Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på ...

soap.plansystem.dk

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på ...

Dokumentet har gennemgået en

bearbejdning, for at komme

anvendelig digital form.

Derfor kan afvigelser fra den

tinglyste plan ikke udelukkes.

Dansk Scanning ApS

www.IT-knowhow.com


Lokalplanen er udarbejdet af

Greve kommune, byplanafdelingen.

Jour.nr. 1104.11.07.

Trykt juni 1988.

Indholdsfortegnelse

side

Forord 1

Retsvirkninger 7

Lokalplanens bestemmelser 9

Bilag A: Eksisterende forhold

Bilag B: Arealanvendelsesplan

Bilag C: Illustrationsplan


Området

Lokalplanens

baggrund

FORORD

Lokalplanområdet ejes af kommunen og omfat-

ter et 5 1/2 ha stort areal beliggende i Ll.

Vejleådalen umiddelbart øst for s-banen og

syd for Ll. Vejleå. Områdets placering frem-

går af kortskitsen.

Området er afskåret fra resten af ådalen.

Sammenhængen brydes af jernbaneterrænet mod

vest og boligområdet ved Lumringsbrovej mod

øst.

Indtil 1972 blev den østlige halvdel af om-

rådet brugt til gartneri. Det tidligere

gartneriareal er omgivet af læhegn mod vest

og nord. I forbindelse med anlæg af dæmnin-

gen, der løfter Hundigevej over jernbanen,

er mosearealet blevet fyldt jord. Langs

Hundigevej ligger et mindre parcelhus samt

en kloakpumpestation.

Med denne lokalplan tager kommunen det før-

ste skridt til sikring af permanente haver i

Ll. Vejleådalen først og fremmest som fri-

arealsupplement for beboerne i de tætte be-

byggelser i Hundige.

Haverne udgør samtidig erstatningshaver for

Greve Kolonihaveforening, der gennem længere

tid har haft nyttehaver et lejet areal

umiddelbart øst for Hundige Station.

1


Ll. Vejleådalen

Udlæg af have-

arealer

Planens

indhold

Ådalen bestod oprindeligt af moser og enge

omkring Ll. Vejleå. Da Køge Bugt-byerne blev

bygget i 60’erne, sikrede man ådalen til

grønt område. Ådalen skulle fungere som nær-

rekreativt område for befolkningen i Hundige

og Ishøj. Samtidig skulle ådalen give adgang

til det åbne land mod vest og strandparken

samt kysten mod øst.

I 1977 udarbejdede kommunen en dispositions-

plan for ådalen, -planen ses modstående

side. Planen er endnu ikke realiseret, men

danner, med små justeringer, grundlag for

kommuneplanlægningen i området.

I 1977-dispositionsplanen havde Greve kommu-

ne den målsætning at etablere ca. 650 nær-

haver/nyttehaver forskellige steder i kommu-

nen, tæt ved de planlagte etageboligområder.

For Hundige-områdets vedkommende havde man

planlagt 2 nyttehaveområder i Ll. Vejleådalen.

På grund af de store eksisterende og

planlagte etageboligområder i bydelen for-

ventes behovet at være størst i Hundige.

I kommuneplanen for perioden 1984-1992 er

der udlagt areal til 300-350 haver i hele

kommunen. Placeringen af yderligere haveud-

læg er endnu ikke fastlagt. Dog ønsker kom-

munen allerede nu at undersøge, om et større

areal i Ll. Vejleådalen, umiddelbart vest

for S-banen, kan udlægges til nyttehaver. På

det nederste kort modstående side er de

nye havearealer indtegnet.

Haverne søges indpasset som en del af Ll.

Vejleådalens grønne strøg. Områdets fælles-

arealer er udlagt og indrettet, så de indgår

som en del af et offentligt anlæg. Bortset

fra havelodderne er hele arealet fuldt of-

fentligt tilgængeligt.

