Lokalplan 6 - Horsens Kommune

soap.plansystem.dk

Lokalplan 6 - Horsens Kommune

Learnmark Horsens, Stadionsvej

Lokalplan 6 - 2012, Horsens by

TEKNIK OG MILJØ

© Horsens Kommune


2 INDHOLD

Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN 6 - 2012

Redegørelse 4

Baggrund for lokalplanen 4

Lokalplanens formål 4

Eksisterende forhold 4

Fremtidige forhold 6

Lokalplanens forhold til andre planer og love 12

Kommuneplanen 12

Eksisterende lokalplaner 12

Teknisk forsyning 12

Andre planer og love 12

Bestemmelser 14

§ 1 Lokalplanens formål 14

§ 2 Område- og zonestatus 14

§ 3 Områdets anvendelse 14

§ 4 Udstykning 14

§ 5 Bebyggelsens omfang og placering 14

§ 6 Bebyggelsens udformning 14

§ 7 Ubebyggede arealer og beplantning 14

§ 8 Trafi kforhold 15

§ 9 Tekniske forhold 15

§ 10 Miljøforhold 15

§ 11 Fortidsminder 16

§ 12 Ophævelse af Lokalplan/servitutter 16

§ 13 Grundejerforening 16

§ 14 Skiltning 16

§ 15 Forudsætning for ibrugtagen 16

§ 16 Tilladelser og dispensationer 16

§ 17 Lokalplanens retsvirkninger 16

§ 18 Påtaleret 16

Vedtagelsespåtegning 17

Kortbilag 18

Kortbilag 1 - Matrikulære forhold 18

Kortbilag 2 - Eksisterende forhold 19

Kortbilag 3 - Fremtidige forhold 20

Kortbilag 4 - Illustrationsplan 21

Bilag 5 - Bevaring af beplantning 22


Offentliggørelse

Vedtagelse

Planforslaget blev vedtaget af Horsens Byråd

den 28. august 2012.

Forslaget blev offentliggjort den 29. august 2012.

Planen blev endeligt vedtaget af Horsens Byråd

den 27. november 2012.

Den endeligt vedtagne plan blev offentliggjort

den 5. december 2012.

Høring

Planen var fremlagt i offentlig høring fra den

29. august 2012 til den 24. oktober 2012.

Planlovens § 18

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af

en lokalplan efter § 30, må der ikke retligt eller

faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser,

medmindre dispensation meddeles

efter reglerne i §§ 19 eller 40.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige

spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan

klages over spørgsmål om planens lovlighed,

herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan

derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed

eller rimelighed. Klageberettigede er alle

omfattet af Planlovens § 59.

Klage skal være skriftlig og sendes til Horsens

Kommune pr. e-mail: teknikogmiljo@horsens.dk

eller til Horsens Kommune, Teknik og

Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. Horsens

Kommune videresender herefter klagen til Natur-

og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget

af Horsens Kommune inden 4 uger fra datoen for

planens offentliggørelse og ved kontortids ophør.

Planen offentliggøres d. 5. december 2012.

Det er en betingelse for klagenævnets behandling

af en klage, at der indbetales et gebyr på

500 kr. Klagenævnet vil efter modtagelse af en

klage sende en opkrævning på gebyret. Natur-

og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen

af en klage, når gebyret er modtaget.

Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden

for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen

fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis

klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse

ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis

medhold i din klage eller, hvis klagen afvises.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.

nmkn.dk

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed

for domstolene, skal det ske inden 6 måneder

fra datoen for planens offentliggørelse.

Teknik og Miljø, december 2012

LOKALPLAN 6 - 2012 3

Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med

Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615

© Kort- og Matrikelstyrelsen


4 REDEGØRELSE

Redegørelse

Baggrund for lokalplanen

Uddannelsesinstitutionen Learnmark på

Stadionsvej ønsker at udvide med nye undervisningslokaler

og mulighed for en idrætshal.

Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål, at fastlægge rammerne

for bebyggelsens højde for at tilpasse bebyggelsen

til den omkringliggende nabobeboelse

samt at fastlægge rammerne for bebyggelsens

placering for at opnå en god afstand til samme

nabobeboelse.

Samtidig vil lokalplanen fastlægge en parkerings-

norm, der sikrer, at der etableres et for området

dækkende antal parkeringspladser og hertil en

beplantningsnorm og nogle beplantningsprincipper

for parkeringsarealerne, der skal sikre at disse

fremstår med et tydeligt grønt præg.

Eksisterende forhold

Uddannelsesinstitutionen Learnmark er beliggende

i den nordlige del af Horsens by nær Forum

Horsens og i kareen Stadionsvej, Ane Staunings

Vej, Akacievej og Østergade.

Der er tale om et sammensat byggeri i 1-3 etager

fra forskellige tidsperioder. Byggeriet er med

flade tage eller tage med ensidig taghældning og

hovedsageligt holdt i hvidpudsede eller hvidmalede

flader. Bebyggelsen er koncentreret midt i

lokalplanområdet, der er på godt 4,2 ha.

