19.08.2013 Views

Lokalplan 6 - Horsens Kommune

Lokalplan 6 - Horsens Kommune

Lokalplan 6 - Horsens Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Learnmark <strong>Horsens</strong>, Stadionsvej<br />

<strong>Lokalplan</strong> 6 - 2012, <strong>Horsens</strong> by<br />

TEKNIK OG MILJØ<br />

© <strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong>


2 INDHOLD<br />

Indholdsfortegnelse<br />

LOKALPLAN 6 - 2012<br />

Redegørelse 4<br />

Baggrund for lokalplanen 4<br />

<strong>Lokalplan</strong>ens formål 4<br />

Eksisterende forhold 4<br />

Fremtidige forhold 6<br />

<strong>Lokalplan</strong>ens forhold til andre planer og love 12<br />

<strong>Kommune</strong>planen 12<br />

Eksisterende lokalplaner 12<br />

Teknisk forsyning 12<br />

Andre planer og love 12<br />

Bestemmelser 14<br />

§ 1 <strong>Lokalplan</strong>ens formål 14<br />

§ 2 Område- og zonestatus 14<br />

§ 3 Områdets anvendelse 14<br />

§ 4 Udstykning 14<br />

§ 5 Bebyggelsens omfang og placering 14<br />

§ 6 Bebyggelsens udformning 14<br />

§ 7 Ubebyggede arealer og beplantning 14<br />

§ 8 Trafi kforhold 15<br />

§ 9 Tekniske forhold 15<br />

§ 10 Miljøforhold 15<br />

§ 11 Fortidsminder 16<br />

§ 12 Ophævelse af <strong>Lokalplan</strong>/servitutter 16<br />

§ 13 Grundejerforening 16<br />

§ 14 Skiltning 16<br />

§ 15 Forudsætning for ibrugtagen 16<br />

§ 16 Tilladelser og dispensationer 16<br />

§ 17 <strong>Lokalplan</strong>ens retsvirkninger 16<br />

§ 18 Påtaleret 16<br />

Vedtagelsespåtegning 17<br />

Kortbilag 18<br />

Kortbilag 1 - Matrikulære forhold 18<br />

Kortbilag 2 - Eksisterende forhold 19<br />

Kortbilag 3 - Fremtidige forhold 20<br />

Kortbilag 4 - Illustrationsplan 21<br />

Bilag 5 - Bevaring af beplantning 22


Offentliggørelse<br />

Vedtagelse<br />

Planforslaget blev vedtaget af <strong>Horsens</strong> Byråd<br />

den 28. august 2012.<br />

Forslaget blev offentliggjort den 29. august 2012.<br />

Planen blev endeligt vedtaget af <strong>Horsens</strong> Byråd<br />

den 27. november 2012.<br />

Den endeligt vedtagne plan blev offentliggjort<br />

den 5. december 2012.<br />

Høring<br />

Planen var fremlagt i offentlig høring fra den<br />

29. august 2012 til den 24. oktober 2012.<br />

Planlovens § 18<br />

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af<br />

en lokalplan efter § 30, må der ikke retligt eller<br />

faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser,<br />

medmindre dispensation meddeles<br />

efter reglerne i §§ 19 eller 40.<br />

Klagevejledning<br />

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige<br />

spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan<br />

klages over spørgsmål om planens lovlighed,<br />

herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan<br />

derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed<br />

eller rimelighed. Klageberettigede er alle<br />

omfattet af Planlovens § 59.<br />

Klage skal være skriftlig og sendes til <strong>Horsens</strong><br />

<strong>Kommune</strong> pr. e-mail: teknikogmiljo@horsens.dk<br />

eller til <strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong>, Teknik og<br />

Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 <strong>Horsens</strong>. <strong>Horsens</strong><br />

<strong>Kommune</strong> videresender herefter klagen til Natur-<br />

og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget<br />

af <strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong> inden 4 uger fra datoen for<br />

planens offentliggørelse og ved kontortids ophør.<br />

Planen offentliggøres d. 5. december 2012.<br />

Det er en betingelse for klagenævnets behandling<br />

af en klage, at der indbetales et gebyr på<br />

500 kr. Klagenævnet vil efter modtagelse af en<br />

klage sende en opkrævning på gebyret. Natur-<br />

og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen<br />

af en klage, når gebyret er modtaget.<br />

Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden<br />

for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen<br />

fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis<br />

klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse<br />

ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis<br />

medhold i din klage eller, hvis klagen afvises.<br />

Vejledning om gebyrordningen kan findes på<br />

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.<br />

nmkn.dk<br />

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed<br />

for domstolene, skal det ske inden 6 måneder<br />

fra datoen for planens offentliggørelse.<br />

Teknik og Miljø, december 2012<br />

LOKALPLAN 6 - 2012 3<br />

Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med<br />

Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615<br />

© Kort- og Matrikelstyrelsen


4 REDEGØRELSE<br />

Redegørelse<br />

Baggrund for lokalplanen<br />

Uddannelsesinstitutionen Learnmark på<br />

Stadionsvej ønsker at udvide med nye undervisningslokaler<br />

og mulighed for en idrætshal.<br />

<strong>Lokalplan</strong>ens formål<br />

Det er lokalplanens formål, at fastlægge rammerne<br />

for bebyggelsens højde for at tilpasse bebyggelsen<br />

til den omkringliggende nabobeboelse<br />

samt at fastlægge rammerne for bebyggelsens<br />

placering for at opnå en god afstand til samme<br />

nabobeboelse.<br />

Samtidig vil lokalplanen fastlægge en parkerings-<br />

norm, der sikrer, at der etableres et for området<br />

dækkende antal parkeringspladser og hertil en<br />

beplantningsnorm og nogle beplantningsprincipper<br />

for parkeringsarealerne, der skal sikre at disse<br />

fremstår med et tydeligt grønt præg.<br />

Eksisterende forhold<br />

Uddannelsesinstitutionen Learnmark er beliggende<br />

i den nordlige del af <strong>Horsens</strong> by nær Forum<br />

<strong>Horsens</strong> og i kareen Stadionsvej, Ane Staunings<br />

Vej, Akacievej og Østergade.<br />

Der er tale om et sammensat byggeri i 1-3 etager<br />

fra forskellige tidsperioder. Byggeriet er med<br />

flade tage eller tage med ensidig taghældning og<br />

hovedsageligt holdt i hvidpudsede eller hvidmalede<br />

flader. Bebyggelsen er koncentreret midt i<br />

lokalplanområdet, der er på godt 4,2 ha.<br />

Omkring bebyggelsen ligger parkerings- og grøn-<br />

Kolonihaverne i lokalplanområdets østlige del. I baggrunden<br />

lidt højere beliggende nabobebyggelse på Akacievej.<br />

Foto: <strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong><br />

<strong>Lokalplan</strong>områdets beliggenhed i <strong>Horsens</strong> by.<br />

