Lokalplan 17 - Lejre Kommune

soap.plansystem.dk

Lokalplan 17 - Lejre Kommune

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17.

LOKALPLAN FOR ET EKSISTERENDE BOLIGOMRADE

(Gundestedvejkvarteret m.m.) I KIRKE HVALSØ.

-. .- ..

INDHOLD I SIDE :

Beskrivelse af lokalplanens EOrmX og indhold

Forholdet til den $vrige planlægning .........

Lokalplan nr, 17:

5

J- Lokalplanens f~rmål,.~ c c c . c n . ~ . . c u e c o e

2 Område og zonestatus ..............o....

5 3 Områdets an~endePse~.~.~~..~~~..-..

4 Udstykninger ............................

5 5 Vej- og s t i f o r h ~ l d , . ~ ~ ~ ~ ~ ~

5 6 Bebyggelsens omfang og placering ......-e

5 7 Bebyggelsens ydre

5 8 Ubebyggede arealer ............-........

9 Grundejerforening .......................

lo Servitutter. ............................

KORTBILAG :

Nr.1 Områdets beliggenhed, zonestatus,anvendelse.

Nr.2 Veje, stier og beplantning.

BILAG:

Nr.3 Ideskitse for Kirke HvalsØs nordØstlige del.

Nr, 4 Ideskitser for udsnit af l~okalplanområdet

Udarbejdet af konsulentfirmaet Jensen, Valeur og

Svensson, arkitekter m.a.a., ved Jan Engell, Lotte

Wissing og Xarianne Mollerup, i samarbejde med tek-

nisk forvaltning og kommunens planlzgningsgruppe.

.


REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE

PLANLEGNING FOR OMRADET

Kommunal planlagning:

Bygningsvedtægt.

Området er stort set færdigudbygget med boliger og

ligger i byzone i. henhold tLI. Itommunens bygnings-

vedtægt fra 1972,

Vej- og stiplanlægning:

Lokalplanen er led i arbejdet med en etapevis for-

bedring af byens samlede t-aiiksystem. -1 bilag til

lokalplanen vises, hvordan der på kort sigt kan

skabes stiforbindelse, bl.a. for skolebØrn, til den

eksisterende overgang i krydset nord for viadukten,

Gundestedvej opdeles til 2 stdmveje med ren lokal-

trafik,

Lokalplanens anvendelses-, bebyggelses- og hØjde-

bestemmelser er i overensstemelse med Lj 15-rammerne.

Med hensyn til stØj vil den af amtet planlagte om--

fartsvej Øst om Kirke HvalsØ reducere gener fra

Holbækvej til et minimum.

Kommunalbestyrelsen har ikke fundet det rimeligt

udfra stØjhensyn at sØge den eksisterende eller ny

beboelse ved Holbakvej ændret til f.ekseerhverv.

En sådan anvendelse vil medfØre Øget trafik fra over-

kØrs1er og stride mod planerne om at styrke bycen-

tret samt Ønsket om at bevare bebyggelsens karakter.

Overordnet planlaqning:

Roskilde amts stiplanlægningr

Lokalplanen giver mulighed for, at en evt. regional-

sti kan placeres langs områdets nordØstlige granse.

Jfr, bilag nr. 3 og 4.


HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17

Lokalplan nr. 17 for et område til boligformål (Gunde-

stedvejkvarteret m.m.) i Kirke HvalsØ.

I henhold til. kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.

juni 1975 fastsættes herved fØlgende bestemmelser

for det i 2 .l nævnte område.

5 1. LOKALPLANENS FORMAL

1-1 - at udlægge og bevare Gundestedvej som en stamvej,

der udelukkende skal betjene lokal trafik til og

fra boligomrSdet,

1-2 - at tilsikre NØrregades forbliven som lukket bolig-

vej mod Humlehaven,

1,J - at fremme tilvejebringelsen af et sikkert og ef-

fektivt vej- og stisystem der bl.a. har forbin-

delse med NØrregade og Mosevej samt at fremme et

godt boligmiljØ i Kirke HvalsØs nordØstlige del,

1.4 - at fastl~gge områdets fremtidige anvendelse til

boligformå.1 som forudsat i kommunens 15-rammer

og i overensstemmelse med bebyggelsens nuvarende

karakter og vejenes dimensionering.

