Referat - Danske Patienter

danskepatienter.dk

Referat - Danske Patienter

Møde i: Brugerrådet

Dato: 29.november 2010

Kl.: 15.00-17.00

Sted: Gentofte Hospital

Deltagere:

Vicedirektør Torben Laurén (Formand) (TL)

Ledende overlæge Kirsten Damgaard, Medicinsk afd. C (KD)

Alf Wennevold, Ældrerådsrepræsentant (AW)

Niels Theisler (NT)

Merete Mortensen, Lungeforeningen (MM)

Lene Jelstrup, Gigtforeningen (LJ)

Anne Pram Kjølbye, Brugerepræsentant (AK)

Signe Thorup, Patientvejleder (ST)

Anne-Mette Midtgaard, Specialkonsulent, Sekretær for Brugerrådet (AM)

Fraværende

Henrik Tafdrup, Patientservice (HT)

John Ortmann, Billeddiagnostisk afdeling (JO)

Lotte Adsbøl, Planlagt kirurgi afdeling Z (LA)

Elisabeth Bjørn Rühne, Brugerrepræsentant (ER )

Gæster:

Praktiserende læge og praksiskoordinator Bjørn Perrild

Praktiserende læge og praksiskonsulent Jacob Dahl

Gentofte Hospital

Niels Andersens Vej 65

2900 Hellerup

Direktionssekretariatet

Specialkonsulent

Anne-Mette Midtgaard

Opgang 63

Telefon 39 97 81 00

Direkte 39 97 81 92

Fax 39 77 76 45

Dato: 13.12.10

Samarbejde med praksissektoren v/ Bjørn Perrild og Jacob Dahl.

Praksiskonsulentordningen er dansk og fra 1991.

Ordningen blev etableret for at skabe effektive og sammenhængende forløb og optimere

kommunikationen mellem lægepraksis, hospital og kommune.

Fokusområder er sammenhængende patientforløb, forløbsprogrammer og kommunikation mellem

sektorerne

Region H har i alt 50 konsulentstillinger på kliniske afdelinger og 6 regionalt tværgående

stillinger på områder som for eksempel billeddiagnostik, IT og klinisk mikrobiologi

Der er en praksiskoordinator på hvert hospital, samt 1 i psykiatrien

Gentofte Kommune har ligeledes en praksiskonsulent

Opgaverne er at udarbejde nyhedsbrevet ”Praksis-Nyt-Region H”, udarbejde

patientforløbsbeskrivelser som publiceres i PKO-Nyt og ligger tilgængeligt for alle på www.

Sundhed.dk

Bjørn demonstrerede med sig selv som eksempel, hvordan man som borger kan finde

oplysninger om sig selv på sundhed.dk samt se, hvem der sidst har hentet oplysninger om en.

Man kan for eksempel finde sin E-journal og medicinprofil.

Jacob Dahl fortalte om praksiskonsulentens arbejde.


Gentofte Hospital har 4 praksiskonsulenter der hver har 2 afdelinger.

Praksiskonsulenterne er ansat af hospitalet og lønnes for et aftalt antal timer. Ved deltagelse i

projekter, der går ud over timetallet, kan der søges puljemidler til aflønning af konsulenten

Praksiskonsulenten mødes med afdelingsledelsen ca. haver 2. måned og drøfter for eksempel

henvisninger, epikriser, utilsigtede hændelser, særlige problemområder osv.

Praksiskonsulenterne er også repræsenteret i sundhedsfaglige råd

KD fortalte, at Medicinsk afdeling F og C har holdt Åbent-hus møde med de praktiserende

læger

AK roser indkaldelsesbrevene, som er blevet meget bedre

AW nævner patienternes ventetid på hjemtransport. TL svarede, at problemet er blevet meget

mindre, men fortsat ikke er løst.

