Sløjfen nr. 59 - Kræftens Bekæmpelse

cancer.dk

Sløjfen nr. 59 - Kræftens Bekæmpelse

Magasinpost

IDNR 12757

Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø

Jeg tror på,

at vI kan gøre en forskel

Britta Bjerre er koordinator i styregruppe for unge under aalborg lokalforening.

Ungegruppen vokser med hastige skridt og gruppen er gavmilde med de gode budskaber

om forebyggelse af kræft.

Af Mette Højrup Kjær | frivilligiNdsAts

”Jeg er frivillig, fordi jeg tror på, at det gør en forskel. Jeg nægter at

acceptere, at et moderne samfund som vores, ikke kan finde en kur

mod en livstruende sygdom som kræft. Jeg tror fuldt og fast på, at det

nok skal lykkes. Jeg har ikke selv forstand på forskningen, men kan til

gengæld være med til at oplyse om kræft og om, hvordan man forebygger

det, så vi på den måde kan få antallet af kræfttilfælde ned. Samtidig

kan jeg være med til at skaffe penge, som kan hjælpe forskningen.”

Styregruppen, som Britta har været med til at starte, arrangerer og

koordinerer forskellige

events og kampagner,

som mange

unge frivillige så gør

mulige at udføre. Når

Britta ikke er travl

med ungegruppen, er

hun med i soludvalget

og brystkræftudvalget

(lyserød

lørdag).

”Jeg nyder, at jeg

kan koble min frivillige

indsats med min

faglige uddannelse

en frIvIllIg

I fokUs

inden for kommunikation og marketing. Jeg kan både føre min faglige

viden videre til mit frivillige arbejde og omvendt få rigtig god praktisk

erfaring, som jeg kan tage med mig videre.”

Nu kan de bare komme an

”Ungegruppen har kun eksisteret i et lille år, og det har selvfølgelig

taget lidt tid at lære hinanden at kende. Nu føler vi, at vi kender

hinanden godt. Det betyder meget med sammenholdet, så man ikke

altid møder op sammen med folk man ikke kender. Vi forsøger også at

lave lidt arrangementer uden for Kræftens Bekæmpelse, så vi også kan

mødes til god mad og snakke om andet end kampagner og frivilligt

arbejde. Alle de gode kontakter og bekendtskaber er virkelig et stort

plus.”

”Det er virkelig givende, når man føler, at man er lykkedes med at

få et budskab givet videre og folk virkelig har taget det til sig. Når man

kan puste ud efter en lang planlægningsperiode og et vellykket arrangement.

Når folk er glade og en masse viden og information er blevet delt

ud, så er det virkelig godt at være frivillig.”

”Det har også været lidt en glædelig udfordring, at ungegruppen

er vokset så hurtigt, som den er. På rekordtid har vi fået rigtig mange

medlemmer af gruppen. Det har naturligvis krævet ekstra koordinering

og en tunge lige i munden. – Men nu har vi øvelsen, så nu kan de bare

komme,” afslutter Britta med glimt i øjet.

i HvErt NummEr aF SLØJFEN tEgNEr vi Et portræt aF EN FriviLLig. Har du idEEr tiL EN FriviLLig, dEr Har gJort EN SærLig

bEmærkELSESværdig iNdSatS, HØrEr vi mEgEt gErNE Fra dig på SLoEJFEN@caNcEr.dk

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I december 2012

SLØJFEN

Ny gruppE

For dØvE

kræFtramtE

side 4 – 5

HELLEN:

HEr Er dEt

patiENtErNE,

dEr SættEr

dagSordENEN

side 8 – 9

FriviLLig-

LEdELSE

– tiL gavN

For dig

og kræFt-

SagEN

side 10 – 11


2

| leder

frIvIllIgleDelse

tIl gavn for Jer og tIl gavn

for kræftsagen

Den frivillige indsats er uvurderlig for kræftens Bekæmpelse. vi arbejder konstant på at styrke

rammerne for den frivillige indsats – både for at være en god forening at være frivillig i, men også

for at levere det bedste til modtagerne af den frivillige indsats – alt sammen til gavn for kræftsagen.

Et af de emner, som vi i øjeblikket arbejder intenst med, er frivilligledelse.

Og for at hente erfaringer og mere viden har vi startet et

pilotprojekt, som blandt andet omfatter kurser til omkring 80 frivilligledere

i hele landet.

Og så kan man spørge, hvorfor vi har fokus på frivilligledelse? Vi har

erfaret, at mange af jer frivillige allerede har en uformel ledelsesfunktion,

og den vil vi gerne anerkende og styrke. Vi tror på, at god ledelse

giver større trivsel og større effekt af vores indsats. Derfor vil vi sørge

for, at de af jer, der har opgaver, der omfatter frivilligledelse, er klædt

bedst muligt på til at kunne varetage de opgaver, I forventes at løse.

Vi vil gerne støtte jer i at blive endnu bedre frivilligledere.

Tilstrømningen af frivillige i Kræftens Bekæmpelse er vokset, og det

giver behov for yderligere koordinering af de mange forskellige indsatser,

som tilsammen gør en kæmpe forskel for kræftsagen. Det er endnu

et argument for at styrke ledelsen af de frivillige kræfter.

Og hvori består en frivilligleders opgaver? Jo, det handler om at

koordinere et team af frivillige, og det handler om rekruttering og

fastholdelse. Men det handler i høj grad også om at have kompetencer

til og opmærksomhed på at motivere, anerkende og involvere teamet,

så vi styrker oplevelsen af, at vi er fælles om vores indsats, og sikrer, at

alle ved, at den enkeltes indsats gør en forskel. Endelig handler det om

at bidrage til, at teamets indsats støtter op om Kræftens Bekæmpelses

værdier og mål.