Omkring bebyggelsen ligger parkerings- og grøn-

Kolonihaverne i lokalplanområdets østlige del. I baggrunden

lidt højere beliggende nabobebyggelse på Akacievej.

Foto: Horsens Kommune

Lokalplanområdets beliggenhed i Horsens by.

© Horsens Kommune

LOKALPLAN 6 - 2012

ne arealer mod de tilstødende veje samt op til

et eksisterende kolonihaveområde mod øst.

Kolonihaveområdet er et ikke-varigt område og i

takt med Learnmarks udbygning vil områdets lejere

blive opsagt og området nedlagt.

De ubebyggede arealer i lokalplanområdet er primært,

når kolonihaveområdet fraregnes, præget

af græs. Beplantningen udgøres af bøgehæk,

hovedsageligt som kantbeplantning omkring

parkeringsarealerne, samt løvtræer. Træerne

står enten solitært eller i små grupper. Mod Ane

Staunings Vej findes et karakteristisk løvtræ, som

lokalplanen bevarer.

Området er trafikbetjent med ialt 4 overkørsler fra

helholdsvis Stadionsvej, Ane Staunings Vej, og

Østergade. Der er idag 260 p-pladser i området,

hovedsageligt mod Stadionsvej og Østergade.

Kolonihaverne i lokalplanområdets østlige del

Foto: Horsens Kommune


REDEGØRELSE

Undervisningsbebyggelse og parkeringsarealer på Learnmark

Horsens, Stadionsvej, set fra Østergade.

Foto: Horsens Kommune

Den centrale indgang til Learnmark Horsens, Stadionsvej.

Foto: Horsens Kommune

Facaden på undervisningsbebyggelsen set fra Ane Staunings

Vej.

Foto: Horsens Kommune

LOKALPLAN 6 - 2012 5

Learnmark Horsens, Stadionsvej, set fra hjørnet af Østergade

og Haraldsgade.

Foto: Horsens Kommune

Facaden på undervisningsbebyggelsen set fra Ane Staunings

Vej.

Foto: Horsens Kommune

Parkeringsarealer mod Ane Staunings Vej. I baggrunden

den lidt højere beliggende nabobebyggelse på Akacievej.

Foto: Horsens Kommune


6 REDEGØRELSE

Området er forsynet med kollektiv opvarmning i

form af fjernvarme og er beliggende i et område

klassificeret som lettere forurenet. Se envidere

afsnittet Lokalplanens forhold til andre planer og

love.

Fremtidige forhold

Områdets anvendelse

Området er i kommuneplanens rammedel udlagt

til offentlige formål; børneinstitutioner, skoler,

plejehjem, sygehuse, og kirker. Den faktiske

anvendelse er skole (Uddannelsesinstitution). Det

er ønsket at skolefunktionen kan videreføres og

udbygges.

Bebyggelsens omfang og placering

Der kan bygges i 3 etager med en maksimal bygningshøjde

på 13 m. Bebyggelsen vil således i

højden tilpasse sig til den omkringliggende nabobebyggelse

i lokalområdet. Eksisterende som

ny byggelse er koncentreret midt i lokalplanområde

og placeringen i ét samlet byggefelt vil samle

bebyggelsen og opnå en god afstand til nabobeboelse.

Herved minimeres generne for de eksisterende

naboer. Der vil således være ca. 35 m

til nabo etagebebyggelse og 40 - 50 m til de

omkringliggende villaer. Mindre bygninger til områdets

drift samt et overdækket areal til studieforsøg

(hvor opgaver udføres i 1:1 - også kaldet

mock up), kan placeres uden for byggefeltet.

Bebyggelsens udformning

Ny bebyggelse kan udformes som vist på visualiseringerne

s. 8 og Illustrationsplanen s. 10.

Den eksisterende bebyggelse er, som tidligere

nævnt, resultat af en trinvis udbygning, hvor nye

bygninger er kommet til i forskellige tidsperioder

og med forskellige arkitektoniske udtryk. Det eksisterende

byggeri er med flade tage eller tage

med ensidig taghældning og hovedsageligt holdt

i hvidpudsede eller hvidmalede flader. Den nye

bebyggelse forventes, som den eksisterende, at

skulle opføres over mange år. Dette vil ikke mind-

LOKALPLAN 6 - 2012

ske forskelligeheden i det bygningsmæssige udtryk.

Som et samlende element, er der derfor indført

en ”rygrad” - en intern gade, ned gennem

bebyggelsen, se side 10, som såvel de eksisterende

som fremtidige bygninger ”kobler” sig på.

Herved vil al bebyggelse blive salmet i en stor,

aflang enhed der strækker sig fra Stadionsvej

til Akacievej med parkerings- og grønne arealer

som afgrænsning mod de omkringliggende

områder.

