Fodbold for alle - hele året - DBU Jylland

dbujylland.dk

Fodbold for alle - hele året - DBU Jylland

Nr. 3. Juni 2004 TEMA: 20 SIDER OM HERRE-SENIORFODBOLD. SYV KLUBBER FORTÆLLER OM OP- OG NEDTURE. Fodbold for alle - hele året www.jbu.dbu.dk jbu_3_2004.indd 1 08-06-2004, 10:46:41


Serviceeftersyn af seniorturneringen 11-mandsturneringen opfattes traditionelt som JBU’s turneringsmæssige fl agskib. Dels i kraft af sin historiske baggrund – men også på grund af turneringens imponerende omfang (fl ere end 4000 tilmeldte hold i sæsonen 2004). Fakta er imidlertid, at JBU’s vifte af turneringer består af utallige andre tilbud og aktiviteter (5-mands, 7-mands, indefodbold o.s.v.) end 11-mandsrækken, og vi betragter ikke nogle turneringstilbud som vigtigere eller mere betydningsfulde end andre. Men 11-mandsturneringen er – om vi vil det eller ej – alligevel genstand for ekstra opmærksomhed bl.a. på de forskellige møder med klubberne – og det gælder ikke mindst herreseniorturneringen. Et af de områder - som gennem de senere år hyppigt er blevet nævnt i forbindelse med herreseniorturneringen - er nedgangen i antallet af Serie 6-hold. Frafaldet i ungdomsrækkerne, de små ungdomsårgange og konkurrencen fra andre fritidsaktiviteter er blevet nævnt blandt årsagerne til den negative udvikling. Vi har i dette nummer af Jysk Fodbold, som du sidder med i hånden, valgt at sætte fokus på netop 11-mandsturneringen og de fremtidige udfordringer, som vi står overfor. Vi har bl.a. besøgt syv forskellige jyske fodboldklubber, som alle har hold tilmeldt vores 11-mands seniorturnering. Vi har bedt klubberne fortælle om vilkårene for at drive seniorfodbold på breddeniveau i år 2004 – og vi har også spurgt dem, hvordan vi fra JBU’s side eventuelt kan forbedre vores turnering. Svarene er interessante og giver bestemt stof til eftertanke. JYSK FODBOLD FORMÅL: Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions fodboldmagasin. Bladet udgives for de mange tusinde ledere, trænere og spillere i unionens 925 medlemsklubber. Jysk Fodbold er et forum, hvor de jyske fodboldklubber kan hente erfaringer om foreningsarbejde, ideer, tips og råd om nye tiltag og projekter og komme til orde med holdninger til fodboldrelevante emner. 24. ÅRGANG JYSK FODBOLD 3/2004 Vi har valgt at lave dette tema-nummer sideløbende med, at vi i JBU’s eget regi er ved at foretage et serviceeftersyn af herre-seniorturneringen. Udgangspunktet for dette arbejde fandt sted søndag d. 14. marts, hvor JBU’s fageksperter på området - medlemmerne af det centrale og de fi re regionale turneringsudvalg - var samlet til fællesmøde i Skals Idrætscenter. Her blev der bl.a. gjort status for herreseniorturneringens aktuelle tilstand, ligesom vi drøftede eventuelle fremtidige justeringer og tilpasninger. Der blev kastet mange spændende ideer og tanker på bordet. Bl.a. drøftede vi: · Modellen for op- og nedrykning · Antallet af hold i Serie 6 · Pyramidestrukturen · Ombrydning · Puljestørrelser · Afviklingstidspunkt · Spilledage · Vending af turnering Det helt overordnede synspunkt er, at vi har en turnering af rigtig høj kvalitet – og en afviklingsform, som fungerer godt. Men, der er også bred enighed om, at vi er nødsaget til at se nærmere på forskellige elementer i turneringsafviklingen – for at fastholde den høje kvalitet og for at udvikle turneringen i takt med de forandringer, der fi nder sted i medlemsklubberne. På mødet blev vi enige om, at det i første omgang handler om at se nærmere på bunden af turneringspyramiden – altså de laveste herreseniorrækker. Med de mange gode input fra fællesmødet i UDGIVER: Jydsk Boldspil-Union, Nøddevej 1, 8260 Viby J. Telefon: 8939 9999 - Telefax: 8939 9989, E-mail: jbu@jbu.dbu.dk, www.jbu.dbu.dk ANSVARLIG OVER FOR PRESSELOVEN: Informationschef Mads D. Larsen ANNONCER: Kontakt JBU’s kontor og hør nærmere på tlf. 8939 9978 mandag til torsdag mellem kl. 09.00 og 16.00. Fredag fra kl. 09.00 til kl. 14.30. 2 tasken er vi i JBU’s centrale turneringsudvalg derfor gået i gang med at udarbejde et foreløbigt oplæg til en ny model for ombrydning af Serie 5 og Serie 6 efter forårsturneringen. Vi har også – som det blev stillet i udsigt i formandens beretning på JBU’s delegeretmøde i Herning i januar 2004 – kulegravet spørgsmålet omkring tilmeldingsdatoerne til 11-mandsturneringen. Ligger de optimalt for klubberne? Kan vi ved at fl ytte tilmeldingsdatoer nedbringe antallet af udtrækninger, men samtidig sikre klubberne tilstrækkelig tid til planlægning af turneringsafviklingen? Hvis der skal vedtages noget, vil JBU som altid fremlægge forslag til behandling på regionernes årsmøder i november – og på delegeretmødet i januar. Indtil videre er JBU’s turneringsfolk trukket i arbejdstøjet for at analysere og vurdere, hvilke områder der trænger til at blive set efter i sømmene. Med venlig hilsen Torben Jensen Formand JBU’s Turneringsudvalg ABONNEMENT: Pris kr. 75,- inkl. moms for seks numre. Tegning af abonnement kan kun ske ved skriftlig henvendelse til JBU’s kontor, Nøddevej 1, 8260 Viby J. Abonnementsperioden løber fra d. 1. april til d. 31. marts. Hvis der tegnes abonnement i løbet af året, opkræves følgende pris: Fra nr. 2. april: kr. 75,00 Fra nr. 3. juni: kr. 65,00 Fra nr. 4. august: kr. 55,00 Fra nr. 5, oktober: kr. 35,00 Fra nr. 6. december: kr. 25,00 Fra nr. 1. februar: Gratis jbu_3_2004.indd 2 08-06-2004, 10:46:53


Indhold: Serviceeftersyn af seniorturneringen ... 2 Hårdt arbejde bag solstrålehistorie .... 8 Ølstrup på den grønne gren ............. 10 Vejen uden om glidebanen ............... 12 Sammenhold er nøglen til succes ....... 14 Svært i en storby ............................. 18 Bøtten er vendt i Boldklubben Klitten ............................................. 20 En flok fremmede fugle ..................... 24 Et spark til systemet .......................... 28 Et vigtigt værktøj for de jyske klubber ........................................... 29 Piger skal trænes anderledes ............ 30 FC Fodballe .................................... 31 Resultater og stillinger ...................... 32 Klubber omtalt i dette nummer: Felding GIF – Alslev Boldklub – Ølstrup GU – Vodskov IF – Esbjerg IF 92 – Boldklubben Klitten – Vejby IF. UDGIVELSESTERMINER: Medio februar, medio april, medio juni, medio august, medio oktober, medio december. FORSIDE FOTO: Jens Bach GRAFISK PRODUKTION: www.formprint.dk OPLAG: 4.500 JYSK FODBOLD 3/2004 Læs i dette nummer… Tema: herre-seniorfodbold 4 Socialt samvær i højsædet Nr. Felding GIF kan trods sin beskedne størrelse mønstre tre 11mands herreseniorhold, og et fjerde er på vej. Klubben lægger ikke skjul på, at hygge og socialt samvær er langt vigtigere end sportslige ambitioner. 18Svært i en storby Seniorfodbolden har haft trange kår i Esbjerg IF 92 i de seneste år. Bl.a. har klubben oplevet, at unge seniorspillere foretrækker mere uforpligtende forhold i en lille klub med kun et eller to lavere rangerende hold. INDLÆG TIL BLADET: Sendes til JBU’s sekretariat, Nøddevej 1, 8260 Viby J. Deadline for næste nummer. Mandag den 26. juli 2004. Indlæg bedes sendt i elektronisk format via E-mail. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i Jysk Fodbold behøver ikke nødvendigvis at være sammenfaldende med JBU’s opfattelse og holdning. 3 8 Hårdt arbejde bag solstrålehistorie På to år mistede Alslev Boldklub 30 seniorspillere. En målrettet indsats har fået skuden vendt i klubben, der i dag kan mønstre en ung herreseniortrup og hold i Serie 3 og Serie 5. 26 En flok fremmede fugle Kun én af spillerne på Vejby IF’s to seniorhold i Serie 5 og Serie 6 bor i byen – resten kommer udefra. Men klubben er godt tilfreds med, at det i det hele taget er muligt at holde liv i den lille fodboldklub. jbu_3_2004.indd 3 08-06-2004, 10:46:55


Socialt samvær i højsædet Nr. Felding GIF kan trods sin beskedne størrelse mønstre tre 11-mands herreseniorhold, og et fjerde er på vej. Klubben lægger ikke skjul på, at hygge og socialt samvær er langt vigtigere end sportslige ambitioner Herresenior-fodbolden lever og har det godt i Nr. Felding GIF. Klubben – som er beliggende i et lille, men aktivt lokalsamfund i naturskønne omgivelser ganske få kilometer syd for Holstebro – har i denne sæson tre 11mands seniorhold tilmeldt JBU’s turnering: Et hold i Serie 3, et hold i Serie 4 og et hold i Serie 5. Dertil kommer to Old Boys-hold. JYSK FODBOLD 3/2004 Ved sæsonstarten kunne klubben sågar også mønstre et Serie 6-hold, men efter to kampe måtte holdet trækkes. - Vi må erkende, at vi havde de forkerte personer til at stå for holdet. Derfor gik det galt. Der står i øjeblikket otte-ni spillere og tripper for at komme ud og spille fodbold, og vi er fast besluttede på at eftertilmelde et Serie 6-hold til efterårssæsonen. Hvis vi ikke får denne gruppe af spillere ud og spille kampe, er jeg 4 bange for, at vi mister dem, siger Tonny Jakobsen, kasserer i Nr. Felding IF’s fodboldbestyrelse og selv aktiv på klubbens Serie 5-hold. Tre 11-mandshold er dog også i sig selv ganske bemærkelsesværdigt for en klub af Nr. Felding GIF’s størrelse (195 medlemmer og 400 indbyggere i byen). Tonny Jakobsen peger på klubbens sociale profi l som en af de vigtigste jbu_3_2004.indd 4 08-06-2004, 10:46:59