Haverne skal bruges til dyrkning og fritids-

ophold. Da brugerne først og fremmest kommer

fra de tætte bebyggelser i Hundige, skal ha-

verne tjene som supplement til disse bolig-

områders friarealer.

Lokalplanområdet er inddelt i 3 afsnit. Om-

råde 1 og 2 er udlagt til ca. 60 nyttehaver,

mens område 3 består af et eksisterende

regnvandsbassin. For at sikre et ubebygget

bælte omkring Ll. Vejleå skal haverne holdes

i en afstand af ca. 75 m fra åen.

3


Naturfrednings -

lovens § 47a

Området har kørende adgang fra Lumringsbro-

vej. Den eksisterende tilkørsel fra Hundige-

vej til pumpestationen lukkes. Fremtidig

tilkørsel vil foregå over nyttehavernes par-

keringsplads.

Kommunens hovedstinet er endnu ikke fuldt

udbygget. Der er endnu ikke anlagt stier,

der giver adgang til nyttehaverne. Det er

dog planlagt at etablere en hovedsti langs

nordsiden af Hundigevej. Det er også plan-

lagt, at Parallelstien, langs s-banens øst-

lige side, skal fortsætte i tunnel under

Hundigevej og videre frem til ådalen og Is-

høj kommune. Hvornår disse stier bliver an-

lagt, er et økonomisk/politisk spørgsmål.

Område 1 er udlagt til ca. 20 haver max.

180 m² hver. Der kan opføres et havehus

det enkelte lod. Desuden åbnes mulighed for

at placere et mindre fælleshus med facilite-

ter til marketenderi, redskaber, toiletter,

opholdslokale, telefon osv.

Område 2 rummer ca. 40 havelodder ca.

200 m² hver. På hvert lod kan der placeres

et havehus max. 10 m². Omkring og internt

i området skal der etableres afskærmende be-

plantninger, der dels beskytter haveområdet,

og dels indgår i ådalens rumlige opdeling.

I område 3 er anlagt et regnvandsbassin.

Ll. Vejleå er omfattet af naturfredningslo-

ven. I loven er det bestemt, at der inden

for et 150 m bælte fra åen ikke må opføres

bebyggelse, foretages beplantninger m.m. Da

næsten hele lokalplanområdet er omfattet af

denne naturbeskyttelse, har Skov- og Natur-

styrelsen efter indstilling fra Hovedstads-

rådet godkendt en reduceret åbeskyttelses-

linie. Linien er reduceret til ca. 75 m.

September 1987

5


RETSVIRKNINGER

Efter byrådets endelige vedtagelse og offent-

liggørelse af lokalplanen må ejendomme, der

er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlo-

vens § 31 kun udstykkes, bebygges eller i øv-

rigt anvendes i overensstemmelse med planens

bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en

ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalpla-

nen medfører heller ikke i sig selv krav om

etablering af de anlæg mv., der er indeholdt

i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre

væsentlige lempelser af lokalplanens bestem-

melser under forudsætning af, at det ikke

ændrer den særlige karakter af det område,

der søges skabt ved lokalplanen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af

en ny lokalplan.

Private byggeservitutter og andre tilstands-

servitutter, der er uforenelige med lokal-

planen, fortrænges af planen. De aflyste

servitutter fremgår af lokalplanens § 11.

Følgende servitutter er fortsat gældende for

lokalplanområdet:

Servitutlæg i anledning af kloakering. Tinglyst

d. 07.01.1970.

Pligt til aftagelse af varme og varmt for-

brugsvand fra Hundige Fjernvarmeværk i 30 år.

Tinglyst d. 28.03.1973.

Kloakanlæg, adgang til eftersyn, rensning,

reparation, vedligeholdelse, forbud mod be-

byggelse, beplantning m.m. Prioritet forud

for pantegæld. Tinglyst d. 15.06.1973.

