Kæmpe potentiale i dansk turisme - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

Kæmpe potentiale i dansk turisme - Dansk Erhverv

Kæmpe potentiale i dansk turisme

AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK

MEDARBEJDER KASPER BREINBJERG, STUD. POLIT.

Når udenlandske turister vælger at tilbringe kortere eller længere tid i Danmark medfører

det eksportindtægter. Eksport i form af de penge turisterne bruger på overnatning,

mad og drikke, forlystelser osv. Danmark er i ekstrem hård konkurrence om turisternes

gunst, hvilket gør det sværere, men ikke mindre vigtigt, at tiltrække flere udenlandske

turister. Potentialet er der – prognoser fra UNWTO i forudser, at turismen i

Nordeuropa vil stige med ca. 2,2 pct. om året frem til 2020 og derfra med 1,4 pct. frem

til 2030, hvilket svarer til 1,8 pct. i gennemsnit over de næste knap 20 år.

Problemet er, at antallet af udenlandske overnatninger i Danmark de seneste 10 år er

faldet, og er således lavere i dag end i år 2000. I perioden fra 2000-2011 er de udenlandske

turisters overnatninger i Danmark faldet gennemsnitligt med 0,7 pct. om året.

De seneste par år er der dog igen kommet flere udenlandske turister over grænsen,

men det er endnu for tidligt at konkludere, at udviklingen er vendt.

Hvis det lykkes at få vendt udviklingen og antallet af udenlandske turister frem mod

2030 stiger med de for Nordeuropa potentielle, vil det betyde, at Danmark kan øge

antallet af turister med 11,5 mio., jf. figur 1. Det svarer til ekstra direkte eksportindtægter

for 8,2 mia.kr ii . Derudover skal tillægges de indirekte indtægter den øgede turisme

medfører.

Figur 1

Potentialet for flere udenlandske besøgende er stort, men det kræver, at den negative

udvikling gennem de seneste 10 år knækkes

32

30

28

26

24

22

20

18

2012

2013

Hvis den hidtidige negative udvikling fortsætter og dermed

fald på 0,7 pct. årligt

Hvis udviklingen vendes til fremgang som potentiale

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kilde: UNWTO Tourism Highlights 2012 edition, Danmarks statistik og Dansk Erhverv

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Potentiale

11,5 mio.

Turismen i Nordeuropa vil

stige markant de næste 20

år

Kæmpe potentiale for

dansk turisme og eksport

Dansk Erhvervs Perspektiv 2012 #21


KÆMPE POTENTIALE I DANSK TURISME DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #21 NOVEMBER 2012

Dansk turisme gennem en krisetid

I årene op til den internationale økonomiske krise satte ind, nåede dansk turisme et historisk

højdepunkt målt på antallet af udenlandske og danske overnatninger på hoteller,

feriehuse, campingpladser mv. I kriseåret 2009 faldt antallet af overnatninger dog

drastisk, og dansk turisme har i de seneste år kæmpet for at komme tilbage på niveauet

fra før krisen. I 2011 var antallet af overnatninger dog fortsat godt 950.000 under niveauet

i 2007, jf. figur 2.

Figur 2

Udvikling i antallet af overnatninger på danske hoteller, feriecentre, feriehuse,

campingpladser, vandrehjem og lystbådehavne 2000 til 2011

25

I alt (h.akse) Danske Udenlandske

46

24

23

45

Mio.

22

21

20

19

18

17

16

15

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv

Som det også fremgår af figur 2, så er der de seneste 10 år sket en ændring i forholdet

mellem danske og udenlandske turister i Danmark. For 10 år siden var der markant flere

udlændinge end danskere, der valgte at overnatte og holde ferie i Danmark, men siden

2006 er dette forhold ændret, og stigningen i danskere, der holder ferie i Danmark,

har været med til at holde hånden under turismen de seneste år. Fra 2000 til 2011 er de

danske overnatninger steget med 28 pct., svarende til 4,9 mio.

