Manual til videokamera i Afdeling Q

files.canon.europe.com

Manual til videokamera i Afdeling Q

Y

CEL-SP5VA241

HD videokamera

Betjeningsvejledning


Introduktion

Vigtige instruktioner

2

ADVARSEL!

ADVARSEL!

FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER

BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN KAN IKKE REPARERE DE INDVENDIGE

DELE. ALT EFTERSYN BØR FORETAGES AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.

FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ UDSTYRET

IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL:

FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD OG FOR AT UNDGÅ GENERENDE

FORSTYRRELSER BØR KUN DET ANBEFALEDE TILBEHØR ANVENDES.

ADVARSEL:

FJERN NETLEDNINGEN FRA STIKKONTAKTEN, NÅR DEN IKKE BENYTTES.

For at mindste risikoen for elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for vanddråber eller -sprøjt.

Stikket i netledningen benyttes som afbryder. Stikket i netledningen skal være frit tilgængeligt,

så det kan fjernes i tilfælde af et uheld.

Under brug af den kompakte strømforsyning må du ikke pakke den ind eller tildække den med

et stykke klæde m.m., og du må ikke placere den i snævre rum. Den kan blive meget varm,

plastikkassen kan deformeres, og det kan resultere i elektrisk kortslutning eller brand.

CA-570 indetifikationspladen er placeret i bunden.

Hvis du benytter andre strømforsyninger end den kompakte strømforsyning

CA-570, kan det skade videokameraet.


Gælder kun i EU (og EØS).

Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen

med husholdningsaffald i henhold til WEEE-direktivet (2002/96/EF),

batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som

disse direktiver er gennemført i.

Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med

en godkendt én-for-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et

godkendt indsamlingssted for genanvendeligt affald fra elektrisk og elektronisk udstyr

samt for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering af denne type affald kan muligvis

få negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt

sundhedsskadelige substanser, der generelt associeres med elektrisk og elektronisk

udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager dette også til effektiv

brug af naturressourcerne.

Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, forvalterne af en godkendt

affaldsordning eller det lokale affaldsanlæg, eller besøg www.canon-europe.com/environment

for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

(EØS: Norge, Island og Liechtenstein)

Varemærker

• SD logoet er et varemærke. SDHC logoet er et varemærke.

• Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/

eller andre lande.

• Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registrerede i USA og andre lande.

• “x.v.Colour” og “x.v.Colour” logoet er varemærker.

• HDMI, HDMI logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker

eller registrerede varemærker fra HDMI Licensing LLC.

• “AVCHD” og “AVCHD” logoet er varemærker fra Panasonic Corporation og

Sony Corporation.

• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.

“Dolby” og dobbelt-D symbolet er varemærker fra Dolby Laboratories.

• YouTube er et varemærke fra Google Inc.

• Andre navne og produkter, som ikke er nævnt ovenfor, kan være registrerede varemærker eller varemærker fra

deres respektive firmaer.

• Dette apparat indeholder exFAT teknologi givet i licens fra Microsoft.

• ENHVER ANDEN BRUG AF DETTE PRODUKT END TIL FORBRUGERENS PERSONLIGE BRUG I ENHVER

HENSEENDE, DER IMØDEKOMMER MPEG-2 STANDARDEN FOR INDKODNING AF VIDEOINFORMATION FOR

PAKKEDE MEDIER ER STRENGT FORBUDT UDEN EN LICENS UNDER RELEVANTE PATENTER I MPEG-2

PATENTPORTEFØLJEN, HVOR LICENSER ER TILGÆNGELIGE FRA MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,

SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

• Dette produkt er givet i licens under AT&T patenter for MPEG-4-standarden og kan benyttes til indkodning af

MPEG-4-kompatible videoer og/eller afkodning af MPEG-4-kompatible videoer, der udelukkende blev indkodet

til (1) et personligt ikke-kommercielt formål eller (2) af en videoleverandør, som har licens under AT&Tpatenterne

til at levere MPEG-4-kompatible videoer. Ingen licens er givet eller implementeret til nogen anden

brug af MPEG-4-standarden.

3


Spændende features og nye

funktioner

4

1.080

linier

1

High-definition video

Dit videokamera er forsynet med en full

high-definition billedsensor (Full HD

CMOS), der optager video ved en

opløsning på 1.920 x 1.080 pixel 2 . Videoer

bliver herefter optaget i hukommelsen i

high-definition ved brug af AVCHDspecifikationerne

3 .

Med dit nye HD videokamera er det let og sjovt at optage betydningsfulde

øjeblikke i dit liv med en fantastisk billedkvalitet og livagtige farver!

c Dual flashhukommelse

Du kan optage i den indbyggede

hukommelse eller på kommercielt

tilgængelige hukommelseskort

(0 33).

Relæoptagelse

34

57

Er den indbyggede hukommelse

næsten fyldt? Benyt den dobbelte

hukommelseskortholder til at

fortsætte videooptagelsen uden

afbrydelse (0 36).

1 “Full HD 1080” henviser til Canon videokameraer, der er kompatible med highdefinition

video bestående af 1.080 lodrette pixel (skanninglinier).

2 Video bliver kun optaget i denne opløsning, når optagelsesmetoden er indstillet til

MXP eller FXP metoden. I andre optagelsesmetoder bliver billedet optaget med

1.440 x 1.080 pixel.

3 AVCHD er en standard for optagelse af high-definition video. Med AVCHDspecifikationerne

bliver videosignalet optaget med MPEG-4 AVC/H.264

komprimering, og audiosignalet bliver optaget i Dolby Digital.


Smart AUTO (0 40)

Smart AUTO vælger automatisk den

bedste scenemetode for den scene, du vil

optage. Du får imponerende optagelser

hver gang uden at skulle bekymre dig om

nogle indstillinger.

Videosnapshot (0 66)

Skyd eller indfang korte scener

og arranger dem i korte videoklip

tilsat din favorit baggrundsmusik.

Ansigtsgenkendelse

(0 64)

Videokameraet genkender

automatisk personers ansigter

og justerer fokusering og andre

indstillinger for at opnå skønne

resultater.

Ret blot videokameraet

mod motivet, og det vil

automatisk vælge de bedste

indstillinger for dit motiv

Billedstabilisering

Dynamisk IS (0 61)

kompenserer for videokamera

rystelser, når du optager video,

mens du går. Powered IS (0 62)

vil give rolige optagelser, når du

zoomer ind på et fjernt objekt

(fuld telefoto).

5


Oplev dine optagelser på andet udstyr

6

Tilslut videokameraet til et

HDTV (0 125)

High-definition

AVCHD

Tilslut videokameraet til

ekstratilbehøret DVD-brænder

DW-100 (0 131, 136)

Eye-Fi

SD

Afspil video direkte fra

dit hukommelseskort

med optagelser

Benyt et Eye-Fi kort (0 145) til

trådløst at overføre optagelser til din

computer eller et website for

videoudveksling.

MPEG-2

Standard-definition

SD-Video

Konvertér dine HD film i selve

videokameraet til standard-definition

filer (0 136, 142).

AVCHD-diske 4

Foto-DVD'er

AVCHD-kompatible HDTV og

digitale optagere med en SD

hukommelseskortholder 5 .

Standard DVD'er

Gem eller upload

til webbet.

Benyt det medfølgende software

ImageMixer 3 SE (0 129, 142).

4 AVCHD-diske, der indeholder scener optaget i MXP metoden, kan ikke fremstilles

med ekstratilbehøret DVD-brænder DW-100. Benyt det medfølgende software

ImageMixer 3 SE til at sikkerhedskopiere sådanne scener.

5 Se betjeningsvejledningen for udstyret. Afhængig af det benyttede udstyr er korrekt

afspilning måske ikke mulig, selv om udstyret er AVCHD-kompatibelt. I dette tilfælde

kan du afspille optagelserne på hukommelseskortet med videokameraet.


Indholdsfortegnelse

Introduktion

4 Spændende features og nye funktioner

12 Om denne manual

14 Lær videokameraet at kende

14 Medfølgende tilbehør og cd-rom’er

16 Oversigt over delene

Klargøring

19 Kom i gang

19 Opladning af batteripakken

21 Klargøring af tilbehøret

23 Justering af LCD-skærmen og (kun b) anvendelse af

søgeren

26 Grundlæggende betjening af videokameraet

26 Anvend touchskærmen

27 Betjeningsmetoder

29 Anvendelse af menuerne

31 Førstegangsindstillinger

31 Indstilling af dato og klokkeslæt

32 Skift sproget

32 Ændring af tidszonen

33 Anvendelse af et hukommelseskort

33 Hukommelseskort kompatible til brug med

videokameraet

34 Indsætning og udtagning af et hukommelseskort

35 Valg af hukommelse til optagelserne

36 Relæoptagelse af film

37 Initialisering af den indbyggede hukommelse (kun

c) eller hukommelseskort

8 Indholdsfortegnelse


Dual Shot metode

39 Grundlæggende optagelse

39 Skyde video og tage fotos i Dual Shot metode

40 Om Smart AUTO metoden

43 Zoom

44 Hurtigstart funktion

Video

46 Grundlæggende afspilning

46 Afspilning af videoer

50 Indeks markeringsbilledet: Valg af indhold til afspilning

52 3D-flipvisning

53 Begrænsning af scener, der vises i indeksbilledet

54 Sletning af scener

56 Avancerede funktioner

56 Videooptagelse i y manuel metode

57 Valg af videokvalitet (optagelsesmetode)

58 Specialscene optagelsesprogrammer

60 Cinema metode: Giv dine optagelser et “biograflignende”

look

61 Avanceret billedstabilisering

63 Pre-Recording

64 Ansigtsgenkendelse

65 Touch & Track

66 Videosnapshot

67 Digitale effekter

68 Manuel indstilling af lukkertid eller blænde

70 Manuel eksponeringsjustering

72 Automatisk gainkontrol (AGC)-grænse

72 Manuel fokusering

75 Hvidbalance

76 Digital telekonverter

77 Billedeffekter

78 Mini videolys

79 Selvudløser

79 Optagelseslydstyrke

81 Benyt hovedtelefoner

Indholdsfortegnelse 9


82 Anvend mini avanceret tilbehørskoen

83 Anvend en ekstern mikrofon

85 Anvend brugerdefineret knap og hjul

86 Anvend en zoom fjernkontrol

87 Valg af afspilningens startpunkt

89 Afspilning af scener tilsat baggrundsmusik

93 On-screen informationer og datakode

94 Afspilningsliste og scene operationer

94 Redigering af afspilningslisten: Tilføje, slette, flytte og

afspille

96 Optagelse af fotos og videosnapshotscener fra en film

98 Opdele scener

Fotos

100 Grundlæggende afspilning

100 Visning af fotos

102 Sletning af foto

104 Yderligere funktioner

104 Fotooptagelse i y manuel metode

105 Valg af fotostørrelse og -kvalitet

107 Flash

108 Fremføringsmetode: Kontinuerlig optagelse og

eksponeringsbracketing

110 Tage fotos under videooptagelse (Samtidig optagelse)

111 Lysmålemetode

112 Diasshow

113 Forstørre fotos under afspilning

113 Rotation af fotos

114 Histogram information

114 Beskytte fotos

117 Udskrive fotos

117 Udskrive fotos (Direct Print)

119 Printbestillinger

10 Indholdsfortegnelse


Eksterne tilslutninger

121 Bøsninger på videokameraet

122 Tilslutningsdiagrammer

125 Afspilning på en TV-skærm

126 Gemme og udveksling af dine optagelser

126 Kopiere optagelserne til et hukommelseskort

129 Gemme optagelser på en computer

131 Gemme film på high-definition diske (AVCHD/Blu-ray

diske)

136 Gemme film på standard-definition diske (DVD)

140 Gemme fotos på foto-DVD'er

141 Kopiere dine optagelser til en ekstern videooptager

142 Uploadning af film til websites for videoudveksling

Yderligere informationer

148 Appendiks: Liste over menupunkter

148 FUNC.-Panel

152 Setup-menuer

166 Appendiks: Skærmens ikoner og informationer

171 Problemer?

171 Fejlfinding

179 Oversigt over meddelelser

189 Kan og Kan ikke

189 Forholdsregler vedrørende håndtering

194 Vedligeholdelse/Andet

195 Hvor kan videokameraet benyttes

196 Generel information

196 Tilbehør

197 Ekstratilbehør

203 Specifikationer

207 Indeks

Indholdsfortegnelse 11


Om denne manual

Tak fordi du har købt Canon LEGRIA HF S21 / LEGRIA HF S20 /

LEGRIA HF S200. Du bør læse denne manual grundigt, før du benytter

videokameraet, og beholde den som reference i fremtiden. Skulle dit

videokamera ikke virke korrekt, henvises til Fejlfinding (0 171).

Symboler og referencer benyttet i denne manual

• VIGTIGT: Advarsler vedrørende videokameraets betjening.

• BEMÆRKNINGER: Yderligere emner, der supplerer de

grundlæggende betjeningsprocedurer.

• HUSK AT TJEKKE: Restriktioner eller krav vedrørende den

beskrevne funktion.

• 0: Sidetal for reference i denne vejledning.

For at udføre nogle operationer henvises du også til andre

betjeningsvejledninger. Dette vil blive angivet med følgende ikoner:

r Henviser til ‘Photo Applications’ betjeningsvejledning, der

medfølger som en pdf-fil på den medfølgende Videokamera

Supplementdisk.

s Henviser til betjeningsvejledningen for ekstratilbehøret DVDbrænder

DW-100.

• c: Teksten gælder kun for de(n) valgte model(ler), der er vist i

ikonet.

• Følgende termer benyttes i denne manual:

Hvis der ikke angivet “hukommelseskort” eller “indbygget

hukommelse”, henviser termen “hukommelse” til begge.

“Skærm” henviser til LCD- og søgerskærmen (kun b).

“Scene” henviser til en filmenhed fra det punkt, hvor du trykker på

g-tasten for at starte optagelsen, indtil du trykker igen for

at holde pause i optagelsen.

“Foto” og “stillbillede” benyttes skiftevis med samme betydning.

• Fotografierne i denne manual er simulerede billeder, optaget med et

stillbillede kamera. Medmindre andet er angivet, henviser

illustrationer og menu-ikoner til b.

12 Introduktion


angiver, at en funktion er tilgængelig i den

angivne betjeningsmetode, og angiver, at

funktionen ikke er tilgængelig. For en detaljeret

forklaring henvises til Betjeningsmetoder

(0 27).

Selvudløser

Betjeningsmetoder:

Navnene på fysiske taster og

kontakter på videokameraet er

angivet med en “tast” ramme.

For eksempel w.

[FUNC.] 8 [MENU] 8 8 8 [Selvudløser] 8

[A Til n] 8 [a]

n Fremkommer.

Gentag og vælg indstillingen [B Fra] for at slukke selvudløseren.

metode: I pause i optagelse, tryk på g.

Videokameraet starter optagelsen efter 10 sekunders nedtælling*.

Nedtællingen fremkommer på skærmen.

metode: Tryk på j, først halvvejs for at aktivere

autofokus og dernæst helt ned.

Videokameraet vil optage fotoet efter 10 sekunders nedtælling*.

Nedtællingen fremkommer på skærmen.

* 2 sekunder ved brug af den trådløse fjernbetjening.

BEMÆRKNINGER

Når først nedtællingen er begyndt, vil enhver af de følgende handlinger

annullere selvudløseren.

- Trykke på g (ved filmoptagelse) eller j helt ned (ved

fotooptagelse).

- Slukke for videokameraet.

- Ændre videokameraets betjeningsmetode.

- Indstille videokameraet til standby metode.

Kantede parenteser [ ] benyttes som

henvisning til kontrolknapper og

menupunkter, du vil berøre på

skærmen og til andre

skærmmeddelelser og informationer.

8-pilen benyttes til at forkorte menuvalgene.

For en detaljeret forklaring om at benytte menuerne

henvises til Anvendelse af menuerne (0 29).

For en kortfattet oversigt over alle tilgængelige

menupunkter og indstillinger henvises til appendikset

Liste over menupunkter (0 148).

Introduktion 13


Lær videokameraet at kende

Medfølgende tilbehør og cd-rom’er

Det følgende tilbehør medfølger videokameraet:

14 Introduktion

CA-570 kompakt strømforsyning

(inkl. netledning)

BP-808 batteripakke

WL-D89 trådløs fjernbetjening

(inkl. CR2025 lithium-batteri)

STV-250N stereo-videokabel

Gult • Rødt • Hvidt stik

CTC-100/S komponentkabel

Rødt • Grønt • Blåt stik

Lynmanual

IFC-300PCU USB-kabel


De følgende cd-rom’er og software medfølger videokameraet:

• PIXELA Application - Disc 1 cd-rom* og ‘PIXELA Applications’

Installationsvejledning

- ImageMixer 3 SE Transfer Utilities – Software til at gemme og overføre

film og musikfiler til brug som baggrundsmusik.

• PIXELA Application - Disc 2 cd-rom*

- ImageMixer 3 SE Video Tools – Software til at håndtere, redigere og

afspille film.

• Y Betjeningsvejledning/Photo Applications Ver. 34.1*/Musikdatadisk

cd-rom (kaldes i denne vejledning Videokamera Supplementdisk).

Indeholder følgende.

- Komplet udgave af videokameraets betjeningsvejledning (denne pdf-fil).

- Photo Application - Software til at gemme, håndtere og udskrive

fotos*.

- Musikfiler, der kan benyttes som baggrundsmusik under afspilning**.

* Cd-rom’en indeholder softwarets betjeningvejledning (som pdf-fil).

**Disse musikfiler er til eksklusiv brug med det medfølgende ImageMixer 3 SE. Disken

kan ikke afspilles på CD-afspillere. For detaljer henvises til ‘ImageMixer 3 SE

Softwareguide’ (pdf-fil).

Introduktion 15


Oversigt over delene

Set fra venstre

Set fra højre

Set forfra

16 Introduktion

1 Stereomikrofon (L) (0 79)

2 Højtaler (0 48)

3 2 (kamera/afspilning)-tast

(0 28)

4 VIDEO SNAP (videosnapshot)-tast

(0 66)

5 DISP. (onscreen display)-tast (0 93)/

BATT. INFO (batteri info)-tast (0 170)

6 Dæksel over dobbelt

hukommelseskortholder

7 CUSTOM-hjul (0 85)

8 Dæksel over bøsninger

9 COMPONENT OUT-bøsning

(0 121, 123)

Aq AV OUT-bøsning (0 121, 123)/

X (hovedtelefon)-bøsning (0 81)

Aa REMOTE (zoom fjernbetjening)bøsning

(0 86)

As Hukommelseskortholder X (0 34)

Ad Hukommelseskortholder Y (0 34)

Af Metodevælger (0 27)

Ag Stereomikrofon (R) (0 79)

Ah Øsken til rem (0 22)

Aj USB-bøsning (0 121, 124)

Ak HDMI OUT-bøsning (0 121, 122)

Al Håndrem (0 22)

Sq MIC-bøsning (0 84)

Sa Mini videolys (0 78)

Ss Flash (0 107)

Sd Instant AF-sensor (0 153)

Sf CUSTOM-tast (0 85)


Set fra toppen

LCD-panel

Set bagfra

Sg Mini avanceret tilbehørsko (0 82)

Sh Zoomkontrol (0 43)

Sj PHOTO-tast (0 39, 104)

Sk ACCESS-indikator (0 39, 56, 104)

Sl Pop-up flash (0 107) og mini videolys

(0 78)

Dq POWER-tast

Da ON/OFF (CHG) (lade)-indikator:

Grøn – Tændt

Orange – Standby (0 44)

Rød – Oplader (0 19)

Ds Modtagersensor (0 22)

Dd LCD-touchskærm (0 23, 26)

Df POWERED IS-tast (0 62)/

WEB-tast (0 142)

Dg DC IN-bøsning (0 19)

Dh Søger* (0 25)

Dj START/STOP-tast (0 39, 56)

Dk Serienummer

Etiketten med serienummeret findes

inde i batterirummet. Fjern

batteripakken for at finde det.

Dl Monteringssted for batteri (0 19)

* Kun b.

Introduktion 17


Set fra bunden

Trådløs fjernbetjening WL-D89

18 Introduktion

Fq Stativgevind (0 190)

Fa BATTERY RELEASE-kontakt (0 20)

Fs Søgerens fokuseringskontakt* (0 25)

* Kun b.

1 START/STOP-tast (0 39, 56)

2 b (indeksvalg)-tast (0 50)

Tryk og hold i mere end 2 sekunder for

at skifte mellem optagelses og

afspilningsmetode.

3 MENU-tast (0 30, 152)

4 DISP. (onscreen display)-tast (0 93)

5 SET-tast

6 B (stop)-tast (0 46)

7 PHOTO-tast (0 39, 104)

8 Zoomtaster (0 43)

9 Navigationstaster ( Z/O/y/A )

Aq A/C (afspil/pause)-tast (0 46)


Kom i gang

Klargøring

Dette kapitel beskriver de grundlæggende operationer, så som

at benytte touch-skærmen, navigere i menuerne og

førstegangsindstillinger, for at lære dig mere om dit

videokamera.

Opladning af batteripakken

Videokameraet kan forsynes med strøm fra en batteripakke eller

direkte med den kompakte strømforsyning. Når du benytter en

batteripakke første gang, skal du oplade den helt og derefter benytte

videokameraet, indtil batteripakken er helt afladet. Ved at gøre dette

sikres, at den resterende optagelsestid vil blive vist præcist.

For omtrentlige opladningstider og optagelses-/afspilningstider med

en fuldt opladet batteripakke henvises til Opladnings-, optagelses- og

afspilningstider (0 198).

1 Tilslut netledningen til den

kompakte strømforsyning.

2 Sæt netledningens stik i

stikkontakten.

3 Tilslut den kompakte strømforsyning

til videokameraets DC IN-bøsning.

4 Montér batteripakken på

videokameraet.

Tryk batteripakken let ind i

monteringsstedet for batteripakken, og

skub den opad, indtil den klikker på

plads.

DC IN-

bøsning

Klargøring 19


5 Opladningen vil starte, når

videokameraet bliver slukket.

• Hvis videokameraet var tændt, vil

den grønne ON/OFF (CHG)-indikator

gå ud, når du slukker videokameraet.

Efter et øjeblik vil ON/OFF (CHG)indikatoren

begynde at blinke rødt

(batteripakke oplades). Den røde

ON/OFF (CHG)-indikator vil gå ud,

når batteripakken er helt opladet.

• Hvis indikatoren blinker hurtigt,

henvises til Fejlfinding (0 171).

For at fjerne batteripakken

1 Skub U i pilens

retning, og hold den trykket ned.

2 Skub batteripakken i pilens retning,

og træk den ud.

VIGTIGT

• Sluk altid for videokameraet, før du tilslutter eller fjerner den kompakte

strømforsyning. Efter du har trykket på x for at slukke

videokameraet, opdateres vigtige data i hukommelsen. Sørg for at

vente, indtil den grønne ON/OFF (CHG)-indikator går ud.

• Vi anbefaler at oplade batteripakken i temperaturintervallet mellem

10 °C og 30 °C. Udenfor temperaturintervallet fra 0 °C til 40 °C vil

opladningen ikke starte.

• Tilslut ikke videokameraets DC IN-bøsning eller den kompakte

strømforsyning til nogen form for elektrisk udstyr, der ikke eksplicit er

anbefalet til brug med dette videokamera.

20 Klargøring

BATTERY RELEASEkontakt

ON/OFF (CHG) (lade)-indikator


• For at forhindre overophedning og udstyr i at gå i stykker må du ikke

tilslutte den medfølgende strømforsyning til spændingsomformere for

oversøiske rejser eller specielle strømforsyninger, som f.eks. dem der

benyttes i fly og skibe, DC-AC omsættere, etc.

BEMÆRKNINGER

• Batteripakken vil kun blive opladet, når videokameraet er slukket.

• Hvis den resterende batteritid er vigtig, kan du forsyne videokameraet

med strøm fra den kompakte strømforsyning, hvorved batteripakken

ikke vil blive brugt.

• Opladede batteripakker aflades langsomt af sig selv. Derfor bør du

oplade dem samme dag, de skal bruges, eller dagen før, for at sikre fuld

opladning.

• Vi anbefaler at klargøre batteripakker til mindst 2 - 3 gange længere tid,

end du påregner at bruge.

Klargøring af tilbehøret

Trådløs fjernbetjening

Indsæt først det medfølgende CR2025 lithium-batteri i den trådløse

fjernbetjening.

1 Tryk tappen i pilens retning, og træk

batteriholderen ud.

2 Montér lithium-batteriet med + siden

opad.

3 Indsæt batteriholderen.

Tap

Klargøring 21


For at benytte den trådløse fjernbetjening

Ret den trådløse fjernbetjening mod videokameraets modtagersensor,

når du trykker på tasterne.

Du kan rotere LCD-panelet 180 grader for at benytte den trådløse

fjernbetjening foran videokameraet.

BEMÆRKNINGER

• Den trådløse fjernbetjening virker måske ikke korrekt, når

modtagersensoren bliver udsat for kraftige lyskilder eller direkte solskin.

Håndrem og remme

Stram håndremmen.

Justér håndremmen, således du kan nå

zoomkontrollen med din pegefinger og

g-tasten med din

tommelfinger.

22 Klargøring


For at påsætte en ekstra skulderrem

Montér skulderemmens ender i øskenen, og justér skulderremmens

længde.

Justering af LCD-skærmen og (kun b) anvendelse af søgeren

Rotering af LCD-panelet

Åbn LCD-panelet 90 grader.

• Du kan rotere panelet 90 grader nedad.

• Du kan rotere panelet 180 grader fremad mod objektivet. 180 graders

rotation af LCD-panelet kan være praktisk i følgende situationer:

- b For at lade motivet betragte LCD-skærmen, mens du benytter

søgeren.

- Når du selv vil med i billedet under optagelse med selvudløser.

- For at betjene videokameraet foran dets front med den trådløse

fjernbetjening.

180°

180°

90° Motivet kan betragte LCD-skærmen

(b Du kan benytte søgeren på

samme tid)

Klargøring 23


BEMÆRKNINGER

• Om LCD- og søgerens* skærme: Skærmene er produceret ved brug af en

ekstrem højpræcisions fremstillingsteknik med mere end 99,99% af

billedpunkterne, som virker efter specifikationerne. Mindre end 0,01% af

billedpunkterne kan lejlighedsvis lyse tilfældigt eller fremkomme som

sorte, røde, blå eller grønne prikker. Dette har ingen effekt på det billede,

der optages, og det er ingen fejl.

* Kun b.

LCD-baggrundsbelysning

Ved optagelse på kraftigt oplyste steder kan det være vanskeligt at

benytte LCD-skærmen. Tænd LCD-baggrundsbelysningen for at gøre

den kraftigere.

Mens videokameraet er tændt, hold h trykket ned i mere end

2 sekunder.

Gentag denne handling for at skifte LCD-baggrundsbelysningen mellem

slukket (normal) og tændt (kraftig). b Dette ændrer lysstyrken for

både LCD- og søgerskærmen.

BEMÆRKNINGER

• LCD-baggrundsbelysningen påvirker ikke optagelsernes lysstyrke.

• Anvendes den kraftige indstilling, afkortes batteripakkens effektive

brugstid.

• Du kan endvidere justere LCD-skærmens lysstyrke med 6 8

[LCD-lysstyrke] indstillingen eller dæmpe den med 6 8 [LCDskærmdæmpning]

indstillingen for at benytte den på steder, hvor lyset

fra LCD-skærmen kan være generende.

24 Klargøring


Anvend søgeren

Hvis det er vanskeligt at benytte LCD-skærmen, selv efter du har tændt

LCD-baggrundsbelysningen, kan du benytte søgeren. Du kan også

benytte søgeren, når du roterer LCD-panelet 180 ° for at lade motivet

iagttage optagelsen.

For at benytte søgeren hold fast på begge sider af søgeren, og træk

den ud, indtil den klikker.

• Du kan lukke LCD-panelet eller rotere det mod motivet, som du

foretrækker.

• Justér om nødvendigt søgeren med søgerens fokuseringskontakt.

• Indstillingen af LCD-baggrundsbelysningen gælder for både LCDskærmen

og søgeren.

BEMÆRKNINGER

• b For detaljer om at beskytte søgeren henvises til Forholdsregler

vedrørende håndtering (0 189), Rengøring (0 194).

Klargøring 25


Grundlæggende betjening af videokameraet

Anvend touchskærmen

Kontrolknapperne og menupunkterne, som fremkommer på

touchskærmen, skifter dynamisk afhængig af den betjeningsmetode

og den funktion, du udfører. Med det intuitive touchskærm-interface

har du alle kontrollerne i dine fingerspidser.

Berør

Berør et menupunkt for at vælge det,

eller en kontrolknap for at udføre den

korresponderende handling. For nogle

funktioner, som f.eks. Touch & Track

(0 65) og ansigtsgenkendelse

(0 64), kan du berøre et motiv, som

fremkommer på touchskærmen for at

vælge det og få videokameraet til at

vælge de optimale indstillinger.

Træk

Stryg din finger op og ned eller mod

venstre og højre hen over skærmen for

at rulle gennem menuer, gennemse

indekssider eller indstille

skydekontroller (for eksempel for at

justere lydstyrken).

VIGTIGT

• Videokameraet benytter en trykfølsom touchskærm. Tryk let, når du

benytter touch-betjeningerne.

• I de følgende tilfælde kan du måske ikke udføre touch-betjeningerne

korrekt.

- Ved betjening af touchskærmen med våde hænder eller med

handsker, eller hvis du benytter dine negle eller andre hårde, spidse

genstande, som f.eks. kuglepenne.

- Ved anvendelse af stor kraft eller hvis tourchskærmen ridses kraftigt.

26 Klargøring


- Hvis der påsættes kommercielt tilgængelige skærmbeskyttere eller

beskyttelsesfilm på touchskærmens overflade.

• For detaljer om at beskytte touchskærmen, henvises til Forholdsregler

vedrørende håndtering (0 189), Rengøring (0 194).

Betjeningsmetoder

Optagelse

Ved optagelse af video eller fotos er videokameraets betjeningsmetode

bestemt af positionen af metodevælgeren og on-screen

kontrolknapperne.

Betjeningsmetode

Metodevælger Skærm-ikon Betjening

Dual Shot Optag video og foto enkelt ved at lade videokameraet klare alle indstillingerne

– En fordel for begyndere eller hvis du blot foretrækker ikke at skulle bekymre dig om

detaljer om videokameraets indstillinger.

*

Enkel optagelse af film og fotos

(0 39).

Fleksibel optagelse Benyt en af de dedikerede optagelsesmetoder til at få fuld adgang

til menuerne og de avancerede funktioner og ændre videokameraets indstillinger til dine

foretrukne.

Berør [4] for at optage film

(0 56).

Berør [3] for at optage fotos

(0 104).

* Det viste ikon for metoden vil skifte i henhold til den optimale metode, der er valgt med

Smart AUTO funktionen (0 40).

Klargøring 27


Afspilning

Tryk på kamera/afspil-tasten S for at skifte mellem

kamera (optagelse) metode og afspilningsmetode. Den

afspilningsmetode, du skifter til, afhænger af den

optagelsesmetode, du skifter fra.

Du kan trykke på S, når videokameraet er slukket, for

at tænde det direkte i afspilningsmetode.

Startmetode

Tryk på S i

eller metode.

Tryk på S i

metode.

BEMÆRKNINGER

• Når du skifter til en afspilningsmetode, vil den valgte hukommelse til

afspilning være den samme som den, der i øjeblikket benyttes til

optagelse.

• Du kan også trykke på B på den trådløse fjernbetjening i mere end

2 sekunder for at skifte mellem optagelse og afspilningsmetode.

28 Klargøring

Betjeningsmetode

Betjening

Afspilning af film

([Original] indeksbillede) (0 46).

Visning af fotos

([Fotos] indeksbillede) (0 100).


Anvendelse af menuerne

Mange af videokameraets funktioner kan justeres fra FUNC.-panelet

og setup-menuerne. I metoden er der dog ikke adgang til

menuerne, bortset fra nogle få undtagelser, og de fleste

menuindstillinger vil vende tilbage til deres standardindstillinger.

For detaljer om tilgængelige menupunkter og indstillinger henvises til

appendikset Liste over menupunkter (0 148).

Betjeningsmetoder:

FUNC.-panel og Redigér-panel

I og metoden viser FUNC.-panelet en overskuelig oversigt

over de mest benyttede optagelsesfunktioner. Berør [FUNC.] for at få

adgang til FUNC.-panelet, og berør derefter den funktion, du vil vælge

eller indstille.

Du skal måske stryge din finger op eller ned over rullebjælken for at

finde kontrolknappen for den ønskede funktion.

Berør

kontrolknappen for

den ønskede funktion

I og metoden, berør [Redigér] for at vise et tilsvarende

panel, som indeholder forskellige operationer, som bliver tilgængelige,

når du har valgt en eller flere scener eller fotos (for eksempel, slette,

føje scener til afspilningslisten, beskytte fotos, etc.). Berør

kontrolknappen for den ønskede operation.

Berør kontrolknappen

for den ønskede

operation

Stryg din finger op

eller ned over

rullebjælken for at

vise resten af

panelet

Eksempel på Redigér-panelet i metode

Klargøring 29


Setup-menuerne

1 Kun eller metode:

Berør [FUNC.]

2 Berør [MENU] for at åbne setupmenuerne.

Du kan også trykke på u på

den trådløse fjernbetjening for at

åbne setup-menuerne.

3 Berør fanen for den ønskede

menu.

4 Stryg din finger op eller ned over rullebjælken for at anbringe den

indstilling, du vil ændre, i den orange markeringsbjælke.

Menupunkter, der ikke er tilgængelige, vil fremkomme i gråt.

5 Når det ønskede menupunkt er i den orange bjælke, berør

indenfor rammen til højre.

6 Berør den ønskede indstilling, og berør [a].

Du kan berøre [a] for at lukke menuen til enhver tid.

BEMÆRKNINGER

• Der benyttes en lille skriftsstørrelse i menuskærmbillederne, så du kan

se de øjeblikkeligt valgte indstillinger. Du kan forstørre skriftstørrelsen

ved at indstille 6 8 [Skriftstørrelse] til [A Stor], men så vil kun den

øjeblikkeligt valgte indstilling fremkomme på skærmen.

30 Klargøring


Førstegangsindstillinger

Indstilling af dato og klokkeslæt

Du skal indstille videokameraets dato og

klokkeslæt, før du begynder at bruge

det. [Date/Time-Dato/Klokkeslæt]skærmbilledet

(dato og klokkeslæt

opsætnings skærmbillede) vil

automatisk fremkomme, når

videokameraets ur ikke er indstillet.

Når [Date/Time-Dato/Klokkeslæt]-skærmbilledet fremkommer, vil

årstallet være markeret.

1 Berør det felt, du vil ændre (år, måned, dag, timer eller minutter).

2 Berør [Z] eller [O] for at ændre feltet efter behov.

3 Indstil den korrekte dato og klokkeslæt ved at ændre alle felterne

på samme måde.

4 Berør [Y.M.D/Å.M.D], [M.D,Y/M.D,Å] eller [D.M.Y/D.M.Å] for at

vælge det datoformat, du foretrækker.

5 Berør [24H/24T] for at benytte 24-timers tidsangivelse eller

efterlad denne kontrol uberørt for at benytte 12-timers

tidsangivelse (AM/PM).

6 Berør [OK] for at starte uret og lukke setup-skærmbilledet.

BEMÆRKNINGER

• Når du ikke benytter videokameraet i ca. 3 måneder, kan det

indbyggede genopladelige lithium-batteri blive helt afladet, og dato/

klokkeslæt indstillingerne kan gå tabt. Hvis det sker, skal du genoplade

det indbyggede lithium-batteri (0 192) og indstille tidszone, dato og

klokkeslæt igen.

• For at ændre dato og klokkeslæt senere (ikke under

førstegangsindstillinger), åbn [Date/Time-Dato/klokkeslæt] skærmbilledet

fra setup-menuerne:

[FUNC.]* 8 [MENU] 8 6 8 [Date/Time-

Dato/klokkeslæt]

* Kun når proceduren udføres i en optagelsesmetode.

Klargøring 31


Skift sproget

Videokameraets standardsprog er engelsk. Du kan indstille det til ét ud

af 26 andre sprog.

Betjeningsmetoder:

[FUNC.]* 8 [MENU] 8 6 8 [Language a/Sprog]**

8 Ønsket sprog 8 [OK] 8 [a]

* Kun når proceduren udføres i en optagelsesmetode.

**Når videokameraets sprog er ændret til engelsk, vælg 6 8 [Language a/

Sprog] for at skifte sproget.

BEMÆRKNINGER

• Nogle kontrolknapper så som [ZOOM], [FUNC.] eller [MENU], vil

fremkomme på engelsk uafhængig af det valgte sprog.

Ændring af tidszonen

Indstil tidszonen, så den passer til din lokalitet. Standardindstillingen er

Paris.

Betjeningsmetoder:

1 Åbn [Tidszone/sommertid] skærmbilledet.

* Kun når proceduren udføres i en optagelsesmetode.

2 Berør [S] for at indstille den hjemlige tidszone eller [V] for at

indstille tidszonen på din destination, når du er på rejse.

3 Berør [Z] eller [O] for at indstille den ønskede tidszone. Om

nødvendigt, berør [U] for at korrigere for sommertid.

4 Berør [a] for at lukke menuen.

32 Klargøring

[FUNC.]* 8 [MENU] 8 6 8 [Tidszone/sommertid]


Anvendelse af et hukommelseskort

Hukommelseskort kompatible til brug med videokameraet

Du kan benytte kommercielt tilgængelige SDHC (SD high

capacity) hukommelseskort og SD hukommelseskort med dette

videokamera. Afhængig af det benyttede hukommelseskort er det

måske ikke muligt at optage film. Se tabellen nedenfor.

Pr. oktober 2009 er videooptagelsesfunktionen blevet testet med

SD/SDHC hukommelseskort fra Panasonic, Toshiba og SanDisk.

Hukommelseskort

SD

hukommelseskort

SDHC

hukommelseskort

* Afhængig af det benyttede hukommelseskort er det måske ikke muligt at optage film.

Eye-Fi kort

Kapacitet SD hastighedsklasse Filmoptagelse

64 MB eller mindre – –

– N*

128 MB eller mere

N

Over 2 GB

Om SD hastighedsklassen:

SD hastighedsklassen er en standard, som angiver den lavest

garanterede dataoverførselshastighed for SD/SDHC

hukommelseskort. Når du køber et nyt hukommelseskort, se da efter

hastighedsklasse logoet på pakken.

Vi anbefaler at benytte hukommelseskort, klassificeret som

hastighedsklasse 4, 6 eller 10.

Dette produkt er ikke garanteret at kunne understøtte Eye-Fi kort

funktioner (inklusiv trådløs overførsel). I tilfælde af problemer med et

Eye-Fi kort, kontakt venligst producenten af kortet.

Bemærk ligeledes, at der kræves en godkendelse for at benytte Eye-Fi

kort i mange lande eller regioner. Uden godkendelse er brug af kortet

ikke tilladt. Hvis det er uklart om kortet er blevet godkendt i området,

kontakt venligst fabrikanten.

Klargøring 33

N


Indsætning og udtagning af et hukommelseskort

Husk at initialisere (0 37) alle hukommelseskort, før de bruges med

dette videokamera.

1 Sluk videokameraet.

Vær sikker på, at ON/OFF (CHG)

indikatoren er slukket.

2 Åbn dækslet over den dobbelte

hukommelseskortholder.

3 Indsæt hukommelseskortet i en af

hukommelseskortholderne.

• Du kan også benytte to

hukommelseskort, ét i hver

hukommelseskortholder.

• Indsæt hukommelseskortet med

etiketten mod videokameraets front,

og tryk det hele vejen ind i

hukommelseskortholderen, indtil det

klikker.

• For at benytte trådløs kommunikation med et Eye-Fi kort, skal du

indsætte det i hukommelseskortholder Y. Vær sikker på, at du

forstår informationerne i afsnittet Eye-Fi kort (0 33), før du benytter

et Eye-Fi kort.

4 Luk dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder.

Luk ikke dækslet med magt, hvis hukommelseskortet ikke er korrekt

indsat.

For at fjerne hukommelseskortet

Tryk på hukommelseskortet en gang for at udløse det. Når

hukommelseskortet springer ud, træk det hele vejen ud.

VIGTIGT

• Hukommelseskort har en forside og en bagside, som ikke kan

ombyttes. Hvis et hukommelseskort indsættes med den forkerte side

udad, kan det forårsage fejl i videokameraet. Sørg for at indsætte

hukommelseskortet som forklaret i punkt 3.