forklaringer på den velvoksne seniorafdeling: - Vi er i bund og grund en social klub. Hele vores grundlag bygger på kammeratskab - og at vi har det godt sammen. Vi vil da gerne rykke op i Serie 2, men vi vil hellere hygge os, og sportslige ambitioner må aldrig gå ud over det sociale liv i klubben, fastslår Nr. Felding-lederen og peger på et skrækeksempel, som klubben oplevede for et par sæsoner siden: JYSK FODBOLD 3/2004 - Vi havde hyret en træner, som viste sig at være alt for ambitiøs for klubben. Det havde nær truet selve klubbens eksistens, for spillerne holdt simpelthen op med at spille fodbold, fortæller Tonny Jakobsen. Belært af erfaringerne bliver alle Nr. Feldings mulige trænerkandidater nu grundigt introduceret til klubbens sociale fi losofi , inden der indgås aftaler. Hele klubben er med Et andet princip i Nr. Felding GIF er, at sociale aktiviteter i seniorafdelingen går på tværs af alle hold. - Vi laver ingen arrangementer, uden at de andre seniorhold også inviteres med – ligesom vores dameseniorhold altid bliver inviteret. Når vi gør noget, er det klubben, der gør det. Bl.a. for at undgå klikedannelser. Op til denne sæson havde Serie 3-holdet lavet et særligt ryste-sammen-arrangement kun for holdets egne spillere, men det var ikke nogen succes, og det ligger slet ikke i tråd med, hvordan vi sædvanligvis gør tingene, siger Tonny Jakobsen. - Vores styrke er, at vi fungerer godt på tværs af holdene. Derfor har vi bl.a. lavet en ordning, hvor der hvert kvartal vælges fi re spillere fra seniorafdelingen, som bliver ansvarlige for at lave et arrangement for hele seniorafdelingen. Vi har f.eks. været ude og rappelle, og vi bowler også meget her i klubben, smiler Tonny Jakobsen og tilføjer, at mellem 40 og 60 spillere typisk deltager i klubbens fælles-arrangementer. Kasserer i Nr. Felding GIF’s fodboldafdeling, Tonny Jakobsen (grøn trøje), er selv aktiv på klubbens Serie 5hold. Nr. Felding har i alt tre 11-mandshold tilmeldt JBU’s turnering. 5 TEMA: SENIORFODBOLD En lille familie Nr. Feldings seniorafdeling er et god blanding af helt unge og mere rutinerede spillere, og klubben har bl.a. placeret hjemmekampene således, at der tages højde for spillernes liv uden for fodboldklubben: - For Serie 3-holdets og Serie 4-holdets vedkommende spiller vi som regel hjemmekampe søndag kl. 19.00. På den måde får de unge mennesker mulighed for at gå i byen og samtidig have tid til fodbold, og familiefædrene kan bruge weekenden sammen med børnene – uden at det kolliderer med deres fodboldinteresse, påpeger Tonny Jakobsen. - Jo mere spændende vi kan gøre forholdene omkring fodbolden, jo bedre kan vi holde på spillerne. Jeg betragter medlemmerne af klubben som en lille familie, og jeg synes, at vi har et utroligt godt sammenhold. Det er ikke ualmindeligt, at der er mellem 80 og 100 tilskuere til hjemmekampene, og der er også fælles samling ved hallen, hvor mange mødes for at følges ad for at overvære vores kampe på udebane, fortæller Tonny Jakobsen. Der fi ndes ingen goder i klubben – heller ikke til førsteholdsspillerne, som har samme vilkår som Serie 5-holdet: - Vi har ingen kørepenge, ingen gratis fodboldstøvler eller lignende. Men vi er Fortsættes side 6 jbu_3_2004.indd 5 08-06-2004, 10:47:07


er altid mange til træning, og mange spillere bliver hængende bagefter for at snakke og rafl e. Nr. Felding GIF er ikke bare et sted, hvor du kommer og træner, klæder om og tager hjem igen, understreger klubbens kasserer. Ikke kun et girokort Men det koster også penge at drive en fodboldklub, og Nr. Felding GIF’s fodboldbestyrelse har brugt mange kræfter på at rette klubbens økonomi op – bl.a. i kraft af en massiv indsats på sponsorområdet: - Den tidligere bestyrelse kom ud med Er det blevet sværere at drive seniorfodbold i Nr. Felding GIF? - Jeg mener ikke, at det er blevet sværere. I øjeblikket rider vi ganske vist på en bølge, hvor det bare går derudaf. Men der skal ske noget for at holde på spillerne. Det er vi meget opmærksomme på, siger Tonny Jakobsen. JYSK FODBOLD 3/2004 I Nr. Felding GIF er hygge og socialt samvær vigtigere end sportslige ambitioner. – Vi vil da gerne rykke op i Serie 2, men ikke på bekostning af det sociale liv i klubben, siger klubbens kasserer, Tonny Jakobsen. underskud på 40.000 kr. to år i træk, og i dag er det sådan, at man ikke kan drive en fodboldklub på kontingenter alene. Det koster at give børnene og de unge mennesker nogle oplevelser – bl.a. rejser til holdene. Og her i klubben har vi samtidig besluttet, at der til hver en tid skal være det nødvendige antal bolde, kegler og så videre. Det skal slet ikke være et tema. Derfor har vi koncentreret mange kræfter omkring sponsorområdet, og det er lykkedes os at tegne et regulært hovedsponsorat, ligesom vi vel alt i alt har samlet 40-45 sponsorer omkring fodboldafdelingen, fortæller Nr. Felding GIF’s kasserer. Sådan mener klubben 6 Klubbens sponsorpolitik omfatter bl.a. et årligt besøg – omkring Påsken - hos hver enkelt sponsor, hvor repræsentanter fra bestyrelsen orienterer om de seneste tiltag i klubben, lytter til sponsorens ønsker for fremtiden o.s.v. - Det er vigtigt for os, at sponsorerne ikke oplever, at den eneste kontakt de har med Nr. Felding er det girokort, som dumper ind ad brevsprækken én gang om året. Vi rejser derfor rundt og overrækker en lille gave til hver sponsor og får en snak. Det bruger vi megen tid på, men jeg er sikker på, at det er godt givet ud. Vi får i hvert fald mange positive tilbagemeldinger fra sponsorerne, siger Tonny Jakobsen. Et andet indsatsområde for klubben har været gennemførelsen af uddannelsesforløbet, Klubbens Årsplan, i samarbejde med JBU Region 2’s konsulent, Peter Tornbo. Resultatet af kurset er en kalender over alle aktiviteter og opgaver i klubben. Et praktisk og meget anvendeligt værktøj: - Det var et stort stykke arbejde, der skulle udføres, men resultatet er rigtig godt - og det var alle anstrengelserne værd. Det kan vi helt klart anbefale andre klubber, siger Tonny Jakobsen og peger bl.a. på, at bestyrelsesmøderne som en konsekvens af forløbet ikke alene er blevet kortere – men også bedre og mere strukturerede. - Vi er nok gode til at sætte mange skibe i søen, men jeg synes egentlig også, at vi er gode til at samle dem op igen, vurderer Tonny Jakobsen, der tilmed kan glæde sig over, at klubbens ungdomsafdeling har fået vokseværk. For første gang i meget lang tid har klubben i år to hold i fl ere af de mindste årgange. TEKST: MADS D. LARSEN & FOTO: JENS BACH Er seniorturneringen, som den skal være, eller kan den gøres bedre? - Vi er meget tilfredse med turneringen og hilser ombrydningen i Serie 6 velkommen. Det giver os mulighed for at eftertilmelde hold til efteråret, og det er godt, ligesom ombrydningen sikrer jævnbyrdige kampe. Der er selvfølgelig nogle hold i Serie 6, der ikke har noget at spille for i efteråret. Men alt i alt kan vi fuldt bakke op om den nuværende struktur, siger Tonny Jakobsen. jbu_3_2004.indd 6 08-06-2004, 10:47:16


www.sport-direct.dk Komplet spillesæt til hele holdet - til fantastiske priser! ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS Equipo Jersey 100% polyester, functional hTCS Dess.nr. 03-183 Str. 8-12-16 119,- Str. M-L-XXL 129,- Fairplay anførerbind Vis respekt for reglerne, dommeren, holdkammerater, modstanderne og for fans af andre hold. Pris pr. stk. V/10 stk. 39,- NYHED Equipo Shorts 100% polyester, functional hTCS Dess.nr. 10-421 Str. 8-12-16 89,- Str. S-XXL 99,- Holdpris: 13 Equipo jersey / 13 Equipo shorts 14 Holland strømper 1 målmandssæt Classic Goalkeeper Ungdom 3.299,- Senior 3.499,- Besøg vores showroom, hvor produkterne er udstillet eller klik indenfor på www.sport-direct.dk Esbjerg: Tel. 75 13 08 09 • Frederikshavn: Tel. 98 42 53 11 • Gråsten: Tel. 74 65 21 21 • Haderslev: Tel. 74 52 04 20 • Herning: Tel. 97 22 21 00 Horsens: Tel. 75 62 88 77 • Kolding: Tel. 75 50 87 87 • Randers: Tel. 86 43 82 55 • Silkeborg: Tel. 86 80 23 66 • Sønderborg: Tel. 74 42 41 10 Thisted: Tel. 97 92 24 00 • Vejle: Tel. 75 82 15 99 • Viborg: Tel. 86 62 88 66 • Aalborg: Tel. 98 79 10 77 • Århus: Tel. 87 44 15 16 jbu_3_2004.indd 7 08-06-2004, 10:47:18 Sport Direct er Danmarks førende leverandør af sports- og profilbeklædning til sportsklubber og erhvervsvirksomheder - intet salg til private.


