Bufferzoner omkring Kronborg

soap.plansystem.dk

Bufferzoner omkring Kronborg

Kommuneplan

Tillæg 6 til Helsingør

2009-2020

Kronborg - bufferzoner for indsigts- og udsigtslinjer

Tættere på I Kronborg I april 2011


Tillæg 6

2


Tillæg 6 | Kronborg - bufferzoner for ind- og udKig

Kommuneplan-

Tillæg 6

Kronborg

bufferzoner for

ind- og udsigtslinjer

3


Tillæg 6 | Kronborg - bufferzoner for ind- og udKig

4


Tillæg 6

Kronborg

bufferzoner for ind- og udkig

baggrund

I år 2000 blev Kronborg indskrevet på FNs Verdensarvsliste ud fra criterion

IV. I begrundelsen indgik bl.a. at ”Kronborg Castle is an outstanding

example of the Renaisance castle, and one which played a highly significant

role in the history of this region of northern Europe.”

Udpegningsgrundlaget skyldtes desuden Kronborgs unikke beliggenhed.

Selvom Kronborg er et af mange renæssanceslotte i Europa, er det den

helt særlige betydning, som beliggenheden er udtryk for. Placeringen har

historisk haft en unik værdi i strategisk, kommerciel og symbolsk henseende.

Den er et symbol på kongemagten i Danmark, bygget for både at

imponere og for at hævde dansk kontrol over den vigtige sø-passage mellem

Nordsøen og Østersøen.

I forbindelse med indskrivningen på UNESCOs Verdensarvsliste blev der

på udpegningstidspunktet fastlagt en midlertidig bufferzone omkring

Kronborg på 100 meter - svarende til Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer

- som skulle endelig fastlægges, når helhedsplanen for værftsområdet

var på plads. Desuden var kravet fra UNESCO, i forbindelse med

indskrivningen, at forbindelsen mellem slottet og middelalderbyen Helsingør

skulle frilægges (dvs. at de gamle værftsbygninger skulle fjernes, og

der ikke må opføres nye markante bygningsværker mellem Kronborg og

byen).

I marts 2008 afholdtes en UNESCO konference om ”orld orld Heritage Prop- Property

and orld Heritage buffer zones”.

På konferencen blev der lagt op til, at udpegningen af bufferzoner skal

følge terminologien i de enkelte landes såkaldte ”State Parties” med administration

og handling i forhold til at beskytte verdensarven.

bufferzoner og sigtelinjer for Kronborg

Helsingør Kommune har i samråd med KUAS (Kulturarvs Styrelsen) og

SES (Slots- og ejendomsstyrelsen) udarbejdet dette kommuneplantillæg

med ophæng i Lov om Planlægning, § 11a. Kommuneplantillægget indeholder

bindende retningslinjer der skal sikre bufferzoner og sigtelinjer

omkring Kronborg.

Analysegrundlaget er udarbejdet på baggrund af besigtigelser til lands og

til vands omkring Kronborg. Besigtigelserne på/fra landsiden er både

foretaget i gadeniveau og fra kystskrænten. Udsigten fra Kronborg mod

byen er ligeledes registreret med fotos og sigtelinjerne er indtegnet på

kort.

Indsigten til Kronborg er inddelt i 5 zoner med hver deres retningslinje:

• Kystlandskabet (Retningslinje 1)

• Nordhavnsområdet (Retningslinje 2)

• Søndre mole og opmarcharealet (Retningslinje 3)

• Helsingør by nedenfor kystskrænten (Retningslinje 4)

• Sigtekiler fra kystskrænten (Retningslinje 5)

De forskellige zoner er vist på kort i bilag 1.

5


Tillæg 6 | Kronborg - bufferzoner for ind- og udKig

redegørelse for retningslinje 1

Området omfattet af retningslinje 1 udgøres af lokaliteter, hvor der er god

indsigt til Kronborg. Retningslinjen skal sikre, at denne indsigt ikke forstyrres

af ny bebyggelse eller anlæg. For at sikre den gode indsigt til

Kronborg skal en eventuel udvidelse af Helsingør Nordhavn ved visualisering

godtgøre, at der ikke sker en visuel negativ påvirkning af indsigten

til og udsigt fra Kronborg.

Udkik fra Kronborg i maj 2010 fremgår af bilag 2 (panoramafoto).

Indkik til Kronborg fra søsiden fremgår af bilag 3.

6

retningslinje 1

Retningslinje 1 er gældende for bufferzone 1.

Tilgængelighed, indsigt og udkig i forhold til Kronborg

ikke forringes.

I kystlandskabet omkring Kronborg må der ikke opføres

byggeri, som kan hindre indsigt til Kronborg.

redegørelse for retningslinje 2

Området omfattet af retningslinje 2 udgøres af et område med en delvis

hindret indsigt til Kronborg. Retningslinjens formål er at sikre, at den

eksisterende indsigt til Kronborg i området ikke forringes yderligere. Derfor

skal en eventuel udvidelse af Helsingør Nordhavn ved visualisering

godtgøre, at der ikke sker en væsentlig ændring af indsigt til og udsigt fra

Kronborg.

Indkik til Kronborg fra Marienlyst strand er let reduceret på grund af eksisterende

bebyggelse på Nordhavnen, skibsmasterne i Nordhavnen hindrer

dog ikke indsigten til Kronborg fra landsiden.

Af kortet, bilag 1, fremgår det, at noget af området er omfattet af strandbeskyttelseslinjen.