34 Klargøring


Valg af hukommelse til optagelserne

Du kan vælge at optage dine film og fotos i den indbyggede

hukommelse eller på et hukommelseskort. Standard hukommelsen for

begge optagelsestyper er den indbyggede hukommelse (c)

eller hukommelseskort X (d).

Betjeningsmetoder:

HUSK AT TJEKKE

• Vær sikker på, du forstår informationerne i afsnittet Eye-Fi kort (0 33),

før du benytter et Eye-Fi kort.

c

d

[FUNC.] 8 [MENU] 8 8 8

[Optagelsesmedie til film] eller [Optagelsesmedie til fotos] 8

[f] (indbygget hukommelse), [4] (hukommelseskort X)

eller [7] (hukommelseskort Y)* 8 [a]

[FUNC.] 8 [MENU] 8 8 8

[Optagelsesmedie til film] eller [Optagelsesmedie til fotos] 8

[4] (hukommelseskort X) eller [7] (hukommelseskort Y)*

8 [a]

* Når du vælger hukommelsen, kan du kontrollere den omtrentlige tilgængelige

optagelsestid/antal fotos, baseret på de aktuelt benyttede indstillinger.

BEMÆRKNINGER

• Vælg at optage film i den indbyggede hukommelse (kun c) eller

hukommelseskort X , hvis du senere vil konvertere filmene til standarddefinition

for at kunne oploade dem til webbet eller fremstille standard

DVD'er.

Klargøring 35


Relæoptagelse af film

Du kan aktivere relæoptagelse, således at hvis den indbyggede

hukommelse bliver fyldt under filmoptagelse, vil optagelsen fortsætte

uafbrudt på hukommelseskortet.

Når du optager på hukommelseskort X, kan du benytte

hukommelseskort Y til relæoptagelse (57). Kun c: Når du

optager i den indbyggede hukommelse, kan du kun benytte

hukommelseskort X til relæoptagelse (34), eller benytte begge

hukommelseskort (357).

Betjeningsmetoder:

1 Indsæt et hukommelseskort, der ikke indeholder nogle

videooptagelser, i den hukommelseskortholder, du vil benytte til

relæoptagelse.

• Ved relæoptagelse fra den indbyggede hukommelse (kun c):

Hukommelseskortholder X eller begge hukommelseskortholdere.

• Ved relæoptagelse fra hukommelseskort X: Kun

hukommelseskortholder Y.

2 Aktivér relæoptagelse.

[FUNC.] 8 [MENU] 8 8 8 [Optagelsesmedie til film]

8 [f] (kun c) eller [4] 8 [Kont. optagelse] 8

Ønsket indstilling* 8 [a]

* Den omtrentlige tilgængelige optagelsestid vil nu vise den samlede plads i de

hukommelser, der benyttes til relæoptagelse.

BEMÆRKNINGER

• c Du kan ikke foretage relæoptagelse fra den indbyggede

hukommelse til hukommelseskort Y. Når du benytter et enkelt

hukommelseskort, vær sikker på at indsætte det i

hukommelseskortholder X.

• Enhver af de følgende handlinger vil deaktivere

relæoptagelsesfunktionen.

- Slukke for videokameraet.

- Åbne dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder.

36 Klargøring


- Ændre positionen på metodevælgeren.

- Ændre videokameraets betjeningsmetode.

- Skifte hukommelse til filmoptagelse.

Initialisering af den indbyggede hukommelse (kun c)

eller hukommelseskort

Initialisér hukommelseskort, når du benytter dem første gang med

dette videokamera. Du kan også initialisere et hukommelseskort eller

den indbyggede hukommelse (kun c) for permanent at slette

alle de optagelser det indeholder.

c På købstidspunktet er den indbyggede hukommelse forinitialiseret

og indeholder musikfiler til brug som baggrundsmusik

under afspilning.

Betjeningsmetoder:

1 Forsyn videokameraet med strøm ved brug af den kompakte

strømforsyning.

Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet, mens

initialiseringen foregår.

2 Initialisér hukommelsen.

c

d

[FUNC.]* 8 [MENU] 8 6 8 [Initialisér f/g] 8

[f Indbygget huk.], [4 Huk. kort A] eller [7 Huk. kort B]

8 [Initialisér] 8 [Komplet initialisering]* 8 [Ja]** 8 [OK]

8 [a]

[FUNC.]* 8 [MENU] 8 6 8 [Initialisér g] 8

[4 Huk. kort A] eller [7 Huk. kort B] 8 [Initialisér] 8

[Komplet initialisering]* 8 [Ja]** 8 [OK] 8 [a]

* Berør dette punkt, hvis du vil slette alle data rent fysisk, i modsætning til blot at

slette filallokeringstabellen i hukommelsen.

**Hvis du valgte indstillingen [Komplet initialisering], kan du berøre [Annullér] for at

annullere initialiseringen, mens den foregår. Alle optagelserne vil blive slettet, og

hukommelseskortet kan benyttes uden problemer.

Klargøring 37


VIGTIGT

• Initialisering af hukommelsen vil slette alle optagelser permanent. De

mistede originale optagelser kan ikke genskabes. Vær sikker på, du har

gemt vigtige optagelser på forhånd ved brug af et eksternt udstyr

(0 126).

• Initialisering af et hukommelseskort vil permanent slette alle musikfiler,

du måtte have overført fra den medfølgende Videokamera

Supplementdisk til kortet. (c Musikfilerne, som kom

forinstalleret i den indbyggede hukommelse, vil blive gendannet, efter

den er initialiseret.)

- Windows brugere: Benyt det medfølgende software ImageMixer 3 SE

til at overføre musikfiler fra den medfølgende Videokamera

Supplementdisk til et hukommelseskort, efter det er initialiseret. For

detaljer henvises til ‘ImageMixer 3 SE Softwareguide’ (pdf-fil).

- Mac OS brugere: Benyt Finderen til at overføre musikfiler fra den

medfølgende Videokamera Supplementdisk til et hukommelseskort,

efter det er initialiseret. Se Om musikfilerne (0 206) for

mappestrukturen på hukommelseskortet.

• På købstidspunktet indeholder Eye-Fi kort nødvendigt netværks

konfigureringssoftware. Vær sikker på at installeret softwaret og udføre

den krævede konfigureringsopsætning, før du initialiserer Eye-Fi kortet

forud for at benytte det med dette videokamera.

• c Initialisering af den indbyggede hukommelse med

indstillingen [Komplet initialisering] kan tage nogen tid (cirka 1,5 time).

38 Klargøring


Dual Shot metode

Dette kapitel handler om hvordan man helt enkelt optager video

og fotos i den fuldautomatiske Dual Shot metode, og hvordan

de grundlæggende funktioner som zoom og hurtigstart

benyttes. For at nyde den fulde adgang til menuer og mere

avancerede funktioner henvises til de relevante kapitler for

video (0 56) og fotos (0 104).

Grundlæggende optagelse

Skyde video og tage fotos i Dual Shot metode

Betjeningsmetoder:

1 Indstil metodevælgeren til 5.

2 Tænd videokameraet.

• Som standard optages film og

fotos i den indbyggede

hukommelse (kun c) eller

på hukommelseskortet X

(d). Du kan vælge den

hukommelse, der vil blive brugt til

film og fotos (0 35).

• Læs venligst VIGTIGT afsnittet

(0 41), før du benytter et Eye-Fi

kort.

For at optage video

Tryk på g for at starte optagelse.

Tryk igen på g for at holde pause i optagelsen.

For at tage fotos

1 Tryk j halvvejs ned.

Når fokuseringen er indstillet automatisk, vil h blive grøn, og en eller

flere AF-rammer vil fremkomme.

Dual Shot metode 39


2 Tryk j helt ned.

ACCESS-indikatoren vil blinke, så længe fotoet bliver optaget.

Når du har afsluttet optagelse

1 Vær sikker på, at ACCESS-indikatoren er slukket.

2 Sluk videokameraet.

3 Luk LCD-panelet.

Om Dual Shot

• Kun følgende funktioner er tilgængelige i metode.

- Zoom (0 43).

- Hurtigstart (0 44).

- Videosnapshot (0 66).

- Avancerede billedstabiliseringsmetoder (0 61) til videooptagelse

under gang eller til at stabilisere optagelsen ved at zoome på

fjerne motiver (telefoto).

- Ansigtsgenkendelse (0 64) til at opnå skønne optagelser af

personer hver gang og fastholde motivet, selv hvis personen er i

bevægelse.

- Touch & Track (0 65) til at spore andre motiver i bevægelse ved

at fastholde dem i fokus og benytte de bedste indstillinger til at

optage dem.

Om Smart AUTO metoden

Ved optagelse i metoden vil videokameraet automatisk

detektere bestemte karakteristika for motivet, baggrund, belysningskonditioner,

etc. Det vil herefter justere forskellige indstillinger

(fokusering, eksponering, farve, billedstabilisering, billedkvalitet og

andre) ved at vælge de bedste indstillinger for den scene, du vil

optage. Ikonet for Smart AUTO metoden vil skifte til en af følgende

ikoner.

40 Dual Shot metode


Smart AUTO ikoner

Baggrund →

(ikonets farve)

Motiv ↓

Personer (stationære)

Personer (i bevægelse)

Andre motiver end

personer, som f.eks.

landskaber

Nære objekter

Kraftig lys

(grå)

Blå himmel

(lyseblå)

Ikonerne i parentes fremkommer, ved modlysoptagelser.

Baggrund →

(ikonets farve)

Kraftige

farver

(grønt/rødt)

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

Mørk

(mørkeblå)

Motiv ↓ Spotlight Natscenarier

Personer (stationære) — —

Personer (i bevægelse) — —

Andre motiver end

personer, som f.eks.

landskaber

Nære objekter — —

Solnedgang

(orange)

VIGTIGT

• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren

er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent

datatab eller skade på hukommelsen.

- Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder.

- Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet.

- Skift ikke videokameraets betjeningsmetode.
Dual Shot metode 41


• Vær sikker på at gemme dine optagelser med jævne mellemrum

(0 126), specielt efter vigtige optagelser. Canon kan ikke gøres

ansvarlig for tabte eller ødelagte data.

• Når du optager fotos på et Eye-Fi kort i hukommelseskortholder Y, vil

fotos automatisk blive uploadet, hvis du er indenfor rækkevidden af et

konfigureret netværk. Kontroller altid, at Eye-Fi kort er blevet godkendt til

brug i landet/regionen. Se også Anvendelse af et Eye-Fi kort (0 146).

BEMÆRKNINGER

• Om strømsparemetoden: Hvis 6 8 [Strømsparestatus] 8

[Automatisk sluk] er indstillet til [A Til], vil videokameraet slukke

automatisk for at spare strøm, hvis det er forsynet med strøm fra en

batteripakke og efterlades uden nogen betjening i 5 minutter. Tryk på

x for at tænde videokameraet.

• Ved optagelse på kraftigt oplyste steder kan det være vanskeligt at

benytte LCD-skærmen. I dette tilfælde kan du tænde for LCDbaggrundsbelysningen

(0 24) eller justere LCD-skærmens lysstyrke

med 6 8 [LCD-lysstyrke] indstillingen. b Du kan også benytte

søgeren (0 25).

• Ved fotooptagelse:

- Hvis motivet ikke er egnet til autofokus, bliver h gult. Indstil

videokameraet til metode, og justér fokuseringen manuelt

(0 72).

- Når motivet er for lyst, vil [Overeksp.] blinke på skærmen. I dette

tilfælde kan du benytte ekstratilbehøret 58 mm ND4-L eller ND8-L

filter.

• Under bestemte omstændigheder vil det Smart AUTO ikon, der

fremkommer på skærmen måske ikke matche den aktuelle scene.

Specielt når du optager mod orange eller blå baggrunde, kan ikonerne

for solnedgang eller blå himmel fremkomme, og farverne kan virke

unaturlige. I sådanne tilfælde anbefaler vi at optage i y manuel metode

(0 56, 104).

• I metode kan menuerne ikke benyttes, men de følgende indstillinger

kan ændres på forhånd, før metodevælgeren indstilles til 5.

- 7/8 menu: [AF-funktion], [Autom. langs. lukker], [POWERED

IS-knap].

- 8 menu: [Længde på videosnapshot], [Optagelsesmedie til film],

[Optagemetode], [Optagelsesmedie til fotos], [Fotokvalitet/format],

[Samtidig optagelse].

- 6 menu: Alle indstillinger.

42 Dual Shot metode


Zoom

Betjeningsmetoder:

Du kan zoome ind og ud på tre måder: Ved at benytte zoomkontrollen

videokameraet, benytte zoomtasterne på den trådløse

fjernbetjening eller benytte zoomkontrollerne på touchskærmen.

Udover 10x optisk zoom kan du i metoden tænde for 200x digital

zoom med 7 8 [Digital zoom] indstillingen.

Anvend zoomkontrollen eller den trådløse fjernbetjening

Flyt zoomkontrollen mod Q

(vidvinkel) for at zoome ud. Flyt den

mod P (telefoto) for at zoome ind.

• Som standard arbejder

zoomkontrollen med en variabel

hastighed – tryk let for en langsom

zoom; tryk hårdere for en hurtigere

zoom.

• Du kan også benytte zoomtasterne

på den trådløse fjernbetjening.

Anvend touchskærmens zoomkontroller

1 Vis zoomkontrollerne på touchskærmen.

[FUNC.]* 8 [ZOOM]

W Zoome ud T Zoome ind

* Ikke nødvendig i metode.

• Zoomkontrollerne fremkommer i skærmens venstre side.

Dual Shot metode 43


2 Berør zoomkontrollerne for at betjene

zoomen.

Berør hvor som helst indenfor Q

området for at zoome ud eller hvor som

helst indenfor P området for at zoome

ind. Berør tættere ved centrum for en

langsommere zoom; berør tættere ved e/d ikonerne for hurtigere

zoom.

3 Berør [a] for at skjule zoomkontrollerne.

BEMÆRKNINGER

• Hold en afstand på mindst 1 m til motivet. Ved fuld vidvinkel kan du

fokusere på et motiv, der er så tæt på som 1 cm.

• I eller metode, kan du også indstille 7/8 8

[Zoomhastighed] til en af tre konstante hastigheder (3 er den hurtigste,

1 den langsomste).

• Når [Zoomhastighed] er indstillet til [I Variabel]:

- Når du benytter P- og Q-tasterne på den trådløse fjernkontrol, vil

zoomhastigheden være konstant på [J Hastighed 3].

- Zoomhastigheden vil være hurtigere i pause i optagelsen end under

den aktuelle optagelse, bortset fra når pre-recording (0 63) er

aktiveret.

Hurtigstart funktion

Når du lukker LCD-panelet, mens videokameraet er tændt, indstilles

videokameraet til standby metoden. I standby metoden forbruger

videokameraet kun ca. 1/3 af den energi, det benytter under optagelse,

hvorved du sparer energi, når du benytter en batteripakke. Endvidere

er videokameraet klar til at starte optagelse indenfor cirka 1 sekund*,

når du åbner LCD-panelet eller trækker søgeren ud (kun b), så du

straks er klar til at optage motivet.

* Den aktuelle tid, der kræves, afhænger af optagelsesbetingelserne.

Betjeningsmetoder:

44 Dual Shot metode


1 Med videokameraet tændt og i en optagelsesmetode, luk LCDpanelet.

Der lyder et beep, og den grønne ON/OFF (CHG)-indikator vil skifte til

orange for at fortælle, at videokameraet er gået i standby metode.

2 Når du ønsker at genoptage optagelsen, skal du åbne LCDpanelet.

• ON/OFF (CHG)-indikatoren bliver grøn igen, og videokameraet er klar

til at optage.

• b Du kan også trække søgeren ud for at starte optagelse med

LCD-skærmen lukket. Skub søgeren ind igen for at indstille

videokameraet til standby tilstanden.

VIGTIGT

• Fjern ikke strømforsyningen i standby metoden (mens ON/OFF (CHG)indikatoren

lyser orange).

BEMÆRKNINGER

• Videokameraet vil ikke gå i standby tilstand, hvis LCD-panelet bliver

lukket, mens ACCESS-indikatoren er tændt eller blinker, mens en menu

vises, eller mens søgeren er trukket ud (kun b). Videokameraet vil

måske heller ikke gå i standby tilstand, hvis LCD-panelet bliver lukket,

mens dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder er åben, eller

hvis batterispændingen er for lav. Kontroller, at ON/OFF (CHG)indikatoren

skifter til orange.

• Om standby metode og auto power off:

- Videokameraet slukker automatisk, hvis det efterlades i standby

metoden i mere end 10 minutter. Tryk på x for at tænde

videokameraet.

- Du kan ændre tidslængden, indtil videokameraet slukker, eller slukke

helt for Hurtigstart funktionen, med 68 [Strømsparestatus] 8

[Hurtig start (standby)] indstillingen.

- Den normale 5-minutters auto power off indstilling i

[Strømsparestatus] er ikke anvendelig, når videokameraet er i standby

metode.

• Ændres positionen af metodevælgeren, mens videokameraet er i

standby metode, genaktiveres videokameraet i den valgte

betjeningsmetode.

Dual Shot metode 45


46 Video

Video

Dette kapitel beskriver de funktioner, der er relateret til

optagelse af film, inklusive afspilning, avanceret optagelse,

avancerede funktioner og afspilningsliste, samt håndtering af

scener. For detaljer om grundlæggende videooptagelse

henvises til Dual Shot metode (0 39).

Grundlæggende afspilning

Afspilning af videoer

Betjeningsmetoder:

1 Tryk på S.

Du kan også trykke og holde på

B på den trådløse fjernbetjening

i mere end 2 sekunder for at skifte

mellem optagelse og

afspilningsmetode.

2 Åbn [Original] indeksbilledet, hvis

det ikke vises.

[b]8 [Original]


3 Se efter de scener, du vil afspille.

Flyt zoomkontrollen mod Q for at vise 15 scener pr. side; flyt den mod

P for at vise 6 scener pr. side.

A Hukommelse, som læses.

B Indeksbillede, som vises i øjeblikket.

C Stryg din finger mod venstre for næste indeksside*.

D Stryg din finger mod højre for forrige indeksside*.

E Vælg et andet indeksbillede for at læse andet indhold

eller fra en anden hukommelse (0 50).

F Scenens tidslinie (0 87) og optagelsesinformation.

G Begræns de scener, der vises i indeksbilledet (0 53).

* Når du gennemser indekssiderne, vil der fremkomme en rullebjælke

i bunden af skærmen i nogle få sekunder. Hvis du har et stort antal

scener, er det måske lettere at stryge din finger over rullebjælken.

Video 47


4 Berør den ønskede scene for at afspille den.

• Afspilningen vil starte fra den valgte scene og fortsætte til slutningen

af den sidst scene i indeksbilledet.

• Berør scenen under afspilningen for at vise afspilningskontrollerne.

48 Video

A Stop afspilningen.

B Spring til begyndelsen af scenen. Berør to gange for at

springe til begyndelsen af forrige scene.

C Hold pause i afspilningen.

D Træk din finger mod venstre eller højre over

lydstyrkebjælken for at justere lydstyrken.

E Berør et hvilket som helst andet sted for at skjule

afspilningskontrollerne.

F Hurtig baglæns afspilning*.

G Spring til næste scene.

H Hurtig forlæns afspilning*.

* Berør flere gange for at forøge afspilningshastigheden cirka 5x →

15x → 60x den normale hastighed. Under hurtig afspilning, berør et

hvilket som helst sted på skærmen for at vende tilbage til normal

afspilning.


Under pause i afspilning:

A Genoptag afspilning

B Langsom baglæns afspilning*.

C Langsom forlæns afspilning*.

* Berør flere gange for at formindske afspilningshastigheden 1/8 →

1/4 af normal hastighed. Under langsom afspilning, berør et hvilket

som helst sted på skærmen for at vende tilbage til normal

afspilning.

VIGTIGT

• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren

er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent

datatab.

- Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder.

- Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet.

- Skift ikke videokameraets betjeningsmetode.

• Med dette videokamera kan du måske ikke afspille, film optaget på et

hukommelseskort med andet udstyr.

BEMÆRKNINGER

• Afhængigt af optagelsesbetingelserne kan du måske opleve et kort stop

i videoen eller lyden mellem scenerne under afspilningen.

• Under hurtig/langsom afspilning kan du se nogle uregelmæssigheder

(videostøj, opdelt videobillede, etc.) i det afspillede billede.

• Hastighedsangivelserne på skærmen er omtrentlige.

• Langsom baglæns afspilning vil se ud på samme måde som

kontinuerlig enkeltbillede baglæns.

Video 49


Indeks markeringsbilledet: Valg af indhold til afspilning

Fra indeks markeringsbilledet kan du vælge det indhold, du vil afspille

(originale scener, afspilningsliste eller fotos, for eksempel). Du kan

også vælge den hukommelse, hvorfra du vil afspille optagelserne.

Betjeningsmetoder:

I ethvert indeksbillede, berør [b].

Under enkeltfoto visning, berør skærmen en gang for at vise kontrollerne,

og berør herefter [Q] for at åbne [Fotos] indeksbilledet.

50 Video

A Berør fanen for den ønskede hukommelse: Indbygget

hukommelse (kun c), hukommelseskort X eller

hukommelseskort Y.

B Berør en kontrolknap for at vælge det indhold, du vil

afspille.


Indstillinger

[Original] Originale film, som du optog dem.

[Afspilningsliste] Scener, som blev føjet til afspilningslisten (0 94)

og måske er blevet flyttet rundt efter dit ønske.

[3D-Flip-visn.] Se det efterfølgende afsnit (0 52).

[Fotos] Viser foto indeksbilledet.

[SD-scener] (c Kun når et hukommelseskort er valgt)

Scener, som blev konverteret til standard-definition for

uploadning til webbet (0 142) eller for at fremstille standarddefinition

DVD diske (0 136). Berør [SD-scener] og derefter

[Til web (MPEG-2)] eller [Til dvd (SD-video)] som nødvendigt.

[Videosnapshot] Til kun at vise videosnapshotscener. Berør først

denne kontrol og derefter [Original] eller [Afspilningsliste] som

nødvendigt.

BEMÆRKNINGER

• Hurtig/langsom afspilningsmetoder er ikke tilgængelig for scener, der er

konverteret til standard-definition. Scener i [SD-scener] indeksbilledet

kan kun afspilles ved normal hastighed.

Video 51


3D-flipvisning

3D-flipvisning er en sjov måde at vise dine optagelser (originale scener)

på i et 3D-layout, organiseret efter optagelsesdato.

Berør i ethvert indeksbillede [b] 8 [3D-Flip-visn.].

Under enkeltfoto visning, berør skærmen en gang for at vise kontrollerne,

og berør herefter [Q] for at åbne [Fotos] indeksbilledet.

52 Video

A Stryg din finger op og ned for at gennemse de optagede

scener for den viste dato.

B Stryg din finger til venstre for at gå til næste dato med

optagelser.

C Berør scenen i front for at afspille den.

D Aktuelt valgt optagelsesdato.

E Stryg din finger til højre for at gå til forrige dato med

optagelser.

F Aktuel scene / Total sceneantal optaget på den valgte

dato.


Begrænsning af scener, der vises i indeksbilledet

Fra [Original] indeksbilledet kan du begrænse de scener, der vises til

kun at vise scener, der blev optaget på en bestemt dato, eller kun de

scener, hvori personers ansigter blev genkendt.

Betjeningsmetoder:

Vis kun scener, der indeholder personers ansigter

Dette vil begrænse de scener, der vises i [Original] indeksbilledet, så du

kun ser scener, der er optaget med ansigtsgenkendelse (0 64), hvori

personers ansigter blev genkendt.

1 Åbn [Original] indeksbilledet, hvis det ikke vises.

[b]8 [Original]

2 Begræns de viste scener.

[y Alle scener] 8 [o Scener med ansigter]

•[o Ansigt] fremkommer i stedet for [Alle scener]. For at vise alle

scener igen, berør [y o Ansigt] og derefter [Alle scener].

Vis kun scener, der er optaget på en bestemt dato

Dette vil begrænse de scener, der vises i [Original] eller

[Videosnapshot] → [Original] indeksbilledet, så du kun ser scener, der

blev optaget den dag, du vælger.

1 Åbn [Original] eller [Videosnapshot] → [Original] indeksbilledet.

[b] 8 [Original] eller [b] 8 [Videosnapshot] 8

[Original]

Video 53


2 Åbn kalenderskærmbilledet.

• Datoer, som indeholder scener (dvs. film, der blev optaget på denne

dato) fremkommer i sort på en sølv baggrund. Datoer uden

optagelser fremkommer i gråt.

•Berør [y] eller [A] for at springe til forrige/næste kalendermåned,

der indeholder optagelser.

3 Berør den ønskede dato.

Den valgte dato fremkommer i stedet for [Alle scener]. For at vise alle

scener igen, berør [y (den viste dato på skærmen)] og derefter [Alle

scener].

BEMÆRKNINGER

• Du kan ændre den dag ugen starter med i kalenderskærmbilledet med

6 8 [Startdag for kalender] indstillingen.

Sletning af scener

Du kan slette de scener, du ikke vil beholde. Ved at slette scener får du

også mere fri plads i hukommelsen. Se også Sletning af scener fra

afspilningslisten (0 95).

1 Åbn det indeksbillede, der indeholder de scener, du vil slette.

• [Original] eller [Videosnapshot] → [Original] indeksbillede: For at slette

alle scener, der blev optaget på en bestemt dato, begræns de viste

scener til kun at vise scener optaget på denne dato (0 53).

2 Berør [a] for at åbne scene markeringsskærmbilledet.

54 Video

[y Alle scener] 8 [Scener efter dato]

Betjeningsmetoder:


3 Berør de individuelle scener, du vil slette.

• Der vil fremkomme et afkrydsningsmærke O på de markerede

scener. Berør en markeret scene igen for at fjerne

afkrydsningsmærket.

• For at markere alle scener på en gang: Berør [Vælg alle] i stedet for at

berøre individuelle scener. (Fjern på forhånd alle afkrydsningsmærker

fra scener, du måtte have markeret individuelt.)

4 Slet scenerne.

[Redigér] 8 [Slet] 8 [Ja]* 8 [OK]

* Berør [Stop] for at afbryde operationen, mens den foregår. Nogle scener vil ikke

desto mindre blive slettet.

VIGTIGT

• Vær forsigtig med at slette originale optagelser. Når de først er slettet,

kan originale scener ikke gendannes.

• Gem kopier af vigtige scener, før du sletter dem (0 129).

• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, mens ACCESSindikatoren

er tændt eller blinker (mens scenerne bliver slettet).

- Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder.

- Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet.

- Skift ikke videokameraets betjeningsmetode.

BEMÆRKNINGER

• Slettes en scene fra [Original] indeksbilledet, bliver scenen også slettet

fra afspilningslisten.

• For at slette alle film og gøre alt optagelsesbart plads tilgængeligt igen

foretrækker du måske at initialisere hukommelsen (0 37).

Video 55


Avancerede funktioner

Videooptagelse i y manuel metode

Når metodevælgeren er indstillet til y (Manuel metode), kan du nyde

den fulde adgang til menuerne og manuelt justere eksponeringen,

fokuseringen, hvidbalancen og mange flere af videokameraets

indstillinger til det, du foretrækker. Selv i metoden, kan

videokameraet dog hjælpe dig med indstillingerne. For eksempel ved

at benytte Specialscene optagelsesprogrammerne (0 58).

Betjeningsmetoder:

1 Indstil metodevælgeren til y.

2 Tænd videokameraet.

Som standard optages film og fotos i

den indbyggede hukommelse (kun

c) eller på hukommelseskort

X (d). Du kan vælge den

hukommelse, der vil blive brugt til

filmoptagelse (0 35).

3 Tryk på g for at starte

optagelse.

Tryk igen på g for at holde

pause i optagelsen.

VIGTIGT

• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren

er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent

datatab eller skade på hukommelsen.

- Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder.

- Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet.

- Skift ikke videokameraets betjeningsmetode.

• Vær sikker på at gemme dine optagelser med jævne mellemrum

(0 126), specielt efter vigtige optagelser. Canon kan ikke gøres

ansvarlig for tabte eller ødelagte data.

56 Video


BEMÆRKNINGER

• Zoomen, hurtigstart-funktionen, strømsparemetoderne, etc. virker på

samme måde i metoden, som i metoden. For detaljer

henvises til Dual shot metode (0 39).

Valg af videokvalitet (optagelsesmetode)

Videokameraet har 5 optagelsesmetoder. Ved at ændre

optagelsesmetoden kan du ændre den optagelsestid, der er til

rådighed i hukommelsen. Vælg MXP eller FXP metoden for bedre

videokvalitet; vælg LP metoden for længere optagelsestider. Den

følgende tabel angiver omtrentlige optagelsestider.

Betjeningsmetoder:

[FUNC.] 8 [MENU] 8 8 8 [Optagemetode] 8

Ønsket optagelsesmetode 8 [a]

BEMÆRKNINGER

• Scener optaget i MXP metoden kan ikke gemmes på AVCHD-diske

med ekstratilbehøret DVD-brænder DW-100. Benyt det medfølgende

software ImageMixer 3 SE til at sikkerhedskopiere sådanne scener.

• Videokameraet benytter en variabel bithastighed (VBR) til at omsætte

videodataene, så den aktuelle optagelsestid vil variere afhængig af

indholdet i scenerne.

• Videokameraet husker de sidst benyttede indstillinger, selv hvis du

indstiller videokameraet til metoden.

Video 57


Omtrentlige optagelsestider

4 GB

hukommelseskort

8 GB

hukommelseskort

16 GB

hukommelseskort

32 GB

Hukommelseskort/

a Indbygget

hukommelse 2

b 64 GB

Indbygget

hukommelse 2

Specialscene optagelsesprogrammer

Optagelse på kraftigt belyste skisportssteder, eller registrering af alle

farverne i en solnedgang eller fra et fyrværkeri er lige så let som at

vælge et specialscene optagelsesprogram.

58 Video

Standardværdi

Optagelsesmetode → MXP1 FXP1 XP+ SP Hukommelse ↓

LP

20 min. 30 min. 40 min. 1 time 1 time

10 min. 30 min.

40 min. 1 time 1 time

25 min.

1 time

25 min.

2 timer

55 min.

5 timer

55 min.

2 timer

5 min.

4 timer

10 min.

8 timer

20 min.

2 timer

50 min.

5 timer

45 min.

11 timer

30 min.

2 timer

20 min.

4 timer

45 min.

9 timer

35 min.

19 timer

10 min. 3

3 timer

6 timer

5 min.

12 timer

15 min. 3

24 timer

30 min. 3

1 Optaget i 1.920 x 1.080 opløsning. Film optaget med andre

optagelsesmetoder bliver optaget i 1.440 x 1.080 opløsning.

2 c På købstidspunktet indeholder den indbyggede hukommelse cirka

75 MB med musikfiler.

3 En enkelt scene kan optages kontinuerligt i 12 timer; på dette tidspunkt vil

videokameraet stoppe i cirka 3 sekunder, før optagelsen genoptages.

Betjeningsmetoder:

[FUNC.] 8 [Opt.programmer] 8 [F Portræt] 8

Ønsket optagelsesprogram 8 [a]


Indstillinger ( Standardværdi)

[FPortræt] Videokameraet benytter en stor

blændeåbning for at opnå skarpt fokus på et

motiv foran en slørret baggrund.

[GSport] Til optagelse af sportsscener som

f.eks. tennis eller golf.

[q Natscene] Til natoptagelser med lav støj.

[ISne] Til optagelse på kraftigt oplyste

skisportssteder uden motivet bliver

undereksponeret.

[JStrand] Til optagelse på en strand i solskin

uden motivet bliver undereksponeret.

[KSolnedgang] Til optagelse af solnedgang

i stemningsfyldte farver.

[pSvagt lys] Til optagelse i svag belysning.

[LSpotlight] Til optagelse af scener i spotlight.

Video 59


[MFyrværkeri] Til optagelse af fyrværkeri.

BEMÆRKNINGER

•[F Portræt]/[G Sport]/[I Sne]/[J Strand]: Billedet er måske ikke

klart under afspilning.

•[F Portræt]: Sløringseffekten af baggrunden stiger, jo mere du zoomer

ind (P).

•[I Sne]/[J Strand]: Motivet kan blive overeksponeret på overskyede

dage eller på skyggefulde steder. Kontrollér billedet på skærmen.

•[p Svagt lys]:

- Motiver i bevægelse kan efterlade et forsinket “efter-billede”.

- Billedkvaliteten er måske ikke så god som ved andre metoder.

- Der kan fremkomme hvide punkter på skærmen.

- Autofokus virker måske ikke så godt, som i andre metoder. I sådanne

tilfælde indstilles fokuseringen manuelt.

•[M Fyrværkeri]:

- For at undgå videokamerarystelser (rystelser på grund af

videokamerabevægelse) anbefaler vi at benytte et stativ.

- I metoden benyttes langsomme lukkertider, hvorfor der er større

risiko for rystelser. Stabiliser videokameraet ved for eksempel at

montere det på et stativ.

Cinema metode: Giv dine optagelser et “biograflignende” look

Giv dine optagelser et “biograflignende” look ved

at benytte [D Cine Mode] optagelsesprogrammet.

Kombinér dette optagelsesprogram med 25 fps

progressiv billedhastighed [D PF25] for at få en

forstærket effekt af 25p Cinema metoden.

Betjeningsmetoder:

60 Video


For at indstille [D Cine Mode] optagelsesprogrammet

[FUNC.] 8 [Opt.programmer] 8 [D Cine Mode] 8 [a]

Betjeningsmetoder:

For at ændre billedhastigheden

[FUNC.] 8 [MENU] 8 8 8 [Billedhastighed] 8

[D PF25] 8 [a]

Avanceret billedstabilisering

Billedstabilisatoren reducerer videokamera sløring (sløring der skyldes

videokamerabevægslse), så du få rolige, stabile optagelser. Vælg

billedstabiliseringsmetoden efter optagelsesbetingelserne.

Betjeningsmetoder:

[FUNC.] 8 [Billedstabilisator] 8 Ønsket IS metode 8 [a]

Video 61


Indstillinger ( Standardværdi i metode)

[P Dynamisk] (kun metode) Kompenserer for en højere

grad af videokamerarystelser, som for eksempel ved optagelse,

når du går, og er mere effektiv, når zoomen er i nærheden af fuld

vidvinkel.

[Q Standard]*, [Q Til] Kompenserer for en lavere grad af

videokamerarystelser, som f.eks. ved optagelse, når du står stille,

og den er egnet til naturligt forekomne scener. Benyt denne

indstilling, når du optager film med ekstratilbehøret

vidvinkelkonverter eller telekonverter.

[j Fra] Benyt denne indstilling, når videokameraet er monteret

på et stativ.

Powered IS

Når du optager video, kan du benytte Powered IS til at gøre

billedstabiliseringen endnu mere effektfuld. Powered IS er mest

effektiv, når du står stille og zoomer ind på et fjernt motiv ved brug

af kraftig zoom (jo mere du nærmer dig telefoto enden). Hvis du

holder LCD-panelet med din venstre hånd, vil det give mere stabile

optagelser.

Tryk og hold på Y så længe,

du vil aktivere Powered IS.

• Z fremkommer i gult, mens

Powered IS er aktiveret.

• Du kan ændre betjeningen af

Y-tasten (langt tryk eller

skifte mellem til/fra) med 7 8

[POWERED IS-knap] indstillingen.

BEMÆRKNINGER

• Hvis graden af videokamerarystelser er for høj, kan billedstabilisatoren

måske ikke kompensere helt.

• Powered IS er ikke tilgængelig i metode.

• For totalbilleder og efterfølgende skud, når du panorerer videokameraet

fra side til side eller tilter det op og ned, anbefaler vi at indstille

billedstabiliseringsmetoden til [P Dynamisk] eller [Q Standard].

62 Video


Pre-Recording

Videokameraet vil starte optagelse 3 sekunder før, du trykker på

g, for at sikre du ikke mister vigtige optagelsesmuligheder.

Dette er specielt nyttigt, når det er vanskeligt at forudsige, hvornår

optagelsen skal starte.

Betjeningsmetoder:

1 Aktiver pre-recording funktionen.

[FUNC.] 8 [d Pre REC] 8 [A Til] 8 [a]

• d fremkommer.

• Gentag og vælg indstillingen [B Fra] for at slukke pre-recording.

2 Tryk på g.

Den scene, der optages i hukommelsen, vil starte 3 sekunder før der

blev trykket på g.

BEMÆRKNINGER

• Når pre-recording er aktiveret, vil videokameraet ikke udsende nogle

advarselslyde.

• Videokameraet vil ikke optage de fulde 3 sekunder, før der blev trykket

på g, hvis der blev trykket på tasten mindre end 3 sekunder

efter at have tændt for pre-recording funktionen eller at have afsluttet

den forrige optagelse.

• Enhver af de følgende handlinger vil deaktivere pre-recording

funktionen.

- Efterlade videokameraet uden nogen betjening i 5 minutter

- Trykke på S eller z.

- Ændre positionen på metodevælgeren.

- Ændre videokameraets betjeningsmetode.

- Indstille videokameraet til standby metode.

- Ændre enhver af setup-menu indstillingerne eller ændre følgende

indstillinger i FUNC.-panelet: [Opt.programmer], [Hvidbalance], [AGCgrænse],

[Digital effekt] eller [Billedstabilisator].

Video 63


Ansigtsgenkendelse

Videokameraet genkender automatisk personers ansigter og benytter

denne information til at vælge optimale indstillinger for skønne videoer

og fotos.

Betjeningsmetoder:

HUSK AT TJEKKE

• Vælg et andet optagelsesprogram end [q Natscene], [p Svagt lys]

eller [M Fyrværkeri].

Som standard er ansigtsgenkendelse aktiveret. Hvis denne funktion var

slukket, udfør følgende procedure for at tænde den.

For at vælge hovedmotivet

Hvis der er mere end en person i billedet, vil videokameraet automatisk

vælge en person og gøre den til hovedmotiv. Hovedmotivet er

markeret med en hvid ansigtgenkendelsesramme og videokameraet vil

optimere indstillingerne for denne person. Andre ansigter vil have grå

rammer.

Berør et andet ansigt på

touchskærmen for at

optimere videokameraets

indstillinger til denne person.

BEMÆRKNINGER

• Videokameraet kan fejlagtig genkende “ansigter” af ikke-menneskelige

motiver. Sluk i dette tilfælde for ansigtsgenkendelse.

• I nogle tilfælde bliver ansigter måske ikke genkendt korrekt. Typiske

eksempler kan være:

- Ansigter, der er ekstremt smalle, store, mørke eller lyse i forhold til det

overordnede billede.

- Ansigter med siden til, på skrå eller delvist skjult.

64 Video

[FUNC.] 8 [MENU] 8 7/8 8

[Face Detection og sporing] 8 [A On o] 8 [a]

Hovedmotiv


• Ansigtsgenkendelse kan ikke benyttes, når lukkertiden er lavere end

1/25, eller når den digitale zoom er aktiveret ved mere end 40x zoom

(mørkeblåt område på zoomindikatoren).

• Når ansigtsgenkendelse er aktiveret, er den langsomste lukkertid

videokameraet benytter 1/25.

Touch & Track

Under optagelse af personer vil ansigtsgenkendelse (0 64) spore

hovedmotivet og altid holde det i fokus. Men, når du optager andre

motiver i bevægelse så som dit kæledyr, en kørende bil eller personer,

der ikke ser direkte på videokameraet, kan du benytte Touch & Track til

at holde dit motiv i fokus hele tiden.

Betjeningsmetoder:

1 Vær sikker på, ansigtsgenkendelse er aktiveret (0 64).

2 Ret videokameraet mod et motiv i bevægelse, og berør motivet på

touchskærmen.

• En hvid dobbeltramme vil fremkomme omkring motivet og spore det,

som det bevæger sig.

• Berør [Annullér z] for at fjerne rammen og annullere sporingen.

BEMÆRKNINGER

• I flere tilfælde kan Touch & Track måske ikke spore motivet. Typiske

eksempler kan være:

- Motiver, der er ekstremt små eller store i forhold til det overordnede

billede.

- Motiver, der ligner baggrunden for meget.

- Motiver der har for ringe kontrast.

- Motiver i hurtig bevægelse

- Ved indendørs optagelse med utilstrækkelig belysning.

Video 65


Videosnapshot

Optag en serie korte scener, eller indfang korte scener fra en film, du

tidligere har optaget. Afspil dine videosnapshotscener tilsat din favorit

musik (0 89) for at fremstille din egne sjove musikvideo. Du vil blive

overrasket over, hvordan du ved at ænder baggrundsmusikken kan

give dine scener en hel ny oplevelse.