Hårdt arbejde bag solstrålehistorie På to år mistede Alslev Boldklub 30 seniorspillere. En målrettet indsats har fået skuden vendt i klubben, der i dag kan mønstre en ung herreseniortrup og hold i Serie 3 og Serie 5 Hvad har en fi sketur og en tur på gokartbanen med fodbold at gøre? Umiddelbart intet, men i Alslev Boldklub er holdningen en anden. Sådanne arrangementer er netop med til at holde gang i seniorfodbolden i en lille klub, hvor det sociale samvær udgør en stor del af glæden ved at spille fodbold – og klubben har en bitter erfaring at trække på. I løbet af to sæsoner måtte klubben sige farvel til ikke færre end 30 seniorspillere, men med en målrettet indsats er det lykkedes for den lille vestjyske klub med JYSK FODBOLD 3/2004 Varde som nærmeste nabo at få skuden vendt – det er igen blevet populært at spille seniorfodbold i Alslev Boldklub. Sådan så det på ingen måde ud omkring årtusindskiftet. I 1999 lykkedes det med det yderste af fi ngerspidserne at køre igennem med tre hold – Serie 2, Serie 4 og Serie 6 - men ikke uden at melde afbud til fl ere kampe. Det blev ikke meget bedre i 2000, hvor klubben ønskede at trække sit andethold i Serie 4 ud for i stedet at melde et hold til i serie 6 – for at undgå »bøllebank«, som det udtrykkes i dag. Det er igen sjovt at spille fodbold i Alslev, der ellers mistede 30 spillere på blot to år. Seniortruppen består af mange helt unge spilllere. 8 Men dette er ikke muligt ifølge JBU’s Turneringsreglement, som siger, at det altid er det lavest rangerende hold, der skal trækkes ud. Derfor måtte klubben køre igennem med Serie 2 og Serie 4. Det betød efterfølgende, at førsteholdet rykkede ned to år i træk. Indrangeringen i Serie 2 var pludselig blevet til en plads i Serie 4, og andetholdet var dumpet ned i Serie 6. Nu er bøtten imidlertid vendt. I år har klubben hold i både Serie 3 og Serie 5, og nogle af de helt unge, bl.a. nogle i ynglingealderen, danner et tredjehold i C-rækken, hvor de spiller syvmandsfodbold. Alle spiller kamp Om den hårde nedtur – og den massive spillerafgang – siger klubben i dag: - Vi trak hårdt på vores Old Boys spillere i de år, og det blev på et tidspunkt for meget for dem. De valgte at stoppe, og nogle unge fl yttede fra byen for at studere samtidig med, at vi ikke fi k nogle spillere op fra vores ungdomsafdeling, og det gav problemer, konstaterer Hans Peder Andersen, der var formand på det tidspunkt. - Der blev ikke gjort nok i ungdomsafdelingen, og det ramte hårdt. Det er vigtigt, at vi sørger for, at vi selv kan skaffe seniorspillere, konstaterer den nuværende formand, Tommy Laursen. Det er på få år lykkedes at få gang i ungdommen – og holde på dem - så klubbens seniorafdeling i dag består af meget unge spillere. Størsteparten er andetårs ynglinge og førsteårs seniorer. - Vi har i dag 35 seniorer, og klubben har også et Old Boys hold og et veteranhold, lyder det med tilfredshed fra klubbens seniorformand, Robert Buch. - Det rygtes også i området, at det er sjovt at spille fodbold her i Alslev – der er plads til alle, og alle kommer til at jbu_3_2004.indd 8 08-06-2004, 10:47:30


spille kamp. Vi har bl.a. haft tilgang fra MOT af spillere, som synes godt om at spille her i klubben, konstaterer Robert Buch. Pengene værd De tre fodboldledere gør det samtidig klart, at sådan en succeshistorie ikke kommer af sig selv. Der må arbejdes for sagen, og også for en lille klub er det uhyre vigtigt ikke blot at fi nde den første, den bedste træner:- Det er uhyre vigtigt, at vi fi nder en træner, der passer til klubben, understreger Hans Peder Andersen. Med så unge spillere skal det være en person, der virkelig kan tage sig af de unge, og han skal passe ind i klubbens profi l og i langtidsplanlægningen – og så er det vigtigt at imødekomme spillernes ønsker. - Vores unge spillere efterlyste nogle sociale arrangementer, og der var fl ere end 30 deltagere på en fi sketur, og der- Er det blevet sværere at drive seniorfodbold i Alslev Boldklub? - Det er nok ikke blevet sværere at drive en fodboldklub, men der er fl ere tilbud til de unge mennesker i dag, så det er en anderledes udfordring at holde gang i seriefodbolden. Det er nødvendigt, at man tilpasser sig de unges ønsker om både sociale tiltag og f.eks. spilletidspunkter. Det er nødvendigt med demokrati og indfl ydelse – pisk holder ikke. JYSK FODBOLD 3/2004 for er der nu også planlagt en gokarttur, fortæller Tommy Laursen – og tiltagene har allerede båret frugt. - Mange af vores andetholdsspillere kører ud og ser, når vores førstehold spiller kamp. Det viser, at der ikke er tale om to hold, men en trup, og tredje halvleg er absolut vigtigt, noterer seniorformand Robert Buch. Klubbens førstehold trænes af Claus Pedersen, mens Ivan Schou står i spidsen for andetholdet – træningen foregår dog fælles, og de supplerer hinanden. Hans Peder Andersen kan heller ikke undlade at nævne, at træneren før sæsonstarten sendte en SMS rundt til spillerne med en melding om, at nu startede træningen. - Det viser virkelig, at der er kontakt på deres præmisser, konstaterer Robert Buch. - Vi har også taget indendørs fodbold op igen. Vi lejer hallen, og de penge er givet godt ud. Her spilles der på kryds og tværs mellem spillerne. Det giver både et Sådan mener klubben 9 socialt sammenhold og holder træningen ved lige i vintermånederne, siger Tommy Laursen. Gratis bold Og så lige en ide fra Alslev Boldklub, som Jysk Fodbolds udsendte ikke kan undlade at nævne, selv om det ikke – endnu – har noget med seniorfodbold at gøre, men som andre klubber kunne overveje at gøre brug af. Træneren for de yngste spillere tager kontakt til de børn, der skal starte i børnehaveklassen. Børnene får et besøg af træneren, der fortæller om fodbold og tidspunkt for træning, og så er der lige en ekstra gevinst i form af en gratis bold til dem, der vil spille fodbold – og de andre får selvfølgelig også lov at beholde bolden, selv om de ikke melder sig ind i klubben. TEKST & FOTO: LEIF CHRISTENSEN Er seniorturneringen, som den skal være, eller kan den gøres bedre? - Vi kan godt følge JBU i problemet med at trække højere rangerende hold for at bevare de lavest rangerende, men man kan diskutere, om man måske halvvejs skulle bryde rækkerne om helt op til serie 3 – det ville gøre nogle puljer mere tætte. TEMA: SENIORFODBOLD Robert Buch, Hans Peder Andersen og Tommy Laursen glæder sig over, at der igen er gang i seniorfodbolden i Alslev Boldklub. jbu_3_2004.indd 9 08-06-2004, 10:47:34


Sportlig succes på lånt tid Trods en medlemsskare på blot 200 fodboldspillere kan Ølstrup GU bryste sig af en placering i Serie 1 og tre tilmeldte 11-mandseniorhold. Men succes’en er ikke kommet af sig selv Byens friskole har 60 elever, klubben har ca. 200 medlemmer - og netop nu oplever Ølstrup GU i det vestjyske, 5 km øst for Ringkjøbing, sit sportslige højdepunkt - med det bedste af klubbens tre seniormandskaber rangeret i JBU’s Serie 1. I sæsonen 1997 var den 104 år gamle forenings bedste mandskab netop rykket ned i serie 5 - nu er andetholdet til sammenligning netop rykket op i serie 4. Formand gennem de sidste 10 sæsoner har været 42-årige Hanne Bilgrav Sørensen, som dermed både har oplevet sportslig succes og fi asko i klubben, der facilitetsmæssigt regnes for en af Vestjyllands mest privilegerede. Klubben ejer sit eget lækre klubhus, har et fornemt anlæg, men råder kun over to baner til træning og kamp - og JYSK FODBOLD 3/2004 det er netop nu det helt overskyggende problem. - Rent sportsligt er vi netop nu på den grønne gren, nyoprykket til Serie 1, hvilket vi er meget stolte af - og tilsyneladende også i stand til at hænge på i rækken, siger Hanne Bilgrav, selv »livsvarig« medlem af foreningen. - Men man skal ikke tro, at tingene er kommet af sig selv. Vi er i ordets egentlige betydning »udkant« - vi skal kæmpe for alt, hvad vi har og hvad vi ønsker at få, og nogle gange synes jeg endda, vi skal råbe meget højt for at blive hørt, siger Hanne Bilgrav, der dog ikke hænger med mulen. - Absolut ikke. Man skal blot vide, at lokalsamfundene i Vestjylland er under pres. Vi skal alle bidrage for at tingene kan fungere, og i den sammenhæng kan 10 Champagnen fl ød, da Ølstrup GU i efteråret 2003 sikrede sig oprykning til Serie 1. – Men jeg er realist, og jeg ved, at det hurtigt kan blive hverdag igen, og det er ikke jordens undergang, hvis vi rykker en række eller to ned, siger klubbens formand, Hanne Bilgrav Sørensen. jeg heldigvis konstatere, at vi som forening bidrager, vi er en institution i vort lokalområde, men vi slider også for det. Klar økonomi-politik For at holde økonomien på plus arrangerer ØGU hvert år en stor sommerkoncert, hvor ingen hjemlige have har været for store. Klubben arrangerer i samarbejde jbu_3_2004.indd 10 08-06-2004, 10:47:37


med naboklubber seks årlige hal-baller, der er banko hver uge i klubhuset, og medlemmerne bliver bedt om at give en hånd med, når opgaver skal løses. - Trods al besværet, så nyder vi det netop nu. Den sportslige succes gør tingene lidt sjovere, men jeg er realist, og jeg ved, at det hurtigt kan blive hverdag igen. Jeg vil blive endog meget overrasket, hvis vi også er at fi nde i serie 1 om 5 år. Det er vort fundament simpelthen for skrøbeligt til. Holdmæssigt har Ølstrup dog været i fremgang - hvor man i mange år har stillet to mandlige seniorhold hos JBU, så er der nu udvidet med et tredje mandskab, der hygger sig i Serie 6. Hanne Bilgrav Sørensen mener, at een af foreningens forcer er, at ingen af de aktive får noget for at spille i klubben. - Vor helt klare politik er, at vi ikke vil frynse os til nye spillere. Vi fi sker ikke ved at lokke med dit eller dat. Vi vil gerne have folk udefra, men de skal komme, fordi vi har noget at tilbyde rent sportsligt og socialt. Det er den slags folk, man kan bygge på rent klubmæssigt. I vor situation er det umuligt at købe sig til succes, slår hun fast. Hanne Bilgrav og den øvrige bestyrelse har været samlet med A-truppen for at forklare deres syn på den sportslige succes. - Vi glæder os sammen med spillerne, men har også understreget, at det ikke er jordens undergang, hverken for klub, hold eller lokalsamfund, om vi skulle rykke en række eller to ned. Vi bakker op, vi nyder det, men vi har før oplevet sportslige nedture - og overlevet, og det vil vi gøre igen, slår hun fast. Ingen unge på vej At fundamentet er smalt understreges af, at klubben ikke stiller med hverken junior- eller ynglingehold, og drengene spiller 7-mands. - I vort lokalsamfund, hvor vi kun har en friskole tilbage, da bliver børnene JYSK FODBOLD 3/2004 sendt på efterskole og derfor er det umuligt at stille 11-mandshold - husk på, at vor skole altså har 60 elever. Vi har et holdsamarbejde med Hover IF - som vi vurderer fra år til år. Deres situation ligner vores. Selv om klubben har et af Vestjyllands mest lækre - og selv-ejede – klubhus, så bliver lokalerne ikke lejet ud til børnehave, fester eller lignende. - Vi har også en sognegård, vi skal tage hensyn til. Lejede vi vore klublokaler ud, så ville vi fjerne fundamentet under det lokale forsamlingshus, og det kan ingen være tjent med. Igen - på landet må vi samarbejde om de få ting, vi stadig har, siger Hanne Bilgrav. - Det er en kamp, og man kan også godt blive lidt trykket af altid at føle sig under pres, men omvendt så er der jo også mange glæder undervejs. Vi har et rigtigt godt klubliv, der er altid folk på anlægget, og jeg har da mod på mere, og jeg er ikke i gang med at smide formandskasketten, understreger hun. 11 TEMA: SENIORFODBOLD Brian Pedersen førte Ølstrup GU fra Serie 3 til Serie 1 i sit første trænerjob nogensinde. – Som jeg ser det, hænger klubbens succes sammen med, at man behandler alle lige, siger han. TEKST: OLE TANG Læs mere side 12 jbu_3_2004.indd 11 08-06-2004, 10:47:40