Landvæsenskommissionens kendelse angående ad-

gangsret og eftersyn af kloakledninger, brøn-

de og bebyggelse, bygværker, beplantning,

hegn m.m. Tinglyst d. 04.10.1974.

Vejbyggelinie. Tinglyst d. 16.06.1975.

Kloakanlæg om ret til eftersyn, reparation,

bebyggelse, beplantning m.v. Tinglyst d.

24.08.1977.

Kloakanlæg, om ret til eftersyn, reparation,

bebyggelse, beplantning, færdselsret m.v.

Tinglyst d. 15.09.1977.

7


Kommunegrænsen mod Ishøj ligger midt i L1. Vejleå. Åbn, som blev

”rettet ud” i 1972, udgør lokalplanens nordlige afgrænsning.

8


§ 1 Lokalplanens

formål

§ 2 Lokalplanens

afgrænsning

§ 3 Områdets

anvendelse

Lokalplan nr. 11.07

for nyttehaver ved Lumringsbrovej

i Ll. Vejleådalen

I henhold til lov om kommuneplanlægning

(miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 391

af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende

bestemmelser for det i § 2 nævnte område:

1.1 Lokalplanen skal sikre, at området an-

vendes til offentlige, rekreative for-

mål, nærmere bestemt nyttehaver, grønt

område og regnvandsbassin.

Haverne søges indpasset som en del af

Ll. Vejleådalens grønne strøg. Lokal-

planområdets lokale stisystem skal være

tilgængeligt for offentligheden.

Beplantningen skal søges bevaret, lige-

som nyplantninger skal indpasses under

hensyn til områdets landskabelige træk.

Nyttehaverne skal afgrænses af et tæt

beplantningsbælte mod eksisterende veje

og bebyggelse.

Haverne skal først og fremmest tjene

som friareal-supplement for beboerne i

de tætte bebyggelser i Hundige bydel.

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist med

kraftig stiplet signatur bilag A.

Området omfatter matr.nr. 2 a, 2 r, 28,

32, 33 og 36, Hundige by, Kildebrønde,

samt alle parceller, der efter d. 15.

oktober 1987 udstykkes fra disse ejen-

domme.

2.2 Lokalplanområdet opdeles i delområderne

1, 2 og 3 som vist bilag A og B.

2.3 Med den offentlige bekendtgørelse af

den godkendte lokalplan overføres det

bilag A med lodretskravering viste

område fra byzone til landzone. Resten

af arealet forbliver i landzone.

3.1 Området udlægges til offentlige formål

og må kun anvendes til park, nyttehaver

med tilhørende fællesanlæg, regnvands-

bassin og pumpestation.

3.2 Der må ikke udøves nogen form for er-

hverv inden for lokalplanområdet. Dog

kan marketenderi for områdets brugere

indrettes i fælleshuset.

9


§ 4 Udstykning

§ 5 Vej- og sti-

forhold

3.3 Nyttehaverne må kun benyttes til ophold

i dag- og aftentimerne i perioden fra

1. marts til 1. december.

3.4 Delområde 1: Området opdeles i havelod-

der max. 180 m² i princippet som

vist bilag B.

3.5 Delområde 2: Området opdeles i havelod-

der max. 250 m² i princippet som

vist bilag B.

3.6 Delområde 3: Området må kun anvendes

til regnvandsbassin.

3.7 Langs områdets grænse mod eksisterende

veje og bebyggelse udlægges areal til

et ca. 5 m bredt afskærmende beplant-

ningsbælte, jfr. bilag B.

3.8 De bilag B med priksignatur viste

arealer udlægges til plantehegn.

3.9 De bilag B med priksignatur viste

arealer udlægges som fælles opholdsare-

aler og må ikke bebygges.

4.1 Matrikulære ændringer må kun foretages

i det omfang, de er forenelige med lo-

kalplanens sigte og delområdernes an-

vendelse.

