faktaarket om registreringsforpligtelsen (REACH) (pdf) - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

faktaarket om registreringsforpligtelsen (REACH) (pdf) - Dansk Erhverv

REACH REgistRERing 2013

Den 31. maj 2013 er næste frist for registrering af kemiske

stoffer unDer reaCH. fristen gælDer proDuktion eller import

på 100 tons eller mere om året.

• Den europæiske kemikalielovgivning, reaCH omfatter registrering af alle kemiske

stoffer, der fremstilles i eu eller importeres til eu i mængder på 1 ton eller mere om

året pr. producent eller importør

• registrering i reaCH skal også ske for stoffer, der allerede er på markedet –

de såkaldte indfasningsstoffer

• for kemiske stoffer, som fremstilles eller importeres til eu i en mængde på 100 tons

eller mere om året pr. producent eller importør, er registreringsfristen d. 31. maj 2013

• er mængden, der fremstilles eller importeres, mellem 1 tons og 100 tons om året pr.

producent eller importør, er registreringsfristen d. 31. maj 2018

• kemiske stoffer med en årlig tonnage på 1000 tones eller mere er registreret i 2010.

Hvem skal registrere?

Det er producenter af kemiske stoffer i eu og importører til eu, der skal foretage registreringen

af de kemiske stoffer i reaCH.

i reaCH sammenhæng er en importør den, der importerer fra lande uden for eu, og ikke

dem som handler over landegrænser inden for eu.

Hvis du fremstiller blandinger af kemiske stoffer, der er købt i eu, er du ikke ansvarlig for

registrering. Hvis du derimod importerer kemiske stoffer eller blandinger af kemiske stoffer

til eu, skal du registrere et kemisk stof, der indgår i en eller flere blandinger, hvis den

samlede importerede mænge af det enkelte stof er over 1 tons/året. Det samme gælder,

hvis du importerer artikler, hvorfra der sker en tilsigtet frigivelse af stoffet under brug.

Hvad består registreringen af?

Ved en registrering skal der indsendes et registreringsdossier til det europæiske kemikalieagentur,

eCHa.

registreringsdossieret består af en virksomhedsspecifik del samt en stofspecifik del fælles

for alle registranter af samme stof. Dossieret skal også indeholde en kemikaliesikkerhedsrapport,

hvis producentens eller importørens årlig tonnage er på 10 tons eller mere.

Der foretages en såkaldt fælles indsendelse af dossieret, idet hver enkelt registrant henviser

til den stofspecifikke del. indhold i registreringsdossieret er oplysninger om følgende:

Virksomhedsspecifik del:

generel information om registrant samt beskrivelse af stofidentitet

fremstilling, anvendelse og eksponering

stofspecifik del:

klassificering og mærkning i henhold til gHs og dsP-dPd

fysisk-kemiske egenskaber

miljømæssig skæbne og veje

Økotoksikologiske informationer

toksikologiske informationer


Vejledning om sikker anvendele samt kemikaliesikkerhedsrapporten kan indsendes i

fællesskab, men kan også indsendes som del af den virksomhedsspecifikke del.

registreringsdossieret udarbejdes i et program, iuCliD, som er beregnet til indtastning,

lagring samt udveksling og indsendelse af data på kemiske stoffer. for at lave en registrering

er det derfor nødvendigt at have adgang til database systemet iuCliD 5, som kan

hentes gratis fra webstedet http://iuclid.eu

registreringsdossieret skal opfylde informationskravene beskrevet i reaCH (Bilag Vi-X).

selve registreringen sker ved indsendelse af dossieret via eCHa’s elektroniske system

reaCH-it, hvor også præregistreringen fandt sted.

når registreringsdossieret er indsendt, gennemgår det en trinvis kontrolprocedure hos

eCHa. Herunder kontrolleres bl.a. forretningsregler og teknisk fuldstændighed.

Hvad skal der gØres?

Præregistrering

forud for registreringen har du haft mulighed for eller har allerede foretaget en præregistrering

i eCHa’s system reaCH-it i perioden fra 1. juni til 1. december 2008. præregistreringen

er et krav forud for den egentlige registrering af stoffer, der allerede er på markedet.

Dannelse af siEF

efter præregistreringen har præregistranter af samme stof delt kontaktoplysninger i

reaCH-it. en frivillig facilitator skal sørge for at der bliver dannet et såkaldt sief (substance

information exchange forum) med henblik på at foretage en fælles registrering af

stoffet, således at data deles og der undgås unødige test. for stoffer med registreringsfrist

i 2013 bør der på nuværende tidspunkt være dannet et sief.

Kommunikation i siEF

Den første kommunikation foregår typisk til alle, der har præregistreret. Hvis man ikke

deltager i denne kommunikation og ikke svarer på de indledende spørgsmål omkring sin

rolle i sief, kan man blive hægtet af kommunikationen. Det er derfor vigtigt at give sig til

kende som en potentiel registrant, der gerne vil modtage information, indtil registreringen

finder sted. når der først er dannet et sief eller et konsortium, foregår kommunikationen

nemlig ofte kun blandt de potentielle registranter.

skal du registrere i 2013, bør du sikre dig, at du optræder som en potentiel registrant af

stoffet og modtager information fra sief. ellers skal du tage kontakt til facilitator eller

ledende registrant.