Vejen uden om glidebanen Manden, der mere end nogen anden har været synonym med den sportslige optur i Ølstrup GU, har været Brian Pedersen fra Ringkjøbing, selv gammel Ølstrupdreng, og træner for klubbens bedste mandskab i sæsonerne 2000 til 2003. I den periode blev en rangering som bundhold i Serie 3 konverteret til en Serie 1-oprykning, hvorefter Pedersen takkede af. Han mødte op som ny træner i Ølstrup uden nogensinde at have trænet et hold - og uden at have taget et eneste trænerkursus! - Fire fantastiske år, som jeg aldrig vil glemme. Det har været en utrolig oplevelse, slår den 31-årige tøj-ekspedient fast. Han kendte hold og klub fra en periode som holdleder, hvilket han blev på opfordring af sin fætter, Mogens Hansen, som han afl øste som træner i klubben. - Som jeg ser det, så hænger succes’en sammen med, at man i Ølstrup GU behandler alle lige. Vi har undgået at komme ind på det, som jeg og klubben oplever som en glidebane, nemlig at »købe« sig til succes, og det har været helt afgørende. Andre kan have sportslig fremgang med den model, men den Er det blevet sværere at drive seriefodbold i klubben: Hanne Bilgrav og Brian Pedersen: - Ja, det er blevet sværere. Generelt er der blevet færre seniorer, der kommer i klubberne og træner - mange tilbud lokker, golfsporten koster en del - og det er en stadig kamp for alle klubber for at få tilgang, og så er folk/spillere generelt forvænte, og de er vant til at stille krav for en ydelse, mener Brian Pedersen. - Tidligere var det en selvfølge, at de aktive hjalp ledelsen med praktiske opgaver ved arranementer og den slags. Den hjælp kommer i alt fald ikke af sig selv i dag. De unge har job - andre hobbyer, og de er meget svære at begejstre. Det er min erfaring, siger Hanne Bilgrav. JYSK FODBOLD 3/2004 holder ikke i Ølstrup - til gengæld vil jeg sige, at jeg synes, at klubben ledelsesmæssigt og hvad faciliteter angår, er gearet til Serie 1 - dog mangler man en ekstra træningsbane, siger Brian Pedersen, der ikke fi k noget forærende, da han overtog holdet. - Nedrykket til Serie 3, og på forhånd dømt til yderligere nedtur. Flere erfarne spillere, der stoppede, men jeg fi k en snak med den tilbageværende trup af spillere, jeg gav dem maksimalt ansvar, satte en proces i gang, hvor vi forsøgte at komme væk fra blot at sparke boldene væk fra et presset forsvar, og i stedet at stræbe mod et mere teknisk anlagt spil og gerne med fokus på angrebsspillet. Det var langt fra noget, der kom af een gang, men vi forbedrede os markant, og de unge spillere voksede voldsomt ved at blive vist tillid, slår Brian Pedersen fast. Udvikling på egne kvaliteter Brian Pedersen understreger, at han har været fuldstændig på linie med klubledelsen måde at køre tingene på. - Vi har hele tiden skullet bygge på egne kvaliteter. Vi har fået folk udefra, men de Sådan mener klubben 12 er kommet, fordi de har ønsket at prøve den sportslige udfordring. Ingen får eller har fået fryns for at spille i den sort-gule trøje, og det ser jeg som en meget stor del af fundamentet for succes’en. Med oprykningen til Serie 1 gav Brian Pedersen trænerstafetten videre til rutinerede Bent Smidt-Olsen fra Ringkjøbing, og holdet har fået en godkendt start på den ny tilværelse - trods spillerafgang af uddannelsesmæssige grunde. - Jeg er ikke i tvivl om, at holdet klarer sig i Serie 1. På sigt vil det blive svært at fastholde rangeringen, men jeg glæder mig på klubbens vegne her og nu. Jeg møder så vidt muligt op og ser hjemmekampene, og det giver helt sikkert et stik i hjertet. - Det var en fantastisk tillidserklæring, at ledelsen turde ansætte en ung, uprøvet mand som mig som træner. Den gestus vil jeg aldrig glemme. Ølstrup er et svært sted at forlade, jeg ved det om nogen, slutter den forhenværende succestræner. TEKST: OLE TANG Er seniorturneringen som den skal være, eller kan den gøres bedre: Brian Pedersen: Selve turneringsformen er fi n - og jeg har reelt kun een anke mod vilkårene. Jeg synes, der er for stor udskiftning mellem rækkerne. Det er for meget at rykke nr. 9, 10, 11 og 12 ned - nr. 9 og 10 vil oftest være bedre end 2’eren fra den underliggende række. Man kunne måske overveje et kvalspil, som man kender det i håndbolden. Hanne Bilgrav: - I de højere rækker synes jeg, at turneringsformen er, som den skal være, men det halter i de laveste rækker. Hvis ikke et serie 6-hold, eller på laveste dameniveau, når noget i foråret, så har det hold ingenting at spille for i efteråret, og det koster for mange udtrækninger og giver dårlige turneringer. Det er ærgerligt, og her burde der gøres noget. jbu_3_2004.indd 12 08-06-2004, 10:47:43 L


LIMONE CUP 2004 www.limone-cup.dk Fodboldturnering – International topfodbold – gode hoteller – swimmingpool – god mad For tiende gang afvikles Limone Cup ved Gardasøen i efterårsferien (uge 42) som afslutning på fodboldsæsonen. Turen kombineres med en international topfodboldkamp – i 2003 var 2.500 danske spillere, ledere og forældre til UEFA Cup-kamp mellem Parma og ukrainske Donetsk, i 2002 var det Bundesligafodbold på Münchens olympiske stadion mellem 1860 München og Schalke 04. Kampen kan også være i Champions League som i 2000, hvor det var AC Milan – FC Barcelona, og i 2001 hvor vi var til Juventus – Rosenborg. Gode kontakter i Italien gør, at vi kan skaffe billetter til topkampene i støvlelandet, også når det er to af Europas største klubber der mødes. I 2003 var over 3500 mennesker til Limone Cup i det smukke Italien. De fik masser af oplevelser med både fodbold, udflugter og afslapning over en ægte pizza i en af mange hyggelige byer langs med søen. De fik også mulighed for et besøg i Europas næststørste forlystelsespark, det fantastiske Gardaland. Limone Cup er en turnering hvor man spiller tre kampe og har masser af tid til at nyde livet ved Europas smukkeste sø. Indkvarteringen er enten på hotel eller det fire-stjernede feriecenter Garda Village i Sirmione, hvor man bor fire personer sammen i små huse med bad, toilet og TV. Feriecenteret har masser af gode faciliteter og en lækker swimmingpool. Centeret har desuden sin egen private badestrand lige ned til søen. Udover kampene til Limone Cup er der mulighed for at spille en venskabskamp mod en af områdets italienske klubber. Pris 1.935 kr. pr. deltager for 7 dage med 4 overnatninger Pris 2.250 kr. pr. deltager for 8 dage med 5 overnatninger I prisen er kørsel i bus med toilet, vippesæder og video, vejskat, afgift til Rejsegarantifonden, UEFA- og FIFA Licensgaranti, bussen til rådighed til udflugter og transport etc., indkvartering på hotel eller feriecenter med halvpension. Prisen inkluderer ikke billet til Gardaland, fodboldkamp i Champions League, UEFA Cup, Serie A eller andet. Der spilles i Limone Cup 2004 i følgende rækker: Ynglinge født efter 1.1.1985 Junior født efter 1.1.1988 Drenge 1 født efter 1.1.1990 Drenge 2 født efter 1.1.1991 Lilleput 1 født efter 1.1.1992 Lilleput 2 født efter 1.1.1993 Miniput født efter 1.1.1994 Damejunior født efter 1.1.1987 Piger født efter 1.1.1990 Pigelilleput født efter 1.1.1992 Miniputpiger født efter 1.1.1994 DANISH SPORTS TRAVEL A/S Der gives aldersdispensation, hvis spilleren har dispensation hos sin lokalunion. Holdgebyr til Limone Cup 900 kr. som går til pokal, leje af baner og dommere. PROGRAM FOR 7 DAGES TUR: Lørdag 9. oktober: Om eftermiddagen afrejse fra jeres klubhus Søndag 10. oktober: Besøg i Gardaland kun 10 minutters kørsel fra hvor I skal bo. Gardaland er Europas næststørste forlystelsespark, kun overgået af EuroDisney Mandag 11. oktober: Limone Cup starter Tirsdag 12. oktober: Limone Cup fortsætter. Evt. besøg på San Siro i Milano. Onsdag 13. oktober: Limone Cup fortsætter. Evt. kamp i Champions League hos Inter, Milan eller Juventus. Torsdag 14. oktober: Hjemrejse om eftermiddagen. Evt. UEFA Cupkamp hos italiensk topklub. Fredag 15. oktober: Hjemkomst om eftermiddagen til jeres klubhus Hvert år får vi masser af breve fra glade og tilfredse klubber, der har haft en perfekt afslutningstur til Limone Cup. Her er et lille udsnit af breve vi modtog efter Limone Cup 2003: Lene Bærentsen, Lemvig: Man kan med glæde bruge en uge af sin ferie på Limone Cup, for det har været en stor oplevelse for både spillere og ledere. Mogens Poulsen, Aabybro: Vi har virkelig haft en god tur og følt, at der har været styr på alt omkring indkvartering, bespisning, fodbold og UEFA Cup-kamp. Både spillere og forældre har virkelig hygget sig. Vi kan varmt anbefale Danish Sports Travel. Carsten Friis Pedersen, Give: Godt med pasta, det kan alle lide. Hotelstandard passer fint til en flok drenge. Poul Erik Thomsen, Bindslev: Holdet var utrolig glad for at have sin egen bus, som de selv kunne disponere over. Indkvarteringsstedet får karakteren 13 med pil op. Thomas Jensen, Hillerød: Jeg synes det er det bedste stævne jeg har prøvet, og jeg har prøvet en del. Per Eggen, BNS 90: Alt i alt en superfin uge med masser af god bold, tid til hygge, afslapning og indkøb, solid italiensk mad og stort set skønt vejr hele ugen. Tak for dét! Tilmelding, rejseoplæg til din klubs tur til Limone Cup, brochurer etc. Se mere på www.limone-cup.dk BIRKEVEJ 11 . DK-9430 VADUM . TLF. 98 26 83 69 . FAX 98 26 86 44 . BILTLF. 40 98 83 69 E-mail: Niss@post6.tele.dk - Hjemmeside: www.Danish-sports-travel.dk HENRIK NISS Medlem af rejsegarantifonden - UEFA Licens - sikkerhed for spillernes rejse er vores motto. HENRIK NISS Bestil vores 28 siders farvebrochure med mange hundrede turneringer, træningslejre og afslutningsture. jbu_3_2004.indd 13 08-06-2004, 10:47:46