© <strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong><br />

LOKALPLAN 6 - 2012<br />

ne arealer mod de tilstødende veje samt op til<br />

et eksisterende kolonihaveområde mod øst.<br />

Kolonihaveområdet er et ikke-varigt område og i<br />

takt med Learnmarks udbygning vil områdets lejere<br />

blive opsagt og området nedlagt.<br />

De ubebyggede arealer i lokalplanområdet er primært,<br />

når kolonihaveområdet fraregnes, præget<br />

af græs. Beplantningen udgøres af bøgehæk,<br />

hovedsageligt som kantbeplantning omkring<br />

parkeringsarealerne, samt løvtræer. Træerne<br />

står enten solitært eller i små grupper. Mod Ane<br />

Staunings Vej findes et karakteristisk løvtræ, som<br />

lokalplanen bevarer.<br />

Området er trafikbetjent med ialt 4 overkørsler fra<br />

helholdsvis Stadionsvej, Ane Staunings Vej, og<br />

Østergade. Der er idag 260 p-pladser i området,<br />

hovedsageligt mod Stadionsvej og Østergade.<br />

Kolonihaverne i lokalplanområdets østlige del<br />

Foto: <strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong>


REDEGØRELSE<br />

Undervisningsbebyggelse og parkeringsarealer på Learnmark<br />

<strong>Horsens</strong>, Stadionsvej, set fra Østergade.<br />

Foto: <strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong><br />

Den centrale indgang til Learnmark <strong>Horsens</strong>, Stadionsvej.<br />

Foto: <strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong><br />

Facaden på undervisningsbebyggelsen set fra Ane Staunings<br />

Vej.<br />

Foto: <strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong><br />

LOKALPLAN 6 - 2012 5<br />

Learnmark <strong>Horsens</strong>, Stadionsvej, set fra hjørnet af Østergade<br />