Optagelse af videosnapshotscener

Betjeningsmetoder:

1 Tryk på z.

• Der fremkommer en blå ramme på

skærmen.

•Tryk på z igen for at

vende tilbage til normal

videooptagelse.

2 Tryk på g.

• Som standard optager

videokameraet i cirka 4 sekunder

(den blå ramme virker som en visuel proceslinie) og vender herefter

automatisk tilbage til pause i optagelsen. Du kan ændre længden på

videosnapshotscener med 8 8 [Længde på videosnapshot]

indstillingen.

• Når videokameraet har afsluttet optagelsen, vil scenen kortvarigt

skifte til sort, som hvis en kameralukker er udløst.

• I indeksbilledet er videosnapshotscener markeret med Z mærket.

BEMÆRKNINGER

• Hvis videokameraets betjeningsmetode ændres, deaktiveres

videosnapshot metoden.

66 Video


Digitale effekter

Betjeningsmetoder:

[FUNC.] 8 [O Digital effekter] 8 Ønsket op-/nedtoning/

effekt* 8 [a]

* Du kan se et præview af den digitale effekt på skærmen.

• Ikonet for den valgte digitale effekt fremkommer i grønt. Effekterne virker

med det samme.

For at tone op/ned

Tryk på g i pause i optagelsen (M) for at starte optagelsen

med at tone op. Tryk på g under optagelse (N) for at tone

ned til pause i optagelse.

Indstillinger ( Standardværdi)

[N Fra] Vælg denne indstilling, hvis du ikke planlægger at

benytte de digitale effekter.

[2 Sort/hvid]* Optager film og fotos i sort/hvid.

[3 Sepia]* Optager film og fotos i sepia toner for at opnå et

“gammelt” udseende.

[0 Fade-trigger/Én gang], [6 Fade-trigger/Altid], [1 Wipe/

Én gang], [7 Wipe/Altid] Vælg en af disse op/nedtoninger for

at begynde eller afslutte en scene med at tone op fra eller ned til

en sort skærm. Du kan vælge kun at aktivere op-/nedtoningerne

en gang eller hver gang, du trykker på g for at starte

eller slutte en scene.

* Kun disse digitale effekter er tilgængelige i metoden.

BEMÆRKNINGER

• Når du benytter en op-/nedtoning, er det ikke kun billedet men også

lyden, der toner op eller ned. Når du anvender en effekt, vil lyden blive

optaget normalt.

• Op-/nedtoninger kan ikke benyttes under optagelse af video snapshot

scener, eller når pre-recording er aktiveret.

Video 67


Manuel indstilling af lukkertid eller blænde

[A Programmeret AE] er standard automatisk eksponering (AE)

optagelsesprogram; Ved at benytte det kan du ændre funktioner som

hvidbalance eller billedeffekter. Vælg et af de andre AE

optagelsesprogrammer for at kontrollere lukkertiden eller blænden.

Betjeningsmetoder:

[FUNC.] 8 [Opt.programmer] 8 [B Lukkerprio. AE] eller

[C Blændeprio. AE] 8 Stryg din finger mod venstre eller

højre langs hjulet for at indstille den ønskede lukkertid (B)

eller blændeværdi (C) 8 [a]

Indstillinger ( Standardværdi)

[A Programmeret AE] Videokameraet indstiller automatisk

blændeværdien og lukkertiden for at opnå den optimale

eksponering for motivet.

[B Lukkerprio. AE] Indstil lukkertiden. Videokameraet indstiller

automatisk den korrekte blændeværdi.

[C Blændeprio. AE] Indstil blændeværdien. Videokameraet

indstiller automatisk den korrekte lukkertid.

BEMÆRKNINGER

•[B Lukkerprio. AE]:

- På skærmen er det kun nævneren, som vises – [B 250] angiver en

lukkertid på 1/250 sekund, etc.

- Når du optager på mørke steder, kan du få et lysere billede ved at

benytte langsomme lukkertider, men billedkvaliteten er måske ikke så

god, og autofokus virker måske ikke korrekt.

- Billedet kan flimre på optagelser med hurtige lukkertider.

• [C Blændeprioriteret AE]: Det aktuelle område af blændeværdier, der

kan vælges, vil afhænge af den indre zoomposition.

• Når du indstiller en talværdi (blænde eller lukkertid), vil tallet blinke, hvis

blændeværdien eller lukkertiden ikke er hensigtsmæssig for

optagelsesbetingelserne. I sådan et tilfælde skal du vælge en anden værdi.

68 Video


• Når eksponeringen er låst, kan blændeværdien/lukkertiden ikke ændres.

Indstil blændeværdien eller lukkertiden, før eksponeringen justeres manuelt.

• Denne funktion kan også placeres i den brugerdefinerede knap/hjul

(0 85).

Retningslinier for lukkertid og blændeværdi

1/2

Mere lys

Lille

metode A

1/3

Med langsomme lukkertider kan du tilføje en

charmerende bevægelsesuskarphed og følelse af

bevægelse.

1/6

Med hurtigere lukkertider kan du “fryse

handlingen” for kraftfulde billeder af

motiver i bevægelse.

1/12

1/25

1/50

1/120

1/250

Med små blændeværdier er det kun motivet, der er

i fokus, og baggrunden er svag sløret. Godt til

portrætter eller til at isolere et enkelt objekt.

Med store blændeværdier er alle dele af

billedet klart i fokus. Godt

til landskaber og arkitektoniske skud.

y metode

1/500 1/1000 1/2000

Svagt-lys situationer

Motiver i hurtig

bevægelse eller

Mest almindelige konditioner optagelser fra en bil

Indendørs sport

eller et tog i bevægelse

Udendørs sport på solskinsdage

F1.8

F2.0

metode A

F2.4

F2.8

F3.4

F4.0

F4.8

y Objektivets blænde A

y Skarphedsdybde A

F5.6

F6.7

F8.0

y

metode

Mindre lys

Stor

Video 69


Manuel eksponeringsjustering

Nogle gange kan motiver i modlys fremstå for mørke

(undereksponeret), eller motiver i meget kraftig belysning kan fremstå

for lyse eller blændende (overeksponeret). For at korrigere for dette kan

du justere eksponeringen manuelt eller benytte AE-funktionen for

automatisk at indstille den optimale eksponering for det motiv, du

vælger. Dette er bekvemt, når lysstyrken af det motiv, du vil optage, er

væsentlig lysere/mørkere end billedets generelle lysstyrke.

Betjeningsmetoder:

HUSK AT TJEKKE

• Vælg et andet optagelsesprogram end [M Fyrværkeri].

1 Åbn skærmbilledet for eksponeringsjustering.

2 Berør et motiv, der fremkommer indenfor e-rammen.

•Touch-AE mærket (P) vil blinke, og eksponeringen vil automatisk

blive justeret, så det område, du berørte, vil blive eksponeret korrekt.

Du har mulighed for yderligere at justere eksponeringen manuelt om

nødvendigt. Afhængig af motivet ønsker du måske at benytte [Højlys]

indstillingen, som beskrevet nedenfor.

• Du kan i stedet berøre [y] for at justere eksponeringen manuelt

uden at aktivere Touch-AE funktionen.

• Det manuelle eksponeringshjul fremkommer, og justeringsværdien er

indstillet til ±0.

•Berør [y] igen for at vende tilbage til videokameraets automatiske

eksponering.

3 Stryg din finger op og ned over hjulet for at indstille

eksponeringsjusteringen.

Justeringsområdet kan variere afhængig af billedets overordnede

lysstyrke, og nogle værdier kan fremkomme i gråt.

4 Berør [a] for at låse eksponeringen på den valgte værdi.

Under låst eksponering vil e og den valgte justeringsværdi for

eksponeringen fremkomme på skærmen.

70 Video

[FUNC.] 8 [e Eksponering]


For at justere Touch-AE funktionen for højlys (Højlys AE)

Bestemte motiver, som skyer eller hvide objekter, bliver let

overeksponeret og kan fremstå som lyse områder uden detaljer. Ved at

benytte [Højlys] indstillingen, kan du berøre det lyseste område

indenfor e rammen, og videokameraet vil korrigere automatisk,

således området ikke er overeksponeret. Hvis du berører et mørkt

område i billedet, eller hvis højlysene er for kraftige, kan videokameraet

måske ikke justere eksponeringen korrekt.

Efter trin 1 ovenfor:

[5] 8 [Højlys]* 8 [f]

* Berør [Normal] for at vende tilbage til videokameraets normale Touch-AE

indstillinger.

BEMÆRKNINGER

• Denne funktion kan også placeres i den brugerdefinerede knap/hjul

(0 85).

• Hvis optagelsesprogrammet ændres under låst eksponering, vil

videokameraet vende tilbage til automatisk eksponering.

• Under optagelse af motiver med kraftig lys bagved, kompenserer

videokameraet automatisk for modlyset. Du kan slukke for den

automatiske modlyskompensering med 7/8 8 [Autokorr. af

baggrundsbel.] indstillingen.

Anvend zebramønstret

Du kan benytte zebramønstret til at identificere områder, der kan blive

overeksponeret, så du kan korrigere eksponeringen. Videokameraet har

to niveauer af zebramønster: Med [b 100%] vil kun områder, der

mister detaljer i højlysområderne blive identificeret, mens [a 70%]

også vil identificere områder, der er faretruende tæt på at miste detaljer.

[FUNC.] 8 [e Eksponering] 8 [5] 8 [70%] eller [100%]

8 [f] 8 [a] eller [b]* 8 [a]

* Berør igen for at slukke for zebramønstret.

• Zebramønstret vil fremkomme på de overeksponerede områder i billedet.

Video 71


BEMÆRKNINGER

• Anvendelse af zebramønstret vil ikke påvirke optagelserne.

Automatisk gainkontrol (AGC)-grænse

Under optagelse i mørke omgivelser vil videokameraet automatisk

forøge gain for at prøve at opnå et lysere billede. Ved at bruge højere

gainværdier, kan man dog få mere udpræget videostøj. Du kan indstille

AGC-grænsen for at begrænse støjniveauet ved at fastsætte den

maksimale gainværdi, der kan benyttes. Jo mindre AGC-grænsen er,

des mørkere vil billedet blive, men det vil have mindre støj.

Betjeningsmetoder:

[FUNC.] 8 [P AGC-grænse] 8 [y Manuel]* 8

Stryg din finger mod venstre eller højre langs hjulet for at

indstille AGC-grænsen 8 [a]

*Berør [z Automatisk] for at fjerne grænsen for den automatiske gainkontrol.

• Den valgte AGC-grænse fremkommer på skærmen.

BEMÆRKNINGER

• Denne funktion kan også placeres i den brugerdefinerede knap/hjul

(0 85).

Manuel fokusering

Autofokus virker måske ikke korrekt ved følgende motiver. I disse

tilfælde fokuseres manuelt.

• Reflekterende overflader

• Motiver med ringe kontrast

eller uden lodrette linjer

Betjeningsmetoder:

72 Video

• Motiver i hurtig bevægelse

• Gennem våde vinduer

•Natoptagelser


HUSK AT TJEKKE

• Justér zoomen, før du starter proceduren.

1 Åbn skærmbilledet for manuel fokusering.

[FUNC.] 8 [X Fokusering]

2 Berør et motiv, der fremkommer indenfor X-rammen.

• Touch-AF mærket (P) vil blinke, og fokuseringsafstanden vil blive

justeret automatisk. Du har mulighed for yderligere at justere

fokuseringen manuelt om nødvendigt.

• Du kan i stedet berøre [2] for at justere fokuseringen manuelt uden

at aktivere Touch-AF funktionen.

• De manuelle fokuseringskontroller forsvinder og den øjeblikkelige

fokuseringsafstand fremkommer (kun for reference).

•Berør [2] igen for at vende tilbage til videokameraets autofokus.

3 Berør og hold på [l] eller [W] for at justere fokuseringen.

• Du kan også benytte peaking funktionen (0 74) til hjælpe dig med

at fokusere manuelt mere præcist.

• Skærmens centrum vil blive forstørret for at hjælpe dig med at

fokusere lettere. Du kan også afbryde denne funktion med 7 8

[Fokus hjælpe-funktioner] indstillingen.

• Informationen om fokuseringsafstanden vil ændres, når du justerer

fokuseringen. Du kan ændre den enhed, afstanden angives i med

6 8 [Afstandsenheder] indstillingen.

• Hvis du vil fokusere på fjerne motiver så som bjerge eller fyrværkeri,

berør og hold på [l], indtil fokuseringsafstanden skifter til V.

4 Berør [a] for at låse fokuseringen på den valgte afstand.

Under manuel fokusering vil [MF] fremkomme på skærmen.

BEMÆRKNINGER

• Når ekstratilbehøret vidvinkelkonverter eller telekonverter er påsat, vil

den viste fokuseringsafstand være forkert.

• Denne funktion kan også placeres i den brugerdefinerede knap/hjul

(0 85).

Video 73


Anvend peaking funktionen

Peaking kan hjælpe dig med at opnå korrekt fokusering under manuel

fokusering. Når peaking er aktiveret vil omridset af det motiv, der er i

fokus, være fremhævet og vist i farve. Du kan benytte sort/hvidindstillingen

til at opnå en endnu stærkere kontrast for at gøre det

endnu lettere at kontrollere om motivet er i fokus.

*Berør [5] for at vælge peakingindstillingerne, som beskrevet nedenfor.

**Berør igen for at slukke for peakingfunktionen.

• Omridsene af motiver i korrekt fokus, vil blive vist i farver.

For at skifte til sort/hvidt billede, når peaking anvendes

For at vælge farven for peaking-omridsene

BEMÆRKNINGER

• Anvendelse af peakingfunktionen vil ikke påvirke optagelserne.

74 Video

[FUNC.] 8 [X Fokusering]* 8 [d]** 8 [a]

[5] 8 [Til] 8 [f]

[5] 8 [Rød], [Blå] eller [Gul] 8 [f]


Hvidbalance

Hvidbalancefunktionen hjælper dig med at gengive farver under

forskellige belysningsbetingelser, således hvide objekter altid vil se helt

hvide ud i dine optagelser.

Betjeningsmetoder:

HUSK AT TJEKKE

• Vælg et andet optagelsesprogram end Special Scene

optagelsesprogrammerne.

[FUNC.] 8 [m Hvidbalance] 8 Ønsket indstilling* 8 [a]

*Når du vælger [g Brg.def. WB], indstil den brugerdefinerede hvidbalance ved at

følge procedure nedenfor, før du berører [a].

For at indstille den manuelle hvidbalance

Ret videokameraet mod et hvidt motiv, zoom ind, til det udfylder hele

skærmen, og berør [Indstil WB].

Når justeringen er udført, stopper g med at blinke og forsvinder.

Videokameraet vil huske den brugerdefinerede hvidbalance, selv hvis du

slukker det.

Indstillinger ( Standardværdi)

[Y Automatisk] Videokameraet indstiller automatisk

hvidbalancen for naturligt udseende farver.

[a Dagslys] Til udendørs optagelser på en lys dag.

[b Skygge] Til optagelse på skyggefulde steder.

[c Skyet] Til optagelse på en skyet dag.

[e Lysstofrør] Til optagelse under varm hvid, kold hvid eller varm

hvid-type (3-bånd) fluorescerende belysning.

[f Stærkt lysstofrør] Til optagelse under dagslys eller dagslystype

(3-bånd) fluorescende belysning.

[d Glødelampe] Til optagelse under glødelampe eller glødelampelignende

(3-bånd) fluorescende belysning.

[g Brg.def. WB] Benyt den brugerdefinerede hvidbalance

indstilling til at få hvide motiver til at se hvide ud i farvet belysning.

Video 75


BEMÆRKNINGER

• Når du har valgt brugerdefineret hvidbalance:

- Indstil 7 8 [Digital zoom] til [B Fra].

- Genindstil hvidbalancen, når du skifter lokalitet, eller hvis belysningen

eller andre konditioner skifter.

- Afhængig af lyskilden, kan g fortsætte med at blinke. Resultatet vil

stadig være bedre end med [Y Automatisk].

• Brugerdefineret hvidbalance kan give bedre resultater i følgende

tilfælde:

- Skiftende belysningsforhold

- Næroptagelser

- Motiver i en enkelt farve (himmel, hav eller skov)

- I belysning med kviksølvlamper og adskillige typer fluorescerende lys.

• Afhængig af typen af fluorescende lys kan optimal hvidbalance måske

ikke opnås med [e Lysstofrør] eller [f Stærkt lysstofrør]. Hvis farverne

ser unaturlige ud, vælg [Y Automatisk] eller [g Brg.def. WB].

Digital telekonverter

Ved at benytte den digitale telekonverter kan du digitalt forstørre

videokameraets brændvidde med en faktor på cirka 1,7 og optage det

forstørrede billede i fuld HD opløsning.

Betjeningsmetoder:

[FUNC.] 8 [ZOOM] 8 [b]* (digital telekonverter) 8 [a]

* Berør igen for at deaktivere den digitale telekonverter.

• Skærmens centrum vil blive forstørret cirka 1,7 gange.

BEMÆRKNINGER

• Du kan montere ekstratilbehøret TL-H58 telekonverter og benytte den

sammen med denne funktion for at forøge effekten.

• Den digitale telekonverter kan ikke tændes under optagelse.

• Når den digitale telekonverter er aktiveret, kan fotos ikke optages

samtidigt i [K 3264x1840] størrelsen.

76 Video


Billedeffekter

Du kan benytte billedeffekterne til at ændre farvemætningen og

kontrasten for at optage videoer og fotos med specielle farveeffekter.

Betjeningsmetoder:

HUSK AT TJEKKE

• Vælg et andet optagelsesprogram end Special Scene

optagelsesprogrammerne.

[FUNC.] 8 [MENU] 8 7/8 8 [Billedeffekt] 8

Ønsket indstilling* 8 [a]

*Når du har valgt [Z Brugerdef. effekt], indstil den brugerdefinerede effekt ved at

udføre proceduren nedenfor, før du berører [a].

For at indstille brugerdefineret billedeffekt

1 Berør [U], [V] eller [W] for at indstille det ønskede [Farvedybde]

niveau.

2 Berør [y] eller [A] for at vælge [Skarphed], [Kontrast] og

[Lysstyrke] og justere deres niveauer på samme måde.

Indstillinger ( Standardværdi)

[U Fra]

Video 77

Optager uden nogen billedforstærkende effekter.

[V Vivid] Fremhæver kontrasten og farvemætningen.

[W Neutral] Nedtoner kontrasten og farvemætningen.

[X Lav skarphed] Optager motiverne med bløde konturer.

[Y Bløde huddetaljer] Blødgør hudens detaljer for et mere naturligt

udseende. Den bedste effekt opnås, når denne indstilling benyttes

til optagelse af en person i nærbillede. Bemærk, at områder der

svarer til hudens farve kan miste detaljer.

[Z Brugerdef. effekt] Gør det muligt at justere farvedybde,

lysstyrke, kontrast og skarphed i billedet.

[Farvedybde]:(V) Svagere, (U) Rigere.

[Skarphed]:(V) Blødere, (U) Skarpere.

[Kontrast]:(V) Blødere, (U) Skarpere.

[Lysstyrke]:(V) Mørkere, (U) Lysere.


Mini videolys

Du kan tænde mini videolyset for at optage video eller foto på mørke

steder.

Betjeningsmetoder:

[FUNC.] 8 [Y Videolys] 8 [A Til] 8 [a]

• Mini videolampen springer op, og lyser , og Y fremkommer på

skærmen.

• Gentag, og vælg [B Fra], for at slukke mini videolyset, og tryk på

pop-up mini videolampen for at lukke den.

BEMÆRKNINGER

• Vi anbefaler ikke at benytte mini videolampen, når ekstratilbehøret

vidvinkelkonverter eller telekonverter er påsat; dets skygge kan

fremkomme i billedet.

Anvend en ekstern videolampe

Du kan benytte ekstratilbehøret VL-5 videolampe eller VFL-2 video

flashlampe, når du har behov for en videolampe, der er kraftigere end

det indbyggede mini videolys.

Påsæt ekstratilbehøret videolampe i mini avanceret tilbehørskoen.

•Se Anvend mini avanceret tilbehørskoen (0 82).

• fremkommer, når du tænder for ekstratilbehøret videolampe (ON

eller AUTO). For detaljer om brugen af videolampen henvises til

betjeningsvejledningen for det benyttede tilbehør.

BEMÆRKNINGER

• Når en ekstra videolampe er monteret i videokameraets avancerede

tilbehørssko, vil det indbyggede mini videolys blive afbrudt. For at

benytte det indbyggede mini videolys, sluk for den ekstra videolampe.

78 Video


Selvudløser

Betjeningsmetoder:

[FUNC.] 8 [MENU] 8 8 8 [Selvudløser] 8

[A Til n] 8 [a]

• n Fremkommer.

• Gentag og vælg indstillingen [B Fra] for at slukke selvudløseren.

metode: I pause i optagelse, tryk på g.

Videokameraet starter optagelsen efter 10 sekunders nedtælling*.

Nedtællingen fremkommer på skærmen.

metode: Tryk på j, først halvvejs for at aktivere

autofokus og dernæst helt ned.

Videokameraet vil optage fotoet efter 10 sekunders nedtælling*.

Nedtællingen fremkommer på skærmen.

* 2 sekunder ved brug af den trådløse fjernbetjening.

BEMÆRKNINGER

• Når først nedtællingen er begyndt, vil enhver af de følgende handlinger

annullere selvudløseren.

- Trykke på g (ved filmoptagelse) eller j helt ned (ved

fotooptagelse).

- Slukke for videokameraet.

- Ændre videokameraets betjeningsmetode.

- Indstille videokameraet til standby metode.

Optagelseslydstyrke

Du kan justere optagelseslydstyrken for den indbyggede eller en

ekstern mikrofon. Du kan vise lydniveauindikatoren under optagelse.

Betjeningsmetoder:

Video 79


Manuel justering af optagelseslydstyrken

1 Åbn skærmbilledet for manuel lydstyrkejustering.

• Lydniveauindikatoren og den aktuelle optagelseslydstyrke vil

fremkomme på skærmen.

•Berør [z Automatisk] for at vende tilbage til videokameraets

automatiske optagelseslydstyrke.

2 Berør og hold på [y] eller [A] for at justere optagelseslydstyrken

som nødvendigt.

Som en retningslinie bør optagelseslydstyrken justeres således,

lydstyrkemetret kun lejlighedsvis kommer til højre for -12 dB mærket

(gult område).

3 Berør [a] for at låse optagelseslydstyrken på det øjeblikkelige

niveau.

For at vise lydniveauindikatoren

Normalt vil lydniveauindikatoren kun blive vist efter aktivering af

manuel justering af optagelseslydstyrken. Du kan også vælge at vise

den, når lydstyrken justeres automatisk.

80 Video

[FUNC.] 8 [c Mikrofonniveau] 8 [y Manuel]

Manuel lydstyrkejustering

Lydstyrke justeringslinie

Lydniveauindikator

Øjeblikkelig

lydstyrke

[FUNC.] 8 [c Mikrofonniveau] 8 [z Automatisk] 8

[Lydniveauindikator] 8 [a]


BEMÆRKNINGER

• Når lydniveaumetret når det røde punkt (0 dB mærket), kan lyden blive

forvrænget.

• Hvis lydniveauet er for højt, og lyden bliver forvrænget, aktivér

mikrofondæmpningen med 7 8 [Mikrofondæmpning] indstillingen

(eller [Dæmp. for surround mik.], når ekstratilbehøret SM-V1 surround

mikrofon er monteret på videokameraet).

• Vi anbefaler at benytte hovedtelefoner til at kontrollere lydniveauet,

mens optagelseslydniveauet justeres, eller mens mikrofondæmpningen

er aktiveret.

• Denne funktion kan også placeres i den brugerdefinerede knap/hjul

(0 85).

Benyt hovedtelefoner

Benyt hovedtelefoner til afspilning eller til at kontrollere lydniveauet

under optagelse. Hovedtelefonerne tilsluttes AV OUT/X-bøsningen,

som benyttes til både hovedtelefon- og audio/video-udgang. Før

hovedtelefonerne tilsluttes, følg proceduren nedenfor for at ændre

bøsningens funktion fra AV-udgang til X (hovedtelefon)-udgang.

Betjeningsmetoder: *

* Hovedtelefoner kan også benyttes i metoden, men bøsningens funktion kan

ikke ændres i denne metode. Skift indstillingerne på forhånd i en af de andre

betjeningsmetoder.

[FUNC.]* 8 [MENU] 8 6 8 [AV/hovedtelefoner] 8

[Hovedtelefoner] 8

For at lukke menuen: 8 [a]

For at fortsætte med at justere lydstyrken: 8 [f] 8

[Lydstyrke] 8 Stryg din finger mod venstre eller højre over

lydstyrkebjælken for at justere lydstyrken 8 [a]

* Kun når proceduren udføres i en metode.

• J fremkommer.

Video 81


For at justere lydstyrken under afspilning

I metode og i metode under afspilning af et diasshow, justér

hovedtelefonernes lydstyrke på samme måde, som du justerer

højtalerens lydstyrke (0 48).

VIGTIGT

• Når du benytter hovedtelefoner, vær sikker på at sænke lydstyrken til et

passende niveau.

• Tilslut ikke hovedtelefonerne til AV OUT/X-bøsningen, hvis J ikonet

ikke fremkommer på skærmen. Den støj, der udsendes i dette tilfælde,

kan være skadelig for din hørelse.

BEMÆRKNINGER

• Benyt kommercielt tilgængelige hovedtelefoner med et ∅ 3,5 mm

minijack og et kabel ikke længere end 3 m.

• Selv hvis [AV/hovedtelefoner] var indstillet til [J Hovedtelefoner] i en

afspilningsmetode, vil funktionen af AV OUT/X-bøsningen automatisk

vende tilbage til AV-udgang, når du slukker videokameraet.

Anvend mini avanceret tilbehørskoen

Ved at anvende mini avanceret tilbehørskoen kan du montere en række

ekstratilbehør på videokameraet for at udvide dets funktionalitet. For

detaljer om ekstratilbehør, der er tilgængelig til brug med dit

videokamera, henvises til Tilbehør (0 196). For detaljer om hvordan

tilbehøret monteres og benyttes, henvises også til

betjeningsvejledningen for det benyttede tilbehør.

82 Video


1 Skub dækslet over mini avanceret

tilbehørskoen tilbage i pilens

retning.

2 Monter ekstratilbehøret i mini

avanceret tilbehørskoen.

Når der er monteret et kompatibelt

tilbehør i mini avanceret

tilbehørskoen, vil fremkomme

på skærmen.

BEMÆRKNINGER

• Tilbehør, der er designet til den avancerede tilbehørsko

kan ikke benyttes med dette videokamera. Se efter

videotilbehør med dette logo for at sikre, det er

kompatibelt med mini avanceret tilbehørskoen.

Anvend en ekstern mikrofon

Når du optager i meget stille omgivelser, kan den indbyggede mikrofon

opfange videokameraets interne motorlyd. I dette tilfælde anbefaler vi

at benytte en ekstern mikrofon.

Anvend SM-V1 Surround mikrofon eller DM-100 retningsbestemt

stereomikrofon

Ved at bruge SM-V1 kan du tilføje en følelse af dybde og nærhed til

dine optagelser med 5.1ch surround sound. Ved at bruge DM-100 kan

du præcist optage lyden direkte fra den retning, som du optager.

Betjeningsmetoder:

Eksempel: Påsætning af ekstratilbehøret

DM-100 retningsbestemt stereomikrofon.

Montér ekstratilbehøret SM-V1 surround mikrofon eller DM-100

retningsbestemt stereomikrofon i mini avanceret tilbehørskoen.

Video 83


Se Anvend mini avanceret tilbehørskoen

(0 82).

fremkommer. For detaljer om

brugen af ekstratilbehøret ekstern

mikrofon henvises til

betjeningsvejledningen for det benyttede

tilbehør.

Anvend andre mikrofoner

Du kan også benytte kommercielt

tilgængelige mikrofoner. Tilslut den

eksterne mikrofon til MIC-bøsningen.

Benyt kommercielt tilgængelige

mikrofoner med egen strømforsyning

og et kabel ikke længere end 3 m. Du

kan tilslutte stort set alle mikrofoner

med et ∅ 3,5 mm stik, men

optagelsesniveauet kan variere.

BEMÆRKNINGER

• Afspilning af optagelser lavet med ekstratilbehøret SM-V1 surround

mikrofon: Du kan nyde 5.1ch surround sound afspilning på HDTV, der er

kompatible med 5.1ch surround sound, tilsluttet videokameraet ved

brug af et HDMI-kabel. Audio udsendt gennem AV OUT/X-bøsningen

(inklusive hovedtelefonudgang) vil blive konverteret til 2 kanal stereo.

Videokameraets indbyggede højtaler er mono.

• Når en ekstern mikrofon er tilsluttet videokameraet, vil 7 8

[Vindskærm] automatisk blive indstillet til [B Fra Z].

• Når ekstratilbehøret SM-V1 Surround mikrofon benyttes, skift

mikrofonens retningsmetode med 7 8 [Retning for surround mik.]

indstillingen.

• Hvis lydniveauet er for højt og lyden bliver forvrænget, justér

optagelseslydniveauet manuelt (0 79), eller aktivér

mikrofondæmpningen med 7 8 [Mikrofondæmpning] indstillingen

(eller [Dæmp. for surround mik.], når ekstratilbehøret SM-V1 surround

mikrofon er monteret på videokameraet).

84 Video

MIC-bøsning


Anvend brugerdefineret knap og hjul

Du kan placere én af fem ofte benyttede funktioner i f-knappen

og -hjulet. Du kan derefter justere den valgte funktion med fknappen

og -hjulet uden at skulle benytte menuerne.

For at vælge funktionen af den brugerdefinerede knap fra menuen

Betjeningsmetoder:

[FUNC.] 8 [MENU] 8 7 / 8 8

[Brugerdef. knap/hjul] 8 Ønsket funktion 8 [a]

For at vælge funktionen af den brugerdefinerede knap ved hjælp af

den brugerdefinerede knap

1 Tryk og hold på f i cirka 2 sekunder.

Ikonerne for de funktioner, der kan placeres i den brugerdefinerede

knap, fremkommer i en række.

2 Drej det brugerdefinerede hjul for at vælge den ønskede funktion,

og tryk på f.

Video 85


Indstillinger ( Standardværdi)

[B Fra] Benyt denne indstilling, hvis du ikke har planer om at

benytte den bruegrdefinerede knap/hjul.

[X Fokusering] Manuel fokusering (0 72). Tryk på f for

at tænde/slukke for den manuelle fokusering, og drej hjulet for at

justere fokuseringen.

[e Eksponering] Manuel eksponeringsjustering (0 70). Tryk på

f for at tænde/slukke for den manuelle eksponering, og

drej hjulet for at kompensere eksponeringen.

[o Tv / Av] Tryk på f, når optagelsesprogrammet er

indstillet til [B Lukkerprio. AE] for at vise lukkertidshjulet, og drej

hjulet for at vælge lukkertiden. Tryk på f, når

optagelsesprogrammet er indstillet til [C Blændeprio. AE] for at

vise blændehjulet, og drej på hjulet for at vælge blændeværdien

(0 68).

[c Mikrofonniveau]* Justér optagelseslydniveauet (0 79). Tryk

på f for at tænde/slukke for den manuelle justering af

optagelseslydniveauet, og drej hjulet for at justere

optagelseslydniveauet.

[P AGC-grænse]* Tryk på f for at tænde/slukke for

AGC-grænsen, og drej hjulet for at vælge maksimalværdien for

den automatiske gainkontrol (0 72).

* Kun tilgængelig i metode.

Anvend en zoom fjernkontrol

Du kan tilslutte ekstratilbehøret ZR-2000 eller ZR-1000 zoomfjernkontrol

til videokameraet for at benytte flere funktioner, når du kontrollerer

billedet på en ekstern monitor uden at berøre videokameraet. Dette er

specielt nyttigt, når videokameraet er monteret på et stativ, og du ønsker

at sikre maksimal stabilitet i en optagelse.

Betjeningsmetoder:

86 Video


Tilslut ekstratilbehøret ZR-2000 eller

ZR-1000 zoomfjernkontrol til

REMOTE-bøsningen på

videokameraet.

For detaljer vedrørende brugen af zoom

fjernkontrollen henvises til

betjeningsvejledningen for ZR-2000 eller

ZR-1000.

Tilgængelige funktioner med zoom fjernkontrollen

Ved brug af ZR-2000 eller ZR-1000: Tænd/sluk for videokameraet,

start/stop af en optagelse, zoom, fokusering og visning af on-screen

informationer på en ekstern monitor.

Kun ved brug af ZR-2000: Skifte mellem autofokus og manuel

fokusering, Push-AF*, fokushjælp (MAGNIFYING-tast) og peaking

(PEAKING-tast).

* Med Push-AF funktionen kan du midlertidigt skifte til autofokus under manuel

fokusering.

BEMÆRKNINGER

• I metoden er de tilgængelige funktioner kun, tænde/slukke, starte/

stoppe en optagelse og zoome.

Valg af afspilningens startpunkt

Hvis du har en meget lang scene, vil du måske starte afspilningen fra et

bestemt punkt. Du kan benytte video tidslinjen til at nedbryde scene i

segmenter med faste tidsintervaller fra 6 sekunder til 6 minutter. Hvis

du optog videoer ved brug af ansigtsgenkendelse (0 64), kan du vise

scenen opdelt i segmenter, hver gang videokameraet registrerede en

ændring i hovedmotivet i scenen.

Betjeningsmetoder:

1 Åbn [Original] eller [Afspilningsliste] indeksbilledet.

ZR-2000

Video 87


2 Åbn scenens [Tidslinje] skærmbilledet.

[Tidslinje]-skærmbilledet fremkommer. Det store miniaturebillede vil vise

det første enkeltbillede i scenen. Under det viser tidslinje linealen

enkeltbilleder fra scenen i faste intervaller.

3 Berør det ønskede billede i tidslinjelinealen for at starte

afspilningen fra dette punkt.

For at skifte interval mellem enkeltbillederne

88 Video

[c] 8 den ønskede scene

A Berør to gange for at vende tilbage til indeksbilledet.

B Forrige/næste scene.

C Stryg din finger mod venstre over linialen for at vise de

næste 5 enkeltbilleder.

D Aktuel scene / Total sceneantal.

E Scenens optagelsesmetode og længde.

F Optagelsesdato og klokkeslæt.

G Stryg din finger mod højre over linialen for at vise de

forrige 5 enkeltbilleder.

H Aktuelt valgt interval mellem enkeltbillederne (eller

[o Ansigt]).

[6 sek.] 8 Ønsket interval 8 [f]


For at vise ændringer i scenens hovedmotiv

[6 sek.] 8 [o Ansigt] 8 [f]

• Tidslinjelinealen vil vise enkeltbilleder fra scenen hver gang det

hovedmotiv, der blev genkendt af videokameraet, ændres.

BEMÆRKNINGER

• For en enkelt scene, vil der fremkomme op til 100 ændringer i [Tidslinje]

skærmbilledet, når [o Ansigt] er valgt.

Afspilning af scener tilsat baggrundsmusik

Du kan afspille videosnapshotscener, scener i afspilningslisten og foto

diasshow tilsat baggrundsmusik (i stedet for den originale lyd). Du kan

benytte et af de medfølgende musikspor eller tilslutte en ekstern audio

afspiller for at benytte dine favoritsange som baggrundsmusik.

Betjeningsmetoder:

Anvend et af de medfølgende musikspor som baggrundsmusik

Den medfølgende Videokamera Supplementdisk indeholder

3 musikspor, du kan benytte som baggrundsmusik. c:

Musikfilerne er forinstalleret i den indbyggede hukommelse.

HUSK AT TJEKKE

• For at afspille scener eller et diasshow med fotos optaget på et af

hukommelseskortene, skal du overføre musiksporerne fra den

medfølgende Videokamera Supplementdisk til det korresponderende

hukommelseskort på forhånd. For detaljer henvises til ‘ImageMixer 3 SE

Softwareguide’ (pdf-fil).

1 Åbn [Afspilningsliste], [Videosnapshot] → [Original]/

[Afspilningsliste] eller [Fotos] indeksbilledet.

Video 89


2 Åbn markeringsbilledet for musikspor.

*Berør [B Fra] for at afspille scenerne med den originale optagede lyd eller at

afspille foto diasshowet uden musik.

3 Tilbage i indeksbilledet, berør en scene for at starte afspilningen

tilsat det valgte musikspor.

I metode, berør et foto for at gå til enkeltfotovisning, og fortsæt

med proceduren for diasshow (0 112).

For at slette et musikspor

I markeringsbilledet for musikspor, berør [Z] eller [O] for at vælge det

spor, du vil slette.

90 Video

[MENU] 8 y / z 8 [Vælg musik] 8 [A Til] 8

[Z] eller [O] for at vælge det ønskede musikspor* 8 [a]

A Vælg det ønskede musikspor.

B Afspil den originale lyd (ingen baggrundsmusik).

C Slet det valgte musikspor.

D Lyt til det valgte musikspor. Berør igen (B) for at stoppe

afspilningen.

[d] 8 [Ja]


Anvend en ekstern audio afspiller til baggrundsmusik

Anvend dine favoritsange som baggrundsmusik ved at tilslutte en

ekstern afspiller.

HUSK AT TJEKKE

• Du skal have et kommercielt tilgængeligt audiokabel med mindst et

mini-stereo stik (til at tilslutte MIC-bøsningen på videokameraet).

Den anden ende vil afhænge af den benyttede eksterne afspiller).

1 Åbn [Afspilningsliste], [Videosnapshot] → [Original]/

[Afspilningsliste] eller [Fotos] indeksbilledet.

2 Aktiver det eksterne audio input.

[MENU] 8 y / z 8 [Ekstern lydindgang] 8

[A Til ]

3 Tilslut den eksterne afspiller til MIC-bøsningen.

4 Justér lydstyrken som nødvendigt.

• Start musikafspilningen på den eksterne afspiller, og justér lydstyrken

i henhold til on-screen indikatorerne. Når lydinputtet er i det korrekte

område, stands musikafspilningen, og berør [a] på videokameraet.

• Berør [Kæde til ekst afspiller] for at kæde videoafspilningen sammen

med begyndelsen/afslutningen af musikken fra den eksterne afspiller.

Afspilning af videoen/diasshowet kædet sammen med den

eksterne lyd

5 Start musikafspilningen på den eksterne afspiller.

• Afspilningen vil starte fra den første scene eller foto i indeksbilledet.

• Når det eksterne lydinput holder op, vil videoafspilningen gå i pause.

Når det eksterne lydinput kommer igen, vil videoafspilningen

automatisk starte.

• Når du afspiller diasshowet kædet sammen med ekstern lyd, vil

billederne blive vist kontinuerlig, indtil musikken holder op. Når det

eksterne lydinput holder op, vil diasshowet også holde op.

Video 91


Afspilning af videoen, der ikke er kædet sammen med den

eksterne lyd

5 Tilbage i indeksbilledet, berør en scene for at starte

videoafspilningen.

I metode, berør et foto for at gå til enkeltfotovisning, og fortsæt

med proceduren for diasshow (0 112).

6 Start musikafspilningen på den eksterne afspiller.

VIGTIGT

• Hvis du benytter sange og musikspor, der er beskytte af copyright, i

dine videofremstillinger, skal du huske, at musik med copyright måske

ikke må benyttes uden tilladelse fra copyright indehaveren, bortset fra

de undtagelser, der er i relevante love, som f. eks. til personlig brug. Vær

sikker på at overholde relevante love, når du benytter musikfiler.

BEMÆRKNINGER

• Du kan også udelukkende føje de videosnapshotscener til

afspilningslisten, du ønsker at se og arrangere deres

afspilningsrækkefølge.

• Initialisering af et hukommelseskort vil permanent slette alle musikfiler,

du måtte have overført fra den medfølgende Videokamera

Supplementdisk til kortet. (c Musikfilerne, som kom

forinstalleret i den indbyggede hukommelse, vil blive gendannet efter

den komplette initialisering.)

- Windows brugere: Benyt det medfølgende software ImageMixer 3 SE

til at overføre musikfiler fra den medfølgende Videokamera

Supplementdisk til et hukommelseskort, efter det er initialiseret. For

detaljer henvises til ‘ImageMixer 3 SE Softwareguide’ (pdf-fil).

- Mac OS brugere: Benyt Finderen til at overføre musikfiler fra [MUSIC]

mappen på den medfølgende Videokamera Supplementdisk til et

hukommelseskort, efter det er initialiseret. Se Om musikfilerne

(0 206) for mappestrukturen på hukommelseskortet.

• Overfør musikfilerne fra den medfølgende Videokamera

Supplementdisk til det hukommelseskort, der indeholder de optagelser,

du vil afspille med baggrundsmusik.