For at skabe de bedste forudsætninger for frivilligledelse i Kræftens

SLØJFEN59

sløjfen udsendes til frivillige i kræftens Bekæmpelse

redaktion

Mette Højrup kjær, frivilligindsats

lisbet schønau, forebyggelse og Dokumentation

anne frøkiær, frivilligindsats

nanna kathrine riiber, patientstøtte og lokal indsats

Mai Brandi ludvigsen, kommunikation

steffen larsen, politisk sekretariat

Jan lundquist, fundraising og Marketing

korrektur: anne-katrine ladefoged, frivillig

kontakt redaktionen på 35 25 79 71

e-mail: sloejfen@cancer.dk

læs sløjfen på nettet:

www.cancer.dk/sloejfen

artikler til Sløjfen

send en historie om et arrangement

som er foregået eller ideer til artikler til

sloejfen@cancer.dk. send også gerne foto.

modtag FrivilligNyt

Modtager du det elektroniske nyhedsbrev

frivillignyt? frivillignyt udkommer hver 14. dag,

og indeholder nyheder og omtale af aktiviteter.

Bliv inspireret og hold dig opdateret

www.cancer.dk/frivillignyt

layout: Quote grafik forsidefoto: Michael Bjerg

tryk: litotryk københavn a/s Oplag: 3.450

Bekæmpelse har vi udvekslet erfaringer med andre foreninger, som

arbejder med frivilligledelse, og vi har allieret os med et af de førende

konsulentfirmaer i Danmark, som arbejder med ledelsesudvikling.

I begyndelsen af 2013 samles erfaringerne fra pilotprojektet, og der

bliver herefter lagt en plan for den videre udbredelse af frivilligledelse.

Vi har store forventninger til frivilligledelse og håber, at det gavner

jer, der yder en stor indsats – for så gavner det også kræftsagen.

Læs mere om frivilligledelse i interviewet af Louise på side 10, og følg

med i udviklingen af frivilligledelse på frivillig.dk.

LEIF VESTErgAArD PEDErSEN

gØr EN ForSkEL

tænk polItIsk…

SENd Et kort

Der støtter lIvet

seNeste Nyt |

røgfrI Børn og Unge I koMMUnerne

– Ny kampagNEmappE

Af lOuise WOHlleBe

Børn, unge og rygning er et særligt fokusområde for Kræftens Bekæmpelses

lokalforeningsbestyrelser. Kampagnemappen fra sidste år er nu kommet i en

revideret udgave, der indeholder redskaber til, hvordan de frivilliges indsats

kan holde unge røgfri. Ud over folkeskoler retter vi nu også

kikkerten mod ungdomsuddannelser, hvor der er behov for, at eleverne

får hjælp til rygestop. Alle lokalforeningsbestyrelser har

fået tilsendt den nye kampagnemappe elektronisk.

Læs mere på www.frivillig.dk under gruppen ”røgfri unge

i kommunen” eller kontakt din områdekonsulent.

Af lise-lOtte NeuMANN WOlff

Har din lokalafdeling en plan for næste års indsatsområder?

Af NANNA KAtHriNe riiBer

De politiske fokuspapirer og aktivitetsplanerne giver en introduktion til

Designstudiet I ♥ SISTErBrANDT har

kreeret en stribe fine postkort og en notesbog

til fordel for Kræftens Bekæmpelse.

Designerne har arbejdet uden honorar, og

derfor går hele overskuddet til Kræftens

Bekæmpelse. Produkterne støtter Kræftens

Bekæmpelses rådgivningsarbejde og er en

del af kampagnen Livet. Blomsten, der

repræsenterer kampagnen, er designet

af keramiker Malene Helbak, og den pry-

de vigtigste emner på den politiske dagsorden i 2013. Her finder du også gode

råd til, hvordan du kommer i gang med det politiske arbejde. Tanken med planerne

er, at vi får skabt et fælles fundament, og at alle arbejder i samme retning. Det styrker

foreningen og gavner kræftsagen.

Find materialerne på www.frivillig.dk. Opret en profil (hvis du ikke allerede har en),

meld dig ind i din lokalforeningsgruppe, og find papirerne under lokalforeningens ’Praktisk

Information’. Alternativt kan du få hjælp og inspiration hos din områdekonsulent.

der også en kop, en vase og øreringe fra

Helbak/Scherning. Nu fås keramikken i

nye farver, der lige som postkort og notesbog

kan købes på cancer.dk/netbutik.

Notesbogen koster 25 kr. og postkortene

koster 20 kr. for et sæt med fire forskellige

kort.

Læs mere om kampagnen Livet på

www.cancer.dk/livet

3


4 | pAtieNtstøtte

Lone Abild Gerhardt (tv.) og Mette Washuus (th.)

oplever stor åbenhed i deres gruppe for døve kræftramte.

saMtalegrUppe

For dØvE

Hvordan deler man de tanker, angst og bekymringer, der følger med en kræftdiagnose, når

man er døv og kun kan tale med andre gennem en tolk? for lone abild gerhardt og

Mette Washuus, der begge er døve, satte deres personlige og arbejdsmæssige oplevelser

med kræft tingene i perspektiv. Derfor har de taget initiativ til kræftens Bekæmpelses første

gruppe for døve kræftramte.

Af NANNA KAtHriNe riiBer | fOtO: KiM KjærgAArd søreNseN

Mange kræftramte oplever, at det er en stor

lettelse at møde ligesindede. At snakke med

andre, der har mærket sygdommen på egen

krop, og som kender alle de tanker og følelser,

diagnosen sætter i gang. Pludselig er man

ikke alene. Men hvad nu, når man er døv og

derfor kun kan kommunikere med hørende

gennem en tegnsprogstolk? De to døve kvinder

Lone Abild gerhardt og Mette Washuus

er ikke i tvivl. Døve med kræft føler sig mere

alene.

”Jeg har arbejdet som ældrevejleder for

døve, og i det arbejde mødte jeg mange ældre,

der selv havde kræft, eller som var pårørende

til en kræftpatient. Det var min oplevelse, at

de gik meget med det selv. Der er ikke mange

muligheder for at snakke om sygdommen,”

fortæller Mette Washuus, der i dag arbejder som

socialpædagog på en døgninstitution for døve.

