Bremen MP78 7 648 013 310 - Blaupunkt

blaupunkt.de

Bremen MP78 7 648 013 310 - Blaupunkt

Bremen MP78 7 648 013 310


20

19

Betjeningselementer

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12

18 17 16 15 14

13

175

DANSK


Betjeningselementer

1 -tast

til oplåsning af aftageligt betjeningspanel.

2 NEXT-tast

Valg af FM-hukommelsesniveau eller

skift mellem bølgeområderne SW, MW

og LW i radiotilstand.

Skift mellem mp3-display, mp3-Browse

Mode og mp3-afspilningslistetilstand i

mp3-tilstand.

Skift mellem cd-oversigt og cd-skifterdisplay

i cd-skifter-tilstand.

Gennemgang af menuer med fl ere

sider.

3 Tænd/sluk-tast

Kort tryk: Apparatet tændes. I drift:

Deaktivering af lyden (Mute).

Langt tryk: Slukning af apparatet.

4 SOURCE -tast

Skift mellem radio og (hvis isat, tilsluttet

og aktiveret) cd, SD/MMC, USB, cdskifter

og AUX.

5 Lydstyrkeregulering

6 til ; Soft-touch-knapper

til valg af funktioner og menupunkter

ved de forskellige tilstande (radio,

cd, mp3, cd-skifter) og i menuen til

grundindstillinger. Den enkelte softtouch-knaps

funktioner er angivet

ud for soft-touch-knappen på displayet.

Se i den forbindelse afsnittet

"Displayelementer" på næste side.

< - tast

til motorisk opklapning af betjeningspanel

og åbning af cd-port.

176

= Display (informationer om de enkelte

displayelementer fi nder du på næste

side)

> Piletasten eller

Ændring af indstillinger i menuen.

Trinvis indstilling af frekvens, bladring i

stationskæde eller PTY-søgning i radiotilstand.

Valg af titel (kort tryk) i cd-, cd-skifter-,

mp3- og Bluetooth-streaming-tilstand.

Hurtig søgning (langt tryk).

? TUNER-tast

Åbning af tuner-menuen i radiotilstand.

@ Piletasten eller

Ændring af indstillinger i menuen.

Automatisk stationssøgning eller PTYsøgning

i radiotilstand.

Valg af cd'er eller mapper i cd-skifter og

mp3-tilstand.

A MENU-tasten

Åbning af menuen til grund- og lydindstillinger.

B OK-tast

Kort tryk: Bekræftelse af menu-indstillinger.

Afslutning af scanningsfunktionen.

Langt tryk: Start af scanningsfunktionen.

C MMC/SD/SDHC-port (ved aftaget betjeningspanel)

D Cd-port (ved opklappet betjeningspanel)


Display i radiotilstand:

F

A BC D E

J

FMT

92,8

MHz

H G

F

A Visning af hukommelsesniveau (f. eks.

FM1, FM2, FMT) eller dynamisk liste

(f.eks. DL1, DL2)

B TMC-symbol

C "Kø"-symbol

ved prioritering af trafi kmeldinger

D Den øverste linje

RDS-stationsnavn eller frekvens

E Klokkeslæt

F Hukommelsesplads til radiostationer,

som du kan vælge med de seks softtouch-knapper

6 til ;

G Info-linje 1

Stationens frekvens

H Info-linje 2

Frekvensenhed (MHz eller kHz)

I Info-linje 3

Radiotekst, hvis stationen understøtter

denne service

Bemærk!

TMC-symbolet vises kun, når du har tilsluttet

et eksternt navigationssystem,

og dette starter en søgning efter TMCstationer.

Display i cd-, cd-skifter- og mp3tilstand:

G

A BC D E F

I

Displayelementer

H

G

Bemærk!

Billedet viser cd-displayet. Cd-skifterens

og mp3-displayets funktioner og

informationer kan afvige derfra.

A Lydkilde (f.eks. CD, CDC, USB)

B TMC-symbol

C "Kø"-symbol

ved prioritering af trafi kmeldinger

D Den øverste linje

Nummer på musikstykke/ID3- eller fi lnavn

E Klokkeslæt

F Info-linje 1

Afspilningstid

F Funktioner, som du kan vælge med

soft-touch-knapperne 6 til ;

H Info-linje 2

Aktiverede audio-funktioner

I Info-linje 3

Cd-tekst/cd-navn/oplysninger om musikstykker

177

DANSK


Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Display i radiotilstand: .................. 177

Display i cd-, cd-skifter- og

mp3-tilstand: .............................. 177

Om denne vejledning ..................... 181

Anvendte symboler ...................... 181

Korrekt brug ................................ 181

Overensstemmelseserklæring ....... 181

Om din sikkerhed ........................... 182

Hvis du selv monterer apparatet ..... 182

Det skal du være opmærksom på! ... 182

Rengøringsanvisning .................... 182

Bortskaffelse af gammelt udstyr ..... 182

Medfølgende dele .......................... 183

Ekstratilbehør(medfølger ikke) ...... 183

Garanti ......................................... 184

Service ......................................... 184

Aftageligt betjeningspanel ............. 185

Aftagning af betjeningspanel ......... 185

Påsætning af betjeningspanel ........ 185

Tænding/slukning .......................... 186

Tænding/slukning med tænd/

sluk-tasten .................................. 186

Tænding/slukning over køretøjets

tænding ..................................... 186

Slukning med det aftagelige

betjeningspanel ........................... 186

Aktivering/deaktivering af

demo-tilstand .............................. 186

Timeout-funktion ......................... 186

Velkomsttekst (Turn On Text) ......... 186

Indstilling af lydstyrken ................. 187

Indstil startlydstyrke (On Volume) .. 187

Deaktiver lyden på apparatet

(Mute)........................................ 188

Telefon-audio/navigation-audio ...... 188

Indstil lydstyrken for

bekræftelsestonen, eller slå

bekræftelsestonen fra (bip-lyd) ..... 189

178

Radio ............................................ 190

Indstilling af tuner ........................ 190

Indstilling af antallet af antenner..... 190

Aktivering af radio ........................ 191

Vælg statisk/dynamisk

radiotilstand (kun FM) .................. 191

RDS-komfortfunktion (AF, REG) ..... 192

Vælg bølgeområde (Band)/

hukommelsesniveau ..................... 193

Indstilling af stationer ................... 194

Indstil stationssøgningens

følsomhed (Sensitivity) ................ 194

Lagring af stationer ...................... 195

Automatisk lagring af stationer

(Travel Store) ............................. 195

Valg af lagrede stationer ................ 195

Scanning af stationer (Scan) ......... 195

Indstilling af støjafhængig

dæmpning af diskant (High Cut) ..... 196

Aktivering/deaktivering af

mono-afspilning (kun FM) ............. 196

Aktivering/deaktivering af

visning af radiotekst ..................... 196

Indstilling af scanningstid

(Scan Time) ................................ 197

Programtype (PTY) ..................... 197

Trafi kradio .................................... 198

Aktivering/deaktivering af

trafi kradioprioritet ....................... 198

Indstilling af lydstyrke for

trafi kmeldinger (Traffi c Volume) ..... 199

Cd-tilstand .................................... 200

Start af cd-tilstand ....................... 200

Fjernelse af cd ............................. 200

Valg af musikstykke ...................... 200

Hurtig søgning (hørbar) ................ 201

Afspilning af musikstykker i

vilkårlig rækkefølge (MIX) .............. 201

Scanning af titler (SCAN) .............. 201


Gentaget afspilning af

musikstykke (RPT) ....................... 201

Visning af cd-tekst........................ 201

Mp3-/WMA-tilstand ....................... 202

Mp3-medie ................................. 202

Ilægning og udtagning af

MMC/SD/SDHC ........................... 204

Start af mp3-tilstand .................... 204

Indstilling af visning

(INF, ALL, SCL) ............................ 205

Valg af mappe .............................. 205

Valg af musikstykker/fi ler .............. 205

Hurtig søgning (hørbar) ................ 206

Afspilning af musikstykker

i vilkårlig rækkefølge (MIX) ............ 206

Scanning af titler (SCAN) .............. 206

Gentaget afspilning af enkelte

musikstykker eller hele mapper

(RPT) ......................................... 206

Valg af mapper og musikstykker

i mp3-browsertilstand .................. 207

Valg af afspilningsliste og

musikstykke i mp3-afspilningslistetilstand

................................. 208

Bluetooth-streaming-tilstand.......... 209

Tilslutning af Bluetooth-afspiller ..... 209

Start af Bluetooth-streamingtilstand.......................................

210

Valg af musikstykke ...................... 210

Cd-skifter-tilstand ......................... 211

Start af cd-skifter ......................... 211

Indstilling af displayvisning ............ 211

Valg af cd .................................... 211

Valg af musikstykke ...................... 211

Hurtig søgning (hørbar) ................ 212

Gentaget afspilning af enkelte

musikstykker eller hele cd'en (RPT) 212

Afspilning af musikstykker i

vilkårlig rækkefølge (MIX) .............. 212

Afspil alle titler på alle cd'er (Scan) . 212

Navngivning af cd'er (CDN) ........... 213

Indholdsfortegnelse

Clock – Klokkeslæt ........................ 214

Indstilling af klokkeslæt

(Time Setting) ............................. 214

Vælg mellem 12- og

24-timers-visning (24 H Mode) ...... 214

Permanent visning af klokkeslæt

ved frakoblet apparat og

tændingen slået til (Off Clock) ....... 214

Automatisk synkronisering af

klokkeslæt med RDS-signal

(Auto Sync) ................................ 215

Bluetooth-telefonsamtale ............... 215

Bluetooth-forberedelse ................. 215

Hvordan etableres en

Bluetooth-forbindelse? ................. 215

Åbne Bluetooth-menuen ............... 216

Tilslutning af mobiltelefon ............. 216

Defi nition af master-telefon ........... 217

Styring af tilsluttede

Bluetooth-enheder ....................... 217

Modtage/afvise opkald ................. 218

Aktivering af opkald (DIAL NEW) .... 219

Omdirigering af igangværende

telefonsamtale til mobiltelefon ....... 220

Mobiltelefonens telefonbog ........... 222

Ringe til et telefonnummer

under historik .............................. 224

Lynvalg ....................................... 225

Ændring af PIN-kode .................... 226

Redigering af Bluetooth-navn ......... 226

Klang ............................................ 226

Indstilling af basniveau (Bass) ....... 226

Indstil diskantniveau (Treble) ......... 227

Indstilling af lydstyrkefordeling

venstre/højre (Balance) ................ 227

Indstilling af lydstyrkefordeling

for/bag (Fader) ............................ 227

X-Bass ........................................ 227

179

DANSK


Indholdsfortegnelse

Avancerede lydindstillinger ............ 228

Indstilling af high pass-fi lter for

de forreste/bageste kanaler ........... 229

Indstilling af subwoofer ................. 229

Indstilling af centerhøjttaler ........... 230

Avancerede lydindstillinger i

Crossover-tilstand ........................ 231

DSA – Digital Sound Adjustment .... 234

Automatisk kalibrering af

equalizeren ................................. 234

Manuel indstilling af equalizeren..... 237

Tænd/sluk for equalizeren ............. 238

Nulstilling af equalizeren ............... 238

Overfør equalizerindstillinger

til andre equalizere ....................... 238

Indstil niveauet for en equalizer ...... 239

Lydoptimering via virtuel

højttalerpositionering ................... 239

DNC – Dynamic Noise Covering ...... 242

DNC-kalibrering ........................... 242

Vælg Deaktivering af DNC/

forøgelse af DNC .......................... 243

TMC til dynamiske

navigationssystemer...................... 244

Indstilling af display ....................... 244

Indstilling af displayets lysstyrke

(Brightness) ............................... 244

Tilpasning af displayets synsvinkel

(Angle) ....................................... 244

Aktivering/deaktivering af

pauseskærm (Screen Saver) ......... 245

Ændring af baggrundsbilledet

på displayet ................................ 245

Forstærker/Sub-Out ...................... 247

Aktivering/deaktivering af

intern forstærker ......................... 247

Indstil forsinkelse for den

eksterne forstærker ..................... 247

180

Eksterne lydkilder ......................... 248

Tilslutning af eksterne lydkilder ...... 248

Aktivering af AUX-indgange

(Auxiliary) .................................. 248

Navngivning af eksterne lydkilder

(Edit Auxiliary) ............................ 248

Yderligere indstillinger .................. 249

Visning af serienummer ................ 249

Visning af versionsnumre .............. 249

Opdatering af apparatets software . 250

Gendannelse af

fabriksindstillinger (Norm Set) ....... 250

Tekniske data ................................ 252

Ordliste ......................................... 253

Stikordsregister ............................ 255

Monteringsvejledning .................... 353


Om denne vejledning

Denne betjeningsvejledning indeholder

oplysninger, der er vigtige for, at apparatet

monteres og betjenes sikkert og korrekt.

• Læs hele denne vejledning omhyggeligt,

inden du tager apparatet i brug.

• Opbevar vejledningen, så den altid er

tilgængelig for brugerne.

• Hvis du på et tidspunkt sælger apparatet,

skal du sørge for at vedlægge denne

vejledning.

Vær desuden opmærksom på de vejledninger,

der følger med de apparater, som du

anvender sammen med dette apparat.

Anvendte symboler

I denne vejledning anvendes følgende symboler:

FARE!

Advarer mod fare for personskade

PAS PÅ!

Advarsel mod laserstråler

PAS PÅ!

Advarsel mod beskadigelse af cddrevet

CE-mærket bekræfter, at alle relevante

EU-bestemmelser er overholdt.

Angiver en handling

• Angiver en optælling

Om denne vejledning

Korrekt brug

Dette apparat er konstrueret til montering

og brug i en bil med 12-V-strømforsyning og

skal indbygges i en DIN-port. Bemærk ydelsesgrænserne,

der fremgår af de tekniske

data. Overlad altid reparation og montering

til en fagmand.

Overensstemmelseserklæring

Blaupunkt GmbH erklærer hermed, at apparatet

Bremen MP78 opfylder de grundlæggende

bestemmelser og andre relevante

forskrifter i direktivet 1999/5/EØF.

181

DANSK


Om din sikkerhed

Om din sikkerhed

Apparatet er fremstillet i overensstemmelse

med den aktuelle tekniske udvikling

og anerkendte sikkerhedstekniske regler.

Alligevel kan der opstå farer, hvis du ikke

overholder sikkerhedsanvisningerne i denne

vejledning.

Hvis du selv monterer apparatet

Du må kun montere apparatet, hvis du har

erfaring med montering af bilradioer og er

fortrolig med bilens elsystem. Bemærk i

den forbindelse monteringsvejledningen,

der fi ndes i slutningen af denne vejledning.

Det skal du være opmærksom på!

PAS PÅ!

Indvendigt i apparatet sidder en

Class-1-laser, der er farlig for øjnene.

Undlad at åbne apparatet eller at foretage

ændringer af det.

I drift

• Apparatet må kun betjenes, hvis den

aktuelle trafi ksituation tillader det!


Find et egnet sted at holde for at foretage

større indstillinger.

Tag altid kun betjeningspanelet ud, når

bilen holder stille.

• For at beskytte din hørelse bør du altid

anvende middel lydstyrke. Når lyden er

afbrudt midlertidigt (f.eks. når du skifter

lydkilde eller cd i cd-skifteren og ved

brug af Travelstore), kan du ikke høre,

om lydindstillingen ændres. Skru ikke

op for lyden i mellemtiden.

• Du bør kun indstille apparatet til moderat

lydstyrke, så du altid er i stand

182

til at høre akustiske advarselssignaler

(f.eks. politiet).

Efter drift

• Uden betjeningspanelet er apparatet

ubrugeligt. Afmonter derfor altid betjeningspanelet,

hvis forlader bilen.

• Transporter betjeningspanelet, så det

er beskyttet mod stød, og kontakterne

ikke kan blive snavsede.

Rengøringsanvisning

Opløsnings-, rengørings- og skuremiddel

som for eksempel Cockpit-spray og plastplejemidler

kan indeholder stoffer, der angriber

apparatets overfl ade.

Anvend kun en tør eller let fugtet klud, når

du rengør apparatet.

Bortskaffelse af gammelt udstyr

Bortskaf ikke gammelt udstyr med almindeligt

husholdningsaffald!

Vi anbefaler, at du anvender de returnerings-

og indsamlingsmuligheder, som fi ndes

for bortskaffelse af gammelt udstyr.


Medfølgende dele

Følgende dele følger med ved levering:

1 Bilradio Bremen MP78

1 Etui til betjeningspanelet

1 Manuel fjernbetjening RC 12H

1 Holderamme

2 Afmonteringsværktøj

1 Styrebolt

1 Betjenings- og monteringsvejledning

1 USB-ledning

1 Mikrofon til Bluetooth-telefonsamtale

1 Mikrofon til kalibrering

2 Mikrofontilslutningsledninger

1 Tilslutningsledning kammer A (strømforsyning

m.v.)

1 Tilslutningsledning kammer B (højttaler)

1 Tilslutningsledning kammer C (Line-

Out)

1 Stikhus (kammer D)

1 Sæt med smådele

1 Elektronisk antenne og tilbehør

Medfølgende dele

Ekstratilbehør

(medfølger ikke)

Benyt kun ekstratilbehør, der er godkendt

af Blaupunkt.

Ratfjernbetjening

Med en ratfjernbetjening kan du på sikker

og behagelig vis betjene bilradioens grundfunktioner

fra rattet.

Det er ikke muligt at tænde og slukke med

fjernbetjeningen!

Du kan få at vide, hvilke fjernbetjeninger

der kan anvendes sammen med din bilradio,

hos din Blaupunkt-forhandler eller på

internetadressen www.blaupunkt.com.

Forstærker (Amplifi er)

Alle Blaupunkt- og Velocity-forstærkere

(Amplifi er) kan anvendes.

Cd-skifter (Changer)

Følgende cd-skiftere fra Blaupunkt kan tilsluttes:

CDC A 03, CDC A 08 og IDC A 09.

183

DANSK


Garanti Service

Garanti

For vore produkter yder vi en producentgaranti

for apparater, der er købt inden for

den Europæiske Union. Produkter, der er

købt uden for den Europæiske Union, er

omfattet af de til enhver tid gældende garantibetingelser

for vores datterselskaber i

de respektive lande.

Garantibetingelserne kan du hente under

www.blaupunkt.com eller bestille direkte

hos:

Blaupunkt GmbH

Hotline

Robert-Bosch-Str. 200

D-31139 Hildesheim

184

Service

I nogle lande tilbyder Blaupunkt en reparations-

og afhentningsservice.

På www.blaupunkt.com kan du se, om denne

service tilbydes i dit land.

Hvis du vil benytte dig af vores service, kan

du bestille afhentningsservice til dit apparat

på internettet.


Aftageligt betjeningspanel

Apparatet er forsynet med et aftageligt betjeningspanel

(fl ip-release-panel) til beskyttelse

mod tyveri. Uden denne betjeningspanel

har apparatet ingen værdi for tyve.

Beskyt apparatet mod tyveri og tag altid

betjeningspanelen med, når bilen forlades.

Opbevar ikke betjeningspanelen i bilen,

heller ikke bortgemt.

Betjeningspanelets konstruktion gør det

nemt at håndtere.

FARE!

Betjeningspanelet opvarmes i

drift, herunder især ved længere tids brug.

Vær opmærksom herpå, når du tager betjeningspanelet

af.

Bemærk!

• Pas på ikke at tabe betjeningspanelet.

• Betjeningspanelet må ikke udsættes

for direkte sollys eller andre varmekilder.

• Opbevar betjeningspanelet i det medfølgende

etui.

• Undgå direkte berøring af betjeningspanelets

kontakter med huden.

Rengør om nødvendigt kontakterne

med en fnugfri klud, som er fugtet

med rensesprit.

Aftagning af betjeningspanel

2.

Aftageligt betjeningspanel

1.

Tryk på tasten 1.

Betjeningspanelets låsemekanisme frigøres.

Træk først betjeningspanelet lige ud og

derefter mod venstre og væk fra apparatet.

Bemærk!

• Når du har frigjort betjeningspanelet

fra apparatet, slukker apparatet.

• Alle aktuelle indstillinger gemmes, og

en isat cd forbliver i apparatet.

Påsætning af betjeningspanel

Skub betjeningspanelet på apparatet

fra venstre mod højre.

Tryk den venstre side af betjeningspanelet

ind i apparatet, indtil det klikker

på plads.

2.

1.

Bemærk!

Tryk ikke på displayet for at sætte betjeningspanelet

på.

185

DANSK


Tænding/slukning

Tænding/slukning

Til at tænde eller slukke for apparatet står

der følgende muligheder til rådighed for

dig:

Tænding/slukning med tænd/

sluk-tasten

Hvis du vil tænde for apparatet, skal du

trykke på tænd/sluk-tasten 3.

Apparatet tændes.

Tryk på tænd/sluk-tasten 3 i mere end

2 sekunder for at slukke apparatet.

Apparatet slukkes.

186

Bemærk!

For at beskytte bilens batteri bliver apparatet

automatisk koblet fra efter en

time, hvis tændingen ikke er slået til.

Tænding/slukning over

køretøjets tænding

Når apparatet er forbundet med tændingslåsen,

som beskrevet i monteringsvejledningen,

og det ikke er slukket med tænd/sluktasten

3, tændes og slukkes det sammen

med tændingen.

Slukning med det aftagelige

betjeningspanel

Tag betjeningspanelet af.

Apparatet slukkes.

Aktivering/deaktivering af

demo-tilstand

Apparatet leveres fra fabrikken med aktiveret

demo-tilstand. I demo-tilstand vises en

animation på displayet, som viser apparatets

vigtigste funktioner.

Animationen vises på displayet ca. 16 sekunder

efter sidste tastetryk. Hvis du trykker

på en vilkårlig tast, kan du afbryde animationen

og vende tilbage til visningen af

den aktuelle lydkilde.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere demotilstand,

skal du trykke på tasten MENU A i

mere end 4 sekunder (indtil der lyder

en bekræftelsestone).

Timeout-funktion

Apparatet er forsynet med en timeout-funktion

(tidsindstilling).

Hvis du f.eks. trykker på tasten MENU A

og vælger et menupunkt, skifter apparatet

tilbage til visning af lydkilden ca. 16 sekunder

efter sidste tastetryk. De angivne indstillinger

bliver gemt.

I lydmenuen ("Audio Settings") samt ved

opdatering af apparatets software er timeout-funktionen

ikke aktiv. Luk lydmenuen

ved at holde tasten MENU A eller OK B

inde.

Velkomsttekst (Turn On Text)

Du kan indstille en velkomsttekst på displayet,

som vises på displayet, når du tænder

for apparatet.

Aktivering/deaktivering af

velkomsttekst

Fra fabrikkens side er velkomstteksten deaktiveret,

og den vises ikke som standard,

når du tænder for apparatet.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere velkomstteksten,

skal du trykke på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Display

Settings" 7.


Tænding/slukning Lydstyrke

Menuen "Display" vises.

Tryk på soft-touch-knappen "Turn On

Text" 8:

• : Velkomsttekst er aktiveret.

• : Velkomsttekst er deaktiveret.

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Rediger velkomsttekst

Velkomstteksten, der er indstillet fra fabrikken,

lyder "THE ADVANTAGE IN YOUR CAR".

Du kan selv indtaste en velkomsthilsen på

op til 35 tegn. Til det formål skal du bruge

store og små bogstaver, tal samt blanke

tegn og specialtegn.

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Various

Settings" ;.

Menuen "Various" vises.

Tryk på soft-touch-knappen "Turn On

Text" 8.

Nu kan du redigere velkomstteksten:

Vælg det ønskede tegn til det aktuelle

sted med tasten eller @.

Skift til et andet sted ved at trykke på

tasten eller >.

Når du har indtastet teksten helt,

skal du trykke på tasten OK B.

Det nye navn gemmes. Du vender tilbage til

menuen "Various".

Indstilling af lydstyrken

Lydstyrken kan indstilles i skridt fra 0

(stum) til 50 (maksimum).

Hvis lydstyrken skal øges,

drej lydstyrkereguleringen 5 mod

højre.

Hvis du vil dæmpe lydstyrken,

drej lydstyrkereguleringen 5 mod

venstre.

Bemærk!

Hvis apparatet ikke afgiver lyd, selvom

du har indstilles lydstyrken, skal du

kontrollere, om den interne forstærker

er slået fra. Du skal derefter slå

den til (se i afsnittet "Aktivering/deaktivering

af intern forstærker" i kapitlet

"Forstærker/Subout").

Indstil startlydstyrke

(On Volume)

Startlydstyrken kan indstilles. Hvis du vil

indstille en bestemt startlydstyrke,

skal du trykke på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Volume

Settings" 8.

Menuen "Volume" vises.

Tryk på soft-touch-knappen "On

Volume" ;.

