printvenlige udgave af Kort Nyt nr. 39 - november ... - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

printvenlige udgave af Kort Nyt nr. 39 - november ... - Dansk Erhverv

Nr. 39november 2011

Kort Nyt

1. Kan man klippe håret af en skaldet?

2. Hvad betyder finansloven for dig?

3. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter

4. ”Kickstart” for nye grænsehandelsvarer

5. Beregning af tilskud til fleksjob

6. Arrangementer

Hotline

Kan man klippe håret af en skaldet?

Højesteret tilkendte en frisørelev 30.000 kr., fordi hun ikke kunne fortsætte

sin uddannelse, da den eneste faglærte frisør sagde op. Arbejdsgiveren havde

forgæves søgt efter en ny frisør eller ny arbejdsgiver til eleven.

Højesteret har netop underkendt både byrettens og landsrettens vurdering af en sag og tilkendt en

frisørelev erstatning på 30.000 kroner, fordi eleven ikke kunne fortsætte sin uddannelse, da den

eneste faglærte frisør sagde op.

Ingen frisør – ingen elev

Sagen handlede om en frisørsalon ejet af en person, der ikke selv var faglært frisør. Det var således

en afgørende forudsætning for indgåelse af uddannelsesaftalen, at der var ansat en faglært frisør

som uddannelsesansvarlig – dette vidste både arbejdsgiveren og eleven. Da den pågældende frisør

opsagde sin stilling stod arbejdsgiveren med et problem, eftersom han ikke selv var uddannet

frisør. Landsretten lagde vægt på, at arbejdsgiveren havde gjort hvad han kunne for at få ansat en

ny faglært frisør og forsøgt at skaffe eleven en uddannelsesaftale hos en anden arbejdsgiver.

Arbejdsgiveren havde til sidst også forgæves forsøgt at afhænde salonen. Da det heller ikke kunne

lade sig gøre, måtte han lukke og slukke og dermed ophæve uddannelsesaftalen. Spørgsmålet var

herefter, om det var arbejdsgiveren eller eleven der skulle bære risikoen for, at han ikke kunne

overholde betingelsen om, at have en faglært frisør til at oplære eleven.

Reglerne for opsigelse af uddannelsesaftale

Uddannelsesaftaler kan som udgangspunkt kun opsiges i prøveperioden. Det kan dog være i orden,

at en arbejdsgiver ophæver en uddannelsesaftale uden for prøvetiden ved væsentlig misligholdelse

eller hvis en forudsætning for aftalen brister. Det kræver dog for det første, at forudsætningen er

væsentlig, og kendt af begge parter. Derudover kræver det, at eleven er nærmest til at bære risikoen

for at forudsætningen brister.


Højesteret ”klipper” igennem

Højesteret var ikke i tvivl om, at det var arbejdsgiveren, som måtte betale for, at han hverken

kunne finde en ny faglært frisør, en ny uddannelsesplads eller få solgt sin salon.

Højesteret lagde i den forbindelse særlig vægt på, at eleven var uden indflydelse på, at

arbejdsgiverens bestræbelser mislykkedes.

Sagen kom derfor til at koste arbejdsgiveren 30.000 kroner i erstatning til eleven.

Dansk Erhverv vurderer

Eftersom elever i henhold til Erhvervsuddannelsesloven er uopsigelige efter udløbet af prøvetiden,

er det meget vanskeligt at opsige dem, hvis eleven ikke har gjort sig skyldig i en misligholdelse af

aftalen.

Ingen af retsinstanserne betvivlede arbejdsgiverens gode intentioner, men han tabte sagen på, at

han som den stærke part var nærmest til at bøde for den uheldige situation.

Det er en hård afgørelse. Det kan dog ikke udelukkes, at Højesteret har skelet til det faktum, at

elever ikke har et opsigelsesvarsel, hvorfor eleven uden en godtgørelse var væsentligt ringere stillet

ved uddannelsesaftalens ophævelse end andre ansatte. Sædvanligvis får ansatte et opsigelsesvarsel,

hvis en virksomhed må lukke.

Søren Büchmann Petersen, Ansvarlig for erhvervspolitisk koordinering, Dansk Erhverv

Hvad betyder finansloven for dig?

Se hvad forslaget til ny finanslov betyder for erhvervslivet. Læs Dansk Erhvervs

detaljerede kommentarer.

