JANUAR - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

JANUAR - Dansk Erhverv

Thailand

LANDEANALYSER

Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling

De økonomiske forventninger

Dansk Erhverv forventer et fald i det Thailandske bruttonationalprodukt på -3,2 procent i 2009,

hvilket er en væsentlig nedgang i forhold til den gennemsnitlige vækst på 5,6 procent i perioden

2002-2007. Nedgangen har været drevet af et generelt fald i såvel indenlandsk som udenlandsk

baseret efterspørgsel, som følge af den globale recession, samt af en fortsat presserende

indenrigskpolitisk uro. Eksport udgør godt 60 procent af økonomien, hvorfor udsving i den globale

efterspørgsel gør derfor ekstra ondt. I 2009 forventer Dansk Erhverv et fald i eksporten på 13,8

procent.

På årsbasis har den thailandske økonomi oplevet et fald i væksten på -4,8 procent i de første tre

kvartaler af 2009, men pga. forventning om positive nøgletal i fjerde kvartal, forventer Dansk

Erhverv samlet en mindre negativ vækst. Der vil dog ikke være tale om nogen hurtig tilbagevenden

til højere vækstrater, da urolighederne i april 2009 holder hånden over fremgang i turisme og

eksport.

I 2010 forventes hjulene igen at rulle under den Thailandske økonomi, efterhånden som den

indenlandske efterspørgsel genvinder momentum. Således forventer Dansk Erhverv en fremgang på

3,3 procent i 2010. Prognosen er imidlertid forbundet med usikkerhed som følge af skrøbelig tegn på

forbedring af den internationale økonomi, ustabilitet på den indenrigspolitiske scene og en sårbar

finanspolitisk stilling.

- 1 -

JANUAR

2010


Økonomien

Nøgletal, vækst i

procent

BNP

Import

Eksport

Privatforbrug

Bruttoinvesteringer

Inflation

Arbejdsløshed

- 2 -

2008 2009 2010 2011

2,5 -3,2 3,3 4,1

8,5 -22,3 15,8 8,6

5,1 -13,8 6,6 6,7

2,7 -1,7 2,0 3,1

1,2 -7,6 5,7 7,5

5,5 -0,8 2,4 1,9

1,4 1,9 2,0 1,9

Kilde: EIU og egne beregninger

Selvom Thailand endnu ikke har mærket effekten af finanskrisen på arbejdsløsheden har regeringen

valgt at stimulere økonomien med DKK 18 mia. over en 6 måneders periode. Den thailandske

regering har fokuseret på at subsidiere befolkningen og dermed købekraften og de private

investeringer i 2008-2009 med pakken ”6 measures for 6 months”, der bl.a. indeholder subsidier på

forbrugsomkostninger, såsom vand, el og transport. Dette er blevet efterfulgt af en større pakke,

”Strong Thailand”, som er blevet fordelt ved udgangen af 2009. Programmet løber indtil 2012 og

fokuserer primært på projekter, der vedrører udvikling af infrastruktur, samt uddannelses-, turisme-

og sundhedsområdet. Med fokus på forbrugeren har regeringen sammensat en stimuluspakke, der

består af nedsat indkomstskat og højere overførselsindkomst.

Regeringen hævder, at sidstnævnte pakke vil bidrage til at skabe grundlaget for en tilbagevenden til

bæredygtig vækst og skabe op til 1,5 mio. arbejdspladser over de kommende tre år. Virkningerne er

imidlertid fortsat uklare. Selvom foreløbig tilgængeligt data om den økonomiske aktivitet indikerer,

at det værste af den økonomiske afmatning er overstået, er det reelle vækstbidrag ved pakkerne

svært at vurdere. Væksten er derimod blevet stimuleret af en stigning i nettoeksporten som følge af

et sammenbrud af importen og en fremgang i den internationale efterspørgsel efter thailandske

varer. Det er dog klart, at den offentlige stimulus har medvirket til at forhindre en endnu mere

markant nedgang i de samlede investeringer.

Inflation

Efter en gennemsnitlig inflation på 4,2 procent i perioden 2005-2008, forventes Thailand at opleve

et år med deflation på -0,8 procent i 2009. Der synes dog ikke at være nogen risiko for, at landet vil

blive fanget i en deflationær spiral med faldende priser og lønninger. Det forventes, at

forbrugerpriserne vil stige med gennemsnitligt 2,4 procent i 2010, efterhånden som den

indenlandske efterspørgsel genvinder momentum og de internationale priser på olie og andre


åvarer tiltager. Det forventes dog ikke, at inflationen vil vende tilbage til det ni-års højdepunkt, som

den nåede i 2008, hvilket til dels skyldes opskrivningen af baht’en mod den amerikanske dollar, der

vil dæmpe inflationspresset. Fremadrettet forventes det, at presset på forbrugerpriserne vil lette,

efterhånden som de globale råvarepriser stabiliseres.