”Blandt døve er der ikke rigtig kultur for

at tale om ting, der er svære. Man taler ikke

så meget om følelser. Måske fordi døve som

børn ikke altid oplever, at der bliver snakket

meget om følelser og bekymringer. Det er

måske mere praktiske og konkrete ting, man

snakker med barnet om,” siger Lone Abild

gerhardt.

samtalesituationen er en anden

Lone Abild gerhardt er privatpraktiserende

psykolog. I sit arbejde ser hun derfor også de

barrierer, der kan være blandt døve kræftramte

i forhold til at snakke om svære emner.

Samtidig har Lone Abild gerhardt selv haft

kræft, og Mette Washuus har haft forstadier til

kræft. De har derfor også selv oplevet, hvilke

særlige problemstillinger det giver at være døv

med kræft.

risikoen for ikke at forstå alt i samtaler

med læger og sundhedspersonale er stor.

Samtidig læser en del døve ikke så godt, så

det kan også være svært at læse sig til informationerne,

forklarer de. Når det så oven i

købet er vanskeligt at snakke med pårørende

og andre om tanker og bekymringer, så føler

man sig nemt meget alene.

De to kvinder gik derfor længe med en

ide om at lave en samtalegruppe for døve.

Da Lone selv oplevede, hvor svært det var at

deltage i en almindelig samtalegruppe som

døv, fik hun bekræftet, at ideen var god:

”Jeg er med i en gruppe for kvinder med

kræft i underlivet, og det går fint, men hver

gang, der er nye med i gruppen, skal de vænne

sig til, at der er en tolk med, så samtalen tager

længere tid og glider mindre frit,” siger Lone

Abild gerhardt.

første møde i august

Lone Abild gerhardt og Mette Washuus

kontaktede Kræftrådgivningen i Odense og

spurgte, om de måtte starte en gruppe for

døve kræftramte. rådgivningsleder Vivi

Brandt rasmussen syntes godt om ideen,

så i august i år var første gruppemøde en

realitet. To døve mødte op, og Lone Abild

gerhardt og Mette Washuus tror, at gruppen

stille og roligt vil vokse sig større.

”Det tager lang tid at starte noget som

dette op i døvesamfundet. Budskabet skal

spredes, og folk skal lige se det an,” siger Lone

Abild gerhardt. Mette Washuus supplerer:

”Vi snakkede inden opstarten med en del,

som var interesserede. Så det skal lige så stille

sprede sig, at det her tilbud ikke er noget

farligt – tværtimod er deltagerne rigtig glade

for at komme. Og deres pårørende er glade,

fordi de kan mærke, at deres mand eller kone

har fået rum for at tale om nogle af de tanker,

de går med.”

unge er mere åbne

gruppen har indtil videre mødtes 2 gange

og har talt om meget forskelligt, lige fra sund

mad til angst og seksualitet. Der har været

stor åbenhed og lyst til at dele erfaringer. Så

selv om der i døvesamfundet ikke er tradition

for at tale sammen om svære ting, ser Mette

Washuus og Lone Abild gerhardt lyst på fremtiden

for gruppen og glæder sig til at fortsætte

deres frivillige gruppelederarbejde.

”Jeg tror, det er anderledes med den yngre

generation. De er mere vant til at snakke

sammen om tingene og vil være glade for et

forum som dette, tror jeg. Jeg har også tænkt

på, at mange døve pårørende vil have glæde

af at komme her. Det er rigtig vigtigt at have

et sted at gå hen, så man ikke føler sig alene,”

siger Mette Washuus. Lone Abild gerhardt

tilføjer: ”Efter vores første møde gav en af

deltagerne mig et knus. Ikke sådan et hurtigt

knus og kys på kinden – et varmt knus. Jeg

blev meget overvældet, og for mig viste det

helt tydeligt, at vi er inde på noget rigtigt med

den her gruppe. Det betyder noget. Vi skaber

et rum, hvor døve med kræft kan snakke sammen

og dele erfaringer. Så nu skal vi bare have

budskabet ud.”

5

viL du vidE mErE

Gruppen mødes på Kræftrådgivningen i

Odense, og døve kræftramte fra hele landet

er velkomne. Kontakt kræftrådgivningen

eller Lone Abild Gerhardt og Mette Washuus.

odense@cancer.dk

Mette Washuus: m.washuus@live.dk

Lone Abild Gerhardt: psykologen@mail.tele.dk

Du kan se en video om gruppen på

www.deaftv.dk – søg på ”kræft”.


6 | fOreByggelse

HvorDan kan Jeg

HJælpe kræftpatIenter

tiL rygEStop

rigtig mange kræftramte ønsker at holde op med at ryge, og de føler med rette, at de gør sig

selv en tjeneste ved at blive røgfri.

Af Merete MærsK, psyKOlOg i fOreByggelse Og dOKuMeNtAtiON | fOtO: COlOurBOx

Også kræftramte har gavn af at stoppe med at ryge. Altid. Det er vigtig

viden, som ikke alle har. Fordelene ved et rygestop er bl.a.:

Som røgfri har man større chance for at forblive rask efter

endt behandling.

Operationssår heler hurtigere og pænere, hvis man er røgfri før

operationen.

Ubehag og komplikationer ved efterbehandling med stråler og medicin

bliver mindre, hvis man er røgfri.

Tilbagefald af kræftsygdommen sker sjældnere og efter længere tid,

hvis man er stoppet med at ryge, end hvis man fortsætter som ryger.

Nogle rygere synes alligevel, at det er en stor beslutning at stoppe med

at ryge. De er i tvivl, om de skal fortsætte eller stoppe, og om det kan

betale sig at stoppe. I sådanne tilfælde kan det hjælpe at tale med en

neutral person om fordele og ulemper ved at ryge og ved at

være røgfri.

Man ved, at rygestop har størst chance for at

lykkes, hvis rygeren får rådgivning og bruger

nikotinerstatning.

Og hvad gør jeg så?