Den aktuelle startlydstyrke vises.

Tryk på tasten eller @ eller tasten

eller >, hvis du vil indstille startlydstyrken

på mellem 1 og 50.

Som en forenkling af indstillingen bliver lydstyrken

hævet eller dæmpet tilsvarende.

187

DANSK


Lydstyrke

Når indstillingen er foretaget,

Ophævelse af Mute

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Hvis du vil aktivere den forrige afl yttede lydstyrke

igen,

tryk igen kortvarigt på tænd/sluk-tasten

3.

Du kan også åbne menuen "Volume" og vælge

indstillingen "Last Volume" ved at trykke

på soft-touch-knappen :. På den måde

Telefon-audio/ navigation-audio

vælges den lydstyrke, du indstillede, før du Indstil afspilning af telefonsamtaler og

slukkede apparatet, når du tænder for ap- navigationsanvisninger

paratet igen.

Hvis du har tilsluttet et navigationssystem

Bemærk!

• For at beskytte din hørelse er startlydstyrken

begrænset til værdien "25"

ved indstillingen "Last Volume". Hvis

lydstyrken var højere, da apparatet

blev slukket, indstilles værdien automatisk

til "25", når der tændes for apparatet

igen. På den måde undgås en

usædvanligt eller uventet høj lydstyrke,

når du tænder for apparatet.

• Hvis du vil reducere indstillingen

"Last Volume" igen, skal du åbne

menuen "Volume" og trykke på softtouch-knappen

"On Volume" ;. Den

seneste startlydstyrke vises og aktiveres

igen. Du kan nu forlade menuen

ved at trykke på tasten OK B eller

indstille en anden startlydstyrke med

det samme.

eller en telefon som beskrevet i monteringsvejledningen,

kan du indstilles afspilningen

af navigationsanvisninger eller telefonsamtalepartnere

via højttalerne i menuen:

• Indstillingen "TEL" for en tilsluttet telefon:

Ved et indgående opkald afbrydes

den aktuelle lydkilde, og kun samtalepartneren

kan høres i radioens højttalere.

• Indstillingen "Navi" for et tilsluttet navigationssystem:

Ved navigationsanvisninger

reduceres lydstyrken for den

aktuelle lydkilde, og anvisningerne afspilles

med forøget lydstyrke.

Bemærk!

• Hvilke navigationssystemer der kan

anvendes sammen med din bilradio,

får du at vide hos din Blaupunkt-forhandler.

Deaktiver lyden på apparatet

• Hvis du modtager et opkald, vises

meddelelsen "Phone call" på dis-

( Mute)

playet.

Du kan deaktivere lyden i apparatet.

Hvis du vil skifte mellem indstillingerne

Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten 3.

"MUTE" vises på displayet.

"TEL" og "NAVI",

skal du trykke på tasten MENU A.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Various

Settings" ;.

188


Lydstyrke

Menuen "Various" vises.

Når indstillingen er foretaget,

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "NAVI" 7.

eller "TEL" 6.

Soft-touch-knappen med den valgte ind-

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

stilling vises på lys baggrund. Hvis du Bemærk!

vælger indstillingen "NAVI", vises medde- Lydstyrken af telefonsamtalerne og de

lelsen "Navi Announcement" kortvarigt i akustiske anvisninger kan indstilles di-

displayet.

rekte med lydstyrkereguleringen 5

Når indstillingen er foretaget,

under samtalen eller afspilningen.

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

Indstil lydstyrken for

bekræftelsestonen, eller slå

helt.

bekræftelsestonen fra (bip-lyd)

Indstilling af lydstyrke for telefonaudio/navigation-audio

(Phone Volume,

Navi Volume)

Lydstyrken for telefonsamtaler eller navigationsanvisninger

kan indstilles.

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Volume

Settings" 8.

Menuen "Volume" vises.

Tryk på soft-touch-knappen "Phone

Volume" 7 for telefonlydstyrken eller

"Navi Volume" 9 for lydstyrken af navigationsanvisninger.

Den aktuelle indstilling vises.

Hvis der ved nogle funktioner trykkes længere

på en tast end 2 sekunder, f.eks. til lagring

af en station på en stationstast, høres

en signaltone (bip-lyd). Du kan indstille lydstyrken

for bip-lyden eller slå den helt fra.

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Volume

Settings" 8.

Menuen "Volume" vises.

Tryk på soft-touch-knappen "Beep

Volume" 8.

Tryk på tasten eller @ eller tasten

eller >, hvis du vil vælge indstillingen

"BEEP OFF" (bip-lyd fra) eller

indstille lydstyrken fra 1 til 6:

Tryk på tasten eller @ eller tasten

eller > for at indstille den lydstyrken.

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

• Indstil telefonlydstyrken fra 1 til 50. indstillinger vises, eller lukke menuen

• Indstil en værdi fra 1 til 6 for lydstyrken

ved navigationsanvisninger.

Denne værdi bestemmer, hvor mange

trin højere end den aktuelle lydkilde

navigationsanvisningerne skal være.

helt.

189

DANSK


Radio

Radio

Dette apparat har en RDS-radiomodtager.

Mange af de FM-stationer, der kan modtages,

sender et signal, der ud over programmet

også indeholder informationer som

f.eks. stationsnavn og programtype (PTY).

Displayet viser navnet på stationen, så snart

den kan modtages.

Indstilling af tuner

For at sikre en fejlfri funktion på radioen

skal apparatet indstilles til den region, det

skal bruges i. Du kan skifte mellem Europa

"EUROPE", Amerika "USA", Thailand

"THAILAND" og Sydamerika "SOUTH

AMERICA". Ved problemer med modtagelse

af radiosignaler skal du kontrollere denne

indstilling.

Bemærk!

Hvilke funktioner, der kan bruges i radiotilstand,

afhænger af den aktuelt

indstillede region. Henvisningerne i

dette kapitel angiver, om en funktion er

tilgængelig for bestemte tuner-regioner

eller ikke.

Sluk apparatet med tænd/sluk-tasten

3.

Hold soft-touch-knappen 8 og ;

nede samtidig, og tænd for apparatet

igen med tænd/sluk-tasten 3.

Menuen "Area" med de tilgængelige regioner

"EUROPE", "USA", "THAILAND" og

"SOUT AMERICA" vises sammen med den

aktuelle indstilling.

Indstil den aktuelle tuner-region med

den relevante soft-touch-knap "USA"

6, "EUROPE" 7, "THAILAND" 8

eller "SOUTH AMERICA" ;.

190

Hvis du vil gemme indstillingen,

skal du trykke på tasten OK B. Radioen

tændes med den senest valgte tilstand

(f.eks. Radio, cd eller cd-skifter).

Indstilling af antallet af antenner

Dette apparat er udstyret med to RDS-radiomodtagere

(TwinCeiver). Du kan tilslutte

en eller to antenner til apparatet. Ved brug

af to antenner (anbefales på det kraftigste,

den anden antenne følger med) er der i

DDA-radiofunktion mulighed for en retningsmodtagelse

af den indstillede station.

Retningsmodtagelsen forbedrer i de fl este

tilfælde modtagekvaliteten markant.

Bemærk!

For at sikre at tuneren fungerer korrekt,

skal hovedantennen tilsluttes den

nederste antennebøsning.

For at indstille antallet af antenner,

skal du trykke på tasten MENU A.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "One

Antenna" 6 for 1 antenne eller "Two

Antennas" 7 for 2 antenner.

Soft-touch-knappen med den valgte indstilling

vises på lys baggrund.

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.


Aktivering af radio

Hvis du befi nder dig i tilstandene cd/mp3,

Bluetooth-Streaming, cd-skifter eller AUX,

skal du trykke på tasten TUNER ?

eller

trykke på tasten SOURCE 4, indtil

"TUNER" vises på displayet.

Vælg statisk/ dynamisk

radiotilstand (kun FM)

Statisk og dynamisk radiotilstand

I statisk radiotilstand kan du ved FM-funktion

vælge mellem fi re lagringsniveauer

(FM1, FM2, FM3 und FMT). På hvert lagringsniveau

kan du gemme seks stationer.

Når stationen kaldes frem, indstiller modtageren

automatisk den frekvens, der bedst

kan modtages, for hver af de lagrede stationer.

Ved dynamisk radiotilstand afspilles den

indstillede sender via den første tuner, og

den anden tuner søger i baggrunden efter

fl ere tilgængelige sendere. Alle aktuelt tilgængelige

sendere vises på dynamiske lister.

Du kan bruge op til 4 dynamiske lister med

op til 6 aktuelt tilgængelige sendere hver.

De 6 sendere på en dynamisk liste vises

som konfi gureret på de 6 soft-touch-knapper

på displayet (som frekvens eller, hvis tilgængeligt,

som stationsnavn). Stationerne

opdateres løbende, så der altid er adgang til

alle de stationer, der kan modtages.

Statisk radiotilstand med en eller to

antenner

Hvis der kun er sluttet én antenne til apparatet,

og denne er indstillet i menuen (se

Radio

afsnittet "Indstilling af antallet af antenner"

i dette kapitel), gengiver apparatet med en

tuner den indstillede station og søger med

den anden tuner altid efter den bedste frekvens

for den indstillede station (ved tilkoblet

RDS-funktion).

Hvis der er sluttet to antenner til apparatet,

og disse er indstillet i menuen, modtages

den indstillede station i DDA-radiotilstand

(Digital Directional Antenna = digitale

retningsantenne) med begge antenner.

TwinCeiveren tolker i den forbindelse konstant

signalerne fra begge antenner og beregner

deraf et "rent signal" for at nedsætte

modtagelsesforstyrrelser.

Denne metode, der er udviklet af Blaupunkt,

svarer i sin funktion til en retningsantenne.

Især i områder med modtagelsesforstyrrelser

pga. refl eksioner fra huse, bjerge osv.

forbedres modtagelseskvaliteten betydeligt.

I undtagelsestilfælde, f.eks. ved modtagelse

af to forskellige stationer på den samme

frekvens, kan der opstå uønskede modtagelsesforhold.

I så fald skal du vælge dynamisk

radiotilstand (se følgende afsnit "Vælg

statisk eller dynamisk radiotilstand").

Vælg statisk eller dynamisk

radiotilstand

Hvis du vil skifte radiotilstand mellem statisk

og dynamisk,

skal du trykke på tasten TUNER ?.

Menuen "Tuner" åbnes.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Tuner 2"

8.

Tryk på soft-touch-knappen "Dynamic

List" 6 for dynamisk tilstand eller

"Presets" ; for statisk tilstand.

191

DANSK


Radio

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Hvis du har indstillet dynamisk radiotilstand,

vises den aktuelt valgte dynamiske

liste (f.eks. DL1, DL2) på displayet i stedet

for hukommelsesniveauerne (FM1, FM2,

FM3 eller FMT).

Vælg sender i dynamisk tilstand

I dynamisk tilstand (Indstillingen "Dynamic

List" valgt, se det foregående afsnit "Vælg

statisk eller dynamisk radiotilstand") kan

du vælge op til 24 aktuelt tilgængelige

sendere fra op til 4 dynamiske lister. På en

dynamisk liste vises op til 6 sendere automatisk

tilpasset de seks soft-touch-knapper.

Konfi gurationen af soft-touch-knapper

tilpasses automatisk til modtagelsesforholdene

under kørsel.

Hvis du vil vælge en sender,

skal du trykke på tasten NEXT 2 for at

skifte til en anden dynamisk liste.

Bemærk!

To eller fl ere dynamiske lister er kun

tilgængelige, når der aktuelt modtages

mere end 6, 12 eller 18 sendere.

Tryk kort på en af soft-touch-knapperne

6 til ;.

Konfi gurationen af 6 soft-touch-knapper

med op til 6 aktuelt modtagne sendere for

den valgte dynamiske liste vises.

Tryk på soft-touch-knappen 6 til ;,

som er konfi gureret med den ønskede

sender.

192

Bemærk!

Konfi gurationen af soft-touch-knapper

med de aktuelt modtagne sendere vises

i ca. 16 sekunder. Derefter vender

du automatisk tilbage til det normale

radiodisplay. Vælg den ønskede sender

på en af de dynamiske lister inden for

disse 16 sekunder.

RDS-komfortfunktion (AF, REG)

Med RDS-komfortfunktionen AF ( alternativ

frekvens) og REGIONAL har du endnu fl ere

muligheder med din bilradio.

• AF: Når RDS-komfortfunktionen er aktiveret,

skifter apparatet automatisk

til den frekvens for de indstillede sendere,

der har det bedste signal (kun i

tuner-region "EUROPE").

• REGIONAL: Nogle stationer inddeler på

bestemte tidspunkter deres program

i regionalprogrammer med forskelligt

indhold. Med funktionen Regional undgår

du, at bilradioen skifter til alternative

frekvenser med et andet programindhold.

Bemærk!

Funktionen Regional skal aktiveres eller

deaktiveres separat i menuen "Tuner".

Aktivér eller deaktiver RDSkomfortfunktion

(RDS)

Bemærk!

I tuner-region "THAILAND" er denne

funktion ikke tilgængelig.

I tuner-regionerne "USA" og "SOUTH

AMERICA" vises kun sendernavnet ved

aktiveret RDS-funktion (hvis tilgængelig);

funktionerne AF og Regional understøttes

ikke.


Tryk på tasten TUNER ?.

Menuen "Tuner" åbnes.

Hvis du vil aktivere/deaktivere RDS-komfortfunktionerne

AF og REGIONAL,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"RDS" :.

• : RDS er aktiveret.

• : RDS er deaktiveret.

Hvis du vil gemme indstillingen,

skal du trykke på tasten OK B.

Aktivering/deaktivering af funktionen

Regional

Bemærk!

Denne funktion er ikke tilgængelig i tuner-region

"EUROPE".

Tryk på tasten TUNER ?.

Menuen "Tuner" åbnes.

Tryk på tasten NEXT 2.

For at aktivere/deaktivere regional-funktionen

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Regional" 6:

• : Regionalfunktionen er aktiveret.

• : Regionalfunktionen er deaktiveret.

Hvis du vil gemme indstillingen,

skal du trykke på tasten OK B.

Vælg bølgeområde ( Band)/

hukommelsesniveau

Med dette apparat kan du modtage programmer

fra bølgeområdet FM og AM eller

tuner-region "EUROPE" FM, MW, LW og

SW.

Til bølgeområdet FM kan du vælge 4 hukommelsesniveauer

(FM1, FM2, FM3, FMT).

Radio

Til bølgeområdet AM kan du i tuner-regionerne

"USA" og "SOUTH AMERICA" vælge

3 hukommelsesniveauer (AM1, AM2, AMT),

og i tuner-regionen "THAILAND" kan du vælge

et hukommelsesniveau (AM).

I tuner-regionen "EUROPE" kan du vælge et

hukommelsesniveau for bølgeområdet MW

og LW, og ved bølgeområdet SW kan du vælge

2 hukommelsesniveauer (SW1, SW2).

På hvert hukommelsesniveau kan der lagres

6 stationer.

Hvis du vil skifte mellem bølgeområderne

FM og AM eller FM, MW, LW og SW,

skal du trykke på tasten TUNER ?.

Menuen "Tuner" åbnes.

Tryk på soft-touch-knappen "Band"

7 ved brug af FM-bånd eller 6 AMbånd.

Menuen "Band" til valg af bølgeområde vises.

Tryk på soft-touch-knappen "FM"

6 eller "AM" 7 eller i tuner-region

"EUROPE" soft-touch-knappen "FM"

6, "MW" 7, "LW" ; eller "SW" :.

Radioen skifter i det valgte bølgeområde.

Hvis du vil aktivere et bølgeområde mellem

hukommelsesniveauerne,

skal du trykke på tasten NEXT 2.

I bølgeområdet FM skifter du mellem hukommelsesniveauerne

FM1, FM2, FM3 og

FMT.

I tuner-regionen "USA" og "SOUTH AMERICA"

skifter du i bølgeområdet AM mellem AM1,

AM2 og AMT.

I tuner-region "EUROPE" skifter du mellem

MW, LW, SW1 og SW2.

193

DANSK


Radio

Indstilling af stationer

Der fi ndes fl ere måder at indstille stationer

på:

Automatisk stationssøgning

Tryk på tasten eller @.

Den næste station, som kan modtages, indstilles.

194

Bemærk!

• For tuner-region "EUROPE": Hvis du

har aktiveret prioritering af trafi kmeldinger

(i displayet vises kø-symbolet

C), indstilles den næste trafi kradiostation.

• Hvis du har fravalgt program-type

(PTY), indstilles den næste sender,

som udsender denne program-type

(ikke i tuner-region "THAILAND").

Manuel indstilling af stationer

Stationerne kan også indstilles manuelt.

Bemærk!

I tuner-regionen "EUROPE", "USA" og

"SOUTH AMERICA" kan du kun foretage

manuel stationsindstilling, hvis RDSkomfortfunktionen

er deaktiveret, og

PTY er slået fra.

For at ændre den indstillede frekvens i små

trin,

skal du trykke på tasten eller >.

For at ændre den indstillede frekvens hurtigt,

skal du trykke på tasten eller > i

længere tid.

Gennemgang af stationskæder (kun FM)

Bemærk!

Denne funktion er ikke tilgængelig i tuner-region

"EUROPE".

Hvis en station sender fl ere programmer,

kan man bladre gennem denne såkaldte

"række af stationer".


Bemærk!

For at kunne bruge denne funktion skal

RDS-komfortfunktionen og PTY være

aktiveret.

Tryk på tasten eller > for at skifte

til stationskædens næste program.

Bemærk!

På denne måde kan du kun skifte til stationer,

som du har modtaget før. Det gør

du ved hjælp af Scan- eller Travelstorefunktionen.

Indstil stationssøgningens

følsomhed (Sensitivity)

Du kan vælge, om der kun skal indstilles

stærke eller også svage sendere i bølgeområdet

FM eller AM. Følsomheden kan indstilles

fra 1 (lav) til 6 (høj).

Tryk på tasten TUNER ?.

Menuen "Tuner" åbnes.

Tryk kun på tasten NEXT 2 i FM-tilstand.

Tryk på soft-touch-knappen "Sensitivity"

7.

Tryk på soft-touch-knappen "FM" 6

eller AM ;, indtil det ønskede følsomhedstrin

1 til 6 vises efter "FM" eller

"AM".


Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B.

Bemærk!

I tuner-region "EUROPE" gælder den

følsomhedsværdi, der er indstillet for

AM, også for bølgeområderne MW, LW

og SW.

Lagring af stationer

Manuel lagring af stationer

Vælg det ønskede bølgeområde eller

hukommelsesniveau.

Indstil den ønskede station.

Tryk kort på en af soft-touch-knapperne

6 til ;.

Indholdet af alle seks hukommelsespladser

vises.

Tryk i mere end 2 sekunder på den af

soft-touch-knapperne 6 til ;, stationen

skal gemmes på.

Der lyder en bekræftelsestone. Senderen

gemmes på den valgte hukommelsesplads.

Automatisk lagring af stationer

( Travel Store)

De 6 FM-stationer fra regionen, der giver

den bedste modtagelse, kan lagres automatisk.

Lagringen foregår på hukommelsesniveau

FMT. I tuner-region "USA" eller

"SOUTH AMERICA" kan du desuden automatisk

gemme de 6 AM-stationer, der giver

den bedste modtagelse, på hukommelsesniveauet

AMT.

Radio

Bemærk!

I den forbindelse slettes de FMT- eller

AMT-stationer, der er gemt tidligere.

Vælg bølgeområdet FM eller AM.

Tryk på tasten TUNER ?.

Menuen "Tuner" åbnes.

Tryk på soft-touch-knappen "Travel

Store" 9.

Lagringen starter. På displayet vises "Travel

Store". Når processen er afsluttet, afspilles

stationen på stationsplads 1 på niveauet

FMT eller AMT.

Valg af lagrede stationer

Vælg hukommelsesniveauet eller bølgeområdet.

Tryk kort på en af soft-touch-knapperne

6 til ;.

Indholdet af alle seks hukommelsespladser

vises.

Tryk på soft-touch-knappen 6 til

;, på hvilken den ønskede station er

gemt.

Den lagrede station afspilles, når den kan

modtages.

Bemærk!

Konfi gurationen af hukommelsespladser

nedtones ca. 16 sekunder efter sidste

tryk på en soft-touch-knap. Hvis du

vil nedtone den tidligere, skal du trykke

på tasten TUNER ?.

Scanning af stationer ( Scan)

Med Scan-funktionen kan du skanne alle de

stationer der kan modtages. Scanningstiden

kan indstilles til 5 til 30 sekunder i menuen

(se afsnittet "Indstilling af scanningstid"

(Scan Time" i dette kapitel).

195

DANSK


Radio

Start Scan

Hold tasten OK B inde i mere end

2 sekunder.

Den næste station, som kan modtages, afspilles.

I displayet vises "SCAN".

Afbryd Scan, lyt fortsat til station

Tryk på tasten OK B.

Scanningen afbrydes, og den sidst indstillede

station er aktiv.

Indstilling af støjafhængig

dæmpning af diskant (High Cut )

High Cut-funktionen bevirker en reduktion

af støjen ved dårlig radiomodtagelse. I tilfælde

af forstyrrelser af modtagelsen sænkes

støjniveauet.

Hvis du vil indstille High Cut,

skal du trykke på tasten TUNER ?.

Menuen "Tuner" åbnes.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "High Cut"

9, indtil den ønskede indstilling vises

i displayet.

"High Cut 0" betyder ingen, "High Cut 2"

betyder stærkeste automatiske sænkning

af støjniveauet.

Tryk på tasten OK B.

Aktivering/deaktivering af

mono-afspilning (kun FM)

Hvis radiomodtagelsen er dårlig, kan du reducere

støjen ved at skifte fra stereo-afspilning

til mono-afspilning.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere monoafspilning,

skal du trykke på tasten TUNER ?.

196

Menuen "Tuner" åbnes.

Tryk på tasten NEXT 2.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere mono,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Mono" ;.

• : Mono er aktiveret.

• : Mono er deaktiveret.

Hvis du vil gemme indstillingen,

skal du trykke på tasten OK B.

Bemærk!

Hver gang du har aktiveret eller deaktiveret

apparatet, slås mono automatisk

fra, og afspilningen starter i stereo.

Aktivering/deaktivering af

visning af radiotekst

Bemærk!

I tuner-region "THAILAND" er denne

funktion ikke tilgængelig.

Nogle stationer anvender RDS-signalet til at

sende rulletekst, såkaldt radiotekst.

For at tænde/slukke for visningen af radiotekst

skal du trykke på tasten TUNER ?.

Menuen "Tuner" åbnes.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere radiotekst,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Radiotekst" ;.

• : Radiotekst er aktiveret.

• : Radiotekst er deaktiveret.

Hvis du vil gemme indstillingen,

skal du trykke på tasten OK B.


Indstilling af scanningstid

(Scan Time)

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Various

Settings" ;.

Menuen "Various" vises.

Tryk på soft-touch-knappen "Scan

Time" :.

Den aktuelle indstilling vises.

Tryk på tasten eller @ eller tasten

eller > for at indstille den ønskede

afspilningstid i 5-sekunders-intervaller

til mellem 5 og 30 sekunder.

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Bemærk!

Den indstillede afspilningstid gælder

også for scanning af andre lydkilder

som f.eks. i cd- og mp3-tilstand (ikke i

cd-skifter-tilstand).

Programtype ( PTY)

Bemærk!

I tuner-region "THAILAND" er PTY-funktionerne

ikke tilgængelige.

Ud over stationens navn sender nogle FMstationer

også informationer om typen af

deres program. Disse informationer kan

blive modtaget og vist af din bilradio.

Radio

Sådanne programtyper kan f.eks. være:

KULTUR REJSE JAZZ

SPORT SERVICE POP

ROCK VIDENSKAB BØRN

Med PTY-funktionen kan du målrettet vælge

stationer med en bestemt programtype.

PTY-EON

Når programtypen er blevet valgt og søgningen

startet, skifter apparatet fra den aktuelle

station til en station med den valgte

programtype.

Bemærk!

• Hvis der ikke fi ndes en station med

den valgte programtype, viser displayet

kort teksten "PTY Not Found"

og en bip-lyd høres. Den sidste station,

der er modtaget, vælges igen.

• Hvis den indstillede eller en anden

station fra rækken af stationer sender

den ønskede programtype på et

senere tidspunkt, skifter apparatet

automatisk fra den aktuelle lydkilde

(f.eks. cd) til stationen med den ønskede

programtype.

• Hvis du ikke ønsker denne PTY-EONomskiftning,

skal du deaktivere PTY.

Tryk først på tasten SOURCE 4 eller

TUNER ? i radiotilstand. Den

nødvendige menu er kun tilgængelig

i radiotilstand.