Læs Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af væsentlige elementer i forslaget

(https://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Documents/DE-kommentarer-til-FFL2012.pdf)

Hovedpunkterne er:

•Kickstart

•Skat og finansiering

•Skattestop officielt erklæret dødt

•Boligjobplanen

•NOx-afgift hæves

•Indeksering af afgifter

•Multimedieskat afskaffes og erstattes af gamle regler om skat på fri telefon


•Kompensation for forsinket liberalisering af spillemarkedet

•Styrket skatteligning

•Ophævelse af skattebegunstigelser for medarbejderaktier

•Loft over indbetaling til ratepensioner sænkes

•Afskaffelse af fradrag for formueforvaltningsomkostninger i pensionsordninger

•Selskabsbeskatning og skærpet kontrol med multinationale selskaber

•Arbejdsmarked og beskæftigelse

•Fattigdom skal bekæmpes

•Målrettet beskæftigelse

•Arbejdsskadeafgift

•Internationale forhold

•EU skal højere op på dagsordenen

•Positivt at grænsekontrol ikke gennemføres

•Eksporten skal styrkes

•Sektorneutral tilgang til eksportfremme

•Uddannelse

•Praktikpladspræmien fortsætter

•Uddannelsesgaranti og flere elever i skolepraktik

•Voksen- og Efteruddannelse

•Målsætning om øget optag

•Stop for brugerbetaling

•Statens Uddannelsesstøtte (SU)

•Forskning

•Generelt investeringsniveau

•Fra forskning til forretning

•Grøn omstilling

•Transport

Erhvervsvilkår og digitalisering


•Kom-i-gang-lån styrkes og forlænges

•Digitalisering af den offentlige sektor

•IT i folkeskolen

•Flaskepant

•Sundhed og forebyggelse

•Fjernelse af skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer

•Styrket forebyggelse

•Opprioritering af psykiatrien

•Sundhed og forebyggelse for de svageste grupper

•Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen

•Turisme og oplevelse

•Sport Event Denmark

•Energirenovering – også for feriehusene

•Offentligt privat samarbejde

•Hvor er initiativerne om offentligt-privat samarbejde?

•Hvor er de offentlige effektiviseringer?

•Velfærds- og socialområdet

•Forenklet prisberegning på hjemmehjælpsområdet

Lotte Engbæk Larsen, fødevarepolitisk chef, Dansk Erhverv

Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter

I forbindelse med regeringens fremlæggelse af finanslovsforslag for 2012 foreslår

den ny regering at hæve punktafgifterne på en række fødevarer, hvilket Dansk

Erhverv er imod.

Regeringen lægger op til at hæve en række afgiftssatser pr. januar 2012. Regeringen ønsker

endvidere at udvide afgiftsgrundlaget for chokoladeafgiften, således den udvides til at omfatte

varer med sukker, for eksempel syltetøj, syltede agurker, ketchup og kakaomælk. Det arbejde vil gå

i gang i foråret 2012.

Aktuelle foreslåede afgiftsstigninger pr. januar 2011:


• Afgiften på chokolade og slik hæves pr. 1. januar 2012 med 6 kroner pr. kg. til 23,75 kroner pr.

kg., og chokoladeafgiften ændres til en afgift for tilsat sukker.

• Afgiften på sukkerholdig sodavand øges med 0,5 kroner pr. liter fra den 1. januar 2012.

• Afgiften på øl hæves med 25 procent (svarer til 7,6 kroner pr. kasse med 30 stk.) med virkning fra

den 1. januar 2012.

• Afgiften på vin hæves med 55 procent (svarer til 3,5 kroner pr. flaske bordvin) med virkning fra

den 1. januar 2012.

• Afgiften på konsum-is forhøjes med 50 procent fra den 1. januar 2012.

• Cigaret og tobaksafgifter forhøjes svarende til en stigning på 3 kroner pr. 20 stk. i 2012.

Afgiften på sukkerfri sodavand sættes ikke op, så det kan muligvis også være tilfældet for sukkerfri

chokolade- og konfektureprodukter. Men det fremgår ikke klart.

Regeringen lægger også op til en indeksering af afgifterne i de kommende år.

Her kan du finde flere detaljer fra Skatteministeriet om de højere og nye afgifter

(http://www.danskerhverv.dk/OmDanskErhverv/Nyhedsbreve/kortnyt2011/Documents/Kortnyt-2011-Skatteministeriet-afgifter.pdf)

Henrik Hyltoft, markedsdirektør i Dansk Erhverv

”Kickstart” for nye grænsehandelsvarer

Regeringen vil gennemføre store afgiftsforhøjelser på grænsehandelsfølsomme varer

for at finansiere regeringens nye politiske tiltag. Dansk Erhverv er bekymret for øget

grænsehandel og for tabet af danske arbejdspladser. Sundhedseffekten er tvivlsom.

”Det er ikke løsningen at lægge store afgiftsstigninger på netop de varer, der trækker

grænsehandlen, fordi danskerne blot vil flytte en større andel af deres indkøb uden for landets

grænser eller blive fristet af illegal handel med billige øl, slik mv. og ”venne-salg”. I slipstrømmen

på grænsehandelen følger køb af yderligere varer, som man ellers ville have købt i Danmark," siger

Henrik Hyltoft, markedsdirektør i Dansk Erhverv.