og Haraldsgade.<br />

Foto: <strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong><br />

Facaden på undervisningsbebyggelsen set fra Ane Staunings<br />

Vej.<br />

Foto: <strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong><br />

Parkeringsarealer mod Ane Staunings Vej. I baggrunden<br />

den lidt højere beliggende nabobebyggelse på Akacievej.<br />

Foto: <strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong>


6 REDEGØRELSE<br />

Området er forsynet med kollektiv opvarmning i<br />

form af fjernvarme og er beliggende i et område<br />

klassificeret som lettere forurenet. Se envidere<br />

afsnittet <strong>Lokalplan</strong>ens forhold til andre planer og<br />

love.<br />

Fremtidige forhold<br />

Områdets anvendelse<br />

Området er i kommuneplanens rammedel udlagt<br />

til offentlige formål; børneinstitutioner, skoler,<br />

plejehjem, sygehuse, og kirker. Den faktiske<br />

anvendelse er skole (Uddannelsesinstitution). Det<br />

er ønsket at skolefunktionen kan videreføres og<br />

udbygges.<br />

Bebyggelsens omfang og placering<br />

Der kan bygges i 3 etager med en maksimal bygningshøjde<br />

på 13 m. Bebyggelsen vil således i<br />

højden tilpasse sig til den omkringliggende nabobebyggelse<br />

i lokalområdet. Eksisterende som<br />

ny byggelse er koncentreret midt i lokalplanområde<br />

og placeringen i ét samlet byggefelt vil samle<br />

bebyggelsen og opnå en god afstand til nabobeboelse.<br />

Herved minimeres generne for de eksisterende<br />

naboer. Der vil således være ca. 35 m<br />

til nabo etagebebyggelse og 40 - 50 m til de<br />

omkringliggende villaer. Mindre bygninger til områdets<br />

drift samt et overdækket areal til studieforsøg<br />

(hvor opgaver udføres i 1:1 - også kaldet<br />

mock up), kan placeres uden for byggefeltet.<br />

Bebyggelsens udformning<br />

Ny bebyggelse kan udformes som vist på visualiseringerne<br />

s. 8 og Illustrationsplanen s. 10.<br />

Den eksisterende bebyggelse er, som tidligere<br />

nævnt, resultat af en trinvis udbygning, hvor nye<br />

bygninger er kommet til i forskellige tidsperioder<br />

og med forskellige arkitektoniske udtryk. Det eksisterende<br />

byggeri er med flade tage eller tage<br />

med ensidig taghældning og hovedsageligt holdt<br />

i hvidpudsede eller hvidmalede flader. Den nye<br />

bebyggelse forventes, som den eksisterende, at<br />

skulle opføres over mange år. Dette vil ikke mind-<br />

LOKALPLAN 6 - 2012<br />

ske forskelligeheden i det bygningsmæssige udtryk.<br />

Som et samlende element, er der derfor indført<br />

en ”rygrad” - en intern gade, ned gennem<br />

bebyggelsen, se side 10, som såvel de eksisterende<br />

som fremtidige bygninger ”kobler” sig på.<br />

Herved vil al bebyggelse blive salmet i en stor,<br />

aflang enhed der strækker sig fra Stadionsvej<br />

til Akacievej med parkerings- og grønne arealer<br />

som afgrænsning mod de omkringliggende<br />

områder.<br />

Sammen med den interne gade er de få samlende<br />

træk, i den eksisterende og fremtidige bebyggelse,<br />

farveholdning og taghældninger, hvorfor<br />

dette fastholdes. <strong>Lokalplan</strong>en bestemmer at<br />

bebyggelse primært skal holdes i en ensartet lys<br />

farve. Der kan således godt indgå felter i facaden<br />

med eksempelvis træ- eller metalpladebeklædning<br />

i afvigende farver. Ligesådan er solceller<br />

og facadebegrønning undtaget bestemmelsen<br />

om farver, men disse skal integreres i facadearkitekturen,<br />

så de indgår i en arkitektonisk helhed.<br />

Stående solcelle- eller solvarmeanlæg, dvs. anlæg,<br />

der ikke ligger direkte på, eller i, tagfladen,<br />

men står i en vinkel på typisk 45 grader, kan også<br />

placeres på flade tage, men på en måde, hvorved<br />

deres synlighed fra det omkringliggende terræn<br />

mindskes mest muligt.<br />

Ubebyggede arealer og beplantning<br />

En stor del af de eksisterende grønne arealer<br />

samt de arealer der idag fremstår med et grønt<br />

præg - eks. kolonihaveområdet Solbakken, vil<br />

ved en fuld udbygning blive inddraget til parkeringsarealer.<br />

For at give området et helhedspræg.<br />

skal parkeringsarealerne derfor anlægges<br />

med et ensartet materialevalg, udformning<br />

og beplantning.<br />

Der er fastlagt en beplantningsnorm og nogle<br />

beplantningsprincipper for parkeringsarealerne.<br />

Disse skal sikre at parkeringsarealerne fremstår<br />

med et tydeligt grønt præg. Samtidig er det fastlagt,<br />

at plantebede til træer får en størrelse der<br />

sikrer, at træerne får optimale vækstbetingelser,<br />

og der er fastlagt en min. størrelse på de enkelte<br />

træer for at disse fra starten skal syne af no-


REDEGØRELSE<br />

Muligt udseende af fremtidig bebyggelse set fra Østergade<br />

get og for at sikre mod hærværk, hvor træerne<br />

knækkes.<br />

<strong>Lokalplan</strong>områdets grønne arealer opleves i dag<br />

sparsomt beplantet. Derfor fastlægger lokalplanen<br />

en beplantningsnorm for de grønne friarealer,<br />

der vil sikre området et grønnere præg. Den<br />

Muligt udseende af fremtidig bebyggelse set fra Stadionsvej<br />

LOKALPLAN 6 - 2012 7<br />

beplantning der er i området i dag er fortrinsvis<br />

en beplantning af yngre løvtræer. Der skal derfor<br />

plantes løvtræer i lokalplanområdet for at underbygge<br />

områdets eksisterende beplantningspræg.<br />

Et enkelt træ mod Ane Staunings Vej skiller sig<br />

ud fra de andre ved sin størrelse, der gør træet


8 REDEGØRELSE<br />

karakteristisk i gadebilledet og tilføjer området en<br />

beplantningsmæssig kvalitet, se foto s. 6. Det vil<br />

således tage ny beplantning mange årtier, før de<br />

opnår samme størrelse og karakter, hvorfor træet<br />

bevares. Træet er beliggende indenfor et forventet<br />

udlæg til parkering, men kan indarbejdes i et<br />

kommende anlæg. Ved indarbejdning i et fremtidigt<br />

parkeringsanlæg, skal træet sikres et passende<br />

plantebed, der vil være med til at sikre træets<br />

eksistens.<br />

Der er tanker om, at den østligste del af bebyggelsen<br />

kunne være en idrætshal. Selv om en sådan<br />

delvist nedgraves, kan det give en høj facade<br />

med få eller ingen vinduer mod den omkringliggende<br />

nabobeboelse. En del af en sådan facade<br />

skal derfor begrønnes med klatreplanter for at<br />

gøre facaden mindre dominerende.<br />

For at hindre belysningsgener på den omkringliggende<br />

beboelse, fastlægger lokalplanen bestemmelse<br />

om belysning af parkeringsarealer<br />

og friarealer.<br />

Trafikforhold<br />

<strong>Lokalplan</strong>området trafikbetjenes såvel i dag<br />

som fremad fra Østergade, Stadionsvej og Ane<br />

Staunings Vej.<br />

Placering af nye ind- og udkørsler fra lokalplanområdet<br />

skal følge vejreglerne (ved reference<br />

hastighed på 50 km/t) for bl.a. at opnå de nødvendige<br />

oversigtsforhold og dermed tilgodese<br />

trafiksikkerheden.<br />

Der er i dag i området anlagt 1 parkeringsplads<br />

ca. pr. 55 m 2 bebyggelse. <strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong>s<br />