Sammen med den interne gade er de få samlende

træk, i den eksisterende og fremtidige bebyggelse,

farveholdning og taghældninger, hvorfor

dette fastholdes. Lokalplanen bestemmer at

bebyggelse primært skal holdes i en ensartet lys

farve. Der kan således godt indgå felter i facaden

med eksempelvis træ- eller metalpladebeklædning

i afvigende farver. Ligesådan er solceller

og facadebegrønning undtaget bestemmelsen

om farver, men disse skal integreres i facadearkitekturen,

så de indgår i en arkitektonisk helhed.

Stående solcelle- eller solvarmeanlæg, dvs. anlæg,

der ikke ligger direkte på, eller i, tagfladen,

men står i en vinkel på typisk 45 grader, kan også

placeres på flade tage, men på en måde, hvorved

deres synlighed fra det omkringliggende terræn

mindskes mest muligt.

Ubebyggede arealer og beplantning

En stor del af de eksisterende grønne arealer

samt de arealer der idag fremstår med et grønt

præg - eks. kolonihaveområdet Solbakken, vil

ved en fuld udbygning blive inddraget til parkeringsarealer.

For at give området et helhedspræg.

skal parkeringsarealerne derfor anlægges

med et ensartet materialevalg, udformning

og beplantning.

Der er fastlagt en beplantningsnorm og nogle

beplantningsprincipper for parkeringsarealerne.

Disse skal sikre at parkeringsarealerne fremstår

med et tydeligt grønt præg. Samtidig er det fastlagt,

at plantebede til træer får en størrelse der

sikrer, at træerne får optimale vækstbetingelser,

og der er fastlagt en min. størrelse på de enkelte

træer for at disse fra starten skal syne af no-


REDEGØRELSE

Muligt udseende af fremtidig bebyggelse set fra Østergade

get og for at sikre mod hærværk, hvor træerne

knækkes.

Lokalplanområdets grønne arealer opleves i dag

sparsomt beplantet. Derfor fastlægger lokalplanen

en beplantningsnorm for de grønne friarealer,

der vil sikre området et grønnere præg. Den

Muligt udseende af fremtidig bebyggelse set fra Stadionsvej

LOKALPLAN 6 - 2012 7

beplantning der er i området i dag er fortrinsvis

en beplantning af yngre løvtræer. Der skal derfor

plantes løvtræer i lokalplanområdet for at underbygge

områdets eksisterende beplantningspræg.

Et enkelt træ mod Ane Staunings Vej skiller sig

ud fra de andre ved sin størrelse, der gør træet


8 REDEGØRELSE

karakteristisk i gadebilledet og tilføjer området en

beplantningsmæssig kvalitet, se foto s. 6. Det vil

således tage ny beplantning mange årtier, før de

opnår samme størrelse og karakter, hvorfor træet

bevares. Træet er beliggende indenfor et forventet

udlæg til parkering, men kan indarbejdes i et

kommende anlæg. Ved indarbejdning i et fremtidigt

parkeringsanlæg, skal træet sikres et passende

plantebed, der vil være med til at sikre træets

eksistens.

Der er tanker om, at den østligste del af bebyggelsen

kunne være en idrætshal. Selv om en sådan

delvist nedgraves, kan det give en høj facade

med få eller ingen vinduer mod den omkringliggende

nabobeboelse. En del af en sådan facade

skal derfor begrønnes med klatreplanter for at

gøre facaden mindre dominerende.

For at hindre belysningsgener på den omkringliggende

beboelse, fastlægger lokalplanen bestemmelse

om belysning af parkeringsarealer

og friarealer.

Trafikforhold

Lokalplanområdet trafikbetjenes såvel i dag

som fremad fra Østergade, Stadionsvej og Ane

Staunings Vej.

Placering af nye ind- og udkørsler fra lokalplanområdet

skal følge vejreglerne (ved reference

hastighed på 50 km/t) for bl.a. at opnå de nødvendige

oversigtsforhold og dermed tilgodese

trafiksikkerheden.

Der er i dag i området anlagt 1 parkeringsplads

ca. pr. 55 m 2 bebyggelse. Horsens Kommunes

parkeringsstrategi indeholder en vejledende parkeringsnorm

for voksenskoler på 1 p-plads pr. 50

m 2 bebyggelse, men ingen for ungdomsuddannelser

(ungdomsuddannelse forstået som eks.

gymnasiale uddannelser, hvor flertallet at de studerende

ikke er myndige og dermed ikke kan køre

bil). Formålet med at fastlægge en sådan norm

er at sikre at der etableres et tilstrækkeligt antal

p-pladser til at dække områdets parkerings-

LOKALPLAN 6 - 2012

behov, men samtidig at der ikke kræves anlagt

unødigt mange p-pladser, hvilket vil gå ud over

områdets grønne friarealer.