• Om videoafspilning sammenkædet med en ekstern afspiller:

- I nogle tilfælde bliver videoafspilningen måske ikke kædet korrekt

sammen med den eksterne afspiller. For eksempel, hvis lydstyrken fra

den eksterne afspiller er for svag, eller hvis lydsignalet indeholder

meget støj, etc.

92 Video


- Når du forbinder MIC-bøsningen til lydoutput fra en ekstern afspiller,

og du ikke kan justere signalstyrken, vil videokameraet automatisk

mindske lydstyrken fra den eksterne afspiller, når lydsignalet er for

kraftigt.

On-screen informationer og datakode

Du kan tænde eller slukke for de fleste on-screen informationer.

Betjeningsmetoder:

Tryk gentagende gange på h for at vise/skjule for on-screen

informationerne i følgende rækkefølge:

, metode:

• Alle informationer vises

• De fleste informationer slukket*

metode**:

• Alle informationer vises

• Kun datakode vises

• Alle informationer slukket

metode**:

• Alle informationer vises

• Kun optagelsesdato

og klokkeslæt vises

• Alle informationer slukket

* Ved at trykke på h skjules de fleste ikoner og informationer, som fremkommer

automatisk, men det vil ikke fjerne on-screen informationer, der blev tændt manuelt

(for eksempel on-screen markører eller lydniveaumeter).

**Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne.

Om datakoden

For hver optaget scene eller foto gemmer videokameraet en datakode

(dato/klokkeslæt for optagelsen, information om kamera setup mv.).

I metoden bliver denne information vist inde i Exif-informationspanelet,

mens afspilningskontrollerne vises på skærmen. i metoden kan du

vælge den information, der skal vises med y 8 [Datakode]

indstillingen.

Video 93


Afspilningsliste og scene operationer

Redigering af afspilningslisten: Tilføje, slette, flytte og afspille

Opret en afspilningsliste for kun at afspille de scener, du foretrækker

og i den rækkefølge, du vælger. Du kan afspille scenerne i

afspilningslisten med dine favoritsange som baggrundsmusik (0 89).

Betjeningsmetoder:

Tilføje scener til afspilningslisten.

1 Åbn [Original] eller [Videosnapshot] → [Original] indeksbilledet.

For at tilføje alle scener, der blev optaget på en bestemt dato, til

afspilningslisten, begræns de viste scener til kun at vise scener optaget

på denne dato (0 53).

2 Berør [a] for at åbne scene markeringsskærmbilledet.

3 Berør de individuelle scener, du vil føje til afspilningslisten.

• Der vil fremkomme et afkrydsningsmærke O på de markerede

scener. Berør en markeret scene igen for at fjerne

afkrydsningsmærket.

• For at markere alle scener på en gang: Berør [Vælg alle] i stedet for at

berøre individuelle scener. (Fjern på forhånd alle afkrydsningsmærker

fra scener, du måtte have markeret individuelt.)

4 Føj scenerne til afspilningslisten.

• Scenerne bliver føjet til afspilningslisten på samme medium, som de

er optaget på.

BEMÆRKNINGER

• At slette eller flytte scener i afspilningslisten vil ikke påvirke de originale

optagelser.

• Scener, som blev redigeret med det medfølgende software

ImageMixer 3 SE og derefter skrevet tilbage til videokameraet, kan

ikke føjes til afspilningslisten.

94 Video

[Redigér] 8 [Føj til afspilningsliste] 8 [Ja] 8 [OK]


• Du kan kopiere scener fra den indbyggede hukommelse (kun c)

eller fra hukommelseskort X til hukommelseskort Y (0 126) for at

medtage scener, der oprindeligt blev optaget i andre hukommelser, på

dette hukommelseskorts afspilningsliste.

Sletning af scener fra afspilningslisten

At slette scener fra afspilningslisten vil ikke påvirke dine originale

optagelser.

1 Åbn [Afspilningsliste] indeksbilledet.

Du kan berøre [b] 8 [Videosnapshot] 8 [Afspilningsliste] for at

åbne afspilningslisten for videosnapshotscener.

2 For at slette en enkelt scene, berør [c], og berør den scene, du vil

slette.

• [Tidslinje]-skærmbilledet fremkommer.

• Dette trin er ikke nødvendigt for at slette hele afspilningslisten.

3 Slette scenerne til afspilningslisten.

[Redigér] 8 [Slet] 8 [Ja]* 8 [OK]

* Hvis du valgte at slette alle scenerne i afspilningslisten, berør [Stop] for at

afbryde operationen, mens den foregår. Nogle scener vil ikke desto mindre blive

slettet.

Flytte scener i afspilningslisten

Flyt scener i afspilningslisten for at afspille dem i den rækkefølge, du

vælger.

1 Åbn [Afspilningsliste] indeksbilledet.

Du kan berøre [b] 8 [Videosnapshot] 8 [Afspilningsliste] for at

åbne afspilningslisten for videosnapshotscener.

2 Berør [c], og berør den scene, du vil flytte.

[Tidslinje]-skærmbilledet fremkommer.

3 Flyt scenen.

[Redigér] 8 [Flyt] 8 Berør en tom boks på skærmen for

at vælge den ønskede position 8 [OK] 8 [Ja]

Video 95


Optagelse af fotos og videosnapshotscener fra en film

Du kan optage videosnapshotscener, enkelte fotos eller en serie af

kontinuerlige fotos fra en tidligere optaget scene. For eksempel kan du

udskrive fotos fra en videooptagelse fra en fest eller oprette et lille

videoklip med videosnapshotscener med highlights fra en begivenhed.

Optagelse af en videosnapshotscene

1 Åbn det indeksbillede, der indeholder den scene, hvorfra du vil

optage videosnapshotscenen.

2 Afspil den ønskede scene.

3 Tryk på g for at optage videosnapshotscenen.

Videokameraet optager videosnapshotscenen i cirka 4 sekunder

(den blå ramme virker som en visuel proceslinje) og vender herefter

automatisk tilbage til pause i afspilningen. Du kan ændre længden på

de videosnapshotscener, du optager, med 8 8 [Længde på

videosnapshot] indstillingen.

4 Berør [B] for at vende tilbage til indeksbilledet.

96 Video

A Destinationsikon.

B Flyt scenen til den position, der er angivet med

destinationsikonet.

C Berør en tom boks for at vælge den som destination.

D Scene valgt til at skulle flyttes.

E Scenens oprindelige position og den aktuelt valgte

destination.

Betjeningsmetoder:


BEMÆRKNINGER

• En videosnapshotscene kan kun optages under afspilning; den kan ikke

optages under pause i afspilningen.

• Den optagede videosnapshotscene bliver gemt i samme hukommelse,

som den der indeholder kildescenen.

• Videosnapshotscener kan ikke optages fra følgende scenetyper.

- Scener, der er kortere end 1 sekund

- Scener, der blev redigeret med det medfølgende software

ImageMixer 3 SE, og som derefter blev skrevet tilbage til

hukommelsen.

• Når kildescenen selv er en videosnapshotscene, er du måske ikke i

stand til at optage en videosnapshotscene afhængig af kildescenen og

den aktuelt valgte længde for videosnapshotscener.

• Når du begynder at optage en videosnapshotscene, hvor der er kortere

end 1 sekund til afslutningen af scenen, vil videosnapshotscenen blive

optaget fra starten af den efterfølgende scene.

• Under afspilning af videosnapshotscener, der er optaget fra en tidligere

optaget film, kan du opleve uregelmæssigheder i billede/lyd i det punkt,

hvor afspilningen skifter til en ny scene.

Optagelse af fotos

Du kan optage et enkelt foto eller en serie fotos. Størrelsen af de

optagede fotos vil være [H 1920x1080], og det kan ikke ændres,

men du kan vælge fotokvaliteten.

Læs venligst VIGTIGT afsnittet (0 98), før du benytter et Eye-Fi kort.

Betjeningsmetoder:

For at vælge indstillinger for fotooptagelse

[MENU] 8 8 8 [Fotooptagelse fra video] 8

[A Enkelt foto] eller [B Fotosekvens] 8 [f]

Fortsæt fra samme menu:

[Fotooptagelseskvalitet] 8 Ønsket fotokvalitet* 8 [a]

* Det tal, der vises, angiver det omtrentlige antal fotos, der kan optages med den

valgte indstilling af billedkvaliteten.

Video 97


For at optage fotos

1 Afspil den scene, hvorfra du vil optage fotoet.

2 Hold pause i afspilningen i det punkt, du vil optage.

3 Tryk j helt ned.

For at optage en fotosekvens, hold j trykket ned. Scenen vil

blive afspillet som enkeltbilleder og hvert enkeltbillede vil blive optaget

som et separat foto.

4 Berør [B] for at vende tilbage til indeksbilledet.

VIGTIGT

• Når du optager fotos på et Eye-Fi kort i hukommelseskortholder Y, vil

fotos automatisk blive uploadet, hvis du er indenfor rækkevidden af et

konfigureret netværk. Kontroller altid, at Eye-Fi kort er blevet godkendt til

brug i landet/regionen. Se også Anvendelse af et Eye-Fi kort (0 146).

BEMÆRKNINGER

• Datakoden for fotoerne vil angive dato og klokkeslæt for optagelsen af

den originale scene.

• Fotos, der er optaget fra en scene med megen bevægelse, kan fremstå

sløret.

• Fotos vil blive optaget i den hukommelse, der er valgt til fotooptagelse.

•[B Fotosekvens]:

- Der kan optages op til 100 fotos på en gang.

- Fotosekvens optagelse vil standse, når slutningen af scene er nået

(afspilningen vil pause i begyndelsen af den efterfølgende scene).

- Fotos vil blive optaget i intervaller på 1/25 sekund.

Opdele scener

Du kan opdele scener (kun originale scener) for at bevare de bedste

dele og fjerne resten senere.

Betjeningsmetoder:

1 Åbn [Original] indeksbilledet.

2 Vælg den scene, du vil opdele og berør den for at starte afspilning

af den.

98 Video


3 Hold pause i afspilningen i det punkt, hvor du vil opdele scenen.

4 Åbn skærmbilledet for sceneopdeling.

[Redigér] 8 [Opdel]

5 Find om nødvendigt det præcise punkt.

• Under pause i afspilning: Berør [A] for at afspille scenen. Berør

[F] eller [E] for at springe et enkeltbillede baglæns/forlæns.

• Under afspilning: Berør [C] for pause i afspilningen. Berør [J] eller

[I] for hurtig afspilning baglæns/forlæns.

6 Opdel scenen.

[A Opdel] 8 [Ja]

• Videoen fra opdelingspunktet til slutningen af scenen vil fremkomme

som en ny scene i indeksbilledet.

BEMÆRKNINGER

• Under forlæns/baglæns enkeltbilledafspilning under opdeling af scener,

vil intervallet mellem enkeltbillederne være cirka 0,5 sekund.

• Hvis en scene ikke kan opdeles i det punkt, hvor du pausede

afspilningen, benyt forlæns/baglæns enkeltbilledafspilning, og opdel

herefter scenen.

• Under afspilning af en scene, der er blevet opdelt, kan du opleve nogle

uregelmæssigheder i billede/lyd i det punkt, hvor scenen blev delt.

• De følgende scener kan ikke opdeles:

- Videosnapshotscener og andre scener, der er for korte (mindre end

3 sekunder).

- Scener, der blev redigeret med det medfølgende software

ImageMixer 3 SE, og som derefter blev skrevet tilbage til

hukommelsen.

• Scener kan ikke opdeles indenfor 1 sekunder fra starten eller slutningen

af scenen.

Video 99


Fotos

100 Fotos

Se dette kapitel for detaljer op at tage fotos (avancerede

optagelsesfunktioner), vise fotos og udskrive dem. For detaljer

om grundlæggende fotooptagelse henvises til Dual Shot

metode (0 39).

Grundlæggende afspilning

Visning af fotos

Betjeningsmetoder:

1 Tryk på S.

2 Åbn [Fotos] indeksbilledet, hvis det ikke vises.

[b] 8 [Fotos]


3 Se efter de fotos, du vil afspille.

Flyt zoomkontrollen mod Q for at vise 15 fotos pr. side; flyt den mod

P for at vise 6 fotos pr. side.

A Hukommelse, som læses.

B Indeksbillede, som vises i øjeblikket.

C Stryg din finger mod venstre for næste indeksside.

D Stryg din finger mod højre for forrige indeksside.

E Vælg et andet indeksbillede for at læse andet indholdet

eller fra en anden hukommelse (0 50).

4 Berør det foto, du vil vise.

• Fotoet bliver vist i enkeltfoto-visning.

• Stryg din finger mod venstre/højre for at gennemse billederne et

efter et.

For at vende tilbage til indeksbilledet fra enkeltfoto-visning

1 Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne.

2 Berør [Q].

Funktionen Overspring fotos

Når du har optaget et stort antal fotos, kan du let overspringe et stort

antal fotos ved at benytte rullebjælken.

1 Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne.

2 Overspring fotos ved at benytte rullebjælken.

[g] 8 Stryg din finger mod venstre eller højre over

rullebjælken 8 [f]

Fotos 101


VIGTIGT

• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren

er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent

datatab.

- Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder.

- Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet.

- Skift ikke videokameraets betjeningsmetode.

• Følgende billedfiler bliver måske ikke vist korrekt.

- Billeder, der ikke er optaget med dette videokamera.

- Billeder redigeret på eller overført fra en computer.

- Billeder, hvis filnavne er blevet ændret.

Sletning af foto

Du kan slette de fotos, du ikke vil beholde.

Betjeningsmetoder:

Slette et enkelt foto

1 I enkeltfoto-visning, vælg det foto, du vil slette.

2 Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne.

3 Slet fotoerne.

4 Stryg din finger mod venstre/højre for at vælge et andet foto, som

skal slettes, eller berør [a].

Sletning af fotos fra indeksbilledet

1 Åbn [Fotos] indeksbilledet.

2 Berør [a] for at åbne foto markeringsskærmbilledet.

102 Fotos

[Redigér] 8 [Slet] 8 [d Fortsæt] 8 [Ja]

[b] 8 [Fotos]


3 Berør de individuelle fotos, du vil slette.

• Der vil fremkomme et afkrydsningsmærke O på de markerede fotos.

Berør et markeret foto igen for at fjerne afkrydsningsmærket.

• For at markere alle fotos på en gang: Berør [Vælg alle] i stedet for at

berøre individuelle fotos. (Fjern på forhånd alle afkrydsningsmærker

fra fotos, du måtte have markeret individuelt.)

4 Slet fotoerne.

[Redigér] 8 [Slet] 8 [Ja]* 8 [OK]

* Berør [Stop] for at afbryde operationen, mens den foregår. Nogle fotos vil ikke

desto mindre blive slettet.

VIGTIGT

• Vær forsigtig med at slette fotos. Slettede fotos kan ikke gendannes.

• Beskyttede fotos kan ikke slettes.

Fotos 103


Yderligere funktioner

Fotooptagelse i y manuel metode

Betjeningsmetoder:

1 Indstil metodevælgeren til y.

2 Tænd videokameraet.

• Som standard optages film og

fotos i den indbyggede

hukommelse (kun c) eller

på hukommelseskort X (d).

Du kan vælge den hukommelse,

der vil blive brugt til fotooptagelse

(0 35).

• Læs venligst VIGTIGT afsnittet, før

du benytter et Eye-Fi kort.

3 Berør [3] for at skifte til metode.

4 Tryk j halvvejs ned.

Når fokuseringen er indstillet automatisk, vil h blive grøn, og en eller

flere AF-rammer vil fremkomme.

5 Tryk j helt ned.

ACCESS-indikatoren vil blinke, så længe fotoet bliver optaget.

VIGTIGT

• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren

er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent

datatab.

- Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder.

- Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet.

- Skift ikke videokameraets betjeningsmetode.

• Når du optager fotos på et Eye-Fi kort i hukommelseskortholder Y, vil

fotos automatisk blive uploadet, hvis du er indenfor rækkevidden af et

konfigureret netværk. Kontroller altid, at Eye-Fi kort er blevet godkendt

til brug i landet/regionen. Se også Anvendelse af et Eye-Fi kort

(0 146).

104 Fotos


BEMÆRKNINGER

• Hvis motivet ikke er egnet til autofokus, bliver h gult. Justér

fokuseringen manuelt (0 72).

• Når motivet er for lyst, vil [Overeksp.] blinke på skærmen. I dette tilfælde

kan du benytte ekstratilbehøret 58 mm ND4-L eller ND8-L filter.

Sletning af et foto umiddelbart efter optagelse

Du kan slette et foto, du netop har optaget, mens du viser det indenfor

den tid, der er indstillet i 8 8 [Fotovisningstid] indstillingen.

Betjeningsmetoder:

Mens fotoet kontrolleres umiddelbart efter optagelse:

[d] 8 [Ja]

BEMÆRKNINGER

• Hvis du trykker på h under fotovisningstiden, vil fotoet fortsætte

med at blive vist. Tryk j halvvejs ned for at vende tilbage til

normal optagelsesmetode.

Valg af fotostørrelse og -kvalitet

Foto optages som JPG-filer. Som en generel regel, vælg en større

fotostørrelse for højere kvalitet. Vælg [K 3264x1296] størrelsen for

fotos med et aspektforhold på 16:9.

Betjeningsmetoder:

[FUNC.] 8 [MENU] 8 8 8 [Fotokvalitet/format] 8

Ønsket fotokvalitet* (øverste række) 8

Ønsket fotostørrelse* (nederste række) 8 [a]

* Det tal, der vises i højre hjørne, angiver det omtrentlige antal fotos, der kan optages

med den valgte indstilling af kvalitet/størrelse.

Fotos 105


Indstillinger

Højkapacitets hukommelseskort, som de, der normalt benyttes til

videooptagelse, kan indeholde et meget stort antal billeder. Som en

reference er det antal fotos, der kan optages på et 1 GB

hukommelseskort angivet i den efterfølgende tabel.

Omtrentlig antal fotos tilgængelig på et 1 GB hukommelseskort

Standardværdi

Hukommelseskort Fotokvalitet

Fotostørrelse ↓ E [Superfin] F

1 Denne størrelse er kun tilgængelig for samtidig optagelse i

metode for optagelse af fotos fra en film (0 96).

metode eller i

2 Cirka antal fotos, der aktuelt kan optages på hukommelseskortet. (Det maksimale

antal resterende foto, der vises på skærmen er 9999.)

[Fin] G [Normal]

L 3264x2456 170 260 520

K 3264x1840 230 345 695

M 1920x1440 505 760 1.500

H 1920x1080 1

670 1.000 1.970

N 640x480 4.395 6.350 11.430 2

BEMÆRKNINGER

• Det aktuelle antal fotos, der kan optages afhænger af motivet og

optagelsesbetingelserne.

• Videokameraet husker de sidst benyttede indstillinger, selv hvis du

indstiller videokameraet til metoden.

• Når du udskriver fotos, benyt de følgende retningslinjer som reference til

valg af udskrivningsstørrelse.

- L 3264x2456: Til at udskrive fotos op til A4 størrelse (29,7 x 42 cm).

- M 1920x1440: Til at udskrive fotos op til L størrelse (9 x 13 cm) eller

postkortstørrelse (10 x 14,8 cm).

- N 640x480: Til at sende fotos som vedhæftede til e-mail eller til

placering på en hjemmeside.

- K 3264x1840, H 1920x1080: Til at udskrive fotos med et 16:9

aspektforhold. (Wide-sized fotopapir kræves.)

106 Fotos


Flash

Du kan benytte flashen til at optage fotos på mørke steder.

Betjeningsmetoder:

HUSK AT TJEKKE

• Vælg et andet optagelsesprogram end [M Fyrværkeri].

1 Vælg flashmetoden.

[FUNC.] 8 [S Flash] 8 Ønsket indstilling 8 [a]

• Ikonet for den valgte flashmetode fremkommer.

2 Tryk på j, først halvvejs for at aktivere autofokus, og

dernæst helt ned for at optage fotoet.

Afhængig af den valgte indstilling og optagelsesbetingelserne, vil

flashen springe op udlades. Efter brug af flashen, tryk på pop-up

flashen for at lukke den.

Indstillinger ( Standardværdi)

[U Automatisk] Flashen udlades automatisk i henhold til motivets

belysning.

[V Auto Rødøje] Flashen udlades i henhold til motivets belysning.

Hjælpelampen lyser for at reducere rød-øjeeffekten.

[S Flash Til] Flashen udlades altid.

[W Flash Fra] Flashen udlades aldrig.

Anvend VFL-2 videoflashlampen

Du kan benytte ekstratilbehøret VFL-2 videoflashlampe som en ekstern

flash, når dens POWER-kontakt er indstillet til n ON. Proceduren for

indstilling af den eksterne flash er den samme, som for den

indbyggede flash.

Monter ekstratilbehøret VFL-2 videoflashlampe i mini avanceret

tilbehørskoen.

Se Anvend mini avanceret tilbehørskoen (0 82).

Fotos 107


fremkommer, når du tænder videoflashlampen (n ON). For

detaljer vedrørende brugen af videoflashlampen henvises til

betjeningsvejledningen for VFL-2.

BEMÆRKNINGER

• Flashen kan ikke udlades i følgende tilfælde:

- Når flashmetoden er indstillet til [U Automatisk] eller [V Auto Rødøje],

og du manuelt justerer eksponeringen.

- Under auto eksponeringsbracketing.

- Når flashmetoden er indstillet til [U Automatisk] eller [V Auto Rødøje],

og optagelsesprogrammet er indstillet til [q Natscene].

- Når du benytter en ekstra videolampe.

• Om AF-hjælpelyset: Når du trykker j halvvejs ned, kan mini

videolampen springe op, og hjælpelyset kan lyse kortvarigt op, hvis

motivets omgivelser er for mørke, for at hjælpe videokameraet med at

fokusere mere præcist (AF-hjælpelys).

- Du kan også indstille 8 8 [AF-hjælpelys] til [B Fra] således

hjælpelyset ikke aktiveres.

- Videokameraet er måske ikke i stand til at fokusere, selv om AFhjælpelyset

er tændt.

• Flashens rækkevidde er i praksis ca. 1 to 2 m. Den praktiske

rækkevidde med VFL-2 påsat er ca. 1 til 4 m. I alle tilfælde vil den

aktuelle rækkevidde afhænge af optagelsesbetingelserne.

• Flashens rækkevidde falder ved kontinuerlig optagelse.

• For at rød-øjereduktionen skal være effektiv, skal motivet se på

hjælpelampen. Graden af reduktionen afhænger af

optagelsesafstanden og af hvert individ.

• Flashmetoden kan ikke vælges, når eksponeringen er låst.

• Vi anbefaler ikke at benytte flashen, når ekstratilbehøret vidvinkelkonverter

eller telekonverter er påsat; dets skygge kan fremkomme i billedet.

Fremføringsmetode: Kontinuerlig optagelse og

eksponeringsbracketing

Optag en serie fotos af et motiv i bevægelse eller optag samme foto

ved 3 eksponeringsniveauer, så du senere kan vælge det foto, du

bedst kan lide.

Betjeningsmetoder:

108 Fotos


HUSK AT TJEKKE

• Vælg et andet optagelsesprogram end [M Fyrværkeri].

[FUNC.] 8 [Fremføringsmetode] 8 Ønsket indstilling 8 [a]

Indstillinger ( Standardværdi)

[A Enkelt] Optager et enkelt foto.

[D AE bracketing] Videokameraet optager samme foto 3 gange

med 3 forskellige eksponeringer (mørk, normal, lys i trin på

1/2 EV), så du kan vælge det foto, du synes bedst om.

[B Kontinuerlig], [C Hi-Speed kont.]

Optager en serie på op til 60 fotos, så længe du holder j

trykket ned. Der er to kontinuerlige optagelseshastigheder:

Normal (ca. 2,5 fotos/sekund) og high speed (ca. 4,1 fotos/

sekund).

Kontinuerlig optagelse/Hi-Speed kontinuerlig optagelse

1 Tryk j halvvejs ned for at aktivere autofokus.

2 Tryk j helt ned, og hold den trykket ned.

Auto eksponeringsbracketing

Tryk på j, først halvvejs for at aktivere autofokus, og dernæst

helt ned for at optage 3 fotos.

BEMÆRKNINGER

• De kontinuerlige optagelseshastigheder er omtrentlige og varierer med

optagelsesbetingelserne og motivet.

• Når flashen benyttes, vil den kontinuerlige optagelseshastighed falde til

ca. 1,7 fotos/sekund. Den kontinuerlige optagelseshastighed vil også

falde, når der benyttes langsomme lukkertider (1/25 eller langsommere).

Fotos 109


Tage fotos under videooptagelse (Samtidig optagelse)

Du kan optage fotos, selv når videokameraet er indstillet til

metode. Endvidere kan du optage fotos på samme tid, som du optager

video. Fotos, der optages med samtidig optagelse, vil have samme

aspektforhold som videoer (16:9).

Læs venligst VIGTIGT afsnittet (0 110), før du benytter et Eye-Fi kort.

Betjeningsmetoder:

[FUNC.] 8 [MENU] 8 8 8 [Samtidig optagelse] 8

Ønsket fotokvalitet* (øverste række)** 8

Ønsket fotostørrelse* (nederste række) 8 [a]

* Det tal, der vises i højre hjørne, angiver det omtrentlige antal fotos, der kan optages

med den valgte indstilling af kvalitet/størrelse.

**Berør [X], hvis du ikke vil benytte samtidig optagelse.

Betjeningsmetoder:

Under optagelse eller pause i optagelse, tryk på j for at

optage fotoet.

I metoden vil størrelsen/kvaliteten af fotos optaget under

videooptagelse (samtidig optagelse) være bestemt af indstillingerne

bestemt ved følgende procedure: Størrelsen/kvaliteten af fotos optaget i

pause i optagelsen vil være bestemt af fotostørrelsen indstillet i

metoden (0 105).

VIGTIGT

• Når du optager fotos på et Eye-Fi kort i hukommelseskortholder Y, vil

fotos automatisk blive uploadet, hvis du er indenfor rækkevidden af et

konfigureret netværk. Kontroller altid, at Eye-Fi kort er blevet godkendt til

brug i landet/regionen. Se også Anvendelse af et Eye-Fi kort (0 146).

BEMÆRKNINGER

• Fotokvaliteten vil være højere, når fotos bliver optaget i metoden

eller i metoden under pause i optagelsen.

• Fotos vil blive optaget i den hukommelse, der er valgt til fotooptagelse.

110 Fotos


• Fotos kan ikke optages samtidigt, når den digitale zoom eller en digital

effekt er aktiveret.

• Fotos kan ikke optages samtidigt i [K 3264x1840] størrelsen, når den

digitale telekonverter (0 76) er aktiveret.

• Under videooptagelse kan du, hvis fotos optages samtidigt i

[K 3264x1840] størrelsen, opleve et kort stop under afspilning af

videoen i det punkt, hvor der blev trykket på j.

Lysmålemetode

Videokameraet måler det lys, der reflekteres fra motivet for at beregne

de optimale eksponeringsindstillinger. Afhængig af motivet vil du

måske ændre den metode lyset måles og evalueres på.

Betjeningsmetoder:

HUSK AT TJEKKE

• Vælg et andet optagelsesprogram end Special Scene

optagelsesprogrammerne.

[FUNC.] 8 [Lysmålermetode] 8 Ønsket indstilling 8 [a]

Indstillinger ( Standardværdi)

[Q Evaluerende] Egnet til standardoptagelser, inklusive

modlysoptagelser. Videokameraet opdeler billedet i adskillige

områder, og lyset måles i dem alle for at opnå den optimale

eksponering af motivet.

[S Centervgt. gnsn.] Tager et gennemsnit af lyset målt over hele

skærmen med hovedvægten lagt på motivet i centrum.

[R Spot] Måler kun det område, der er indenfor spot punkt AErammen.

Benyt denne indstilling til at justere eksponeringen, så

den matcher motivet i skærmens centrum.

Fotos 111


Diasshow

Du kan afspille et diasshow med alle foto og endog sætte musik til.

Betjeningsmetoder:

1 Åbn [Fotos] indeksbilledet.

2 Vælg den baggrundsmusik, du vil benytte under afspilning af foto

diasshowet (0 89).

Diasshow indstillet til et musikspor

3 Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne, og berør

derefter [A] for at afspille diasshowet indstillet til det valgte

musikspor.

Diasshow, der ikke er kædet sammen med ekstern lyd

3 Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne, og berør

derefter [A] for at starte diasshowet.

4 Start musikafspilningen på den eksterne afspiller.

• Træk din finger mod venstre eller højre over lydstyrkebjælken for at

justere lydstyrken.

•Berør [C] for at stoppe diasshowet. Skjul om nødvendigt

afspilningskontrollerne.

For at skifte diasshowets overgangseffekter

[MENU] 8 z 8 [Diasshowovergang] 8

[Fra], [Opløs] eller [Diasbillede] 8 [a]

112 Fotos


Forstørre fotos under afspilning

I enkeltfoto-visning kan fotos forstørres op til 5 gange. R vil

fremkomme for fotos, der ikke kan forstørres.

Betjeningsmetoder:

1 Flyt zoomkontrollen mod P.

• Fotoet bliver forstørret 2 gange, og der

fremkommer en ramme, som angiver

positionen af det forstørrede område.

• For at forstørre fotoet yderligere, flyt

zoomkontrollen mod P. For at

formindske forstørrelsen, flyt den

mod Q.

2 Stryg din finger over billedet for at vise

det område, du vil se forstørret.

For at annullere forstørrelsen, flyt zoomkontrollen mod Q indtil

rammen forsvinder.

Rotation af fotos

Du kan rotere fotos 90 grader for at ændre deres orientering.

Betjeningsmetoder:

1 I enkeltfoto-visning, vælg det foto, du vil rotere.

2 Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne.

3 Rotér billedet.

[Redigér] 8 [Rotér] 8 [q] (90° mod venstre) eller

[r] (90° mod højre)

4 Stryg din finger mod venstre/højre for at vælge et andet foto, som

skal roteres, eller berør [a].

Fotos 113


Histogram information

I enkeltfoto-visning kan du vise histogrammet og ikonerne for alle de

funktioner, der blev benyttet på optagelsestidspunktet (Exifinformationspanel).

Histogrammet vil også blive vist umiddelbart efter

fotoet er optaget.

Benyt histogrammet som en reference til at kontrollere den korrekte

eksponering for fotoet.

Betjeningsmetoder: *

* I metode vil histogrammet blive vist,

mens et foto vises umiddelbart efter det er

blevet optaget.

Berør skærmen for at vise

afspilningskontrollerne.

Histogrammet og Exifinformationspanelet

vises ligeledes. Tryk

Skygger

Højlys

påh for at skjule histogrammet og Exif-informationspanelet.

Området i højre side af histogrammet repræsenterer højlysene, og i

venstre side repræsenterer skyggerne. Et foto, hvis histogram er mest

dominerende mod højre, er relativt lyst, mens et, hvis histogram er

størst til venstre, er relativt mørkt.

Beskytte fotos

Du kan beskytte fotos mod utilsigtet sletning.

Betjeningsmetoder:

Beskyttelse af enkelte fotos

1 I enkeltfoto-visning, vælg det foto, du vil beskytte.

2 Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne.

114 Fotos

Pixelantal


3 Beskyt billedet.

[Redigér] 8 [Beskyt] 8 [B]

• A fremkommer, og billedet kan ikke slettes. Berør [B] igen for at

fjerne beskyttelsen.

4 Stryg din finger mod venstre/højre for at vælge et andet foto, som

skal beskyttes, eller berør [a].

Beskyttelse af fotos fra indeksbilledet

1 Åbn [Fotos] indeksbilledet.

2 Berør [a] for at åbne foto markeringsskærmbilledet.

3 Berør de individuelle fotos, du vil beskytte.

• Der vil fremkomme et afkrydsningsmærke O på de markerede fotos.

Berør et markeret foto igen for at fjerne afkrydsningsmærket.

• For at markere alle fotos på en gang: Berør [Vælg alle] i stedet for at

berøre individuelle fotos. (Fjern på forhånd alle afkrydsningsmærker

fra fotos, du måtte have markeret individuelt.)

4 Beskyt fotoerne.

[Redigér] 8 [Beskyt] 8 [Beskyt]* 8 [OK]

* Berør [Fjern beskyttelse] for at fjerne beskyttelsen fra de markerede fotos.

VIGTIGT

• Initialisering af hukommelsen vil permanent slette alle optagelser,

inklusive de beskyttede fotos.

Fotos 115


- Andre funktioner du kan benytte, når du optager foto

Du kan også benytte følgende funktioner...

De følgende funktioner og faciliteter for videokameraet kan benyttes

både til videooptagelse eller til at optage foto. Måden at indstille og

benytte dem på er allerede forklaret i detaljer, så vi henviser dig til de

relevante sider i “Video”-afsnittet.

•Zoom (0 43)

• Hurtigstart (0 44)

• Optagelsesprogrammer (0 58, 60, 68)

• Ansigtsgenkendelse (0 64)

• Touch & Track (0 65)

• Digitale effekter (0 67)

• Manuel eksponeringsjustering (0 70)

• Manuel fokusering (0 72)

• Hvidbalance (0 75)

• Billedeffekt (0 77)

• Mini videolys (0 78)

• Selvudløser (0 79)

116 Fotos


Udskrive fotos

Udskrive fotos (Direct Print)

Videokameraet kan tilsluttes til enhver PictBridge-kompatibel printer.

Du kan også på forhånd markere de fotos, du vil udskrive og indstille

det ønskede antal kopier som en printbestilling (0 119).

Canon printere: SELPHY printere i CP, DS og

ES serierne og inkjet printere forsynet med

PictBridge logoet.

Betjeningsmetoder:

Tilslutning af videokameraet til printeren

1 I enkeltfoto-visning, vælg det foto, du vil udskrive.

2 Tænd printeren.

3 Tilslut videokameraet til printeren med det medfølgende USBkabel.

• Tilslutning D. Se Tilslutningsdiagrammer (0 124).

• Hvis skærmbilledet for valg af devicetype fremkommer, vælg

[Computer/printer].

• V fremkommer og skifter til D.

VIGTIGT

•Hvis V fortsætter med at blinke (i mere end 1 minut), eller hvis D

ikke fremkommer, er videokameraet ikke korrekt tilsluttet printeren.

I dette tilfælde fjernes USB-kablet fra videokameraet og printeren.

Tænd dem begge igen efter et kort øjeblik, indstil videokameraet til

-metoden og tilslut dem igen.

• Under følgende handlinger, vil en printer ikke blive genkendt, selv om du

tilslutter den til videokameraet.

- Sletning af alle fotos

- Sletning af alle printbestillinger

BEMÆRKNINGER

• vil fremkomme for fotos, der ikke kan udskrives.

• Vi anbefaler at forsyne videokameraet med strøm via den kompakte

strømforsyning.

Fotos 117


• Se også betjeningsvejledningen til printeren.

• Hvis du ikke har planer om at benytte ekstratilbehøret DVD-brænder

DW-100, kan du indstille 8 8 [USB-tilslutningstype] til

[N Computer/printer], hvorved skærmbilledet for valg af devicetype

ikke fremkommer, hver gang du tilslutter videokameraet til en printer.

• For bedst ydeevne, når du tilslutter videokameraet til en PictBridgekompatibel

printer, anbefaler vi at holde fotoantallet i hukommelsen

under 100 fotos.

Udskrivning af et enkelt foto

Når videokameraet er tilsluttet korrekt til printeren og det foto, du vil

udskrive, vises i enkeltfoto-visning:

[E] 8 [Ja]

• Udskrivningen starter. Når printeren er færdig med at udskrive fotoet, vil

videokameraet vende tilbage til enkeltfoto-visning.

•Berør [Stop] 8 [Ja] for at afbryde udskrivningen, mens den foregår.

• Stryg din finger til venstre/højre for at vælge et andet foto til udskrivning.

For at skifte papirstørrelse

[MENU] 8 8 8 [Papirindstillinger] 8

Ønsket papirindstilling 8 [a]

BEMÆRKNINGER

• Udskrivningsindstillingerne og [Standard] indstillingerne afhænger af

printeren. For detaljer henvises til din printers betjeningsvejledning.

Når du har afsluttet udskrivningen

Fjern USB-kablet fra videokameraet og printeren, og sluk

videokameraet.

118 Fotos


Udskrivningsfejl

Hvis der opstår en fejl under udskrivningen, vil der fremkomme en

fejlmeddelelse, (f.eks. [Mangler papir]), på videokameraets skærm.

Løs problemet, som angivet i listen over fejlmeddelelser (0 187) og i

printerens betjeningsvejledning.

• Canon’s PictBridge-kompatible printere: Hvis udskrivningen ikke

genoptages automatisk efter du har løst problemet, berør [Fortsæt] for

at genoptag udskrivningen. Hvis dette punkt ikke er tilgængeligt, berør

[Stop], og genstart herefter udskrivningen fra begyndelsen.

• Andre printere, eller hvis fejlen stadig optræder med en Canon-printer: Hvis

udskrivningen ikke genoptages automatisk, fjern USB-kablet, og sluk

videokameraet. Efter kort tid, tænd videokameraet og tilslut USB-kablet

igen.

Printbestillinger

Du kan på forhånd markere fotos, du vil udskrive blandt dem, der er

optaget på et hukommelseskortet, og vælge det ønskede antal kopier

som en printbestilling. Senere kan du helt enkelt udskrive

printbestillingerne ved at indsætte hukommelseskortet i SD

hukommelseskortrillen i DPOF-kompatible printere eller selvbetjenings

digitale fotoautomater. Du kan angive printbestillinger for op til 998 fotos.

Betjeningsmetoder:

Markere enkelte fotos med printbestillinger

1 I enkeltfoto-visning vælg det foto, du vil markere med en

printbestilling.

Kontrollér, du viser de fotos, der er optaget på et hukommelseskort.

( eller fremkommer ved siden af fotonummeret.)

2 Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne.

3 Marker fotoet med en printbestilling.

[Redigér] 8 [Printbestillinger] 8 [Z] eller [O] for at

indstille antallet af kopier 8 [Vælg]

• Det totale kopiantal i DPOF printbestillingen fremkommer ved siden

af H ikonet.

Fotos 119


• Printbestillingen annulleres ved at indstille antallet af kopier til 0.

4 Stryg din finger mod venstre/højre for at vælge et andet foto, som

skal markeres med en printbestilling, eller berør [a].

Indstilling af printbestillinger fra indeksbilledet

1 Åbn [Fotos] indeksbilledet.

Kontrollér, du har valgt 4 eller 7 fanen (hukommelseskort X eller Y).

2 Berør [a] for at åbne foto markeringsskærmbilledet.

3 Berør de individuelle fotos, du vil markere med en printbestilling.

• Der vil fremkomme et afkrydsningsmærke O på de markerede fotos.

Berør et markeret foto igen for at fjerne afkrydsningsmærket.

• For at markere alle fotos på en gang: Berør [Vælg alle] i stedet for at

berøre individuelle fotos. (Fjern på forhånd alle afkrydsningsmærker

fra fotos, du måtte have markeret individuelt.)

4 Markér fotoerne med printbestillinger.

Indstillinger

[Én kopi af hver] Indstiller en printbestilling på 1 kopi af hvert af de

markerede fotos.

[Fjern printbestillinger] Fjerner alle printbestillingerne fra de

markerede fotos.

BEMÆRKNINGER

• c For at indstille printbestillinger for fotos optaget i den

indbyggede hukommelse, kopier fotoerne til hukommelseskort Y på

forhånd.

120 Fotos

[Redigér] 8 [Printbestillinger] 8 Ønsket indstilling 8 [OK]


Eksterne tilslutninger

Dette kapitel forklarer, hvordan du tilslutter dit videokamera til

et eksternt udstyr, så som et TV, en VCR eller en computer.

Bøsninger på videokameraet

1USB-bøsning

Adgang: Åbn sidedækslet over bøsningerne.

2HDMI OUT-bøsning*

Adgang: Åbn sidedækslet over bøsningerne.

HDMI OUT-bøsningen giver en høj-kvalitets

digital tilslutning, der kombinerer audio og video

i et enkelt praktisk kabel.

3COMPONENT OUT-bøsning*

Adgang: Åbn LCD-panelet og dækslet over

bøsningerne.

Videokomponent-bøsningen er kun for video.

Når du benytter tilslutning B, glem ikke audio

tilslutningerne gennem AV OUT/X-bøsningen.

4AV OUT/X-bøsning

Adgang: Åbn LCD-panelet og dækslet over

bøsningerne.

Lyden fra den indbyggede højttaler vil blive

afbrudt, når STV-250N stereo-videokablet er

tilsluttet til videokameraet. Justér lydstyrken på

det tilsluttede TV.