Markedspotentiale

Ifølge Verdensbankens ”Doing Business 2009 Report” anses Thailand som værende et af de bedste

steder i Asien at gøre forretning kun overgået af Singapore på ASEAN niveau og Singapore, Hong

Kong og Japan i Asien-Pacific regionen. I den forbindelse har danske virksomheder særligt gode

forudsætninger for at bidrage med produkter og knowhow til det dynamiske thailandske marked

inden for adskillige sektorer.

Thailand forventes at ville investere betydelige midler i miljø- og energisektoren for derved at

fastholde og styrke sin konkurrenceevne og leve op til sine internationale forpligtelser. Danske

virksomheder står over for interessante muligheder inden for områder som vedvarende energi,

energibesparende foranstaltninger, behandling af spildevand, bæredygtig affaldshåndtering,

kunstvandingsudstyr m.v.

Ligeledes inden for pharma og medico sektoren kan danske virksomheder bidrage med

højteknologiske produkter. Der er udsigt til en markant udvikling indenfor sektoren i de kommende

år, eftersom den thailandske regering ønsker at forbedre det offentlige sundhedssystem gennem

øgede investeringer, samt bedre samarbejde med den private sektor. Det anslås, at 20 procent af

befolkningen i 2025 vil være over 60 år – en befolkningsgruppe, som i stigende grad får behov for

medicinalvarer. Sundhedssektoren er blandt industrierne i fokus i stimuluspakken "Strong

Thailand" som regeringen har lanceret i 2009.

Den thailandske befolkning er desuden i gennemsnit blevet mere velhavende, og levestandarden er

steget betydeligt siden slutningen af 1990’erne. Et voksende marked i landet med gode muligheder

for danske firmaer er luksus- og livsstilsprodukter, idet efterspørgslen på luksus- og

livsstilsprodukter er forøget.

Også som en del af stimuluspakken "Strong Thailand" har regeringen sammensat et

infrastrukturprogram for at afbøde et investeringsfald og stimulere efterspørgslen efter

arbejdskraft. Det vil primært være vandings-, vej- og tognet, der får tildelt kontrakter, og sektoren

er således af særlig interesse de kommende år. Der vil derfor være øgede afsætningsmuligheder for

danske virksomheder.

Andre muligheder for danske virksomheder findes bl.a. indenfor højteknologisk udstyr til fjerkræ-

og svinesektoren. Svinesektoren, der endnu i eksportmæssig forstand er i sin begyndelse, forventes i

de kommende år at ville efterspørge en bred vifte af udstyr, teknologi og knowhow. Endvidere er

- 3 -


Thailand en af verdens største og mest avancerede producenter af forarbejdede fødevarer.

Forbedringer af sanitære forhold har været i fokus det sidste årti, og standarderne er således i front

på det asiatiske marked, hvor 80 procent af råvarerne til fødevareforarbejdning produceres lokalt.

Korruption

Thailand bliver anset som en investeringsvenlig økonomi, som erhvervslivet nyder godt af. I flere år

har det været et attraktivt land at investere i, da Thailand modsat sine naboer har været god til at

beskytte investeringerne. Korruptionen i Thailand er dog stigende, hvilket især skyldes den usikre

politiske scene, hvor flere er blevet dømt for magtmisbrug og bestikkelse. Således placerer

Transparency International Thailand på en 84. plads i dets årlige korruptionsindeks sammen med El

Salvador, Indien, Guatemala og Panama. Korruptionen findes både i den offentlige og private sektor.

Det er således ikke unormalt, at det er nødvendigt at bestikke repræsentanter fra bureaukratiet for at

opnå den ønskede service. Asien Development Bank vurderer, at korruption fordyrer kontrakter

med 20 procent. Korruption opleves ofte i forbindelse med offentlige udbud, told og andre

forretningsmæssige transaktioner.

Dansk – Thailandsk samhandel

Dansk Erhverv forventer, at den danske eksport til Thailand vil falde med 15,3 procent i 2009. Dette

følger efter en massiv vækst i 2008 på 18,4 procent, der især var drevet af eksport af næringsmidler

og levende dyr, bearbejdede varer samt maskiner og transportmidler. I løbet af de første ni

måneder af 2009 er den samlede eksport faldet med 17,6 procent i forhold til samme periode året

før. Dansk Erhverv forventer imidlertid at en generel forbedring i den thailandske økonomi vil

trække eksporten op i det sidste kvartal af 2009.