Du kan som frivillig spille en vigtig rolle for

kræftramte – eksempelvis ved at hjælpe med

at tale med dem om røg og ved at henvise

til rådgivning. For mange kræftramte er det

lettere at tale om rygning med en neutral frivillig

end med venner eller den nære familie. Du kan

eventuelt bruge materiale fra ”Dyrk røgfrit liv”,

som en indledning til samtalen med den

rygende kræftpatient (www.cancer.

dk/dyrk).

derudover skal du huske:

Spørg åbent og neutralt om den kræftramte ryger.

Har han/hun overvejet at blive røgfri?

Henvis rygeren til at tale med en uddannet rygestoprådgiver om

rygning eller rygestop – f.eks. egen læge eller sygehuspersonale.

Fortæl, at disse desuden kan hjælpe med rådgivning og støtte i

forbindelse med et rygestop, ligesom der er telefonisk hjælp at få på

Stoplinjen (tlf. 80 31 31 31) eller over nettet på www.ddsp.dk. Endelig

kan rygere få gratis hjælp til at blive røgfri i deres kommune.

Få overblik over de mange tilbud på www.cancer.dk/blivroegfri

Skriv til Stopgruppen i Kræftens Bekæmpelse

traekvejretfrit@cancer.dk

kaLENdEr

Job-portaL

iNtErN

kommuNikatioN

kurSuStiLmELdiNg

Mød tre aktive brugere.

frIvIllIg.Dk

– kræftens BekæMpelses

UnIvers for frIvIllIge

Af MArie tygeseN | fOtO: privAt/søreN NelleMANN

JØrgEN bErNtH,

forManD freDerIksBerg

lokalforenIng

Jeg har meldt mig ind i gruppen for Frederiksberg

Lokalforening, og jeg har oprettet en

gruppe for lokalforeningens bestyrelse. Jeg har

også brugt kalenderen til at gøre opmærksom

på de kurser eller møder, vi har planlagt. Jeg

vil også bruge frivillig.dk til at finde inspiration

hos andre lokalforeninger.

KreAtiviteteN sprudler

Siden opstarten den 1. oktober 2012 har

667 frivillige oprettet sig på frivillig.dk.

Og de 667 frivillige har været kreative – der er

oprettet grupper for alt fra værtsfrivillige til

FriviLLig.dk

LoNE bØgELy,

forManD aarHUs

lokalforenIng

Jeg har allerede brugt frivillig.dk meget, for

jeg mener, det kun er os selv, der kan gøre

frivillig.dk god! Vi er 20 tilknyttet i Hellen,

og vi talte om, hvordan vi sikrede intern

kommunikation – og der var frivillig.dk jo

et oplagt redskab i stedet for at sende en hel

bunke mails frem og tilbage. I lokalforeningssammenhænge

bruger jeg også frivillig.dk – vi

kan lige så godt lægge referater og den slags på

frivillig.dk. Det gør det meget nemmere!

100 % røgfri dagpleje. En Stafet-tovholder er

blevet efterspurgt gennem frivilligjob-funktionen,

og i kalenderen er der bl.a. reklameret

for walk and talk, workshops og slotssang.

NetværK |

NEtværk

dEbat

NaNNa JuuL tHomSEN,

næstforManD stafet

for lIvet aarHUs

Vi er en helt ny ’Stafet for Livet’ i Aarhus

– derfor har vi bl.a. brugt frivillig.dk til at opslå

frivillige job for at rekruttere nye frivillige.

Fremadrettet er det vores tanke, at frivillig.dk

skal være vores sociale medie og base. Det

skal være her, vi deler tanker, ideer og billeder.

På sigt vil jeg måske også tilmelde mig nogle

af de kurser, som jeg kan se, der ligger på

frivillig.dk.

vil du også være med?

Besøg www.frivillig.dk og opret en profil.

Brug for hjælp? Har du spørgsmål eller

problemer med frivillig.dk – skriv til

frivillig@cancer.dk eller ring til 3525 7979.

7


8 | pAtieNtstøtte Og fOreByggelse

xxxx |

HEr Er dEt patiENtErNE,

Der sætter DagsorDenen.

Ikke sYgDoMMen og lægerne

Hellen er et værested for kræftpatienter og pårørende i aarhus. Det lille hus ligger klods op af

sygehuset på tage-Hansens gade, og stedet er skabt og drevet af frivillige.

Af Mette Højrup Kjær | fOtO: frivilligfOtOgrAf, søreN NelleMANN/fACefOtO.dK

Hellen er drevet af et frivilligt team, der hver uge, mandag til torsdag,

åbner dørene for patienter og pårørende, der har brug for at snakke

eller slappe af i rammer, der hverken er hospitalsagtige eller personlige.

Her er ikke professionel hjælp i form af psykologer eller socialrådgivere,

men til gengæld masser af hjerterum og lyst til at hjælpe. Her kan du

møde tre frivillige, der har været med til at udvikle og nu er med til at

drive Hellen.

NiELS bygbaLLE. Frivillig i KræFtens BeKæmpelse,

Blandt andet Frivillig på sygehuset i aarhus. niels har

desuden en mandegruppe: ’rigtige mænd gider iKKe

høre mere vrøvl’. Det er et fantastisk lille hus, og der er en fantastisk

stemning. Her er ikke kontorpersonale eller larm. Her er fredfyldt,

og det er tydeligt, at her er tid til eftertænksomhed. Vi vil gerne have

det til at dufte af nybagte boller og varm kakao, og vi drikker ikke af

amaLiE Haugaard

NiELS bygbaLLE

kopper med hospitalsstempel i bunden. Det giver alt sammen en stemning,

som man ikke kan skabe på et hospital.

Hellen bliver udelukkende styret af frivillige, og det er medvirkende

til den helt unikke intensitet, som man mærker her. Vi er kun frivillige.

Vi ønsker det bedste for de patienter og pårørende, der kommer her. Vi

er her med andre ord ikke for at kunne hæve vores løn. Hellen er til for

patienterne og de pårørende, og vi er ydmyge over for det faktum.