197

DANSK


Radio Trafi kradio

198

Trafi kradio

Vælg programtype, eller deaktiver PTY

(programtype )

Hvis du vil aktivere PTY, skal du vælge en Bemærk!

programtype. Hvis du vil deaktivere PTY, Trafi kradiofunktionerne er kun tilgæn-

skal du vælge indstillingen "PTY OFF".

gelige i tuner-region "EUROPE".

Tryk på tasten TUNER ?.

Dette apparat har en RDS-EON-modtager.

Menuen "Tuner" åbnes.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Program

Type" ;.

EON (Enhanced Other Network) bevirker,

at der i tilfælde af en trafi kmelding (TA) skiftes

automatisk fra en station uden trafi kradio

til en tilsvarende station med trafi kradio

inden for rækken af stationer.

Menuen "PTY" vises.

Efter trafi kmeldingen skiftes der igen tilba-

Hvis den ønskede programtype ikke fi ndes i ge til det tidligere indstillede program.

den aktuelle visning,

skal du bruge tasten NEXT 2 til at Aktivering/deaktivering af

gennemgå "PTY"-menuen.

trafi kradioprioritet

Hvis du vil vælge en programtype,

Prioritering af trafi kmeldinger er aktiveret,

skal du trykke på den relevante soft- når kø-symbolet C vises på displayet.

touch-knap 7 til ;.

Hvis du vil deaktivere PTY,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"PTY OFF" 6.

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B.

Bemærk!

Du hører en advarselstone efter ca.

16 sekunder og derefter hvert 30. sekund,

• når du forlader dækningsområdet for

den trafi kradiostation, du lytter til i

Start PTY-søgning

øjeblikket.

Hvis du vil starte søgningen efter en pro- • hvis du under lytning til en anden

gramtype,

lydkilde (f.eks. i cd-tilstand) forlader

skal du trykke på tasten / > eller

/ @.

Den næste station med den valgte programtype

indstilles.

Bemærk!

sendeområdet for den indstillede trafi

kradiosender, og den derpå følgende

automatiske søgning ikke fi nder

nogen ny trafi kradiosender.

• når du skifter fra en trafi kradiostation

til en station uden trafi kradio.

Du kan også starte PTY-søgning, hvis

du befi nder dig i "PTY"-menuen og lige

har valgt en programtype.

Sluk her enten for trafi kradioprioritet eller

skift til en station med trafi kradio.


Aktivering/deaktivering af prioritering

af trafi kmeldinger i normal radiotilstand

(Traffi c)

Hvis du aktivere/deaktivere prioritering af

trafi kmeldinger i radiotilstand,

skal du trykke på tasten TUNER ?.

Menuen "Tuner" åbnes.

Tryk på soft-touch-knappen "Traffi c"

6, hvis du vil aktivere eller deaktivere

prioritering af trafi kmeldinger:

• : Prioritering af trafi kmeldinger er

aktiveret.

• : Prioritering af trafi kmeldinger er

deaktiveret.

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B.

Aktivering/deaktivering af prioritering

af trafi kmeldinger i cd-, cd-skifter-,

mp3- og AUX-tilstand (TA)

Hvis du vil aktivere eller deaktivere prioritering

af trafi kmeldinger i cd-, cd-skifter-,

mp3- og AUX-tilstand,

skal du skifte til mp3- og cd-skifter-tilstand

eller trykke på tasten NEXT 2

for at skifte til mp3- eller cd-skifter-displayet.

Tryk på soft-touch-knappen "TA" 8.

I displayet vises kort "Traffi c Info On" (til) eller

"Traffi c Info Off" (fra).

Trafi kradio

Indstilling af lydstyrke for

trafi kmeldinger (Traffi c Volume)

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Volume

Settings" 8.

Menuen "Volume" vises.

Tryk på soft-touch-knappen "Traffi c

Volume" 6.

Den aktuelle automatiske slukning vises.

Tryk på tasten eller @ eller tasten

eller >, hvis du vil indstille lydstyrken

på mellem 1 og 50.

Som en forenkling af indstillingen bliver lydstyrken

hævet eller dæmpet tilsvarende.

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Bemærk!

Lydstyrken kan også indstilles under en

trafi kmelding med volumentasten 5

for trafi kmeldingens varighed.

199

DANSK


Cd-tilstand

Cd-tilstand

Med dette apparat kan der afspilles normale

musik-cd'er, cd-r- og cd-rw-skiver med en

diameter på 12 cm.

PAS PÅ!

Ødelæggelse af cd-drevet

Cd'er med mærkater eller konturer kan ødelægge

cd-drevet.

• Læg ikke mini-cd'er (8 cm diameter) eller

Shape-cd'er (cd'er med konturer) i.

• Læg kun runde cd'er med en diameter

på 12 cm i.

• Undlad at komme mærkater på dine

cd'er, da mærkaten kan gå løs, mens

cd'en sidder i drevet.

Bemærk!

Hvis du skal skrive på dine cd'er, skal

du bruge en cd-pen, der ikke indeholder

ætsende stoffer. Blækpenne kan

ødelægge cd'erne.

For at sikre en fejlfri funktion bør der kun

anvendes cd'er med Compact-Disc-logoet.

Cd'er med kopibeskyttelse kan give afspilningsproblemer.

Blaupunkt kan ikke garantere

en fejlfri afspilning af kopibeskyttede

cd'er!

Cd'er med mp3-/WMA-musikfi ler kan ligeledes

afspilles. Læs i den forbindelse kapitlet

"Mp3-/WMA-tilstand".

Start af cd-tilstand

Hvis der ikke er nogen cd i drevet,

skal du trykke på tasten


Tryk en gang på tasten > eller @ for

at afspille det aktuelle musikstykke igen.

Hurtig søgning (hørbar)

Hurtig søgning tilbage eller frem foretager

du på følgende måde:

Hold en af tasterne

@ nede.

/ > eller /

Afspilning af musikstykker i

vilkårlig rækkefølge (MIX)

Tryk på soft-touch-knappen "MIX" 6.

"MIX ALL" vises kortvarigt på displayet, og i

info-linje 2 H vises "Mix All" konstant. Den

næste, vilkårligt valgte titel afspilles.

Afbrydelse af MIX

Tryk igen på soft-touch-knappen "MIX"

6.

"MIX OFF" vises kortvarigt på displayet, og i

info-linje 2 H vises "Mix All" ikke længere.

Scanning af titler (SCAN)

Alle musikstykker på en cd kan scannes

kort.

Tryk på tasten OK B i mere end 2 sekunder.

Det næste musikstykke skannes. I displayet

vises "SCAN".

Bemærk!

Scanningstiden kan indstilles. Læs angående

indstilling af scanningstiden

afsnittet "Indstilling af scanningstid

(Scan Time)" i kapitlet "Radio".

Cd-tilstand

Afbrydelse af Scan, fortsat lytning til

musikstykke

For af afbryde scanningen,

skal du trykke på tasten OK B.

Det musikstykke, der afspilles i øjeblikket,

spiller videre.

Gentaget afspilning af

musikstykke (RPT)

Hvis du vil gentage et musikstykke,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"RPT" 7.

"REPEAT TRACK" vises kortvarigt på displayet,

og i info-linje 2 H vises "Rpt Trk"

konstant. Musikstykket gentages, indtil

Repeat-funktionen afbrydes.

Afbrydelse af Repeat

Tryk igen på soft-touch-knappen "RPT"

7.

"REPEAT OFF" vises kortvarigt på displayet,

og i info-linje 2 H vises "Rpt Trk" ikke længere.

Afspilningen fortsætter normalt.

Visning af cd-tekst

Nogle cd'er er forsynet med såkaldt cdtekst.

Cd-teksten kan indeholde navnet på

kunstneren og pladen.

Cd-teksten vises som rulletekst på displayet.

Aktivering/deaktivering af cd-tekst

(TXT, SCL)

Tryk på soft-touch-knappen "TXT" ;.

Hvis cd-tekst aktiveres eller deaktiveres, vises

"CD Text On" eller "CD Text Off" kortvarigt

på displayet.

201

DANSK


Cd-tilstand Mp3-/WMA-tilstand

Hvis cd'en understøtter cd-tekst, og cdtekst

er aktiveret, vises cd-teksten i infolinje

3 J.

Bemærk!

Hvis cd-teksten f.eks. er for lang, til at

den kan vises helt, kan du trykke på

soft-touch-knappen "SCL" : for at få

vist cd-teksten som rulletekst.

202

Mp3-/WMA-tilstand

Med denne bilradio kan du også afspille

cd-R'er og cd-RW'er med mp3-musikfi ler.

Derudover kan du afspille WMA-fi ler. Dette

kapitel omhandler kun afpilning af mp3fi

ler, da mp3- og wma-fi ler håndteres på

samme måde.

Bemærk!

• WMA-fi ler med Digital Rights

Management (DRM) fra online musikbutikker

kan ikke afspilles med dette

apparat.

• WMA-fi ler kan kun gengives korrekt,

når de er oprettet med Windows

Media Player version 8.

Mp3-medie

Forberedelse af mp3-cd

Afhængigt af kombinationen af cd-brænder,

cd-brændersoftware og cd-skive kan

der opstå problemer med hensyn til cd'ernes

afspilningsevne. Hvis der skulle opstå

problemer med cd'er, du selv har brændt,

bør du udskifte cd-skivetypen med hensyn

til producent eller skifte til cd-skiver med en

anden farve. For at undgå problemer under

afspilningen skal du ikke brænde cd'erne

hurtigere end 16x hastighed.

Cd'ens format skal svare til ISO 9660 level

1 eller level 2 eller Joliet. Ingen andre formater

kan afspilles fejlfrit.

Ved generering (kodning) af mp3-/WMAfi

ler på audiofi ler skal der anvendes bithastigheder

fra 32 til 320 kbps for mp3-fi ler

eller fra 32 til 192 kbps for WMA-fi ler.

Mp3-titler kan indeholde ekstra informationer

såsom kunstner, titel og album (ID3tags).

Dette apparat kan vise ID3-tags i version

1 og 2 på displayet.


Mp3-/WMA-tilstand

Dette apparat understøtter maksimalt Hvis du gemmer dine fi ler i en bestemt

999 musikstykker i 99 mapper. Mapperne rækkefølge, skal du gemme fi lerne på me-

og musikstykkerne på cd'en kan vælges sediet i den rækkefølge, de skal afspilles i.

parat.

Apparatet afspiller fi lerne i den rækkefølge,

som de fysisk er gemt i på mediet.

D01

Ved afspilning af fi ler på dette apparat skal

mp3-fi ler have betegnelsen ".mp3", mens

D02

A

WMA-fi ler skal have betegnelsen ".WMA".

Bemærk!

Hvis du vil sikre en fejlfri afspilning, skal

D03 D04

du overholde følgende:

T001

T002

T003

T004

T005

T001

T002

T003

T004

T005

T006

T001

T002

T003

T004

T005

T006

T007

T008

T009

T010

T011

B

• Prøv ikke at forsyne og afspille andre

fi ler end MP3-fi ler med endelsen

".MP3"! Disse ugyldige fi ler ignoreres

under afspilningen.

• Anvend ingen "blandede" cd'er med

fi ler, som ikke er MP3-fi ler, og MP3musikstykker

(apparatet læser kun

MP3-fi ler under MP3-afspilningen).

• Anvend ingen Mix-Mode-cd'er med

cd-musikstykker og MP3-musikstykker.

Hvis du prøver på at afspille en

A Mapper

Mix-Mode-cd, bliver kun cd-titlerne

B Musikstykke · Filer

afspillet.

Hver mappe kan navngives med pc'en.

Bibliotekets navn kan vises i apparatets

display. Foretag navngivningen af bibliotekerne

og musikstykker/fi ler svarende til cdbrændersoftwaren.

Oplysninger om dette

fremgår af softwarevejledningen.

Forberedelse af et USB-medie

For at apparatet kan genkende USB-mediet,

skal det være specifi ceret som en Mass

Storage Device-enhed og være formateret i

fi lsystemet FAT16 eller FAT32 og indeholde

mp3- eller WMA-fi ler.

Bemærk!

På et USB-medie kan du maksimalt gem-

• Ved navngivningen af mapper og mume 1500 fi ler (mapper og musikstykker).

sikstykker må æ, ø, å og specialtegn Mapperne og musikstykkerne kan vælges

ikke anvendes.

separat med dette apparat. Hvis du anven-

• Hvis du anvender fi lnavne med

mere end 16 tegn (kun ".mp3" eller

".WMA"), reduceres det maksimale

antal musikstykker og mapper.

der fi lnavne med mere end 24 tegn (kun

".mp3" eller ".WMA"), reduceres det maksimale

antal fi ler.

203

DANSK


Mp3-/WMA-tilstand

Blaupunkt kan ikke garantere for den korrekte

funktion af alle de USB-medier, der

fi ndes på markedet.

Mp3-ID3-tags

Mp3-musikstykker kan indeholde ekstrainformationer

såsom kunstner, titel og album

(ID3-tags). Dette apparat kan vise ID3-tags

i version 1 og 2 på displayet.

Ilægning og udtagning af MMC/

SD/SDHC

MMC/SD/SDHC-porten C sidder bag det

aftagelige betjeningspanel til højre ved

siden af kontakterne. Ved isætning/udtagning

af en MMC/SD/SDHC skal du tage

betjeningspanelet af. Læs i den forbindelse

kapitlet "Aftageligt betjeningspanel".

204

Bemærk!

Blaupunkt kan ikke garantere for den

korrekte funktion af alle de USB-medier,

der fi ndes på markedet. Kortene

skal være formateret i fi lsystemet

FAT16 eller FAT32 og indeholde mp3eller

WMA-fi ler.

• Du kan tilføje maks. 1000 mapper på

en MMC/SD/SDHC og maks. 10 000

fi ler pr. mappe.

Ilægning af MMC/SD/SDHC

Tag betjeningspanelet af.

MMC/SD/SDHC'en skubbes med tekstsiden

opad og kontakterne forrest ind

i MMC/SD/SDHC-porten C, indtil

MMC/SD/SDHC'en går mærkbart i indgreb.

Sæt betjeningspanelet på igen.

Udtagning af MMC/SD/SDHC

Tag betjeningspanelet af.

Tryk MMC/SD/SDHC'en forsigtigt ind i

porten>, indtil du kan mærke en let

modstand.

MMC/SD/SDHC er nu låst op og skubbes ud

af porten.

Træk forsigtigt MMC/SD/SDHC'en ud

af drevet.

Sæt betjeningspanelet på igen.

Start af mp3-tilstand

Start af MP3-afspilning fra cd

Mp3-tilstand startes som normal cd-tilstand,

hvis fi lerne ligger på en cd. Yderligere

oplysninger fi nder du i afsnittet "Start af cdtilstand"

i kapitlet "Cd-tilstand".

Hvis der allerede sidder en mp3-cd i apparatet,

tryk fl ere gange på knappen SOURCE

4, indtil displayet viser teksten "MP3"

og "CD".

Start mp3-tilstand fra MMC/SD/SDHCkort

Tryk fl ere gange på tasten SOURCE 4,

indtil displayet viser teksten "MMC".

Afspilningen begynder med den første titel

som apparatet genkender.

Tilslutning af USB-medie og start af

mp3-tilstand

For at kunne tilslutte et USB-medie (en

USB-nøgle eller en USB-harddisk) skal det

medfølgende USB-kabel tilsluttes på bagsiden

af apparatet som beskrevet i mon-


teringsvejledningen, før apparatet monteres.

Du kan trække dette kabel f.eks.

i handskerummet eller et egnet sted på

midterkonsollen.

Bemærk

Sluk for apparatet, før du tilslutter eller

afbryder USB-mediet, så mediet tilsluttes

eller afbrydes korrekt.

Slut USB-mediet til USB-kablet.

Så snart der er tilsluttet et USB-medie, kan

det vælges med tasten SOURCE 4. På displayet

vises "USB".

Mp3-/WMA-tilstand

på soft-touch-knappen "SCL" : for

at få tænde eller slukke for displayet

som rulletekst. På displayet vises kort

"Scroll On" eller "Scroll Off".

• Kunstner og albumnavn indgår i mp3id3-taggene

i version 1 og 2 kan kun

vises, hvis disse oplysninger gemmes

sammen med mp3-fi lerne. Yderligere

oplysninger fi nder du i vejledningen

til mp3-softwaren eller brændersoftwaren.

Valg af mappe

For at skifte til en anden mappe i opad- eller

Indstilling af visning

(INF, ALL, SCL)

nedadgående retning,

skal du trykke en eller fl ere gange på ta-

I info-linje 3 J på displayet kan du få vist sten eller @.

forskellige oplysninger om det aktuelle musikstykke:

• Filnavn

• Mappenavn

Bemærk!

• Alle mapper, der ikke indeholder

mp3-fi ler, springes over automatisk

og vises ikke.

• Titel på musikstykke

• Apparatet behandler alle mapper og

• Navn på kunstner

undermapper, som om de befandt

• Navn på album

Hvis du vil vælge mellem visningsmulighederne,

skal du trykke en eller fl ere gange på

sig på samme niveau. Hvis du trykker

fl ere gange på tasten eller

@, får du også adgang til alle undermapper.

soft-touch-knappen "INF" 9, indtil

den ønskede visning fremgår af dis- Valg af musikstykker/fi ler

playet.

Hvis du vil skifte til et andet musikstykke/en

Hvis du vil vise alle tilgængelige oplysninger

én gang som rulletekst,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"ALL" ;.

anden fi l i opad- eller nedadgående retning

i den aktuelle mappe,

skal du trykke en eller fl ere gange på tasten

eller >.

Bemærk!

Tryk én gang på tasten > for at starte

afspilningen af det aktuelle musikstykke

• Hvis oplysningerne er for lange, til

at de kan vises helt, kan du trykke

igen.

205

DANSK


Mp3-/WMA-tilstand

Hurtig søgning (hørbar)

Bemærk!

For en hurtig søgning tilbage eller fremad,

skal du holde tasten eller > inde.

Scanningstiden kan indstilles. Læs angående

indstilling af scanningstiden

afsnittet "Indstilling af scanningstid" i

Afspilning af musikstykker i

kapitlet "Radio".

vilkårlig rækkefølge (MIX)

For at afspille musikstykkerne i den aktuelle

mappe i vilkårlig rækkefølge,

skal du trykke en eller fl ere gange på

soft-touch-knappen "MIX" 6, indtil

"MIX DIR" vises på displayet.

Afbrydelse af Scan, fortsat lytning til

musikstykke

Tryk kort på tasten OK B.

Det musikstykke, der afspilles i øjeblikket,

spiller videre.

I info-linje 2 H vises "Mix Dir" kontant. Gentaget afspilning af enkelte

Hvis du vil afspille musikstykkerne i alle

mapper på det ilagte mp3-medie i vilkårlig

rækkefølge,

skal du trykke en eller fl ere gange på

soft-touch-knappen "MIX" 6, indtil

"MIX ALL" vises på displayet.

I info-linje 2 H vises "Mix All" kontant.

musikstykker eller hele mapper

(RPT)

For at afspille det aktuelle musikstykke fl ere

gange,

skal du trykke en eller fl ere gange på

soft-touch-knappen "RPT" 7, indtil

"REPEAT TRACK" vises på displayet.

Afbrydelse af MIX

I info-linje 2 H vises "Rpt Trk" kontant.

For at afbryde MIX

Hvis du vil afspille hele mappen fl ere gange,

skal du trykke en eller fl ere gange på skal du trykke en eller fl ere gange på

soft-touch-knappen "MIX" 6, indtil soft-touch-knappen "RPT" 7, indtil

"MIX OFF" vises på displayet.

"REPEAT DIR" vises på displayet.

I info-linje 2 H vises "Mix Dir" eller "Mix All" I info-linje 2 H vises "Rpt Dir" kontant.

ikke længere.

Afbrydelse af Repeat

Scanning af titler (Scan)

For at afbryde gentagelsen af det aktuelle

Du kan afspille en sekvens af hvert musikstykke

på mp3-fi len.

Tryk på tasten OK B i mere end 2 sekunder.

Det næste musikstykke skannes. "SCAN"

og nummeret på det aktuelle musikstykke

vises skiftevis på displayet.

musikstykke eller den aktuelle mappe,

skal du trykke en eller fl ere gange på

soft-touch-knappen "RPT" 7, indtil

"REPEAT OFF" vises på displayet.

I info-linje 2 H vises "Rpt Trk" eller "Rpt Dir"

ikke længere.

206


Valg af mapper og musikstykker

i mp3-browsertilstand

I mp3-browsertilstand vises musikstykket

og mapperne på mp3-datamediet, som de

fysisk er gemt på datamediet i mapper og

undermapper. Desuden vises et display

med fi re linjer ind i mp3-Browse Mode. På

dette display vises musikstykkerne og undermapperne

i den aktuelle mappe som en

liste. På denne liste kan du vælge at afspille

et musikstykke eller vælg at åbne en undermappe.

Desuden kan du søge i de overordnede

mapper, hvis du befi nder dig i en undermappe.

Vælg at forlade mp3-Browse Mode

Hvis du vil skifte fra mp3-display til mp3-

Browse Mode,

skal du trykke på tasten NEXT 2.

Menuen "BROWSE" vises med en liste over

undermapperne og musikstykkerne i den

aktuelle mappe. Det aktuelle musikstykke

er valgt på listen.

Hvis du vil forlade mp3-Browse Mode,

skal du trykke på tasten NEXT 2.

Mp3-displayet vises.

Bemærk!

• Hvis der også er gemt mp3- eller

WMA-afspilningslister på mediet, kan

du trykke på tasten NEXT 2 for at

skifte fra mp3-Browse Mode til afspilningslistetilstand

(se afsnittet "Valg

af afspilningslister og musikstykker i

mp3-afspilningslistetilstand" i dette

kapitel). Tryk på tasten NEXT 2

igen, hvis du vil fortsætte til mp3-displayet.

Mp3-/WMA-tilstand

• Du kan ikke bruge funktionerne på

mp3-displayet (f.eks. Mix og Repeat)

i mp3-Browse Mode.

Vælg et musikstykke eller en

undermappe

Hvis du vil søge efter et bestemt musikstykke

eller en bestemt undermappe i opadgående

eller nedadgående retning på listen,

skal du trykke en eller fl ere gange på

soft-touch-knapperne ; eller 9 eller

tasten eller @.

Bemærk!

Hvis listen indeholder mere end 4 musikstykker

og undermapper, gennemgås

listen automatisk i opadgående

eller nedadgående retning, når du navigerer

på den. Når du når den øverste

eller nederste del af listen, vises pilene i

soft-touch-knapperne ; eller 9 kun

som omrids.

Hvis du vil afspille det valgte musikstykke

eller åbne den valgte undermappe,

skal du trykke på tasten OK B, tasten

> eller soft-touch-knappen "OK"

:.

Afpilningen af det valgte musikstykke begynder,

eller indholdet af den valgte undermappe

vises.

Skift til den overordnede mappe

Hvis du vil skifte fra den aktuelle mappe til

den overordnede mappe,

skal du trykke på tasten >.

Bemærk!

Hvis du har trykket på tasten >, og

der ikke vises en underordnet mappe,

befi nder du dig i den øverste del af datamediet.

207

DANSK


Mp3-/WMA-tilstand

Valg af afspilningsliste

• Tilstanden mp3-afspilningsliste er til-

og musikstykke i mp3afspilningslistetilstandgængelig,

hvis mp3-mediet indeholder

afspilningslister i rodmappen.

Hvis der fi ndes afspilningslister på mp3mediet,

kan du vælge og afspille disse ved

at aktivere afspilningslistetilstand. Til dette

formål vises et display med fi re linjer i afspilningslistetilstand.

På dette display vises

alle afspilningslister som en liste. Du kan

vælge at åbne en afspilningsliste fra denne

liste og derefter afspille et musikstykke fra

Valg af et musikstykke fra en

afspilningsliste

Hvis du vil søge efter en ønsket afspilningsliste

i opadgående eller nedadgående retning

på listen,

skal du trykke en eller fl ere gange på tasten

eller @.

afspilningslisten.

Bemærk!

Bemærk!

Hvis listen indeholder mere end 4 mu-

• Med dette apparat kan du afspille

afspilningslister i formaterne M3U,

PLS, WPL, ASX og RMP.

• Afspilningslisterne skal være gemt i

den øverste del (rod-mappen) af mediet.sikstykker,

gennemgås listen automatisk

i opadgående eller nedadgående

retning, når du navigerer på den. Når

du når den øverste eller nederste del

af listen, vises pilene i soft-touch-knapperne

; eller 9 kun som omrids.

Hvis du vil åbne den valgte afspilningsliste,

Vælg at forlade mp3-afspilningslistetilstand

Hvis du vil skifte fra mp3-display til mp3-af-

skal du trykke på tasten OK B, tasten

> eller soft-touch-knappen "OK"

:.

spilningslistetilstand,

skal du trykke to gange på tasten NEXT

2.