til byzone,

s 2, OMRADE OG ZONESTATUS

2.1 Lokalplanen afgrznses som vist på kortbilag nr.. I

og omfatter fØlgende matr. nr.:

ad 3aet pg, 3at, bx bz

35 3@, 3ac, 3 , 3aæ,3 ,3 p

3ci r3 r 3Cm, dele af ga, ge, gØ, gPF gr, gV, gXr

9YI gZ, gæ, 9

ab

f gacfl gadp gas, gat, gaUI gav, gaXI

ba bb bc be gbf, gbgF gblf bm , bn F

gaæp9 I9 r9 P9

gbop gbp, gbqv

bs bt bv bx bz b~

gbrr 9 , 9 , 9 , 9 , 9 r- 9 r

cb

g~gf gch, g ~ k cl

gbØ, gCa, 9 I gce, gCfI 1 9 r gCm,


alle af NØrre HvalsØ by, Kirke HvalsØ sogn, dele af

de offentlige veje: Bentsensvej, Holbækvej, Mosevej

og NØrregade, de private veje: E11emosen,~undestedve],

Havebroager, Humlehaven og Æbleager samt alle parceller,

der efter den 23. januar 1976 udstykkes fra de nævnte

ejendomme.

2-2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgØrelse af

den vedtagne lokaiplan overfgres de på kortbilag nr. P

med sort lodret skravering viste områder fra landzone

til byzone.

3. OMRADETS ANVENDELSE

3.1 Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen

må kun bestå af åben og lav bebyggelse.

3.2 På hver ejendom må kun opfØres eller indrettes en bolig.

3-3 Lovlig brug af en ejendom eller bygning til eksisteren-

de erhvervsvirksomhed kan fortsætte.

Ibrugtagen til andre former for erhvervsvirksomhed må

kun finde sted på grundene langs Æbleager.

Ibrugtagen til erhvervsvirksomhed samt udvidelse af

virksomhed ved om- og tilbygning må kun ske med kom-

munalbestyrelsens tilladelse og under forudsztning af,

- at virksomheden drives af den, der bebor den pågæl-

dende e j endom,

- at virksomheden efter kommunalbestyrelsens sk@n dri-

ves på en sadan måde, at ejendommens karakter af be-

boelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning

elI.er lignende), og områdets karakter af boligområde

ikke brydes,

- at virksomheden ikke medf@rer ulemper for de omboende,

- at virksomheden ikke medfØrer parkering, der ikke er

plads til på den pzgsldende ejendorn.1)

1)Bestemmelsen tilsigter bl.a., at den eksisterende t@m-


merhandels arealer overgår til overvejende beboelse,

idet virksomheden ikke anses for naturlig i et bolig-

område,

UDSTYKNINGER

4.1 Grunde må ikke udstykkes med en mindre stØrrelse end

2

700 m ,

5 5, VEJ- OG STIFORHOLD

Vejet

5,1 Ved eksisterende veje bibeholdes udlagt vejareal.

5.2 På strækningen A-B udlægges areal til Gundestedvejs

fremfØring til Holbækvej i en bredde af 12,5_m som

vist på kartbilag nr, 2. .L 1

5.3 Vejstrækningerne B-C og D-E afsluttes med vendepladser

som vist på kortbilag nr. 2.

5.4 Vejadgang til parcellerne 1, 4, 5 og 6 må kun ske fra

Gundestedvej.

5.5 Parcel P tillades anvendt som parkeringsplads for besØgende

til campingpladsen, Parkering af campingvogne

må ikke finde sted,

Stier:

5-6 Stier vist med stor og lille priksignatur på kortbilag

nr. 2 bibeholdes eller udlæggec i en bredde af mindst

3 m.

.L 1

Ved Gundestedvejs tilslutning til Holbækvej skal sikres

oversigtcarealer efter reglerne i vejlovgivningen (jfr.

kortbilag nr, 2) .


5.7 For stiarealet vist med lille priksignatur på kortbilag

nr. 2 gælder

- at stiarealet syd for Gundestedvej kan tilplantes,

men skal kunne reetableres som sti, hvis senere behov

herfor opstår,

- at stiarealet nord for Gundestedvej skal kunne anvendes

til beplantningsbælte, såfremt en regionalsti

etableres. Evt. beplantningsbælte skal bestå af

tjØrn, slåen, syren, ildtorn eller blanding heraf. 3

5.8 Stiskel placeres 3 m fra matr. nr. gCO og 4 m fra

ck

matr. nr. 9 e

5.9 Langs alle veje indenfor lokalplanområdet pålægges

byggelinier i en afstand af 5 m fra vejskel.

g 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

6.1 Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke

overstige 25.