parkeringsstrategi indeholder en vejledende parkeringsnorm<br />

for voksenskoler på 1 p-plads pr. 50<br />

m 2 bebyggelse, men ingen for ungdomsuddannelser<br />

(ungdomsuddannelse forstået som eks.<br />

gymnasiale uddannelser, hvor flertallet at de studerende<br />

ikke er myndige og dermed ikke kan køre<br />

bil). Formålet med at fastlægge en sådan norm<br />

er at sikre at der etableres et tilstrækkeligt antal<br />

p-pladser til at dække områdets parkerings-<br />

LOKALPLAN 6 - 2012<br />

behov, men samtidig at der ikke kræves anlagt<br />

unødigt mange p-pladser, hvilket vil gå ud over<br />

områdets grønne friarealer.<br />

Områdets anvendelse er fastlagt til undervisningsformål,<br />

hvilket i princippet både kunne være<br />

ungdoms- som voksenuddannelser. Teknik og<br />

Miljø har derfor fastlagt en parkeringsnorm for<br />

området på 1 p-plads pr. 70 m 2 bebyggelse såfremt<br />

området anvendes til ungdomsuddannelser<br />

og 1 p-plads pr. 50 m 2 bebyggelse såfremt området<br />

anvendes til voksenuddannelser (erfaringsmæssigt<br />

har flere på voksenuddannelser bil).<br />

Parkeringspladserne skal etableres forholdsmæssigt<br />

og i takt med etablering af ny bebyggelse.<br />

Etableres der således eks. 1.000 m 2 ny<br />

bebyggelse, skal der sikres det antal parkeringspladser,<br />

for lokalplanområdet som helhed, der er<br />

foreskrevet i lokalplanens norm. Disse p-pladser<br />

skal etableres efter lokalplanens bestemmelser,<br />

træplantning inklusiv.<br />

Cykelparkering<br />

<strong>Lokalplan</strong>en fastlægger også en norm for cykelparkering<br />

på min. 60 cykelparkeringspladser pr.<br />

100 elever. Denne cykelparkering skal placeres<br />

centralt ved skolens indgange. Bestemmelsen<br />

skal sikre at cykling som transportmiddel til og<br />

fra uddannelsesinstitutionen gøres attraktiv og<br />

fremmes mest muligt.<br />

Tekniske forhold<br />

<strong>Lokalplan</strong>en fastlægger bestemmelse for udformning<br />

af evt. regnvandsbassiner i lokalplanområdet<br />

sådan at de udføres som anlæg, der vil indgå<br />

som naturlige elementer i de grønne friarealer.<br />

Miljøforhold<br />

Parkeringsbåse skal udføres med sandfang, for<br />

at sikre mod nedsivning af miljøfremmede stoffer.<br />

Forudsætninger for ibrugtagen<br />

For at sikre at den krævede parkeringsnorm opfyldes<br />

og de krævede beplantningsbede og den<br />

dertil hørende beplantning etableres, fastlægger<br />

lokalplanen bestemmelser om, at ny bebyggelse


REDEGØRELSE<br />

STADIONSVEJ<br />

indkørsel til<br />

parkering<br />

parkering<br />

eksist.<br />

bygning<br />

grønt tag<br />

ny<br />

bygning<br />

grønt areal<br />

ny<br />

bygning<br />

LE LLE LEARNIN EEA<br />

EEAR<br />

EEA<br />

EARNING<br />

AARNIN<br />

ARR<br />

RR RR RNN<br />

NIN<br />

NNN<br />

NGS NG NGS GGG<br />

ST ST STRE SS TTR<br />

TT<br />

TRR<br />

EE<br />

ØSTERGADE<br />

ANE STAUNINGS VEJ<br />

Illustrationsplan der viser en mulig fremtidig udnyttelse af området<br />

byggelinie<br />

ikke må tages i brug før disse bestemmelser er<br />

opfyldt. Såfremt bebyggelsen ønskes ibrugtaget<br />

på et tidspunkt af året, hvor det er ugunstigt at<br />

plante, kan der stilles garanti for beplantningens<br />

senere etablering.<br />

Rekreative- og kulturelle aktiviter<br />

Det er ikke vurderet, at der i området er behov for<br />

reservering af indendørs eller udendørs arealer<br />

til børn og unges fritids- og bevægelsesaktiviteter<br />

og/eller børn og unges kunstneriske og kulturelle<br />

aktiviteter.<br />

Der har imidlertid været et ønske om, at der i<br />

lokalplanen gives mulighed for at etablere en<br />

idrætshal/multihal i området. Dette ønske er indarbejdet<br />

i lokalplanen.<br />

Arealforbrug<br />

Med lokalplanen kan der etableres skønsmæssigt<br />

godt 29.000 m 2 bebyggelse i området, der er<br />

på godt. 4,2 ha. Det svarer til en bebyggelsespro-<br />

grønt tag<br />

ny<br />

bygning<br />

eksist.<br />

bygning<br />

eksist.<br />

bygning<br />

eksist. træ<br />

mulig parkering<br />

eksist.<br />

bygning<br />

indkørsel til<br />

parkering<br />

eksist.<br />

eksist.<br />

grønt tag<br />

bygning<br />

bygning<br />

grønt areal<br />

parkering<br />

byggelinie byggelinie<br />

parkering parkering<br />

parkering<br />

parkering<br />

parkering<br />

parkering<br />

parkering<br />

indkørsel til<br />

parkering<br />

parkering<br />

C<br />

SE PLANUDSNIT<br />

C<br />

eksist.<br />

bygning<br />

byggelinie<br />

A<br />

A<br />

parkering<br />

redskabsrum<br />

grønt tag<br />

redskabs-<br />

overdækket rum<br />

ny<br />

bygning<br />

LOKALPLAN 6 - 2012 9<br />

cent på knap 70.<br />

I forhold til nabobebyggelse koncentreres den<br />

bygningsmæssige udvidelse af skoleanlægget<br />

imidlertid indenfor et samlet byggefelt, der sikrer<br />

en afstand til samme nabobebyggelse svarende<br />

til mellem 3 - 4 gange skolebyggeriets maksimale<br />

bygningshøjde.<br />

Bæredygtighed<br />

Det brede bæredygtighedsbegreb kan med fordel<br />

opdeles i økonomisk, social og miljømæssig<br />

bæredygtighed.<br />

Udbygningen af uddannelsesinstitutionen vurderes<br />

at være økonomisk bæredygtig, da uddannelsesinstitutionen<br />

gives mulighed for en hensigtsmæssig,<br />

videre udbygning af skolefunktionen,<br />

hvilket betyder at uddannelsesinstitutionen kan<br />

beholde sin nuværende placering i mange år<br />

frem.<br />

B<br />

parkering<br />

parkering<br />

indkørsel til<br />

parkering<br />

parkering<br />

B


10 REDEGØRELSE<br />

SNIT AA<br />

kote 36<br />

Østergade Fortov<br />

prydtræer<br />

belysning<br />

parkering belysning<br />

LOKALPLAN 6 - 2012<br />

Snit A-A der viser parkering mod Østergade. For placering af snit, se Illustrationsplan på modsatte side.<br />

SNIT BB<br />

belysning belysning belysning<br />

kote 35<br />

parkering<br />

Snit B-B der viser parkering mod Akacievej. For placering af snit, se Illustrationsplan på modsatte side.<br />

