram) . . . . 58

Pre-recording . . . . . . . . . . . . . . . 64

Print/share-tast . . . . . . . . . 105, 125

Printordre . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

R

RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Rotation af fotos . . . . . . . . . 98, 133

S

Samtidig optagelse . . . . . . . . . . . 95

SD-/SDHC hukommelseskort . . . 37

Selvudløser . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Serienummer . . . . . . . . . . . . . . . 17

Setup-menuer . . . . . . . . . . . 33, 132

Sikre fotos . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Skærmikoner . . . . . . . . . . . . . . . 19

Sletning af

fotos . . . . . . . . . . . . . . . 88, 90

videoer . . . . . . . . . . . . . 55, 81

Sne (optagelsesprogram) . . . . . . 58

Solnedgang (optagelsesprogram) . 58

Søgning af scener efter dato . . . . 49

* Kun .


Søgning efter scener med ansigter . 51

Specialscene

(optagelsesprogrammer) . . . . . . 57

Sport (optagelsesprogram) . . . . . 58

Spotlight (optagelsesprogram) . . . 58

Sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Stativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Strand (optagelsesprogram) . . . . . 58

Strømspare . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

T

Tele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Tidslinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Tilslutning til eksternt

udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Trådløs fjernkontrol . . . . . . . . . . . 26

Tv (optagelsesprogram) . . . . . . . . 59

U

Udskrive fotos . . . . . . . . . . . . . . 104

USB-bøsning . . . . . . . . . . . 112, 115

V

Valg af hukommelse*

for afspilning . . . . . . . . . . . . . 48

til optagelse . . . . . . . . . . . . . . 39

Valg af on-screen information . . . . 73

Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . 163

Video snapshot . . . . . . . . . . . . . . . 62

Vidvinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Vindskærm . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Z

Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Digital zoom . . . . . . . . . . . . 133

Optisk zoom . . . . . . . . . 43, 133

Yderligere informationer 177


Canon Europa N.V.

P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

Canon Austria GmbH

Oberlaaer Straße 233

A-1100 Wien

Canon Helpdesk:

Tel: 0810 0810 09 (zum Ortstarif)

www.canon.at

Canon Belgium N.V. / S.A.

Berkenlaan 3

1831 Diegem (Machelen)

Tel: (02)-7220411

Fax: (02)-7213274

www.canon.be

Canon CZ s.r.o.

Nám. Na Santince 2440

Praha 6

Helpdesk: (+420) 296 335 619

www.canon.cz

Canon Danmark A/S

Knud Højgaards Vej 1

2860 Søborg

Tlf: 70 15 50 05

Fax: 70 15 50 25

www.canon.dk

Canon Deutschland GmbH

Europark Fichtenhain A10

D-47807 Krefeld

Canon Helpdesk: Tel: 0180 / 500 6022

(0,14 /Min. - DTAG;

Mobilfunk ggf. abweichend)

www.canon.de

Canon España S.A.

Avenida de Europa, 6

Parque Empresarial La Moraleja

28108 ALCOBENDAS

Madrid - Spain

Atención al Cliente:

Tel.: 901 900 012

e-mail: info@canon.es

Canon France SAS

Canon Communication & Image

17, Quai du Président Paul Doumer

92414 Courbevoie CEDEX

Tél: (01)-41 30 15 15

www.canon.fr

Canon Hungária Kft.

1031 Budapest

Záhony u. 7

Helpdesk: 06 1 235 5315

www.canon.hu

Canon Italia S.p.A.

Consumer Imaging Marketing

Via Milano,8

20097 - San Donato Milanese (MI)

Tel: (02)-82481

Fax: (02)-82484600

www.canon.it

Canon Luxembourg SA

Rue des joncs, 21

L-1818 Howald

Tel: (352) 48 47 961

www.canon.lu

Canon Nederland N.V.

Neptunusstraat 1

2132 JA Hoofddorp

Helpdesk: 0900-2022915

www.canon.nl

Canon Oy

Huopalahdentie 24

FIN-00351 Helsinki

puh. 010 544 20

www.canon.fi

Helpdesk: 020 366 466

(0,02 €/min + pvm/mpm)

www.canon.fi/support

Canon Polska Sp. z o.o.

Pomoc Techniczna (Helpdesk)

Telefon 00800 22 666767

www.canon.pl

Canon Portugal, SA.

Rua Alfredo Silva, 14 - Alfragide

2610-016 Amadora,

Portugal

Tel. +351 214 704 000

Fax +351 214 704 112

E-mail : info@canon.pt

www.canon.pt

Canon (Schweiz) AG

Industriestrasse 12

CH-8305 Dietlikon

Canon Helpdesk: Tel. 0848 833 838

Canon Slovakia s.r.o.

Karadžičova 8

821 08 Bratislava

Helpdesk: tel. No +421 (2) 50 102 612

www.canon.sk

Canon (Suisse) SA

Industriestrasse 12

CH-8305 Dietlikon

Canon Helpdesk: Tel. 0848 833 838

Canon Svenska AB

169 88 Solna

Tel: 08-744 85 00

Helpdesk: 08-519 923 69

www.canon.se

Canon UK Ltd.

CCI Service Centre, Unit 130

Centennial Park, Borehamwood,

Hertfordshire, WD6 3SE, England

Telephone 0870-241-2161

For support vedrørende det medfølgende PIXELA software kontakt venligst PIXELA

kundesupport (detaljer findes i ‘PIXELA ImageMixer 3 SE’ Installationsvejledningen).

© CANON INC. 2009

More magazines by this user
Similar magazines