kun sthåndværk - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

kun sthåndværk - Bruun Rasmussen

K ATA L O g i S e R i n g S P R i n C i P P e R

e x P L A n AT i O n O F C ATA L O g u i n g P R i n C i P L e S

Forklaring vedr. kunstnernavne i katalogerne

Jens Juel: I henhold til vor opfattelse: Et originalt arbejde

af kunstneren, for hvis ægthed Bruun Rasmussen

indestår i henhold til købskonditioner § 9.

Nedennævnte forbehold ved katalogiseringer er foretaget

efter vor bedste overbevisning og tjener som vejledning

for køber, men kan ikke gøres til genstand for reklamationer.

Jens Juel tilskrevet: I henhold til vor opfattelse: Værket

er sandsynligvis fra kunst-nerens tid og muligvis udført

af denne.

Jens Juel's atelier/skole: I henhold til vor opfattelse:

Udført under kunstnerens indflydelse og antagelig fra

dennes tid.

Jens Juel, (?): I henhold til vor opfattelse: Kan være

udført af kunstneren eller en senere kopi efter kunstneren.

Jens Juel, kopi efter/Jens Juel's stil/Jens Juel efterfølger:

I henhold til vor opfattelse: En senere gentagelse

eller i stil med kunstneren.

?: Yderligere forbehold for den i kataloget angivne

beskrivelse.

Sign.: Efter vor overbevisning original signatur af kunstneren.

Bet.: I henhold til vor opfattelse: Kunstnersignatur er

gengivet, men ikke nødvendigvis udført af kunstneren.

Hvis ingen signatur nævnes i kataloget, drejer det sig om

et antagelig usigneret arbejde

Hvis ingen aldersangivelse nævnes i kataloget, drejer det

sig om et antageligt nyere eller helt moderne arbejde

u.r.: Uden ramme.

For beskadigelse af ramme ydes ingen kompensation.

Ovenstående beskrivelse er Bruun Rasmussens opfattelse

og tjener som vejledning for køber. det er ikke nogen

garanti. Køber skal selv overbevise sig om de forskellige

katalognumres autencitet og kondition.

Forkortelser:

* = Fuld moms

Cd = Copy-dan

sst. = Samme sted

U.r. = Uden ramme

L = Længde

B = Bredde

H = Højde

d = dybde

diam. = diameter

explanation of names of artists used in the catalogues

Jens Juel: In our opinion, an original work by the artist

the genuiness and authenticity of which is guaranteed

by Bruun Rasmussen according to the Conditions of Sale

§ 9.

Below cataloguing reservations are made according to

the best of Bruun Rasmussen's knowledge. They are for

guidance only and cannot be subject to claims.

Jens Juel tilskrevet (ascribed to): In our opinion, probably

a work of the period of the artist, and possibly

executed by the artist.

Jens Juel's atelier (studio)/skole (school): In our opinion,

a work executed under the influence of the artist,

and probably of his period.

Jens Juel, (?): In our opinion, possibly a work by the

artist, or a (later) copy of the artist’s work.

Jens Juel, kopi efter (copy after)/Jens Juel's stil (style

of)/ Jens Juel efterfølger (follower of) : In our opinion,

a later copy of a work by the artist or in the artist's style.

?: Further reservations of the catalogue description.

Sign.: In our opinion, the work has been signed by the

artist.

Bet. (inscribed): In our opinion, the inscription may be

by a hand other than that of the artist.

If no signature is mentioned in the catalogue the work is

apparently unsigned.

If no date is mentioned in the catalogue the work is

apprently from the last century or of comparratively

resent date.

u.r.: Unframed.

No compensation is given should the frame be damaged.

Above description is a statement of opinion by Bruun

Rasmussen and is to be considered only as guidance to

the buyer and not as a statement of fact. The buyer is to

satisfy himself of the authenticity and the condition of

the works of art.

212

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 756

Abb.:

* = Full VAT

Cd = droit de Suite

sst. = Same place

U.r. = Unframed

L = Length

B = Width

H = Height

d = depth

diam. = diameter

More magazines by this user
Similar magazines