Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på ...

soap.plansystem.dk

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på ...

§ 8 Bebyggelsens

ydre fremtræden

§ 9 Beplantning

På hvert havelod må kun opføres et ha-

vehus. Huset må maksimalt have en stør-

relse 10 m². Havehusets facadehøjde

må ikke overstige 2 m målt fra niveau-

plan til skæring mellem facade og tag-

flade. Bygningshøjden må ikke overstige

3 m.

7.4 Servitutarealerne vist bilag A skal

bl.a. sikre, at der ikke bygges, fore-

tages beplantning af træer og buske med

dybtgående rødder eller foretages ar-

bejder, der kan skade de underliggende

kloakledninger. Arealerne er sikret ved

deklarationer lyst d. 15. juni 1973 og

d. 4. oktober 1974.

8.1 Der må kun etableres skilte, der har

færdsels- og orienteringsmæssig betyd-

ning. Skiltene skal godkendes af byrå-

det.

8.2 Blanke og reflekterende tagmaterialer

må ikke anvendes.

8.3 Til udvendige bygningssider og tagfla-

der må ikke anvendes materialer, som

efter byrådets skøn virker skæmmende.

Fælleshusenes placering, form og mate-

rialevalg skal godkendes af byrådet.

9.1 Den eksisterende bevaringsværdige be-

plantning vist bilag A må ikke fjer-

nes uden byrådets godkendelse. Eksiste-

rende hegn og bevoksninger skal i øv-

rigt forstærkes ved indplantning af

plantearter, der hører hjemme i områ-

det.

9.2 Beplantning af de fælles opholdsarealer

skal ske i overensstemmelse med prin-

cipperne vist bilag C.

9.3 Hegn omkring haverne må kun etableres

som levende hegn og maksimalt gives en

højde 0,7 m.

9.4 Servitutbæltet for fjernvarmeledninger

vist bilag A skal sikre, at der in-

den for et 10 m bredt bælte omkring

ledningernes midte ikke må bebygges el-

ler beplantes med træer med dybtgående

rødder.

15

More magazines by this user
Similar magazines