Områdets anvendelse er fastlagt til undervisningsformål,

hvilket i princippet både kunne være

ungdoms- som voksenuddannelser. Teknik og

Miljø har derfor fastlagt en parkeringsnorm for

området på 1 p-plads pr. 70 m 2 bebyggelse såfremt

området anvendes til ungdomsuddannelser

og 1 p-plads pr. 50 m 2 bebyggelse såfremt området

anvendes til voksenuddannelser (erfaringsmæssigt

har flere på voksenuddannelser bil).

Parkeringspladserne skal etableres forholdsmæssigt

og i takt med etablering af ny bebyggelse.

Etableres der således eks. 1.000 m 2 ny

bebyggelse, skal der sikres det antal parkeringspladser,

for lokalplanområdet som helhed, der er

foreskrevet i lokalplanens norm. Disse p-pladser

skal etableres efter lokalplanens bestemmelser,

træplantning inklusiv.

Cykelparkering

Lokalplanen fastlægger også en norm for cykelparkering

på min. 60 cykelparkeringspladser pr.

100 elever. Denne cykelparkering skal placeres

centralt ved skolens indgange. Bestemmelsen

skal sikre at cykling som transportmiddel til og

fra uddannelsesinstitutionen gøres attraktiv og

fremmes mest muligt.

Tekniske forhold

Lokalplanen fastlægger bestemmelse for udformning

af evt. regnvandsbassiner i lokalplanområdet

sådan at de udføres som anlæg, der vil indgå

som naturlige elementer i de grønne friarealer.

Miljøforhold

Parkeringsbåse skal udføres med sandfang, for

at sikre mod nedsivning af miljøfremmede stoffer.

Forudsætninger for ibrugtagen

For at sikre at den krævede parkeringsnorm opfyldes

og de krævede beplantningsbede og den

dertil hørende beplantning etableres, fastlægger

lokalplanen bestemmelser om, at ny bebyggelse


REDEGØRELSE

STADIONSVEJ

indkørsel til

parkering

parkering

eksist.

bygning

grønt tag

ny

bygning

grønt areal

ny

bygning

LE LLE LEARNIN EEA

EEAR

EEA

EARNING

AARNIN

ARR

RR RR RNN

NIN

NNN

NGS NG NGS GGG

ST ST STRE SS TTR

TT

TRR

EE

ØSTERGADE

ANE STAUNINGS VEJ

Illustrationsplan der viser en mulig fremtidig udnyttelse af området

byggelinie

ikke må tages i brug før disse bestemmelser er

opfyldt. Såfremt bebyggelsen ønskes ibrugtaget

på et tidspunkt af året, hvor det er ugunstigt at

plante, kan der stilles garanti for beplantningens

senere etablering.

Rekreative- og kulturelle aktiviter

Det er ikke vurderet, at der i området er behov for

reservering af indendørs eller udendørs arealer

til børn og unges fritids- og bevægelsesaktiviteter

og/eller børn og unges kunstneriske og kulturelle

aktiviteter.

Der har imidlertid været et ønske om, at der i

lokalplanen gives mulighed for at etablere en

idrætshal/multihal i området. Dette ønske er indarbejdet

i lokalplanen.

Arealforbrug

Med lokalplanen kan der etableres skønsmæssigt

godt 29.000 m 2 bebyggelse i området, der er

på godt. 4,2 ha. Det svarer til en bebyggelsespro-

grønt tag

ny

bygning

eksist.

bygning

eksist.

bygning

eksist. træ

mulig parkering

eksist.

bygning

indkørsel til

parkering

eksist.

eksist.

grønt tag

bygning

bygning

grønt areal

parkering

byggelinie byggelinie

parkering parkering

parkering

parkering

parkering

parkering

parkering

indkørsel til

parkering

parkering

C

SE PLANUDSNIT

C

eksist.

bygning

byggelinie

A

A

parkering

redskabsrum

grønt tag

redskabs-

overdækket rum

ny

bygning

LOKALPLAN 6 - 2012 9

cent på knap 70.

I forhold til nabobebyggelse koncentreres den

bygningsmæssige udvidelse af skoleanlægget

imidlertid indenfor et samlet byggefelt, der sikrer

en afstand til samme nabobebyggelse svarende

til mellem 3 - 4 gange skolebyggeriets maksimale

bygningshøjde.

Bæredygtighed

Det brede bæredygtighedsbegreb kan med fordel

opdeles i økonomisk, social og miljømæssig

bæredygtighed.

Udbygningen af uddannelsesinstitutionen vurderes

at være økonomisk bæredygtig, da uddannelsesinstitutionen

gives mulighed for en hensigtsmæssig,

videre udbygning af skolefunktionen,

hvilket betyder at uddannelsesinstitutionen kan

beholde sin nuværende placering i mange år

frem.