SNIT CC<br />

eksist.<br />

bygning<br />

belysning<br />

parkering parkering<br />

belysning<br />

parkering<br />

belysning kote 33<br />

Ane Staunings Vej<br />

Snit C-C der viser parkering mod Ane Staunings Vej. For placering af snit, se Illustrationsplan på modsatte<br />

side.<br />

prydtræer<br />

kote 34.50<br />

kote 37


REDEGØRELSE<br />

prydtræ<br />

prydtræ<br />

græs<br />

planudsnit<br />

belysning<br />

trappe<br />

indgang<br />

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD<br />

LEARNMARK<br />

belysning<br />

eksist. bygning<br />

parkering<br />

belysning<br />

Planudsnit af parkeringsareal. For placering af udsnit, se Illustrationsplan på side 10.<br />

Uddannelsesinstitutionen er socialt bæredygtig,<br />

da den giver adgang til uddannelse og er et socialt<br />

knudepunkt i byen. Samtidig organiseres bebyggelsen<br />

omkring en intern gade, der virker som<br />

socialt mødested for hele skolen og stimulerer<br />

den sociale kontakt.<br />

Hvad angår miljømæssig bæredygtighed skal ny<br />

bebyggelse og større ombygninger overholde de<br />

krav der stilles i det gældende bygningsregelement.<br />

Dette er blevet skærpet flere gange indenfor<br />

de seneste år og vil ligeledes blive skærpet<br />

fremadrettet. Bygningsregelmentet indeholder i<br />

dag skrappe energikrav.<br />

<strong>Lokalplan</strong>en fastlægger ikke direkte krav om<br />

yderligere bygningsmæssige tiltag, men tilskynder<br />

bygherren om at overveje bæredygtige løsninger<br />

i forbindelse med projektering og etablering<br />

af ny bebyggelse og anlæg eller ved større<br />

ombygninger.<br />

prydtræ<br />

LOKALPLAN 6 - 2012 11<br />

Sådanne tiltag kunne eksempelvis være i forbindelse<br />

med regnvand ved etablering af grønne<br />

tage til reduktion af regnvandet, LAR løsninger<br />

(lokal afledning af regnvand) eller udførelse<br />

af p-arealer så de kan tilbageholde regnvand ved<br />

kraftige regnskyl eller deciderede skybrud. Andre<br />

tiltag kunne være integration af solceller eller solfangere<br />

i facaden eller på taget til produktion af<br />

vedvarende energi og varme.<br />

E<br />

sti<br />

belysning<br />

prydtræ<br />

prydtræ<br />

prydtræ


12 REDEGØRELSE<br />

<strong>Lokalplan</strong>ens forhold til andre planer og love<br />

<strong>Kommune</strong>plan<br />

<strong>Lokalplan</strong>området er omfattet af<br />

<strong>Kommune</strong>planens rammeområde HR.04.O.7.<br />

<strong>Lokalplan</strong>en er i overensstemmelse med kommuneplan<br />

2009-21.<br />

Område HR.04.O.7. anvendelse er fastlagt til offentlige<br />

formål; børneinstitutioner, skoler, plejehjem,<br />

sygehuse, og kirker.<br />

Eksisterende lokalplaner<br />

Området er omfattet af lokalplan 6 - 2012,<br />

Learnmark, Stadionsvej<br />

Teknisk forsyning<br />

• Området skal forsynes med Kollektiv<br />

opvarmning.<br />

• Vandforsyning skal ske fra <strong>Horsens</strong> Vand<br />

A/S.<br />

• Området skal kloakeres til eksisterende<br />

regn- og spildevandsledninger.<br />

• <strong>Lokalplan</strong>området ligger i NRGI’s<br />

forsyningsområde.<br />

Andre planer og love<br />

Miljøvurdering<br />

I henhold til § 4 i Lov om Miljøvurdering er det<br />

vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav<br />

om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne<br />

få væsentlig indvirkning på miljøet.<br />

Miljøscreeningen kan ses på Teknik og Miljø.<br />

Spildevandsplanen<br />

Området er indeholdt i spildevandsplanen. Der<br />

må ske en befæstigelse på maks. 60 % af lokalplanområdet,<br />

inden der skal ske en reduktion af<br />

regnvand.<br />

Jordforurening<br />

Ifølge jordforureningsloven kan der ske kortlægning<br />

på to vidensniveauer:<br />

• Vidensniveau 1: Hvis konkrete aktivite-<br />

LOKALPLAN 6 - 2012<br />

ter har foregået på en given ejendom,<br />

og disse aktiviteter erfaringsmæssigt giver<br />

anledning til mistanke om risiko for<br />

forurening.<br />

• Vidensniveau 2: Hvis der er konstateret viden<br />

om forurening på en given ejendom,<br />

f.eks. i form af større eller mindre undersøgelser<br />

ved analyser af jordprøver.<br />

Derudover klassificeres byzonen som et område,<br />

der kan være lettere forurenet. Disse områder<br />

benævnes områdeklassificerede områder.<br />

Der er ingen kortlagte ejendomme indenfor<br />

lokalplanområdet.<br />

<strong>Lokalplan</strong>området er beliggende i et område,<br />

som <strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong> har klassificeret som lettere<br />

forurenet. Baggrunden for klassificeringen er<br />

kommunens eksisterende kendskab til de enkelte<br />

byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet<br />

af arealanvendelse, trafikbelastning, industriel<br />

belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed,<br />

historik om byudvikling, kendskab til områder<br />

med fyldjord samt kendte forureningsdata.<br />

Aktiviteter i forbindelse med ovennævnte har<br />

med stor sandsynlighed givet anledning til diffus<br />

forurening i området eller der er tidligere påvist<br />

let forurenet jord inden for området. De stoffer og<br />

koncentrationsniveauer, som kendetegner lettere<br />

forurenet jord, er typisk et resultat af såkaldt<br />

diffus forurening. Den diffuse jordforurening er<br />

opstået gennem længere tids spredning, opblanding<br />

eller fortynding af forureningsbidrag, som typisk<br />

stammer fra flere forureningskilder. Lettere<br />

forurening kan også være et resultat af forurening<br />

fra punktkilder, hvor spild eller lækage har ført til<br />

forurening i lave koncentrationer. Endelig ses lettere<br />

forurenet jord i fyldjord, som er samlet fra<br />

forskellige områder, hvor der har været mindre<br />

forurenende aktiviteter.<br />

Områdeklassificeringen medfører følgende begrænsninger<br />

og pligter: I forbindelse med håndtering<br />

af samt bortskaffelse af overskudsjord<br />

skal der udtages og analyseres jordprøver, jf.