Hellen blev indledt i begyndelsen af 2012 som et samarbejde mellem

Kræftens Bekæmpelse og Aarhus Sygehus. Sygehuset tog initiativ til at

lave et hus for kræftpatienter og deres pårørende, og Kræftens Bekæmpelse

blev inviteret til at være med til at udvikle ideen og til at føre den

ud i livet. Det har givet et rigtig godt samarbejde og et godt udgangspunkt

for et godt værested. Vi har været så heldige, at sygehuset har

været meget imødekommende og sagt ja til alle vores forslag. De har

aldrig sagt nej, og resultatet er blevet utrolig godt.

LoNE bØgELy

LoNE bØgELy. loKalForeningsFormand i

århus. Lone har en Fortid som dagpleJeleder.

Jeg troede, at jeg brændte mest for forebyggelse, men jeg er

blevet bidt af Hellen. Det har været usandsynligt spændende

at udvikle stedet. Vi har haft en arbejdsgruppe, som bestod

af en gruppe frivillige, en konsulent fra lokalkontoret og

to sygeplejersker fra sygehuset, og der har ikke været noget

’de’ og ’vi’. Der har kun været ’os’, og det har været et godt

udgangspunkt for udviklingen af Hellen. Vi frivillige har

været med fra start, og vi føler, at det er vores sted. Her er

rart at være. Det siger de besøgende også, når de kommer

ind ad døren. Vi havde en mor, som var her på Hellen, mens

hendes søn var indlagt. Hun sagde ’det her er mit tempel.

Her får jeg så meget god energi, som jeg kan give videre til

min dreng’. Og det, vi gør, er jo ikke at være psykologer eller

rådgivere, men vi er klar til at snakke, og vi giver rum til

dem, der kommer her.

Helt personligt giver det mig rigtig meget. Jeg føler, at jeg

gør en forskel. Jeg kan bruge mine mange års erfaring med

at arbejde med mennesker, og jeg nyder at arbejde i den

gruppe, jeg er i. Og når vi har det godt indbyrdes, så udstråler

vi også noget positivt. Vi har nogle gode vibrationer her.

amaLiE Haugaard. Frivillig veJleder, KræFtpatient

og psyKologistuderende. Jeg håber på at

jeg kan være med til at hjælpe andre, der er i en svær tid.

Det er selvfølgelig studierelevant for mig at være her, men

det er ikke den primære grund. Jeg er her mere fordi jeg kan

trække på egne erfaringer, og fordi jeg forestiller mig,

at rigtig mange har brug for et sted som Hellen.

Hellen er et dejligt sted, fordi det giver patienter og

pårørende en pause fra fabriksmiljøet, som hospitalet godt

kan opleves som. Her på Hellen kommer de i stedet ind i et

rum, hvor der er blomster og stearinlys. På hospitalet er det

lægen, der sætter dagsordenen. Her er det patienten eller

den pårørende. Det betyder, at de kan snakke om det, de har

lyst til, og de mærker, at vi rigtig gerne vil lytte. De tanker,

som de besøgende ønsker at dele, er dét vi ønsker at tale

med dem om. For os er det vigtigt, at de, der kommer, føler

sig godt tilpas og oplever, at de får et helle fra sygdommen,

sygehuset og de store spørgsmål, som naturligt melder sig i

den alvorlige situation, som de står i. Tit har man brug for

at snakke om noget andet end sygdommen. Og jeg oplever

også, at der er behov for at snakke om noget, som i lægernes

og andres øjne er bagateller, men som for patienten eller den

pårørende fylder rigtig meget. Det kan for eksempel handle

om transporten til og fra hospitalet eller udfordringen i at

købe ind og lave mad, for så at miste lysten til mad en halv

time efter. Jeg oplever, at det er rart for dem, at jeg kan sætte

mig ind i deres udfordringer og dele mine erfaringer med

dem.

EFtErSkoLEr

tager goDt IMoD

solarIeBUDskaB

De to studerende Micha (22 år) og katrine (24 år)

har kørt Danmark tyndt med et klart budskab til

2500 efterskoleelever.

Af sArA jeKes, sOlKAMpAgNeN | fOtO: MArtiN WOlsgAArd

”Skriv en SmS til en veninde/ven, som du opdager er begyndt

at tage solarium”. Sådan lyder én af de opgaver, som pigerne har haft

med på deres danmarksturné. Det fik en dreng fra Himmelbjergegnens Natur-

og Idrætsefterskole til at skrive en tankevækkende sms: ”Hører du er på

vej til sol… (…) Du kan dø af det!! (…) Du må ikke dø!!”.

slut med solarium

De unges reaktion på workshoppen og deres holdninger til solarium har gjort

indtryk på de to praktikanter: ”Noget af det fedeste har været, når de unge har

fortalt, hvilken betydning foredraget har haft for dem. Mange af dem har fortalt,

at de ikke længere vil gå i solarium” siger Micha og Katrine.

Pigerne er kommet i dialog med efterskoleeleverne med film, quizzer og

aktiviteter, som udfordrer eleverne på deres holdning til solariesagen. Samtidig

har de brugt undervisningsmaterialet ”Din krop – dit liv”.

det virker

Eleverne har før og efter foredraget besvaret et spørgeskema, og elevernes svar

viser blandt andet, at 9 ud af 10 elever har lært noget nyt i workshoppen.

Har du fået lyst til at afholde solarieworkshops?

Solkampagnen har udviklet et workshopmateriale rettet til kommende

konfirmander og folkeskolens ældste klassetrin. Materialet skaber dialog om

solariebrug gennem inddragende aktiviteter, film og et kort oplæg.

Læs mere på frivillig.dk i gruppen ”Sluk solariet” Følg med i kampagnen

Sluk Solariet på www.facebook.com/sluksolariet – Se online-magasin om

solarium på www.skrunedforsolen.dk/dinkropditliv

9


10 | fOreByggelse frivilligledelse | 11

frIvIllIgleDelse

HanDler oM engageMent

og anerkenDelse

louise Mulvad er 24 år, professionsbachelor i ernæring og sundhed, under uddannelse som

psykoterapeut og blandt de første, der har deltaget på kræftens Bekæmpelses kursus for

frivilligledere. for louise er engagement og anerkendelse centrale størrelser i den fremtidige

(frivillige) ledelsesform.