5.1 Veje og stier udlægges i overensstem-

melse med retningslinierne vist bi-

lag B.

Stien A-A udlægges i en bredde af 7 m.

Stien B-B udlægges i en bredde af 4 m

og anlægges i en bredde af 3 m. Øvrige

stier i området anlægges som mindre ha-

vestier i en bredde af max. 1,5 m og

med en placering som vist bilag B.

5.2 Placeringen af stierne A-A og B-B, der

fører ud af lokalplanområdet, fastlæg-

ges under hensyn til kommunens samlede

stiplan for bydelen.

5.3 Der udlægges areal til parkering sva-

rende til 1/4 bilplads pr. havelod med

en beliggenhed som vist bilag B.

5.4 Veje, parkeringspladser og mindre have-

stier må kun anlægges med grusbelagt

overflade eller tilsvarende materiale.

11


§ 6 Ledningsanlæg

og belysning

§ 7 Bebyggelsens

omfang og

placering

5.5 Samtlige stier skal være offentligt

tilgængelige. Til havestierne må der

kun være adgang forende trafikanter.

5.6 Adgang til den enkelte lod må kun ske

fra områdets havestier, som vist med

pil bilag B.

5.7 Der er lagt byggelinie langs Hundige-

vej som vist bilag A. Arealet mellem

byggelinien og vejskellet må ikke an-

vendes til nogen form for bebyggel-

se. (1)

6.1 El-ledninger må kun udføres som jordka-

bel.

6.2 Belysning af veje, stier og p-arealer

må ikke finde sted. Undtaget herfra er

de hovedstier som er nævnt i § 5.1.

7.1 Der er lagt åbeskyttelseslinie langs

Ll. Vejleå i en afstand af 75 m fra å-

midte, som vist bilag A og B. Inden

for denne linie må der ikke placeres be-

byggelse, foretages beplantninger, æn-

dringer i terrænet m.v. De i §§ 3.8 og

5.1 nævnte plantninger og stier er dog

undtaget fra denne bestemmelse.

7.2 Inden for den bilag B med kryds-

skravering viste byggezone må der opfø-

res bebyggelse, som udelukkende anven-

des til fælles faciliteter for brugerne

af havelodderne, herunder fælleshus,

redskabsbygninger, toiletbygninger og

lignende. Se i øvrigt § 8.3.

Fælleshusets facadehøjde må ikke over-

stige 2,5 m målt fra niveauplan til

skæring mellem facade og tagflade. Byg-

ningshøjden må ikke overstige 4 m. Se i

øvrigt § 8.3.

7.3 Havehusene må kun placeres inden for de

bilag B med skråskravering viste

byggezoner, dog min. 2 m fra “nabo-

skel”.

(1) For matr.nr. 2 r, Hundige by, Kildebrønde er

byggelinien lagt i henhold til deklarati-

on, tinglyst d. 16. juni 1975.

13


§ 8 Bebyggelsens

ydre fremtræden

§ 9 Beplantning

På hvert havelod må kun opføres et ha-

vehus. Huset må maksimalt have en stør-

relse 10 m². Havehusets facadehøjde

må ikke overstige 2 m målt fra niveau-

plan til skæring mellem facade og tag-

flade. Bygningshøjden må ikke overstige

3 m.

7.4 Servitutarealerne vist bilag A skal

bl.a. sikre, at der ikke bygges, fore-

tages beplantning af træer og buske med

dybtgående rødder eller foretages ar-

bejder, der kan skade de underliggende

kloakledninger. Arealerne er sikret ved

deklarationer lyst d. 15. juni 1973 og

d. 4. oktober 1974.

8.1 Der må kun etableres skilte, der har

færdsels- og orienteringsmæssig betyd-

ning. Skiltene skal godkendes af byrå-

det.

8.2 Blanke og reflekterende tagmaterialer

må ikke anvendes.