B

parkering

parkering

indkørsel til

parkering

parkering

B


10 REDEGØRELSE

SNIT AA

kote 36

Østergade Fortov

prydtræer

belysning

parkering belysning

LOKALPLAN 6 - 2012

Snit A-A der viser parkering mod Østergade. For placering af snit, se Illustrationsplan på modsatte side.

SNIT BB

belysning belysning belysning

kote 35

parkering

Snit B-B der viser parkering mod Akacievej. For placering af snit, se Illustrationsplan på modsatte side.

SNIT CC

eksist.

bygning

belysning

parkering parkering

belysning

parkering

belysning kote 33

Ane Staunings Vej

Snit C-C der viser parkering mod Ane Staunings Vej. For placering af snit, se Illustrationsplan på modsatte

side.

prydtræer

kote 34.50

kote 37


REDEGØRELSE

prydtræ

prydtræ

græs

planudsnit

belysning

trappe

indgang

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

LEARNMARK

belysning

eksist. bygning

parkering

belysning

Planudsnit af parkeringsareal. For placering af udsnit, se Illustrationsplan på side 10.

Uddannelsesinstitutionen er socialt bæredygtig,

da den giver adgang til uddannelse og er et socialt

knudepunkt i byen. Samtidig organiseres bebyggelsen

omkring en intern gade, der virker som

socialt mødested for hele skolen og stimulerer

den sociale kontakt.

Hvad angår miljømæssig bæredygtighed skal ny

bebyggelse og større ombygninger overholde de

krav der stilles i det gældende bygningsregelement.

Dette er blevet skærpet flere gange indenfor

de seneste år og vil ligeledes blive skærpet

fremadrettet. Bygningsregelmentet indeholder i

dag skrappe energikrav.

Lokalplanen fastlægger ikke direkte krav om

yderligere bygningsmæssige tiltag, men tilskynder

bygherren om at overveje bæredygtige løsninger

i forbindelse med projektering og etablering

af ny bebyggelse og anlæg eller ved større

ombygninger.

prydtræ

LOKALPLAN 6 - 2012 11

Sådanne tiltag kunne eksempelvis være i forbindelse

med regnvand ved etablering af grønne

tage til reduktion af regnvandet, LAR løsninger

(lokal afledning af regnvand) eller udførelse

af p-arealer så de kan tilbageholde regnvand ved

kraftige regnskyl eller deciderede skybrud. Andre

tiltag kunne være integration af solceller eller solfangere

i facaden eller på taget til produktion af

vedvarende energi og varme.

E

sti

belysning

prydtræ

prydtræ

prydtræ


12 REDEGØRELSE

Lokalplanens forhold til andre planer og love

Kommuneplan

Lokalplanområdet er omfattet af

Kommuneplanens rammeområde HR.04.O.7.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplan

2009-21.

Område HR.04.O.7. anvendelse er fastlagt til offentlige

formål; børneinstitutioner, skoler, plejehjem,

sygehuse, og kirker.

Eksisterende lokalplaner

Området er omfattet af lokalplan 6 - 2012,

Learnmark, Stadionsvej

Teknisk forsyning

• Området skal forsynes med Kollektiv

opvarmning.

• Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand

A/S.

• Området skal kloakeres til eksisterende

regn- og spildevandsledninger.

Lokalplanområdet ligger i NRGI’s

forsyningsområde.

Andre planer og love

Miljøvurdering

I henhold til § 4 i Lov om Miljøvurdering er det

vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav

om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne

få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøscreeningen kan ses på Teknik og Miljø.

Spildevandsplanen

Området er indeholdt i spildevandsplanen. Der

må ske en befæstigelse på maks. 60 % af lokalplanområdet,

inden der skal ske en reduktion af

regnvand.

Jordforurening

Ifølge jordforureningsloven kan der ske kortlægning

på to vidensniveauer:

• Vidensniveau 1: Hvis konkrete aktivite-

LOKALPLAN 6 - 2012

ter har foregået på en given ejendom,

og disse aktiviteter erfaringsmæssigt giver

anledning til mistanke om risiko for

forurening.

• Vidensniveau 2: Hvis der er konstateret viden

om forurening på en given ejendom,

f.eks. i form af større eller mindre undersøgelser

ved analyser af jordprøver.

Derudover klassificeres byzonen som et område,

der kan være lettere forurenet. Disse områder

benævnes områdeklassificerede områder.

Der er ingen kortlagte ejendomme indenfor

lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er beliggende i et område,

som Horsens Kommune har klassificeret som lettere

forurenet. Baggrunden for klassificeringen er

kommunens eksisterende kendskab til de enkelte

byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet

af arealanvendelse, trafikbelastning, industriel

belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed,

historik om byudvikling, kendskab til områder

med fyldjord samt kendte forureningsdata.