Sammenhold er nøglen til succes Vodskov IF lever godt med store naboer som AaB – talenterne vender nemlig hjem igen til klubben, der har overrasket mange ved at spille sig i Jyllandsserien Mens nogle klubledere blive vrede og fornærmede, når de store klubber viser mere end almindelig interesse for de åbenlyse talenter hos de mindre kolleger, så har man i Vodskov IF - nogle få kilometer nord for Aalborg - nærmest den modsatte holdning. Her er man nemlig stolte og glade over, at talenterne får lov at udvikle sig selv og deres talent i en større klub – og i bevidstheden om, at mange af de dygtige fodboldspillere vender tilbage til Vodskov, der til manges overraskelse netop er debuteret i Jyllandsserien. - Når blot ”fi skeriet” foregår på en ordentlig måde, har vi bestemt ikke noget problem med, at vore talenter prøver deres evner af i de store naboklubber som AaB, FC Nordjylland eller Nørresundby. JYSK FODBOLD 3/2004 I mange tilfælde er det faktisk os selv, der kører dem afsted til den store klub, og erfaringen viser, at mange af spillerne kommer tilbage for at spille seniorfodbold hos os, fortæller formand Jesper Roelsgaard. Ingen skam at vende tilbage - I Vodskov har vi et virkeligt godt sammenhold. Det er f. eks. helt almindeligt, at de Vodskov-talenter, som spiller inde i Aalborg, kommer og ser deres tidligere holdkammeraters kampe, lige som ungdomsspillerne, så tit det er muligt, tager ind og ser kampe i Aalborg. Desuden benytter vi fl ere af de spillere, der for en periode har skiftet den gule spilletrøje ud, som trænere, når vi om sommeren holder fodboldskole. - På den måde følger vi vore talenter tæt, og de bevarer tilknytningen til Vodskov IF. Her er der ingen sure miner, og hvis en dygtig spiller alligevel ikke skulle slå til i en af de store klubber, vil han 14 Vodskovs trup er ung med et par mere rutinerede imellem. Næste år forventer klubben tilgang af en halv snes nyoprykkede ynglinge, bl.a. et par stykker fra AaBs liga-ynglingehold. aldrig føle det som et nederlag at vende tilbage til Vodskov. Det lægger vi meget vægt på. - Jeg føler også, at vi har et godt samarbejde med de store naboer, bl.a. med AaB. Her er man godt klar over, at de kun har vore spillere til låns og til udvikling, og vi har den holdning, at hvis en spiller har potentiale til noget virkeligt stort, jamen så bliver han jo ikke her, og hverken han eller klubben vil få noget ud af at holde på ham, mener Jesper Roelsgaard. I det hele taget er et målrettet ungdomsarbejde en af årsagerne til, at Vodskov overraskende for mange sidste år sluttede som nummer et i Serie 1. - Jeg tror nok, at det kom bag på mange, at vi var i stand til at rykke op i Jyllandsserien, men for os selv, kom oprykningen ikke som en overraskelse. Allerede fi re runder før afslutningen var vi klar til at lade champagnen fl yde, og selv om vi i mange år har ligget i Serie 2 jbu_3_2004.indd 14 08-06-2004, 10:47:49


og Serie 1, så vidste vi godt, at vi havde et fornuftigt materiale, som sergenten i militærpolitiet udtrykker det. Vodskov er kommet rigtigt fornuftigt fra de første kampe i Jyllandsserien. Spillerne har skullet vænne sig til, at fejl straffes hurtigt og uden nåde. I Vodskov mener man ikke, at niveauet teknisk og taktisk er meget forskelligt fra Serie 1. De store forskelle ligger i, at spillerne skal- JYSK FODBOLD 3/2004 Tom Kjærsgaard er på andet år cheftræner for Vodskov IFs bedste hold, der netop er debuteret i Jyllandsserien. Succestræneren fortsætter dog ikke, og klubben er langt fremme i forhandlingerne med en ny træner. være 100 pct. koncentrerede i samtlige 90 minutter, og at fejl straffes prompte. Rækkens yngste forsvar - Vi har en meget ung trup – blandt andet har vi rækkens yngste forsvar, men samtidig har vi fl ere spillere, som har prøvet at spille på højt niveau i de store klubber i Aalborg. Praktisk talt ingen af spillerne bor i Vodskov. Mange bor i Aalborg og 15 TEMA: SENIORFODBOLD endda længere væk, men fælles for de fl este er, at de har spillet her i ungdomsårene. De får ikke noget for at komme og spille Jyllandsserie i Vodskov IF. De får noget træningstøj, men de skal selv betale for at få det vasket hos os, understreger formanden, som erkender, at det kniber lidt med reserverne. - Vort andethold ligger aktuelt i midten af Serie 4, og det er for langt nede i forhold til Jyllandsserien. Vi mener selv, at vi har materiale til et andethold i Serie 3, og spillerne har da også klart og tydeligt fået at vide, at de bare har at rykke op. - Målet for os i denne første sæson i Jyllandsserien er sådan set blot, at vi skal blive i række, at vi skal konsolidere os. Næste sæson forventer vi nemlig at få tilgang på mindst 10 nye spillere. Dels fra vort eget ynglingehold, som her i foråret topper A-rækken og derfor formentlig Flere af spillerne på Vodskov IFs Jyllandsseriehold har spillet ungdomsfodbold sammen, og de har det tydeligvis godt sammen. Fortsættes side 16 jbu_3_2004.indd 15 08-06-2004, 10:47:57


skal spille i Mesterrækken i efteråret, og dels har vi to spillere på AaBs liga-ynglingehold, som vi regner med vender tilbage til Vodskov i næste sæson. Pigefoldbold igen Vodskov IF kan i denne sæson mønstre tre miniputhold, tre lilleputhold, tre drengehold, ét juniorhold og ét ynglingehold. Desuden er pigefodbolden virkelig kommet tilbage i fuld gear hos de gule. - For nogle år siden var Vodskov IF kendt for sin pige- og dameafdeling, men så dalede interessen voldsomt. Nu har vi fået pigeafdelingen op at stå igen, og det har sjovt nok smittet af på drengenes interesse for at spille fodbold, smiler Jesper Roelsgaard. Afdelingen tæller mikroputpiger, miniput, lilleput, piger og damesenior. Formanden kan glæde sig over, at medlemstallet i forstadsklubbens fodboldafdeling er steget fra 230 i år 2000 til 425 i år. Og det er ikke fordi fodboldafdelingen stjæler spillere fra klubbens anden store afdeling, håndbold. Her har man nemlig oplevet næsten den samme store stigning, I år 2000 havde håndboldafdelingen 170 medlemmer. I år er tallet vokset til 270. Fodboldafdelingen har brugt vinteren på at skabe en træner- og ledermappe. Heri kan alle fi nde svar på langt de fl este Er det blevet sværere at drive seniorfodbold i Vodskov IF: - På sekunda-niveau prioriterer spillerne tit anderledes, end de gjorde for år tilbage, hvor det bare var en selvfølge, at man skulle ud at spille fodbold om søndagen. Nu er der måske andre ting, der skal passe. Det betyder for klubberne, at der skal mange fl ere spillere til for at drive et hold, siger Vodskov IF’s formand Jesper Roelsgaard JYSK FODBOLD 3/2004 spørgsmål, der måtte dukke op. Hvem der sørger for drikkefl asker, hvem der sørger for, at boldene er pumpet op. Og så videre. Her står Vodskov IF sportslige målsætning for hvert eneste hold, men lige så vigtigt – her står også klubbens sociale målsætning, hvordan sammenholdet skal dyrkes, vedligeholdes og udvikles, så Vodskov IF med Sådan mener klubben 16 skræmmende store naboer lige uden for hoveddøren kan blive ved med at være en klub, hvor sammenholdet er basis for den sportslige succes. TEKST: NIELS HENRIKSEN Jesper Roelsgaard er til daglig ansat i militærpolitiet. Det meste af hans fritid går med at holde styr på Vodskov Idrætsforening. Er seniorturneringen, som den skal være, eller kan den gøres bedre? Ombrydningsrækkerne i sekunda-rækkerne er et godt, nyt tiltag. Antallet af op- og nedrykninger bør sættes ned. Der bliver let for mange elevatorhold. Man kunne måske overveje kvalifi - kationskampe, som man kender fra håndbold for at afprøve niveauet. Man vil blive mere sikker på, at de hold, som rykker op, i virkeligheden har styrken til at spille i den pågældende række. Kvalifi kation kunne indføres fra serie 2 og opefter, vurderer Jesper Roelsgaard jbu_3_2004.indd 16 08-06-2004, 10:48:14


Sport Direct Super kamp- og træningsbold Ny forbedret kamp-og træningsbold. Fremstillet i PU microfiber materiale som sikrer en blød "touch", bedre vandafvisning samt højere fart. Håndsyet og slidstærk bold som er velegnet til alle vejrforhold. Så længe lager haves. Str. 4 - 5 HER & NU TILBUD 199,- Prisen er ekskl. moms www.sport-direct.dk Esbjerg: Tel. 75 13 08 09 • Frederikshavn: Tel. 98 42 53 11 • Gråsten: Tel. 74 65 21 21 • Haderslev: Tel. 74 52 04 20 • Herning: Tel. 97 22 21 00 Horsens: Tel. 75 62 88 77 • Kolding: Tel. 75 50 87 87 • Randers: Tel. 86 43 82 55 • Silkeborg: Tel. 86 80 23 66 • Sønderborg: Tel. 74 42 41 10 Thisted: Tel. 97 92 24 00 • Vejle: Tel. 75 82 15 99 • Viborg: Tel. 86 62 88 66 • Aalborg: Tel. 98 79 10 77 • Århus: Tel. 87 44 15 16 Sports Pharma’s store startpakke Gratis førstehjælpskuffert medfølger ved køb af stor startpakke 32 stk. Mueller engangs-isposer. Varenr. 4110 320,- 32 stk. Mueller tape, 14 m x 3,8 cm. Varenr. 5406 768,- 5 stk. Sporty Quick bind, 60 mm. Varenr. 5002 170,- 4 stk. Nowopress bind, 4,5 m x 50 mm. Varenr. 7507042 76,- 4 stk. Nowopress bind, 4,5 m x 76 mm. Varenr. 7507043 96,- 1 stk. Ypsiplaster, 8 stk. x 10 cm. Varenr. 9996 14,- 2 stk. SP Kamfer muskelvarmer, 250 ml. Varenr. 4122 66,- 1 stk. Forbind-saks, 16 cm. Varenr. 51771 28,- 1 stk. Trauma salve 302, 95 gr. Varenr. 3021 69 50 1 stk. SP Muskelvarmer, 500 ml. Varenr. 4121 65,- Samlet pris Varenr. 3481 1.672 50 Prisen er ekskl. moms www.sport-direct.dk Esbjerg: Tel. 75 13 08 09 • Frederikshavn: Tel. 98 42 53 11 • Gråsten: Tel. 74 65 21 21 • Haderslev: Tel. 74 52 04 20 • Herning: Tel. 97 22 21 00 Horsens: Tel. 75 62 88 77 • Kolding: Tel. 75 50 87 87 • Randers: Tel. 86 43 82 55 • Silkeborg: Tel. 86 80 23 66 • Sønderborg: Tel. 74 42 41 10 Thisted: Tel. 97 92 24 00 • Vejle: Tel. 75 82 15 99 • Viborg: Tel. 86 62 88 66 • Aalborg: Tel. 98 79 10 77 • Århus: Tel. 87 44 15 16 jbu_3_2004.indd 17 08-06-2004, 10:48:19 Sport Direct er Danmarks førende leverandør af sports- og profilbeklædning til sportsklubber og erhvervsvirksomheder - intet salg til private. Sport Direct er Danmarks førende leverandør af sports- og profilbeklædning til sportsklubber og erhvervsvirksomheder - intet salg til private.