* Når du tilslutter et kabel til videokameraet, skal du være sikker på at placere kablet,

således trekantmærket på kablets stik peger opad.

Eksterne tilslutninger 121


Tilslutningsdiagrammer

I følgende tilslutningsdiagrammer viser venstre side bøsningerne på

videokameraet og højre side viser (kun som reference) et eksempel på

bøsninger på tilsluttet udstyr.

Tilslutning A HDMI

Type: Digital Kvalitet: High-definition Kun output

Tilslutning til et high-definition TV (HDTV) med en HDMI indgangsbøsning.

HTC100 HDMI-kabel

(ekstratilbehørl)

(HDMI mini connector) (standard HDMI

connector)

Om HDMITM tilslutningen

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-tilslutningen (A) er en

praktisk fuldkommen digital tilslutning, der benytter et enkelt kabel til

både video og lyd. Når du tilslutter videokameraet til et HDTV, der er

forsynet med en HDMI-bøsning, kan du nyde afspilning af video og

audio i den højeste kvalitet.

- HDMI OUT-bøsningen på videokameraet er kun en udgang. Tilslut den

ikke til en HDMI-udgangsbøsning på et eksternt udstyr, da dette vil

kunne skade videokameraet.

- Når videokameraet er tilsluttet et HDTV ved brug af tilslutning A, vil der

ikke være videooutput fra andre bøsninger.

- Korrekt funktionalitet kan ikke garanteres, når videokameraet tilsluttes

DVI-monitorer.

- Afhængig af HDTV'et vil korrekt afspilning af personligt videoindhold måske

ikke være muligt med tilslutning A. Prøv en af de andre tilslutninger.

122 Eksterne tilslutninger


Tilslutning B Komponent video

Type: Analog Kvalitet: High-definition Kun output

Tilslutning til et high-definition TV (HDTV) med komponent video indgangsbøsninger. Skift

følgende indstillinger på videokameraet:

- 6 8 [AV/hovedtelefoner] til [H AV]

CTC-100/S komponentkabel

(medfølger)

STV-250N stereo-videokabel

(medfølger)

Tilslutning C Komposit video

Type: Analog Kvalitet: Standard-definition Kun output

Tilslutning til et standard TV eller en VCR med audio/video indgange. Skift følgende

indstillinger på videokameraet:

- y 8 [Tv-type] i henhold til TV-apparatet (widescreen eller 4:3), hvis TV'et ikke

automatisk kan detektere og ændre aspektforholdet

- 6 8 [AV/hovedtelefoner] til [H AV]

STV-250N stereo-videokabel

(medfølger)

Rød

Blå

Grøn

Hvid

Rød

Gul

Hvid

Rød

Eksterne tilslutninger 123


Tilslutning c Komposit video (SCART)

I alle henseender eksakt den samme tilslutning som tilslutning C.

Tilslut til et standard TV eller VCR med SCART-indgang. Kræver en SCART-adapter (fås i

handlen).

Tilslutning D USB

Type: Digital datatilslutning

Tilslutning til en computer for at gemme dine optagelser, til ekstratilbehøret DVD-brænder

DW-100 for at fremstille DVD-diske med dem, eller til en printer for at udskrive fotos.

BEMÆRKNINGER

• Forsyn videokameraet med strøm fra den kompakte strømforsyning, og

tilslut det først derefter til computeren med det medfølgende USB-kabel

i følgende tilfælde.

- For at tilbageføre scener, som var optaget med dette videokamera og

tidligere gemt på en computer.

- For at overføre musikfiler fra den medfølgende Videokamera

Supplementdisk for at kunne benytte dem som baggrundsmusik.

124 Eksterne tilslutninger

STV-250N stereo-videokabel

(medfølger)

USB-kabel

(medfølger)

Rød

Hvid

Gul

SCART-adapter

(fås i handlen)


Afspilning på en TV-skærm

Tilslut videokameraet til et TV for at opleve dine optagelser sammen

med familie og venner. Afspilning på et HDTV ved brug af highdefinition

tilslutningerne vil give den bedste afspilningskvalitet.

Betjeningsmetoder:

1 Sluk for videokameraet og TV’et.

2 Tilslut videokameraet til TV’et.

Se Tilslutningsdiagrammer (0 122), og vælg den mest

hensigtsmæssige tilslutning for dit TV.

3 Tænd for det tilsluttede TV.

Vælg samme bøsning på TV’et som videoindgang, som du har tilsluttet

videokameraet. Se betjeningsvejledning for det tilsluttede TV.

4 Tænd videokameraet, og indstil det til eller metode.

Afspil videoerne eller fotoene.

BEMÆRKNINGER

• For at afspille film korrekt, der er optaget med x.v.Colour (0 158) på et

HDTV kompatibelt med denne standard, skal der måske foretages

yderligere indstillinger på det tilsluttede HDTV. Se

betjeningsvejledningen til TV’et.

• Vi anbefaler at forsyne videokameraet med strøm via den kompakte

strømforsyning.

• Tilslutning C eller c: Når du afspiller dine 16:9 videoer på et standard

TV-apparat med et 4:3 aspektforhold, vil TV-apparatet automatisk skifte

til widescreen metode, hvis det er kompatibelt med WSS systemet.

Ellers skal du skifte TV’s aspektforhold manuelt.

Eksterne tilslutninger 125


Gemme og udveksling af dine optagelser

Kopiere optagelserne til et hukommelseskort

Du kan kun kopiere dine optagelser en vej: Fra den indbyggede

hukommelse eller fra hukommelseskort X til hukommelseskort Y.

Scener og fotos vil blive kopieret fra det indeksbillede, du valgte, til det

korresponderende indeksbillede på hukommelseskortet.

Læs venligst VIGTIGT afsnittet (0 128), før du benytter et Eye-Fi kort.

HUSK AT TJEKKE

• Vær sikker på det hukommelseskort, du vil kopiere dine optagelser til, er

i hukommelseskortholder Y.

Kopiere scener

Betjeningsmetoder:

1 Åbn det indeksbillede, der indeholder de scener, du vil kopiere.

•Vælg f fanen for at kopiere scener fra den indbyggede

hukommelse (kun c) eller 4 fanen for at kopiere scener fra

hukommelseskort X.

• [Original] eller [Videosnapshot] → [Original] indeksbillede: For at

kopiere alle scener, der blev optaget på en bestemt dato, begræns

de viste scener til kun at vise scener optaget på denne dato (0 53).

2 Berør [a] for at åbne scene markeringsskærmbilledet.

Når du kopierer scener fra [Afspilningsliste] indeksbilledet (inklusive

afspilningslisten med videosnapshot scener), kan du ikke markere

individuelle scener; i stedet vil hele afspilningslisten blive kopieret. Gå

direkte til trin 4.

3 Berør de individuelle scener, du vil kopiere.

• Der vil fremkomme et afkrydsningsmærke O på de markerede

scener. Berør en markeret scene igen for at fjerne

afkrydsningsmærket.

• For at markere alle scener på en gang: Berør [Vælg alle] i stedet for at

berøre individuelle scener. (Fjern på forhånd alle afkrydsningsmærker

fra scener, du måtte have markeret individuelt.)

126 Eksterne tilslutninger


4 Kopiér scenerne.

[Redigér] 8 [Kopiér (f97)] (kun c) eller

[Kopiér (497)] 8 [Ja]* 8 [OK]

* Berør [Stop] for at afbryde operationen, mens den foregår.

Kopiere et enkelt foto

Betjeningsmetoder:

1 I enkeltfoto-visning, vælg det foto, du vil kopiere.

Vær sikker på, du viser fotos optaget i den indbyggede hukommelse

(kun c) eller på hukommelseskort X. (f eller 4

fremkommer ved siden af fotonummeret.)

2 Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne.

3 Kopiér fotoet.

[Redigér] 8 [Kopiér (f97)] (kun c) eller

[Kopiér (497)] 8 [i Fortsæt] 8 [Ja]

4 Stryg din finger mod venstre/højre for at vælge et andet foto, som

skal kopieres, eller berør [a].

Kopiering af fotos fra indeksbilledet

Betjeningsmetoder:

1 Åbn [Fotos] indeksbilledet.

Vælg f fanen for at kopiere scener fra den indbyggede hukommelse

(kun c) eller 4 fanen for at kopiere scener fra

hukommelseskort X.

2 Berør [a] for at åbne foto markeringsskærmbilledet.

Eksterne tilslutninger 127


3 Berør de individuelle fotos, du vil kopiere.

• Der vil fremkomme et afkrydsningsmærke O på de markerede fotos.

Berør et markeret foto igen for at fjerne afkrydsningsmærket.

• For at markere alle fotos på en gang: Berør [Vælg alle] i stedet for at

berøre individuelle fotos. (Fjern på forhånd alle afkrydsningsmærker

fra fotos, du måtte have markeret individuelt.)

4 Kopiér fotoerne.

[Redigér] 8 [Kopiér (f97)] (kun c) eller

[Kopiér (497)] 8 [Ja]* 8 [OK]

* Berør [Stop] for at afbryde operationen, mens den foregår.

VIGTIGT

• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren

er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent

datatab.

- Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder.

- Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet.

- Skift ikke videokameraets betjeningsmetode.

• Når du optager fotos på et Eye-Fi kort i hukommelseskortholder Y, vil

fotos automatisk blive uploadet, hvis du er indenfor rækkevidden af et

konfigureret netværk. Kontrollér altid, at Eye-Fi kort er blevet godkendt til

brug i landet/regionen. Se også Anvendelse af et Eye-Fi kort (0 146).

BEMÆRKNINGER

• I de følgende tilfælde er du måske ikke i stand til at kopiere optagelser til

hukommelseskortet:

- Hvis dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder er åben.

- Hvis LOCK-kontakten på hukommelseskort Y er indstillet til at

forhindre skrivning.

- Hvis der ikke er noget hukommelseskort i hukommelseskortholder Y.

• Scener, som blev redigeret med det medfølgende software

ImageMixer 3 SE og derefter skrevet tilbage til videokameraet, kan

ikke kopieres til hukommelseskortet.

• Hvis der ikke er tilstrækkeligt plads på hukommelseskort Y, vil så

mange fotos som muligt blive kopieret, før kopieringen stopper.

128 Eksterne tilslutninger


Gemme optagelser på en computer

Film optaget med dette videokamera bliver gemt i den indbyggede

hukommelse (kun c) eller på hukommelseskort. Da pladsen er

begrænset, skal du være sikker på at gemme dine optagelser på en

computer med jævne mellemrum.

Gemme film

Med det medfølgende software ImageMixer 3 SE kan du gemme

scener på din computer. Om nødvendigt kan videofiler, der tidligere er

gemt på en computer, gendannes tilbage til videokameraet. Softwaret

indeholder også mange muligheder for at organisere dit videobibliotek,

redigere video og mere.

Installation

Se ‘PIXELA Applications’ Installationsvejledning.

Anvend softwaret

Se ‘ImageMixer 3 SE Softwareguide’ (pdf-fil).

Gemme fotos

Med det medfølgende software Photo Application kan du gemme

fotos på din computer og let organisere og redigere dem.

Installation

Installer softwaret, før du slutter videokameraet til computeren første

gang. Se også de relevante afsnit i ‘Photo Application’

Betjeningsvejledningen (r pdf-fil) i [MANUALS_DANISH]

mappen på den medfølgende Videokamera Supplementdisk.

Installer det medfølgende Photo Application software ved at følge

instruktionerne i softwarets betjeningsvejledning.

r Se Installation af Photo Application.

Eksterne tilslutninger 129


Førstegangstilslutning til en computer, der kører Windows

Kun Windows brugere: Første gang du tilslutter videokameraet til

computeren, skal du også vælge CameraWindow’s indstillinger for

automatisk indlæsning.

r Se Start CameraWindow.

Anvend softwaret

1 Forsyn videokameraet med strøm ved brug af den kompakte

strømforsyning.

2 Indstil videokameraet til metode, i enkeltfoto-visning.

3 Tilslut videokameraet til computeren med det medfølgende USBkabel.

• Tilslutning D. Se Tilslutningsdiagrammer (0 124).

• Hvis skærmbilledet for valg af devicetype fremkommer, vælg

[Computer/printer].

4 Gem fotos på computeren.

r Se Downloadning af still-billeder til computeren.

VIGTIGT

• Når videokameraet er tilsluttet en computer:

- Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder, og fjern

ikke hukommelseskortene.

- Du må ikke læse, ændre eller slette nogen som helst af

videokameraets mapper eller filer direkte fra computeren, da dette kan

resultere i permanent datatab. Gem altid dine film på computeren, og

gendan dem til videokameraet ved hjælp af det medfølgende software

ImageMixer 3 SE.

• Betjeningen virker måske ikke korrekt afhængig af softwaret og

specifikationerne/indstillingerne på din computer.

• Hvis du vil benytte billedfilerne på din computer, lav kopier af dem først.

Benyt kopierne, og behold originalerne.

• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren

er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent

datatab.

- Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder.

- Fjern ikke USB-kablet.

- Sluk ikke for videokameraet eller computeren.

- Skift ikke videokameraets betjeningsmetode.

130 Eksterne tilslutninger


• Når du gendanner videofiler til videokameraet, som tidligere blev gemt

på computeren, må du ikke fjerne USB-kablet eller slukke for

videokameraet eller computeren. Hvis det sker, kan det resultere i

scener, der ikke kan afspilles på videokameraet.

BEMÆRKNINGER

• Se også betjeningsvejledningen til computeren.

• Brugere af Windows 7, Windows Vista, Windows XP og Mac OS X: Dit

videokamera er forsynet med standard Picture Transfer Protocol (PTP),

som tillader at overføre fotos (kun JPEG) ved helt enkelt at tilslutte

videokameraet til en computer med det medfølgende USB-kabel uden

at skulle installere det medfølgende software Photo Application.

• Hvis du ikke har planer om at benytte ekstratilbehøret DVD-brænder

DW-100, kan du indstille 8 8 [USB-tilslutningstype] til

[N Computer/printer], hvorved skærmbilledet for valg af devicetype

ikke fremkommer, hver gang du tilslutter videokameraet til en printer.

• Hvis du tilslutter videokameraet til en computer, mens det er indstillet til

metoden, vil processen med at oprette miniaturebilleder for

scenerne starte automatisk. Hvis din plan var at gemme fotos på

computeren, kan du berøre [Spring over] for at afbryde processen og

benytte computerens Sikker fjernelse af hardware funktion (Windows)

eller Eject funktion (Mac OS) til at afbryde forbindelsen til

videokameraet. Afmonter USB-kablet, indstil videokameraet til

metoden, og genopret forbindelsen

Gemme film på high-definition diske (AVCHD/Blu-ray diske)

Du kan gemme dine videooptagelser i high-definition ved at fremstille

AVCHD eller Blu-ray diske på din computer ved hjælp af det

medfølgende software ImageMixer 3 SE.

Installation

Se ‘PIXELA Applications’ Installationsvejledning.

Anvend softwaret

Se ‘ImageMixer 3 SE Softwareguide’ (pdf-fil).

Selv uden en computer kan du gemme dine videooptagelser i highdefinition

ved at fremstille AVCHD diske med ekstratilbehøret DVDbrænder

DW-100. Læs dette afsnit sammen med de relevante afsnit i

betjeningsvejledningen til DW-100.

Eksterne tilslutninger 131


Betjeningsmetoder:

Forberedelser på videokameraet

1 Forsyn videokameraet med strøm ved brug af den kompakte

strømforsyning.

2 Åbn [Original], [Afspilningsliste] eller [Videosnapshot] → [Original]/

[Afspilningsliste] indeksbilledet.

AVCHD diske, der er fremstillet med ekstratilbehøret DVD-brænder

DW-100, kan ikke indeholde scener optaget i MXP metode. Hvis du

har optaget scener i MXP metoden, skal du kun tilføje de scener på

forhånd til afspilningslisten, der er optaget i andre metoder og fremstille

disken fra [Afspilningsliste] indeksbilledet.

3 Kun for originale optagelser: Vælg, om du vil tilføje alle scenerne

til disken eller kun de scener, der ikke tidligere er føjet til en disk.

Når du fremstiller en disk fra [Afspilningsliste] indeksbilledet (inklusive

afspilningslisten for videosnapshotscener), vil disken indeholde hele

afspilningslisten.

[MENU] 8 8 8 [Føj optagelser til disk] 8

[Alle scener] eller [Resterende scener] 8 [a]

Tilslutning af DVD-brænder DW-100 og fremstilling af AVCHD diske

1 Tænd DVD-brænderen.

s Se Fremstilling af DVD'er.

2 Tilslut videokameraet til DVD-brænderen med det medfølgende

USB-kabel.

• Tilslutning D. Se Tilslutningsdiagrammer (0 124) og

s Tilslutninger.

• Hvis skærmbilledet for valg af devicetype fremkommer, berør

[Dvd-brænder].

• Når tilslutningen er udført, vil [Ingen disk] blive vist.

132 Eksterne tilslutninger


3 Indsæt en helt ny disk i DVD-brænderen.

• Benyt OPEN/CLOSE-tasten på DVD-brænderen til at åbne og lukke

diskskuffen.

• Når disken er blevet genkendt, fremkommer et informationsbillede

med den DVD-type, du fremstiller og omtrentlig tid og antal diske,

der kræves (baseret på den disk du indsatte).

• Hvis du indsatte en DVD-RW-disk, der allerede indeholdt data vil

[Disken indeholder allerede data.] blive vist. For at overskrive dataene

(slette det tidligere indhold på disken), berør [OK] 8 [Ja].

4 Tryk på start tasten på DVDbrænderen.

• Der fremkommer en procesbjælke på

skærmen.

• Når du har trykket på start-tasten (når

den aktuelle disk brændes), kan

operationen ikke afbrydes.

• Når den sidste disk er lukket, vil [Opgave udført] blive vist. Tag disken

ud, og luk diskskuffen.

Når dataene kræver flere diske

Når en disk er lukket, vil den automatisk blive skubbet ud, og der

fremkommer en meddelelse. Indsæt den næste disk, og luk

diskskuffen.

For at oprette en ekstra kopi af samme disk

Når operationen er afsluttet, indsæt en helt ny disk, luk diskskuffen, og

gentag operationen.

VIGTIGT

• AVCHD diske, der er fremstillet med ekstratilbehøret DVD-brænder

DW-100, kan ikke indeholde scener optaget i MXP metode. Benyt det

medfølgende software ImageMixer 3 SE til at gemme disse scener.

• Når videokameraet er tilsluttet DVD-brænderen, må du ikke åbne

dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder, og du må ikke

fjerne hukommelseskortene.

Eksterne tilslutninger 133


• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren

videokameraet er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det

resultere i permanent datatab.

- Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder.

- Fjern ikke USB-kablet.

- Fjern ikke den kompakte strømforsyning, og sluk ikke for

videokameraet eller DVD-brænderen.

• For vigtige informationer om håndtering af dine diske, se

s Advarsler vedrørende håndtering.

BEMÆRKNINGER

• Hvis en scene er for stor til en disk, kan den blive opdelt og fortsætte på

den næste disk.

• Hvis videokameraet indeholder et for stort antal scener til at blive gemt

på disken, kan det tage meget lang tid for det at fuldføre tilslutningen til

DVD-brænderen (punkt 2 ovenfor). For den bedste ydeevne anbefaler vi

at begrænse antallet af gemte scener til 500 eller mindre. (Med 500

scener, vil det tage cirka 3 minutter at fuldføre tilslutningen.)

Afspilning af AVCHD diske fremstillet med DVD-brænder DW-100

AVCHD diske fremstillet

med DW-100

(ingen MXP scener)

* Indsæt ikke en disk i et ikke-kompatibelt udstyr, da du måske ikke kan skubbe

disken ud.

Afspilning af AVCHD diske ved brug af DVD-brænder DW-100

Du kan også benytte ekstratilbehøret DVD-brænder DW-100 og

videokameraet til at afspille high-definition (AVCHD) diske på et TV.

Dette er meget bekvemt til for eksempel til at afspille dine diske på

steder, hvor der ikke findes en AVCHD-kompatibel DVD-afspiller.

Betjeningsmetoder:

134 Eksterne tilslutninger

DW-100

AVCHD-kompatible

DVD-afspillere, Blu-ray

disk-afspillere

DVD-afspillere ikke

kompatible

med AVCHD*

O O a


1 Tilslut videokameraet til TV’et.

Se Tilslutningsdiagrammer (0 122). Vælg tilslutning A eller B for at

nyde high-definition afspilning.

2 Tænd videokameraet, og indstil det til metode.

3 Tænd DVD-brænderen, og indstil den til disk afspilningsmetode.

s Se Afspilning af DVD'er.

4 Tilslut videokameraet til DVD-brænderen med det medfølgende

USB-kabel.

• Tilslutning D. Se Tilslutningsdiagrammer (0 124) og

s Tilslutninger.

• Hvis skærmbilledet for valg af devicetype fremkommer, berør

[Dvd-brænder].

5 Indsæt den disk du vil afspille i DVD-brænderen.

• Benyt OPEN/CLOSE-tasten på DVD-brænderen til at åbne og lukke

diskskuffen.

• Når disken er blevet genkendt, vil diskens indhold blive vist i et

indeksbillede.

6 Vælg den scene, du vil opdele og berør den for at starte afspilning

af den.

VIGTIGT

• Når videokameraet er tilsluttet DVD-brænderen, må du ikke åbne

dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder, og du må ikke

fjerne hukommelseskortene.

BEMÆRKNINGER

• Kun AVCHD diske, der er fremstillet med DVD-brænder DW-100, kan

afspilles ved brug af DVD-brænderen.

• Videokameraets menuer kan ikke benyttes, når videokameraet er

tilsluttet DVD-brænderen.

• Med undtagelse af hurtig afspilning ved 60x hastighed, kan de specielle

afspilningsmetoder (0 46) også benyttes til diskafspilning.

Eksterne tilslutninger 135


Gemme film på standard-definition diske (DVD)

Du kan konvertere dine high-definition videooptagelser til standarddefinition

og gemme dem på standard DVD'er. Dette er ideelt for at

udveksle dine videoer med familie og venner, da standard DVD'er i

modsætning til AVCHD eller Blu-ray diske kan afspilles på de fleste

DVD-afspillere og computeres DVD drev.

Du kan udføre konverteringen til standard-definition i videokameraet

og derefter benytte det medfølgende software ImageMixer 3 SE til at

gemme de konverterede scener og brænde dem på DVD'er i din

computer.

Installation

Se ‘PIXELA Applications’ Installationsvejledning.

Anvend softwaret

Se ‘ImageMixer 3 SE Softwareguide’ (pdf-fil).

Selv uden en computer kan du konvertere dine videooptagelser til

standard-definition optagelser og fremstille DVD'er ved brug af

ekstratilbehøret DVD-brænder DW-100. Læs dette afsnit sammen med

de relevante afsnit i betjeningsvejledningen til DW-100.

Betjeningsmetoder:

Konvertering af scener til standard-definition

1 Forsyn videokameraet med strøm ved brug af den kompakte

strømforsyning.

2 Vær sikker på, der er et hukommelseskort i kortholder Y med

tilstrækkelig ledig plads.

3 Åbn [Original], [Afspilningsliste] eller [Videosnapshot] → [Original]/

[Afspilningsliste] indeksbilledet.

•Vælg f fanen for at konvertere scener fra den indbyggede

hukommelse (kun c) eller 4 fanen for at konvertere scener

fra hukommelseskort X.

• [Original] eller [Videosnapshot] → [Original] indeksbillede: For at

konvertere alle scener, der blev optaget på en bestemt dato,

begræns de viste scener til kun at vise scener optaget på denne dato

(0 53).

136 Eksterne tilslutninger


4 Berør [a] for at åbne scene markeringsskærmbilledet.

Når du konverterer scener fra [Afspilningsliste] indeksbilledet (inklusive

afspilningslisten med videosnapshot scener), kan du ikke markere

individuelle scener; i stedet vil hele afspilningslisten blive konverteret.

Gå direkte til trin 6.

5 Berør de individuelle scener, du vil konvertere.

• Der vil fremkomme et afkrydsningsmærke O på de markerede scener.

Berør en markeret scene igen for at fjerne afkrydsningsmærket.

• For at markere alle scener på en gang: Berør [Vælg alle] i stedet for at

berøre individuelle scener. (Fjern på forhånd alle afkrydsningsmærker

fra scener, du måtte have markeret individuelt.)

6 Berør [Redigér] 8 [Konvertér HD9SD (x DVD)] for at åbne

HD9SD konverteringsskærmbilledet.

• Hvis der fremkommer en copyrightmeddelelse, læs den grundigt, og

berør [OK], hvis du er enig.

•Berør [5] for at ændre konverteringsindstillingerne, som beskrevet

nedenfor.

7 Berør [Ja] 8 [OK].

Berør [B] for at afbryde operationen, mens den foregår.

For at integrere optagelsesdato og -klokkeslæt

Optagelsesdatoen og -klokkeslættet vil altid blive vist på den

konverterede scene.

[5] 8 [Integr. dato/kl.slet] 8 [Til] 8 [f] 8 [f]

For at vælge bithastigheden

Ved at benytte en højere bithastighed opnås bedre videokvalitet for de

konverterede scener.

[5] 8 [Bithastigh. (kval.)] 8 Ønsket indstilling 8 [f] 8

[f]

BEMÆRKNINGER

• Når scener konverteres i [Afspilningsliste] eller [Videosnapshot] →

[Original]/ [Afspilningsliste] indeksbilledet:

- Scenerne bliver konverteret med den valgte baggrundsmusik (0 89) i

stedet for den originale lyd.

Eksterne tilslutninger 137


• Når scener konverteres i [Afspilningsliste] indeksbilledet:

- Alle scener bliver flettet sammen til én konverteret scene.

- Hvis den konverterede scene er for stor, vil den blive opdelt i scener

med en størrelse på 2 GB hver.

- Afspilningslisten kan ikke konverteres, hvis dens totale afspilningstid

overstiger 2 timer og 30 minutter.

• Den tid, der kræves for at konvertere scener er cirka den samme som

den totale afspilningstid for de konverterede scener. I de fleste tilfælde

er det stadig hurtigere end at konvertere scenerne i computeren, så vi

anbefaler at konvertere scenerne i videokameraet.

Tilslutning til computeren og fremstilling af DVD diske

1 Forsyn videokameraet med strøm ved brug af den kompakte

strømforsyning.

2 Åbn [Til dvd-brænding] indeksbilledet på hukommelseskort Y.

[b] 8 7 8 [SD-scener] 8

[Til dvd (SD-video)]

3 Tilslut videokameraet til computeren med det medfølgende USBkabel.

• Tilslutning D. Se Tilslutningsdiagrammer (0 124).

• Hvis skærmbilledet for valg af devicetype fremkommer, vælg

[Computer/printer].

• På computeren vil ImageMixer 3 SE automatisk starte, og opstarts

skærmbilledet (ImageMixer 3 Launcher) vil fremkomme.

4 Klik på [Diskskrivning], og fortsæt operationen på computeren

ved at følge softwarets anvisninger.

Se også ‘ImageMixer 3 SE Softwareguide’ (pdf-fil).

VIGTIGT

• Når videokameraet er tilsluttet computeren, må du ikke åbne dækslet

over den dobbelte hukommelseskortholder, og du må ikke fjerne

hukommelseskortene.

138 Eksterne tilslutninger


• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren

er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent

datatab.

- Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder.

- Fjern ikke USB-kablet.

- Fjern ikke den kompakte strømforsyning, og sluk ikke for

videokameraet eller computeren.

Tilslutning til DVD-brænder DW-100 og fremstilling af DVD diske

Betjeningsmetoder:

1 Forsyn videokameraet med strøm ved brug af den kompakte

strømforsyning.

2 Åbn [Til dvd-brænding] indeksbilledet på hukommelseskort Y.

[b] 8 7 8 [SD-scener] 8

[Til dvd (SD-video)]

3 I metode: Vælg, om du vil tilføje alle scenerne til disken eller

kun de scener, der ikke tidligere er føjet til en disk.

[MENU] 8 8 8 [Føj optagelser til disk] 8

[Alle scener] eller [Resterende scener] 8 [a]

4 Tilslut videokameraet til DVD-brænder DW-100 og fremstil disken.

Proceduren er den samme, som den for brænding af AVCHD diske

(0 132).

For at afspille standard-definition DVD'er

Standard-definition DVD'er er fremstillet ved brug af DVDvideospecifikationerne.

Afspil disse DVD’er med standard DVD-afspillere.

BEMÆRKNINGER

• Når videokameraet indeholder et stort antal scener, der skal gemmes

på diske, kan det tage lang tid at fuldføre tilslutningen til DVDbrænderen

(0 132, trin 2). For den bedste ydeevne anbefaler vi at

begrænse antallet af gemte scener til 500 eller mindre.

Eksterne tilslutninger 139


• Standard-definition DVD'er kan ikke afspilles med DVD-brænder DW-100.

Gemme fotos på foto-DVD'er

Ved hjælp af ekstratilbehøret DVD-brænder DW-100 kan du gemme

dine fotos på en foto-DVD. Foto-DVD'en vil indeholde alle dine fotos

som JPG-filer, samt et diasshow med alle billederne, som hver vises i

cirka 3 sekunder med den valgte baggrundsmusik (0 89).

Læs dette afsnit sammen med de relevante afsnit i

betjeningsvejledningen til DW-100.

Betjeningsmetoder:

1 Forsyn videokameraet med strøm ved brug af den kompakte

strømforsyning.

2 Åbn [Fotos] indeksbilledet.

3 Tilslut videokameraet til DVD-brænder DW-100 og fremstil disken.

Proceduren er den samme, som den for brænding af AVCHD diske

(0 132).

For at afspille foto-DVD’er

Foto-DVD'er er fremstillet ved brug af DVD-videospecifikationerne.

Afspil disse DVD’er med standard DVD-afspillere. Hvis din computer

har et DVD-drev, kan du afspille diasshowet som en DVD, og du har

også adgang til de individuelle fotos som JPG-filer.

BEMÆRKNINGER

• Foto-DVD’er kan ikke afspilles med DVD-brænder DW-100.

• Når foto-DVD'er fremstilles fra et hukommelseskort, som indeholder SD

scener i [Til web-upload] indeksbilledet, vil billedfilerne med scenernes

miniaturebilleder ligeledes blive gemt på DVD'en.

140 Eksterne tilslutninger


Kopiere dine optagelser til en ekstern videooptager

I high-definition

Tilslut videokameraet til AVCHD-kompatible digitale videooptagere for

at lave perfekte kopier af dine film i high-definition. Hvis den eksterne

digitale videooptager har en SD hukommelseskortrille, kan du benytte

hukommelseskortet til at kopiere dine film uden at tilslutte

videokameraet.

Detaljerne vil afhænge af det benyttede udstyr, så vær sikker på at

læse betjeningsvejledningen til den digitale videooptager.

I standard-definition

Du kan kopiere dine optagelser ved at tilslutte videokameraet til en

VCR eller et digitalt udstyr med analoge audio/video-indgange.

Videooutputtet vil være i standard-definition, selvom de originale

scener er i high-definition.

Betjeningsmetoder:

Tilslutning

Tilslut videokameraet til VCR'en ved at benytte tilslutning C eller c.

Se Tilslutningsdiagrammer (0 123).

Optagelse

1 Eksternt udstyr: Sæt en blank kassette eller disk i, og indstil

udstyret til pause i optagelsen.

2 Tænd videokameraet, og indstil det til metode.

Kontrollér, at 6 8 [AV/hovedtelefoner] er indstillet til [H AV].

3 Videokamera: Find den scene, du vil kopiere, og indstil afspilning

til pause kort før den ønskede scene.

4 Videokamera: Genoptag afspilningen.

Som standard vil on-screen informationerne blive integreret i

udgangsvideosignalet. Du kan ændre informationen ved at trykke

gentagende gange på h (0 93).

5 Eksternt udstyr: Start optagelsen, når den scene, du vil kopiere,

fremkommer; stands optagelsen, når den slutter.

6 Videokamera: Stands afspilningen.

Eksterne tilslutninger 141


BEMÆRKNINGER

• Vi anbefaler at forsyne videokameraet med strøm via den kompakte

strømforsyning.

Uploadning af film til websites for videoudveksling

Du kan konvertere dine high-definition videooptagelser til standarddefinition

for at kunne oploade dem til dit favorit website for

videoudveksling.

Hvis du benytter et Eye-Fi kort, kan du efter konvertering af dine

videooptagelser til standard-definition scener uploade dine film

trådløst direkte fra videokameraet. Se Eye-Fi’s hjemmeside for de

nyeste informationer om kompatible websites.

Du kan udføre konverteringen til standard-definition i videokameraet

og derefter benytte det medfølgende software ImageMixer 3 SE til at

uploade dine videoer til webben.

Installation

Se ‘PIXELA Applications’ Installationsvejledning.

Anvend softwaret

Se ‘ImageMixer 3 SE Softwareguide’ (pdf-fil).

Betjeningsmetoder:

Konvertering af scener til standard-definition

1 Forsyn videokameraet med strøm ved brug af den kompakte

strømforsyning.

2 Vær sikker på, der er et hukommelseskort i kortholder Y med

tilstrækkelig ledig plads.

3 Åbn [Original], [Afspilningsliste] eller [Videosnapshot] → [Original]/

[Afspilningsliste] indeksbilledet.

•Vælg f fanen for at konvertere scener fra den indbyggede

hukommelse (kun c) eller 4 fanen for at konvertere scener

fra hukommelseskort X.

142 Eksterne tilslutninger


• [Original] eller [Videosnapshot] → [Original] indeksbillede: For at

konvertere alle scener, der blev optaget på en bestemt dato,

begræns de viste scener til kun at vise scener optaget på denne dato

(0 53).

4 Berør [a] for at åbne scene markeringsskærmbilledet.

Når du konverterer scener fra [Afspilningsliste] indeksbilledet (inklusive

afspilningslisten med videosnapshot scener), kan du ikke markere

individuelle scener; i stedet vil hele afspilningslisten blive konverteret.

Gå direkte til trin 6.

5 Berør de individuelle scener, du vil konvertere.

• Der vil fremkomme et afkrydsningsmærke O på de markerede

scener. Berør en markeret scene igen for at fjerne

afkrydsningsmærket.

• For at markere alle scener på en gang: Berør [Vælg alle] i stedet for at

berøre individuelle scener. (Fjern på forhånd alle afkrydsningsmærker

fra scener, du måtte have markeret individuelt.)

6 Tryk på Z, og berør [Ja].

• Hvis der fremkommer en

copyrightmeddelelse, læs den

grundigt, og berør [OK], hvis du er

enig.

• Før du berører [Ja], kan du berøre

[5] for at ændre

konverteringsindstillingerne, som

beskrevet nedenfor.

•Berør [B] for at afbryde operationen,

mens den foregår.

7 Når konverteringen er afsluttet, fremkommer et skærmbillede for

bekræftelse.

Tilslut nu videokameraet til computeren (0 144) for at fortsætte med

at uploade de konverterede videoer til webben, eller berør [Slut uden at

tilslutte] for at tilslutte til computeren senere.

For at integrere optagelsesdato og -klokkeslæt

Optagelsesdatoen og -klokkeslættet vil altid blive vist på den

konverterede scene.

[5] 8 [Integr. dato/kl.slet] 8 [Til] 8 [f] 8 [f]

Eksterne tilslutninger 143


For at vælge bithastigheden

Anvendelse af en højere bithastighed vil resultere i bedre videokvalitet,

mens en lavere bithastighed vil resultere i mindre filstørrelse og

hurtigere uploadning.

[5] 8 [Bithastigh. (kval.)] 8 Ønsket indstilling 8 [f] 8

[f]

For kun at konvertere en del af en scene

I stedet for trin 4 og 5 ovenfor, berør den scene, du vil konvertere for at

starte afspilning af den. Hold pause i afspilningen i det punkt, hvorfra

du ønsker konverteringen skal starte, og fortsæt med punkt 6.

BEMÆRKNINGER

• Når scener konverteres i [Afspilningsliste] eller [Videosnapshot] →

[Original]/[Afspilningsliste] indeksbilledet:

- Scenerne bliver konverteret med den valgte baggrundsmusik (0 89) i

stedet for den originale lyd.

• Når scener konverteres i [Afspilningsliste] indeksbilledet:

- Alle scener bliver flettet sammen til én konverteret scene.

- Hvis den konverterede scene er for stor, vil den blive opdelt i scener

med en længde på 10 minutter hver.

- Når kun en del af en scene konverteres, vil den maksimale længde af

den konverterede scene være 10 minutter fra start (pause i afspilning)

punktet.

- Afspilningslisten kan ikke konverteres, hvis dens totale afspilningstid

overstiger 2 timer og 30 minutter.

• Den tid, der kræves for at konvertere scener er cirka den samme som

den totale afspilningstid for de konverterede scener. I de fleste tilfælde

er det stadig hurtigere end at konvertere scenerne i computeren, så vi

anbefaler at konvertere scenerne i videokameraet.

Tilslutning til en computer og uploadning af dine videoer

Hvis du tilslutter videokameraet til computeren umiddelbart efter

konverteringen beskrevet i forrige afsnit, skal du starte denne

procedure fra punkt 3 nedenfor. Ellers skal du starte proceduren fra

begyndelsen.

1 Forsyn videokameraet med strøm ved brug af den kompakte

strømforsyning.

144 Eksterne tilslutninger


2 Åbn [Til web-upload] indeksbilledet på hukommelseskort Y.

[b] 8 7 8 [SD-scener] 8 [Til web (MPEG-2)]

3 Tilslut videokameraet til computeren med det medfølgende USBkabel.

• Tilslutning D. Se Tilslutningsdiagrammer (0 124).

• Hvis skærmbilledet for valg af devicetype fremkommer, vælg

[Computer/printer].

• På computeren vil ImageMixer 3 SE automatisk starte, og opstarts

skærmbilledet (ImageMixer 3 Launcher) vil fremkomme.

4 Klik på [Web upload], og fortsæt med operationen på computeren

ved at følge softwarets anvisninger.

Se også ‘ImageMixer 3 SE Softwareguide’ (pdf-fil).

VIGTIGT

• Når videokameraet er tilsluttet computeren, må du ikke åbne dækslet

over den dobbelte hukommelseskortholder, og du må ikke fjerne

hukommelseskortene.

• Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren

er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent

datatab.

- Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder.

- Fjern ikke USB-kablet.

- Fjern ikke den kompakte strømforsyning, og sluk ikke for

videokameraet eller computeren.

Upload dine videoer trådløst

Hvis du benytter et Eye-Fi kort, kan du automatisk uploade film fra [Til

web-upload] indeksbilledet til dit favorit website for videoudveksling.

Du skal have installeret det software, der medfølger dit Eye-Fi kort og

udført alle de nødvendige konfigureringsopsætninger på forhånd. Se

betjeningsvejledningen til Eye-Fi kortet.

Læs venligst VIGTIGT afsnittet (0 146), før du benytter et Eye-Fi kort.

1 Indsæt dit Eye-Fi kort i hukommelseskortholder Y, og vær sikker

på, der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Eksterne tilslutninger 145


2 Konverter de ønskede film (0 142).

• Når konverteringen er afsluttet, berør [Slut uden at tilslutte].

• Hvis du er indenfor rækkevidden af det konfigurerede netværk, vil

Web upload starte automatisk.

• Status for den trådløse kommunikation er vist med Eye-Fi ikoner som

følger:

- g (i gråt) Kommunikation ikke etableret

- g (hvidt, blinker) Tilslutter; g (hvid, konstant lys) Trådløs upload

på standby

- g (animeret) Trådløs upload foregår

- i [Eye-Fi Kommunikation] er indstillet til [B Fra]

- h Trådløs upload stoppet fra videokameraet (0 176)

- o Fejl ved læsning fra Eye-Fi kortet (0 175)

VIGTIGT

Anvendelse af et Eye-Fi kort

• Dette produkt er ikke garanteret at kunne understøtte Eye-Fi kort

funktioner (inklusiv trådløs overførsel). I tilfælde af problemer med et

Eye-Fi kort, kontakt venligst producenten af kortet. Bemærk ligeledes,

at der kræves en godkendelse for at benytte Eye-Fi kort i mange lande

eller regioner. Uden godkendelse er brug af kortet ikke tilladt. Hvis det er

uklart om kortet er blevet godkendt i området, kontakt venligst

fabrikanten.

• Benyt ikke Eye-Fi kort i fly og andre steder, hvor trådløs

datakommunikation er forbudt. Fjern Eye-Fi kortet fra videokameraet på

forhånd.

BEMÆRKNINGER

• Afhængig af den datamængde, der skal uploades og det trådløse

netværkets forbindelsestilstand, kan det tage nogen tid at uploade

videofiler. Hvis den trådløse forbindelse er for svag, kan den trådløse

uploadning slå fejl, og videofilerne vil blive registreret som uafsluttet

uploads.