REDEGØRELSE<br />

jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af<br />

jord fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes<br />

til <strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong> jf. kommunens<br />

jordflytningsregulativ.<br />

Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et<br />

areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening<br />

af jorden, skal arbejdet standses og kommunen<br />

skal underrettes.<br />

Støj<br />

Aktiviterne i lokalplanområdet må ikke påføre<br />

omgivende områder en støjbelastning der overstiger<br />

miljøstyrelsens vejledende grænseværdier<br />

for områdetypen.<br />

Eksisterende bunkeranlæg<br />

På matr. 939d, <strong>Horsens</strong> Bygrunde ligger et eksisterende<br />

bunkeranlæg.<br />

Såfremt bunkere ønskes fjernet eller nedlagt,<br />

skal der fremsendes formel begrundet ansøgning<br />

til Beredskabskommissionen. Ansøgningen<br />

skal være bilagt relevant motivation for ønsket om<br />

nedlæggelse.<br />

Såfremt et ønske om nedlæggelse kan imødekommes,<br />

vil samtlige udgifter til den fysiske fjernelse<br />

skulle afholdes af ansøger.<br />

Fortidsminder<br />

<strong>Horsens</strong> Museum skal orienteres forud for planering,<br />

nybyggeri og større anlægsarbejder. Gøres<br />

der ved jordarbejde fund af fortidsminder, skal<br />

den del af arbejdet, der berører fundet, indstilles<br />

og <strong>Horsens</strong> Museum tilkaldes jf. museumslovens<br />

§27, stk. 2.<br />

Affaldshåndtering<br />

Det påhviler alle borgere og virksomheder i<br />

<strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong> at tilmelde sig indsamlingsordningen<br />

for dagrenovation og dagrenovationslignende<br />

affald.<br />

Det er alene <strong>Horsens</strong> kommunes renovatør, som<br />

af kommunalbestyrelsen er bemyndiget til at fore-<br />

LOKALPLAN 6 - 2012 13<br />

tage indsamling af dagrenovation eller dagrenovationslignende<br />

affald.<br />

Adgangsforhold og anbringelse af affaldsbeholdere<br />

mv. skal udføres i henhold til <strong>Horsens</strong><br />

<strong>Kommune</strong>s gældende regulativer for affald.<br />

Se mere på www. horsenskommune.dk


14 BESTEMMELSER<br />

Bestemmelser<br />

I henhold til Lov om Planlægning fastsættes herved<br />

følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte<br />

område.<br />

§ 1 <strong>Lokalplan</strong>ens formål<br />

Det er formålet med lokalplanen at<br />

• fastlægge rammerne for bebyggelsens<br />

højde for derved at tilpasse bebyggelsen<br />

til den omkringliggende nabobeboelse<br />

• fastlægge rammerne for bebyggelsens<br />

placering for derved at opnå god afstand<br />

til nabobeboelse<br />

• fastlægge en parkeringsnorm, der sikrer,<br />

at der etableres et for området dækkende<br />

antal parkeringspladser<br />

• fastlægge beplantningsnorm og beplantningsprincipper<br />

for parkeringsarealer<br />

for at sikre at disse fremstår med et<br />

tydeligt grønt præg<br />

§ 2 Område- og zonestatus<br />

2.01 <strong>Lokalplan</strong>området omfatter matr. 939c<br />

samt 939d, <strong>Horsens</strong> Bygrunde og som<br />

afgrænset på Kortbilag 1 - Matrikulære<br />

forhold.<br />

2.02 Området er beliggende i byzone<br />

§ 3 Områdets anvendelse<br />

3.01 Områdets anvendelse fastlægges til<br />

undervisningsformål med tilhørende<br />

idrætsfaciliteter.<br />

§ 4 Udstykninger<br />

Ingen bestemmelser<br />

§ 5 Bebyggelsens omfang og placering<br />

5.01 Indenfor lokalplanområdet kan der bygges<br />

i 3 etager (parterre og kælder fraregnet)<br />

med en maksimal bygningshøjde på 13 m.<br />

Bygningshøjderne måles fra naturligt terræn<br />

eller fra et af <strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong> fastlagt<br />