Indkig til Kronborg fra Gummistranden, Sommarivastranden og Julebæk

strand samt Sdr. Strandvej fremgår af bilag 4.

retningslinje 2

Retningslinje 2 er gældende for bufferzone 2.

Der kan kun ske byomdannelse (bygningsændringer) såfremt

omfang af højder og volumen i nybebyggelsen ikke

afviger fra det eksisterende byggeri i området.


Tillæg 6 | Kronborg - bufferzoner for ind- og udKig

redegørelse for retningslinje 3

Området omfattet af retningslinje 3 udgøres af et område med en delvis

hindret indsigt til Kronborg. Retningslinjens formål er at sikre, at der i

området sikres indsigt til Kronborg. Eventuelle kommende bebyggelser i

områdets sydlige del skal derfor opføres på en måde, så et indsigt til

Kronborg bevares langs områdets længde akse. I områdets nordlige del

skal indkig bevares i direkte retning mod Kronborg.

retningslinje 3

Retningslinje 3 er gældende for bufferzone 3.

Byområdets fremtidige udvikling skal sikre, at der etableres

indsigtslinjer fra området til Kronborg.

redegørelse for retningslinje 4

Retningslinje 4 udgøres af området mellem kystskrænten og bufferzone

1, 2 og 3. Retningslinjen skal sikre, at ny bebyggelse i bufferzone 4 ikke

skader indsigten til Kronborg fra de øvrige bufferzoner.

retningslinje 4

Retningslinje 4 er gældende for bufferzone 4.

I bufferzone 4 må der ikke opføres byggeri, som forringer

indsigten til Kronborg fra bufferzone 1, bufferzone 2 og bufferzone

3.

Ny bebyggelse må ikke overskride højden af eksisterende

bebyggelse i området.

redegørelse for retningslinje 5

Indsigtslinjer går fra Kongens Have og fra kystskrænten ved Feriebyen.

Retningslinjen skal bevare de unikke indsigtslinjer til Kronborg fra ovennævnte

lokaliteter.

Indkig til Kronborg fra Kongens Have og området ved Feriebyen fremgår

af bilag 5.

7


Tillæg 6 | Kronborg - bufferzoner for ind- og udKig

8

retningslinje 5

Retningslinje 5 er gældende for sigtekilerne i bufferzone 5.

Indenfor de udpegede indsigtslinjer (kiler) i bufferzone 5 må

der ikke meddeles tilladelser til byggeri, anlæg mm, der afviger

væsentligt i højde og volumen fra eksisterende bebyggelse

i kilerne, medmindre det på baggrund af visualiseringer

og en konkret planmæssig vurdering kan godtgøres, at

indsigten til Kronborg og dets omgivelser som verdenskulturarv

fra Kongens Have og kystskrænten ved Feriebyen bevares.

bilag

Bilag 1 – Kort over bufferzoner


Bilag 2 - Udkik fra Kronborg i maj 2010 (panoramafoto)


Bilag 3 - Indkik til Kronborg fra søsiden


Bilag 4 - Indkig til kronborg fra Gummistranden, Sommarivastranden


og Julebæk strand Bilag 5 - Indkig til Kronborg fra Kongens Have og

området ved Feriebyen


Tillæg 6 | Kronborg - bufferzoner for ind- og udKig

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning

og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.

Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er

omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt

før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen

modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse

eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i

strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog

ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt

til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller

en byplanvedtægt.

Således vedtaget af Helsingør Byråd d. 11. april 2011

p.b.v.

9


Tillæg 6

retningslinjekort

bufferzoner

Bufferzone 1

Bufferzone 2

Bufferzone 3

Bufferzone 4

Bufferzone 5

bilag 1

10

0 1

2 km

Kort: Helsingør Kommune, 2010


ufferzoner i

Kronborgs nærmiljø

Bufferzone 1

Bufferzone 2

Bufferzone 3

Bufferzone 4

Bufferzone 5

11

Tillæg 6 | bilag 1

0 100

500 m

Kort: Helsingør Kommune, 2010


Tillæg 6

bilag 2

Øverst: Kik fra Kronborg over Helsingør Havn (Foto: Helsingør Kommune, 2010)

Nederst: Kik fra Kronborg over Helsingør Nordhavn (Foto: Helsingør Kommune, 2010)

12


13

Tillæg 6 | bilag 2


Tillæg 6

bilag 3

Øverst: Kik mod Kronborg fra den sydlilge havside (Foto: Dan B. Hasløv, 2009)

Nederst: Kik mod Kronborg fra den østlige havside (Foto: Dan B. Hasløv, 2009)

14


Modsatte side: Kik mod Kronborg fra den nordlige havside (Foto: Dan B. Hasløv, 2009)

15

Tillæg 6 | bilag 3


Tillæg 6

bilag 4

Øverst: Kik mod Kronborg fra Søndre Strandven (Foto: Helsingør Kommune, 2010)

Nederst: Kik mod Kronborg fra Gummistranden (Foto: Helsingør Kommune, 2010)

16


Øverst: Kik mod Kronborg fra Sommarivastranden (Foto: Helsingør Kommune, 2010)

Nederst: Kik mod Kronborg fra Julebæk (Foto: Helsingør Kommune, 2010)

17

Tillæg 6 | bilag 4


Tillæg 6

bilag 5

Øverst: Kik mod Kronborg fra kystskrænten ved Feriebyen (Foto: Helsingør Kommune, 2010)

Nederst: Kik mod Kronborg fra kystskrænten ved Kongens Have (Foto: Helsingør Kommune, 2010)

18


19

Tillæg 6 | bilag 5

More magazines by this user
Similar magazines