Bemærk

Hvis du vil forlade den åbne afspilningsliste

igen, skal du trykke på tasten

"BROWSE"-menuen vises med en liste over >.

de tilgængelige afspilningslister.

Musikstykkerne på den valgte afspilnings-

Hvis du vil forlade mp3-afspilningslistetilliste vises på en liste. Hvis du vil vælge et

stand igen,

musikstykke,

skal du trykke på tasten NEXT 2. skal du trykke en eller fl ere gange på ta-

Mp3-displayet vises.

sten eller @.

Bemærk!

• Du kan ikke bruge funktionerne på

mp3-displayet (f.eks. Mix og Repeat)

i tilstanden Afspilningsliste.

Hvis du vil afspille det valgte musikstykke,

skal du trykke på tasten OK B, tasten

> eller soft-touch-knappen "OK"

:.

208


Mp3-/WMA-tilstand Bluetooth-streaming-tilstand

Bemærk

Apparatet håndterer afspilningslister

som mapper. Hvis du vil afspille en

komplet afspilningsliste, skal du vælge

det første musikstykke på afspilningslisten

og derefter afspille det. Derefter

afspilles alle øvrige musikstykker på

afspilningslisten automatisk.

Bluetooth-streamingtilstand

Apparater såsom mp3-afspillere kan,

såfremt de har det nødvendige udstyr,

også tilsluttes radioen via Bluetooth.

Transmissionen af lydindhold såsom musik

via Bluetooth kaldes Bluetooth-streaming.

Du kan få yderligere informationer om

Bluetooth-teknikken i kapitlet "Bluetoothtelefonsamtale".

Tilslutning af Bluetooth-afspiller

Du kan tilslutte apparatet til maks. 5

Bluetooth-kompatible mobiltelefoner eller

andre enheder såsom mp3-afspillere. Hvis

der tilsluttes en 6. enhed, fortrænges den

Bluetooth-enhed, der først blev tilsluttet.

Du kan få yderligere oplysninger om styring

af fl ere tilsluttede Bluetooth-enheder i kapitlet

"Bluetooth-telefonsamtale", afsnittet

"Styring af tilsluttede Bluetooth-enheder".

For at tilslutte en Bluetooth-afspiller,

skal du trykke på knappen MENU 6.

Tryk på soft-touch-knappen "Bluetooth"

9.

Bluetooth-menuen åbnes.

Tryk på soft-touch-knappen "Pair New

Device" 6.

Apparatets menu åbnes.

Tryk på soft-touch-knappen "Streaming"

7.

Hvis du skal indtaste pin-koden til Bluetoothafspilleren,

skal du trykke på tasten eller >,

hvis du vil skifte mellem indtastningsfelterne.

Tryk på tasten eller @, hvis du vil

vælge et ciffer på et indtastningssted.

209

DANSK


Bluetooth-streaming-tilstand

Tryk på tasten OK B.

På displayet vises "START PAIRING" kortvarigt.

Hvis forbindelsen er etableret, vises

"DEVICE CONNECTED" kortvarigt på displayet.

Hvis der ikke har kunnet etableres

forbindelse, vises "CONNECTION FAILED".

Bemærk!

• Muligvis skal du indtaste enhedens

PIN (standard "1234") i den

Bluetooth-afspiller, der skal tilsluttes.

Følg vejledningen til Bluetooth-afspilleren.

• Den tid, der kræves for at etablere

forbindelse, afhænger af Bluetoothafspilleren,

og den kan afvige fra afspiller

til afspiller.

• Hvis forbindelsen til Bluetooth-afspilleren

går tabt under afspilningen,

f.eks. fordi afspilleren slukkes, vises

meddelelsen "CONNECTION LOST

– Press OK Key to retry" i displayet.

Tryk på tasten OK B, hvis du vil

genoprette forbindelsen; i displayet

vises meddelelsen "CONNECTING".

Hvis forbindelsen ikke er genoprettet

efter ca. 10 sekunder, vender radioen

tilbage til den senest hørte lydkilde.

Hvis du vil genoprette forbindelsen,

skal du trykke på tasten SOURCE 4

i stedet.

• Hvis forbindelsen til Bluetooth-afspilleren

afbrydes, fordi apparatet slukkes,

genoprettes forbindelsen kun

automatisk, hvis afspilleren var valgt

som lydkilden, da den blev slukket.

Forsøget på at genoprette forbindelse

foretages i maks. 45 sekunder; i

displayet vises "CONNECTING". Hvis

afspilleren ikke bliver fundet, vises

meddelelsen "DEVICE NOT FOUND

210

– Bluetooth connection failed". Hvis

afspilleren fi ndes, men forbindelsen

mislykkes, vises meddelelsen

"CONNECTION FAILED".

Start af Bluetooth-streamingtilstand

Tryk på tasten SOURCE 4, indtil

"STREAMING" vises på displayet.

Afspilningen starter. I displayet vises

"STREAMING" og titelinformationer, hvis de

fi ndes (hvis der ikke er andre titelinformationer

tilgængelige, vises "Track" i stedet).

Bemærk!

• Bluetooth-streaming-tilstanden kan

kun vælges, når der er tilsluttet en egnet

Bluetooth-enhed.

• Hvis telefonbogen fra en tilsluttet

mobiltelefon overføres i Bluetoothstreaming-tilstand,

afbrydes lydtransmissionen,

indtil hentningen af

telefonbogen er afsluttet.

Valg af musikstykke

Hvis du vil skifte til en anden titel i opad- eller

nedadgående retning i Bluetooth-afspilleren,


skal du trykke en eller fl ere gange på tasten

eller >.


Cd-skifter-tilstand

Bemærk!

Oplysninger om håndtering af cd'er,

ilægning af cd'er og håndtering af cdskifteren

fremgår af betjeningsvejledningen

til cd-skifteren.

Start af cd-skifter

Tryk fl ere gange på tasten SOURCE 4,

indtil displayet viser teksten "CDC".

Cd-oversigten vises. Afspilningen starter

med den første cd, som cd-skifteren registrerer.

Bemærk!

Hvis de tilgængelige cd'er i cd-skifteren

stadig indlæses, vises derefter meddelelsen

"MAGAZINE SCAN" i displayet.

Indstilling af displayvisning

I cd-skifter-tilstand kan du bruge tasten

NEXT 2 til at skifte mellem cd-oversigten

og cd-skifter-displayet.

Cd-oversigt

Cd-oversigten vises, så snart cd-skifter-tilstand

aktiveres. I cd-oversigten vises alle

tilgængelige cd'er i cd-skifteren. Med softtouch-knapperne

6, 7, 8, : og ;

kan du vælge en cd direkte. Hver af disse

soft-touch-knapper viser

• enten cd-nummeret (f.eks. "Disc 01",

hvis cd'en befi nder sig i position 1 i cdmagasinet)

• eller navnet på cd'en (du kan læse,

hvordan du angiver et navn på en cd, i

afsnittet "Navngivning af cd'er" i dette

kapitel.)

• eller en tom plads, hvis der ikke fi ndes

nogen cd på den pågældende plads i

cd-magasinet.

Cd-skifter-tilstand

Hvis cd'erne befi nder sig på positionerne 6

til 10 i cd-magasinet, vises disse på side to i

cd-oversigten. Hvis du vil skifte mellem side

1 og 2 i cd-oversigten,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Next" eller "Previous" 9.

Cd-skifterens display

På cd-skifter-displayet vises oplysningerne

om den aktuelle cd og det aktuelle musikstykke.

Desuden kan du bruge andre funktioner

på cd-skifter-displayet som f.eks.

Repeat og Mix. Læs i den forbindelse også

kapitlet "Display i cd-, cd-skifter- og mp3tilstand".

Valg af cd

Hvis du vil skifte til en anden cd i op- eller

nedadgående retning,

skal du trykke en eller fl ere gange på tasten

eller @.

Bemærk!

Frie cd-rum i cd-skifteren og cd-rum

med ugyldige cd'er springes over.

Hvis du vil skifte direkte til en bestemt cd,

skal du bruge tasten NEXT 2 i cdoversigten.

Brug soft-touch-knappen til at angive

den ønskede cd.

Valg af musikstykke

For at skifte til et andet musikstykke på den

aktuelle CD i opad- eller nedadgående retning,

skal du trykke en eller fl ere gange på tasten

eller >.

211

DANSK


Cd-skifter-tilstand

Hurtig søgning (hørbar)

Hvis du vil afspille musikstykkerne på den

Hurtig søgning tilbage eller frem foretager

du på følgende måde:

Hold tasten eller > inde.

aktuelle cd i vilkårlig rækkefølge,

skal du trykke en eller fl ere gange på

soft-touch-knappen "MIX" 6, indtil "MIX

CD" vises på displayet.

Gentaget afspilning af enkelte I info-linje 2 H vises "Mix CD" kontant.

musikstykker eller hele cd'en For at afspille musikstykkerne på alle ilagte

(RPT)

Brug tasten NEXT 2 på cd-skifter-displayet.

Hvis du vil gentage det aktuelle musikstykke,

cd'er i vilkårlig rækkefølge,

skal du trykke en eller fl ere gange på

soft-touch-knappen "MIX" 6, indtil

"MIX ALL" vises på displayet.

I info-linje 2 H vises "Mix All" kontant.

skal du trykke en eller fl ere gange på

soft-touch-knappen "RPT" 7, indtil

"REPEAT TRACK" vises på displayet.

I info-linje 2 H vises "Rpt Trk" kontant.

Afbrydelse af MIX

Trykke en eller fl ere gange på softtouch-knappen

"MIX" 6, indtil "MIX

OFF" vises på displayet.

Hvis du vil gentage den aktuelle cd,

skal du trykke en eller fl ere gange på

soft-touch-knappen "RPT" 7, indtil

I info-linje 2 H vises "Mix CD" eller "Mix All"

ikke længere.

"REPEAT CD" vises på displayet. Afspil alle titler på alle cd'er

I info-linje 2 H vises "Rpt CD" kontant. ( Scan)

Afbrydelse af Repeat

For at afbryde gentagelsen af det aktuelle

musikstykke eller den aktuelle cd,

skal du trykke en eller fl ere gange på

soft-touch-knappen "RPT" 7, indtil

"REPEAT OFF" vises på displayet.

I info-linje 2 H vises "Rpt Trk" eller "Rpt CD"

Hvis du vil afspille alle titler på alle ilagte

cd'er i stigende rækkefølge i 10 sekunder

hver,

skal du trykke på tasten OK B i mere

end 2 sekunder.

Det næste musikstykke skannes. I displayet

vises "SCAN".

ikke længere.

Afbrydelse af SCAN

Afspilning af musikstykker i

vilkårlig rækkefølge (MIX)

For at afbryde scanningen,

skal du trykke kort på tasten OK B.

Det scannede musikstykke spiller videre.

Brug tasten NEXT 2 på cd-skifter-displayet.

212


Navngivning af cd'er (CDN)

Du kan vælge af navngive enkelte cd'er i cdskifteren,

så de bliver lettere at identifi cere.

Desuden kan du ændre navnet på en given

cd igen eller slette den. Du kan gemme navnene

på op til 30 cd'er.

Navngivning af cd'er eller ændring af

navne (Edit CD Name)

Brug tasten NEXT 2 på cd-skifter-displayet.

Tryk på soft-touch-knappen "CDN" ;.

Menuen til bearbejdning af cd-navne vises.

Hvis du vil navngive den aktuelle cd eller

ændre navnet på cd'en,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Edit CD Name" 6.

Det 7 tegn lange tekstdisplay vises. Det første

felt er fremhævet.

Hvis du vil skifte mellem indtastningsfelterne,

skal du trykke på tasten eller >.

Hvis du vil vælge et tegn til et indtastningsfelt,

skal du trykke på tasten eller @.

Hvis du vil gemme det indtastede navn og

forlade tekstdisplayet,

skal du trykke på tasten OK B.

Sletning af cd-navne (Clear CD Name/

Clear All Names)

Brug tasten NEXT 2 på cd-skifter-displayet.

Tryk på soft-touch-knappen "CDN" ;.

Menuen til bearbejdning af cd-navne vises.

Cd-skifter-tilstand

Hvis du vil slette navnet på den aktuelle cd,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Clear CD Name" ; i mere end 2 sekunder.

Bemærk!

Valgmuligheden "Clear CD Name" er

tilgængelig, hvis den aktuelle cd har et

navn.

Hvis du vil slette navnet på alle cd'erne,


skal du trykke på soft-touch-knappen

"Clear All Names" : i mere end 2 sekunder.

Sletningen af navnene bekræftes kortvarigt

gennem visningen "Clearing", hvorefter menuen

lukkes ned.

213

DANSK


Clock – Klokkeslæt

Clock – Klokkeslæt

• : Klokkeslættet angives i 24-timers-visning.

Indstilling af klokkeslæt

• : Klokkeslættet angives i 12-ti-

(Time Setting)

mers-visning.

Tryk på tasten MENU A.

Når indstillingen er foretaget,

Tryk på soft-touch-knappen

Settings" ;.

Menuen "Clock" vises.

"Clock

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Tryk på soft-touch-knappen "Time

Setting" 6.

Permanent visning af klokkeslæt

Menuen "Time Set" vises med det aktuelt ved frakoblet apparat og

indstillede klokkeslæt. Timetallet er fremhævet.

Hvis klokkeslættet vises i 12-timerstilstand,

vises klokkeslættet med "AM" (formiddag)

eller "PM" (eftermiddag) bagefter.

Hvis du skifte mellem timer og minutter,

skal du trykke på tasten eller >.

tændingen slået til (Off Clock)

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Clock

Settings" ;.

Menuen "Clock" vises.

Hvis du vil indstille timer eller minutter,

skal du trykke på tasten eller @.

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

For at klokkeslættet vises, når apparatet er

slukket, og tændingen er slået til,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Off Clock" 7:

• : Klokkeslættet vises.

indstillinger vises, eller lukke menuen • : Klokkeslættet vises ikke.

helt.

Når indstillingen er foretaget,

Vælg mellem 12- og 24-timersvisning

(24 H Mode)

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

Tryk på tasten MENU A.

helt.

Tryk på soft-touch-knappen

Settings" ;.

"Clock Bemærk!

Du kan vælge at fjerne det baggrunds-

Menuen "Clock" vises.

billede, der er indsat i uret fra fabrik-

Tryk på soft-touch-knappen "24 H

Mode" :, hvis du vil aktivere eller deaktivere

24-timers-visning:

ken, og indsætte dit eget. Læs i den

forbindelse afsnittet "Ændring af baggrundsbillede

på displayet" i kapitlet

"Indstilling af display".

214


Clock – Klokkeslæt Bluetooth-telefonsamtale

Automatisk synkronisering af

klokkeslæt med RDS-signal

(Auto Sync)

Bemærk!

Denne funktion er ikke tilgængelig i tuner-region

"EUROPE".

RDS-sendere kan ud over mange andre informationer

også vise et klokkeslætssignal.

Du kan bruge dette signal, hvis du vil indstille

klokkeslættet på radioen automatisk.

Tryk på tasten MENU A.

Menuen vises.

Tryk på soft-touch-knappen "Clock

Settings" ;.

Menuen "Clock" vises.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere RDSsynkronisering

automatisk,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Auto Sync" 7:

• : Klokkeslættet synkroniseres.

• : Klokkeslættet synkroniseres

ikke.

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Bluetooth-telefonsamtale

Med det integrerede Bluetooth-modul i apparatet

er der mulighed for telefonering

med håndfri betjening via en Bluetooth-forbindelse.

I den forbindelse kan mobiltelefonen

blive liggende i lommen eller handskerummet

– begge hænder er fri til kørsel.

Ud over mobiltelefon kan du f. eks. også

forbinde Bluetooth-understøttende mp3afspillere

med apparatet og afspille lydindhold

via Bluetooth-Streaming. Yderligere

oplysninger fi nder du i kapitlet "Bluetoothstreaming-tilstand".

Bluetooth-forberedelse

Forudsætninger for Bluetooth-telefonering

er en mobiltelefon med Bluetooth og installation

af den medfølgende mikrofon (se

monteringsvejledning).

Bemærk!

Brug kun den medfølgende Blaupunktmikrofon.

Gængse mikrofoner kan ikke

tilsluttes dette apparat.

Under www.blaupunkt.com kan du se,

hvilke mobiltelefoner, der er kompatible

med bilradioen, eller du kan spørge din

Blaupunkt-forhandler.

Bluetooth-teknologien er en trådløs forbindelse

med kort rækkevidde. Dvs. at mobiltelefonen

skal være i nærheden af bilradioen

(i bilen).

Hvordan etableres en Bluetoothforbindelse?

Først skal mobiltelefonen og bilradioen

"lære hinanden at kende", dvs. de skal sluttes

til hinanden. Når du forbinder enhederne,

etableres en Bluetooth-forbindelse.

Denne forbindelse bevares, så længe mo-

215

DANSK


Bluetooth-telefonsamtale

biltelefonen befi nder sig inden for rækkevidde.

Hvis forbindelsen afbrydes, f.eks.

fordi du tager telefonen med uden for rækkevidde,

gendannes forbindelsen automatisk,

når du igen er inden for rækkevidde.

Hvis du vil forbinde en anden tilsluttet mobiltelefon

med bilradioen, kan du gøre det

manuelt (læs afsnittet "Styring af tilsluttede

Bluetooth-enheder" i dette kapitel). Hvis

man slukker og tænder for apparatet igen,

forsøger det automatisk at etablere forbindelse

med master-telefonen (se afsnittet

"Defi nition af master-telefon"). Hvis ikke

master-telefonen er inden for rækkevidde,

eller hvis den er slået fra, forsøger apparatet

at etablere forbindelse med en anden

tilsluttet mobiltelefon, og i den rækkefølge,

som telefonerne senest var sluttet til apparatet.

Åbne Bluetooth-menuen

I Bluetooth-menuen fi ndes alle nødvendige

indstillinger og funktioner.

For at åben Bluetooth-menuen

skal du trykke på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Bluetooth"

9.

Bluetooth-menuen åbnes.

216

Bemærk!

Hvis en Bluetooth-proces kører (f.eks.

tilslutning af en enhed eller overførsel

af en telefonbog), kan du ikke åbne

Bluetooth-menuen. Der vises en tilsvarende

meddelelse på displayet. Hvis du

vil vende tilbage til den aktuelle menu,

skal du trykke på tasten OK B.

Tilslutning af mobiltelefon

Du kan tilslutte apparatet til maks. 5 Bluetooth-kompatible

mobiltelefoner eller andre

enheder såsom mp3-afspillere. Hvis

der tilsluttes en 6. enhed, fortrænges den

Bluetooth-enhed, der først blev tilsluttet.

For at tilslutte en mobiltelefon,

skal du åbne Bluetooth-menuen.

Tryk på soft-touch-knappen "Pair New

Device" 6.

Apparatets menu åbnes.

Tryk på soft-touch-knappen "Phone"

6.

På displayet vises kort "START PAIRING"

(start parring) og PIN-nummeret for

Bluetooth-forbindelsen. Nu kan Bluetoothmobiltelefonen

forbindes.

Indtast på opfordring den viste PIN på

din mobiltelefon.

Hvis mobiltelefonen er tilsluttet, vises

"DEVICE PAIRED" kort på displayet. Hvis

der oprettes forbindelse, vises "DEVICE

CONNECTED", og Bluetooth-symbolet vises.

Hvis der ikke har kunnet etableres

forbindelse, vises kort "CONNECTION

FAILED".

Bemærk!

• Den tid, der kræves for at etablere forbindelse,

afhænger af mobiltelefonen

og kan adskille sig fra mobiltelefon til

mobiltelefon.

• Bilradioen opbygger selv en

Bluetooth-forbindelse til den mobiltelefon,

som sidst blev tilsluttet og er

til rådighed.


Defi nition af master-telefon

Hvis du forbinder fl ere telefoner med apparatet,

kan du defi nere en master-telefon.

Master-telefonen har højere prioritet end

de andre tilsluttede telefoner:

• Hvis der tændes for apparatet, forsøger

det først at etablere en forbindelse

med master-telefonen. Hvis ikke master-telefonen

er tilgængelig, forsøger

apparatet at etablere en forbindelse

med den senest tilsluttede telefon.

• Hvis du forbinder en 6. Bluetooth-enhed,

frakobles den først tilsluttede

Bluetooth-enhed. Dog forbliver mastertelefonen

altid tilsluttet, også selvom

den er den først tilsluttede Bluetoothenhed

på listen. Derfor frakobles den

næste Bluetooth-enhed på listen.

Åbn Bluetooth-menuen.

Tryk på soft-touch-knappen "Master

Select" 8.

Der vises en liste over de forbundne mobiltelefoner.

Tryk på tasten eller @ eller soft-


touch-knappen ; eller 9 for at vælge

en telefon.

Tryk på tasten OK B eller på softtouch-knappen

"OK" :.

På displayet vises kort "MASTER SELECTED"

(Master valgt). Den valgte telefon er defi -

neret som master-telefon og kendetegnes

med et "M".

For at slette mastertelefonen,

skal du med tasten eller @ eller

soft-touch-knappen ; eller 9 på listen

med master-telefon.

Tryk på tasten OK B eller på softtouch-knappen

"OK" :.

Tryk på soft-touch-knappen "Delete"

6.

I displayet vises teksten "MASTER DELETED"

(Master slettet) kort.


Bluetooth-telefonsamtale

Bemærk!

Efter sletningen er der ikke defi neret

nogen master-telefon. Den tidligere

master-telefon forbliver dog tilsluttet.

Tryk på tasten >, hvis du vil forlade

listen.

Styring af tilsluttede Bluetoothenheder

Du kan styre de tilsluttede Bluetooth-enheder

i Bluetooth-menuen (mobiltelefoner og

enheder såsom mp3-afspiller).

Med funktionen "Delete All" kan du frakoble

alle tilsluttede Bluetooth-apparater.

De tilsluttede enheder vises på listen over

enheder (Device List). Her kan du:

• Afbryde forbindelsen til den aktuelt

tilsluttede Bluetooth-enhed


(Disconnect)

Etablere en forbindelse til en af de tilsluttede

Bluetooth-enheder (Connect)

• frakoble en Bluetooth-enhed (Delete)

Frakobling af alle tilsluttede Bluetoothenheder

Åbn Bluetooth-menuen.

Tryk på soft-touch-knappen "Delete All"

:.

Tryk på soft-touch-knappen "Yes" 6.

217

DANSK


Bluetooth-telefonsamtale

Bemærk!

Hvis en tilsluttet Bluetooth-afspiller

vælges som lydkilde, vises meddelelsen

"STREAMING DEVICE PLAYING

– Disconnect anyway?" i displayet.

(Streaming-afspiller i gang – vil du afbryde

forbindelsen alligevel?). Tryk på

tasten OK B, hvis du vil afbryde alle

apparater, eller tasten MENU A, hvis

du vil bibeholde alle tilsluttede apparater

og vende tilbage til menuen.

På displayet vises kort "DELETED ALL

DEVICES".

ELLER:

Tryk på soft-touch-knappen "No" 7,

hvis du vil bibeholde alle tilsluttede

Bluetooth-apparater og vende tilbage

til Bluetooth-menuen.

Styring af tilsluttede Bluetooth-enheder

i listen over enheder

For at styre de tilsluttede Bluetooth-enheder

i listen over enheder,

skal du åbne Bluetooth-menuen.

Tryk på soft-touch-knappen "Device

List" ;.

Tryk på soft-touch-knappen "Phone"

6 til de tilsluttede mobiltelefoner eller

soft-touch-knappen "Streaming"

7 for tilsluttede mp3-afspillere eller

andre apparater.

Vælg med tasten eller @ eller


soft-touch-knappen ; eller 9 det

ønskede Bluetooth-apparat.

Tryk på tasten OK B eller på softtouch-knappen

"OK" :.

Tryk på den relevante soft-touch-knap

for en af følgende funktioner:

218

• "Connect" 6: Det valgte Bluetoothapparat

tilsluttes. På displayet vises

"Connecting" (Opretter forbindelse)

og derefter kort "DEVICE

CONNECTED" (Apparat tilsluttet).

• "Disconnect" 6: Forbindelsen til det

valgte Bluetooth-apparat afsluttes.

På displayet vises "Disconnecting"

(Afbryder forbindelse) og derefter

kort "DEVICE DISCONNECTED"

(Apparat tilsluttet).

• "Delete" 7: Det valgte Bluetoothapparat

frakobles. I displayet vises

teksten "DEVICE DELETED" (apparat

slettet) kort.

Bemærk!