Af Mette Højrup Kjær | fOtO: MiCHAel Bjerg

Louise har netop afsluttet et kursus i frivilligledelse. ”Det har givet

mig en følelse af, at jeg virkelig kan bidrage med noget. Det giver

noget selvtillid, og jeg føler mig mere kompetent til at løse opgaven

nu end før. Det betyder meget for mig,” fortæller Louise begejstret.

”Jeg har et indre drive. Jeg har en helhedsorienteret tilgang til livsstilsdebatten,

hvor trivsel og livskvalitet for mig er vigtige parametre.

Og det vil jeg gerne være med til at arbejde videre med. Jeg arbejder

som QuitCoach rygestopinstruktør, og med uddannelsen i frivilligledelse

har jeg mulighed for at få indsatsen op på et andet niveau”

Louise bliver ved med at arbejde inden for unge og rygning, og

hendes opgaver som frivilligleder bliver primært at sammensætte et

team af frivillige, have det overordnede overblik over, hvordan teamet

fungerer, og koordinere de events og andre ting, som gruppen deltager

i. ”Men jeg vil også være meget optaget af, om de frivillige har det godt

og føler sig anerkendt. Jeg tror de vigtigste egenskaber, som man kan

komme med som frivilligleder, er engagement og anerkendende lederskab.

Og det glæder jeg mig virkelig til at arbejde med.”

styrket netværk

Uddannelsen i frivilligledelse giver også mulighed for at få et godt

netværk blandt Kræftens Bekæmpelses frivillige.

”Jeg var virkelig tilfreds med kurset og har nu bare lyst til at få

endnu mere. Det var den følelse, jeg havde bagefter, og det gav resten

af holdet også udtryk for.”

Holdet, som Louise var på, har oprettet en gruppe på frivillig.dk,

hvor de netværker, udveksler erfaringer og ikke mindst arbejder på,

at der skal komme et opfølgende kursus.

”frivilligledelse er et af de helt store emner i

planlægningen af den frivillige indsats i fremtiden.

i takt med at Kræftens Bekæmpelse får

flere og flere frivillige, øges presset på de lokale

bestyrelser, som skal organisere og lede flere.

Og når vi så har rigtig mange frivillige, som

gerne vil påtage sig ledelsesopgaver, er det

oplagt at sætte frivilligledelse på dagsordenen

og på den måde få mere struktur på opgavernes

udførelse til glæde for alle.”

Elin Kristensen, områdekonsulent i Region Midt og aktiv

i udviklingen og udførelsen af kurser i frivilligledelse.

Om frivilligledelse

I øjeblikket kører Kræftens Bekæmpelse et pilotprojekt om frivilligledelse.

Pilotprojektet omfatter fem kurser med omkring 80 kursister fordelt

over hele landet. Det er allerede besluttet, at vi for fremtiden skal sætte

fokus på frivilligledelse og gøre det til en fast del af den frivillige indsats.

I begyndelsen af 2013 samles erfaringerne fra pilotprojektet, og der

bliver herefter lagt en plan for den videre udbredelse af frivilligledelse.

På frivillig.dk kan du følge med i udbredelsen af frivilligledelse.


12 | fOreByggelse

NyHeder 13

mErE

drØN på

skole-

gårDen

aktive børn lever sundere, har nemmere ved

at lære og klarer sig bedre socialt end deres

inaktive kammerater.

Af viBeKe tOft | fOtO: ruNe jOHANseN Og reAldANiA

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og

voksne får pulsen op, sved på panden og bliver

forpustede. Hver dag. Anbefalingen lyder

således, at børn skal være fysisk aktive i mindst

60 minutter om dagen, og at voksne skal være

fysisk aktive i mindst 30 minutter om dagen.

vi sætter gang i danskerne

Vi arbejder for at gøre det nemt for danskerne

at bevæge sig i hverdagen, fordi fysisk aktivitet

mindsker risikoen for at udvikle visse kræftformer

og livsstilssygdomme. Vores primære

fokus er at gøre leg og bevægelse til en naturlig

del af børns hverdag, da tidlige og gode vaner

med masser af fysisk aktivitet oftest bliver ført

med ind i voksenlivet. Inaktive børn har en

tendens til at blive overvægtige, og de går glip

af de positive påvirkninger, den fysiske aktivitet

har på deres indlæringsevner, motorik,

livsglæde og sociale kompetencer.

gode erfaringer fra aktive skoler

En god skolegård med spændende faciliteter kan

med fordel blive suppleret af andre indsatser.

Erfaringer fra skoler peger på, at eleverne er

mere aktive, når:

De voksne på skolen selv er motiverede

for at bevæge sig

Frikvartererne er så lange, at børnene har

tid til at bevæge sig

De fysiske aktiviteter bliver sat i system og

integreret i hverdagen

regelmæssig fysisk aktivitet:

reducerer risikoen for at udvikle

tyktarmskræft med 27 %

Forebygger 10-12 % tilfælde af brystkræft

om året

reducerer kvinders risiko for at udvikle

livmoderkræft med 30 %

reducerer mænds risiko for at få prostatakræft

og forbedrer prognosen betydeligt

Styrker den fysiske og mentale sundhed

og reducerer risikoen for at udvikle andre

livsstilssygdomme

Forebygger sandsynligvis andre kræftformer

som lungekræft og kræft i bugspytkirtlen

På Sletten skole på Fyn har nogle af de voksne

og ældste elever være på kursus for at lære,

hvordan de sætter gang i legene i frikvartererne,

og alle ved, hvem der har ansvaret. ”Hvis ikke

det er skemalagt, hvem der har ansvaret for

at organisere aktiviteterne på specifikke dage,

kommer de gode intentioner til at flyde”,

fortæller lærer gitte Kingo.