• Om strømspare:

- Trådløs kommunikation dræner batteripakken hurtigere end normalt.

Vi anbefaler at forsyne videokameraet med strøm via den kompakte

strømforsyning.

146 Eksterne tilslutninger


- Mens filer bliver uploadet trådløst, vil videokameraets automatiske

power off funktion være afbrudt.

• Under lydoptagelse med en ekstern mikrofon kan den trådløse

kommunikation forårsage interferens, som kan resultere i støj, der

opfanges og optages sammen med lyden. Vi anbefaler at slukke for den

trådløse kommunikation under optagelse.

[MENU] 8 6 8 [Eye-Fi-kommunikation] 8

[B Fra] 8 [a]

• Hvis LOCK-kontakten på Eye-Fi kortet er indstillet til at forhindre

skrivning, vil du ikke være i stand til at tænde/slukke for den trådløse

kommunikation, og status ikonet vil skifte til o. For at benytte den

trådløse kommunikation skal du være sikker på, at kontakten på Eye-Fi

kortet ikke står på LOCK-positionen.

• Når du benytter et Eye-Fi kort, kan ACCESS-indikatoren blinke fra tid til

anden.

• At uploade filer trådløst er ikke muligt, når Eye-Fi kortet er i

hukommelseskortåbning X (Eye-Fi ikonet fremkommer ikke på

skærmen). Vær sikker på at indsætte et Eye-Fi kort i

hukommelseskortholder Y.

Eksterne tilslutninger 147


Yderligere informationer

Dette kapitel indeholder råd vedrørende fejlfinding,

skærmmeddelelser, tips om håndtering og vedligeholdelse og

anden information.

Appendiks: Liste over menupunkter

Menupunkter, der ikke er tilgængelige, vil fremkomme i gråt. For

detaljer om hvordan et punkt vælges henvises til Anvendelse af

menuerne (0 29). For detaljer om hver funktion henvises til

referencesiden. Menuindstillinger uden en referenceside bliver forklaret

efter tabellerne. Understregede menupunkter angiver standardværdier.

FUNC.-Panel

FUNC.-Menu

FUNC.-panel - Optagelsesmetoder

Kontrolknap Indstilling/Funktion 4 3 0

[MENU Menu] Åbner menuerne 30

[Opt.programmer] [A Programmeret AE], [B Lukkerprio. AE],

[C Blændeprio. AE]

68

[D Cine Mode] 60

[F Portræt], [G Sport], [q Natscene],

[I Sne], [J Strand], [K Solnedgang],

[p Svagt lys], [L Spotlight], [M Fyrværkeri]

58

[m Hvidbalance] [Y Automatisk], [a Dagslys], [b Skygge],

[c Skyet], [e Lysstofrør], [f Stærkt

lysstofrør], [d Glødelampe], [g Brg.def. WB]

[c Mikrofonniveau] [z Automatisk], [y Manuel]

[Lydniveauindikator]: Skift mellem til (x) eller

fra (w)

[S Flash] [U Automatisk], [V Auto Rødøje],

[S Flash Til], [W Flash Fra]

148 Yderligere informationer

75

– 80

– 107


Kontrolknap Indstilling/Funktion 4 3 0

[X Fokusering] [2] (manuel fokusering): Skift mellem til

(x) eller fra (w), Touch-AF-ramme,

[d] (peaking): Skift mellem til (x) eller fra (w),

[5] (peaking indstillinger):

[Peaking og S/H]: [Fra], [Til]

[Peaking-farve]: [Rød], [Blå], [Gul]

[e Eksponering] [y] (manuel eksponering): Skift mellem til

(x) eller fra (w), Touch-AE-ramme,

[a], b (zebramønster): Skift mellem til

(x) eller fra (w),

[5] (AE og zebramønster indstillinger):

[AE-lås (berør)]: [Normal], [Højlys]

[Zebramønster]: [70%], [100%]

[ZOOM Zoom] Zoomkontroller, g kontrol,

[b] (digital telekonverter): Skift mellem til

(x) eller fra (w)

72

70

43,

76

[P AGC-grænse] [z Automatisk], [y Manuel]: (0 dB - 24 dB) – 72

[Lysmålermetode] [Q Evaluerende], [S Centervgt. gnsn.],

[R Spot]

– 111

[Y Videolys] [A Til], [B Fra] 78

[d Pre REC] [A Til], [B Fra] – 63

[Fremføringsmetode] [A Enkelt], [D AE bracketing],

[B Kontinuerlig], [C Hi-Speed kont.]

– 108

[O Digital effekter] [N Fra], [2 Sort/hvid], [3 Sepia],

[0 Fade-trigger/Én gang],

[6 Fade-trigger/Altid],

[1 Wipe/Én gang], [7 Wipe/Altid]

– 67

[N Fra], [2 Sort/hvid], [3 Sepia] –

[Billedstabilisator] [P Dynamisk], [Q Standard], [j Fra] – 61

[Q Til], [j Fra] –

Yderligere informationer 149


Setup-menuer

[Redigér]-panel - metode

1: Originale scener

s: Afspilningsliste scener (inklusive afspilningslisten kun for videosnapshotscener)

Z: Originale videosnapshotscener

u: SD scener på hukommelseskort Y

Kontrolknap Target scener/Funktion 1 s Z u 0

[Kopiér

(497)]

c

[Kopiér

(f97)]

150 Yderligere informationer

[Valgte scener] – – 126

[Alle scener] –

[Denne scene] (fra tidslinie

skærmbilledet)

– –

[Konvertér [Valgte scener] – – 136

HD9SD

(x DVD)]

[Alle scener]

[Denne scene] (fra tidslinie

skærmbilledet)

[Slet] [Valgte scener] – – 54,

[Alle scener]

95

[Denne scene] (fra tidslinie

skærmbilledet eller pause i afspilning)


[Føj til [Valgte scener], [Alle scener] – – 94

afspilningsliste]

[Denne scene] (fra tidslinie

skærmbilledet)

– –

[Flyt] [Denne scene] (fra tidslinie

skærmbilledet)

– – – 95

[Opdel] [Denne scene] (fra tidslinie

skærmbilledet eller pause i afspilning)

– – – 98


[Redigér]-panel - metode

Kontrolknap Indeksbillede Enkeltfoto visning 0

[Kopiér (497)]

c

[Kopiér (f97)]

[Valgte fotos], [Alle fotos] 127

[Slet] 102

[Beskyt] 114

[Printbestillinger] 119

[Rotér] – 113

Yderligere informationer 151


Setup-menuer

7 / 8 Kamera Setup

Menupunkt Indstillinger 4 3 0

[Digital zoom] [B Fra], [G 40x], [H 200x] – –

[Zoomhastighed] [I Variabel], [J Hastighed 3],

[K Hastighed 2], [L Hastighed 1]

43

[AF-funktion] [R Instant AF], [S Normal AF] –

[AF-hjælpelys] [O Automatisk], [B Fra] – 108

[Fokusprioritet] [U AiAF-rammer], [W Centerramme],

[B Fra]

– –

[Fokus hjælpefunktioner]

[A Til], [B Fra] –

[Face Detection og

sporing]

[A Til o], [B Fra] 64

[Autokorr. af

baggrundsbel.]

[A Til], [B Fra] 71

[Autom. langs.

lukker]

[A Til], [B Fra] – –

[Billedeffekt] [U Fra], [V Vivid], [W Neutral],

[X Lav skarphed], [Y Bløde huddetaljer],

[Z Brugerdef. effekt]

77

[Vindskærm] [O Automatisk], [B Fra Z] – –

[Mikrofondæmpning] [O Automatisk], [A Til V] – –

[Retning for surround [z Surround], [w Zoom],

– –

mik.]*

[x Retningsbestemt]

[Dæmp. for surround

mik.]*

[A Til V], [B Fra] – –

[On-screen- [B Fra], [e Niveau (hvid)],


markører]

[f Niveau (grå)], [g Gitter (hvidt)],

[h Gitter (gråt)]

152 Yderligere informationer


Menupunkt Indstillinger 4 3 0

[Brugerdef. knap/

hjul]

* Punktet er kun tilgængeligt, når ekstratilbehøret SM-V1 Surround-mikrofon er

monteret på videokameraet og efter videokameraets firmware er blevet opdateret

ved hjælp af det hukommelseskort, der følger med SM-V1.

[Digital zoom]: Bestemmer

betjeningen af den digitale zoom.

Indikatorens farve angiver

zoomen.

• Når den er aktiveret, skifter

videokameraet automatisk til

digital zoom, når du zoomer ud

over den optiske zoomes

rækkevidde.

• Med den digitale zoom bliver

billedet behandlet digitalt,

hvorfor billedets opløsning vil

falde, jo mere du zoomer ind.

[B Fra], [X Fokusering],

[e Eksponering], [o Tv / Av],

[c Mikofonniveau], [P AGC-grænse]

– 85

[B Fra], [X Fokusering],

[e Eksponering], [o Tv / Av]


[POWERED IS-knap] [x Tryk på og hold], [y Skift Til/Fra] – 62

Optisk zoom Digital zoom

Hvid Lyseblå Mørkeblå

Op til 10x 10x -

40x

40x -

200x

[AF-funktion]: Vælger hvor hurtigt, autofokus vil arbejde.

•Med [R Instant AF] justeres autofokus hurtigt på et nyt motiv. Dette

er bekvemt når for eksempel fokus skal ændres fra et nært motiv til et

fjernt motiv i baggrunden, eller ved optagelse af motiver i hurtig

bevægelse.

• Når ekstratilbehøret vidvinkelkonverter eller telekonverter er påsat

videokameraet, kan de måske forstyrre Instant AF-sensoren. Indstil AFfunktionen

til [S Normal AF].

[Fokusprioritet]: Når fokusprioritet er aktiveret, optager videokameraet

kun et foto, når fokuseringen er blevet indstillet automatisk. Du kan også

vælge, hvilke AF-rammer der skal anvendes.

[U AiAF-rammer]: En eller flere AF-rammer ud af ni tilgængelige

vælges automatisk, og fokus fastholdes på dem.

[W Centerramme]: Der fremkommer en enkelt fokuseringsramme i

skærmens centrum.

Yderligere informationer 153


[B Fra]: Der fremkommer ingen AF-ramme, og fotoet vil blive optaget

umiddelbart efter, du trykker på j.

• Når optagelsesprogrammet er indstillet til [M Fyrværkeri], er

fokusprioritet automatisk indstillet til [B Fra].

• Når fokusprioritet er aktiveret, og hvis ansigtsgenkendelse (0 64) også

er aktiveret, vil videokameraet fokusere på hovedmotivet (hvid

ansigtsgenkendelsesramme), når der er genkendt et.

[Fokus hjælpe-funktioner]: Når fokushjælp er aktiveret, bliver billedet i

skærmens centrum forstørret for at hjælpe dig med at fokusere manuelt

(0 72).

• Anvendelse af fokushjælp vil ikke påvirke optagelserne. Den vil blive

afbrudt automatisk efter 4 sekunder, eller når du starter optagelse.

[Autom. langs. lukker]: Videokameraet benytter automatisk langsomme

lukkertider for at opnå lysere optagelser på steder med utilstrækkelig

belysning.

• Mindste benyttet lukkertid: 1/25; 1/12 når billedhastigheden er indstillet

til [D PF25].

• Auto langsom lukker kan kun aktiveres, når optagelsesprogrammet er

indstillet til [A Programmeret AE], men indstillingerne vil ikke ændres,

selv hvis du indstiller videokameraet til metode.

• Hvis der fremkommer et forsinket “efterbillede”, indstil den langsomme

lukker til [B Fra].

•Hvis Y (advarsel om videokamerarystelser) fremkommer, anbefaler vi

at stabilisere videokameraet ved for eksempel at montere det på et

stativ.

[Vindskærm]: Videokameraet reducerer automatisk vindens

baggrundsstøj ved udendørs optagelser.

• Noget lavfrekvent lyd vil blive undertrykt sammen med vindstøjen. Ved

optagelse på steder, der ikke er påvirket af vinden, eller hvis du ønsker

at optage lavfrekvent lyd, anbefaler vi at indstille vindskærmen til

[B Fra Z].

[Mikrofondæmpning]: Hjælper med at forhindre forvrængning af lyd.

[O Automatisk]: Videokameraet vil om nødvendigt aktivere

mikrofondæmpningen automatisk for optimal optagelseslydniveauer, så

høje lydniveauer ikke vil blive forvrænget.

[A Til V]: Mikrofondæmpningen vil være aktiveret hele tiden for at

gengive lydens dynamik mere troværdigt. V vil fremkomme på

skærmen.

154 Yderligere informationer


• Dette menupunkt er ikke tilgængeligt, når ekstratilbehøret SM-V1

surround mikrofon er påsat videokameraet. I dette tilfælde aktiveres

mikrofondæmpningen med [Dæmp. for surround mik.] indstillingen.

[Retning for surround mik.]: Indstiller retningsmetoden for

ekstratilbehøret SM-V1 surround-mikrofon.

[z Surround]: Optager 5.1ch surround lyd.

[w zoom]: Optager 5.1 audio kanaler. Endvidere er lyden kædet til

zoompositionen. Jo større motivet fremkommer på skærmen, des

kraftigere vil lyden ligeledes være.

[x Retningsbestemt]: Optager mono lyd med en meget snæver

retningskarakteristik, som er mest følsom overfor den lyd der kommer

direkte fra fronten af videokameraet/mikrofonen.

[Dæmp. for surround mik.]: Hjælper med at forhindre audio forvrængning

på grund af høje optagelseslydniveauer, når ekstratilbehøret SM-V1

surround mikrofon er påsat videokameraet. Når det er indstillet til

[A Til V], vil V fremkomme på skærmen.

[On-screen-markører]: Du kan vise et gitter eller en horisontal linje i

skærmens centrum. Benyt markørerne som en reference til at sikre, at dit

motiv er komponeret korrekt (lodret og/eller vandret).

• Anvendelse af on-screen-markørerne vil ikke påvirke optagelsen.

[POWERED IS-knap]: Bestemmer betjeningsmetoden for POWERED ISknappen.

[x Tryk på og hold]: Powered IS vil blive aktiveret, mens du holder

tasten trykket ned.

[y Skift Til/Fra]: Hvert tryk på knappen vil skiftevis tænde eller slukke for

Powered IS funktionen.

Yderligere informationer 155


8 Setup for optagelse & tilslutninger

Menupunkt Indstillinger 4 3 1 2 0

[Selvudløser] [A Til n], [B Fra] – – 79

[Længde på [i 2 sek.], [j 4 sek.], – – 66,

videosnapshot] [l 8 sek.]

96

[Optagelsesmedie til [P]* (indbygget hukommelse), – – – 35

film]

[4]** (hukommelseskort X),

[7] (hukommelseskort Y)

*Standard for c.

**Standard for d.

c

[Relæoptagelse]: [B] (Fra),

[34], [357],

[57]

d

[Relæoptagelse]: [B] (Fra),

[57]

[Optagemetode] [h Høj kvalitet 24 Mbps],

[i Høj kvalitet 17 Mbps],

[j Høj kvalitet 12 Mbps],

[l Standard-afspilning 7 Mbps],

[k Long Play 5 Mbps]

[Billedhastighed] [w 50i (Standard)],

[D PF25]

[Optagelsesmedie til

fotos]

156 Yderligere informationer

[P]* (indbygget hukommelse),

[4]** (hukommelseskort X),

[7] (hukommelseskort Y)

*Standard for c.

**Standard for d.

[Samtidig optagelse] [X Fra], [K 3264x1840],

[H 1920x1080]

[E Superfin], [F Fin],

[G Normal]

– – – 57

– – – –

– 35

– – – 110


Menupunkt Indstillinger 4 3 1 2 0

[Fotokvalitet/format] [K 3264x1840],

[L 3264x2456], [M 1920x1440],

[N 640x480]

[Fotooptagelse fra

video]

[Fotooptagelseskvalitet]

[E Superfin], [F Fin],

[G Normal]

[A Enkelt foto],

[B Fotosekvens]

[P Superfin / 1920x1080],

[Q Fin / 1920x1080],

[R Normal / 1920x1080]

[Hukommelsesinfo] [P] (indbygget hukommelse),

[4] (hukommelseskort X),

[7] (hukommelseskort Y)

– – – 105

– – – 97

– – – 97


[x.v.Colour] [A Til F], [B Fra] – – – –

[Farvebjælker og

testtone]

[B Fra], [ Farvebjælker],

[ Farvebjlk. og tone]

– – – –

[Autoroter] [A Til], [B Fra] – – – –

[Fotovisningstid] [BFra], [i 2 sek.],

[j 4 sek.], [k 6 sek.],

[l 8 sek.], [m 10 sek.]

– – – –

[Fotonummerering] [a Nulstil], [b Kontinuerlig] –

[USB-

[M DVD-brænder],

– – –

tilslutningstype] [N Computer/printer],

[V Tilslut og indstil]

[Føj optagelser til

disk]

[Alle scener], [Resterende scener] – – – 132

[Papirindstillinger] [Standard], [9 x 13 cm],

[13 x 18 cm], [10 x 14,8 cm],

[Visitkort], [4 x 6"], [8,5 x 11"],

[A3], [A4], [4 x 7,1"]

– – – 118

Yderligere informationer 157


[Billedhastighed]: Vælger den billedhastighed, der skal benyttes under

optagelse.

[D PF25]: 25 billeder pr. sekund, progressiv. Ved at benytte denne

billedhastighed får dine optagelser et “biograflignende” udseende. Når

den kombineres med [D Cine Mode] optagelsesprogrammet (0 60), vil

det “biograflignende look” blive forstærket.

[Hukommelsesinfo]: Viser et skærmbillede, hvor du kan kontrollere, hvor

meget af den indbyggede hukommelse (kun c) eller

hukommelseskortet, der er i brug i øjeblikket (l total optagelsestid og

k total fotoantal) og hvor meget plads, der er tilgængelig for optagelse.

• De estimerede angivelser om tilgængelig videooptagelsestid og

tilgængelige antal fotos er omtrentlige og baseret på det øjeblikkeligt

valgte optagelsesmetode og fotokvalitet/-størrelse.

• I informationsskærmbilledet for hukommelseskortet kan du også

kontrollere dets hastighedsklasse.

• c Den [Samlet plads], der angives for den indbyggede

hukommelse, indikerer den faktiske plads, der kan benyttes. Den kan

være lidt mindre end den nominelle kapacitet for den indbyggede

hukommelse, der er angivet i specifikationerne.

[x.v.Colour]: Ved at benytte et farverum med en større gamut opnås

dybere farver, tættere på den virkelige verden.

• Benyt kun denne funktion til videooptagelse, når du planlægger at

afspille dine optagelser på et HDTV kompatibelt med x.v.Colour,

tilsluttet videokameraet ved brug af et HDMI kabel. Hvis optagelser

udført med x.v.Colour bliver afspillet på et ikke-kompatibelt TV, bliver

farverne måske ikke gengivet korrekt.

[Farvebjælker og testtone]: Benyt farvebjælkerne til at kalibrere farverne

på et eksternt TV eller monitor.

[Farvebjælker]: Viser et standard SMPTE farvebjælkemønster.

[Farveblk. og tone]: Udover farvebjælkemønstret udsendes en

1 kHZ, -12 dB testtone.

• Tilslut videokameraet til TV* et eller monitoren, og vis farvebjælkerne

(hvis ønsket sammen med testtonen). Kontrollér farverne og

optagelseslydniveauerne på den eksterne monitor, og justér om

nødvendigt.

[Autoroter]: Fotos, der blev optaget i portræt (ved at dreje videokameraet

om på siden) vil blive roteret automatisk og vist korrekt under afspilning.

[Fotovisningstid]: Indstiller den tid, et foto vises, efter det er blevet

optaget.

158 Yderligere informationer


• Visningstiden kan kun indstilles, når fremføringsmetoden er indstillet til

[A Enkelt].

[Fotonummerering]: Vælg den fotonummereringsmetode, der skal

benyttes på et nyt hukommelseskort. Fotos får automatisk et fortløbende

filnummer fra 0101 til 9900 og bliver gemt i mapper med op til 100 fotos.

Mapperne bliver nummereret fra 101 til 998.

[a Nulstil]: Fotonumrene vil starte forfra med 101-0101, hver gang du

indsætter et nyt hukommelseskort.

[b Kontinuerlig]: Fotonumrene vil fortsætte fra det nummer, som følger

efter det sidste billede optaget med videokameraet.

• Hvis det hukommelseskort, du indsætter, allerede indeholder et foto

med højere billednummer, vil et nyt foto blive tillagt et nummer et højere

end det sidste foto på hukommelseskortet.

• Vi anbefaler at benytte [b Kontinuerlig] indstillingen.

• Fotonummeret angiver navnet og placeringen af filen på

hukommelseskortet. For eksempel er filnavnet for et foto med

nummeret 101-0107 “IMG_0107.JPG”, gemt i mappen

“DCIM\101CANON”.

[USB-tilslutningstype]: Vælg den tilslutningsprotokol, der benyttes, når

videokameraet tilsluttes et eksternt udstyr ved brug af det medfølgende

USB-kablet.

[M Dvd-brænder]: For eksklusiv tilslutning af ekstratilbehøret DVDbrænder

DW-100.

[N Computer/printer]: For tilslutning til en computer, en printer eller

tilsvarende USB-enheder.

[V Tilslut og indstil]: For at foretage valget i et skærmbillede, der

fremkommer, når der tilsluttes et eksternt udstyr.

Yderligere informationer 159


y / z Afspilning setup

Menupunkt Indstillinger 1 2 0

[Vælg musik] [B Fra], [A Til]

Når [A Til] - liste med musikspor

1 89

[Ekstern lydindgang] [B Fra], [A Til ]

91

Når [A Til] - [Kæde til ekst afspiller]: Skift

mellem til (x) eller fra (w)

[Datakode] [I Dato], [J Klokkeslæt],

[K Dato og klokkeslæt], [L Kameradata]

– –

[Diasshowovergang] [B Fra], [i Opløs], [j Diasbillede] – 112

[Tv-type] 2

[F Normalt tv], [G Bredt tv] – –

1 Punkt kun tilgængelig fra [Afspilningsliste] eller [Videosnapshot] → [Original]/

[Afspilningsliste] indeksbilledet.

2 Punktet er ikke tilgængeligt, når videokameraet er tilsluttet et HDTV ved brug et

HDMI-kabel.

[Datakode]: Viser datoen og/eller klokkeslættet for hvornår, scenen blev

optaget.

[L Kameradata]: Viser den blænde (f-værdi) og lukkertid, der blev

benyttet til optagelse af scenen.

[Tv-type]: Når du tilslutter videokameraet til et TV ved brug af det

medfølgende STV-250N stereo-videokabel, vælg indstillingen i henhold til

det typen af TV'et for at kunne vise det fulde billede i det korrekte

aspektforhold.

[F Normalt tv]: TV med 4:3 aspektforhold.

[G Bredt tv]: TV med 16:9 aspektforhold.

• Når TV typen er indstillet til [F Normalt tv], vil billedet under afspilning

af video, der oprindeligt blev optaget med et aspektforhold på 16:9,

ikke udfylde hele skærmen.

160 Yderligere informationer


6 System setup

Menupunkt Indstillinger 4 3 1 2 0

[Skriftstørrelse] [A Stor], [B Lille] –

[Udlæs

skærmvisninger]

[A Til], [B Fra] –

[Sprog a] [ ], [Dansk], [Deutsch], 32

[ ], [English], [Español],

[Français], [Italiano], [Magyar],

[Melayu], [Nederlands], [Norsk],

[Polski], [Português], [

[Suomi], [Svenska], [Türkçe],

],

[ ], [ ], [ ],

[ ], [ ],

[ ], [ ], [ ],

[ ]

[LCD-lysstyrke] k l


[LCDskærmdæmpning]

[A Til], [B Fra] –

[AV/hovedtelefoner] [H AV], [J Hovedtelefoner] – 81

[Lydstyrke] Højtaler:

– – 48,

q h,

r

81

Hovedtelefoner:


c d,

e

[Påmindelseslyde] [N Høj lydstyrke],

[M Lav lydstyrke], [B Fra]


[Trådløs

fjernbetjening]

[A Til], [B Fra L] –

[Strømsparestatus] [Automatisk sluk]:

[A Til], [B Fra]

[Hurtig start (standby)]:

[B Fra], [f 10 min],

[g 20 min], [h 30 min]


Yderligere informationer 161


Menupunkt Indstillinger 4 3 1 2 0

c

[Initialisér f/g]

d

[Initialisér g]

[Tidszone/

sommertid]

1 Punkt ikke tilgængeligt fra [Afspilningsliste] indeksbilledet.

2 Punktet er ikke tilgængeligt, når videokameraet er tilsluttet et HDTV ved brug et

HDMI-kabel.

3 Punkt er kun tilgængeligt, når der er indsat et Eye-Fi kort i hukommelseskortholder

Y.

162 Yderligere informationer

[P Indbygget huk.],

[4 Huk.kort A], [7 Huk.kort B]

[Komplet initialisering]:

Skift mellem til (x) eller fra (w)

[4 Huk.kort A], [7 Huk.kort B]

[Komplet initialisering]:

Skift mellem til (x) eller fra (w)

[S] (hjemlig tidszone) eller [V]

(rejse-tidszone): [Paris], liste med

verdens tidszoner

[U] (Sommertid)

1 37

32

[Dato/klokkeslæt] [Dato/klokkeslæt]: –

[Datoformat]:

[Å.M.D], [M.D,Å], [D.M.Å]

(Å- år, M- måned, D- dag)

[24H]: Skift mellem Til (x, 24-timers

ur) eller Fra (w, 12-timers ur)

31

[Startdag for

kalender]

[Lørdag], [Søndag], [Mandag] – – – –

[Batteriinfo] – –

[Kontrol for HDMI] 2

[A Til], [B Fra] –

[HDMI-status] – –

[Afstandsenheder] [m meter], [n fod] – – –

[Demometode] [A Til], [B Fra] – – –

[Nulstil alle] [Nej], [Ja] –

[Firmware] – – – – –

[Eye-Fikommunikation]

3

[O Automatisk], [B Fra] 145


[Skriftstørrelse]: Ændrer skriftstørrelsen i menuer og andre

skærmbilleder.

• Når skriftstørrelsen er indstillet til [A Stor], kan nogle informationer blive

vist i forkortet form (kun ikoner, etc.). Nogle skærmbilleder vil blive vist

med lille skriftstørrelse, uafhængig af indstillingen.

[Udlæs skærmvisninger]

• Når den er indstillet til [A Til], vil videokameraets on-screen

informationer også fremkomme på et tilsluttet TV eller monitor.

[LCD-lysstyrke]: Justerer LCD-skærmens lysstyrke.

• Ændring af LCD-skærmens lysstyrke påvirker ikke lysstyrken i dine

optagelser, søgerens lysstyrke (kun b) eller lysstyrken af det billede,

der afspilles på et TV.

[LCD-skærmdæmpning]: Når det er indstillet til [A Til], bliver LCDskærmen

dæmpet. Det er ideelt at gøre det, når videokameraet benyttes

på steder, hvor LCD’ens belysning kan virke generende på andre. Hold

h trykket ned i cirka 2 sekunder for at genindstille LCD-skærmen til

dens tidligere indstilling.

• Dæmpningen af LCD-skærmens lysstyrke påvirker ikke lysstyrken af

dine optagelser eller af det afspillede billede på et TV.

• Når skærmdæmpningen er indstillet til [B Fra], vil LCD-skærmen

vende tilbage til det lysstyrkeniveau, der var indstillet, før skærmen blev

dæmpet.

[Påmindelseslyde]: Et beep vil ledsage nogle betjeningsfunktioner, som at

tænde videokameraet, selvudløserens nedtælling, etc.

[Trådløs fjernbetjening]: Gør det muligt at betjene videokameraet med

den trådløse fjernbetjening.

[Strømsparestatus]: Kontrollerer videokameraets indstillinger for

automatisk slukning.

[Automatisk sluk]: For at spare energi, når videokameraet forsynes med

strøm fra en batteripakke, vil videokameraet automatisk slukke, hvis det

efterlades uden nogen betjening i 5 minutter.

• Cirka 30 sekunder før videokameraet slukker, fremkommer [Automatisk

sluk].

• I standby metoden vil videokameraet slukke efter den tid, der er angivet

for [Hurtig start (standby)] indstillingen.

[Hurtig start (standby)]: Vælg om hurtigstart funktionen (0 44) skal

aktiveres, når du lukker LCD-panel i en optagelsesmetode, og den

Yderligere informationer 163


tidslængde efter hvilken videokameraet automatisk afslutter standby

metoden og slukker automatisk.

• Du kan for eksempel indstille Hurtigstart til [B Fra], hvis

videokameraet står på et stativ, og du ønsker at fortsætte optagelse

med LCD-panelet lukket for at spare på batterispændingen.

[Startdag for kalender]: Vælger den dag, ugen starter med i

kalenderskærmbilledet (0 53).

[Batteriinfo]: Viser et skærmbillede, hvor du kan kontrollere batteriets

ladning (som en procentdel) og den resterende optagelsestid ( ,

metode) eller afspilningstid ( , metode).

[Kontrol for HDMI]: Aktiverer HDMI-CEC (Consumer Electronics Control)

funktionen. Når du tilslutter videokameraet til et HDTV, der er kompatibelt

med HDMI-CEC med brug af et HDMI-kabel, kan du kontrollere

videokameraets afspilning med TV’ets fjernbetjening.

• Hvis den er indstillet til [A Til], når videokameraet er sluttet til et

kompatibelt HDTV ved brug af et HDMI-kabel, vil videoindgangen på

TV'et automatisk blive indstillet til videokameraets videoinput. Herefter

kan du benytte op/ned/venstre/højre tasterne og OK eller SET-tasten på

TV’ets fjernbetjening til at afspille dine optagelser.

• Afhængig af TV-apparatet kræves måske yderligere indstillinger på selve

TV’et for at aktivere HDMI-CEC-funktionen. Se betjeningsvejledningen

til TV’et.

• Korrekt funktionalitet for HDMI-CEC-funktionen kan ikke garanteres,

selv når videokameraet tilsluttes kompatible TV-apparater. Hvis du ikke

kan benytte TV'ets fjernbetjening, indstil [Kontrol for HDMI] til [B Fra],

og betjen videokameraet direkte eller benyt videokameraets trådløse

fjernbetjening.

• TV’ets fjernbetjening kan kun benyttes til at afspille videoer eller fotos

(kun eller metode). Hvis videokameraet er tilsluttet TV'et,

mens det er indstillet til eller metode, vil videokameraet

afhængig af det benyttede TV, automatisk slukke, hvis TV'et slukkes,

selv om videokameraet optager på dette tidspunkt.

• Vi anbefaler ikke at tilslutte mere end 3 HDMI-CEC-kompatible enheder

ad gangen.

[HDMI-status]: Viser et skærmbillede, hvor du kan kontrollere standarden

for videoudgangssignalet fra HDMI OUT-bøsningen.

[Afstandsenheder]: Vælger den enhed, der skal benyttes for

fokuseringsafstanden under manuel fokusering.

164 Yderligere informationer


[Demometode]: Demonstrationsmetoden viser videokameraets vigtigste

funktioner. Den starter automatisk, når videokameraet benytter den

kompakte strømforsyning og efterlades tændt uden hukommelseskort i

mere en 5 minutter.

• Demonstrationsmetoden afbrydes, når den først er begyndt, ved at

trykke på en hvilken som helst tast eller slukke videokameraet.

[Nulstil alle]: Nulstiller alle videokameraets indstillinger til

standardværdierne.

[Firmware]: Du kan kontrollere den aktuelle version af videokameraets

firmware. Dette menupunkt er normalt ikke tilgængeligt.

Yderligere informationer 165


Appendiks: Skærmens ikoner og informationer

Filmoptagelse (i Dual Shot metode)

1 Smart AUTO metode (0 40)

2 On-screen zoomkontroller (0 43)

3 Betjeningsmetode (0 27)

4 Under pause i optagelse:

Totalt sceneantal

5 Hukommelsesoperation (0 170)

6 Resterende batteritid (0 170)

166 Yderligere informationer

7 Zoom (0 43)

8 Optagelsesmetode (0 57)

9 Kontrolknap: Start/Stop

videooptagelse

Aq Ansigtsgenkendelsesramme (0 64)

Aa Touch & Track ramme (0 65)


Videooptagelse (i y manuel metode)

As Kontrolknap: Åbn FUNC.-panelet

(0 29)

Ad Optagelsesprogram (0 58, 60, 68)

Af R Instant-AF (0 153),

MF Manual fokusering (0 72)

Ag Manuel eksponering (0 70)

Ah AGC (automatisk gain)-grænse

(0 72)

Aj Hvidbalance (0 75)

Ak Billedeffekt (0 77)

Al Lydstyrkeindikator (0 79)

Sq Kontrolknap: Sidst benyttede

funktion ([ZOOM] i dette tilfælde)

Sa Digital effekt (0 67)

Ss Under optagelse/under afspilning:

Scenetæller (timer : minutter :

sekunder)

Sd Pre-recording (0 63)

Sf Billedstabilisator (0 61)

Sg Digital telekonverter (0 76)

Sh PF25 progressiv billedhastighed

(0 60, 170)

Sj Resterende optagelsestid

4, 7 På hukommelseskort X

eller Y

f I den indbyggede hukommelse*

3*, 5 Relæoptagelse (0 36)

* Kun c.

Sk x.v.Colour (0 158)

Sl Ansigtsgenkendelse (0 64)

Dq Fotokvalitet/-størrelse

(samtidig optagelse) (0 110)

Da Vindskærm slukket (0 154)

Ds Mikrofondæmpning (0 154),

surround mikrofondæmpning

(0 155)

Dd Peaking (0 74)

Df On-screen-markører (0 155)

Dg Zebramønster (0 71)

Dh Modtagersensor slukket (0 163)

Dj Mini avanceret tilbehørsko (0 82)

Dk Hovedtelefonudgang (0 81)

Dl Mini videolys (0 78)

Fq Retningsindstilling for SM-V1

(0 83)

Fa Kontrolknap: Skift til fotooptagelse

(0 104)

Yderligere informationer 167


Fotooptagelse (i y manuel metode)

Fs Fremføringsmetode (0 108)

Fd Lysmålemetode (0 111)

Ff Kontrolknap: Sidst benyttede

funktion ([MENU] i dette tilfælde)

Fg Selvudløser (0 79)

Fh Flash (0 107)

Fj Eye-Fi trådløs kommunikation

(0 145)

Fk Antal tilgængelige fotos

4, 7 På hukommelseskort X

eller Y

c f I den indbyggede

hukommelse

Afspilning af film (under afspilning)

Gf Afspilnings kontrolknapper (0 46)

Gg Ekstern audio input (0 91)

168 Yderligere informationer

Fl Fotokvalitet/-størrelse (0 105)

Gq Kontrolknap: Skift til filmoptagelse

(0 56)

Ga AF-ramme (0 153)

Gs Fokusering og eksponering låst

(0 39, 104)

Gd Advarsel om videokamerarystelser

(0 154)

Gh Scenenummer

Gj Datakode (0 93, 160)

Gk Lydstyrke (0 46)


Vise foto

Gl Kontrolknap: Åbn setup-menuerne

(0 152)

Hq Foto beskyttelsesmærke (0 114)

Ha Øjeblikkelig foto / Total fotoantal

Hs Fotonummer (0 159)

Hd Histogram (0 114)

Hf Kontrolknap: Overspring fotos

(0 101)

Hg Dato og klokkeslæt for optagelsen

Hh Kontrolknap: Diasshow (0 112)

Exif-informationspanel

Hj Kontrolknap: Åbn Redigér-panelet

(0 151)

Hk Kontrolknap: Skift til [Fotos]

indeksbilledet (0 100)

Hl Manuel fokusering (0 72)

Jq Filstørrelse

Ja Fotostørrelse (0 105)

Js Lukkertid (0 68)

Jd Blændeværdi (0 68)

Yderligere informationer 169


5 Hukommelsesoperation

N Optagelse, M Pause i optagelse, A Afspilning, C Pause i afspilning,

I Hurtig afspilning, J Hurtig baglæns afspilning, G Langsom afspilning,

H Langsom baglæns afspilning, E Enkeltbillede fremad, F Enkeltbillede baglæns.

6 Resterende batteritid

• Ikonet viser et groft estimat over den

100% 75% 50% 25% 0%

resterende kapacitet som procentdel

af den fulde kapacitet for

batteripakken. Den resterende optagelses-/afspilningstid for batteripakken bliver vist

i minutter ved siden af ikonet.

• Når fremkommer i rødt, udskift batteripakken med en, der er fuldt opladet.

• Når du påsætter en afladet batteripakke, kan videokameraet slukke, uden

fremkommer.

• Batteriets aktuelle kapacitet bliver måske ikke angivet præcist afhængigt af de

betingelser, batteripakken og videokameraet benyttes under.

• Når videokameraet er slukket, tryk på R for at vise batteripakkens

kapacitet. Det intelligente system vi vise status for opladningen (som en procentdel)

og den resterende optagelsestid (i minutter) i 5 sekunder. Hvis batteripakken er helt

afladet, vil batteriinformationen måske ikke blive vist.

Sh PF25 progressiv billedhastighed

Vælg PF25 progressiv billedhastighed (0 60) for at give dine optagelser et

“biograflignende” look. Du kan kombinere denne billedhastighed med [D Cine Mode]

optagelsesprogrammet for at forstærke effekten.

Sj Resterende optagelsestid

Når der ikke er mere ledigt plads i hukommelses, vil [f Slut] (indbygget

hukommelse, kun c ) eller [4 Slut] (hukommelseskort X) eller [7 Slut]

(hukommelseskort Y) blive vist i rødt, og optagelsen vil standse.

Fk Antal tilgængelige fotos

6 / 8 i rødt: Der er intet hukommelseskort i den korresponderende

hukommelseskortholder.

4 / 7 i grønt: 6 eller flere fotos U i gult: 1 til 5 fotos U i rødt: Der kan ikke optages

flere fotos.

• Når fotos vises, vil informationen altid vises i grønt.

• Afhængigt af optagelsesbetingelserne vil antallet af tilgængelige fotos måske ikke

falde efter en optagelse eller måske falde med 2 fotos på en gang.

170 Yderligere informationer


Problemer?

Fejlfinding

Hvis du har problemer med videokameraet, kan nedenstående liste

måske være en hjælp. Nogle gange kan det, du tror er en fejl ved

videokameraet, have den enkleste løsning - læs venligst

“KONTROLLER DETTE FØRST” nedenfor, før du fortsætter med de

mere detaljerede problemer og løsninger. Kontakt din forhandler eller

et Canon Servicecenter, hvis problemet fortsætter.

KONTROLLER DETTE FØRST

Strømforsyning

• Er batteriet opladet? Er den kompakte strømforsyning er tilsluttet

korrekt til videokameraet? (0 19)

Optagelse

• Tændte du for videokameraet, og indstillede du det korrekt til en

optagelsesesmetode? (0 39, 56, 104) Hvis du optager på et

hukommelseskort, er det korrekt indsat i videokameraet? (0 34)

Afspilning

• Tændte du for videokameraet indstillede det korrekt til en

afspilningsmetode? (0 46, 100) Hvis du afspiller optagelser fra et

hukommelseskort, er det korrekt indsat i videokameraet? (0 34)

Indeholder det nogle optagelser?

Andet

• Udsender videokameraet en raslende lyd? Det indre objektivs

ophæng kan bevæge sig, når videokameraet slukkes eller er i en

afspilningsmetode. Det er ikke en fejl.

Strømforsyning

Videokameraet vil ikke tænde, eller det slukker selv.

- Batteripakken er udbrændt. Udskift eller oplad batteripakken.

- Fjern batteripakken, og montér den korrekt.

Kan ikke oplade batteripakken.

- Kontroller, at videokameraet er slukket, så opladningen kan starte.

- Batteripakkens temperatur er udenfor dens ladningsområde. Hvis batteripakkens temperatur

er under 0 °C, opvarm den, før den oplades; hvis den er over 40 °C, lad den køle ned, før den

oplades.

- Oplad batteripakken ved en temperatur mellem 0 °C og 40 °C.

- Batteripakken er udbrændt. Erstat batteripakken.

- Videokameraet kan ikke kommunikere med den påsatte batteripakke. Sådanne batteripakker

kan ikke oplades med dette videokamera.

Yderligere informationer 171


Der kan høres støj fra den kompakte strømforsyning.

- Der kan høres en svag støj, mens den kompakte strømforsyning er tilsluttet lysnettet. Det er

ikke en fejl.

Batteripakken er udbrændt ekstremt hurtigt, selv ved normale temperaturer.