Det er i sagens natur positivt for Danmark og de danske turismeerhverv, at danskerne

har fået øjnene op for de mange feriemuligheder indenlands, men det gør det ikke

mindre bekymrende, at udviklingen i udenlandske turister over en lang årrække har

haft faldende tendens, jf. figur 3, der med al tydelighed viser nedgangen. Sammenlignet

med år 2000 var der i 2011 8,4 pct. færre udenlandske turister som overnattede i

Danmark svarende til mere end 2 mio. overnatninger. Antallet af udenlandske overnatninger

har desuden haft faldende tendens i hele perioden, og der er altså tale om en

langsigtet negativ trend. I 2010 og 2011 steg antallet af udenlandske overnatninger dog

pænt, hvilket delvist kan forklares med det meget lave niveau i 2009 og effekt fra VM i

landevejscykling, der fandt sted i 2011.

Krisen har betydet færre

udenlandske turister, men

det går fremad igen

Danskerne holder oftere og

oftere ferie under hjemlige

himmelstrøg

DANSK ERHVERV 2

44

43

42

41

40

39

Mio.


KÆMPE POTENTIALE I DANSK TURISME DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #21 NOVEMBER 2012

Figur 3

Udvikling i antallet af udenlandske og danske overnatninger i Danmark 2000-2011.

Indeks 2000=100

140

Danske

Udenlandske

120

100

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv

Det er stort set alle typer af overnatningsformer, som har tabt udenlandske besøgende

de seneste 10 år, men udenlandske overnatninger på hotel er steget, mens bl.a. feriehusene

har tabt 9 pct. De danske lystbådehavne, campingpladser og feriecentre har dog

været hårdest ramt af nedgang i antallet, jf. figur 4.

Figur 4

Udvikling i udenlandske overnatninger fordelt på type, indeks 2000=100

140

120

100

80

60

40

20

80

60

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hoteller

Feriecentre

Camping

Vandrerhjem

Lystbådehavne

Feriehuse

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv

Der var i 2011 i alt knap 22 mio. udenlandske overnatninger i Danmark fordelt på forskellige

overnatningsformer. Der er imidlertid meget stor forskel i de forskellige overnatningsformers

andele – overnatninger i feriehusene udgør langt den største type.

Udlændinges overnatninger i feriehuse (55 pct.) og hoteller (25 pct.) udgør tilsammen

80 pct. af de samlede udenlandske overnatninger, jf. figur 5.

Store internationale begi-

venheder er godt for turis-

men og dansk økonomi

De udenlandske turister

bor gerne på hotel

DANSK ERHVERV 3


KÆMPE POTENTIALE I DANSK TURISME DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #21 NOVEMBER 2012

Figur 5

Udenlandske overnatninger fordelt på type, 2011

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv

Andelene har ligget nogenlunde stabile over en længere årrække, men der er dog en

tendens til, at hotellerne har øget deres andele af overnatningerne, mens feriehusenes

andel er stabil og camping, vandrerhjem mv. har tabt andele.

Hvem er det, der i højere grad fravælger Danmark, og hvem vælger i større

grad Danmark til?

Danmark har i perioden 2000 til 2011 tabt mere end 2 millioner udenlandske overnatninger,

og tabet skyldes primært at vore naboer, tyskere og svenskere har valgt Danmark

fra, jf. tabel 1, der viser udviklingen i antallet af udenlandske overnatninger for

forskellige nationaliteter. I samme periode er det samlede antal holdt oppe af en stigning

i overnattende gæster fra lande som Norge, England, Holland og Kina, men nettotabet

er fortsat betydeligt.

Tabel 1

55%

Udvikling i udenlandske overnatninger fordelt på nationalitet, 2000-2011

Tabt Vundet

Tyskere -2.657.068 Nordmænd 320.098

Svenskere -808.977 Englændere 98.760

Japanere -23.575 Hollændere 89.413

Andre -234.294 Andre 1.213.230

Total -3.723.914 1.721.501 -2.002.413

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv

25%

12%

5%

2%

2%

Hoteller

Feriecentre

Camping

Vandrerhjem

Lystbådehavne

Feriehuse

Overnatninger i feriehuse

udgør langt størstedelen af

de udenlandske overnat-

DANSK ERHVERV 4

ninger

Der kommer flere kinesere

til Danmark


KÆMPE POTENTIALE I DANSK TURISME DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #21 NOVEMBER 2012

Tyskerne er meget vigtige for dansk turisme, og selvom der over den seneste 10 år periode

er sket et fald i tyske besøgende, så udgør de fortsat langt størstedelen af turisterne

i Danmark. I 2011 udgjorde tyske turister knap 60 pct. af de udenlandske overnatninger

i Danmark. Derfor er det også imperativt at fastholde de mange tyskere, der fortsat

kommer. Alt ser ikke nødvendigvis så skidt ud, som tabel 1 indikerer, da der rent faktisk

i 2010 og 2011 har fundet en lille genopretning i tabet af udenlandske turister sted.