niveauplan.<br />

5.02 Bebyggelse skal placeres indenfor det<br />

på kortbilag 3 - Fremtidige forhold viste<br />

LOKALPLAN 6 - 2012<br />

byggefelt.<br />

5.03 Transformere og andre mindre bygninger,<br />

der er nødvendige til områdets drift (eks.<br />

redskabsrum) samt og overdækket areal<br />

til studieforsøg kan placeres udenfor det i<br />

§ 5.02 omtalte byggefelt.<br />

§ 6 Bebyggelsens udformning<br />

6.01 Faste facader i bebyggelse skal primært<br />

holdes i en ensartet lys farve. Undtaget<br />

herfor er solceller integreret i facaden<br />

samt begrønning af facaden.<br />

6.02 Bebyggelse skal udformes med flade tage<br />

eller med ensidig taghældning.<br />

6.03 Ventilationsanlæg o.lign skal samles og<br />

bygningsintegreres.<br />

6.04 Solceller skal integreres arkitektonisk i facaden.<br />

Der kan placeres solcelle- og solvarmeanlæg<br />

på tagfladerne. Stående anlæg<br />

på tagfladen skal dog placeres min.<br />

4 m fra tagkant.<br />

§ 7 Ubebyggede arealer og beplantning<br />

7.01 De ubebyggede arealer disponeres<br />

i princippet som vist på Kortbilag 4<br />

- Illustrationsplan.<br />

7.02 På parkeringsarealer skal der anlægges<br />

min. 1 plantebed pr. 5 parkeringsbåse.<br />

7.03 Plantebede skal udformes med kantafgrænsning<br />

og måle min. 2 x 5 m. I hvert<br />

af plantebedene plantes ét løvtræ med en<br />

underbeplantning af græs og/eller buske/<br />

hæk. Plantebedene skal anlægges enkeltstående<br />

mellem p-båsene.<br />

Alternativt kan kravet om 1 plantebed pr.<br />

5 parkeringsbåse opfyldes ved gennemgående<br />

planterækker foran enkeltrettede<br />

p-rækker eller mellem dobbeltrettede<br />

p-rækker. Ved valg af alternativ beplantningsmetode<br />

skal gennemgående plantebede<br />

have en bredde på min. 2 m.<br />

7.04 På grønne friarealer (arelaer der ikke er<br />

omfattet af byggefelt eller parkeringsareal)<br />

skal der plantes min. 1 løvtræ pr. 200 m 2<br />

friareal.


BESTEMMELSER<br />

7.05 Træbeplantningen skal bestå af løvtræer<br />

i min. str. 16 (stammediameter målt i cm<br />

1 m over terræn). Træer skal plantes med<br />

opbinding med min. 1 stok. Hvis træer bliver<br />

syge, knækker eller på anden måde<br />

går ud og/eller der er fare for at træet vælter<br />

og kan forårsage skade på personer<br />

eller materiel, skal de fjernes. De træer<br />

der fjernes skal genplantes for at sikre at<br />

området ikke med tiden mister sit grønne<br />

præg.<br />

7.06 Parkeringsarealer anlægges med et<br />

ensartet materialevalg, udformning og<br />

beplantning.<br />

7.07 Eksisterende træ markeret på bilag 5 -<br />

Bevaring af eksisterende træ, skal bevares<br />

og indarbejdes i et evt. fremtidigt parkeringsanlæg.<br />

Ved indarbejdning i et evt.<br />

fremtidigt parkeringsanlæg skal træet sikres<br />

et plantebed på min. 5 x 5 m.<br />

7.08 Hvis der etableres en idrætshal eller lignende<br />

som den nærmeste bygning mod<br />

Akacievej, skal min. 50 % af overfladen<br />

på den facade der vender mod Akacievej<br />

begrønnes med klatreplanter.<br />

7.09 Belysning af lokalplanområdets udenomarealer<br />

udføres med maks. 3 meter høje<br />

parklamper med diffust lys og en ikkeblændende<br />

lyskilde.<br />

7.10 Ubebyggede arealer/friarealer skal holdes<br />

som have.<br />

7.11 Udendørs oplag er ikke tilladt.<br />

7.12 Terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5<br />

meter, skal godkendes af Teknik og Miljø.<br />

§ 8 Trafikforhold<br />

8.01 <strong>Lokalplan</strong>området trafikbetjenes fra<br />

Østergade, Stadionsvej og Ane Staunings<br />

Vej.<br />

8.02 Nye ind- og udkørsler til lokalplanområdet<br />

skal følge vejreglerne (ved en reference<br />

hastighed på 50 km/t). Placering og udformning<br />

skal godkendes af Teknik og<br />

Miljø, <strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />

8.03 Der skal anlægges min. 1 p-plads pr. 70<br />

LOKALPLAN 6 - 2012 15<br />

m 2 bebyggelse til ungdomsuddannelse<br />

og min. 1 p-plads pr. 50 m 2 bebyggelse<br />

til voksenuddannelse. P-pladser etableres<br />

forholdsmæssigt i takt med etableringen<br />

af ny bebyggelse. Ved selvstændig ombygning<br />

og/eller udbygning af parkeringsarealer,<br />

skal disse udføres efter lokalplanens<br />

bestemmelser.<br />

8.04 Parkering placeres i princippet som vist<br />

Kortbilag 4 - Illustrationsplan. Alternativt,<br />

eller som supplement, kan parkering placeres<br />

i konstruktion.<br />

8.05 Parkeringsbåse skal måle min. 2,5 x 5 m.<br />

8.06 Der skal anlægges min. 60 cykelparkeringspladser<br />

pr. 100 elever. Cykelparkering<br />

skal placeres centralt ved hovedindgangene<br />

til skolen.<br />

§ 9 Tekniske forhold<br />

9.01 Området skal forsynes med Kollektiv<br />

opvarmning.<br />

9.02 Vandforsyning skal ske fra <strong>Horsens</strong> Vand<br />

A/S.<br />

9.03 Området skal kloakeres efter anvisning fra<br />

Teknik og Miljø. Regn- og spildevand skal<br />

separeres.<br />

9.04 Der kan etableres de til området nødvendige<br />

regnvandsbassiner. Regnvandsbasiner<br />

udenfor lokalplanområdets byggefelt udføres<br />

med flade skråningsanlæg på min.<br />

1:8. Regnvandsbassiner udføres som naturlige<br />

søer med tilhørende beplantning<br />

(siv).<br />

9.05 Eksisterende ledninger i området skal respekteres<br />

ved placering af ny bebyggelse.<br />

Skal ledninger flyttes sker det for bygherres<br />

regning.<br />

§ 10 Miljøforhold<br />

10.01 Parkeringsbåse skal udføres med<br />

sandfang.<br />

Der henvises i øvrigt til redegørelsens afsnit<br />

om <strong>Lokalplan</strong>ens forhold til andre planer<br />

og love.