Danmarks eksport til Thailand faldt forholdsvist kraftigt under Asien-krisen i 1998 og 1999 og

genvandt momentum i 2000 efter krisens afslutning. Eksporten til Thailand er dog samlet set

beskeden og enkeltordrer kan derfor give årsag til store udsving. Det er derfor også vanskeligt at

forudse tendenser inden for de enkelte hovedgrupper. Således placerede Thailand sig som

Danmarks 46. største aftagermarked i 2008, hvor landet aftog ca. 0,31 procent af den samlede

danske eksport.

Eksporten til Thailand forventes at ”rette sig” allerede i 2010, hvilket forventes at være drevet af en

generel bedring inden for stort set alle kategorier. Det er vigtigt at huske på, at en stor procentuel

eksportfremgang let følger efter en tilbagegang af den størrelsesorden, som opleves i 2009.

Udviklingen vil dog til dels afhænge af, hvordan den indenrigspolitiske situation arter sig, og

hvorvidt regeringens reformpakker formår at sætte skub i efterspørgsel og investeringer igen.

- 4 -


Mio. kr.

3000

2750

2500

2250

2000

1750

1500

1250

1000

750

500

250

Export Import

Samhandel

88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

- 5 -

Kilde: DST og egne beregninger

Eksporten af maskiner og transportmidler har altid domineret den danske eksport til Thailand

og udgjorde i 2008 39,4 procent af den samlede eksport. Væksten i samme år var på 10,7

procent og var drevet af en markant stigning på 50 procent inden for maskiner og tilbehør til

industrien, som repræsenterer ca. en fjerdedel af den samlede eksport inden for hovedgruppen.

Gennem de første tre kvartaler af 2009 er denne stigning dog næsten blevet udtæret med et fald

på 43 procent. Også inden for de andre dominerede undergrupper specialmaskiner og

elektriske maskiner og apparater, som udgør hhv. 24 og 42 procent af den samlede eksport, er

leverancerne til Thailand faldet mærkbart. Samlet set forventer Dansk Erhverv, at eksporten af

maskiner og transportmidler kan falde op til 27 procent i 2009, såfremt efterspørgslen ikke

vender. Allerede i årets første ni måneder er eksporten faldet med 25,8 procent. I 2010

forventes de forbedrede økonomiske forhold at føre til en stigning på 13,8 procent.

Den næststørste hovedgruppe er kemikalier og kemiske produkter, som udgjorde 18,4 procent

af eksporten i 2008. Som den eneste hovedgruppe er væksten i eksporten tiltaget med 15,8

procent og andelen er vokset fra 18,4 procent i 2008 til 27,9 procent gennem de første ni

måneder af 2009. Det er især medicinske og pharmaceutiske produkter, der fylder meget i

denne gruppe med en andel på ca. 60 procent af den samlede eksport inden for gruppen. Den

positive vækst forventes at fortsætte i 2010.

Den tredje største hovedgruppe er bearbejdede varer, hovedsagelig halvfabrikata, som udgør

14,6 procent og har haft en imponerende vækst på 36,1 procent. Det er specielt tekstilvarer, der


eksporteres til videresalg, der repræsenterer denne gruppe med en andel på ca. 10 procent.

Thailand huser en stor tekstilindustri, og mange danske tekstilvirksomheder får produceret

deres varer her. Lønnen er lav og erfaringen stor, hvilket gør det til et attraktivt sted at få

produceret.

Importen

Den primære import fra Thailand udgøres af diverse forarbejdede varer samt fodtøj med andele på

hhv. 25,8 og 22,5 procent af den samlede import. Importen til Thailand landede i 2008 på DKK 2,89

mia., og der var tale om en stigning i importen på 16 procent i forhold til 2007. Danmark har haft et

kronisk underskud på betalingsbalancens løbende poster til Thailand siden 1997, og de sidste års

kraftige stigning i importen har betydet en væsentlig udvidelse af dette. Således havde Danmark i

2008 et underskud på DKK 1,56 mia.

Eksportsammensætning 2008

- 6 -

Jan-sep 2009 Prognose

Andel Vækst 2009 2010

I alt (1000 kr.) 1.333.623 100,0% 100,0% -17,6% -15,3% 16,3%

Maskiner og transportmidler 524.946 39,4% 34,0% -25,8% -27,2% 13,8%

Forarbejdede varer, i,a,n 151.582 11,4% 11,7% -6,3% -12,4% 17,6%

Kemikalier og kemiske

produkter 245.551 18,4% 27,9% 15,8% 28,7% 16,4%

Næringsmidler og levende dyr 173.340 13,0% 12,1% -25,3% -21,4% 18,8%

Bearbejdede varer,

hovedsagelig halvfabrikata 194.465 14,6% 12,9% -29,4% -25,6% 15,9%

Kilde: DST og egne beregninger

For yderligere oplysninger, kontakt Ascha Lychett Pedersen på asp@danskerhverv.dk

More magazines by this user
Similar magazines