Antallet af udenlandske turister faldt drastisk i 2009 som følge af den internationale

økonomiske krisetilstand, men siden da, er nogle af de mistede tyske og svenske turister

kommet tilbage, og der var tale om en nettostigning fra 2010 til 2011, jf. tabel 2.

Tabel 2

Udvikling i udenlandske overnatninger fordelt på nationalitet, 2010-2011

Tabt Vundet

Hollændere -73.646 Tyskere 348.640

Grækere -2.609 Svenskere 170.702

Polakkere -2.335 Englændere 64.062

Andre -8.207 Andre 478.136

Total -86.797 1.061.540 974.743

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv

Træerne vokser dog endnu ikke ind i himlen, og den forholdsvis pæne fremgang i 2011

bør ses i lyset af afholdelsen af VM i landevejscykling på dansk grund, der i sig selv

vurderes at have tilført 94.000 flere udenlandske overnatninger i Københavnsområdet

iii , hvilket dog langt fra forklarer hele fremgangen.

Danmark har det svært i den internationale kamp om verdens turister

Mens Danmark de seneste 10 år har tabt mere end 8 pct. af de udenlandske overnatninger,

så har udenlandske turister i samme periode i stigende grad valgt at besøge andre

nord- og vesteuropæiske lande. Danmark taber dermed markedsandele inden for

turismeområdet, jf. figur 6.

I vores nabolande, Tyskland og Sverige, er antallet af udenlandske overnatninger steget

med næsten 50 pct. siden år 2000. Finland har også oplevet en pæn fremgang på mere

end 35 pct., mens Holland ligger på stort set samme niveau som for 11 år siden. Det er

kun Norge, som er kendt for at have et af de højeste prisniveauer i verden, der har klaret

sig dårligere end Danmark.

Tyskernes overnatninger i

feriehuse er afgørende for

turismen

VM i landevejscykling gav

mange overnatninger i Kø-

benhavn

DANSK ERHVERV 5


KÆMPE POTENTIALE I DANSK TURISME DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #21 NOVEMBER 2012

Figur 6

Udvikling i overnatninger i udvalgte sammenlignelige lande, indeks 2000=100

150

140

130

120

110

100

90

80

70

Kilde: TourMis, Eurostat, Danmarks Statistik og Dansk Erhverv

Hvis Danmark havde fulgt samme turismeudvikling fra år 2000 som Sverige og Tyskland,

ville det have betydet 13,9 mio. flere overnatninger, end hvad der var tilfældet i

2011.

Hvis Danmark blot havde fulgt den gennemsnitlige vækstprocent i antallet af overnatninger

i alle de 5 lande (Sverige, Tyskland, Holland, Finland og Norge), ville vi have

haft 4,3 mio. flere overnatninger i 2011, hvilket svarer til indtægt på 3,1 mia. kr., jf. figur

7.

Figur 7

Den faktiske udvikling i udenlandske overnatninger(i mio.) i Danmark samt udviklingen,

som den ville have set ud, hvis Danmark havde fulgt med udviklingen i sammenlignelige

lande.

27

Real udvikling i Danmark

26

25

24

23

22

21

20

19

Tyskland Sverige Norge

Holland Finland Danmark

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Udvikling, hvis Danmark havde fulgt

udviklingen i nabolande

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv

Anm.: De sammenlignelige lande er Sverige, Tyskland, Holland, Finland og Norge

Den internationale kon-

kurrence om turisterne er

DANSK ERHVERV 6

4,3

mio.

hård

Danmark har tabt mar-

kedsandele


KÆMPE POTENTIALE I DANSK TURISME DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #21 NOVEMBER 2012

Politisk fokus på turismen som konkurrenceudsat erhverv

Udenlandske turister bidrager positivt til såvel de turismerelaterede brancher som til

samfundsøkonomien som helhed, og det er vigtigt at få udviklingen i turismen til at

udvikle sig positivt i fremtiden. Hvis vi vil, er der, over de næste 20 år, kæmpe potentiale

i at øge turismeindtægterne.