Svært i en storby Seniorfodbolden har haft trange kår i Esbjerg IF 92 i de seneste år. Bl.a. har klubben oplevet, at unge seniorspillere foretrækker mere uforpligtende forhold i en lille klub med kun et eller to lavere rangerende hold Solen skinner dejligt fra vest denne aften i Veldtofte Idrætspark i udkanten af Esbjerg, men de samme solstråler har ikke ramt den største af klubberne på anlægget, Esbjerg IF 92, siden etableringen for snart 12 år siden. Den første sæson – i 1993 - efter fusionen mellem Esbjerg ØB og B47 havde fusionsklubben ikke færre end otte seniorhold med mindst 100 seniorspillere. Siden er det gået stærkt i den forkerte retning – Esbjerg IF 92 kan nu kun mønstre tre seniorhold med 35-40 spillere i JBU’s 11-mands turnering. Den første sæson præsenterede otte seniorhold klubben – i dag er det spillerne på Jyllandsserieholdet, Serie 3 og Serie 4, der løber rundt i klubbens hvid/sorte spilledragt. - Det er helt klart blevet vanskeligere at drive en etableret klub med seniorfodbold i en storby som Esbjerg, fastslår formanden for fodboldafdelingen i Esbjerg IF 92, Preben Neergaard. JYSK FODBOLD 3/2004 Penge før fodbold Med begrebet »etableret klub« rammer han noget meget afgørende for udviklingen i seniorafdelingen i Esbjerg IF 92. De senere år er adskillige små klubber skudt op i Esbjerg – klubber, der har et enkelt eller måske to hold. I de færreste mindre byer er der mere end en enkelt klub, og der dukker meget sjældent en ny klub op. - Mange spillere vælger at spille i en mindre klub. Det er meget mere uforpligtende. Der skal blot spilles nogle kampe, og spillerne bliver hverken bedt om at hjælpe med at træne ungdomshold eller hjælpe med andre aktiviteter, konstaterer Preben Neergaard og beklager, at det i dag er holdningen hos mange unge. - Fodbolden er desværre ikke så vigtig for ungdommen længere. De unge prioriterer i dag arbejdet højere end fodbolden. De har mindre tid til fodbolden – der skal tjenes lommepenge, konstate- 18 rer bestyrelsesmedlem og koordinator i seniorafdelingen, Kim Jensen. Derfor er det tilstrækkeligt at have en klub at komme og spille kamp i, og det har betydet, at mange, nye klubber er skudt op i storbyen. Esbjerg har også adskillige beboere med en anden etnisk baggrund end dansk, og mange af dem danner deres egne klubber og kommer heller ikke en etableret klub som Esbjerg IF til gavn. Unge vælger fodbold fra - I dag er det svært at være både en topklub med Jyllandsseriehold og en sekundaklub, lyder det fra klubbens sekretær, Finn Overgaard. Med hold på højere niveau – og en stor ungdomsafdeling - følger der ekstra opgaver med. Der skal bl.a. tjenes penge, og det kræver en indsats af frivillige hjælpere, og med 170 ungdomsspillere sammen med Jerne fordelt på otte 11- Solen skinnede på Kim Jensen, Preben Neergaard og Finn Overgaard denne aften i Esbjerg IF 92, men det er ikke kun en »solskinshistorie« at drive en fodboldklub i en storby. jbu_3_2004.indd 18 08-06-2004, 10:48:22


mandshold er der også brug for mange ressourcer i ungdomsafdelingen. De krav stilles der ikke til seniorspillere i de små klubber med måske et enkelt eller to seniorhold uden en ungdomsafdeling. Det er ikke mindst de helt unge, der vælger en klub som Esbjerg IF 92 fra, og mange vælger helt fodbolden fra, når de er færdig i ungdomsafdelingen: - Vi får ikke nok unge mennesker op, og det er et problem. Det kan ganske enkelt ikke blive ved, påpeger Finn Overgaard. Ungdommen i dag har tilsyneladende heller ikke de samme behov som tidligere, hvor de også nød samværet omkring fodbolden: - De unge har i dag mange andre ting at tage sig til, og de har heller ikke det sociale behov for en snak, konstaterer Preben Neergaard – det behov får de opfyldt andre steder. Det kan også ses i de fantastiske forhold, Esbjerg IF 92 kan præsentere med et Er det blevet sværere at drive seriefodbold i klubben? dejligt klubhus og gode baner lige uden for døren – når klokken bliver 21, er spillerne væk. Tidligere sad de længere og snakkede – det eksisterer heller ikke længere. - Vi må konstatere, at samfundet i dag er blevet mere ego. Hvis en spiller er utilfreds med noget, fl ytter han bare, så mere end nogensinde er det vigtigt, at vi har dygtige trænere, der formår at holde på tingene, understreger Kim Jensen. Taber til de små klubber - Det er blevet væsentligt sværere at drive seniorfodbold. De unge prioriterer i dag arbejdet højere end fodbolden for at kunne tjene penge, og mange vælger en lille klub for ikke at skulle hjælpe med andre opgaver som f.eks. at være ungdomstræner. JYSK FODBOLD 3/2004 I Esbjerg IF 92 er man ikke det ringeste i tvivl om, at EfB, Esbjerg fB, er storebror. Med SAS-ligahold, Danmarksserie og Jyllandsseriehold er det indlysende, hvem der er størst, men det er ikke fra de blå/ hvid-stribede, problemerne opstår: - EfB er ikke en konkurrent på den front, siger Preben Neergaard, der heller ikke lægger skjul, at Esbjerg IF 92 gerne sen Sådan mener klubben 19 TEMA: SENIORFODBOLD der sine bedste talenter til storebror og byder dem velkommen, hvis de vælger at vende tilbage. - Det er de små klubber, vi taber spillere til, supplerer Finn Overgaard, og strømmen går ikke den modsatte vej: - De små klubber her i Esbjerg sender ikke de bedre spillere for måske at spille på et højere rangerende hold her hos os – dem beholder de, beklager Kim Jensen. Det betyder dog ikke, at hverken han eller de to andre ledere er på vej ud af lederarbejdet i Esbjerg IF 92. De vil gerne være med, og i løbet af få år vender tingene i samfundet måske igen, så holdidrætten igen bliver in – i dag vælger mange de individuelle aktiviteter som golf, men det kan vende – så der igen kommer fl ere hold i Esbjerg IF 92 ud over de tre 11-mands seniorhold suppleret med et syvmandshold og to hold veteraner. TEKST & FOTO: LEIF CHRISTENSEN Er seniorturneringen som den skal være, eller kan den gøres bedre? - Pyramiden i seniorturneringen vil kuldsejle, hvis vi ikke får nogle unge spillere op, og reglerne for op- og nedrykning i de laveste seniorrækker skal ikke være så strenge, som vi kender i dag. Ved ikke at være så hårdt bundet vil det være lettere at holde gang i de nederste rækker. jbu_3_2004.indd 19 08-06-2004, 10:48:28


Bøtten er vendt i Boldklubben Klitten Få fat i de unge mennesker. Lyt og snak med dem. Sådan lyder de gode råd fra Boldklubben Klitten, der i kraft af en åben dialog med spillerne har holdt fast i seniorfodbolden Efter en række frustrerende sæsoner på grund af manglende tilslutning til træning er optimismen tilbage i seniorafdelingen i vestjyske Boldklubben Klitten, der i fl ere år har mønstret to seniorhold på herresiden. Klubbens anlæg, der ligger i Hvide Sande mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet, har summet af liv og glade dage hver tirsdag og torsdag aften, siden træningen blev indledt en kold lørdag i begyndelsen af februar. I gennemsnit er der 20-25 spillere til træning, og for første gang i fl ere år er det nødvendigt at dele spillerne op, når der trænes. JYSK FODBOLD 3/2004 Udsigt til ”telefonhold” Sådan var det langt fra i sæsonen 2003, hvor klubbens to seniorhold spillede i serie 2 og serie 4. Dårlige resultater i serie 2 var i høj grad medvirkende til, at færre og færre spillere dukkede op til træning. Det gik faktisk så skidt, at klubben i september 2003 besluttede, at der kun skulle være seniortræning én gang om ugen. Det var da heller ikke seniorspillerne, der sled græsset af banerne, for der var typisk kun mødt 10 spillere frem, når klokken blev 19.00, og træningen skulle fl øjtes i gang. 20 Sæsonen endte med førsteholdets nedrykning til serie 3, og såvel trænerstaben som klubbens bestyrelse var klar over, at der skulle ske et eller andet, hvis ikke seniorfodbolden skulle lide en krank skæbne og blive til et eller to såkaldte ”telefonhold”, hvor trænerne brugte mere tid ved telefonen end på banen for at få et hold skrabet sammen weekend efter weekend. De unge mistede lysten Det store mål var at få de unge mennesker tilbage i klubben. Første udfordring var at fi nde ud af, hvorfor de var holdt op med at spille fodbold. Bestyrelsesmed- jbu_3_2004.indd 20 08-06-2004, 10:48:29