Godkendelse af referat

Referat fra mødet den 13.09.2010 godkendt

Gensidig orientering:

Torben Laurén:

Gynækologisk- obstetrisk afdeling splittes op og flytter til Herlev Hospital, Hvidovre Hospital,

Rigshospitalet og Hillerød.

Gentofte Hospital får tilført den elektive ortopædkirurgi fra Hørsholm medfølgende 80-85

medarbejdere, så ortopædi-området udvides kraftigt den 01.02.2011.

Thoraxkirurgien rykker til Rigshospitalet senest medio 2011.

Som udgangspunkt følger man som personale sin opgave, men alligevel betyder flytningerne

nye afskedigelser.

Det ser ud til, at hospitalet overholder sit budget og sin aktivitet i år takket være dygtige

afdelingsledelsers og medarbejderes store indsats.

Afdelingsledelserne har fået budgettet for 2011 meldt ud uden yderligere besparelser.

Mer-aktivitet i 2011 kan kun finde sted efter aftale med Regionen.

Nyt Patientklagesystem:

Signe Thorup:

Den 01.01.2011 oprettes et Patientombud og i tilslutning hertil et disciplinærnævn.

Patientombudet personificeres ikke ved en ombudsmand.

Et af formålene er at øge læring af klagesager

Klagegangene ændres, og der bliver flere klagemuligheder inden for patientrettigheder

Utilsigtede hændelser løftes over i Ombudet.

Forløbsklager er klager over sundhedssystemets samlede ydelse og behandles i ombudet

Individklager er klager over personales sundhedsfaglige virksomhed og behandles i

Disciplinærnævnet

Alle klagere skal tilbydes en dialogsamtale med den involverede afdeling inden for 4 uger

Henvendelse fra AW vedrørende EKG optaget i Skadestuen

AW har som speciallæge oplevet problemer med at få tilsendt 2 patienters EKG, der var

optaget i Skadestuen. AW rettede henvendelse til direktionen om dette. Da problemet er meget

specifikt og ikke har Brugerrådets almene interesse orienteres blot om, at de 2 EKG’er er bragt

til veje, samt at problematikken snart ikke er aktuel mere, da det fra februar 2011 bliver muligt

at sende EKG’er elektronisk.

Henvendelse fra Kræftens bekæmpelse om repræsentant i Brugerrådet

Kæftens bekæmpelses Regionsudvalg har rettet henvendelse med ønske om at få en

repræsentant i Brugerrådet, hvilket betyder, at Brugerrådet udvides med en repræsentant.

Rådets holdning er positiv, og TL melder tilbage til foreningens regionsudvalg.

Side 2


Eventuelt:

Der spørges til Åbent Hus dagen.

TL svarer at ledelsen er tilfreds med dagen, hvor ca. 1500 borgere besøgte hospitalet.

MM spørger til patienttilfredsheden, og om patienterne også føler sig i centrum, når det er det,

vi arbejder på?

TL svarer, at hospitalet nu har tre stjerner på Sundhed.dk, og at resultaterne af den sidste

patienttilfredsundersøgelse kommer omkring marts 2011.

Patienttilfredshed kan blive et tema på et af møderne i 2011

Næste møde

Den 31.01.2011 kl. 16 – 17.45 i Mødelokale 1.

På dette møde planlægges besøg på Lungemedicinsk afdeling Y, hvorefter formanden inviterer

på lidt at spise et sted i byen. Mødetidspunktet er derfor ændret til 16.00 -17.45.

Af hensyn til bordbestilling anmodes alle venligst om senest den 05.januar at tilkendegive,

hvorvidt man deltager i middagen.

Mødeplan for 2011

Mandag 31.01. Mandag 21.03 Mandag 06.06 Mandag 12.09 Mandag 21.11

Kommende temaer:

Nyt patientklagesystem

Hospitalets økonomi, hvordan er den sat sammen, hvordan styres den?

HR-afdelingens arbejde

Forløbsprogrammer

Afdelingsbesøg

Patienttilfredshed

Side 3

More magazines by this user
Similar magazines