Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på ...

soap.plansystem.dk

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på ...

§ 10 Forudsætning

for ibrugtagen(2)

§ 11 Ophævelse af

servitutter

§ 12 Tilladelse fra

andre myndig-

heder

10.1 Området må ikke tages i brug, før der

er etableret en toiletbygning og det i

§ 3.7 nævnte beplantningsbælte.

11.1 For det af lokalplanen omfattede områ-

de aflyses følgende deklarationer:

- Deklaration angående fastsættelse af

byggelinie langs Hundigevej, tinglyst

d. 18. november 1950.

- Skøde lyst servitutstiftende angående

forbud mod bebyggelse, tinglyst d.

11. februar 1982.

12.1 Uanset foranstående bestemmelser må der

ikke foretages ændringer af eksisteren-

de lovlige forhold, før der er opnået

tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen

til flytning af naturfredningslovens

åbeskyttelseslinie inden for lokalplan-

området.

(2) Med ibrugtagen af ny bebyggelse menes det

tidspunkt, hvor den første have er indflyt-

ningsklar.

17

More magazines by this user
Similar magazines