lem og nuværende klubhusbestyrer Henrik Munkholm fortæller, at der i samarbejde med klubbens juniortræner blev arrangeret et møde, hvor 25-30 potentielle spillere var inviteret til at få en snak om, hvad der skulle til for at få liv i klubbens seniorafdeling. ”De unge mennesker blev opfordret til at snakke lige ud af posen, og ret hurtigt fandt vi ud af, at de havde mistet lysten, fordi de få spillere, der for eksempel var inde omkring førsteholdet, følte sig en smule alene. De savnede de jævnaldrende kammerater og det sociale samvær, JYSK FODBOLD 3/2004 Der er atter trængsel på træningsbanerne i Boldklubben Klitten, som efter en række frustrerende sæsoner har fået pustet nyt liv i seniorfodbolden. Bl.a. i kraft af en åben dialog med spillerne. - Få fat i de unge mennesker. Snak med dem. Lyt til dem og fi nd en løsning, som spillere, klubben og trænerne kan leve med, lyder det gode råd fra Klittens bestyrelsesmedlem, Henrik Munkholm. der havde været mere af i ungdomsafdelingen,” siger Henrik Munkholm. Et andet resultat af mødet var, at de unge gerne ville have mulighed for at træne og spille sammen en del af tiden til træning. ”Det var selvfølgelig en svær balancegang at afgøre, om det var en mulighed. På den ene side ville vi gerne have fl ere spillere i klubben. På den anden side var det svært at indføre en special-ordning for nogle spillere. Hvad nu hvis der dukkede fem andre op, som også gerne ville spille sammen. Det ville skabe kaos. Derfor valgte vi at se tiden an og arbejde videre på at overbevise spillerne om, at det hele nok skulle gå, hvis bare de dukkede op,” forklarer Henrik Munkholm. Orientering positivt modtaget Mødet blev fulgt op af et brev til alle potentielle spillere i klubben, hvor oplægget til den nye sæson blev beskrevet i hoved- 21 TEMA: SENIORFODBOLD træk, og der blev inviteret til indendørs træning i Hvide Sande hallen. Før den første træning i hallen fi k de fremmødte en uddybende orientering om, hvordan trænerstaben havde valgt at prioritere næste sæson.Den orientering blev modtaget positivt, fortæller Michael Lodberg, der træner andetholdet i serie 4. ”De unge spillere har efterfølgende givet udtryk for, at de var glade for, at vi havde lyttet til deres ønsker og taget dem alvorligt. Jeg er også sikker på, at snakken om, hvordan det hele skulle køre fremover, har gået i byen. Alt i alt har det været vigtigt at få de første 5-6 unge mennesker i gang. De har så trukket de andre med,” siger Michael Lodberg, der trods svingende resultater er godt tilfreds med den positive udvikling. Bestyrelsen bakker op Klubbens bestyrelse har helt kontant belønnet, at arbejdet med at få de unge i gang med fodbolden igen er gået Fortsættes side 21 jbu_3_2004.indd 21 08-06-2004, 10:48:35


godt. Der er afsat et pænt beløb, som er øremærket til sociale arrangementer, der skal være med til at skabe socialt samvær og samtidig ryste unge og ældre spillere sammen. Henrik Munkholm er overbevist om, at pengene er givet godt ud i den sidste ende. KLITTEN Er det blevet sværere at drive seniorfodbold i Boldklubben Klitten?” Jeg ved ikke, om det er blevet sværere, men det er blevet meget sværere at starte et ynglingehold op, da mange unge rejser for at studere eller arbejde i større byer. Når vi ikke har et ynglingehold, skal de unge mennesker springe fra for eksempel junior B eller junior A til et serie 4-hold her i Boldklubben Klitten. Det spring er for stort for mange spillere, og det kan i værste fald betyde, at de helt holder op med at spille fodbold, siger Henrikholm, bestyrelsesmedlem i Boldklubben Klitten. JYSK FODBOLD 3/2004 ”Når nu vi endelig har fået vendt bøtten, skal vi i klubbens bestyrelse også leve op til de ønsker, spillerne har.” Selv om der ikke er en patentløsning på, hvordan en serieklub skal puste liv i en herreseniorafdeling, er Henrik Munkholm ikke i tvivl om opskriften på succes ved Vesterhavet. Sådan mener klubben 22 ”Få fat i de unge mennesker. Snak med dem. Lyt til deres ønsker og fi nd en løsning som spillere, klubben og trænerne kan leve med.Det handler jo om at holde, hvad vi lover, ellers forsvinder spillerne lige så hurtigt, som de er kommet.” TEKST & FOTO: MIKAEL SAND Er seniorturneringen, som den skal være, eller kan den gøres bedre? ”Jeg kunne godt tænke mig, at der som et forsøg blev etableret en træningsturnering - lidt lige som U21 - for ynglingespillere og eventuelt juniorspillere. Jeg forestiller mig, at der blev tale om en træningsturnering a lá Region 2-turneringen med 4-5 kampe i begyndelsen af sæsonen. Det vil give de unge mennesker mulighed for at finde ud af, hvor deres eget niveau er i forhold til spillere i samme aldersklasse. Det vil samtidig betyde, at de unge spillere kommer i gang, og så vil det være noget lettere at få dem til at fortsætte, når turneringskampene går i gang i april. Turneringen for de unge kan - lige som Region 2 tuneringen - udvides med hverdagskampe sideløbende med den rigtige tunering, vurderer Henrik Munkholm, bestyrelsesmedlem i Boldklubben Klitten. jbu_3_2004.indd 22 08-06-2004, 10:48:44


• Beskytter i al slags vejr • Vand- og vindtæt • Beskytter mod solens uv stråler • Opsættes eller nedtages på mindre end 3 minutter • Nemt at opbevare og rejse med i bærbar taske • God plads til tasker og 6 - 8 personer • Kan anvendes ude og inde på alle overfl ader MARKERINGSKEGLER Højde 23 cm. 20 stk. Stk. pris: 12,45 Pris kr. 249,- RAPIDE TEAM TELT ! Ny patenteret udskiftningskabine som opsættes på under 3 minutter INKL. TASKE Vi kender det alle sammen - vinden, regnen og varmen. Frysende, våde eller solstiksramte spillere og trænere på sidelinien. Her er løsningen. Nemt at trykke eventuelt sponsor og klub navn på! Pris: kr. 1.399,- frit leveret Kontakt: “Årets Fodbold Træner 2003” i TMG, Mårslet - Claus Bjerre Bjerre & Co. A/S, Åboulevarden 49, 2, 8000 Århus C. Telefon. 8748 0018 • Fax. 8619 5093 • E-mail. cb@b-co.dk Flere tilbud på www.b-co.dk PRO TRÆNINGS KIT Normalpris: 1.499,- Tilbud Kun 999,- NYHED! BEGRÆNSET ANTAL Indhold: 2 stk. 10 trins rebstiger 10 stk. markeringskegler 12 stk hurdler 30 cm. 10 stk speed styrketrænere stopur, fl øjte, træningstips og stor taske jbu_3_2004.indd 23 08-06-2004, 10:48:46 Alle priser er ekskl. moms og fragt. vi tager forbehold for evt. trykfejl og udsolgte varer.


En fl ok fremmede fugle Kun én af spillerne på Vejby IFs to seniorhold i Serie 5 og Serie 6 bor i byen – resten kommer udefra Da Chelsea FC for et par sæsoner siden stillede op med kun en enkelt englænder på holdet, gav det genlyd. Derimod er der ikke så mange, der har lagt mærke til, at der på Vejby IFs førstehold i Serie 5 faktisk kun er én spiller, som bor i den lille landsby mellem Løkken og Vrå i Vendsyssel. Resten af holdkammeraterne kommer kørende i deres biler fra nær og fjern til kamp og træning. De er lejesvende som Jesper Grønkjær, Hernan Crespo eller Makelele. De er ikke så feterede, og de får ingen løn, men uden dem ville Vejby IF ikke kunne eksistere. Nogle af de fremmede fugle stammer oprindeligt fra Vejby, nogle er i familie JYSK FODBOLD 3/2004 med nogen, som engang har boet i Vejby, andre kender nogen som kender nogen. Mens alle veje fører Rom, fører de kringlede veje til Vejby. En blandet skare, som tilsammen udgør førsteholdet i toppen af Serie 5 og andetholdet i Serie 6. Og situationen er i virkeligheden den samme for dameseniorholdet, som deltager i syvmands-turneringen. Ungdomshold er der ingen af, og det har der ikke været i årevis. Ikke fordi der ikke er børn i Vejby. Det ser ganske fornuftigt ud, men springet er aldersmæssigt for stort til, at der kan sættes et eller fl ere ungdomshold. Klubben har forsøgt med legebold, men det blev aldrig ved andet 24 end leg en gang om ugen på det hyggelige, lille stadion. Stolthed over foreningen Formanden hedder Hans Peter Elgaard Hansen – men kaldes aldrig andet end blot HP. Han er født og opvokset et par kilometer fra Vejby, på vej mod Børglum, men i dag bor han sammen med kone og børn i Ø. Brønderslev, 15-20 km fra Vejby. Men næstformanden, han er Vejby-mand. Henrik Baggesen er eneste spiller, der aktuelt bor i Vejby. - Vi er faktisk lidt stolte over, at det er muligt at holde liv i en idrætsforening som Vejby IF, og for mig personligt er der gået lidt sport i det, fortæller HP, der som formand er foreningens blæksprutte. Formandsjobbet i så lille en forening handler ikke om at sidde bag et skrivebord og læse meddelelser fra kommunen. Hans Peter Elgaard Hansen er holdleder for førsteholdet, og det indebærer bl.a., at spilletøjet lægges ud på bænkene i omklædningsrummet. Jobbet kræver også, at han er til stede ved hver eneste træning tirsdag og torsdag. Ikke fordi han overvåger hvert et skridt, spillerne tager, men fordi han bruger noget af tiden til at gøre rent og rydde op i klublokalet. Det er også ham, der sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer har kontakten til foreningens sponsorer. - Det kunne være dejligt, hvis byens og omegnens borgere tog lidt mere del i arbejdet i idrætsforeningen. Mange andre steder har man venner eller borgere til at stå i kiosk eller hjælpe med rengøring. Det har vi ikke. Vi skal gøre alt selv, og Hans Peter Elgaard Hansen – også kaldet HP – er formand i den lille forening, holdleder, rengøringskone og meget mere. jbu_3_2004.indd 24 08-06-2004, 10:48:47


det indebærer bl.a., at hver af spillerne i løbet af sæsonen står for kridtning og vedligeholdelse af kridtstreger i to uger. - Jeg tror, at den manglende opbakning hænger sammen med, at de lokale beboere ikke kender spillerne på holdene. Når spillerne kommer udefra, har borgerne ikke det samme forhold til dem, som hvis de var byens børn, mener Henrik Baggesen. Speciel ånd - Jeg ved godt, man har en speciel ånd i de forskellige klubber, men vi føler alligevel, at Vejby IF er noget unikt. Vi har en dejlig ånd i foreningen, og jeg tror, at en af grundene til, at Vejby-drengene bliver ved med at spille fodbold her, er, at de måske kan have lidt svært ved at falde til andre steder, mener formanden. JYSK FODBOLD 3/2004 - For os er det sociale lige så vigtigt som det sportslige. Vi har ansat en træner, og vi træner seriøst, men klublivet udenfor banen er meget vigtigt for idrætsforeningens overlevelse. Ikke ret mange af spillerne tager direkte hjem efter træning og kamp. Der er altid tid til en snak og en sodavand bagefter. Tre gange om året holder vi en fest. Det er i forbindelse med det årlige træningsophold, som spillerne i øvrigt selv betaler igennem bødekasse, til idrætsugen og til sæsonafslutningen. Økonomisk klarer Vejby IF sig glimrende. Der er overskud på regnskabet, og der er meget at takke de lokale sponsorer for. Ikke fordi de er ret mange – højest et par stykker – må så må bestyrelsen lidt længere ud i periferien til Vrå, Løkken, Hjørring og Brønderslev. 25 TEMA: SENIORFODBOLD John Christensen er træner på tredje år i Vejby IF. Første sæson blev det til oprykning til Serie 4, anden sæson til nedrykning, og i øjeblikket ligger holdet igen til oprykning. Fortsættes side 26 jbu_3_2004.indd 25 08-06-2004, 10:48:52


