Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på ...

soap.plansystem.dk

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på ...

RETSVIRKNINGER

Efter byrådets endelige vedtagelse og offent-

liggørelse af lokalplanen må ejendomme, der

er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlo-

vens § 31 kun udstykkes, bebygges eller i øv-

rigt anvendes i overensstemmelse med planens

bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en

ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalpla-

nen medfører heller ikke i sig selv krav om

etablering af de anlæg mv., der er indeholdt

i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre

væsentlige lempelser af lokalplanens bestem-

melser under forudsætning af, at det ikke

ændrer den særlige karakter af det område,

der søges skabt ved lokalplanen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af

en ny lokalplan.

Private byggeservitutter og andre tilstands-

servitutter, der er uforenelige med lokal-

planen, fortrænges af planen. De aflyste

servitutter fremgår af lokalplanens § 11.

Følgende servitutter er fortsat gældende for

lokalplanområdet:

Servitutlæg i anledning af kloakering. Tinglyst

d. 07.01.1970.

Pligt til aftagelse af varme og varmt for-

brugsvand fra Hundige Fjernvarmeværk i 30 år.

Tinglyst d. 28.03.1973.

Kloakanlæg, adgang til eftersyn, rensning,

reparation, vedligeholdelse, forbud mod be-

byggelse, beplantning m.m. Prioritet forud

for pantegæld. Tinglyst d. 15.06.1973.

Landvæsenskommissionens kendelse angående ad-

gangsret og eftersyn af kloakledninger, brøn-

de og bebyggelse, bygværker, beplantning,

hegn m.m. Tinglyst d. 04.10.1974.

Vejbyggelinie. Tinglyst d. 16.06.1975.

Kloakanlæg om ret til eftersyn, reparation,

bebyggelse, beplantning m.v. Tinglyst d.

24.08.1977.

Kloakanlæg, om ret til eftersyn, reparation,

bebyggelse, beplantning, færdselsret m.v.

Tinglyst d. 15.09.1977.

7

More magazines by this user
Similar magazines