Aktiviteter i forbindelse med ovennævnte har

med stor sandsynlighed givet anledning til diffus

forurening i området eller der er tidligere påvist

let forurenet jord inden for området. De stoffer og

koncentrationsniveauer, som kendetegner lettere

forurenet jord, er typisk et resultat af såkaldt

diffus forurening. Den diffuse jordforurening er

opstået gennem længere tids spredning, opblanding

eller fortynding af forureningsbidrag, som typisk

stammer fra flere forureningskilder. Lettere

forurening kan også være et resultat af forurening

fra punktkilder, hvor spild eller lækage har ført til

forurening i lave koncentrationer. Endelig ses lettere

forurenet jord i fyldjord, som er samlet fra

forskellige områder, hvor der har været mindre

forurenende aktiviteter.

Områdeklassificeringen medfører følgende begrænsninger

og pligter: I forbindelse med håndtering

af samt bortskaffelse af overskudsjord

skal der udtages og analyseres jordprøver, jf.


REDEGØRELSE

jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af

jord fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes

til Horsens Kommune jf. kommunens

jordflytningsregulativ.

Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et

areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening

af jorden, skal arbejdet standses og kommunen

skal underrettes.

Støj

Aktiviterne i lokalplanområdet må ikke påføre

omgivende områder en støjbelastning der overstiger

miljøstyrelsens vejledende grænseværdier

for områdetypen.

Eksisterende bunkeranlæg

På matr. 939d, Horsens Bygrunde ligger et eksisterende

bunkeranlæg.

Såfremt bunkere ønskes fjernet eller nedlagt,

skal der fremsendes formel begrundet ansøgning

til Beredskabskommissionen. Ansøgningen

skal være bilagt relevant motivation for ønsket om

nedlæggelse.

Såfremt et ønske om nedlæggelse kan imødekommes,

vil samtlige udgifter til den fysiske fjernelse

skulle afholdes af ansøger.

Fortidsminder

Horsens Museum skal orienteres forud for planering,

nybyggeri og større anlægsarbejder. Gøres

der ved jordarbejde fund af fortidsminder, skal

den del af arbejdet, der berører fundet, indstilles

og Horsens Museum tilkaldes jf. museumslovens

§27, stk. 2.

Affaldshåndtering

Det påhviler alle borgere og virksomheder i

Horsens Kommune at tilmelde sig indsamlingsordningen

for dagrenovation og dagrenovationslignende

affald.

Det er alene Horsens kommunes renovatør, som

af kommunalbestyrelsen er bemyndiget til at fore-

LOKALPLAN 6 - 2012 13

tage indsamling af dagrenovation eller dagrenovationslignende

affald.

Adgangsforhold og anbringelse af affaldsbeholdere

mv. skal udføres i henhold til Horsens

Kommunes gældende regulativer for affald.

Se mere på www. horsenskommune.dk


14 BESTEMMELSER

Bestemmelser

I henhold til Lov om Planlægning fastsættes herved

følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte

område.

§ 1 Lokalplanens formål

Det er formålet med lokalplanen at

• fastlægge rammerne for bebyggelsens

højde for derved at tilpasse bebyggelsen

til den omkringliggende nabobeboelse

• fastlægge rammerne for bebyggelsens

placering for derved at opnå god afstand

til nabobeboelse

• fastlægge en parkeringsnorm, der sikrer,

at der etableres et for området dækkende

antal parkeringspladser

• fastlægge beplantningsnorm og beplantningsprincipper

for parkeringsarealer

for at sikre at disse fremstår med et

tydeligt grønt præg

§ 2 Område- og zonestatus

2.01 Lokalplanområdet omfatter matr. 939c

samt 939d, Horsens Bygrunde og som

afgrænset på Kortbilag 1 - Matrikulære

forhold.

2.02 Området er beliggende i byzone

§ 3 Områdets anvendelse

3.01 Områdets anvendelse fastlægges til

undervisningsformål med tilhørende

idrætsfaciliteter.

§ 4 Udstykninger

Ingen bestemmelser

§ 5 Bebyggelsens omfang og placering

5.01 Indenfor lokalplanområdet kan der bygges

i 3 etager (parterre og kælder fraregnet)

med en maksimal bygningshøjde på 13 m.

Bygningshøjderne måles fra naturligt terræn

eller fra et af Horsens Kommune fastlagt

niveauplan.

5.02 Bebyggelse skal placeres indenfor det

på kortbilag 3 - Fremtidige forhold viste

LOKALPLAN 6 - 2012

byggefelt.

5.03 Transformere og andre mindre bygninger,

der er nødvendige til områdets drift (eks.

redskabsrum) samt og overdækket areal

til studieforsøg kan placeres udenfor det i

§ 5.02 omtalte byggefelt.

§ 6 Bebyggelsens udformning

6.01 Faste facader i bebyggelse skal primært

holdes i en ensartet lys farve. Undtaget

herfor er solceller integreret i facaden

samt begrønning af facaden.

6.02 Bebyggelse skal udformes med flade tage

eller med ensidig taghældning.

6.03 Ventilationsanlæg o.lign skal samles og

bygningsintegreres.