6.2 Bygninger må hØjst opfflres med én etage med udnyttelig

tagetage.

6.3 Intet punkt af en bygnings ydervzg eller tagflade må

gives en hØjde, der overstiger 8,5 m, målt efter reglerne

i bygningsreglementet.

6.4 Tage på beboelsesbygningers hovedflØj(e) skal være

saddeltage (d.v.s. skrå tagflader), Undtaget herfra

er om- eller tilbygning til eksisterende bebyggelse

med en anden tagform.

Regionalstiens placering og udformning er ikke fastlagt

af amt og hovedstadsråd. Et forslag til sti er

vist på idéskitserne i bilag nr. 3 og 4,


§ 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

7.1 Skiltning af reklamering må ikke finde sted på en

måde, som udfra kommunalbestyrelsens skØn efter

hØring af berorte grundejere og grundejerforenin-

ger virker skæmmende.

7.2 Til udvendige bygningssider samt tagplader må ikke

anvendes materialer, som udfra kommunalbestyrelsens

sk8n efter hØring af berØrte grundejere og grund-

ejerforeninger virker skamende,

5 8- UBEBYGGEDE AREALER

8.1 Den eksisterende legeplads (matr-nr, geU) må ikke

udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles

f riareal. 4 1

8.2 Dele af eksisterende vej- eller stiudlæg skal kunne

anvendes til fælles opholds- eller legeområde, så-

fremt kommunalbestyrelse og grundejerforening er

enige herom. 5 1

8.3 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse

eller lignende gives et ordentligt udseende, lige-

som en passende orden på arealerne skal overholdes.

8.4 Hegning skal bestå af enten levende hegn (evt.sup-

pleret med trådhegn) eller hegnstyper, som efter kom-

munalbestyrelsens skØn ikke virker skæmmende.

Lokalplanen er ikke til h.indring for, at grundejer-

foreninger i vedtzgt kan fastlægge retningslinier

for ensartet udfgrelse af hegn mod ubebyggede area-

ler indenfor foreningernes medlemsområde.

4 1

Legepladsen (mair. nr. gfq) , der ligger udenfor lokal-

planområdet, forudszttes ligeledes opretholdt som fæl-

les friareal.

5 1

Bestemmelse 8.2 tilsigter at muliggóre senere fysiske

forbedringer af boligkvarterets rnilj@ og trafikforhold

evt-i forbindelse med en trafiksanering efter færdsels-

lovens 40. Med forbedrirqeir t;Pnkes f .eks. på planiaing af tre

er q huske, opstilling af b-t-nE;e,legerecisk&r,,mdring af vej-q sti-


8.5 Trzplantning skal foretages som vist kortbilag

nr, 2 og bestå af

opstammet spidslØn langs vejen A-B

opstammet se1 j er@n langs st. i.en C--E s

5 9, GRUNDEJERFORENING

9.1 Private ejere af grunde, som udstykkes fra matr-nr.

gaf har pligt tii. at ~nclde sig ind i grundt.jerfore-

ningen, Gundestedgård.

LoA Privat byggeservitut sy indre ti~Jctandsserviti~ti_erI

der: er uforenelige med lokal-planen fortrænges af denne,

10.2 Nedenfornævnte servitut i deklaration tinglyst d.l8/12

1973 for parceller udstykket fra matr. nr. ga, Nr.Hval-

s@ by, Kirke BvalsØ sogn ophzves:

- pkt. 4.0 vedr, byggelinier,

VEDTAGELSESPATEG!$ING

Således vedtaget af HvalsØ kommunalbestyrelse den........

borgmester km. direlctØr

Lokalplanen er galdende fra datoen for vedtagelsens

offentlige bekendtgqjrelse den . !%b .? . . .


Campingplads

Vej

e e.., Sti

.e.e . Sti, der tillades beplantet

Overkarsel

iiiii~ii~iiiiiiiii Befæstet stiareal

0 Opstammet tre


----

parcel :

parcel:

-w Narregade set fra vendepladsen Eksisterende forhold

More magazines by this user
Similar magazines