• Hvis forbindelsen til en Bluetooth-afspiller,

som aktuelt er valgt som lydkilde,

afbrydes, eller hvis du vil tilslutte

den, vises meddelelsen "STREAMING

DEVICE PLAYING – Disconnect anyway?"

på displayet. (Streaming-afspiller

i gang – vil du afbryde forbindelsen

alligevel?). Tryk på tasten OK

B, hvis du vil afbryde afspilleren,

eller tasten MENU A, hvis du vil afbryde

processen og vende tilbage til

menuen.

• Funktionen "Disconnect" er kun tilgængelig

for den aktuelt forbundne

Bluetooth-enhed, funktionen

"CONNECT" kun for de andre tilsluttede

Bluetooth-enheder.

Modtage/afvise opkald

Hvis du bliver ringet op, vises "Incoming

call" (indgående opkald) samt telefonnummeret

på den, der ringer eller vedkommendes

data i telefonbogen, på displayet. Hvis


nummeret på den person, der ringer op,

ikke kan vises, fremkommer meddelelsen

"Private Number" (Ukendt nummer).

Den aktive lydkilde deaktiveres, og opkaldslyden

ledes over højttalerne.

Ved et indgående opkald kan du modtage

eller afvise opkaldet. I dette øjeblik er anden

betjening på bilradioen ikke mulig.

For at afvise opkaldet

skal du trykke på soft-touch-knappen

med det røde telefonrørsymbol :.

I displayet vises "CALL ENDED" (forbindelse

afsluttet).

For at acceptere opkaldet,

skal du trykke på soft-touch-knappen

med det grønne telefonrørsymbol 7.

På displayet vises kort "Call Active..."

(Opkald i gang) og derefter "Handsfree".

Din samtalepartners stemme høres i højttalerne.

Under en telefonsamtale kan du altid tilpasse

lydstyrken med lydstyrkereguleringen

5.

Bemærk!

Under Bluetooth-telefonsamtalen vises

ingen trafi k- eller navigationsmeddelelser.

Aktivering af opkald (DIAL NEW )

Du har fl ere muligheder for at aktivere et

opkald over bilradioen:

• Angiv et telefonnummer, og ring op, eller

gem det på en soft-touch-knap (se

dette afsnit).

• Ring til et telefonnummer, der er gemt

på en soft-touch-knap (se afsnittet

"Lynvalg").

Bluetooth-telefonsamtale

• Vælg et telefonnummer, der er gemt

i apparatets telefonbog (se afsnittet

"Gemme et telefonnummer i apparatets

telefonbog og foretage opkald")

• Vælg et telefonnummer fra den telefonbog,

der fi ndes i den tilsluttede mobiltelefon

(også via sprogvalg, se afsnittet

"Mobiltelefonens telefonbog").

• Vælg et telefonnummer under historik

(se afsnittet "Ringe til et telefonnummer

under historik")

• De muligheder, der er vist her, kan også

bruges via lynvalgsmenuen (se afsnittet

"Lynvalg").

Hvis du vil indtaste og ringe til eller gemme

et telefonnummer,

skal du åbne Bluetooth-menuen.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Dial

Number" ;.

På displayet vises 20 tomme poster til indtastning

af telefonnummer.

Sådan indtaster du et telefonnummer:

Vælg det ønskede ciffer til det aktuelle

sted med tasten eller @.

Skift til et andet sted ved at trykke på

tasten eller >.

Hvis du vil ringe til et angivet telefonnummer,

skal du trykke på tasten OK B.

På displayet vises "Calling ..." (Ringer), og

det valgte telefonnummer og de lagrede

data.

219

DANSK


Bluetooth-telefonsamtale

Hvis du vil gemme det valgte telefonnummer

på en soft-touch-knappe,

skal du trykke på den ønskede softtouch-knap

6 til ; i mere end 2 sekunder.

På displayet vises kort "NUMBER SAVED"

(Nummer gemt) , og du vender tilbage til

menuen.

Bemærk!

• Du kan gemme op til 6 telefonnumre

på de 6 soft-touch-knapper.

• Hvis du gemmer et nummer på en

soft-touch-knappen, som du allerede

har gemt et nummer på, slettes det

gamle nummer automatisk.

• Hvis du ikke har angivet nogen numre,

vises kort meddelelsen "NO NUMBER

TO SAVE" (ingen numre at gemme),

når du har trykket på soft-touchknappen,

og du vender automatisk

tilbage til menuen.

Afslutte opkald

For at afslutte et opkald,

skal du trykke på soft-touch-knappen

med det røde telefonrørsymbol :.

I displayet vises "CALL ENDED" (forbindelse

afsluttet).

Omdirigering af igangværende

telefonsamtale til mobiltelefon

Samtalepartneren høres som standard over

højttalerne i bilen. Du kan også omstille en

igangværende telefonsamtale til mobiltelefonen:

Tryk på soft-touch-knappen med det

grønne telefonrørsymbol 7.

220

Displayet skifter fra "Handsfree" til

"Headset". Højttalerne i bilen deaktiveres,

og samtalepartneren omdirigeres til din

mobiltelefon. Hvis du trykker på soft-touchknappen

igen, udsendes lyden igen over

højttalerne i bilen.

ELLER:

Tryk på tænd/sluk-tasten 3 i mere

end 2 sekunder.

Bilradioen slukkes, og din samtalepartner

omdirigeres automatisk til din mobiltelefon.

Gemme et telefonnummer

i apparatets telefonbog og

foretage opkald

Apparatet har en telefonbog, hvor du kan

gemme 10 indtastninger. Hver indtastning

består af et navn og et telefonnummer. De

numre, der er lagret i apparatets telefonbog,

er til rådighed uafhængigt af den aktuelt

tilsluttede mobiltelefon.

Bemærk!

Når du nulstiller apparatet til fabriksindstillingerne,

slettes indtastningerne

i apparatets telefonbog!

Lagring af telefonnummer

For at lagre en ny indtastning i apparatets

telefonbog,

skal du åbne Bluetooth-menuen.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Radio

Phonebook" 8.


Tryk på soft-touch-knappen "Add New"

6.

På displayet vises 20 tomme poster til indtastning

af navn.


Bemærk!

Hvis der allerede fi ndes 10 indtastninger,

vises kort meddelelsen "RADIO

PBK MEMORY FULL" (Hukommelsen

i apparatets telefonbog fuld). Før du

kan gemme fl ere indtastninger, skal du

slette eksisterende indtastninger.

Her kan du nu indtaste navnet på indtastningen

med op til 20 tegn:

Vælg de ønskede bogstaver til det aktuelle

sted med tasten eller @.

Skift til et andet sted ved at trykke på

tasten eller >.

Når du har indtastet hele navnet,

skal du trykke på tasten OK B.

På displayet vises 20 tomme poster til indtastning

af telefonnummer. Nu kan du indtaste

telefonnummeret:

Vælg det ønskede ciffer til det aktuelle

sted med tasten eller @.

Skift til et andet sted ved at trykke på

tasten eller >.

Når du har indtastet hele telefonnummeret,

skal du trykke på tasten OK B.

På displayet vises kort meddelelsen "ENTRY

SAVED" (indtastnings gemt).

Telefonopkald

For at ringe til et telefonnummer i apparatets

telefonbog,

skal du åbne Bluetooth-menuen.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Radio

Phonebook" 8.

Tryk

;.

på soft-touch-knappen "View"

Bluetooth-telefonsamtale

Indtastningerne i apparatets telefonbog

vises.

Vælg den ønskede indtastning med

tasten eller @ eller soft-touch-


knappen ; eller 9.

Tryk på tasten OK B eller på softtouch-knappen

"OK" :.

På displayet vises "Calling ..." (Opkald) og

den valgte postering i telefonbogen.

Redigering af indtastning

For at redigere en indtastning i apparatets

telefonbog,

skal du åbne Bluetooth-menuen.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Radio

Phonebook" 8.

Tryk på soft-touch-knappen "Edit

Entry" 7.

Indtastningerne i apparatets telefonbog vises.

Vælg den ønskede indtastning med

tasten eller @ eller soft-touch-


knappen ; eller 9.

Tryk på tasten OK B eller på softtouch-knappen

"OK" :.

Nu kan du redigere indtastningens navn:

Tryk i givet fald på tasten

for at vælge et sted.

eller >,

Vælg de ønskede bogstaver til det aktuelle

sted med tasten eller @.

Når du har redigeret navnet,

skal du trykke på tasten OK B.

Nu kan du redigere telefonnummeret:

Tryk i givet fald på tasten

for at vælge et sted.

eller >,

221

DANSK


Bluetooth-telefonsamtale

Vælg det ønskede ciffer til det aktuelle

sted med tasten eller @.

Når du har redigeret telefonnummeret,

skal du trykke på tasten OK B.

På displayet vises kort meddelelsen "ENTRY

SAVED" (indtastnings gemt).

Sletning af indtastninger

Hvis du vil slette eksisterende indtastninger

i apparatets telefonbog,

skal du åbne Bluetooth-menuen.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Radio

Phonebook" 8.

Hvis du vil slette alle indtastninger i apparatets

telefonbog,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Delete All" 9.

Tryk på soft-touch-knappen "Yes" 6.

På displayet vises teksten "DELETED ALL

CONTACTS" (Alle indtastninger slettet)

kort.

ELLER:

Tryk på soft-touch-knappen "No" 7

for at bevare alle indtastninger og returnere

til menuen.

Hvis du vil slette en bestemt indtastning i

apparatets telefonbog,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Delete" :.

Indtastningerne i apparatets telefonbog vises.

Vælg den ønskede indtastning med

tasten eller @ eller soft-touchknappen

; eller 9.

222

Tryk på tasten OK B eller på softtouch-knappen

"OK" :.

I displayet vises teksten "ENTRY DELETED"

(Indtastning slettet) kort.

Mobiltelefonens telefonbog

Du kan overføre telefonbogen fra den tilsluttede

mobiltelefon til apparatet, og således

kan du via apparatet vælge indtastninger

fra denne telefonbog og foretage opkald.

Bemærk!

Overførslen af telefonbogen betyder, at

indtastningerne kopieres fra mobiltelefonen

til apparatet. Mobiltelefonens

telefonbog slettes ikke i denne forbindelse.

Apparatet lagrer telefonbøger fra op til

3 mobiltelefoner med hver op til 500 indtastninger.

Hver indtastning kan indeholde

op til 4 forskellige telefonnumre, f.eks. en

persons privat- og arbejds-nr.

Overførsel af telefonbog

For at overføre telefonbogen,

skal du åbne Bluetooth-menuen.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Phonebook

Load" 6.

Overførslen af telefonbogen fra mobiltelefonen

til apparatet begynder. På displayet

vises "PHONEBOOK DOWNLOADING". Hvis

overførslen er afsluttet, vises "DOWNLOAD

COMPLETE", hvis overførslen ikke er gennemført,

vises "DOWNLOAD FAILED".

Bemærk!

• Alt efter hvor stor telefonbogen er,

kan overførslen tage et stykke tid.


• Hvis du overfører en fjerde telefonbog

til apparatet, overskrives i apparatet

telefonbogen fra den mobiltelefon,

som ikke har været sluttet til apparatet

i længst tid. Mastertelefonens

telefonbog bevares altid.

• Hvis overførslen af telefonbogen bliver

afbrudt, f.eks. fordi apparatet bliver

slukket, skal du starte forfra. De

data, der blev overført før afbrydelsen,

er ikke tilgængelige.

• Du kan afbryde en igangværende

overførsel af en telefonbog ved at trykke

på tasten NEXT 2, så længe teksten

"Phonebook Downloading" vises

på displayet. Hvis displayet allerede

igen er skiftet til at vise den aktuelle

lydkilde, skal du vælge en Bluetoothfunktion,

du kan f.eks. åbne menuen

Bluetooth. Meddelelsen "Phonebook

Downloading" vises da igen.

Hentning af en indtastning fra

telefonbogen

Bemærk!

Det er kun telefonbogen fra den aktuelt

tilsluttede mobiltelefon, der er til rådighed,

såfremt denne telefonbog allerede

er overført til apparatet. Ellers vises

meddelelsen "LIST NOT AVAILABLE"

(Liste ikke tilgængelig), når telefonbogen

åbnes.

For at ringe til et nummer fra mobiltelefonens

telefonbog,

skal du åbne Bluetooth-menuen.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Mobile

Phonebook" 7.

Bluetooth-telefonsamtale

Begyndelsesbogstaverne for indtastningerne

i apparatets telefonbog vises.

Bemærk!

Du kan i valgmenuen til enhver tid gå

tilbage til det overordnede niveau ved

at trykke på tasten > og derefter re-


turnere til Bluetooth-menuen.

Vælg det ønskede begyndelsesbogstav

med tasten eller @ eller soft-


touch-knappen ; eller 9.

Tryk på tasten OK B eller på softtouch-knappen

"OK" :.

Indtastningerne med det valgte begyndelsesbogstav

vises.

Vælg den ønskede indtastning med

tasten eller @ eller soft-touch-


knappen ; eller 9.

Tryk på tasten OK B eller på softtouch-knappen

"OK" :.

For den udvalgte indtastningen vises de

tilgængelige numre. Det første nummer er

valgt.

Vælg det ønskede nummer med tasten

eller @ eller soft-touch-knappen


; eller 9.

Tryk på tasten OK B eller på softtouch-knappen

"OK" :.

Der ringes op. På displayet vises "Calling..."

og navnet på indtastningen.

Opringning til indtastning i

telefonbogen via stemmevalg

For at udnytte stemmevalg skal din mobiltelefon

understøtte denne funktion, og funktionen

skal være aktiveret i mobiltelefonen.

223

DANSK


Bluetooth-telefonsamtale

Hvis du vil ringe op til et telefonnummer via

stemmevalg,

skal du åbne Bluetooth-menuen.

Tryk på tasten NEXT 2.

Hold soft-touch-knappen "Dial Number"

; nede i længere end 2 sekunder.

Stemmestyringen er aktiv. I displayet vises

"SPEAK NOW" (Tal nu).

Bemærk!

Hvis meddelelsen "VOICE DIAL LINK

FAILED" (Opkald via stemmevalg mislykkedes)

vises kort i displayet i stedet,

understøtter mobiltelefonen ikke

stemmevalg, eller funktionen er ikke

aktiveret. Du returnerer automatisk til

menuen.

Sig stemmevalgsnavnet på den ønskede

indtastning.

Der ringes op.

Bemærk!

• Du kan afbryde stemmestyring ved

at trykke på soft-touch-knappen

med det røde telefonsymbol :. På

displayet vises meddelelsen "VOICE

DIAL LINK NOT ACTIVE" kort, og du

returnerer til menuen.

• Stemmestyringens funktion afhænger

af den tilsluttede mobiltelefon.

Hvis du ikke siger stemmevalgsnavnet

hurtigt nok, eller hvis det sagte

navn ikke genkendes, vises meddelelsen

"VOICE DIAL NOT ACTIVE" kort

på displayet, og du returnerer til menuen.

224

Ringe til et telefonnummer

under historik

Mobiltelefonens historik downloades automatisk,

når Bluetooth-forbindelsen er blevet

etableret. Følgende numre er lagret i

mobiltelefonens historik:

• Valgte numre

• Numrene på modtagne opkald

• Numrene på ubesvarede opkald

For at ringe til et af disse numre,

skal du åbne Bluetooth-menuen.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Call


History" :.

Tryk på den relevante soft-touch-knap

for en af følgende funktioner:

• "Received Calls" 6: Modtagne opkald

• "Missed Calls" 7: Mistede opkald

• "Dialed Calls" ;: Valgte numre

indtastningerne på den tilsvarende liste

vises.

Bemærk!

Du kan forlade valgmenuen igen ved at

trykke på tasten >.

Vælg den ønskede indtastning med

tasten eller @ eller soft-touch-


knappen ; eller 9.

Tryk på tasten OK B eller på softtouch-knappen

"OK" :.

Der ringes op. På displayet vises "Calling..."

og navnet på indtastningen.


Lynvalg

Med lynvalgfunktionen får du direkte adgang

til apparatets egen telefonbog, den

overførte telefonbog fra mobiltelefonen,

historiklisterne, stemmevalg og de telefonnumre,

der er gemt på soft-touch-knapper.

For at udnytte lynvalg,

skal du holde tasten NEXT 2 nede i

mere end 2 sekunder.

Følgende funktioner vises i lynvalgmenuen

og kan vælges ved at trykke på den relevante

soft-touch-knap:"Dialed Calls" 6: Valgte numre

"Received Calls" 7: Modtagne opkald

"Missed Calls" 8: Mistede opkald

"Radio Phonebook" ;: Apparatets telefonbog

"Mobile Phonebook" :: Telefonbogen,

som er overført fra mobiltelefonen

"Dial Number" 9: Indtast nummer

Bemærk!

• Hvis du vil forlade lynvalgmenuen

uden at vælge en funktion, skal du

trykke på tasten OK B.

• Hvis der ikke er tilsluttet nogen mobiltelefon,

vises meddelelsen "DEVICE

NOT CONNECTED", når der vælges

en funktion.

For at vælge et nummer fra en af telefonbøgerne

hhv. fra en af listerne i historikken,

skal du trykke på den relevante softtouch-knap.

Bemærk!

• Du kan forlade valgmenuen igen ved

at trykke på tasten >.

• Hvis du har valgt "Mobile Phonebook",

skal du først vælge det ønskede be-Bluetooth-telefonsamtale

gyndelsesbogstav og derefter den

ønskede indtastning i telefonbogen.

Vælg den ønskede indtastning eller det

ønskede nummer med tasten eller

@ eller med soft-touch-knappen ;

eller 9.

Tryk på tasten OK B eller på softtouch-knappen

"OK" :.

For at indtaste og ringe til et telefonnummer,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Dial Number" 9 og indtaste nummeret

som beskrevet i afsnittet "Aktivering

af opkald (DIAL NEW)".

Hvis du vil ringe op til et telefonnummer via

stemmevalg,

skal du holde soft-touch-knappen "Dial

Number" 9 nede i mere end 2 sekunder.

Stemmestyringen er aktiv. På displayet vises

"SPEAK NOW".

Sig stemmevalgsnavnet på den ønskede

indtastning.

Hvis du vil ringe op til et nummer, der er

gemt på en soft-touch-knap,

skal du trykke på tasten NEXT 2.

De numre, der er gemt på soft-touch-knapperne,

vises (kun de sidste 10 cifre).

Tryk på soft-touch-knappen 6 til ;,

på hvilken det ønskede nummer er

gemt.

Der ringes op. På displayet vises "Calling..."

og navnet på indtastningen.

225

DANSK


Bluetooth-telefonsamtale Lyd

Ændring af PIN-kode

Hvis du vil forbinde en mobiltelefon med bilradioen,

skal du indtaste PIN-kode "1234".

Men du kan også ændre denne PIN-kode:

Åbn Bluetooth-menuen.

Tryk på soft-touch-knappen "Pin Edit"

7.

Nu kan du indtaste den nye PIN-kode:

Vælg det ønskede ciffer til det aktuelle

sted med tasten eller @.

Skift til et andet sted ved at trykke på

tasten eller >.

Når du har indtastet hele PIN-koden,

skal du trykke på tasten OK B.

Den nye PIN-kode gemmes. På displayet

vises kort meddelelsen "PIN SAVED" (PINkode

gemt).

Redigering af Bluetooth-navn

Apparatet identifi ceres af andre Bluetoothapparater

ved hjælp af sit Bluetoothnavn.

Bluetooth-navnet er som standard

"BLAUPUNKT SM". Du kan ændre dette

navn på følgende måde:

Åbn Bluetooth-menuen.

Tryk på soft-touch-knappen "Radio

Name Edit" 9.

Nu kan du indtaste et nyt navn:

Vælg det ønskede tegn til det aktuelle

sted med tasten eller @.

Skift til et andet sted ved at trykke på

tasten eller >.

Når du har indtastet hele det nye navn,

skal du trykke på tasten OK B.

Det nye navn gemmes. På displayet vises

meddelelsen "RADIO NAME SAVED"

(Apparatnavn gemt) kort.

226

Lyd

For hver kilde (f.eks. radio, cd, cd-skifter,

AUX) kan lydindstillingerne (bas og diskant)

foretages separat. Indstillingerne for

lydstyrkefordeling (balance og fader) og for

X-BASS foretages fælles for alle lydkilder.

Bemærk!

En optimal lydindstilling opnår du,

hvis du anvender de funktioner, der

beskrives i kapitlerne "Avancerede lydindstillinger"

og "DSA – Digital Sound

Adjustment".

De funktioner, som beskrives i dette

kapitel, kan du anvende parallelt for at

tilpasse lyden til den aktuelle lydkilde

eller til den aktuelle situation. Anvend

f.eks. indstillingen til bas- og diskantniveau

for at tilpasse lydegenskaberne

til en bestemt optagelse eller musikstil

eller balance og fader for at nedsætte

afspilningslydstyrken målrettet i et område

af køretøjet.

Indstilling af basniveau (Bass)

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Tryk på soft-touch-knappen "Bass"

;.

Indstil basniveauet ved at trykke på tasten

> eller @ (ned) eller >

og @ (op).

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.


Indstil diskantniveau (Treble)

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Tryk på soft-touch-knappen "Treble"

6.

Indstil diskantniveauet ved at trykke på

tasten > eller @ (ned) eller

> og @ (op).

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Indstilling af lydstyrkefordeling

venstre/højre ( Balance)

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Tryk på soft-touch-knappen "Balance"

7.

Indstil lydstyrkefordelingen højre/venstre

ved at trykke på tasten > eller

@ (ned) eller > og @ (op).

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Indstilling af lydstyrkefordeling

for/bag ( Fader)

Lyd


Bemærk!

Denne indstilling er ikke tilgængelig,

når Crossover-tilstand er aktiveret (se

kapitlet "Avancerede lydindstillinger i

Crossover-tilstand").

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Tryk på soft-touch-knappen "Fader"

8.

Indstil lydstyrkefordelingen for/bag

ved at trykke på tasten > eller

@ (ned) eller > og @ (op).

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

X-Bas s

Med X-Bass kan du forøge bassen ved lav

lydstyrke. Den valgte X-Bass-indstilling gælder

for alle lydkilder.

Du kan vælge mellem 5 X-Bass-frekvenser

mellem 32 Hz og 80 Hz og indstille den

valgte frekvens til et niveau mellem 0 (ingen

X-Bass-forøgelse) og 6 (maks.).

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Tryk på soft-touch-knappen "X-Bass"

:.

227

DANSK


Lyd Avancerede lydindstillingerVælg X-Bass-frekvens ved at trykke på

tasten eller >.

Indstil X-Bass-niveauet ved at trykke på

tasten eller @.

Avancerede lydindstillinger

Du kan tilslutte en subwoofer og en centerhøjttaler

(Centerspeaker ) til dette apparat.

Hvis du i Normal-tilstand (Crossover-til-

Når indstillingen er foretaget,

stand er ikke aktiveret) vil optimere lyden

skal du trykke på tasten OK B, indtil til brug af subwoofer og centerhøjttaler,

det ønskede menuniveau for yderligere kan du

indstillinger vises, eller lukke menuen • indstille et high pass-fi lter til hver af

helt.

de forreste og bageste højttalere (kanaler).

• indstille et high pass-fi lter, faseforskydningen

og niveauet for centerhøjttaleren.

• indstille et low pass-fi lter, et Subsonicfi

lter, faseforskydningen og niveauet

for subwooferen.

Til high pass- og low pass-fi ltre har du følgende

indstillingsmuligheder:

• Frequency : Vælg grænsefrekvensen,

indtil de lavere frekvenser (high pass)

eller de højere frekvenser (low pass)

skal blokeres. Kun frekvenser, som ligger

over grænsefrekvensen (high pass)

og under grænsefrekvensen (low pass),

sendes videre til højttalerne.

• Slope : Indstil fi lterets dæmpning. En

høj værdi sørger for en stejl fi lterfl anke

og dermed for en skarp adskillelse

mellem blokerede og videresendte frekvenser.

En lav værdi sørger for en blød

adskillelse og dermed for en gradvis

overgang fra blokeret til videresendte

frekvenser. Til dæmpningen står indstillingerne

"Flat" og 12, 18 eller 24

dB/Oct til rådighed.

• Characteristics : Vælg fi lterets karakter.

Du kan vælge mellem

indstillingerne"Bessel", "Butterworth"

og "Chebychev".

228


Avancerede lydindstillinger

Faseforskydningen kan indstilles til 0° eller hæve eller mildne basgengivelsen gennem

180° (inverteret fase) for centerhøjttaleren subwooferen.

og/eller subwooferen, hvis frekvenser elimineres

af interferens i overgangsområdet

mellem de forskellige højttalere.Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Indstilling af high pass-fi lter for Tryk på tasten NEXT 2.

de forreste/bageste kanaler Tryk på soft-touch-knappen "Sub Out"

Hvis du vil indstille high pass-fi lteret for de 8.

forreste og de bageste højttalere, Tryk på soft-touch-knappen "Gain" 6.

skal du trykke på tasten MENU A.