6.04 Solceller skal integreres arkitektonisk i facaden.

Der kan placeres solcelle- og solvarmeanlæg

på tagfladerne. Stående anlæg

på tagfladen skal dog placeres min.

4 m fra tagkant.

§ 7 Ubebyggede arealer og beplantning

7.01 De ubebyggede arealer disponeres

i princippet som vist på Kortbilag 4

- Illustrationsplan.

7.02 På parkeringsarealer skal der anlægges

min. 1 plantebed pr. 5 parkeringsbåse.

7.03 Plantebede skal udformes med kantafgrænsning

og måle min. 2 x 5 m. I hvert

af plantebedene plantes ét løvtræ med en

underbeplantning af græs og/eller buske/

hæk. Plantebedene skal anlægges enkeltstående

mellem p-båsene.

Alternativt kan kravet om 1 plantebed pr.

5 parkeringsbåse opfyldes ved gennemgående

planterækker foran enkeltrettede

p-rækker eller mellem dobbeltrettede

p-rækker. Ved valg af alternativ beplantningsmetode

skal gennemgående plantebede

have en bredde på min. 2 m.

7.04 På grønne friarealer (arelaer der ikke er

omfattet af byggefelt eller parkeringsareal)

skal der plantes min. 1 løvtræ pr. 200 m 2

friareal.


BESTEMMELSER

7.05 Træbeplantningen skal bestå af løvtræer

i min. str. 16 (stammediameter målt i cm

1 m over terræn). Træer skal plantes med

opbinding med min. 1 stok. Hvis træer bliver

syge, knækker eller på anden måde

går ud og/eller der er fare for at træet vælter

og kan forårsage skade på personer

eller materiel, skal de fjernes. De træer

der fjernes skal genplantes for at sikre at

området ikke med tiden mister sit grønne

præg.

7.06 Parkeringsarealer anlægges med et

ensartet materialevalg, udformning og

beplantning.

7.07 Eksisterende træ markeret på bilag 5 -

Bevaring af eksisterende træ, skal bevares

og indarbejdes i et evt. fremtidigt parkeringsanlæg.

Ved indarbejdning i et evt.

fremtidigt parkeringsanlæg skal træet sikres

et plantebed på min. 5 x 5 m.

7.08 Hvis der etableres en idrætshal eller lignende

som den nærmeste bygning mod

Akacievej, skal min. 50 % af overfladen

på den facade der vender mod Akacievej

begrønnes med klatreplanter.

7.09 Belysning af lokalplanområdets udenomarealer

udføres med maks. 3 meter høje

parklamper med diffust lys og en ikkeblændende

lyskilde.

7.10 Ubebyggede arealer/friarealer skal holdes

som have.

7.11 Udendørs oplag er ikke tilladt.

7.12 Terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5

meter, skal godkendes af Teknik og Miljø.

§ 8 Trafikforhold

8.01 Lokalplanområdet trafikbetjenes fra

Østergade, Stadionsvej og Ane Staunings

Vej.

8.02 Nye ind- og udkørsler til lokalplanområdet

skal følge vejreglerne (ved en reference

hastighed på 50 km/t). Placering og udformning

skal godkendes af Teknik og

Miljø, Horsens Kommune.

8.03 Der skal anlægges min. 1 p-plads pr. 70

LOKALPLAN 6 - 2012 15

m 2 bebyggelse til ungdomsuddannelse

og min. 1 p-plads pr. 50 m 2 bebyggelse

til voksenuddannelse. P-pladser etableres

forholdsmæssigt i takt med etableringen

af ny bebyggelse. Ved selvstændig ombygning

og/eller udbygning af parkeringsarealer,

skal disse udføres efter lokalplanens

bestemmelser.

8.04 Parkering placeres i princippet som vist

Kortbilag 4 - Illustrationsplan. Alternativt,

eller som supplement, kan parkering placeres

i konstruktion.

8.05 Parkeringsbåse skal måle min. 2,5 x 5 m.

8.06 Der skal anlægges min. 60 cykelparkeringspladser

pr. 100 elever. Cykelparkering

skal placeres centralt ved hovedindgangene

til skolen.

§ 9 Tekniske forhold

9.01 Området skal forsynes med Kollektiv

opvarmning.

9.02 Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand

A/S.

9.03 Området skal kloakeres efter anvisning fra

Teknik og Miljø. Regn- og spildevand skal

separeres.

9.04 Der kan etableres de til området nødvendige

regnvandsbassiner. Regnvandsbasiner

udenfor lokalplanområdets byggefelt udføres

med flade skråningsanlæg på min.

1:8. Regnvandsbassiner udføres som naturlige

søer med tilhørende beplantning

(siv).

9.05 Eksisterende ledninger i området skal respekteres

ved placering af ny bebyggelse.

Skal ledninger flyttes sker det for bygherres

regning.