- Batteriet kan have nået afslutningen på dets levetid. Køb en ny batteripakke.

Optagelse

Tryk på g vil ikke starte optagelsen.

- Du kan ikke optage, mens videokameraet skriver den forrige optagelse til hukommelsen

(mens ACCESS-indikatoren er tændt eller blinker). Vent indtil videokameraet er færdigt.

- Hukommelsen er fuld, eller den indeholder allerede det maksimale antal scener (3.999

scener). Slet nogle optagelser (0 54, 102), eller initialisér hukommelsen (0 37) for at

frigøre noget plads.

Det punkt, hvor der blev trykket på g, svarer ikke helt til begyndelsen/slutningen

af optagelsen.

- Der er en lille forsinkelse mellem trykket på g, og den aktuelle start/slut på

optagelsen. Det er ikke en fejl.

Videokameraet vil ikke fokusere.

- Autofokus virker ikke på dette motiv. Fokuser manuelt (0 72).

- Objektivet eller Instant AF-sensoren er snavset. Rens objektivet eller sensoren med en blød

renseklud til objektiver (0 194). Benyt aldrig papirlommetørklæder til at rense objektivet

med.

Når et motiv flagrer rundt foran objektivet, kan billedet forekomme en anelse buet.

- Dette er et typisk fænomen for CMOS-billedsensorer. Når et motiv krydser meget hurtigt foran

videokameraet, kan billedet synes svagt vindskævt. Det er ikke en fejl.

At skifte betjeningsmetode mellem optagelse (N)/pause i optagelse (M)/afspilning (A)

tager længere tid end normalt.

- Når hukommelsen indeholder et stort antal scener, kan nogle operationer tage længere tid

end normalt. Gem dine optagelser (0 129), og initialisér hukommelsen (0 37).

Film eller fotos kan ikke optages korrekt.

- Dette kan forekomme efterhånden som film og fotos bliver optaget/slettet gennem tiden. Gem

dine optagelser (0 129), og initialisér hukommelsen (0 37).

Kan ikke optage et foto i metode.

- Du kan ikke optage fotos i denne metode, hvis 8 8 [Samtidig optagelse] er indstillet til

[Fra] (0 110), eller hvis enten den digitale zoom (0 153) eller en digital effekt (0 67) er

aktiveret. Endvidere kan fotos ikke optages i [K 3264x1840] størrelsen, når den digitale

telekonverter (0 76) er aktiveret.

172 Yderligere informationer


Når videokameraet har været i brug i lang tid, bliver det varmt.

- Videokameraet kan blive varmt efter fortsat brug i længere tid. Det er ikke en fejl. Hvis

videokameraet bliver usædvanlig varm eller bliver varm efter kort tid, kan det indikere et

problem med videokameraet. Kontakt et Canon Servicecenter.

Afspilning

Kan ikke tilføje scener til afspilningslisten.

- Afspilningslisten kan højst indeholde 999 scener. Hvis afspilningslisten indeholder scener

optaget i MXP eller FXP metoden, kan det maksimale antal scener i afspilningslisten være

mindre end 999.

- Du kan måske ikke føje scener til afspilningslisten, hvis de var optaget eller redigeret på et

andet udstyr.

- Hukommelsen er fyldt. Slet nogle optagelser (0 54, 102), eller initialisér hukommelsen

(0 37) for at frigøre noget plads.

Kan ikke tilføje scener til afspilningslisten.

- Hukommelsen er fyldt. Slet nogle optagelser (0 54, 102), eller initialisér hukommelsen

(0 37) for at frigøre noget plads.

Kan ikke slette en scene.

- Du kan måske ikke slette scener, der er optaget eller redigeret med andet udstyr.

At slette scener tager længere tid end sædvanligt.

- Når hukommelsen indeholder et stort antal scener, kan nogle operationer tage længere tid

end normalt. Gem dine optagelser (0 129), og initialisér hukommelsen (0 37).

Kan ikke slette et foto.

- Fotoet er beskyttet. Fjern beskyttelsen (0 114).

Kan ikke optage en videosnapshotscene fra en film.

- Du kan ikke optage videosnapshotscener fra scener, der er optaget eller redigeret med andet

udstyr.

- Hukommelsen er fyldt. Slet nogle optagelser (0 54, 102), eller initialisér hukommelsen

(0 37) for at frigøre noget plads.

Når videosnapshotscener eller et diasshow afspilles med baggrundsmusik, bliver musiksporet

ikke afspillet korrekt.

- Dette kan forekomme, når du overfører musikfiler fra den medfølgende Videokamera

Supplementdisk til en hukommelse, hvor scener er blevet optaget og slettet gentagende

gange (fragmenteret hukommelse). Gem dine optagelser (0 129), og initialisér

hukommelsen (0 37). Overfør derefter først musikfilerne fra den medfølgende Videokamera

Supplementdisk, og tilbagefør først derefter til hukommelsen optagelserne lavet med dette

videokamera og tidligere gemt på computeren.

- Musiksporet vil ikke blive afspillet korrekt, hvis forbindelsen blev afbrudt, mens musikfilerne blev

overført fra Videokamera Supplementdisken. Slet musiksporerne, og overfør musikfilerne igen.

Yderligere informationer 173


- Overførselshastigheden for det benyttede hukommelseskort er for lav. Benyt et anbefalet

hukommelseskort (0 33).

Under afspilning af scener/et diasshow, der er kædet sammen med ekstern lyd, er

videoafspilningen ikke kædet korrekt sammen med den eksterne afspiller.

- Den eksterne afspillers lydstyrke er måske for lav. Prøv at forøge afspillerens lydstyrke.

Kan ikke opdele scener

- Du kan ikke opdele scener, der er optaget eller redigeret med andet udstyr.

- Hukommelsen er fyldt. Slet nogle optagelser (0 54, 102), eller initialisér hukommelsen

(0 37) for at frigøre noget plads.

Kan ikke kopiere scener/fotos

- Du kan måske ikke slette scener/fotos, der er optaget eller redigeret med andet udstyr.

Kan ikke markere individuelle scener/fotos i indeksbilledet med et afkrydsningsmærke O

- Du kan ikke markere mere end 100 individuelle scener/fotos. Formindsk antallet at

markerede scener/fotos eller benyt [Vælg alle] indstillingen.

Indikatorer og on-screen informationer

lyser rødt.

- Batteripakken er opbrugt. Udskift eller oplad batteripakken.

fremkommer på skærmen.

- Videokameraet kan ikke kommunikere med den påsatte batteripakke, så den resterende

batteritid kan ikke vises.

4 / 7 lyser rødt.

- Der er opstået en fejl med hukommelseskortet. Sluk videokameraet. Fjern

hukommelseskortet, og sæt det i igen. Initialisér hukommelseskortet, hvis informationerne

ikke skifter tilbage til normal.

- Hukommelseskortet er fyldt. Udskift hukommelseskortet, eller slet nogle optagelser

(0 54, 102) for at frigøre noget plads på hukommelseskortet.

S blinker rødt på skærmen.

- Videokameraet har udført en fejl. Kontakt et Canon Servicecenter.

Selv efter optagelsen er stoppet, slukker ACCESS-indikatoren ikke.

- Scenen bliver optaget i hukommelsen. Det er ikke en fejl.

Den røde ON/OFF (CHG) indikator blinker hurtigt ( et blink i 0,5 sekunders intervaller).

- Opladningen er standset, fordi batteripakken er udbrændt. Kontakt et Canon Servicecenter.

Den røde ON/OFF (CHG) indikator blinker meget langsomt ( et blink i

2 sekunders intervaller).

- Batteripakkens temperatur er udenfor dens ladningsområde. Hvis batteripakkens temperatur

er under 0 °C, opvarm den, før den oplades; hvis den er over 40 °C, lad den køle ned, før den

oplades.

174 Yderligere informationer


- Oplad batteripakken ved en temperatur mellem 0 °C og 40 °C.

- Batteripakken er beskadiget. Benyt en anden batteripakke.

o fremkommer på skærmen

- LOCK-kontakten på Eye-Fi kortet er indstillet til at forhindre utilsigtet sletning. Skift positionen

af LOCK-kontakten.

- Der opstod en fejl under læsning kontroldata på Eye-Fi kortet. Sluk videokameraet, og tænd

det derefter igen. Hvis ikonet ofte fremkommer, kan der være et problem med Eye-Fi kortet.

Kontakt kortfabrikantens kundesupport.

Billede og lyd

Skærmbilledet er for mørkt.

- LCD-skærmen er dæmpet. Hold h trykket ned i cirka 2 sekunder for at genindstille LCDskærmen

til dens tidligere lysstyrke indstilling.

Skærmens informationer tænder og slukker skiftevis.

- Batteripakken er udbrændt. Udskift eller oplad batteripakken.

- Fjern batteripakken, og montér den korrekt.

Unormale karakterer fremkommer på skærmen, og videokameraet virker ikke korrekt.

- Fjern strømforsyningen, og påsæt den igen efter en kort tid. Hvis problemet fortsætter, benyt

6 8 [Nulstil alle] menupunktet til at nulstille alle videokameraets indstillinger til

standardværdierne.

Der fremkommer videostøj på skærmen.

- Hold afstand mellem videokameraet og udstyr, der udsender kraftige elektromagnetiske felter

(plasma TV, mobiltelefoner, etc.).

Der fremkommer vandrette bånd på skærmen.

- Dette er et typisk fænomen for CMOS-billedsensorer, som forekommer ved optagelse under

nogle typer fluorescerende, kviksølv eller natriumlamper. Symptomerne kan reduceres ved at

indstille optagelsesprogrammet til [Programmeret AE] eller [Lukkerprio. AE] (0 68). Det er

ikke en fejl.

b Der er intet billede i søgeren.

- Træk søgeren ud, til den klikker for at aktivere søgeren (0 25).

b Billedet i søgeren er slørret.

- Justér søgeren med søgerens fokuseringskontakt (0 25).

Der kan høres støj sammen med den optagede lyd

- Under optagelse med en ekstern mikrofon kan interferens forårsaget af trådløs

kommunikation måske blive indfanget og optaget som støj. Vi anbefaler at slukke for trådløs

kommunikation under optagelse (0 147).

Yderligere informationer 175


Lyden er forvrænget eller er optaget med en lavere lydstyrke.

- Ved optagelse nær kraftige lydkilder (f.eks. fyrværkeri eller koncerter), kan lyden blive

forvrænget eller den vil måske ikke blive optaget ved den aktuelle lydstyrke. Aktivér

mikrofondæmpningen (0 154) eller justér optagelseslydstyrken manuelt (0 79).

Billedet bliver vist korrekt, men der kommer ingen lyd fra den indbyggede højtaler.

- Højtalerens lydstyrke er skruet helt ned. Justér lydstyrken.

- Hvis STV-250N stereo-videokablet er tilsluttet til videokameraet, så kobl det fra.

- AV-bøsningen er indstillet til hovedtelefonudgang. Indstil 88 [AV/hovedtelefoner] til [AV].

Hukommelseskort og tilbehør

Kan ikke indsætte hukommelseskortet.

- Hukommelseskortet var ikke vendt rigtigt. Vend det rigtigt, og sæt det i igen.

Der kan ikke optages på hukommelseskortet.

- Hukommelseskortet er fyldt. Slet nogle optagelser (0 54, 102) for at frigøre noget plads

eller udskift hukommelseskortet.

- Initialisér hukommelseskortet (0 37), når du benytter det med videokameraet.

- LOCK-kontakten på hukommelseskortet er indstillet til at forhindre utilsigtet sletning. Skift

positionen af LOCK-kontakten.

- Der skal benyttes et kompatibelt hukommelseskort for at kunne optage videoer på et

hukommelseskort (0 33).

- Mappe- og filnumrene har nået deres maksimalværdi. Indstil 88 [Fotonummerering] til

[Nulstil], og indsæt et nyt hukommelseskort.

Den trådløse fjernbetjening virker ikke.

- Indstil 68 [Trådløs fjernbetjening] til [Til].

- Udskift batterierne i den trådløse fjernbetjening.

Kan ikke uploade filer trådløst ved brug af et Eye-Fi kort.

- Du kan have indsat Eye-Fi kortet i hukommelseskortholder X. Indsæt det i

hukommelseskortholder Y.

- 68 [Eye-Fi-kommunikation] er indstillet til [Fra] (i fremkommer på skærmen).

Indstil den til [Automatisk].

- Det kan hjælpe at åbne LCD-panelet, hvis den trådløse forbindelse ikke er tilstrækkelig

kraftig.

- Hvis der opstår uheldige omstændigheder, når filer uploades, så som videokameraet bliver for

varmt eller den trådløse forbindelse bliver for svag, kan videokameraet standse den trådløse

uploadning (h fremkommer på skærmen). Sluk for videokameraet, og lad det køle ned eller

flyt det til et sted med et kraftigere trådløst signal.

- Kontakt kortfabrikantens kundesupport.

Ikonet for status for den trådløse kommunikation fremkommer ikke

- Du kan have indsat Eye-Fi kortet i hukommelseskortholder X. Indsæt det i

hukommelseskortholder Y.

176 Yderligere informationer


Tilslutning til eksternt udstyr

Der fremkommer videostøj på TV-skærmen.

- Når du benytter videokameraet i et rum, hvor der findes et TV, skal du holde en vis afstand

mellem den kompakte strømforsyning og TV’ets netledning og antennekabel.

Afspilningen ser fine ud på videokameraet, men der er intet billede TV skærmen.

- Videoindgangen på TV’et er ikke indstillet til den videobøsning, hvor du har tilsluttet

videokameraet. Vælg det korrekte videoinput.

Der kommer ingen lyd fra TV’et.

- Når videokameraet tilsluttes et HDTV ved brug af CTC-100/S komponentkablet, vær sikker på

også at tilslutte audioforbindelserne ved at benytte de hvide og røde stik på STV-250N stereovideokablet.

Videokameraet er tilsluttet ved brug af ekstratilbehøret HTC-100 HDMI kablet, men der er intet

billede eller lyd på HDTV’et.

- Afmonter HTC-100 HDMI-kablet, og monter det herefter igen, eller sluk for videokablet, og

tænd det igen.

Videokameraet er tilsluttet ved brug af ekstratilbehøret HTC-100 HDMI-kabel, men HDMI-CEC

virker ikke (kan ikke afspille ved brug af TV’ets fjernbetjening).

- Afmonter HTC-100 HDMI-kablet, og sluk for videokameraet og TV’et. Efter kort tid, tænd dem

begge igen, og gendan tilslutningen.

- 68 [Kontrol for HDMI] er indstillet til [Fra]. Indstil den til [Til].

- HDMI-CEC er ikke aktiveret på det tilsluttede TV. Aktiver denne funktion på TV’et.

- Selv med TV-apparater, der er kompatibel med HDMI-CEC, vil de tilgængelige funktioner

afhænge af typen af TV’et. Se betjeningsvejledning for det tilsluttede TV.

Computeren genkender ikke videokameraet, selv om videokameraet er tilsluttet korrekt.

- 88 [USB-tilslutningstype] er indstillet til [DVD-brænder]. Indstil den til [Computer/

printer] eller til [Tilslut og indstil].

- Afmonter USB-kablet, og sluk videokameraet. Efter kort tid, tænd det igen, og tilslut USBkablet

igen.

- Tilslut videokameraet til en anden USB-port på computeren.

- Videokameraet vil ikke blive genkendt korrekt, hvis du tilsluttede USB-kablet til computeren,

mens videokameraet var ved at slette alle fotos. Fjern USB-kablet og gendan tilslutningen, når

videokameraet er færdig med at slette.

Printeren virker ikke, selv om videokamera og printer er korrekt forbundet.

- 88 [USB-tilslutningstype] er indstillet til [DVD-brænder]. Indstil den til [Computer/

printer] eller til [Tilslut og indstil].

- Afmonter USB-kablet, og sluk printeren. Efter kort tid, tænd den igen og gendan tilslutningen.

- En PictBridge-kompatibel printer kan ikke tilsluttes, hvis hukommelsen indeholder 2.500

fotos eller flere.

Yderligere informationer 177


Efter videokameraet er tilsluttet en printer, fortsætter meddelelsen [Optaget] med at

fremkomme på skærmen.

- Fjern USB-kablet, og tilslut det igen efter et kort stykke tid.

Fotos udskrives ikke korrekt

- Du er måske ikke i stand til at udskrive fotos korrekt med en PictBridge-kompatibel printer,

hvis deres filnavne er ændret, eller hvis de blev optaget, oprettet, redigeret eller ændret med

andet udstyr.

Kan ikke gemme fotos på min computer

- Når hukommelseskortet indeholder for mange fotos (Windows – 2.500 fotos eller flere,

Macintosh – 1.000 fotos eller flere), kan du måske ikke overføre fotos til en computer. Prøv at

benytte en kortlæser til at overføre fotos på hukommelseskortet. Kun c: For at

overføre fotos i den indbyggede hukommelse, kan du kopiere dem til hukommelseskortet på

forhånd (0 126).

Videokameraet genkender ikke DVD-brænder DW-100, selv om den er tilsluttet korrekt.

- 88 [USB-tilslutningstype] er indstillet til [Computer/printer]. Indstil den til

[DVD-brænder] eller til [Tilslut og indstil].

178 Yderligere informationer


Oversigt over meddelelser

(i alfabetisk rækkefølge)

Efter listen over meddelelser for videokameraet kan du finde separate

lister over print-relaterede meddelelser (0 187) og over meddelelser,

der kun vedrører ekstratilbehøret DVD-brænder DW-100 (0 186).

Afspilningslisten er fyldt. Kan ikke opdele scenen.

- Scener kan ikke opdeles, hvis afspilningslisten allerede indeholder 999 scener. Slet nogle

scener fra afspilningslisten (0 95).

AVCHD-diske kan ej indeh. MXP-scener

- AVCHD diske, der er fremstillet med ekstratilbehøret DVD-brænder DW-100, kan ikke

indeholde scener optaget i MXP metode. Vælg kun de scener, der er optaget i andre metoder,

når du skal fremstille en disk (0 131).

Buffer-overløb. Optagelse blev stoppet.

- Dataoverførselshastigheden var for høj til det benyttede hukommelseskort, og optagelsen

blev standset. Udskift hukommelseskortet med et, der er klassificeret som hastighedsklasse

2, 4, 6 eller 10.

Dæksel til hukommelseskort er åbent

- Efter et hukommelseskort er indsat, luk dækslet over hukommelseskortholderen (0 34).

Denne scene blev optaget med en anden enhed og kan ikke føjes til afspilningslisten.

- Scener, der ikke er optaget med dette videokamera, kan ikke føjes til afspilningslisten.

Denne scene blev optaget med en anden enhed og kan ikke kopieres.

- Scener, der ikke er optaget med dette videokamera, kan ikke kopieres til hukommelseskort Y.

Dette foto kan ikke vises

- Du kan måske ikke vise fotos, der er optaget med andet udstyr eller billedfiler, der er

fremstillet eller redigeret på en computer.

Dette B foto kunne ikke slettes

- Beskyttede fotos (B) kan ikke slettes. Fjern beskyttelsen (0 114).

Dette huk.kort indeholder scener. Slet alle scener for at anv. relæoptagelse.

- Gem om nødvendigt dine film (0 129), og slet alle film fra hukommelseskortet (0 54).

Du skal gendanne filer fra hukommelseskortet. Skift placering af LÅS-omskifteren på

hukommelseskortet.

- Denne meddelelse fremkommer næste gang, du tænder videokameraet, hvis

strømforsyningen blev afbrudt ved et uheld, mens videokameraet var i gang med at skrive til

hukommelseskortet og hvis positionen på kortets LOCK-kontakt senere blev ændret til at

forhindre sletning Skift positionen af LOCK-kontakten.

Yderligere informationer 179


Fejl i filnavn

-Mappe- og filnumre har nået deres maksimalværdi. Indstil 88 [Fotonummerering] til

[Nulstil], og slet alle fotos på hukommelseskortet (0 102), eller initialisér det (0 37).

cFejl i indbygget hukommelse

- Den indbyggede hukommelse kunne ikke læses. Kontakt et Canon Servicecenter.

Fejl ved skrivning på hukommelseskortet. Data kan måske gendannes, hvis

hukommelseskortet ikke er blevet fjernet. Forsøg at gendanne dataene?

- Denne meddelelse vil fremkomme, næste gang du tænder videokameraet, hvis

strømforsyningen blev afbrudt ved et uheld, mens videokameraet var i færd med at skrive til

hukommelseskortet. Vælg [Ja] for at prøve at gendanne optagelserne. Hvis du fjernede

hukommelseskortet og benyttede det i et andet udstyr, efter dette skete, anbefaler vi at vælge

[Nej].

For at bruge den trådløse funktion: Isæt Eye-Fi-kortet i kortholder B.

- Du kan have indsat Eye-Fi kortet i hukommelseskortholder X. Indsæt det i

hukommelseskortholder Y.

For at bruge funktionen: Skift videokameraets status fra 5 til y

- Du trykkede på en tast, der ikke kan benyttes i metode. Indstil metodevælgeren til y

for at indstille videokameraet til fleksibel optagelsesmetode.

For at optage video på dette hukommelseskort anbefales det kun at bruge

optagelsesmetoderne XP+/SP/LP

- Film kan måske ikke optages korrekt på dette hukommelseskort, hvis optagelsesmetoden er

indstillet til MXP eller FXP metode (0 57).

For mange fotos. Frakobl USB-kablet.

- Fjern USB-kablet. Prøv at benytte en kortlæser eller formindsk antallet af fotos på

hukommelseskortet til mindre end 2.500 fotos (printer, Windows computeres), eller 1.000

fotos (Macintosh computere).

- Hvis der fremkommer en dialogboks på computerens skærm, luk den. Fjern USB-kablet, og

tilslut det igen efter et kort stykke tid.

Frakobl ikke USB-kablet eller strømkilden, før du sikkert afslutter tilslutningen fra

computeren. Kan ikke skrive data med denne tilslutn. For at skrive data til videokameraet:

Til-slut den kompakte strømadapter og til-slut videokamera/computer igen.

- Videokameraet kan ikke arbejde, fordi det ikke forsynes med strøm fra den kompakte

strømforsyning, og det er tilsluttet en computer med det medfølgende USB-kabel. Endvidere

kan scener optaget med dette videokamera og tidligere gemt på en computer ikke

tilbageføres til videokameraet, og musikfiler kan ikke overføres fra den medfølgende

Videokamera Supplementdisk. For at undgå ødelagte data i videokameraets hukommelse skal

du benytte computerens funktion Sikker fjernelse af hardware til at afslutte forbindelsen og

derefter fjerne USB-kablet, før videokameraet benyttes.

- For at blive i stand til at tilbageføre scener optaget med dette videokamera og tidligere gemt

på en computer, og musikfiler fra den medfølgende Videokamera Supplementdisk skal du

genetablere forbindelsen på følgende måde. Benyt computerens funktion Sikker fjernelse af

180 Yderligere informationer


hardware til at afslutte forbindelsen, fjern USB-kablet, forsyn videokameraet med strøm fra

den kompakte strømforsyning og først derefter tilslut det til computeren igen.

Frakobl ikke USB-kablet eller strømkilden, før du sikkert afslutter tilslutningen fra

computeren. TIlslut den kompakte strømadapter

- Når videokameraet er indstillet til metoden og tilsluttet en computer med det

medfølgende USB-kabel, kan videokameraet ikke betjenes. Hvis USB-kablet eller

strømforsyningen fjernes, mens denne meddelelse fremkommer, kan det resultere i

permanent tab af optagelser i videokameraet. Benyt computerens funktion Sikker fjernelse af

hardware til at afslutte tilslutningen, og fjern USB-kablet, før videokameraet benyttes.

- For at blive i stand til at tilbageføre scener optaget med dette videokamera og tidligere gemt

på en computer, og overføre musikfiler fra den medfølgende Videokamera Supplementdisk,

forsyn videokameraet med strøm fra den kompakte strømforsyning og først derefter tilslutte

det til computeren med det medfølgende USB-kabel.

Huk. kort Kan ikke genkende dataene

- Hukommelseskortet indeholder scener, der er optaget i et andet TV-system (NTSC). Afspil

optagelserne på hukommelseskortet med det udstyr, der oprindeligt er benyttet til at optage

dem.

Huk. kort Maks. antal scener er allerede nået

- Hukommelseskortet indeholder allerede det maksimale antal scener (3.999 scener); der kan

ikke kopieres flere scener til hukommelseskortet. Slet nogle scener (0 54) for at frigøre

noget plads.

Hukommelseskortet er skrivebeskyttet

- LOCK-kontakten på hukommelseskortet er indstillet til at forhindre utilsigtet sletning. Skift

positionen af LOCK-kontakten.

Hukommelskortet er fyldt

- Hukommelseskortet er fyldt. Slet nogle optagelser (0 54, 102) for at frigøre noget plads

eller udskift hukommelseskortet.

cIndbygget hukommelse er fyldt

- Den indbyggede hukommelse er fyldt, ([f Slut] fremkommer på skærmen). Slet nogle

optagelser (0 54, 102) for at frigøre noget plads. Gem dine optagelser (0 129), og

initialiser den indbyggede hukommelse (0 37).

Ingen ansigter detekteret i denne scene

- Videokameraet detekterede ingen ansigter i den viste scene. Vær sikker på at tænde for

ansigtsgenkendelse (0 64), når du optager film.

Ingen fotos

- Der er ingen fotos til afspilning. Mor dig med at tage nogle fotos (0 39, 56).

Ingen scener

- Der er ikke optaget nogle scener i den valgte hukommelse. Mor dig med at tage nogle videoer

(0 39).

Yderligere informationer 181


- Efter valg af [Scener med ansigter] når du har begrænset de viste scener i indeksbilledet:

Ingen scener indeholder personers ansigter, eller ingen scener blev optaget med

ansigtsgenkendelses funktionen.

Initalisér kun med videokameraet

- Der er et problem med filsystemet, som forhindrer kommunikation med den valgte

hukommelse. Initialisér hukommelseskortet med dette videokamera (0 37).

Intet hukommelseskort

- Indsæt et kompatibelt hukommelseskort i videokameraet (0 34).

Kan ikke afspille

- Der er et problem med hukommelsen. Hvis denne meddelelse ofte fremkommer uden

forståelig grund, kontakt et Canon Servicecenter.

cKan ikke afspille Kan ikke tilgå den indbyg. hukommelse

- Der er et problem med den indbyggede hukommelse. Gem dine optagelser (0 129), og

initialisér den indbyggede hukommelse med [Komplet initialisering] indstillingen (0 37).

Hvis problemet fortsætter, kontakt et Canon Servicecenter.

Kan ikke afspille Tjek hukommelseskortet

- Der er et problem med hukommelseskortet. Gem dine optagelser (0 129), og initialisér den

indbyggede hukommelse med [Komplet initialisering] indstillingen (0 37). Hvis problemet

fortsætter, benyt et andet hukommelseskort.

cKan ikke afspille film i den indbyggede hukommelse Initalisér kun med

videokameraet

- Videokameraets indbyggede hukommelse blev initialiseret med en computer. Initialisér den

indbyggede hukommelse med dette videokamera (0 37).

Kan ikke afspille film på dette hukommelseskort

- Film kan ikke afspilles fra et hukommelseskort på 64 MB eller mindre. Benyt et anbefalet

hukommelseskort (0 33).

Kan ikke afspille film på dette hukommelseskort Initalisér kun med videokameraet

- Hukommelseskortet i videokameraet blev initialiseret med en computer. Initialisér

hukommelseskortet med dette videokamera (0 37).

Kan ikke gå i standby-status nu

- Videokameraet kan ikke gå i standby metoden, hvis den resterende batterikapacitet er for lav.

Oplad eller udskift batteripakken (0 19).

Kan ikke gendanne data

- Kunne ikke gendanne en ødelagt fil. Gem dine optagelser (0 129), og initialisér

hukommelseskortet med [Komplet initialisering] indstillingen (0 37).

Kan ikke genkende dataene

- Du overførte data til videokameraet, der er optaget i et andet TV system (NTSC). Afspil

optagelserne med den enhed, de oprindeligt blev optaget med.

182 Yderligere informationer


Kan ikke kommunikere med batteripakken. Fortsæt med at bruge batteripakken?

- Du monterede en batteripakke, som ikke er anbefalet af Canon til brug med dette

videokamera.

- Hvis du benytter en batteripakke, som Canon anbefaler til brug med dette videokamera, kan

der være et problem med videokameraet eller batteripakken. Kontakt et Canon Servicecenter.

Kan ikke konvertere

- Kan ikke kommunikere med hukommelseskortet. Kontroller hukommelseskortet, og vær

sikker på, det er indsat korrekt.

- Du indsatte et MultiMediaCard (MMC) i videokameraet. Benyt et anbefalet hukommelseskort

(0 33).

- Der var fejl under oprettelse af filnavnet. Indstil 8 8 [Fotonummerering] til [Nulstil] og

initialisér hukommelseskortet eller slet alle fotos (0 102), og alle scener i [Til web-upload]

og [Til dvd-brænding] indeksbillederne (0 54).

Kan ikke kopiere

- Den totale størrelse af de scener, du valgte at kopiere, overskrider den tilgængelige plads på

hukommelseskort Y. Slet nogle optagelser på hukommelseskortet (0 54, 102), eller

formindsk antallet af scener, der skal kopieres.

- Hukommelseskort Y indeholder allerede det maksimale antal scener (3.999 scener). Slet

nogle scener (0 54) for at frigøre noget plads.

Kan ikke opdele scenen. Initialisér kun med videokameraet.

- Scenen kunne ikke opdeles, fordi videokameraets interne datalog for scenehåndtering er

fyldt. Gem dine optagelser (0 126), og initialisér hukommelsen (0 37). Skriv de

sikkerhedskopierede filer tilbage, og prøv at opdele scene igen.

Kan ikke optage

- Du kan ikke optage videosnapshotscener fra scener, der er optaget eller redigeret med andet

udstyr.

- Der er et problem med hukommelsen. Hvis denne meddelelse ofte fremkommer uden

forståelig grund, kontakt et Canon Servicecenter.

cKan ikke optage Kan ikke tilgå den indbyg. hukommelse

- Der er et problem med den indbyggede hukommelse. Gem dine optagelser (0 129), og

initialisér den indbyggede hukommelse med [Komplet initialisering] indstillingen (0 37).

Hvis problemet fortsætter, kontakt et Canon Servicecenter.

Kan ikke optage Tjek hukommelseskortet

- Der er et problem med hukommelseskortet. Gem dine optagelser (0 129), og initialisér den

indbyggede hukommelse med [Komplet initialisering] indstillingen (0 37). Hvis problemet

fortsætter, benyt et andet hukommelseskort.

cKan ikke optage film i den indbyggede hukommelse Initalisér kun med

videokameraet

- Videokameraets indbyggede hukommelse blev initialiseret med en computer. Initialisér den

indbyggede hukommelse med dette videokamera (0 37).

Yderligere informationer 183


Kan ikke optage film på dette hukommelseskort

- Film kan ikke optages på et hukommelseskort på 64 MB eller mindre. Benyt et anbefalet

hukommelseskort (0 33).

Kan ikke optage film på dette hukommelseskort Initalisér kun med videokameraet

- Hukommelseskortet i videokameraet blev initialiseret med en computer. Initialisér

hukommelseskortet med dette videokamera (0 37).

Kan ikke redigere

- Kunne ikke flytte en scene i afspilningslisten. Slet nogle scener fra afspilningslisten (0 95).

cKan ikke tilgå den indbyg. hukommelse

- Der er et problem med den indbyggede hukommelse. Kontakt et Canon Servicecenter.

Kunne ikke tilføje scenen/scenerne til afspilningslisten

- En eller flere scener kunne ikke tilføjes afspilningslisten. Afspilningslisten kan højst indeholde

999 scener. Hvis afspilningslisten indeholder scener optaget i MXP eller FXP metoden, kan det

maksimale antal scener i afspilningslisten være mindre end 999. Slet nogle scener fra

afspilningslisten (0 95).

Lav backups af optagelser regelmæssigt

- Denne meddelelse kan fremkomme, når du tænder videokameraet. I tilfælde af en fejlfunktion

kan optagelser gå tabs, så tag en sikkerhedskopi regelmæssigt.

LCD-skærm er blevet dæmpet

-Hold h trykket ned i 2 sekunder for at genindstille LCD-skærmen til dens tidligere

lysstyrkeindstilling.

Maks. antal scener er allerede nået

- Det maksimale antal scener (3.999 scener) er nået. Slet nogle scener (0 54) for at frigøre

noget plads.

- Afspilningslisten kan højst indeholde 999 scener.

Muligvis ikke muligt at optage film på dette hukommelseskort

- Du kan måske ikke optage videoer på et hukommelseskort uden en hastighedsklassificering.

Udskift hukommelseskortet med et, der er klassificeret som hastighedsklasse 2, 4, 6 eller 10.

Opgave i gang. Sluk ikke for strømmen.

- Videokameraet opdaterer hukommelsen. Vent indtil operationen er afsluttet, og fjern ikke den

kompakte strømforsyning eller batteripakken.

Samlet spilletid er for lang

- Afspilningslisten kan ikke konverteres, hvis dens totale afspilningstid overstiger 2 timer og

30 minutter. Formindsk antallet af scener i afspilningslisten.

Scene optaget med en anden enhed. Kan ikke opdele scenen.

- Scener, der er optaget med andet udstyr kan ikke opdeles med dette videokamera.

Skift batteri

- Batteripakken er opbrugt. Udskift eller oplad batteripakken.

184 Yderligere informationer


Tilgår hukommelseskortet. Fjern ikke hukommelseskortet.

- Du åbnede dækslet over hukommelseskortholderen, mens videokameraet kommunikerede

med hukommelseskortet, eller videokameraet startede med at kommunikere med

hukommelseskortet, da du åbnede dækslet over hukommelseskortholderen. Fjern ikke

hukommelseskortet, før denne meddelelse forsvinder.

Tjek hukommelseskortet

- Kan ikke kommunikere med hukommelseskortet. Kontroller hukommelseskortet, og vær

sikker på, det er indsat korrekt.

- Der er opstået en fejl med hukommelseskortet. Videokameraet kan ikke optage eller vise

billedet. Prøv at fjerne og indsætte hukommelseskortet igen, eller benyt et andet

hukommelseskort.

- Du indsatte et MultiMediaCard (MMC) i videokameraet. Benyt et anbefalet hukommelseskort

(0 33).

-Hvis 4 / 7 fremkommer i rødt efter denne meddelelse, udfør følgende: Sluk

videokameraet, fjern hukommelseskortet og indsæt det igen. Hvis 4 / 7 bliver grøn igen,

kan du genoptage optagelse/afspilning. Hvis problemet fortsætter, gem dine optagelser

(0 129), og initialisér hukommelseskortet (0 37).

Utilstrækkelig ledig plads

- Slet nogle optagelser på hukommelseskortet (0 54, 102), eller vælg [3 Mbps] bithastighed

for konvertering til SD.

Vælg det ønskede scenenummer

- Et antal scener har samme optagelsesdato, men forskellig filkontrol information. Dette kan

forekomme, hvis du for eksempel har redigeret fotos og skrevet filerne tilbage til

videokameraet. Vælg et nummer for at vise den korresponderende gruppe af scener.

Videokameraet indstillet til fotofunktion

- Du trykkede på g under optagelse af fotos ( metode). Indstil

videokameraet til eller metode for at optage film.

Visse B fotos kunne ikke slettes

- Beskyttede fotos (B) kan ikke slettes. Fjern beskyttelsen (0 114).

Visse scener blev optaget med en anden enhed og kan ikke kopieres.

- Scener, der ikke er optaget med dette videokamera, kan ikke kopieres til hukommelseskort Y.

Visse scener kunne ikke føjes til afspilningslisten.

- Du kan måske ikke føje scener til afspilningslisten, hvis de var optaget på et andet udstyr.

- Afspilningslisten kan højst indeholde 999 scener. Hvis afspilningslisten indeholder scener

optaget i MXP eller FXP metoden, kan det maksimale antal scener i afspilningslisten være

mindre end 999. Slet nogle scener fra afspilningslisten (0 95).

Visse scener kunne ikke slettes

- Videoer, der blev beskyttet/redigeret med andet udstyr kan ikke slettes med dette

videokamera.

Yderligere informationer 185


Meddelelser vedrørende ekstratilbehøret DVD-brænder DW-100

Hvis der fremkommer en fejlmeddelelse, mens videokameraet er

tilsluttet ekstratilbehøret DVD-brænder DW-100, henvises til følgende

afsnit, samt betjeningsvejledningen for DVD-brænderen.

Diskadgangsfejl. Kontrollér disken.

- Der var en fejl da disken blev læst, eller der blev forsøgt at skrive på den.

- Denne meddelelse kan også fremkomme, hvis der er dannet kondens (0 194). Vent indtil

DVD-brænderen er helt tør, før brugen genoptages.

- Disken er måske ikke indsat korrekt. Prøv at fjerne disken og genindsæt den, efter den er

rengjort med en ren, blød klud. Hvis problemet fortsætter, udskift den med en anden disk.

Fejl ved læsning af dataene

- Kontroller. at USB-kablet ikke blev fjernet ved et uheld.

Handling annulleret

- USB-kablet blev fjernet, og operationen blev annulleret. Kontroller USB-forbindelsen.

- Blandt de scener, der er valgt til at skulle skrives på disken, er der scener optaget i MXPmetoden.

Tilføj på forhånd kun de scener til afspilningslisten, der er optaget i andre

optagelsesmetoder, og fremstil disken fra [Afspilningsliste] indeksbilledet.

Ingen disk

- Indsæt en disk i DVD-brænderen.

- Denne meddelelse kan også fremkomme, hvis der er dannet kondens (0 194). Vent indtil

DVD-brænderen er helt tør, før brugen genoptages.

Ingen fotos

- Der er ingen fotos til at føje til disken.

Ingen scener

- Der er ingen scener til at føje til disken.

Ingen scener tilbage at tilføje

- Der er ingen scener, der ikke allerede er føjet til diske, som tidligere er fremstillet.

Kan ikke gendanne data

- Kunne ikke gendanne en ødelagt fil. Gem dine optagelser (0 129), og initialisér

hukommelseskortet med [Komplet initialisering] indstillingen (0 37).

Kan ikke læse disken. Kontrollér disken.

- Under diskoptagelsesmetode kan denne meddelelse fremkomme, når en kommerciel

tilgængelig DVD-disk (en DVD-disk, der indeholder film, software, etc.) eller en 8 cm mini

DVD-disk indsættes. Udskift den med en helt ny disk.

- I disk afspilningsmetoden kan denne meddelelse fremkomme, når der indsættes en kommerciel

tilgængelig DVD-disk eller en helt ny DVD-disk. Udskift den med en AVCHD-disk, fremstillet med

DVD-brænderen.

186 Yderligere informationer


Luk dækslet til huk.kortåbningen

- Dækslet over hukommelseskortholderen er åben. Luk dækslet, når du har indsat et

hukommelseskort korrekt (0 34).

TIlslut den kompakte strømadapter

- Videokameraet forsynes med strøm fra batteripakken. Tilslut den kompakte strømforsyning til

videokameraet.

Meddelelser vedrørende Direct Print-funktionen

Blækfejl

- Blækniveauet kan ikke detekteres korrekt, eller blækbeholderen er tom. Udskift

blækbeholderen.

Blækopsamler fyldt

- Berør [Fortsæt] for at genoptage udskrivningen. Kontakt et Canon Servicecenter (se listen, der

medfølger printeren) for at udskifte blækabsorberen.

Fejl ved dataoverførsel

- Annuller udskrivningen, afmonter USB-kablet fra og sluk for printeren. Efter nogen tid skal du

tænde printeren igen og tilslutte det medfølgende USB-kabel.

- Du forsøgte at udskrive fra et hukommelseskort, der indeholdt et stort antal fotos. Reducér

antallet af fotos.

Fejl ved papirhåndtag

- Der er opstået en fejl med papirstyret. Justér papirstyret til den korrekte position.

Filfejl

- Du forsøgte at udskrive et foto, der var optaget med et andet videokamera, med en anden

komprimering eller redigeret på en computer.

Hardwarefejl

- Afbryd udskrivningen. Sluk for printeren og tænd den igen.

- Kontrollér printerens status.

- Der er problemer med blækpatronen. Udskift blækpatronen.

Lav blækstand

- Blækbeholderen skal snart udskiftes. Berør [Fortsæt] for at genstarte udskrivningen.

Mangler blæk

- Blækbeholderen er ikke isat eller er løbet tør for blæk. Udskift blækbeholderen.

Mangler papir

- Papiret er ikke sat korrekt i, eller der er ikke mere papir.