16 BESTEMMELSER<br />

§ 11 Fortidsminder<br />

Der henvises til redegørelsens afsnit om<br />

<strong>Lokalplan</strong>ens forhold til andre planer og<br />

love.<br />

§ 12 Ophævelse af <strong>Lokalplan</strong>/servitutter<br />

Ingen bestemmelser<br />

§ 13 Grundejerforening<br />

Ingen bestemmelser<br />

§ 14 Skiltning<br />

Ingen bestemmelser<br />

§ 15 Forudsætninger for ibrugtagen<br />

15.01 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før<br />

der er etableret det i § 8.03 og § 8.06 krævede<br />

antal parkeringspladser.<br />

15.02 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de<br />

i § 7 nævnte plantebede er etableret og<br />

beplantet.<br />

§ 16 Tilladelser og dispensationer<br />

16.01 Byrådet kan meddele dispensationer fra<br />

lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen<br />

ikke er i strid med principperne<br />

i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen<br />

kan kun gennemføres ved en<br />

ny lokalplan.<br />

§ 17 <strong>Lokalplan</strong>ens retvirkninger<br />

17.01 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort<br />

må ejendomme, der er omfattet<br />

af lokalplanen, ifølge planlovens § 18<br />

kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes<br />

i overensstemmelse med planens<br />

bestemmelser.<br />

<strong>Lokalplan</strong>en medfører i sig selv ikke pligt<br />

til at udføre de anlæg, der er indeholdt i<br />

planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig<br />

anvendelse af en ejendom.<br />

17.02 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter,<br />

der er uforenelige med<br />

lokalplanen, fortrænges af planen, jf.<br />

Planlovens § 18.<br />

LOKALPLAN 6 - 2012<br />

Andre private servitutter kan eksproprieres,<br />

når det vil være af væsentlig betydning<br />

for virkeliggørelsen af planen, jf.<br />

ovenfor.<br />

17.03 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen,<br />

gælder de almindelige bebyggelsesregulerende<br />

bestemmelser i Byggeloven.<br />

§ 18 Påtaleret<br />

18.01 Påtaleretten vedrørende denne lokalplan<br />

tilkommer alene <strong>Horsens</strong> Byråd.


BESTEMMELSER<br />

Vedtagelsespåtegning<br />

Således vedtaget af <strong>Horsens</strong> Byråd.<br />

<strong>Horsens</strong>, den 28. august 2012<br />

p.b.v.<br />

Peter Sørensen<br />

Borgmester<br />

Sign. /<br />

Sign.<br />

Niels Aalund<br />

Kommunaldirektør<br />

I henhold til § 27 i lov om planlægning vedtages<br />

foranstående lokalplan endeligt.<br />

<strong>Horsens</strong> den 27. november 2012<br />

p.b.v.<br />

Peter Sørensen<br />

Borgmester<br />

Sign. /<br />

Sign.<br />

Niels Aalund<br />

Kommunaldirektør<br />

Forslag offentliggjort d. 29. august 2012.<br />

Endelig offentliggjort d. 5. december 2012<br />

LOKALPLAN 6 - 2012 17


18 KORTBILAG<br />

<strong>Lokalplan</strong>grænse<br />

LOKALPLAN 6 - 2012<br />

Matrikulære forhold<br />

Kortbilag 1<br />

<strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong><br />

Teknik og Miljø<br />

November 2012


KORTBILAG<br />

<strong>Lokalplan</strong>grænse<br />

LOKALPLAN 6 - 2012 19<br />

Eksisterende forhold<br />

Kortbilag 2<br />

<strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong><br />

Teknik og Miljø<br />

November 2012


20 KORTBILAG<br />

Byggefelt<br />

<strong>Lokalplan</strong>grænse<br />

Byggefelt<br />

LOKALPLAN 6 - 2012<br />

Fremtidige forhold<br />

Kortbilag 3<br />

<strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong><br />

Teknik og Miljø<br />

November 2012


KORTBILAG<br />

eksist.<br />

eksist.<br />

grønt tag<br />

bygning<br />

bygning<br />

grønt areal<br />

byggelinie byggelinie<br />

parkering parkering<br />

parkering<br />

parkering<br />

parkering<br />

parkering<br />

parkering<br />

indkørsel til<br />

parkering<br />

A<br />

SE PLANUDSNIT<br />

ØSTERGADE<br />

parkering<br />

A<br />

parkering<br />

B<br />

indkørsel til<br />

parkering<br />

B<br />

parkering<br />

ny<br />

bygning<br />

ny<br />

bygning<br />

ny<br />

bygning<br />

parkering<br />

LE LLE LEARNIN EEA<br />

EEAR<br />

EEA<br />

EAARNINGST<br />

AARNIN<br />

RR RR RRR<br />

NN NN NN IN NN NNGS<br />

NGS NGGG<br />

GSTREE<br />

ST STRE SS TTR<br />

TT<br />

TRR<br />

EE<br />

eksist.<br />

bygning<br />

eksist.<br />

bygning<br />

grønt tag<br />

grønt tag<br />

eksist.<br />

bygning<br />

STADIONSVEJ<br />

ny<br />

bygning<br />

C<br />

parkering<br />

byggelinie<br />

grønt tag<br />

eksist.<br />

bygning<br />

overdækket<br />

redskabsrum<br />

redskabsrum<br />

parkering<br />

parkering<br />

indkørsel til<br />

parkering<br />

byggelinie<br />

eksist. træ<br />

mulig parkering<br />

eksist.<br />

bygning<br />

indkørsel til<br />

parkering<br />

C<br />

LOKALPLAN 6 - 2012 21<br />

grønt areal<br />

ANE STAUNINGS VEJ<br />

N<br />

Illustrationsplan<br />

Kortbilag 4<br />

<strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong><br />

Teknik og Miljø<br />

November 2012


22 KORTBILAG<br />

Træ der skal bevares<br />

LOKALPLAN 6 - 2012<br />

Bevaring af beplantning<br />

Bilag 5<br />

<strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong><br />

Teknik og Miljø<br />

November 2012


<strong>Horsens</strong> <strong>Kommune</strong><br />

Rådhustorvet 44<br />

8700 <strong>Horsens</strong><br />

Telefon: 76 29 29 29<br />

Telefax: Telefax: 76 29 27 27 42 42<br />

teknikogmiljo@horsens.dk<br />

www.horsenskommune.dk<br />

TEKNIK OG MILJØ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!