Ledende registrant

i sief vælges der en ledende registrant, som er ansvarlig for at indsende den stofspecifikke

del fælles for alle registranter af samme stof. andre registranter køber sig adgang til den

stofspecifikke del ved at købe et såkaldt adgangsbrev (letter of acces). ofte er det nødvendigt

først at indgå en sief aftale. når man har købt adgangsbrevet, får man tildelt en

’token’, som angives i reaCH-it for at tilkendegive, at man er del af en fælles registrering.

Den ledende registrant skal give sig tilkende overfor eCHa, som publicerer på hjemmesiden

en liste over stoffer, hvor der er valgt en ledende registrant.


Hvad skal man gøre hvis der ikke er en ledende registrant?

Hvis der ikke er valgt en ledende registrant i sief, hvilket burde fremgå af kommunikationen

i sief, i reaCH-it eller på eCHas hjemmeside, bør man overveje selv at initiere

processen. Hvis der ikke er virksomheder, der har ressourcer til at påtage sig rollen som

ledende registrant, er det nødvendigt, at der indgås en aftale mellem de potentielle

registranter ved dannelse af et konsortium. konsortiet kan således lave en aftale med en

tredje part f.eks. en branche organisation eller et konsulentfirma, der kan påtage sig arbejdet

med at udarbejde det fælles registreringsdossier på vegne af konsortiet.

Hvad koster det at registrere?

registreringen i reaCH er forbundet med en registreringsafgift til eCHa. for registrering

af et stof i tonnageområdet 100 til 1000 tons er afgiften 8625 eur. afgiften kan reduceres

for mellemstore og små virksomheder med mellem 30-90 %.

udgiften til køb af adgangsbrev til den fælles registrering varierer meget fra stof til stof og

er afhængig af antal registranter og tilgængeligheden af data.

Herudover må der forventes en administrationsudgift til enten ledende registrant eller

konsortium, der udarbejder den stofspecifikke del af det fælles registreringsdossier.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har præregistreret?

fremstiller eller importerer du til eu et kemisk stof - enten som rent stof eller i en blanding

eller i en artikel hvorfra der forekommer tilsigtet frigivelse af stoffet – i en mængde på 1

ton eller mere om året, og har du ikke foretaget en præregistrering, er din produktion eller

import i strid med loven, medmindre der er tale om et stof, der er undtaget fra registrering

i reaCH (reaCH artikel 2 (5), 2(7), 2(8), 2(9), 15(1-2), 24(1), Bilag iV og Bilag V).

når der ikke er foretaget en præregistrering, skal man foretage en registrering med det

samme. man skal indgive et forespørgselsdossier til eCHa, som beskriver stofidentiteten i

detaljer. Herefter bliver man placeret i det rette sief, hvorefter der er mulighed for at blive

en del af den fælles indsendelse af registreringsdossieret. Hvis der ikke er udarbejdet et

fælles registreringsdossier er man nødt til selv at udarbejde det nødvendige registreringsdossier

og indsende det til eCHa.

sen præregistrering

starter du en ny produktion eller en ny import har du mulighed for at foretage en sen præregistrering

inden for 6 måneder efter start af produktion eller import. Dette er dog kun

muligt indtil et år før fristen for registrering. Derfor er det på nuværende tidspunkt kun

muligt hvis din nye produktion eller import er mellem 1 tons og 100 tons om året.


tjekliste for registrering:

1. Du har foretaget præregistrering

2. Du har påtaget en rolle som potentiel registrant i sief

3. sief har udpeget en ledende registrant

4. ledende registrant har påbegyndt udarbejdelse af registreringsdossier

5.

6.

ledende registrant har oplyst pris på adgangsbrev og om

kemikaliesikkerhedsrapporten er del af det fælles dossier

Hvis stoffet er klassificeret og kemikaliesikkerhedsrapporten indgår i det fælles dossier,

er der kommunikeret hvilke anvendelser, der indgår i kemikaliesikkerhedsrapporten.

Din virksomheds og dine kunder anvendelser er dækket

7. Du har udarbejdet den virksomhedsspecifikke del af registreringsdossieret

8. Du har købt adgangsbrev og har tilkendegivet dette i reaCH-it

9. Du har lavet registreringsdossieret med henvisning til fælles registrering

10.

Du har sikret dig at dossieret overholder eCHa’s forretningsregler og

krav til teknisk fuldstændighed

11. Du har eksporteret dossieret fra iuCliD og indsendt det til eCHa i reaCH-it

12. Du har modtaget faktura fra eCHa i reaCH-it og betalt denne

13. Du har modtaget dit registreringsnummer (referencenummer) i reaCH-it

Har du et stof med registreringsfrist i 2013 dvs. at du fremstiller eller importerer det i en

mængde på 100 tons eller mere om året bør du sikre dig at mindst de fire første trin i

tjeklisten er i orden på nuværende tidspunkt.

Forkortelser

• reaCH (registration, evaluation and authorisation of Chemicals)

• sief (substance information exchange forum)

• eCHa (european Chemicals agency)

• iuCliD (international uniform Chemical information Database)

• gHs (globally Harmonised system)

• DsD-DpD (Dangerous substances Directive - Dangerous preparations Directive)

More magazines by this user
Similar magazines