I SFO’en på Stillinge Skole i Slagelse er

de opmærksomme på, at de voksne går foran

som gode eksempler. ”Børnene kommer helt af

sig selv, når de voksne er gode rollemodeller og

motiverede for selv at bevæge sig”, siger daglig

leder af SFO’en Jørgen grønne Jørgensen.

Når børnene er aktive i frikvartererne, smitter

det af på undervisningen. En pige fra første

klasse på Skolen ved Tuse Næs i Holbæk

udtrykker det således: ”Når vi løber, inden vi

læser, kan de vilde drenge… og øh piger…

bedre slappe af. Vi får det alle sammen mere

roligt i timerne.”

støtte til din skolegård?

Bag ”Drøn på Skolegården” står et partnerskab

mellem Kræftens Bekæmpelse, realdania og

Lokale og Anlægsfonden. Frem til den 28.

februar inviteres landets skoler og kommuner

til at give deres bud på, hvordan skolegården

forbedres, så den motiverer børnene til at

bevæge sig. Blandt de indkomne forslag vælges

først 15 projekter, som hver får kr. 100.000

til at kvalificere ideerne. Ud af de 15 projekter

vælges siden 5 projekter, der får støtte til at

realisere

vil du hjælpe med at sætte drøn

på skolegården?

Du kan som frivillig hjælpe os med at sprede

det gode budskab om kampagnen og med at

formidle den nye viden om fysisk aktivitet, der

fortæller om de mange gevinster ved at bevæge

sig hver dag.

Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

finder du nyttig information og gode ideer

til, hvordan der kan arbejdes videre med dette

indsatsområde på lokalplan: www.cancer.dk/

fysisk+aktivitet+i+skolen

Læs mere om projektet her: www.droen.dk

Nyt i

kræFtENS

bEkæmpELSE

Af MAi BrANdi ludvigseN

Stor uNdErSØgELSE aF daNSkErNES

d-vitamiN StatuS

Der er mange meninger om D-vitamin, og blandt de lærde er der heller ikke

enighed om, hvorvidt vi får for lidt eller nok D-vitamin. Derfor er Kræftens

Bekæmpelse gået i gang med den hidtil største repræsentative undersøgelse af

danskernes D-vitamin status. Forskerne er allerede i gang med at måle indholdet

af D-vitamin i blodet på 3.000 voksne og 1.000 børn. Alle deltagere

får taget to blodprøver. En prøve om efteråret og en om foråret, da niveauet

af D-vitamin svinger fra forår til efterår afhængigt af styrken af solens stråler.

Derudover indsamler forskerne detaljerede oplysninger om deltagernes

kostvaner, vægt, livsstil, hudtype og deres vaner og adfærd i solen.

resultaterne vil gøre os meget klogere på, hvilken livsstil der fører til lavt

niveau af D-vitamin i blodet. Er det f.eks. et problem at undgå middagssolen,

som kampagnerne anbefaler? Eller er lavt D-vitamin niveau en markør for

usund livsstil med forkert kost og mangel på fysisk aktivitet?

app tiL

kræFtpatiENtEr

viNdEr FN priS

Kræftens Bekæmpelses mobil-applikation

til kræftpatienter har vundet en pris

i World Summit Award under FN.’Liv

med kræft’ er dermed vurderet til at

være blandt de fem mest ”vidunderlige,

forskelligartede og kreative apps” i et

opløb på flere end 400 bidrag fra 102

FN-medlemslande. For juryen har det

afgørende været værdien af indholdet,

produktets design og den tekniske

realisering.

App’en indeholder bl.a. en logbog,

hvor patienterne kan gemme oplysninger

om deres behandlingsforløb, en huskeliste

med vigtige spørgsmål til lægen,

kolleger og andre samt en gPS-baseret

oversigt over de nærmeste rådgivningstilbud

og aktiviteter for kræftramte.

Du kan hente app’en ved at scanne

koden. Scan koden med en applikation

(f.eks. Scanlife) på din mobil eller send

en sms med teksten ’Scan’ til 1220. Det

koster alm. sms- og datatakst.

dEt går kNæk

caNcEr pENgE tiL

kom mEd tiL uddELiNgEN

aF kræFtENS bEkæmpELSES

HædErSpriS

Den 4. februar 2013 – på World Cancer Day – uddeles

Kræftens Bekæmpelses Hæderspris for tredje gang. Det

sker i Operaen i København i forbindelse med operaen

Carmen af georges Bizet. Hædersprisen overrækkes af

HKH Kronprinsesse Mary.

Billetterne til arrangementet kan nu købes på cancer.

dk/haederspris. De koster 761 kr. stykket. Mellem uddelingen

af hædersprisen og aftenens forestilling vil der

være en let buffet.

De 100 millioner kroner, som danskerne

gav til Knæk Cancer indsamlingen på TV 2

i uge 43, skal bruges til markante projekter,

som gør en konkret forskel i kampen mod kræft. Sådan lyder det fra direktør Leif Vestergaard

Pedersen: – Vi har været helt overvældede over den fantastiske støtte, som TV 2 har genereret

til os. Hovedbestyrelsen har fordelt pengene på en stribe spændende projekter. Et af indsatsområderne

vil være en mere sikker diagnose for prostatakræft. I dag bliver mange mænd

overbehandlet, fordi vi ikke kan skille de alvorlige tilfælde fra de mindre alvorlige, siger han.

Et andet projekt bliver det forskerne kalder for 3. generation af Kost Kræft og Helbred – en

stor befolkningsundersøgelse med vævs- blod- og fedtprøver fra flere end 53.000 danskere.

En del af pengene vil også blive brugt til tre store forskningscentre, som Kræftens Bekæmpelse

driver på forskellige universitetshospitaler. Fokus er her tidlig opsporing af kræft, rehabilitering

og forebyggelse af kræft. Der skal også bruges penge på forskning, som kan bidrage til

at bekæmpe den store sociale ulighed i kræft.