Vælg den ønskede indstilling ved at

Tryk på soft-touch-knappen "Audio trykke på tasten > eller @ (ned)

Settings" 6.

og > eller @ (op).

Tryk på tasten NEXT 2.

Når indstillingen er foretaget,

Tryk på soft-touch-knappen "High Pass

Front" 6 for det forreste og på "High

Pass Rear" 7 for det bageste high

pass-fi lter.

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

På displayet vises indstillingsmulighederne

"Frequency" 6 (fra 40 Hz til 1000 Hz),

"Slope" 7 og "Characteristics" 8 hver

især med de aktuelle indstillinger.

Indstilling af subwooferens

faseforskydning

Tryk på tasten MENU A.Tryk på den relevante soft-touch-knap.

Vælg den ønskede indstilling ved at

trykke på tasten > eller @ (ned)Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Tryk på tasten NEXT 2.

og > eller @ (op).

Tryk på soft-touch-knappen "Sub Out"

Når indstillingen er foretaget,

8.

skal du trykke på tasten OK B, indtil Tryk på soft-touch-knappen "Phase"

det ønskede menuniveau for yderligere 7.

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Vælg den ønskede indstilling ved at

trykke på tasten > eller @ og

Indstilling af subwoofer

> eller @.

Når indstillingen er foretaget,

Indstil subwooferniveauet

Du kan indstille en forøgelse eller sænkning

af lydstyrken for den tilsluttede subwoofer

(fra –10 dB til +10 dB) og dermed frem-

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

229

DANSK


Avancerede lydindstillinger

Indstilling af high pass-fi lter til

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

subwooferen

Settings" 6.

Afstem denne indstilling med frekvensom- Tryk på tasten NEXT 2.

rådet og mulighederne i subwooferen. Læs

også om dette i dokumentationen til subwooferen.

Tryk på tasten MENU A.Tryk på soft-touch-knappen "Sub Out"

8.

Tryk på soft-touch-knappen "Subsonic"

;.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

På displayet vises indstillingsmulighederne

"Frequency" 6 (fra 20 Hz til 100 Hz) og "Q

Tryk på tasten NEXT 2.

Factor" 7 (kvalitetsfaktor fra 0,5 fra 2,0)

Tryk på soft-touch-knappen "Sub Out" hver især med de aktuelle indstillinger.

8.

Tryk på den relevante soft-touch-knap.

Tryk på soft-touch-knappen "Lowpass" Vælg den ønskede indstilling ved at

:.

trykke på tasten > eller @ (ned)

På displayet vises indstillingsmulighederne og > eller @ (op).

"Frequency" 6 (fra 40 Hz til 1000 Hz), Når indstillingen er foretaget,

"Slope" 7 og "Characteristics" 8 hver skal du trykke på tasten OK B, indtil

især med de aktuelle indstillinger.

det ønskede menuniveau for yderligereTryk på den relevante soft-touch-knap.

Vælg den ønskede indstilling ved at

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

trykke på tasten > eller

og > eller @ (op).

@ (ned)

Indstilling af centerhøjttaler

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Indstilling af niveau for

centerhøjttaleren

Du kan indstille en forøgelse eller sænkning

af lydstyrken for den tilsluttede centerhøjttaler

(fra –10 dB til +10 dB) og dermed

Indstilling af subsonic-fi lter til

subwooferen

For at undgå forstyrrelser fra ekstremt

fremhæve eller mildne afspilningen gennem

centerhøjttaleren.

Tryk på tasten MENU A.

dybe frekvenser kan du også indsætte sub- Tryk på soft-touch-knappen "Audio

sonic-fi lteret for at begrænse apparatets Settings" 6.

frekvensgang nedad. Med indstillingen af

subsonic-fi lteret undertrykkes alle frekvenser

under den indstillede frekvens.

Tryk på tasten MENU A.
Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Center"

;.

Tryk på soft-touch-knappen "Gain" 6.

230


Avancerede lydindstillinger

Indstil det ønskede niveau ved at trykke På displayet vises indstillingsmulighederne

på tasten > eller @ (ned) eller "Frequency" 6 (fra 40 Hz til 10 000 Hz),

> og @ (op).

"Slope" 7 og "Characteristics" 8 hver

Når indstillingen er foretaget,

især med de aktuelle indstillinger.

skal du trykke på tasten OK B, indtil Tryk på den relevante soft-touch-knap

det ønskede menuniveau for yderligere ;.

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Vælg den ønskede indstilling ved at

trykke på tasten > eller @ (ned)

Indstilling af centerhøjttalerens

faseforskydning

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

og > eller @ (op).

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Center"

;.

Avancerede lydindstillinger i

Crossover-tilstand

Tryk på soft-touch-knappen "Phase" I Crossover-tilstand afspilles de høje fre-

7.

kvenser (diskant) gennem de forreste ka-

Vælg den ønskede indstilling ved at

trykke på tasten > eller @ og

> eller @.

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

naler, de mellemste frekvenser (mellemtoner)

gennem de bageste kanaler og de

dybe frekvenser (bas) gennem en tilsluttet

subwoofer. For diskant, mellemtoner og

bas kan du indstille niveauet (fra –10 dB til

+10 dB) samt et high pass-, et low pass-, og

et subsonic-fi lter.

helt.

Aktivering/deaktivering af Crossovertilstand

Indstilling af high pass-fi lter for

centerhøjttaleren

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Tryk på tasten NEXT 2.

Bemærk!

Hvis du har aktiveret Crossover-tilstanden,

tilpasses DSA-indstillingsmulighederne

til equalizeren og lydstilen.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere

Crossover-tilstand,

Tryk på soft-touch-knappen "Center" skal du trykke på tasten MENU A.

;.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Highpass"

;.

Tryk på soft-touch-knappen "Various

Settings" ;.

231

DANSK


Avancerede lydindstillinger

Tryk på soft-touch-knappen "Crossover"

7 for at aktivere Crossover-tilstanden

eller på "Normal" 6 for at deaktivere

Crossover-tilstanden.

Soft-touch-knappen med den valgte indstilling

vises på lys baggrund.

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Indstilling af diskant

Du kan indstille niveauet og et high pass-fi lter

for afspilningen af diskant.

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Tweeter"

6.

På displayet vises valgmulighederne

"HighPass" (High pass-fi lter), "Phase"

(Faseforskydning) og "Gain" (Niveau).

Hvis du vil indstille high pass-fi lteret,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Highpass" ;.

På displayet vises indstillingsmulighederne

"Frequency" 6 (fra 225 Hz til 10 000 Hz),

"Slope" 7 og "Characteristics" 8 hver

især med de aktuelle indstillinger.

Tryk på den relevante soft-touch-knap.

Vælg den ønskede indstilling ved at

trykke på tasten > eller @ (ned)

og > eller @ (op).

Tryk på tasten OK B.

232

Hvis du vil indstille faseforskydningen,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Phase" 7.

Indstil den ønskede værdi ved at trykke

på tasten > eller @ og > eller

@.

For at indstille niveauet,

tryk på soft-touch-knappen "Gain" 6.

Indstil det ønskede niveau ved at trykke

på tasten > eller @ (ned) eller

> og @ (op).

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Indstilling af mellemtoner

Du kan indstille niveauet og et frekvensområde

for afspilningen af mellemtoner.

Frekvensområdet for mellemtoner kan du

begrænse med et high pass-fi lter og et low

pass-fi lter. Med high pass-fi lteret fastlægges

den nederste grænsefrekvens, med low

pass-fi lteret den øverste grænsefrekvens.

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "MidRange"

7.

På displayet vises valgmulighederne

"HighPass" (high pass-fi lter), "LowPass"

(low pass-fi lter), "Phase" (fasefordeling) og

"und "Gain" (niveau).


Hvis du vil indstille high pass- og low passfi

lteret,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"HighPass" ; (high pass-fi lter) og

"LowPass" : (low pass-fi lter).

På displayet vises indstillingsmulighederne

"Frequency" 6 (HighPass: 40 Hz –

10 000 Hz, LowPass: 225 Hz – 10 000 Hz),

"Slope" 7 og "Characteristics" 8 hver

især med de aktuelle indstillinger.

Tryk på den relevante soft-touch-knap.

Vælg den ønskede indstilling ved at

trykke på tasten > eller @ (ned)

og > eller @ (op).

Tryk på tasten OK B.

Hvis du vil indstille faseforskydningen,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Phase" 7.

Indstil den ønskede værdi ved at trykke

på tasten > eller @ og > eller

@.

For at indstille niveauet,

tryk på soft-touch-knappen "Gain" 6.

Indstil det ønskede niveau ved at trykke

på tasten > eller @ (ned) eller

> og @ (op).

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Avancerede lydindstillinger

Indstilling af bas

For gengivelsen af bas via subwooferen kan

du indstille niveauet, et low pass-fi lter og

subsonic-fi lteret.

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Woofer"

;.

På displayet vises valgmulighederne "Subsonic"

(subsonic-fi lter), "LowPass" (low

pass-fi lter) og "Gain" (niveau).

Hvis du vil indstille subsonic-fi lteret,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Subsonic" ;.

På displayet vises indstillingsmulighederne

"Frequency" 6 (fra 20 Hz til 100 Hz) og "Q

Factor" 7 (kvalitetsfaktor fra 0,5 fra 2,0)

hver især med de aktuelle indstillinger.

Tryk på den relevante soft-touch-knap.

Vælg den ønskede indstilling ved at

trykke på tasten > eller @ (ned)

og > eller @ (op).

Tryk på tasten OK B.

Hvis du vil indstille low pass-fi lteret,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Lowpass" :.

På displayet vises indstillingsmulighederne

"Frequency" 6 (fra 40 Hz til 1000 Hz),

"Slope" 7 og "Characteristics" 8 hver

især med de aktuelle indstillinger.

Tryk på den relevante soft-touch-knap.

233

DANSK


Avancerede lydindstillinger DSA – Digital Sound Adjustment234

Vælg den ønskede indstilling ved at

trykke på tasten > eller @ (ned)

og > eller @ (op).

Tryk på tasten OK B.

Hvis du vil indstille faseforskydningen,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Phase" 7.

Indstil den ønskede værdi ved at trykke

på tasten > eller @ og > eller

@.

For at indstille niveauet,

tryk på soft-touch-knappen "Gain" 6.

Vælg den ønskede indstilling ved at

trykke på tasten > eller @ (ned)

og > eller @ (op).

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

DSA – Digital Sound

Adjustment

Dette apparat er udstyret med en anordning

til digital klangkalibrering (DSA-Digital

Sound Adjustment).

Til det formål er der tre selvkalibrerende

brugerequalizere (equalizer 1 – 3) til rådighed.

Hver enkelt bruger-equalizer består

af en 7-bånds equalizer, der giver dig

mulighed for at vælge én ud af 61 frekvenser

individuelt for hvert bånd (fra 20 Hz til

20 000 Hz).

Equalizerne 1 – 3 kan kalibreres automatisk

med den kalibreringsmikrofon, der følger

med.

De automatisk beregnede værdier i equalizeren

kan også ændres manuelt.

Lyden kan optimeres yderligere ved hjælp af

den dynamiske kørestøjsmaskering (DNC)

og den virtuelle højttalerpositionering.

Automatisk kalibrering af

equalizeren

Du kan kalibrere de tre equalizere 1 – 3

separat. Du kan således foretage kalibreringer

til forskellige situationer, f.eks. en

kalibrering, som optimerer equalizer-indstillingerne

for føreren, eller en kalibrering,

som giver det bedste kompromis for fører

og passager.

Den automatiske kalibreringsfaser

Kalibreringen er opdelt i fl ere faser:

• I den første fase høres målestøj i ca. 5

til 10 sekunder, der langsomt bliver højere.

Denne støjtone måles for at fi nde

referencestøjniveauet. Fasens varighed

afhænger af bilens højttalerudstyr.


• Den anden fase (ca. 20 sekunder) er

opdelt i fi re målesekvenser på hver især

ca. 5 sekunder. I hver målesekvens kalibreres

en bestemt del af equalizerfrekvenserne.

Der høres i hver sekvens en

jævn støj. Støjens tonehøjde adskiller

sig fra sekvens til sekvens, da der måles

forskellige frekvenser.

I Normal-tilstand gennemløbes den anden

faste; første gang via de forreste højttalere;

anden gang via de bageste højttalere;

og tredje gang via centerhøjttaleren. Hele

kalibreringen varer derfor op til ca. 70 sekunder.

Bemærk

Hvis der eksempelvis ikke er tilsluttet

nogen centerhøjttaler, høres i de sidste

20 sekunder af kalibreringen ikke

nogen målestøj. Kalibreringen er dog

fortsat i gang.

I Crossover-tilstand fi nder den anden fase

kun sted én gang via alle tilsluttede højttalere.

Kalibreringen varer derfor kun op til

ca. 30 sekunder.

Positionering af kalibreringsmikrofonen

under kalibreringen

For at opnå et optimalt resultat for en bestemt

situation, skal du under kalibreringen

placere mikrofonen på den pågældende position

i køretøjet, f.eks.:

• Hvis du vil kalibrere en equalizer for

føreren, skal du anbringe kalibreringsmikrofonen

skiftevis i nærheden af det

sted, hvor førerens højre og venstre øre

ville befi nde sig, hvis føreren sad på førersædet.

• Hvis du vil kalibrere en equalizer for føreren

og forsædepassageren, skal du

anbringe kalibreringsmikrofonen i nær-

DSA – Digital Sound Adjustment

heden af det sted, hvor hhv. førerens

og forsædepassagerens hoved ville befi

nde sig, hvis de sad i bilen.

Bemærk!

I forbindelse med kalibreringen bør du

selv sætte dig et sted i bilen, hvor du

kan bevæge kalibreringsmikrofonen

frem og tilbage mellem de ønskede målepositioner.

Placeringen af kalibreringsmikrofonen skal

under kalibreringen bevares for hver fase

eller for hver målesekvens:

• I den første fase (bestemmelse af referencestøjniveauet)

skal kalibreringsmikrofonen

placeres i hovedhøjde over

førersædet.

• I den anden fase (kalibrering af equalizer-frekvenser)

skal kalibreringsmikronen

placeres ved de ønskede punkter

for hver målesekvens.

Hvis du f.eks. vil kalibrere equalizerindstillingen

for fører og forsædepassager,

skal du i hver af målesekvens på 5 sekunder

holde kalibreringsmikrofonen

først ved den tænkte placering af førerens

hoved og efter ca. 2 sekunder

skifte til den tænkte placering af forsædepassagerens

hoved. Skiftet fra en sekvens

til den næste kan du hører på den

ændrede tonehøjde af målestøjen.

Ved indregistrering i Normal-tilstand

skal du huske, at der følger i alt 12 målesekvenser

efter hinanden.

Start af kalibrering

Til kalibreringen skal ske i rolige omgivelser.

Fremmede lyde forvrænger måleresultatet.

Vinduer, døre og soltag skal være lukket under

kalibreringen, ligesom bilens motor skal

være slukket.

235

DANSK


DSA – Digital Sound Adjustment

FARE!

Den målestøj, der registreres under

kalibreringen, kan også opfattes som

høj og ubehagelig og kan virke irriterende

under kørsel.

Start aldrig kalibreringen under kørsel.

Bemærk!

• Hvis du oplever målestøjen som

for høj og ubehagelig, kan du til enhver

tid afbryde den automatiske

kalibrering ved at trykke på softtouch-knappen

"BRK" 9. På displayet

vises kortvarigt meddelelsen

"BREAK, og du returnerer til menuen.

Equalizerindstillingerne ændres ikke.

• Udstrålingen fra højttalerne må ikke

blive hæmmet af nogen genstande.

Alle højttalere skal være sluttet til.

Kalibreringsmikrofonen skal være tilsluttet

på apparatet, kalibreringen af

equalizeren bør ske før DNC-kalibreringen.

For at kalibrere en equalizer,

skal du trykke på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Tryk på soft-touch-knappen "DSA" 9.

I displayet vises DSA-menuen.

Tryk på soft-touch-knappen "User


equalizer" 6.

Tryk på soft-touch-knappen for den

equalizer (equalizer 1 – 3), som du vil

kalibrere.

Tryk på soft-touch-knappen "Adjust"

9.

Tryk på soft-touch-knappen "Auto L=R"

6, hvis du senere ønsker at efterju-

236

stere de kalibrerede værdier samtidig

for både højre og venstre kanal.

ELLER:

Tryk på soft-touch-knappen "Auto L#R"

;, hvis du senere ønsker at efterjustere

de kalibrerede værdier individuelt

for hhv. højre og venstre kanal.

På displayet vises "PLACE MICRO", og

en Countdown tæller ned fra "5" til "0".

Anbring kalibreringsmikrofonen for første

fase i kalibreringen.

Efter nedtællingen foregår kalibreringen.

På displayet vises skiftevis "ADJUSTING"

og "SILENCE PLEASE!" (Kalibrering – vent

venligst ...!) vises.

Når kalibreringen af afsluttet, vises meddelelsen

"ADJUSTMENT OK" kort, og du vender

tilbage til menuen.

Bemærk!

• Hvis kalibreringen ikke lykkedes, vises

meddelelsen "ADJUSTMENT FAILED

– Check Microphone/Speaker" kort

på displayet. Gentag kalibreringen.

Kontrollér, om kalibreringsmikrofornen

er tilsluttet.

• Du kan gentage den automatiske kalibrering

af den sidst valgte equalizer

og gentage med den sidst valgte indstilling

"Auto L=R" eller "Auto L#R",

idet du trykker på tasten MENU A

og åbner menuen, og derefter holder

soft-touch-knappen "Audio Settings"

6 inde i mere end 2 sekunder. Den

automatiske kalibrering starter derefter

med Countdown. Hvis equalizeren

er deaktiveret, vises i stedet kort

meddelelsen "Plz select equalizer"

(Vælg equalizer). Fortsæt derefter

som beskrevet i dette afsnit.


Manuel indstilling af equalizeren

Hvis du vil indstille en equalizer manuelt,

skal du trykke på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Tryk på soft-touch-knappen "DSA" 9.

I displayet vises DSA-menuen.

Tryk på soft-touch-knappen "User


equalizer" 6.

Tryk på soft-touch-knappen for den

equalizer (equalizer 1 – 3), som du vil

indstille.

Tryk på soft-touch-knappen "Adjust"

9.

Tryk på soft-touch-knappen "Manual

L=R" 7, hvis du vil indstille den samme

værdi for højre og venstre kanal.

ELLER:

Tryk på soft-touch-knappen "Manual L

# R" , hvis du vil indstille individuelle

værdier for højre og venstre kanal.

I Normal-tilstand har du afhængigt af indstillingen

"Manual L=R" eller "Manual L#R"

følgende indstillingsmuligheder:

Manual L=R Manual L#R

Forreste højttaler:

Front Left 6

Front EQ 6

Front Right 7

Bageste højttaler:

Rear EQ ;

Rear Left ;

Rear Right :

Mellemtonehøjttaler:

Center 7 Center 8


DSA – Digital Sound Adjustment

Tryk på soft-touch-knappen til den højttaler,

hvor du vil foretage equalizerindstillinger.

Bemærk!

• I Crossover-tilstand kan du ikke vælge

mellem de forreste og bageste højttalere

og centerhøjttalere.

• Hvis du vælger indstillingen "Manual

L=R", foretager du equalizerindstillingerne,

som beskrives i det følgende,

fælles for alle højttaleranlæg.

• Hvis du vælger indstillingen "Manual

L#R", kan du foretage equalizerindstillingerne

separat for højre og venstre

kanal. Tryk i den forbindelse på

soft-touch-knappen "Left" 6 eller

"Right" ;.

I den viste menu kan du vælge mellem de

første 5 equalizerbånd. Hvis du trykker på

soft-touch-knappen "Next" ;, kommer du

til den følgende menu, hvor du kan vælge

6. og 7. bånd. Du kan komme tilbage derfra,

hvis du trykke på soft-touch-knappen

"Previous" ;.

Bemærk!

Til indstilling af centerhøjttaleren

("Center") kan du kun vælge mellem

5 bånd.

Brug soft-touch-knappen til at angive

det ønskede bånd.

For hvert bånd kan du foretage følgende

indstillinger individuelt:

• "Frequency" 6: Vælg en frekvens mellem

20 Hz og 20 000 Hz får båndet.

• "Gain" 7: Indstil niveauet til båndet på

mellem –10 db og +10 db.

• "Q Factor" 8: Indstil kvalitetsfaktoren

til båndet på mellem 0,1 og 10.

237

DANSK


DSA – Digital Sound Adjustment

Brug soft-touch-knappen til at angive

den ønskede indstilling.

Indstil den ønskede værdi ved at trykke

på tasten > eller @ (ned) eller

> og @ (op).

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Tænd/sluk for equalizeren

Hvis du vil aktivere en equalizer eller alle

equalizere,

skal du trykke på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Tryk på soft-touch-knappen "DSA" 9.

I displayet vises DSA-menuen.

Tryk på soft-touch-knappen "User

equalizer" 6.

Hvis du vil aktivere en af de 3 equalizere,

skal du trykke på soft-touch-knappen

for den ønskede equalizer (equalizer

1 – 3).

ELLER:

Trykke på soft-touch-knappen

"Equalizer Off" ;, hvis du vil deaktivere

equalizeren (ingen af de 3 equalizere

er aktiveret).

Nulstilling af equalizeren

Du kan nulstille alle automatisk beregnede

værdier i den valgte equalizer.

Hvis du vil nulstille en equalizer,

skal du trykke på tasten MENU A.

238

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Tryk på soft-touch-knappen "DSA" 9.

I displayet vises DSA-menuen.

Tryk på soft-touch-knappen "User


equalizer" 6.

Tryk på soft-touch-knappen for den

equalizer (equalizer 1 – 3), som du vil

nulstille.

Tryk på soft-touch-knappen "Adjust"

9.

Hold soft-touch-knappen "Clear" 8

nede i mere end 2 sekunder.

Alle indstillinger for den valgte equalizer

slettes.

Overfør equalizerindstillinger til

andre equalizere

Du kan overføre indstillingen for en equalizer

til en af de to andre equlizere.

For eksempel har du allerede foretaget eller

kalibreret indstillingen for equalizer 1

og equalizer 2. Du vil nu indstille en tredje

equalizer, men foretage indstillingen under

equalizer 1. Hvis du ikke vil miste de indstillinger,

du allerede har foretaget for equalizer

1, kan du kopiere dem til den stadig ledige

equalizer 3, før du indstiller equalizer

1 igen.

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Tryk på soft-touch-knappen "DSA" 9.

I displayet vises DSA-menuen.

Tryk på soft-touch-knappen "User

equalizer" 6.


Tryk på soft-touch-knappen til den

equalizer (equalizer 1 – 3), hvis indstillinger

du vil overføre til en anden.

Tryk i mere end 2 sekunder på softtouch-knappen

til den equalizer (equalizer

1 – 3), som du vil overføre indstillingerne

fra den aktuelt valgte equalizer

til.

På displayet vises begge equalizere, som

nu har de samme indstillinger (f.eks.

"EQ2 = EQ1", hvis indstillingerne for equalizer

1 er overført til equalizer 2).

Hvis du vil vende tilbage til menuen,

skal du trykke på tasten OK B.

Indstil niveauet for en equalizer

Afhængigt af de enkelte indstillinger kan

equalizere virke med forskellig styrke. For

hver af de 3 equalizere kan du indstille niveauet,

så den samlede lydstyrke for afspilningen

tilpasses ved brug af equalizeren.

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Tryk på soft-touch-knappen "DSA" 9.

I displayet vises DSA-menuen.

Tryk på soft-touch-knappen "User


equalizer" 6.

Tryk på soft-touch-knappen for den ønskede

equalizer (equalizer 1 – 3).

Tryk på soft-touch-knappen "Adjust"

9.

Tryk på soft-touch-knappen "EQU


Offset" 9.

Indstil det ønskede niveau ved at trykke

på tasten > oder @ (reducer)

eller > eller @ (forøg) mellem

–10 dB og +10 dB.

DSA – Digital Sound Adjustment

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Lydoptimering via virtuel

højttalerpositionering

Du kan forøge afstanden mellem de enkelte

højttaler og deres position i bilen virtuelt.

Dermed kan du optimere lyden for f.eks.

fører- eller passagersiden ved at tilpasse

de enkelte afstande til de højre og venstre

samt forreste og bageste højttalere.

Funktionsprincip

Princippet for virtuel højttalerpositionering

er baseret på, at en lyd, som kommer fra

forskellige retninger, ser ud til at komme fra

den retning, som den først kommer fra. I en

bil betyder det følgende: Hvis en lyd gengives

i alle højttalere, ser lyden ud til at komme

fra den næste højttaler, dvs. for føreren

f.eks. fra den forreste højttaler til venstre.

