Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på ...

soap.plansystem.dk

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på ...

Området

Lokalplanens

baggrund

FORORD

Lokalplanområdet ejes af kommunen og omfat-

ter et 5 1/2 ha stort areal beliggende i Ll.

Vejleådalen umiddelbart øst for s-banen og

syd for Ll. Vejleå. Områdets placering frem-

går af kortskitsen.

Området er afskåret fra resten af ådalen.

Sammenhængen brydes af jernbaneterrænet mod

vest og boligområdet ved Lumringsbrovej mod

øst.

Indtil 1972 blev den østlige halvdel af om-

rådet brugt til gartneri. Det tidligere

gartneriareal er omgivet af læhegn mod vest

og nord. I forbindelse med anlæg af dæmnin-

gen, der løfter Hundigevej over jernbanen,

er mosearealet blevet fyldt jord. Langs

Hundigevej ligger et mindre parcelhus samt

en kloakpumpestation.

Med denne lokalplan tager kommunen det før-

ste skridt til sikring af permanente haver i

Ll. Vejleådalen først og fremmest som fri-

arealsupplement for beboerne i de tætte be-

byggelser i Hundige.

Haverne udgør samtidig erstatningshaver for

Greve Kolonihaveforening, der gennem længere

tid har haft nyttehaver et lejet areal

umiddelbart øst for Hundige Station.

1

More magazines by this user
Similar magazines