14 | lANdet ruNdt

lANdet ruNdt | 15

National fuldkornsdag

HAr du eN gOd HistOrie?

sKriv til slOjfeN@CANCer.dK

24 fuldkornsfrivillige var for alvor med til at sætte fuldkorn på Danmarkskortet til den første Nationale

Fuldkornsdag d. 24. oktober. Fuldkornspartnerskabet tog på roadtrip i et gammelt orange

folkevognsrugbrød og besøgte Aarhus, Odense og København. Målet var klart: Vi ville give så

mange danskere som muligt smag for fuldkorn. Sammen med Fuldkornsambassadørerne Lotte

Heise og Vibeke Hartkorn fortalte vi alle de fremmødte om, hvad fuldkorn er – nemlig det hele

korn også kimen og skaldelene, hvor de fleste vitaminer, fibre og mineraler sidder, og hvorfor vi

skal spise fuldkorn. Tak for en stor indsats til de frivillige.

gospel koncert i ejby Kirke

Lokalafdelingen i Middelfart arrangerede

gospelkoncert i samarbejde med Diabetesforeningen

og Hjerteforeningen i oktober. Det var

gospelkoret Emmaus fra Odense, der fyldte

kirken med skønne toner.

KAN du KNipse

på det rigtige tidspuNKt?

Kræftens Bekæmpelse søger frivillige fotografer.

Vi bruger fotografer til at dække

de mange spændende aktiviteter, som

frivillige i lokalområderne arrangerer. Professionelle

og trænede amatørfotografer

kan melde sig til mette@cancer.dk

lyserød lørdag i skanderborg

unge går forrest og samler ind til Kræftens Bekæmpelse

Lyserød lørdag i Skanderborg Kommune blev

en stor succes med aktiviteter i Skanderborg

og Ry. Med stor støtte og hjælp fra Lokalavisen

Skanderborg blev ca. 30 forretninger aktiveret

og foretog indsamlinger. Lokalavisen udgav et

særnummer, der fortalte om arrangementerne

på selve dagen. I Kulturhuset Skanderborg

var der aftenarrangement blandt andet med

foredrag med Charlotte Bircow. I Ry var der danseoptræden.

Dagen igennem var der aktiviteter

i begge byer til glæde for både voksne og børn.

Det samlede beløb kom op på ca. 60.000 kr.

Leadership-holdet fra HHX i Ringkøbing afholdt i samarbejde med DGI Vestjylland et arrangement

i Ringkøbing Svømmehal d. 10. november, hvor der blev sat fokus på Kræft. Hele overskuddet gik

til Kræftens Bekæmpelse. Arrangementet blev en stor succes, og i løbet af de fire timer var der

hele tiden gæster, der nød godt af tilbuddene med tombola, konkurrencer og salg af kaffe, kage

og sodavand. Vera Kristensen, som har været frivillig i Kræftens Bekæmpelse i 28 år, har støttet

projektet fra start af. Hun evaluerede arrangementet og sagde: ”Hvis jeg skal tænke på en ting I

skulle gøre anderledes, så kan jeg ikke finde på noget.”

Nye uniformer i Haderslev

Lokalforeningen i Haderslev har gode erfaringer med at være på gaden til lyserød lørdag sammen

med initiativrige forretninger. Men da vejret kan være utilregneligt, og det kan være svært

at holde varmen i de ’officielle’ lyserøde t-shirts, er der nu en ny iøjefaldende ’uniform’, som

både give varmen og løser nogle praktiske udfordringer, i forbindelse med at gå på gågaden

og sælge armbånd mm. Fleeceponchoen skyede oven i købet regnen i år, og i den store

lomme foran, var det muligt at have et lille varelager med ud på gaden. Den lille lomme øverst

blev brugt til pengekasse.

JUlen er koMMet tIl netBUtIkken

Armbånd i sølvfarvet og sort

Dobbelt armbånd med kugler

i sølvfarvet og sort. Selve

perlerne er af glas og kunststof.

Armbåndet er med elastik, så

det passer de fleste. Kan bruges

samlet eller hver for sig.

Pris: kr. 149,-

2 stk. pyntejuletræer

Små pyntejuletræer, der kan

skabe juleglæde i vindueskarmen,

på hylden eller i

værtindegave. Hvert juletræ

måler ca. 12 cm i højden og

10 cm i bredden.

Pris: kr. 119,- for 2 stk.

Nissepar med stor hue

Hyggeligt nissepar med skæg

og store huer. Nisserne er i grå

filt og med stor rød hue. Måler

ca. 13 cm i størrelsen.

Pris: kr. 119,-

Skytsengle – gavemærker

10 skønne gavemærker med

engle i forskellige motiver.

Papirklippene er lavet af Alma,

Flora og Elvira, der har mistet

deres mor til kræft. Overskuddet

fra salget går til at hjælpe

børn i sorg. Kortene måler ca.

5 cm x 7,5 cm.

Pris: kr. 30,for

pakke med 10 stk.

folk strømmede til

for at støtte brysterne i Hinnerup

Der var stor tilstrømning hos frisør HairFair i

Hinnerup, da salonen lørdag den 6. oktober

samlede ind til Støt-Brysterne-kampagnen.

”Vi fik 17.084 kr. i kassen til det gode formål”

fortæller Lisbeth, indehaver af salonen. Hun

fortsætter ”Det var også en succes med den

lyserøde BH-guirlande, som snoede sig fra

salonen og hen på torvet.”

netBUtIk

Det er blevet juletid i netbutikken, og vi har sørget for, at det er nemt for dig at sprede juleglæde blandt venner og familie. Du kan

sende en varm julehilsen med årets søde Skytsengle-kort eller bringe glæde den 24.december med årets fine smykker under træet. Og

du kan selv komme i dejlig julestemning derhjemme med de små pyntestager og nisser. Du kan se alle julevarerne i netbutikken på

www.købogstøt.dk

Fyrfadsstager med mønster

Fyrfadsstage i børstet porcelæn

med fine udskæringer. Udskæringerne

i stagen giver et smukt

lys, når stearinlyset er tændt.

Stagen måler ca. 7 x 6,5 cm.

Pris: kr. 99,-

for æske med 2 stk.

More magazines by this user
Similar magazines