Dansk Erhverv har fokus på 4 overordnede områder i den politiske indsats for at skabe

bedre konkurrencekraft for turisme- og oplevelseserhvervene: Attraktive oplevelser,

styrket konkurrenceevne, større synlighed og bedre tilgængelighed.

Attraktive oplevelser: Når Danmark trods et højt prisniveau stadig formår at tiltrække

mange udenlandske gæster, skyldes det især, at de danske turisme- og oplevelsesvirksomheder

formår at skabe attraktive oplevelser. Blandt de danske styrkepositioner

findes natur og tryghed, en mødeindustri i europæisk topklasse og god infrastruktur

– samt kulturelle fyrtårne som ny nordisk mad, musik, film, arkitektur og tv-serier.

Men der er behov for yderligere udvikling og innovation, hvis produkterne og oplevelserne

fortsat skal være attraktive på et globalt marked, hvor mange andre lande har fået

øjnene op for vækstpotentialet i oplevelsesøkonomien.

Styrket konkurrenceevne: Turisme- og oplevelseserhvervene er i international

konkurrence, når det gælder om at tiltrække gæster og kunder, og de er derfor at betragte

som eksporterhverv, selvom jobskabelsen og omsætningen skabes på hjemmemarkedet.

De høje danske afgifter på energi og fødevarer, den højeste momssats i EU

og den manglende mulighed for at afløfte momsen udgør et betydeligt problem i kampen

om at tiltrække udenlandske forretnings- og ferierejsende iv – og i kampen for at få

danskerne til at holde mere ferie i Danmark.

Større synlighed: Den globale konkurrence om at tiltrække turister er stigende, og

der er et sigende medietryk, hvor både lande og byer markedsfører sig markant. Det

stiller stigende krav til markedsføringen af Danmark. Turisterhvervet er et vigtigt eksporterhverv

og bør derfor understøttes og indarbejdes i den almindelige eksportfremmeindsats.

Bedre tilgængelighed: God tilgængelighed til Danmark handler både fravær af barrierer

og om attraktive muligheder for at komme til Danmark samt transportere sig

rundt inden for landets grænser til forskellige destinationer og oplevelser.

DANSK ERHVERV 7


KÆMPE POTENTIALE I DANSK TURISME DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #21 NOVEMBER 2012

OM DENNE UDGAVE

Kæmpe potentiale i dansk turisme” er 21’ne 2012-nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv. Redaktionen

er afsluttet den 16/11 2012.

OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV

Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle

problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger.

Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere

og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag

for væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for

dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling.

Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning

til Dansk Erhverv.

REDAKTION

Analysechef Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol., chefkonsulent Mira Lie Nielsen,

cand. oecon., skattepolitisk chef Bo Sandberg, cand. polit., pressekonsulent Lisa Sandager, cand.

merc., journalist.

ISSN-NR.: 1904-7894

Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika,

ISSN Danmark, med titlen ”Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online)”

KVALITETSSIKRING

Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører

egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte

guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i

henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual.

Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig

kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version

lagt på nettet.

KONTAKT

Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til markedsdirektør Mette Feifer på

mfe@danskerhverv.dk eller tlf. 33 74 62 18.

NOTER

i UNWTO Tourism Highlights, 2011

ii De 8,2 mia. kr. er beregnet på basis af data for det gennemsnitlige døgnforbrug pr. turist i Danmark (Visit-

Denmark). Dermed antages det i beregningen, at den nuværende fordeling på turist former/lande mv. ikke ændres.

Desuden ses der bort fra eventuelle kapacitetsgrænser. Beregningen er konservativ, idet der ikke tages

højde for de indirekte indtægter via højere efterspørgsel, turisternes forbrug medfører. Opgjort i 2011-prisniveau.

iii Sport Event Denmark

iv VisitDenmark: Analyse af Danmarks komparative produktfordele – og ulemper (2011)

DANSK ERHVERV 8

More magazines by this user
Similar magazines