”Historien har gang på gang vist – og sidst i 2010 - at når afgifter hæves og grænsehandlen øges,

går danske virksomheder glip af omsætning, og den private sektor mister arbejdspladser. Samtidig

går den danske statskasse glip af provenu fra moms og afgifter, indkomstskatter samt

selskabsskatter fra virksomhederne. Det er altså tale om utroligt mange led, der bliver ramt af disse

negative effekter ved afgiftsforhøjelser,” siger Henrik Hyltoft.

Resultatet er lagereffekt og øget forbrug

Det er jo påfaldende, at mens dansk dagligvarehandel har taget et aktivt ansvar for at medvirke til

at øge salget af sundere varer, så gør regeringen det samtidigt mere populært og attraktivt at

handle i Tyskland og Sverige, som for eksempel hverken har afgifter på slik eller sodavand, men til


gengæld lavere fødevaremoms. Og når folk er afsted, så bliver der købt rigeligt ind og folk fylder

deres depoter op.

”Grænsehandelen skaber et unaturligt højt forbrug af de varer, som trækker grænsehandelen.

Dermed udvandes forebyggelseseffekten af afgiftsforhøjelsen. Det eneste, afgiften forebygger, er

lovlig handel i danske butikker”, siger Henrik Hyltoft.

”Efter dårlige erfaringer med administrative byrder på fedtafgiften er det overraskende at

regeringen nu også vil afgiftsbelægge marmelade, syltede agurker og andre produkter tilsat

sukker,” siger Henrik Hyltoft.

Her kan du læse flere detaljer fra Skatteministeriet om de højere og nye afgifter

(http://www.danskerhverv.dk/OmDanskErhverv/Nyhedsbreve/kortnyt2011/Documents/Kortnyt-2011-Skatteministeriet-afgifter.pdf)

Hotline

Beregning af tilskud til fleksjob

Der ydes ikke længere tilskud til AER, AES og arbejdsskadeforsikring.

Når en virksomhed ansætter en fleksjobber, ydes der tilskud til løn fra kommunen. Tilskuddet

beregnes af løn med tillæg af arbejdsgiverbidrag til ATP og eventuelle udgifter til

pensionsordninger og andre arbejdsgiverbidrag, der relaterer sig direkte til den enkelte

fleksjobansattes løn.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse om, at kommunerne ikke skal yde fleksjobtilskud til

arbejdsgiveres udgifter til AER (arbejdsgivernes elevrefusion), AES (arbejdsmarkedets

erhvervssygdomsforsikring) og arbejdsskadeforsikring. Det skyldes, at sådanne udgifter ifølge

Ankestyrelsen ikke kan anses for at relatere sig direkte til medarbejdernes løn.

I den pågældende sag kom arbejdsgiveren ikke til at betale eventuelle tilskud, som han allerede

havde modtaget.

Arrangementer

Networking i strategisk perspektiv og som effektivt redskab

Læs mere og tilmeld dig her https://www.danskerhverv.dk/Arrangementer/Sider/Networking-istrategisk-perspektiv-og-som-effektivt-redskab-Fyn.aspx

Incitamentsaflønning – med særligt fokus på bonus og provisionsaftaler


Læs mere og tilmeld dig i København

https://www.danskerhverv.dk/Arrangementer/Sider/Incitamentsaflonning–med-saerligt-fokuspaa-bonus-og-provisionsaftaler-Kbh.aspx

eller Århus

https://www.danskerhverv.dk/Arrangementer/Sider/Incitamentsaflonning%e2%80%93medsaerligt-fokus-paa-bonus-og-provisionsaftaler-Aarhus.aspx

Gå hjem møde om den administrerende direktør og direktionens erstatningsansvar

2011

Læs mere og tilmeld dig på Dansk Erhvervs hjemmeside

https://www.danskerhverv.dk/Arrangementer/Sider/Gaa-hjem-moede-om-den-administrerendedirektoer-og-direktionens-erstatningsansvar%202011.aspx

Rekruttering og ansættelse

Læs mere på Dansk Erhvervs hjemmeside

https://www.danskerhverv.dk/Arrangementer/Sider/Rekruttering-og-ansaettelse-Kbh.aspx

Forvaltningsret – sådan kontrollerer du myndighedernes sagsbehandling

Læs mere og tilmeld dig på Dansk Erhvervs hjemmeside – København

https://www.danskerhverv.dk/Arrangementer/Sider/Forvaltningsret-saadan-kontrollerer-dumyndighedernes-sagsbehandling-kbh.aspx

og Århus

https://www.danskerhverv.dk/Arrangementer/Sider/Forvaltningsret-saadan-kontrollerer-dumyndighedernes-sagsbehandling.aspx

More magazines by this user
Similar magazines