Papirfejl

- Der er et problem med papiret. Papiret er ikke korrekt isat, eller papirstørrelsen er forkert.

- Hvis papirbakken er lukket, åbn den for at printe.

Yderligere informationer 187


Papirstop

- Papiret blev klemt fast under udskrivningen. Berør [Stop] for at afbryde udskrivningen. Efter

papiret er fjernet, isæt noget papir igen og prøv at udskrive igen.

Printer i brug

- Printeren er i brug. Kontrollér printerens status.

Printerdæksel åbent

- Luk printerlågen helt.

Printerfejl

- Der er opstået en fejl, der måske kræver reparation. (Canon inkjet printere: Printerens grønne

power-lampe og orange fejl-lampe blinker skiftevis).

- Afmonter USB-kablet, og sluk printeren. Fjern printerens netkabel fra stikkontakten og

kontakt et kunde-supportcenter eller et servicecenter.

Printfejl

- Printeren understøtter ikke den papirstørrelse, der er valgt for [Papirindstillinger]. Indstil

[Papirindstillinger] til [Standard] eller til en papirstørrelse, der understøttes af den benyttede

printer.

- Annuller udskrivningen, afmonter USB-kablet fra og sluk for printeren. Efter nogen tid skal du

tænde printeren igen og tilslutte det medfølgende USB-kabel. Kontrollér printerens status.

Printhoved ikke installeret

- Der er ikke installeret et printhoved, eller printhovedet er defekt.

BEMÆRKNINGER

Om Canon Inkjet/SELPHY DS printere: Hvis printerens fejlindikator blinker,

eller der fremkommer en fejlmeddelelse på printerens betjeningspanel, se

printerens betjeningsvejledning.

• Hvis du ikke kan løse problemet, selv efter at have rådført dig med

denne liste og printerens betjeningsvejledning, kontakt det nærmeste

Canon Servicecenter (se den liste, der medfølger printeren).

188 Yderligere informationer


Kan og Kan ikke

Forholdsregler vedrørende håndtering

Videokamera

Vær opmærksom på følgende forholdsregler for at sikre den

maksimale ydeevne.

• Gem dine optagelser med jævne mellemrum. Vær sikker på at

overføre dine optagelser til et eksternt udstyr, som f.eks. en computer

eller digital videooptager (0 126), og gemme dem regelmæssigt. Dette

vil sikre dine vigtige optagelser i tilfælde af skade og give mere ledig

plads i hukommelsen. Canon kan ikke gøres ansvarlig for tabte eller

ødelagte data.

• Bær ikke videokameraet i LCD-panelet eller søgeren (kun b). Vær

forsigtig, når du lukker LCD-panel. Når du benytter håndledsremmen,

må du ikke svinge videokameraet eller ramme et objekt med det.

• Behandl touchskærmen med forsigtighed. Brug ikke overdreven

kraft, og anvend ikke kuglepenne eller andre spidse værktøjer til at

berøre touchskærmen. Dette kan skade touchskærmens overflade eller

det trykfølsomme lag bag den.

• Påsæt ikke beskyttelsesfilm på touchskærmen. Touchskærmens

funktionalitet er baseret på aftastning af det benyttede tryk, så du kan

måske ikke betjene touchskærmen korrekt, hvis der er påsat et ekstra

beskyttelseslag.

• Efterlad ikke videokameraet på steder med høje temperaturer (som inde

i en bil, der er parkeret i direkte solskin) eller ved høj luftfugtighed.

• Benyt ikke videokameraet tæt på kraftige elektriske eller magnetiske

felter, som f.eks. over TV, nær plasma-TV eller mobiltelefoner.

• Ret ikke objektivet eller søgeren (kun b) mod kraftige lyskilder.

Efterlad ikke videokameraet rettet mod et lyst motiv.

• Benyt eller opbevar ikke videokameraet på steder med støv og sand.

Videokameraet er ikke vandtæt – undgå også vand, mudder eller salt.

Hvis noget af dette kommer ind i videokameraet, kan det skade

videokameraet og/eller objektivet.

• Vær forsigtig med varmen fra belysningsudstyr.

• Adskil ikke videokameraet. Hvis videokameraet ikke virker, som det skal,

kontakt da et kvalificeret serviceværksted.

• Behandl videokameraet varsomt. Udsæt ikke videokameraet for stød

eller vibrationer, da dette kan beskadige videokameraet.

Yderligere informationer 189


• Når videokameraet monteres på et

5,5 mm

stativ, vær sikker på, at stativets

befæstningsskrue er kortere end

5,5 mm. Brug af andre stativer kan

skade videokameraet.

• Når du optager videoer, prøv at få

et roligt, stabilt billede. Overdreven

bevægelse af videokameraet og overdreven brug af hurtig zoom og

panorering kan give urolige scener. I ekstreme tilfælde kan afspilningen

af sådanne scener resultere i visuel fremkaldt søsyge. Hvis du oplever

en sådan reaktion, skal du standse afspilningen øjeblikkeligt og om

nødvendigt tage en pause.

Langtidsopbevaring

Hvis du ikke påregner at benytte videokameraet i længere tid, skal det

opbevares i et tørt og rent rum med lav luftfugtighed, hvor temperaturen

ikke overstiger 30 °C.

Batteripakke

FARE!

Behandl batteripakken med forsigtighed.

• Udsæt den ikke for ild (den kan eksplodere).

• Udsæt den ikke for temperaturer højere end 60 °C. Efterlad den ikke

tæt på et varmeapparat eller inde i en bil i varmt vejr.

• Forsøg ikke at adskille eller modificere den.

• Udsæt den ikke for stød eller slag.

•Gør den ikke våd.

• Snavsede kontaktpunkter kan give dårlig kontakt mellem batteripakken

og videokameraet. Tør kontaktpunkterne af med en blød, tør klud.

Langtidsopbevaring

• Opbevar batteripakker på et tørt sted ved temperaturer ikke højere end

30 °C.

• For at forlænge batteripakkens levetid, aflad det helt før det opbevares.

• Oplad og aflad alle dine batteripakker fuldstændigt mindst én gang om

året.

190 Yderligere informationer


Resterende batteritid

Hvis den resterende batteritid, der vises ikke er korrekt, oplad

batteripakken helt. Den korrekte tid vil dog ikke vises korrekt, hvis en fuldt

opladet batteripakke benyttes kontinuerligt ved høje temperaturer, eller

hvis den efterlades ubrugt igennem længere tid. Endvidere vil den korrekte

tid måske ikke vises afhængig af batteripakkens alder. Opfat den viste tid

som vejledende.

Vedrørende brug af ikke-Canon batteripakker

• Af hensyn til din sikkerhed, kan du ikke oplade batteripakker, der ikke er

originale Canon batteripakker, hvis du monterer dem i dette

videokamera eller i ekstratilbehøret CG-800E batterioplader.

• Vi anbefaler at benytte originale Canon

batteripakker, der bærer Intelligent System

mærket.

• Hvis du monterer batteripakker på videokameraet, der ikke er originale

Canon batteripakker, vil fremkomme, og den resterende batteritid

vil ikke blive vist.

Hukommelseskort

• Vi anbefaler sikkerhedskopiere optagelserne på hukommelseskortet til

din computer. Data kan beskadiges eller tabes på grund af defekter i

hukommelseskortet, eller hvis det udsættes for statisk elektricitet.

Canon kan ikke gøres ansvarlig for tabte eller ødelagte data.

• Berør ikke kontaktpunkterne og udsæt dem ikke for støv eller snavs.

• Benyt ikke hukommelseskortet på steder med kraftige magnetfelter.

• Efterlad ikke hukommelseskort på steder med høj luftfugtighed eller

høje temperaturer.

• Hukommelseskortet må ikke adskilles, bøjes, tabes, udsættes for

kraftige rystelser eller stød, og de må ikke udsættes for vand.

• Kontrollér placeringen, før hukommelseskortet isættes. Hvis du trykker

hukommelseskortet ind i kortholderen med magt, når det er vendt

forkert, kan det skade hukommelseskortet eller videokameraet.

• Montér ikke etiketter eller klistermærker på hukommelseskortet.

Yderligere informationer 191


• Secure Digital (SD) hukommelseskort

har en fysisk kontakt til at forhindre, at

der skrives på kortet, og til at undgå

utilsigtet sletning af kortets indhold.

For at skrivebeskytte

hukommelseskortet skal du indstille

kontakten til LOCK-positionen.

Indbygget genopladeligt lithium-batteri

Videokameraet har et indbygget genopladeligt lithium-batteri til at

huske dato/klokkeslæt og andre indstillinger. Det indbyggede lithiumbatteri

genoplades, når du benytter videokameraet, men det bliver helt

afladet, hvis du ikke benytter videokameraet i ca. 3 måneder.

For at genoplade det indbyggede lithium-batteri: Tilslut den kompakte

strømforsyning til videokameraet, og efterlad det tilsluttet i 24 timer med

videokameraet slukket.

Lithium-batteri

192 Yderligere informationer

LOCK-kontakt

ADVARSEL!

• Hvis batteriet behandles forkert, er der risiko for brand eller kemisk

ætsning.

• Det må ikke adskilles, modificeres, udsættes for vand, udsættes for

temperaturer over 100 °C eller brændes.

• Udskift det med et CR2025 batteri, fremstillet af Panasonic, Hitachi

Maxell, Sony, Sanyo, eller med Duracell2025. Brug af andre batterier

kan forårsage brand eller eksplosion.

• Put ikke batteriet i munden. Hvis det sluges, kontakt da en læge

omgående. Batteriet kan gå i stykker, hvorved batterivæsken kan gøre

indre skade.

• Hold batteriet udenfor børns rækkevidde.

• Batteriet må ikke genoplades, kortsluttes eller indsættes i den forkerte

retning.

• Det brugte batteri bør leveres tilbage til forhandleren for sikker

destruktion.


• Tag ikke batteriet med en pincet eller andet metalværktøj, da dette vil

forårsage en kortslutning.

• Tør batteriet af med en ren, tør klud for at sikre god kontakt.

Bortskaffelse

Når du sletter film eller initialiserer hukommelsen, er det kun

filallokeringstabellen, der bliver ændret, mens de gemte data ikke

fysisk slettes. Tag derfor nødvendige forholdsregler, når du bortskaffer

videokameraet eller hukommelseskortet ved f.eks. fysisk at ødelægge

det for at forhindre læk af private data.

Hvis du overdrager videokameraet eller hukommelseskort til en anden

person, initialisér den indbyggede hukommelse (kun c) eller

hukommelseskort ved at benytte [Komplet initialisering] indstillingen

(0 37). Fyld den op med irrelevante optagelser, og initialisér den igen

med samme metode. Dette gør gendannelsen af de originale data

meget vanskelig.

Yderligere informationer 193


Vedligeholdelse/Andet

Rengøring

Kamerahus

• Benyt en blød, tør klud til at rengøre kamerahuset. Brug aldrig kemisk

behandlede klude eller flydende opløsningsmidler, som f.eks. fortynder.

Objektiv, søger (kun b) og Instant AF-sensor

• Hvis objektivets overflade eller Instant AF-sensoren er snavset, virker

autofokus måske ikke korrekt.

• Fjern alt snavs eller støvpartikler ved at benytte en luftspray af nonaerosol-typen.

• Benyt en ren, blød renseklud til objektiver til forsigtigt at aftørre

objektivet eller søgeren (kun b). Benyt aldrig papirlommetørklæder.

LCD-touchskærm

• Rens LCD-touchskærmen med en ren, blød renseklud til objektiver.

• Der kan dannes kondens på skærmens overflade, hvis temperaturen

ændres brat. Tør den af med en blød, tør klud.

Kondens

Hvis videokameraet flyttes hurtigt mellem varme og kolde

temperaturer, kan der dannes kondens (vanddråber) på de indre dele.

Stop brugen af videokameraet, hvis der er konstateret kondens.

Fortsat brug kan skade videokameraet.

Der er risiko for kondens i følgende tilfælde:

• Når videokameraet flyttes hurtigt fra et koldt til et varmt sted

• Når videokameraet efterlades i et fugtigt lokale

• Når et koldt lokale opvarmes meget hurtigt

194 Yderligere informationer


For at undgå kondens

• Udsæt ikke videokameraet for pludselige og ekstreme

temperaturændringer.

• Fjern hukommelseskortet og batteripakken. Placér derefter

videokameraet i en lufttæt plastpose, og lad det langsomt tilpasse sig

temperaturen, før det fjernes fra posen.

Når der er konstateret kondens

Videokameraet slukker automatisk.

Den præcise tid, der kræves for at vanddråberne fordamper, afhænger af

lokaliteten og vejret. Vent 2 timer som en generel regel med at genoptage

brugen af videokameraet.

Hvor kan videokameraet benyttes

Strømforsyninger

Du kan benytte den kompakte strømforsyning til at betjene videokameraet

og oplade batteripakker i alle lande, der har en forsyningsspænding

mellem 100 og 240 V AC, 50/60 Hz. Kontakt et Canon Servicecenter for

informationer om, hvilke stikadaptere, der skal anvendes i andre lande.

Afspilning på en TV-skærm

Du kan kun afspille dine optagelser på TV, der benytter PAL-systemet. PAL

(eller det kompatible SECAM-system) benyttes i følgende områder/lande:

Europa: Hele Europa og Rusland. Amerika: Kun i Argentina, Brasilien,

Uruguay og franske territorier (Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique

mv.). Asien: Det meste af Asien (bortset fra Japan, Filippinerne,

Sydkorea, Taiwan og Myanmar). Afrika: Hele Afrika og afrikanske øer.

Australien/Oceanien: Australien, New Zealand, Papua New Guinea; de

fleste Stillehavsøer (bortset fra Mikronesien, Samoa, Tonga og USterritorier

som Guam og Amerikansk Samoa).

Yderligere informationer 195


Generel information

Tilbehør

(Varierer fra land til land)

Det ekstratilbehør, der ikke er listet nedenfor, er beskrevet mere

detaljeret på de følgende sider.

1 SS-600/SS-650 skulderrem

Al DTC-100 D terminalkabel

2 WS-20 håndledsrem

Sq CTC-100 komponentkabel

3 WL-D89 trådløs fjernbetjening

CTC-100/S komponentkabel*

6 CA-570 kompakt strømforsyning Sa STV-250N stereo-videokabel

7 DVD-brænder DW-100

Ss ZR-1000 zoom fjernkontrol

Ah IFC-300PCU USB-kabel

Aj Hukommelseskort

Sd ZR-2000 zoom fjernkontrol

* Medfølger videokameraet; kan ikke fås som ekstratilbehør.

196 Yderligere informationer

Kortlæser

Computer

SCART-adapter

AVCHD-diske/

Foto-DVD'er

D PictBridgekompatible

printere

TV/HDTV

VCR/DVDoptager


BEMÆRKNINGER

• Tilbehør, der er kompatibel med den avancerede tilbehørsko, kan ikke

monteres på dette videokamera. Se efter Mini ADVANCED SHOE

logoet for at være sikker på, tilbehøret passer til mini avanceret

tilbehørsko.

Ekstratilbehør

Det anbefales at benytte originaltilbehør fra Canon.

Dette produkt er udviklet til at opnå fremragende ydelser, når det bruges

sammen med originaltilbehør fra Canon. Canon kan ikke holdes

ansvarlig for skader på dette produkt og/eller ulykker (som f.eks. brand),

som er opstået som følge af fejl i tilbehør, der ikke er fra Canon (f.eks.

lækage og/eller eksplosion af en batteripakke). Bemærk, at denne

garanti ikke dækker reparationer, der er foretaget pga. fejl i tilbehør fra

andre producenter end Canon. Du kan dog få produktet repareret til

normal takst.

4 Batteripakker

Når du har behov for ekstra

batteripakker, kan du vælge blandt

følgende: BP-808, BP-809(B)*,

BP-809(S)*, BP-819, eller BP-827.

* Bemærk venligst, at udseendet/farven af

dette batteri ikke passer eksakt til

videokameraets design.

Når du benytter batteripakker, der bærer Intelligent System mærket, vil

videokameraet kommunikere med batteriet og vise den resterende

brugstid (præcision på 1 minut). Du kan kun benytte og oplade disse

batteripakker med videokameraer og opladere, der er kompatible med

Intelligent System.

5 CG-800E batterioplader

Benyt batteriopladeren til at oplade

batteripakker.

Yderligere informationer 197


Opladnings-, optagelses- og afspilningstider

De opladningstider, der er opgivet i den følgende tabel, er omtrentlige og

varierer efter opladningsbetingelserne og batteripakkens indre

ladningstilstand.

Batteripakke→

Opladningsbetingelser↓

BP-808

BP-809

BP-819 BP-827

Med videokameraet 150 min. 260 min. 385 min.

Ved brug af CG-800E

batteriopladeren

105 min. 190 min. 260 min.

Optagelses- og afspilningstiderne, der er opgivet i de følgende tabeller, er

omtrentlige og varierer i henhold til optagelsesmetoden og opladnings-,

optagelses- eller afspilningsbetingelserne. Den effektive brugstid for

batteripakken kan falde ved optagelse i kolde omgivelser, ved brug af den

kraftige lysstyrke på skærmen, etc.

198 Yderligere informationer


c Ved brug af den indbyggede hukommelse

Batteripakke

BP-808

BP-809

BP-819

BP-827

Optagelses

-metode

Optagelse (maksimum) Optagelse (typisk)* Afspilning

LCD Søger** LCD Søger** LCD

MXP 85 min. 100 min. 55 min. 60 min. 130 min.

FXP 85 min. 100 min. 55 min. 60 min. 130 min.

XP+ 85 min. 100 min. 55 min. 65 min. 130 min.

SP 85 min. 100 min. 55 min. 65 min. 135 min.

LP 90 min. 105 min. 55 min. 65 min. 135 min.

MXP 175 min. 200 min. 110 min. 125 min. 265 min.

FXP 175 min. 200 min. 110 min. 130 min. 265 min.

XP+ 175 min. 205 min. 110 min. 130 min. 265 min.

SP 175 min. 205 min. 115 min. 130 min. 270 min.

LP 180 min. 210 min. 115 min. 130 min. 275 min.

MXP 265 min. 305 min. 175 min. 195 min. 390 min.

FXP 270 min. 305 min. 175 min. 195 min. 395 min.

XP+ 275 min. 320 min. 180 min. 200 min. 405 min.

SP 285 min. 320 min. 180 min. 200 min. 410 min.

LP 285 min. 325 min. 180 min. 205 min. 410 min.

* Omtrentlig tider for optagelse med gentagende operationer, så som start/stop,

zoom, og tænd/slukke.

**Kun b.

Yderligere informationer 199


Ved brug af et hukommelseskort

Batteripakke

BP-808

BP-809

BP-819

BP-827

Optagelses

-metode

* Omtrentlig tider for optagelse med gentagende operationer, så som start/stop,

zoom, og tænd/slukke.

**Kun b.

8 TL-H58 telekonverter

Denne telekonverter forøger

brændvidden af videokameraets objektiv

med en faktor 1,5.

• Billedstabilisatoren er ikke så effektiv,

når telekonverteren er påsat.

• Den mindste fokuseringsafstand ved

maksimal tele med TL-H58 er 2,3 m.

• Når telekonverteren er påsat, kan der fremkomme en skygge i billedet,

når du benytter flashen.

200 Yderligere informationer

Optagelse (maksimum) Optagelse (typisk)* Afspilning

LCD Søger** LCD Søger** LCD

MXP 85 min. 100 min. 55 min. 65 min. 135 min.

FXP 90 min. 100 min. 55 min. 65 min. 135 min.

XP+ 90 min. 100 min. 55 min. 65 min. 135 min.

SP 90 min. 105 min. 55 min. 65 min. 135 min.

LP 90 min. 105 min. 55 min. 65 min. 140 min.

MXP 175 min. 205 min. 110 min. 130 min. 270 min.

FXP 180 min. 205 min. 110 min. 130 min. 275 min.

XP+ 180 min. 210 min. 110 min. 130 min. 275 min.

SP 180 min. 210 min. 110 min. 130 min. 275 min.

LP 185 min. 210 min. 110 min. 135 min. 280 min.

MXP 275 min. 310 min. 175 min. 200 min. 410 min.

FXP 275 min. 315 min. 180 min. 200 min. 410 min.

XP+ 285 min. 320 min. 180 min. 205 min. 410 min.

SP 285 min. 320 min. 180 min. 205 min. 415 min.

LP 285 min. 330 min. 180 min. 205 min. 435 min.


9 WD-H58 vidvinkelkonverter

Denne vidvinkelkonverter formindsker

brændvidden med en faktor 0,7, så du

får et bredere perspektiv til indendørs

optagelser eller panorama-optagelser.

• Når vidvinkelkonverteren er påsat, kan

der fremkomme en skygge i billedet,

når du benytter flashen.

Aq Beskyttelsesfilter 58 mm, ND4-Lfilter

58 mm, ND8-L-filter 58 mm

Grå- og MC-beskyttelsesfiltre hjælper dig

med at kontrollere vanskelige

belysningssituationer.

Aa SC-2000 blød taske

En handy videokamerataske med

polstrede rum og god plads til tilbehør.

As SM-V1 surround-mikrofon

Benyt 5.1ch surround sound til at tilføje

en følelse af nærvær til dine film. Du kan

kæde surround lyden sammen med

zoompositionen eller benytte mikrofonen

som en super-retningsbestemt mikrofon

(mono).

Ad DM-100 retningsbestemt

mikrofon

Denne højfølsomme, superretningsbestemte

mikrofon påsættes

videokameraets mini avancerede

tilbehørsko. Den kan benyttes som

retningsbestemt mikrofon (mono) eller

stereomikrofon.

Yderligere informationer 201


Af VL-5 videolampe

Denne videolampe gør det muligt for dig

at optage klare farver selv på mørke

steder. Den monteres i videokameraets

mini avancerede tilbehørsko for kabelfri

betjening.

Ag VFL-2 video flashlampe

Denne video flashlampe gør det muligt

at optage fotos og videoer selv om

natten eller på mørke steder. Den

monteres i videokameraets mini

avancerede tilbehørsko for kabelfri

betjening.

Ak HTC-100 HDMI-kabel

Benyt dette kabel til at tilslutte

videokameraet til et eksternt udstyr ved

brug af en komplet digital tilslutning,

således du kan nyde afspilningen i den

højeste kvalitet. Dette kabel sender både

video og audio signaler.

Dette mærke identificerer originalt Canon

videotilbehør. Når du benytter Canon videoudstyr,

anbefaler vi Canon tilbehør eller tilbehør, der bærer det

samme mærke.

202 Yderligere informationer


Specifikationer

LEGRIA HF S21 / LEGRIA HF S20 / LEGRIA HF S200

— De opgivne værdier er omtrentlige angivelser.

System

• Optagelsessystem

Film: AVCHD Videokomprimering: MPEG-4 AVC/H.264;

Audiokomprimering: Dolby Digital 2ch; Dolby Digital 5.1ch*

* Kun ved brug af ekstratilbehøret SM-V1 surround-mikrofon.

Fotos: Design rule for Camera File system (DCF), kompatibelt med Exif* Ver. 2.2 og med DPOF**

Billedkomprimering: JPEG (Superfin, Fin, Normal)

* Dette videokamera understøtter Exif 2.2 (også kaldet “Exif Print”). Exif Print er en standard for

kommunikation mellem videokameraer og printere. Ved tilslutning til en Exif Printt-kompatibel

printer, benyttes videokameraets billeddata på optagelsestidspunktet og optimeres for at opnå

ekstrem høj udskrivningskvalitet.

** Kun fotos optaget på et hukommelseskort.

• TV-system

1080/50i*

* Optagelser lavet med [PF25] billedhastigheden bliver konverteret og optaget i hukommelsen som 50i.

• Optagelsesmedium

- c Indbygget hukommelse: b 64 GB, a 32 GB

- SD eller SDHC (SD High Capacity) hukommelseskort (ikke inkluderet)

• Maksimal optagelsestid b 64 GB indbygget hukommelse:

MXP metode: 5 timer 55 min. FXP metode: 8 timer 20 min. XP+ metode: 11 timer 30 min.

SP metode: 19 timer 10 min.

a 32 GB indbygget hukommelse:

LP metode: 24 timer 30 min.

MXP metode: 2 timer 55 min. FXP metode: 4 timer 10 min. XP+ metode: 5 timer 45 min.

SP metode: 9 timer 35 min. LP metode: 12 timer 15 min.

Kommercielt tilgængeligt 16 GB hukommelseskort:

MXP metode: 1 time 25 min. FXP metode: 2 timer 5 min. XP+ metode: 2 timer 50 min.

SP metode: 4 timer 45 min.

• Billedsensor

1/2.6-type CMOS, 8.590.000 pixel

LP metode: 6 timer 5 min.


Effektive pixel : Film: 6.010.000 pixel

(ved brug af digital telekonverter): 2.070.000 pixel

Fotos (L, M, S): 8.020.000 pixel

Fotos (LW, MW): 6.010.000 pixel

Yderligere informationer 203


• LCD-touchskærm: 8,8 cm (3,5 in.), wide, TFT farve, 922.000 punkter , touch-betjening

• b Søger: 0,69 cm (0,27 in.), wide, TFT farve, 123.000 punkter

• Mikrofon:Stereo elektret kondensormikrofon

• Objektiv

f=6,4-64 mm, F/1,8-3,0, 10x optisk zoom, irisblænder

35 mm ækvivalent : Film: 43,5 – 435 mm

Fotos (L, M, S): 39,9 – 399 mm

Fotos (LW, MW): 43,5 – 435 mm

• Objektivets opbygning: 11 elementer i 9 grupper (2 asfæriske elementer)

• AF-system

Autofokus (TTL + ekstern afstandssensor, ved indstilling til [Instant AF] eller manuel fokusering

• Filterdiameter: 58 mm

• Mindste fokuseringsafstand

1 m; 1 cm ved fuld vidvinkel

• Hvidbalance

Auto hvidbalance, brugerdefineret hvidbalance og faste hvidbalance indstillinger:

Dagslys, Skygge, Overskyet, Glødelampe, Fluorescerende, Fluorescerende H

• Mindste belysning

0,3 lx ([Svagt lys] optagelsesprogram, lukkertid på 1/2)

3,5 lx ([Programmeret AE]) optagelsesprogram, lukkertid på 1/25, automatisk langsom lukker [Til])

• Anbefalet belysning: Mere end 100 lx

• Billedstabilisator: Optical-Shift billedstabilisator

• Størrelse på videooptagelser

MXP, FXP metode: 1920 x 1080 pixel; XP+, SP, LP metode: 1440 x 1080 pixel

• Fotostørrelse

metode: LW 3264 x 1840, L 3264 x 2456, M 1920 x 1440, S 640 x 480 pixel

Samtidig optagelse: LW 3264 x 1840, MW 1920 x 1080 pixel

Fotooptagelse fra video: MW 1920 x 1080 pixel

Bøsninger

• AV OUT/X-bøsning

∅ 3,5 mm minijack; Kun udgang (dobbeltfunktionsbøsning benyttes også som hovedtelefonudgang)

Video: 1 Vp-p / 75 Ω ubalanceret

Audio: –10 dBV (47 kΩ belastet / 3 kΩ eller mindre

• USB-bøsning: mini-B, USB 2.0 (Hi-Speed USB)

• COMPONENT OUT-bøsning (proprietary mini-D terminal)

Luminans (Y): 1 Vp-p / 75 Ω; Chrominans (PB /PR (CB /CR )): ±350 mV / 75 Ω

1080i (D3) kompatibel; kun udgang

• HDMI OUT-bøsning

HDMI mini connector; kun udgang; kompatibel med HDMI-CEC og x.v.Colour

204 Yderligere informationer


• MIC-bøsning

∅ 3,5 mm stereominijack

-57 dBV (med 600 Ω mikrofon) / 5 kΩ eller mere

• REMOTE-bøsning

∅ 2,5 mm stereominijack

Spænding/Andet

• Mærkespænding

7,4 V DC (batteripakke), 8,4 V DC (kompakt strømforsyning)

• Effektforbrug

3,9 W (SP metode, AF tændt, LCD normal lysstyrke)

b 3,4 W (SP metode, AF tændt, søger)

• Arbejdstemperatur: 0 – 40 °C

• Dimensioner [B x H x D] (eksklusiv håndrem)

b 75 x 74 x 148 mm

e 75 x 74 x 140 mm

• Vægt (kun videokamerahus)

b 470 g

e 460 g

CA-570 kompakt strømforsyning

• Forsyningsspænding: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

• Mærkespænding / forbrug: 8,4 V DC, 1,5 A / 29 VA (100 V) – 39 VA (240 V)

• Arbejdstemperatur: 0 – 40 °C

• Dimensioner : 52 x 29 x 90 mm

• Vægt : 135 g

BP-808 batteripakke

• Batteritype

Genopladeligt lithiumion batteri, kompatibelt med Intelligent System

• Mærkespænding: 7,4 V DC

• Arbejdstemperatur: 0 – 40 °C

• Batterikapacitet: 890 mAh

• Dimensioner : 30,7 x 23,3 x 40,2 mm

• Vægt : 46 g

Yderligere informationer 205


Om musikfilerne

Specifikationerne for musikfiler, der er kompatible med dette

videokamera er følgende.

Audio indkoding: Lineær PCM

Audio sampling: 48 kHz, 16 bit, 2 kanaler

Minimumlængde: 1 sekund

Filtypenavn: WAV

Musikdataene er gemt i hukommelsen under følgende

mappestruktur.

c I den indbyggede hukommelse:

CANON

MY_MUSIC

MUSIC_01.WAV til MUSIC_99.WAV

På hukommelseskortet

CANON

PRIVATE

MY_MUSIC

MUSIC_01.WAV til MUSIC_99.WAV

Vægt og dimensioner er omtrentlige. Med forbehold for fejl og udeladelser.

Informationerne i denne manual er kontrolleret pr. maj 2010. Ret til ændringer uden

varsel forbeholdes.

206 Yderligere informationer


Indeks

25p Cinema metode . . . . . . . . . . . 60

3D-flipvisning . . . . . . . . . . . . . . . . 52

A

AF-hjælpelys . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Afspilning

film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Afspilningsliste . . . . . . . . . . . . . . . 94

AGC (automatisk gain)-grænse . . . 72

Ansigtsgenkendelse

Afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Optagelse . . . . . . . . . . . . . . . 64

Aspektforhold for et tilsluttet TV

(TV-type) . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Auto eksponeringsbracketing . . . . 108

Autofokus (AF)

AF-ramme (9-punkt AiAF/

Centerpunkt) . . . . . . . . . . . 153

Instant-AF/Normal AF . . . . . . 153

Automatisk langsom lukker . . . . . 154

Automatisk modlyskompensering .71

Av (optagelsesprogram) . . . . . . . . . 68

AV OUT/X-bøsning . . . . 81, 121, 123

AVCHD-specifikationer . . . . . . . . . . 4

B

Baggrundsmusik . . . . . . . . . . . . . . 89

Batteripakke

Batteriinformation . . . . . 164, 170

Indikator for resterende

opladning . . . . . . . . . . . . . 170

Opladning . . . . . . . . . . . . . . . 19

Beskytte fotos . . . . . . . . . . . . . . . 114

Billedeffekter . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Billedhastighed . . . . . . . . . . . 60, 158

Billedstabilisator . . . . . . . . . . . . . . 61

Blænde (f nummer) . . . . . . . . . . . . 68

Brugerdefineret knap/hjul . . . . . . . . 85

C

Cine metode (optagelsesprogram) . 60

COMPONENT OUT- bøsning . 121, 123

D

Datakode . . . . . . . . . . . . . . . 93, 160

Dato og klokkeslæt . . . . . . . . . . . . 31

Diasshow . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Digital telekonverter . . . . . . . . . . . 76

Digitale effekter . . . . . . . . . . . . . . . 67

Dual Shot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

E

Ekstern mikrofon . . . . . . . . . . . . . . 83

Eye-Fi kort . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

F

Farvebjælker/Testtone . . . . . . . . 158

Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Fejlmeddelelser . . . . . . . . . . . . . 179

Flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Fleksibel optagelse . . . . . . . . . . . . 27

Fokushjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Fokusprioritet . . . . . . . . . . . . . . . 153

Forstørre fotos . . . . . . . . . . . . . . 113

Fotokvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Fotonumre . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Fotostørrelse . . . . . . . . . . . . . . . 105

Fremføringsmetode . . . . . . . . . . . 108

FUNC.-panel . . . . . . . . . . . . 29, 148

Fyrværkeri (optagelsesprogram) . . 60

G

Gemme optagelser . . . . . . . . . . . 126

Fremstille diske . . . . . . 131, 136

Overførsel til en computer . . 129

Ved brug af eksterne

videooptagere . . . . . . . . . . 141

H

HD til SD konvertering . . . . . 136, 142

Yderligere informationer 207


HDMI OUT-bøsning . . . . . . .121, 122

HDMI-CEC . . . . . . . . . . . . . . . . .164

Histogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Hovedtelefoner . . . . . . . . . . . . . . .81

Højlys AE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Hukommelseskort . . . . . . . . .33, 191

Hurtigstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Hvidbalance . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Hvor kan videokameraet benyttes .195

I

Indbygget backup-batteri . . . . . . .192

Indeksbilleder . . . . . . . . . . . . . . . .46

Indeks markeringsbillede . . . . .50

Visning af nogle/alle scener . . .53

Initialisering (indbygget hukommelse*/

hukommelseskort) . . . . . . . . . . .37

K

Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Kondens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194

Kontinuerlig optagelse . . . . . . . . .108

Kontrollere fotos . . . . . . . . . . . . .158

Kopiere

film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

L

LCD-skærmdæmpning . . . . . . . .163

LCD-touchskærm . . . . . . . . . .23, 26

Lukkertid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

Lydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . .48, 82

Lysmålemetode . . . . . . . . . . . . . . 111

M

Manuel eksponering . . . . . . . . . . .70

Manuel fokusering . . . . . . . . . . . . .72

Markører . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155

Metodevælger . . . . . . . . . . . . . . . .27

MIC-bøsning . . . . . . . . . . . . . . . . .84

Mikrofondæmpning . . . . . . .154, 155

Mini avanceret tilbehørsko . . . . . . .82

Mini videolys . . . . . . . . . . . . . . . . .78

Modtagersensor . . . . . . . . . . . . . .22

208 Yderligere informationer

N

Natscene (optagelsesprogram) . . . 59

Nulstiller alle videokameraets

indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . 165

O

Opdele scener . . . . . . . . . . . . . . . 98

Optagelse

film . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 56

fotos . . . . . . . . . . . . . . . 39, 104

Optagelse af fotos/

videosnapshotscener fra en film . 96

Optagelseslydstyrke . . . . . . . . . . . 79

Optagelsesmetode . . . . . . . . . . . . 57

Optagelsesprogrammer . . . 58, 60, 68

Optagelsestid . . . . . . . . . . . . . . . . 58

P

P (optagelsesprogram) . . . . . . . . . 68

Påmindelseslyde . . . . . . . . . . . . . 163

Peaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

PF25 progressiv

billedhastighed . . . . . . . . . 158, 170

Portræt (optagelsesprogram) . . . . . 59

Powered IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Pre-recording . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Printbestilling . . . . . . . . . . . . . . . 119

R

Redigér-panel . . . . . . . . . . . . 29, 150

Relæoptagelse . . . . . . . . . . . . . . . 36

REMOTE-bøsning . . . . . . . . . . . . . 86

Rotation af fotos . . . . . . . . . 113, 158

S

Samtidig optagelse . . . . . . . . . . . 110

Selvudløser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Setup-menuer . . . . . . . . . . . . 30, 152

Skærmens ikoner . . . . . . . . . . . . 166

Sletning af

film . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 95

fotos . . . . . . . . . . . . . . 102, 105

* Kun c.


Smart AUTO metode . . . . . . . . . . . 40

Sne (optagelsesprogram) . . . . . . . . 59

Solnedgang (optagelsesprogram) . . 59

Søger** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Sport (optagelsesprogram) . . . . . . 59

Spotlight (optagelsesprogram) . . . . 59

Sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Stativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Strand (optagelsesprogram) . . . . . .59

Strømspare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Surround sound 5.1ch . . . . . . . . . . 83

Svagt lys (optagelsesprogram) . . . . 59

T

Tele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Tidslinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Tidszone/sommertid . . . . . . . . . . . 32

Tilslutning til eksternt udstyr . . . . .122

Touch & Track . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Touch-AE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Touch-AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Trådløs fjernbetjening . . . . . . . . . . 21

Tv (optagelsesprogram) . . . . . . . . . 68

U

Udskrive fotos . . . . . . . . . . . . . . 117

Uploadning af film til websites for

videoudveksling . . . . . . . . . . . . 142

USB-bøsning . . . . . . . . . . . 121, 124

V

Valg af hukommelse

for afspilning . . . . . . . . . . . . . 50

til optagelse . . . . . . . . . . . . . . 35

Valg af on-screen information . . . . 93

Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . 194

Videokamera Supplementdisk . . . . 15

Videosnapshot . . . . . . . . . . . . . . . 66

Vidvinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Vindskærm . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Z

Zebramønster . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Digital zoom . . . . . . . . . . . . 153

Zoomhastighed . . . . . . . 43, 152

** Kun b.

Yderligere informationer 209


Canon Europa N.V.

P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

Canon Austria GmbH

Oberlaaer Straße 233

A-1100 Wien

Canon Helpdesk:

Tel: 0810 0810 09 (zum Ortstarif)

www.canon.at

Canon Belgium N.V. / S.A.

Berkenlaan 3

1831 Diegem (Machelen)

Tel: (02)-7220411

Fax: (02)-7213274

www.canon.be

Canon CZ s.r.o.

Nám. Na Santince 2440

Praha 6

Helpdesk: (+420) 296 335 619

www.canon.cz

Canon Danmark A/S

Knud Højgaards Vej 1

2860 Søborg

Tlf: 70 15 50 05

Fax: 70 15 50 25

www.canon.dk

Canon Deutschland GmbH

Europark Fichtenhain A10

D-47807 Krefeld

Canon Helpdesk: Tel: 0180 / 500 6022

(0,14 /Min. - DTAG;

Mobilfunk ggf. abweichend)

www.canon.de

Canon España, S.A.

Avenida de Europa, 6

Parque Empresarial La Moraleja

28108 ALCOBENDAS

Madrid - Spain

Atención al Cliente:

Tel.: 901 900 012

e-mail: info@canon.es

Canon France SAS

Canon Communication & Image

17, Quai du Président Paul Doumer

92414 Courbevoie CEDEX

Tél: (01)-41 30 15 15

www.canon.fr

Canon Hungária Kft.

1031 Budapest

Záhony u. 7

Helpdesk: 06 1 235 5315

www.canon.hu

Canon Italia S.p.A.

Consumer Imaging Marketing

Via Milano,8

20097 - San Donato Milanese (MI)

Tel: (02)-82481

Fax: (02)-82484600

www.canon.it

Canon Luxembourg SA

Rue des joncs, 21

L-1818 Howald

Tel: (352) 48 47 961

www.canon.lu

Canon Nederland N.V.

Bovenkerkerweg 59-61

1185 XB Amstelveen

Helpdesk: 0900-202 2915 (0,13 €/min)

www.canon.nl

Canon Oy

Huopalahdentie 24

FIN-00351 Helsinki

puh. 010 544 20

www.canon.fi

Helpdesk: 020 366 466

(0,02 €/min + pvm/mpm)

www.canon.fi/support

Canon Polska Sp. z o.o.

Pomoc Techniczna (Helpdesk)

Telefon 00800 22 666767

www.canon.pl

Canon Portugal, S.A.

Rua Alfredo Silva, 14 - Alfragide

2610-016 Amadora

Portugal

Tel. +351 214 704 000

Fax +351 214 704 112

E-mail : info@canon.pt

www.canon.pt

Canon (Schweiz) AG

Industriestrasse 12

CH-8305 Dietlikon

Canon Helpdesk: Tel. 0848 833 838

Canon Slovakia s.r.o.

Karadžičova 8

821 08 Bratislava

Helpdesk: tel. No +421 (2) 50 102 612

www.canon.sk

Canon (Suisse) SA

Industriestrasse 12

CH-8305 Dietlikon

Canon Helpdesk: Tel. 0848 833 838

Canon Svenska AB

169 88 Solna

Tel: 08-744 85 00

Helpdesk: 08-519 923 69

www.canon.se

Canon UK Ltd.

CCI Service Centre, Unit 130

Centennial Park, Borehamwood

Hertfordshire, WD6 3SE, England

Telephone 0870-241-2161

For support vedrørende de medfølgende PIXELA applikationer, kontakt venligst

PIXELA kundesupport (detaljer i ‘PIXELA Applications’ Installationsvejledning).

© CANON INC. 2010

More magazines by this user
Similar magazines