§ 10 Miljøforhold

10.01 Parkeringsbåse skal udføres med

sandfang.

Der henvises i øvrigt til redegørelsens afsnit

om Lokalplanens forhold til andre planer

og love.


16 BESTEMMELSER

§ 11 Fortidsminder

Der henvises til redegørelsens afsnit om

Lokalplanens forhold til andre planer og

love.

§ 12 Ophævelse af Lokalplan/servitutter

Ingen bestemmelser

§ 13 Grundejerforening

Ingen bestemmelser

§ 14 Skiltning

Ingen bestemmelser

§ 15 Forudsætninger for ibrugtagen

15.01 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før

der er etableret det i § 8.03 og § 8.06 krævede

antal parkeringspladser.

15.02 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de

i § 7 nævnte plantebede er etableret og

beplantet.

§ 16 Tilladelser og dispensationer

16.01 Byrådet kan meddele dispensationer fra

lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen

ikke er i strid med principperne

i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen

kan kun gennemføres ved en

ny lokalplan.

§ 17 Lokalplanens retvirkninger

17.01 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort

må ejendomme, der er omfattet

af lokalplanen, ifølge planlovens § 18

kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes

i overensstemmelse med planens

bestemmelser.

Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt

til at udføre de anlæg, der er indeholdt i

planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig

anvendelse af en ejendom.

17.02 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter,

der er uforenelige med

lokalplanen, fortrænges af planen, jf.

Planlovens § 18.

LOKALPLAN 6 - 2012

Andre private servitutter kan eksproprieres,

når det vil være af væsentlig betydning

for virkeliggørelsen af planen, jf.

ovenfor.

17.03 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen,

gælder de almindelige bebyggelsesregulerende

bestemmelser i Byggeloven.

§ 18 Påtaleret

18.01 Påtaleretten vedrørende denne lokalplan

tilkommer alene Horsens Byråd.


BESTEMMELSER

Vedtagelsespåtegning

Således vedtaget af Horsens Byråd.

Horsens, den 28. august 2012

p.b.v.

Peter Sørensen

Borgmester

Sign. /

Sign.

Niels Aalund

Kommunaldirektør

I henhold til § 27 i lov om planlægning vedtages

foranstående lokalplan endeligt.

Horsens den 27. november 2012

p.b.v.

Peter Sørensen

Borgmester

Sign. /

Sign.

Niels Aalund

Kommunaldirektør

Forslag offentliggjort d. 29. august 2012.

Endelig offentliggjort d. 5. december 2012

LOKALPLAN 6 - 2012 17


18 KORTBILAG

Lokalplangrænse

LOKALPLAN 6 - 2012

Matrikulære forhold

Kortbilag 1

Horsens Kommune

Teknik og Miljø

November 2012


KORTBILAG

Lokalplangrænse

LOKALPLAN 6 - 2012 19

Eksisterende forhold

Kortbilag 2

Horsens Kommune

Teknik og Miljø

November 2012


20 KORTBILAG

Byggefelt

Lokalplangrænse

Byggefelt

LOKALPLAN 6 - 2012

Fremtidige forhold

Kortbilag 3

Horsens Kommune

Teknik og Miljø

November 2012


KORTBILAG

eksist.

eksist.

grønt tag

bygning

bygning

grønt areal

byggelinie byggelinie

parkering parkering

parkering

parkering

parkering

parkering

parkering

indkørsel til

parkering

A

SE PLANUDSNIT

ØSTERGADE

parkering

A

parkering

B

indkørsel til

parkering

B

parkering

ny

bygning

ny

bygning

ny

bygning

parkering

LE LLE LEARNIN EEA

EEAR

EEA

EAARNINGST

AARNIN

RR RR RRR

NN NN NN IN NN NNGS

NGS NGGG

GSTREE

ST STRE SS TTR

TT

TRR

EE

eksist.

bygning

eksist.

bygning

grønt tag

grønt tag

eksist.

bygning

STADIONSVEJ

ny

bygning

C

parkering

byggelinie

grønt tag

eksist.

bygning

overdækket

redskabsrum

redskabsrum

parkering

parkering

indkørsel til

parkering

byggelinie

eksist. træ

mulig parkering

eksist.

bygning

indkørsel til

parkering

C

LOKALPLAN 6 - 2012 21

grønt areal

ANE STAUNINGS VEJ

N

Illustrationsplan

Kortbilag 4

Horsens Kommune

Teknik og Miljø

November 2012


22 KORTBILAG

Træ der skal bevares

LOKALPLAN 6 - 2012

Bevaring af beplantning

Bilag 5

Horsens Kommune

Teknik og Miljø

November 2012


Horsens Kommune

Rådhustorvet 44

8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29

Telefax: Telefax: 76 29 27 27 42 42

teknikogmiljo@horsens.dk

www.horsenskommune.dk

TEKNIK OG MILJØ

More magazines by this user
Similar magazines