8.3 Til udvendige bygningssider og tagfla-

der må ikke anvendes materialer, som

efter byrådets skøn virker skæmmende.

Fælleshusenes placering, form og mate-

rialevalg skal godkendes af byrådet.

9.1 Den eksisterende bevaringsværdige be-

plantning vist bilag A må ikke fjer-

nes uden byrådets godkendelse. Eksiste-

rende hegn og bevoksninger skal i øv-

rigt forstærkes ved indplantning af

plantearter, der hører hjemme i områ-

det.

9.2 Beplantning af de fælles opholdsarealer

skal ske i overensstemmelse med prin-

cipperne vist bilag C.

9.3 Hegn omkring haverne må kun etableres

som levende hegn og maksimalt gives en

højde 0,7 m.

9.4 Servitutbæltet for fjernvarmeledninger

vist bilag A skal sikre, at der in-

den for et 10 m bredt bælte omkring

ledningernes midte ikke må bebygges el-

ler beplantes med træer med dybtgående

rødder.

15


§ 10 Forudsætning

for ibrugtagen(2)

§ 11 Ophævelse af

servitutter

§ 12 Tilladelse fra

andre myndig-

heder

10.1 Området må ikke tages i brug, før der

er etableret en toiletbygning og det i

§ 3.7 nævnte beplantningsbælte.

11.1 For det af lokalplanen omfattede områ-

de aflyses følgende deklarationer:

- Deklaration angående fastsættelse af

byggelinie langs Hundigevej, tinglyst

d. 18. november 1950.

- Skøde lyst servitutstiftende angående

forbud mod bebyggelse, tinglyst d.

11. februar 1982.

12.1 Uanset foranstående bestemmelser må der

ikke foretages ændringer af eksisteren-

de lovlige forhold, før der er opnået

tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen

til flytning af naturfredningslovens

åbeskyttelseslinie inden for lokalplan-

området.

(2) Med ibrugtagen af ny bebyggelse menes det

tidspunkt, hvor den første have er indflyt-

ningsklar.

17


12. januar 1987

20. januar 1987

27. januar 1987

31. januar 1987

28. marts 1987

4. maj 1987

17. august 1987

7. september 1987

9. september 1987

15. september 1987

22. september 1987

17. oktober 1987

5. november 1987

2. februar 1988

31. maj 1988

16. juni 1988

SAGSFORLØB

Bygge- og planlægningsudvalget anbefaler lo-

kalplanforslaget til offentlig fremlæggelse.

Økonomiudvalget anbefaler.

Byrådet godkender lokalplanforslaget til of-

fentlig fremlæggelse.

Lokalplanforslaget offentliggøres.

Offentlighedsperioden udløber.

Lokalplanforslagets endelige godkendelse ud-

sættes grund af indsigelse fra hovedstads-

rådet.

Aftale med hovedstadsrådet om, at haverne

holdes i en større afstand fra åen.

Åbeskyttelseslinien fastsættes til 75 m.

Bygge- og planlægningsudvalget anbefaler lo-

kalplanen til endelig godkendelse.

Skov- og Naturstyrelsen godkender en reduce-

ret åbeskyttelseslinie 75 m fra Ll. Vejleå.

Økonomiudvalget anbefaler.

Byrådet godkender lokalplanen endeligt.

Lokalplanen annonceres i lokalbladene.

Tilbagerykning af åbeskyttelseslinien annon-

ceres i Statstidende.

Hovedstadsrådet meddeler, at rådet ikke kan

godkende, at kommunen i lokalplanen har åb-

net mulighed for at placere 12 nyttehaver i

en mindre afstand fra Ll. Vejleå end tilladt

i forhold til åbeskyttelseslinien.

Byrådet beslutter at ændre lokalplanen, så-

ledes at de 12 haver udgår.

Den rettede lokalplan udsendes til alle im-

plicerede parter

More magazines by this user
Similar magazines