Hvis du vil udligne denne effekt, kan du angive

en afstand for hver højttaler. Svarende

til den indstillede afstand sker afspilningen

gennem højttalerne med minimal forsinkelse.

Indstil f.eks. en afstand på 50 cm for en

højttaler. De toner, der kommer fra denne

højttaler, når således frem til lytteren på

samme tid som lyden fra en højttaler, der

rent faktisk befi nder sig 50 cm fra lytteren,

og hvis afspilning ikke er forsinket. Hvis

begge højttalere står i hver deres retning,

ser lyden ud til at komme fra et sted mellem

de to højttalere og ikke længere fra den næste

højttaler.

239

DANSK


DSA – Digital Sound Adjustment

240

Bemærk!

Du kan også opnå en lignende effekt

ved at indstille balance og fader.

Dermed reduceres afspilningsniveauet

for de enkelte højttalere og dermed den

samlede lydstyrke for afspilningen.

Hvis du har foretaget den virtuelle højttalerpositionering

efter dine ønsker,

kan du bevare indstillingerne for balance

og fader på "0". De enkelte afstande

for højttalerne afviger i en bil kun ganske

lidt fra de egentlige lydstyrker i

højttalerne.

Brug

Funktionsprincippet, der er beskrevet

ovenfor, kan bruges på to måder:

• Du kan udligne de forskellige afstande

mellem dig selv og højttalerne til hhv.

højre og venstre.

• Du kan skabe baggrundseffekt: Selvom

både den forreste og bageste højttaler

spiller, ser afspilningen ud til at komme

forfra.

Hvis du vil udligne de forskellige afstande

mellem dig selv og højttalerne til højre og

venstre, skal du indstille en tilsvarende afstand

til den nærmeste højttaler. Hvis højttaleren

til højre f.eks. er 65 cm længere

borte end højttaleren til venstre, skal du

indstille en afstand på 65 cm for højttaleren

til venstre. Gå frem på samme måde med de

forreste højttalere.

Anvendelsen af baggrundseffekt er især en

god ide i biler, hvor f.eks. de bageste højttalere

konstruktionsmæssigt befi nder sig

tættere på føreren og passageren end de

forreste. I så fald virker lyden, som afspilles

gennem de forreste og bageste højttalere,

til at komme fra de forreste højttalere. Hvis

de bageste højttalere f.eks. ligger 30 cm

tættere føreren og passageren end de forreste,

skal du for de bageste højttalere indstille

en afstand på klart mere end 30 cm for

at opnå baggrundseffekt. De bageste højttalere

afspiller med forsinkelse, og afspilningen

lyder til at komme forfra.

Hvis du vil skabe udligning mellem de højre

og venstre højttalere samt baggrundseffekt,

skal du være opmærksom på følgende:

De afstande, som du skal indstille i en situation

for at sikre udligning mellem højre og

venstre og i en anden situation for at indstille

baggrundseffekten, lægges sammen

i en højttaler. I ovennævnte eksempel berører

det den bageste højttaler til venstre:

Du indstiller først en afstand på 65 cm for

at skabe udligning mellem højre og venstre.

Derefter skal du indstille en afstand på

mere end 30 cm for at skabe baggrundseffekt.

For den bageste højttaler til venstre

skal du således i alt indstille en afstand på

mere end 95 cm.

Aktivering/deaktivering af virtuel

højttalerpositionering

Hvis du vil aktivere eller deaktivere virtuel

højttalerpositionering automatisk,

skal du trykke på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Tryk på soft-touch-knappen "DSA" 9.

I displayet vises DSA-menuen.

Tryk på soft-touch-knappen "Channel

delay" ;.

Tryk på soft-touch-knappen "ON" (til)

eller "OFF" (fra) 6, hvis du vil aktivere

eller deaktivere virtuel højttalerpositionering.


DSA – Digital Sound Adjustment

Bemærk!

• "Right Rear" :: Afstand til bageste

Hvis du har deaktiveret virtuel højtta- højttaler til højre.

lerpositionering, kan du kun bruge soft- • "Center" 8: Afstand til midterse højttouch-knappen

"ON" 6 i menuen.

taler.

Når indstillingen er foretaget,

• "Subout" 9: Afstand til subwoofer.

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

I Crossover-tilstand kan du vælge følgende

indstillingsmuligheder:

• "Left High" 6: Afstand til venstre diskanthøjttaler.

• "Right High" ;: Afstand til højre di-

Indstil og nulstil højttalerens virtuelle

skanthøjttaler.

position

• "Left Mid" 7: Afstand til venstre mel-

Du kan indstille afstanden mellem de enkellemtonehøjttaler.te højttalere til mellem 0 og 190 cm.

• "Right Mid" :: Afstand til højre mel-Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.lemtonehøjttaler.

"Left Low" 8: Afstand til venstre bashøjttaler.

"Right Low" 9: Afstand til højre bas-

Tryk på soft-touch-knappen "DSA" 9. højttaler.

I displayet vises DSA-menuen.

Brug soft-touch-knappen til at angive

Tryk på soft-touch-knappen "Channel de ønskede indstillingsmuligheder.

delay" ;.

Indstil den ønskede værdi ved at trykke

på tasten > eller @ (ned) eller

Hvis du vil slette de aktuelle indstillinger, > og @ (op).

skal du trykke på soft-touch-knappen Når indstillingen er foretaget,

"Clear" :.

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

For at foretage indstillinger,

skal du trykke på soft-touch-knappen

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

"Adjust" ;.

I normal tilstand (Crossover-tilstand er ikke

aktiveret) kan du vælge følgende indstillingsmuligheder:

• "Left Front" 6: Afstand til forreste

højttaler til venstre.

• "Right Front" ;: Afstand til forreste

højttaler til højre.

Udskift indstilling for højre og venstre

kanal med hinanden

Hvis du udskifter indstillingerne mellem

højre og venstre kanal, kan du f.eks. overføre

en indstilling, der er optimeret til førersiden,

til passagersiden.

Tryk på tasten MENU A.

• "Left Rear" 7: Afstand til bageste højt- Tryk på soft-touch-knappen "Audio

taler til venstre.

Settings" 6.

241

DANSK


DSA – Digital Sound Adjustment DNC – Dynamic Noise Covering

Tryk på soft-touch-knappen "DSA" 9.

I displayet vises DSA-menuen.

Tryk på soft-touch-knappen "Channel

delay" ;.

Tryk på soft-touch-knappen "L-R Swap"

;.

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

242

DNC – Dynamic Noise

Covering

Dynamic Noise Covering – Dynamisk kørselsstøjmaskering

Med DNC bliver en lydstyrke, der opfattes

som behagelig, når bilen holder stille, øget

under kørsel.

Forøgelsen sker med forskellig styrke efter

frekvensområder, afhængigt af støjudviklingen

i bilen.

Således forbliver lydstyrke og lydbillede

også behageligt forståelige ved skiftende

støjudvikling. Der tages ikke højde for kortvarig

støj, som når der f.eks. køres over

skinner.

DNC-kalibrering

For at opnå en funktion, der passer til bilen,

kræves der en kalibrering via målemikrofonen.

DNC-kalibreringen skal gennemføres

efter DSA-kalibreringen. Før kalibreringen

skal kalibreringsmikrofonen monteres permanent

i nærheden af konsollen med det

vedlagte velcrobånd, dog ikke i fodrummet,

på støjende steder eller på ventilationen/

varmesystemet.

Åbningen på kalibreringsmikrofonen skal

pege i retning af kabinen. Kalibreringen skal

foregå et stille sted med slukket motor. Hold

døre, ruder og soltag lukkede, og sæt dig på

førerpladsen under kalibreringen.

Start DNC-kalibrering

Under kalibreringen lyder en støjtone, der

langsomt bliver højere, i ca. 5 til 10 sekunder.

Denne støjtone måles for at fi nde referencestøjniveauet.

Fasens nøjagtige varighed

afhænger af bilens højttalerudstyr.


FARE!

Den målestøj, der registreres under

kalibreringen, kan også opfattes som

høj og ubehagelig og kan virke irriterende

under kørsel.

Start aldrig kalibreringen under kørsel.

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Tryk på soft-touch-knappen "DSA" 9.

I displayet vises DSA-menuen.

Tryk på soft-touch-knappen "DNC" 8.

Tryk på soft-touch-knappen "Adjust"

6.

På displayet vises "PLACE MICRO", og en

Countdown tæller ned fra "5" til "0".

Efter nedtællingen foregår kalibreringen.

På displayet vises "Adjusting", og efter

vellykket afslutning af kalibreringen vises

"Adjustment OK".

Når kalibreringen er afsluttet, vises DNCmenuen

igen. Efter den første kalibrering

vises indstillingsmuligheden "Level" 7 i

menuen.

Vælg Deaktivering af DNC/

forøgelse af DNC

Du kan indstille DNC-forøgelsen, altså følsomheden

ved forøgelsen af lydstyrken og

lydbilledet, på fem trin.

"Level 1" er egnet til biler med støjende motor

og bastung musik. "Level 5" er egnet til

biler med støjsvag motor og klassisk musik.

Test selv, hvilken indstilling der er den mest

behagelige.

DNC – Dynamic Noise Covering

Bemærk

Indstillingsmuligheden er først tilgængelig

efter den første DNC-kalibrering.

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Audio

Settings" 6.

Tryk på soft-touch-knappen "DSA" 9.

I displayet vises DSA-menuen.

Tryk på soft-touch-knappen "DNC" 8.

Tryk på soft-touch-knappen "Level" 7,

indtil den ønskede indstilling "Level

OFF" (DNC fra) eller "Level 1" til "Level

5" (Forøgelse) vises.

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

243

DANSK


TMC Display

TMC til dynamiske

navigationssystemer

TMC betyder "Traffi c Message Channel". Via

TMC sendes trafi kmeldinger digitalt og kan

således anvendes af egnede navigationssystemer

til ruteplanlægningen. Bilradioen

har en TMC-udgang, hvor Blaupunkt-navigationssystemer

kan tilsluttes.

Søgningen efter TMC-informationer startes

af navigationssystemet. På displayet vises

"TMC Scan" under søgningen. Hvis der fi ndes

TMC-informationer, vises TMC-symbolet

i displayet.

Hvilke navigationssystemer der kan anvendes

sammen med din bilradio, får du at vide

hos din Blaupunkt-forhandler.

244

Indstilling af display

Indstilling af displayets lysstyrke

(Brightness)

Hvis du har tilsluttet bilradioen som beskrevet

i monteringsvejledningen, og din bil er

udstyret med en tilsvarende tilslutning, kan

du skifte mellem dag og nat på displayets

lysstyrke ved at tænde eller slukke for bilens

lys. Displayets lysstyrke kan indstilles

separat for nat og dag i trin på 1 – 16.

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Display

Settings" 7.

Menuen "Display" vises.

Tryk på soft-touch-knappen "Brightness"

6.

De aktuelle indstillinger for displayets

lysstyrke vises for nat ("Night") og dag

("Day").

Tryk på tasten eller > for at vælge

"Night" eller "Day".

Tryk på tasten eller @ for at indstille

displayets lysstyrke til nat eller

dag.

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Tilpasning af displayets

synsvinkel (Angle)

Den vinkel, i hvilken føreren betragter displayet,

er bl.a. afhængig af apparatets monteringsposition,

førerens siddeposition og

højde. Du kan optimere display-kontrasten

i forhold til din synsvinkel.


Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Display

Settings" 7.

Menuen "Display" vises.

Tryk på soft-touch-knappen "Angle"

9.

Den aktuelle indstilling af displayets kontrast

vises.

Tryk på tasten eller @ eller tasten

eller >, hvis du vil indstille displaykontrasten

på mellem –6 og +6.

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Aktivering/deaktivering af

pauseskærm (Screen Saver)

Pauseskærmen består af et billede, der

automatisk vises på displayet ca. 16 sekunder

efter sidste tastetryk. Billedet indeholder

også de vigtigste informationer om

den aktuelle lydkilde (f.eks. navnet på og

frekvensen for de indstillede radiostationer

i radiotilstand).

Hvis du trykker på en vilkårlig tast, kan du

afbryde pauseskærmen og vende tilbage til

visningen af den aktuelle lydkilde.

Bemærk!

• Pauseskærmen forsvinder, hvis der

f.eks. modtages en trafi kmelding eller

et telefonopkald.

• Så længde du har åbnet en menu, vises

pauseskærmen ikke.

• Hvis apparatet er i demo-tilstand, vises

pauseskærmen ikke.

Display

• Du kan vælge at fjerne det billede,

der er indsat til pauseskærmen fra

fabrikken, og indsætte dit eget. Læs i

den forbindelse afsnittet "Ændring af

baggrundsbillede på displayet" i dette

kapitel.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere pauseskærmen,

skal du trykke på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Display

Settings" 7.

Menuen "Display" vises.

Tryk på soft-touch-knappen "Screen

Saver" 7:

• : Pauseskærmen er aktiveret.

• : Pauseskærmen er deaktiveret.

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Ændring af baggrundsbilledet på

displayet

Du kan vælge at fjerne følgende baggrundsbilleder,

der er indsat på displayet fra fabrikken,

og indsætte dit eget:

• Baggrundsbilledet, der vises, når "AUX"

er valgt som lydkilde.

• Baggrundsbilledet i uret, når radioen er

slukket, og tændingen er slået til (læs i

den forbindelse afsnittet "Permanent

visning af klokkeslæt ved frakoblet apparat

og tændingen slået til" i kapitlet

"Clock – Klokkeslæt").

• Baggrundsbilledet på pauseskærmen

(læs i den forbindelse afsnittet

"Aktivering/deaktivering

skærm" i dette kapitel).

af pause-

245

DANSK


Display

For at dine billeder kan vises, skal de gemmes

i fi lformatet BMP. Billederne bliver

bedst gengivet, når de har formatet 270 x

96 pixel.

Billederne skal forefi ndes som fi l på et tilsluttet

USB-medie eller et isat SD-kort.

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Display

Settings" 7.

Menuen "Display" vises.

Tryk på soft-touch-knappen "SD

Browser" ;, hvis billedfi lerne fi ndes

på det isatte SD-kort, eller på "USB

Browser" :, hvis de fi ndes på det tilsluttede

USB-medie.

Når fi lerne på mediet er indlæst, vises SD-/

USB-browseren sammen med mapperne

og fi lerne på mediet som en liste.

Bemærk!

Hvis apparatet er i cd-, mp3/WMA- eller

USB-tilstand, når browseren startes,

skifter det automatisk til radiotilstand.

Hvis du vil søge efter en bestemt billedfi l eller

en undermappe i opadgående eller nedadgående

retning på listen,

skal du trykke en eller fl ere gange på

soft-touch-knapperne ; eller 9 eller

tasten eller @.

246

Bemærk!

Hvis listen indeholder mere end 4 fi ler

og undermapper, gennemgås listen

automatisk i opadgående eller nedadgående

retning, når du navigerer på

den. Når du når den øverste eller nederste

del af listen, vises pilene i softtouch-knapperne

; eller 9 kun som

omrids.

Hvis du vil vælge de markerede billedfi ler eller

åbne det markerede omrids,

skal du trykke på tasten OK B.

Hvis du vil skifte fra den aktuelle mappe til

den overordnede mappe,

skal du trykke på tasten >.

Hvis du har valgt en billedfi l, vises menuen

"Picture Download".

Hvis du vil udskifte baggrundsbilledet i uret

med den valgte billedfi l,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Clock" 6.

Hvis du vil udskifte baggrundsbilledet i lydkilden

"AUX" med den valgte billedfi l,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"AUX" 7.

Hvis du vil udskifte baggrundsbilledet på

pauseskærmen med den valgte billedfi l,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Screen Saver" ;.

Overførslen begynder, og overførselstiden

vises. Når overførslen er gennemført, eller

hvis der opstår fejl under overførslen, vender

du tilbage til SD/USB-browseren. Når

overførslen er gennemført, erstattes det

baggrundsbillede, der er indstillet fra fabrikken,

straks med den valgte billedfi l.

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

Bemærk!

Du kan altid genskabe det oprindelige

baggrundsbillede ved at gendanne fabriksindstillingerne.

Læs i den forbindelse

afsnittet "Gendannelse af fabriksindstillinger

(Norm Set)" i kapitlet

"Yderligere indstillinger".


Forstærker/Sub-Out

Du kan over de pågældende forbindelser

for bilradioen tilslutte eksterne forstærkere.

Desuden kan du tilslutte en subwoofer.

Det er vigtigt, at forstærker og subwoofer

tilsluttes som beskrevet i monteringsvejledningen.

Vi anbefaler anvendelse af skærmede produkter

fra Blaupunkt- eller Velocity-produktlinjen.

Forstærker/Sub-Out

Indstil forsinkelse for den

eksterne forstærker

Eksterne forstærkere kræver som regel lidt

tid, før de er stabiliseret efter aktivering og

sikrer en problemfri afspilning. Hvis du vil

undgå forstyrrelser under afspilningen, efter

at du har tændt for enheden, kan du indstille

en forsinkelse for afspilningen via den

eksterne forstærker på op til 7 sekunder. I

den periode er den eksterne forstærker afbrudt.

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Various

Settings" :.

Menuen "Various" vises.

Tryk på soft-touch-knappen "Amplifi er"

9.

Tryk på soft-touch-knappen "Delay"

;.

Tryk på tasten eller @ eller tasten

eller >, hvis du vil indstille forsinkelsen

på mellem 1 og 7 sekunder.

Aktivering/deaktivering af

intern forstærker

Hvis du anvender eksterne forstærkere, kan

du slå den interne forstærker i apparatet fra

(indstilling "Amp Off").

Bemærk!

Kontrollér denne indstilling, hvis der

ikke høres nogen lyd fra højttalerne.

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Various

Settings" ;.

Menuen "Various" vises.

Når indstillingen er foretaget,

Tryk på soft-touch-knappen "Amplifi er" skal du trykke på tasten OK B, indtil

9.

det ønskede menuniveau for yderligere

Hvis du vil aktivere eller deaktivere en intern

forstærker,

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Amp ON" 6 (Forstærker til) eller

"Amp OFF" 7 (Forstærker fra).

Soft-touch-knappen med den valgte indstilling

vises på lys baggrund.

Når indstillingen er foretaget,

skal du trykke på tasten OK B, indtil

det ønskede menuniveau for yderligere

indstillinger vises, eller lukke menuen

helt.

247

DANSK


Eksterne lydkilder

Eksterne lydkilder

Tilslutning af eksterne lydkilder

Eksterne lydkilder som f.eks. en bærbar

cd-afspiller, en MiniDisc-afspiller eller en

mp3-afspiller kan sluttes til apparatet via 2

AUX-indgange på bagsiden:

1. Via AUX-1-indgangen på bagsiden

2.

(kammer C3; hvis der ikke er sluttet en

cd-skifter til apparatet).

Via AUX-2-indgangen (kammer D).

Bemærk!

• Hvis du vil tilslutte en ekstern lydkilde

via AUX-1-indgangen, skal du

bruge et adapterkabel. Dette kabel

(Blaupunkt-nr.: 7 607 897 093)

kan du købe hos din autoriserede

Blaupunkt-forhandler.

• Så snart du har aktiveret AUX-indgangene,

kan du vælge dem med tasten

SOURCE 4 (du kan se, hvordan du

aktiverer AUX-indgange, i følgende

afsnit). På displayet vises derefter

"AUXILIARY 1" eller "AUXILIARY 2".

Aktivering af AUX-indgange

(Auxiliary)

For at eksterne lydkilder kan afspilles via

AUX-indgangene, skal de tilsluttes via indstillingerne.

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Aux

Settings" :.

AUX-menuen vises.

248

Hvis du vil aktivere eller deaktivere AUX-1eller

AUX-2-indgangen,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Auxiliary 1" ; eller "Auxiliary 2" 6.

• : AUX-indgangen er aktiveret.

• : AUX-indgangen er deaktiveret.

Bemærk!

• Soft-touch-knappen "Auxiliary 1" er

kun tilgængelig, når der ikke er tilsluttet

en cd-skifter.

• Du kan vælge at fjerne det baggrundsbillede,

der fra fabrikken er indsat på

displayet til lydkilden AUX, og indsætte

dit eget. Læs i den forbindelse afsnittet

"Ændring af baggrundsbillede

på displayet" i kapitlet "Indstilling af

display".

Navngivning af eksterne

lydkilder (Edit Auxiliary)

Du kan afbryde begge AUX-indgange. En

ekstern lydkilde, som er tilsluttet via en

AUX-indgang, vises derefter under det valgte

navn på displayet.


Bemærk!

En ekstern lydkilde skal være tilsluttet,

før den kan omdøbes.

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på soft-touch-knappen "Aux

Settings" :.

AUX-menuen vises.

Hvis du vil navngive AUX-1- eller AUX-2-indgangen,

skal du trykke på soft-touch-knappen

"Edit Auxiliary 1" ; eller "Auxiliary 2"

7.


Eksterne lydkilder Yderligere indstillinger

Bemærk!

Soft-touch-knappen "Edit Auxiliary 1"

er kun tilgængelig, når der ikke er tilsluttet

en cd-skifter.

Det 16 tegn lange tekstdisplay vises. Det

første felt er fremhævet.

Hvis du vil skifte mellem indtastningsfelterne,

skal du trykke på tasten eller >.

Hvis du vil vælge et tegn til et indtastningsfelt,

skal du trykke på tasten eller @.

Hvis du vil gemme det indtastede navn og

forlade tekstdisplayet,

skal du trykke på tasten OK B.

Yderligere indstillinger

Visning af serienummer

Hvis du vil vise apparatets serienummer,

skal du trykke på tasten MENU A.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Various

Settings" ;.

Menuen "Various" vises.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Serial

Number" 8.

Serienummeret vises.

Tryk på tasten OK B, indtil det ønskede

menuniveau for yderligere indstillinger

vises, eller lukke menuen helt.

Visning af versionsnumre

Du kan få vist versionsnumrene for apparatets

forskellige komponenter.Bemærk

Du kan ikke få vist versionsnummeret,

hvis funktionen "Off Clock" er aktiveret.

Du kan se, hvordan du frakobler funktionen

"Off Clock", i kapitlet "Clock –

Klokkeslæt" i afsnittet "Permanent visning

af klokkeslæt ved frakoblet apparat

og tændingen slået til (Off Clock)".

Sluk for apparatet.

Tryk samtidig på tasten @ og softtouch-knappen

6, mens du tænder

apparatet.

249

DANSK


Yderligere indstillinger

Versionsdisplayet vises med informationer

om softwaren.

Tyrk en eller fl ere gange på tasten

NEXT 2 for at få vist versionsnummeret

på fl ere apparatkomponenter.

For at forlade versionsdisplayet,

skal du trykke på tasten OK B.

Displayet for den sidst viste lydkilde vises.

Opdatering af apparatets

software

Du kan opdatere software på dette apparat

uden at skulle afmontere det. Du kan fi nde

nye software-versioner på internettet under

www.blaupunkt.com. Softwaren overføres

til apparatet med et USB-medie.

Bemærk!

Se de informationer, som fi ndes på

www.blaupunkt.com. vedrørende

håndtering af den fi l, der downloades,

og vedrørende installationen af softwaren

på dit apparat.

Hvis du vil installere ny software,

skal du tilslutte USB-mediet med den

nye software til apparatet.

Tryk på tasten MENU A.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "S/W Download"

8.

Når fi lerne er indlæst på mediet, vises mapperne

og fi lerne på mediet som en liste.

Hvis der ved en fejl ikke er tilsluttet noget

USB-medie, vises meddelelsen "CONNECT

USB" kort på displayet, og du vender tilbage

til menuen.

250

Hvis du vil vælge fi ler med ny software,

skal du trykke en eller fl ere gange på

soft-touch-knapperne ; eller 9 eller

tasten eller @.

Bemærk!

Hvis listen indeholder mere end 4 fi ler

og undermapper, gennemgås listen

automatisk i opadgående eller nedadgående

retning, når du navigerer på

den. Når du når den øverste eller nederste

del af listen, vises pilene i softtouch-knapperne

; eller 9 kun som

omrids.

Tryk på tasten OK B.

På displayet vises radioens aktuelle software,

og fi len på mediet.

Bemærk!

Hvis den valgte fi l ikke er gyldig, vises

meddelelsen "Invalid File", og du vender

tilbage til listevisning. Vælg eventuelt

en anden fi l, og start installationen

igen, når du har gemt den rigtige software-fi

l på USB-mediet.

For at starte installationen,

skal du trykke på tasten OK B.

Status for installationen vises med statusbjælker.

Når installationen er afsluttet,

slukker og tænder apparatet automatisk

med den nye software.

Gendannelse af fabriksindstillinger

( Norm Set)

Du kan gendanne apparatets oprindelige

fabriksindstillinger.

Bemærk!

Når du gendanne fabriksindstillingerne,

mister du de personlige indstillinger,


du har foretaget for f.eks. displayets

lysstyrke, lydstyrken og klangindstillingerne,

navnene på eksterne lydkilder

samt velkomstteksten.

Hvis du vil gendanne fabriksindstillingerne,

skal du trykke på tasten MENU A.

Tryk på tasten NEXT 2.

Tryk på soft-touch-knappen "Various

Settings" ;.

Menuen "Various" vises.

Hold soft-touch-knappen "Norm Set"

; nede i længere end 2 sekunder.

Bemærk

Hvis du kun trykker kort på soft-touchknappen

"Norm Set", vises meddelelsen

"START NORMSET – Press Softkey

4 for 2 Sec. to confi rm". Hold den samme

soft-touch-knap ; inde i længere

end 2 sekunder.

Apparatet slukkes og tændes derefter automatisk.

Alle indstillinger er erstattet med

fabriksindstillingerne.

Yderligere indstillinger

Fabriksindstillinger:

Lydstyrke, trafi kmelding 25

(Traffi c Volume)

Startlydstyrke

20

(On Volume)

Lydstyrke for telefon/ 25

navigationsanvisning

(Phone Volume)

Basniveau (Bass) 0

Diskantniveau (Treble) 0

X-Bass (Gain / Frequency) 0 / 63

Søgningsfølsomhed 6

(Sensitivity)

Scanningstid (Scan Time) 10

Programtype

PTY OFF

(Program Type)

Prioritering af trafi kmel- OFF

dinger (Traffi c)

Visning af klokkeslæt OFF

(Off Clock)

RDS-ursynkronisering ON

(AutoSync)

Visningsformat for klok- ON

keslæt (24 H Mode)

Bekræftelsestone (Beep) 3

Regionalfunktion

OFF

(Regional)

Displayets lysstyrke DAY 16,

(Brightness)

NIGHT 15

RDS ON

251

DANSK


Tekniske data

Tekniske data

Vægt: ca. 1,4 kg

Spændingsforsyning

Driftsspænding: 10,5 – 14,4 V

Strømforbrug

Ved drift: maks. 10 A

10 sekunder efter deaktivering: < 3,5 mA

Forstærker

Forstærkerudgangseffekt iht. DIN 45324: 4 x 25 W sinus

Maks. effekt: 4 x 45 W ved 14,4 V

Forforstærkerudgang (Preamp Out)

6 kanaler: 4 V

Indgangsfølsomhed

AUX-1/2-indgange: 2 V / 6 kΩ

Tel./Navi-indgang: 10 V / 1 kΩ

Tuner

Bølgeområde Thailand / Europa FM: 87,5 – 108 MHz

AM / MW: 531 – 1 602 kHz

Bølgeområde Europa SW:

75 m-bånd

49 m-bånd

41 m-bånd

31 m-bånd

252

3,9 – 4 MHz

5,85 – 6,3 MHz

7,1 – 7,5 MHz

9,3 – 9,99 MHz

LW: 153 – 279 kHz

Bølgeområde US / South America FM: 87,5 – 107,9 MHz

AM: 530 – 1 710 kHz

FM - frekvensrespons: 35 – 16 000 Hz

Cd-afspiller

Frekvensrespons: 20 – 20 000 Hz

USB-tilslutning

Strømbelastning: maks. 800 mA

Ret til ændringer forbeholdes


Ordliste

AF – alternativ frekvens

FM-stationers rækkevidde er begrænset.

Derfor fordeles FM-radioprogrammer på

forskellige frekvenser. RDS-tjenesten AF

sender oplysninger om disse frekvenser

til tuneren. Når modtagelsen bliver forringet,

fordi bilen forlader sendeområdet for

en frekvens, kan tuneren automatisk skifte

den frekvens, der giver den bedste modtagelse.

Bessel, Butterworth, Chebychev

Filtertyper, som bestemmer egenskaberne

for et fi lter i overgangsområdet mellem blokerede

og godkendte frekvenser.

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi,

som kan bruges til at oprette forbindelse

mellem forskellige apparater og

udveksle data.

Browser, Browse Mode

Et særligt display, der sikrer, at du kan søge

i mappestrukturen på et medie og vælge fi -

ler (f.eks. musiktitel, afspilningslister, baggrundsbilleder).

DDA

Ved at bruge to radiomodtagere

(TwinCeiver) med hver en antenne optimeres

modtagelseskvaliteten i DDA-radiotilstand.

TwinCeiver udnytter permanent

de digitaliserede signaler fra begge antenner

og kombinerer dem i et stærkt og rent

signal, der er renset for modtagelsesforstyrelser.

DDA-processen (Digital Directional

Antenna) svarer dermed til en ekstremt

hurtig og automatisk retningsantenne.

Ordliste

DNC

DNC (Dynamic Noise Covering) måler forstyrrende

støj under brug (f.eks. kørselsog

vindstøj og refl ektioner) og tilpasser

automatisk lydstyrke, equalizer og musikdynamik.

DSA

DSA (Digital Sound Adjustment) sikrer

automatisk kalibrering af equalizere og sikrer

selv et harmonisk, detaljerig og differentieret

lydbillede, som kan tilpasses til personlige

præferencer.

EON – Enhanced Other Network

I tilfælde af en trafi kmelding TA skiftes der

fra en ikke-trafi kradiostation over til en trafi

kradiostation fra den samme stationskæde.

Efter trafi kmeldingen skiftes der tilbage

til det tidligere indstillede program.

Kvalitetsfaktor Q

Er bestemmende for equalizerens fi lterkvalitet,

dvs. fl ankestejlhed og fi lterbåndbredde,

afhængigt af identifi kationsfrekvensen.

ID3-tags

ID3-tags indeholder ekstra informationer til

mp3-fi ler (f.eks. sanger/band, titel, album,

genre, årstal).

Mp3, WMA

MP3 og WMA er et lyddata-format, der gør

det muligt at opnå høj kompression med lav

kvalitetsreduktion.

Afspilningsliste

Afspilningsliste for MP3- eller WMA-fi ler.

På afspilningslisten fastlægges den rækkefølge,

i hvilken bestemte musikstykker skal

afspilles. Dette sker med en mp3-manager,

253

DANSK


Ordliste

som f.eks. WinAmp eller Windows Media

Player.

PTY – Program Type

Apparatet søger målrettet efter stationer

med et programindhold, der er indstillet på

forhånd (f.eks. nyheder, rock, pop, sport

osv.).

Radiotekst

Tekstnyheder, der overføres via en RDSsender

sammen med musik og tale.

RDS – Radio Data System

RDS er en service fra radiostationerne. Ud

over de almindelige musik- og radioudsendelser

sendes der også ekstra informationer

i form af krypterede digitale signaler,

som apparatet kan dekryptere (f.eks. stationsnavn).

RDS-tjenester understøttes ikke

af alle radiostationer!

REG – Regional

Nogle radiostationer inddeler på bestemte

tidspunkter deres program i regionalprogrammer

med forskelligt indhold. Med

RDS-funktionen regional skifter tuneren

kun til alternative frekvenser for den indstillede

station, som sender det samme regionalprogram.

Rodmappe

Et datamedies hovedmappe. I rodmappen

fi ndes alle de andre mapper.

Shape-cd'er

En Shape-cd er en cd, hvis form afviger fra

den normale runde. Den kan være udformet

som en fi rkant eller fi gur. På grund af denne

urunde form kan apparatet ikke rigtigt

254

centrere og læse denne cd i drevet. Derved

ødelægges cd-drevet.

Stationskæde

En stationskæde er tilbuddet om fl ere stationer

med forskellige programmer fra en radiostation.

Subwoofer, Subout

Separate subwoofer-højttalere. Apparatet

har en subout-forforstærker-udgang. Her

kan du enten tilslutte en aktiv subwoofer eller

en separat udgangsforstærker med subwoofer.

TA – Traffi c Announcement

Bilradioen gengiver trafi kmeldinger med

den forudindstillede lydstyrke, også selvom

du lytter til en anden lydkilde (f.eks. cd,

AUX), eller har afbrudt lyden på radioen.

Travelstore

Automatisk søgning og lagring af de seks

radiostationer i regionen, der modtages

bedst.

Tuner

Radioapparatets modtager.

X-BASS

X-BASS betyder forøgelse af bastonerne

ved lav lydstyrke. Denne funktion får klangen

til at virke fyldigere også ved lav lydstyrke.


Stikordsregister

Bemærk!

I stikordsregisteret fi nder du også menupunkter og de forskellige navne på soft-touchknapperne.

De er vist med store bogstaver.

Symboler

24 h MODE

A

214

Afspilningsliste 208

ALL 205

Alternativ frekvens 192

ANGLE 245

Apparatets software 250

AUTO SYNC 215

AUX 246

AUXILIARY

B

248

Baggrundsbillede 245

Balance 227

BAND 193

Bånd 193

Basindstillinger, yderligere 227

Basniveau 226

BASS-forøgelse. Se X-Bass

Bekræftelsestone 189

Bluetooth 215

Ændring af PIN-kode 226

Brug af telefonen 218, 220

Forberedelse 215

Forbindelse 216

Navn 226

Tilslutning 209

Bølgeområde 193

Bølgeområde FM/MW/LW 252

BRIGHTNESS 244

Stikordsregister

C

CD

Navngivning (i cd-skifter-tilstand) 213

Cd 200

Isætning 200

Udskubning 200

Valg (i cd-skifter-tilstand) 211

Cd-afspiller 248

Cd-oversigt 211

Cd-skifter 211

Cd-tekst 201

CDN 213

Centerhøjttaler 228

Centerspeaker 228

CHARACTERISTICS 228

CLEAR ALL NAMES 213

CLEAR CD NAME 213

CLOCK 246. Se Klokkeslæt

Crossover-tilstand

D

231

Deaktivering af lyden

Deaktivering af lyd ved brug af telefonen

Hurtig sænkning af lydstyrken. Se Mute

188

Demo-tilstand 186

DIAL NEW (telefonnummer vælges) 219

Diskantniveau

Display

227

Ændring af baggrundsbillede 245

Display i cd-, cd-skifter- og mp3-tilstand: 177

Display i radiotilstand 177

Forøgelse/reduktion af kontrasten

Indstilling af displayvisning

244

I cd-skifter-tilstand 211

I mp3-/WMA-tilstand 205

Indstilling af lysstyrke 244

Pauseskærm 245

Tilpasning af synsvinkel 244

Dynamisk radiotilstand 191

255

DANSK


Stikordsregister

E

EDIT AUXILIARY 248

EDIT CD NAME

Equalizer

213

Indstilling 237

Kalibrering 234

F

Fabriksindstillinger 250

Fader 227

Forbindelse, Bluetooth 215, 216

Forforstærkerudgang 227

FREQUENCY

G

228

Garanti

H

184

HICUT 196

Historik (Bluetooth) 224

Højttalerpositionering, virtuel 239

Hukommelsesniveau

Hurtig søgning

193

I cd-skifter-tilstand 212

I cd-tilstand 201

I mp3-/WMA-tilstand 206

I

ID3-tags 202, 205

I mp3-Browse Mode 207

INF

K

205

Klang 226

X-Bass

Klokkeslæt

227

12- eller 24-timers-visning 214

Indstilling 214

Visning, når apparatet er slukket 214

256

L

LAST VOLUME

Lydkilder

188

Cd 200

Cd-skifter 211

Eksterne 248

MP3 202

Radio 190

Lydstyrke 187

Lydstyrke for telefon-audio/

navigation-audio 189

Lydstyrke for trafi kmeldinger 199

Mute 188

Startlydstyrke 187

Lydstyrkefordeling. Se Balance, Fader

Lydstyrkeregulering 176

Lynvalg (Bluetooth) 225

Lysstyrke

M

244

Master-telefon (Bluetooth) 217

MENU-knap 176

MiniDisc-afspiller

MIX

248

I cd-skifter-tilstand 212

I cd-tilstand 201

I mp3-/WMA-tilstand 206

Mobiltelefonens telefonbog 222

MONO 196

MP3 202

Mp3-afspiller 248

Mp3-afspilningslistetilstand 208

MP3-CD 202

Mute

N

188

NAVI 188

Navigation 188

NEXT-tast 176

NORM SET

O

250, 251

OFF CLOCK 214

OK-tasten 176

ON VOLUME 187


P

Pauseskærm 245

PHONE VOLUME 189

Piletaster 176

PROGRAM TYPE 198

PTY 197

PTY OFF

R

198

Radio 190

Radiotekst 196

RDS 190

RDS (soft-touch-knap) 193

REGIONAL

RPT

192, 193

I cd-skifter-tilstand 212

I cd-tilstand 201

I mp3-/WMA-tilstand 206

S

Scan

I cd-skifter-tilstand 212

I cd-tilstand 201

I mp3-/WMA-tilstand 206

I radiotilstand 195

Scanningstid 197

SCAN TIME

SCL

197

I cd-tilstand 202

I mp3-/WMA-tilstand

SCREEN SAVER

205

I menuen DISPLAY SETTINGS 245

I menuen PICTURE DOWNLOAD 246

SD BROWSER 246

SENSITIVITY 194

Serienummer 249

Sikkerhed 182

SLOPE 228

Sluk 186

Soft-touch-knapper 176

SOURCE-tast 176

Spole frem. Se Hurtig søgning

Spole tilbage. Se Hurtig søgning

Station

Indstilling 194

Lagring 195

Valg 195

Stikordsregister

Stationskæde

Stationssøgning

194

Automatisk 194

Indstilling af følsomhed 194

Statisk radiotilstand 191

Sub Out 229, 247

Subwoofer 228

Synsvinkel

T

244

TA 199

Tænd 186

Tænd/sluk-tast 176

Tast til opvipning af betjeningspanelet 176

TEL 188

Telefon 188

Telefonbog i apparatet 220

Tilslutning (Bluetooth) 216

Timeout-funktion 186

TIME SETTING 214

TMC 244

TRAFFIC 199

TRAFFIC VOLUME 199

Trafi kradio 198

Førsteprioritet 198

TRAVEL STORE 195

Travel Store 195

Tuner-region 190

TUNER-tast 176

TXT

U

201

USB BROWSER

V

Valg af mappe

246

I mp3-Browse Mode 207

Manuel 205

Velkomsttekst 186

Versionsnumre 249

visning. Se Display

W

WMA. Se MP3

X

X-Bass 227

257

DANSK


Instrucciones de instalación • Instruções de montagem • Monteringsvejledning •

Инструкция по установке

Instrucciones de

instalación

Normas de seguridad

Durante el montaje y la conexión

es imprescindible observar las siguientes

normas de seguridad.

• Desemborne el polo negativo de la

batería. Observe las normas de seguridad

dadas por el fabricante del

vehículo.

• Al perforar agujeros, asegúrese de

no dañar ninguna pieza del vehículo.

• La sección transversal del cable positivo

y del cable negativo no debe

ser menor de 1,5 mm2 .

• ¡No conecte a la radio los conectores

ubicados en el vehículo!

Los cables adaptadores necesarios

para su vehículo los encontrará en el

comercio especializado en artículos

de la marca BLAUPUNKT.

• Dependiendo del modelo, es posible

que su vehículo varíe un poco con

respecto a la descripción aquí dada.

Tenga en cuenta que no asumimos

ninguna responsabilidad por los daños

debidos a un montaje o conexión

incorrectos ni por los daños resultantes.

Si las instrucciones aquí dadas no

son aptas para el montaje en su vehículo,

póngase en contacto con su

proveedor de artículos Blaupunkt o

con el fabricante del vehículo, o llame

a nuestro teléfono de atención al

cliente.

En caso de montar un amplifi cador o un

cambiadiscos, es necesario conectar la

puesta a tierra de las unidades antes de

establecer el contacto de los conectores

para las hembrillas Line-In y Line-Out.

No deben conectarse masas de otros

equipos a la masa de la radio (carcasa).

Instruções de

montagem

Instruções de segurança

Durante a montagem e a ligação

do aparelho, queira respeitar as seguintes

instruções de segurança.

• Separar o pólo negativo da bateria!

Respeitar ao mesmo tempo as instruções

de segurança do fabricante

do automóvel.

• Quando se procede à furagem de

buracos, prestar atenção para não

serem danifi cadas quaisquer partes

do veículo.

• As secções transversais dos cabos

positivo e negativo não devem ser

inferiores a 1,5 mm2 .

• Não ligar as fi chas existentes do

lado do automóvel ao auto-rádio!

Os cabos adaptadores necessários

para o seu automóvel podem ser

adquiridos nos revendedores da

BLAUPUNKT.

• O seu veículo pode divergir desta

descrição em função do modelo.

Não assumimos qualquer responsabilidade

por erros de montagem ou

353

PORTUGUÊS ESPAÑOL

DANSK

РУССКО


de ligação nem por danos daí decorrentes.

Caso as presentes instruções não sejam

adequadas para a montagem no

seu veículo, dirija-se ao revendedor

da Blaupunkt, ao fabricante do seu

veículo ou à nossa linha verde.

No caso de montagem de um amplifi cador

ou leitor multi-CD, é imprescindível

ligar primeiro os aparelhos à terra antes

de se conectar as fi chas às tomadas Line

In ou Line Out.

A massa de aparelhos externos não

deve ser ligada à massa do auto-rádio

(caixa).

354

Monteringsvejledning

Sikkerhedshenvisninger

Under monteringen og tilslutningen

skal følgende sikkerhedshenvisninger

iagttages.

• Batteriets negative pol skal afbrydes!

Herved skal bilfabrikantens sikkerhedshenvisninger

iagttages.

• Vær opmærksom på, at ingen bildele

ødelægges under boringen af huller.

• Tværsnittet af plus- og minuskablet

må ikke underskride 1,5 mm2 .

• Bilens stik må ikke tilsluttes radioen!

De nødvendige adapterkabler til din

biltype kan købes hos BLAUPUNKTspecialforretningen.

• Alt efter konstruktion kan bilen afvige

fra denne beskrivelse. For skader

på grund af monterings- eller tilslutningsfejl

og for følgeskader overtager

vi intet ansvar.

Hvis de her anførte henvisninger

til monteringen ikke skulle passe,

kontakt din Blaupunkt-specialforretning,

bilfabrikanten eller vor telefonhotline.

Ved montering af en forstærker eller et

Multi CD-apparat skal apparaternes stel

først tilsluttes, før stikkene for tilslutningerne

Line-In eller Line-Out sættes i.

Eksterne enheders stelforbindelse

må ikke sluttes til bilradioens stelforbindelse

(kabinet).

Инструкция по

установке

Указания по технике

безопасности

Во время монтажа и подсоединения

соблюдайте, пожалуйста, следующие

указания по технике безопасности.

• Отсоедините минусовую клемму

аккумулятора! Соблюдайте при

этом правила техники безопасности

завода-изготовителя Вашего автомобиля.

• При сверлении отверстий следите

за тем, чтобы не повредить компоненты

автомобиля.

• Сечение плюсового/минусового

кабелей должен быть не меньше

1,5 мм2 .


• Не включайте в аудиосистему автомобильные

штекеры!

Необходимые для Вашего типа автомобиля

адаптерные кабели Вы можете

приобрести в авторизованном

сервисном центре Blaupunkt.

• Ваш автомобиль может - в зависимости

от конструкции - отклоняться

от данного описания. Завод-изготовитель

аудиосистемы не несет

ответственности за повреждения

и-за ошибок при монтаже или подключении,

а также за косвенный

ущерб.

Если перечисленные здесь указания

для Ваших условий монтажа не

подходят, то обратитесь, пожалуйста,

в авторизованный сервисный

центр Blaupunkt или продавцу

Вашего автомобиля.

При установке усилителя перед соединением

штекеров гнезд линейного

входа и выхода сначала нужно в обязательном

порядке подключить массы

устройств.

Запрещается подключение масс

посторонних устройств к массе аудиосистемы

(корпусу).

355

PORTUGUÊS ESPAÑOL

DANSK

РУССКО


Ferretería de montaje suministrada

Elementos de fi xação fornecidos

Medleverede monterings- og tilslutningsdele

Поставляемые в комплекте

компоненты для установки и

подсоединения

D

356

2 x

E

C

A B

H I

BLAUPUNKT

USB cable

F G

BOSCH

J

K

2. Antenna


De venta como accesorios especiales

Disponíveis como acessórios opcionais

Fås som specialtilbehør

Поставляется как дополнительная

принадлежность

A

Juegos de montaje

Kits de montagem

Indbygningssæt

Установочные комплекты

7 607 621 . . .

7 608 . . . . . .

1.

2.

3.

0°- 30°

+/– 10°

+/– 10°

12V

USB connection

357

PORTUGUÊS ESPAÑOL

DANSK

РУССКО


4.

5.

6.

D

358

E

2. Antenna

1. Antenna

1 Antenna

7. Desmontaje / Desmontagem /

Udbygning / Демонтаж

3.

2.

3.

B

G F Antenna

8 601 910 003

53

A

182

1-20

165

8.

B

1.

2.

12V


Bremen MP78

BLAUPUNKT

BT - Microphone

Pin 9 BT-MIC GND

Pin 7 DNC-MIC GND

negro, preto, sort,

черный

I

negro, preto, sort,

черный

K

H

8

1 2

3 4

5

H

rojo, vermelho, rød,

красный

Pin 10 BT-MIC INPUT

Pin 6 DNC-MIC INPUT

rojo, vermelho, rød,

красный

DNC - Microphone

J

359

PORTUGUÊS ESPAÑOL

DANSK

РУССКО


8.

360

D

9

10

7

8

5

6

1 3

2 4

Amplifi er

C-1 C-2 C-3

1 4 7 10 13 16 19

3 6 9 12 15 18

2 5 8 11 14 17 20

1

2

1

2

3

4

3

4

5

6

5

6

7

8

7

8

C

B

A

Optional

(Remote

Control Eye)

10 Ampere

A B

1 NC 1 Speaker out RR+

2 Center-Out 2 Speaker out RR–

3 Sub-Out 3 Speaker out RF+

4 Permanent +12V 4 Speaker out RF–

5 Aut. antenna * 5 Speaker out LF+

6 Illumination 6 Speaker out LF–

7 Kl.15/Ignition 7 Speaker out LR+

8 Masse/GND 8 Speaker out LR–

*

Suma, Soma

Sum, Сумма

Aut. antenna

FB +12V / RC +12V

+12V Amplifier

300 mA

D

1 AUX2 In L

2 AUX2 In R

3 AUX2 GND

4 NC

5 NC

6 DNC Mikro In

7 DNC Mikro GND

8 NC

9 BT Mikro GND

10 BT Mikro In

C1 C2 C3

1 Line Out LR 7 Telefon NF in + 13 CDC-Data In

2 Line Out RR 8 Telefon NF in – 14 CDC-Data Out

3 Line Out / Ground 9 Radio Mute 15 Permanent +12V

4 Line Out LF 10 SW Supply - RC +12V * 16 SW Supply +12V *

5 Line Out RF 11 Remote Control 17 Bus - Masse/GND

6 SW Supply +12V Amp. * 12 RC - GND 18 CDC/AUX1 Audio IN-GND

19 CDC/AUX1 Audio IN-L

20 CDC/AUX1 Audio IN-R

CD-Changer / AUX IN


9.

Preamp./Sub./Center - out cable

7 607 001 512

GN

A

BN

Center out

1 3 5

Modifi caciones reservadas!

Sob reserva de alterações!

Ret til ændringer forbeholdes!

Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений!

2 4

RR RF LF LR 4 Ohm

+ -

+ -

+ -

+ -

Sub out

4 Ohm

4 Ohm

4 Ohm

Center out (color-GN)

7

6 8

Sub out (color-BN)

+12V

+12V Amplifi er

+12V

+12V

12V

Relais

Kl. 15 +12V

361

PORTUGUÊS ESPAÑOL

DANSK

РУССКО


Normas de seguridad

Instruções de segurança

Sikkerhedshenvisninger

Указания по технике безопасности

© 2008 All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal

use only.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology

outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

362

≈ 150°C

Bremen MP78


Please keep the fi lled-in radio pass in a safe place!

¡Favor guardar el documento del aparato debidamente llenado en un

lugar seguro!

Por favor, guardar o cartão preenchido do aparelho num lugar seguro!

Det udfyldte apparatpas opbevares et sikkert sted!

Пожалуйста, храните заполненный паспорт устройства в надежном

месте!

363

PORTUGUÊS ESPAÑOL

DANSK

РУССКО


Name: .....................................................................

Bremen MP78

Type: ....................................................................

7 648 013 310

364

Passport

Serial no.: BP ................................................................

Blaupunkt GmbH

Robert-Bosch-Str. 200

D-31139 Hildesheim

www.blaupunkt.com 12/08 - CM-AS/SCS1 (es, pt, dk, ru)

8622405889

More magazines by this user
Similar magazines