- Nogle støtter os i kraft af annoncering, andre køber en trøje eller to. Desuden sælger vi målaktier til en krone pr. mål, som vort førstehold scorer. Til denne sæson har vi solgt 160 målaktier i hele området. Desuden arrangerer vi hvert år den traditionelle idrætsuge, som afsluttes med en fest, der afvikles i samarbejde med den lokale beboerforening. Her tjener vi også en god skilling, men idrætsugen kræver også en stor indsats af alle, understreger HP, som tilføjer, at man i Vejby IF prioriterer en træner meget højt. - Vi kunne måske godt spare nogle penge på trænerposten, men vi mener, at det er meget vigtigt, at vi har en træner til at lede træningen. Desuden er det vigtigt for os at fi nde en træner, der falder ind i vores tone og som selvfølgelig har noget at tilbyde rent sportsligt. Vi har været heldige indtil nu, for det er måske ikke så attraktivt at møde op herude to-tre gange om ugen, når vi ikke er fl ere end 10-12 til træning. Hvad bringer fremtiden? Om Vejby IF er i Serie 4 eller i Serie 5 er ikke så afgørende for formanden. - I denne sæson er vi nedrykker fra Serie 4. Vi er jo sårbare, for truppen er smal. I øjeblikket er vi tophold i kredsen, men rykker vi ikke op, tager vi det helt roligt. Rykker vi op, tager vi det med,siger HP. Med tre seniorhold, hvor stort set alle spillere skal starte bilen for at køre 20-30 kilometer til både kamp og træning, Sådan mener klubben Er det blevet sværere at drive seniorfodbold i Vejby IF: - Det er klart blevet sværere at drive seniorfodbold. Og det hænger først og fremmest sammen med, at der hele tiden skal skaffes flere og flere penge. Meget drejer sig efterhånden om penge, og det er nogle af de større klubber medskyldig i. Her betaler man nemlig trænerne højere og højere lønninger, og det kan de små klubber ikke være med til, siger Hans Peter Elgaard Hansen JYSK FODBOLD 3/2004 kunne man måske godt frygte for Vejby IFs fremtid. Men den slags negative tanker plager ikke formanden. - Her i klubben er det en fælles opgave at få tingene til at fungere, og alle er fl inke til at hjælpe. Da vi skulle have malet omklædningsrummene, havde vi ingen problemer med at skaffe frivillig arbejdskraft. Vi blev enige om en lørdag, hvor alle kunne. Så blev der malet, og vi 26 Henrik Baggesen er den eneste af spillerne, som bor i Vejby. Ham kender de lokale drenge. hentede mad fra grillen i Vrå. Sådan hjælper vi hinanden, og så har vi en ung trup, som kan spille i mange år, fastslår Hans Peter Elgaard Hansen. TEKST: NIELS HENRIKSEN Er seniorturneringen, som den skal være, eller kan den gøres bedre? - Seniorturneringen fungerer udmærket, men man kan måske overveje at afvikle én eller to kampe mere i foråret, således at efterårsturneringen bliver tidligere færdig. Det har bl.a. betydning for de klubber, der også skal levere spillere til håndbold, Hans Peter Elgaard Hansen jbu_3_2004.indd 26 08-06-2004, 10:49:00


JYSK FODBOLD 3/2004 BREDDEKONSULENT SØGES Dansk Boldspil-Union (DBU) og Jydsk Boldspil-Union (JBU) søger pr. 1. november 2004 en breddekonsulent til en nyoprettet fuldtidsstilling. Den nye fuldtidskonsulent vil få sit virke med udgangspunkt i JBU Region 3’s område (Århus og Vejle Amt), men vil også komme til at servicere fodboldklubberne i JBU Region 2 (Viborg og Ringkøbing Amt). Blandt breddekonsulenternes primære arbejdsopgaver er klubudvikling og klubbesøg - altså den direkte kontakt til de mange tusinde frivillige ledere og trænere i de jyske fodboldklubber. I 2003 var JBU’s konsulenter på klubbesøg i 250 af Jyllands 900 medlemsklubber. Konsulenterne fungerer bl.a. som rådgivere og sparringspartnere for de frivillige i klubberne og medvirker ved igangsættelse af projekter omkring f.eks. rekruttering af ledere/trænere, rekruttering/fastholdelse af spillere, uddannelse af trænere/ledere o.s.v. Vi forventer: · at du kan være inspirator og igangsætter af temaer/projekter i fodboldklubberne · at du kan formidle holdninger og budskaber både fra omklædningsrum til bestyrelseslokale - og omvendt · at du har et solidt kendskab til dagligdagen i en fodboldklub · at du selv er eller har været aktiv leder i en fodboldklub · at du er god til at samarbejde på alle niveauer · at du er parat til at dyrke og pleje samarbejdet med de mange frivillige klubledere på deres hjemmebane ude i fodboldklubberne · at du er god til at lytte · at du kan arbejde selvstændigt og struktureret · at du har kendskab til IT på brugerniveau Vi tilbyder Du får et spændende job i den jyske fodboldverden. Du vil indgå i et tæt samarbejde med JBU’s team af konsulenter, som p.t. består af tre fuldtids- og tre halvtidskonsulenter, ligesom du vil blive en del af det netværk af de øvrige konsulenter, som findes under DBU og Danmarks Idræts- Forbund. Konsulentstillingen er en fuldtidsstilling, og du må regne med, at en stor del af din arbejdstid kommer til at ligge om aftenen og i weekenderne. Det daglige arbejde udgår fra konsulentens eget hjemmekontor, og du vil referere til JBU’s administrationschef. Stillingen udbydes af DBU og JBU i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund. Yderligere oplysninger om konsulentstillingen kan fås hos JBU’s administrationschef, Ove Lyhne, på tlf. 8939 9955 eller ovel@jbu.dbu.dk, eller ved konsulentsekretær, Henriette K. Jensen, på tlf. 8939 9952 eller hkje@jbu.dbu.dk. Du kan finde meget mere om vores organisation og aktiviteter på JBU’s hjemmeside www.jbu.dbu.dk. Ansøgningen sendes til JBU, Nøddevej 1, 8260 Viby J, mrk. konsulent – eller til ovel@jbu.dbu.dk, og den skal være JBU i hænde senest onsdag d. 1. september 2004. JBU ønsker stillingen besat med tiltrædelse d. 1. november. Jydsk Boldspil-Union organiserer 170.000 aktive fodboldspillere, 925 medlemsklubber (heraf 306 i JBU Region 3), 200 JBU-ledere, 21 administrative ansatte og seks konsulenter. Unionens hovedkontor ligger i Viby ved Århus. Derudover har JBU regionale kontorer i Aalborg, Vildbjerg, Horsens og Glejbjerg. 18.000 hold deltager hvert år i en af JBU’s turneringer, mens flere end 9.000 trænere og ledere årligt deltager i et af JBU’s uddannelsestilbud. jbu_3_2004.indd 27 08-06-2004, 10:49:05 27


JBU NAVNE Et spark til systemet Først på året var landstræner, Morten Olsen og hans assistent, Keld Bordinggaard, på banen med kritik af udviklingen af danske fodboldspillere – arbejdet gøres ikke godt nok. På afstand er det altid nemt at kritisere, men Keld Bordinggaard har ved fl ere lejligheder siden uddybet den kritik, der kom i forbindelse med en tur med ligalandsholdet. Den assisterende landstræner erkender, at holdningen fra ham og Morten Olsen kunne være meldt bedre ud, men han fortæller gerne om sine synspunkter. Netop ungdomsfodbolden var i fokus ved et seminar afviklet af JBU Region 4 i Stadionhallen i Esbjerg, og der er ingen tvivl om, at de 250 tilhørere fi k noget at tænke over, inden de forlod indlægget. - Fodbolden mellem 11 mod 11 er lavet af voksne for voksne for 150 år siden og er ikke egnet til børn. Børn under 12 år skal spille på syv-mandsbaner. Hvorfor skal børn løbe 80 meter for at kunne skyde på mål, lød det fra Keld Bordinggaard. Den melding vil betyde, at lilleputspillere intet har at gøre på en 11-mands bane, og det er en holdning, der ikke er kendt mange steder i dansk fodbold. De fl este JYSK FODBOLD 3/2004 klubber vil melde sig til i 11-mands turneringen, hvis der er spillere nok til det. Det bryder Keld Bordinggaard sig ikke om. Han berettede om fl ere udenlandske forsøg, hvor der er færre spillere på holdene: - I Spanien er der eksperimenteret med syv mod syv for spillere under 12 år, mens Manchester United prøver med fi re mod fi re for U9-spillere. Det giver fl ere boldberøringer, fl ere afl everinger, fl ere driblinger og fi nter, fl ere scoringsforsøg og fl ere mål. Kommer de yngste bare op at spille syv mod syv, vil det stjæle mange succesoplevelser for børnene, fastslog Keld Bordinggaard. Ingen belønning for at score Han mener, at der for børnene er et meget stort spring, når de skifter fra femmands til syvmands og senere op til 11-mands. Hans bud lød på, at der fremover skal være fl ere tilbud mellem de kendte rækker – f.eks. hold på ni spillere mellem de syv og 11, vi kender i dag. - Der er også nogle forældre, der giver penge til deres børn for at score, og det vil i hvert fald ikke give gode assistspillere, konstaterede Keld Bordinggaard. 28 Keld Bordinggard undrer sig over, hvorfor børn skal løbe 80 meter for at få lov at skyde mod mål. Lad dem spille på mindre baner, så talenterne bedre kan udvikles, mener han. Kampene er børnenes Med de ekstra berøringer og dermed succesoplevelser forventer Keld Bordinggaard, at vi bedre kan holde på spillerne og udvikle dem: - Vi har svært ved at følge med selv hold fra mindre ligaer i Europa, og skal vi højne niveauet i superligaen, må vi udvikle bedre spillere herhjemme. Her er det vigtigt ikke at fjerne glæden ved at lege med bolden – det er med bolden, vi skal blive bedre, påpegede Keld Bordinggaard. I den forbindelse blev der også langet ud efter trænerne: - Flere trænere er mere opsatte på at skabe en karriere for sig selv end for spillerne, lød det fra den assisterende landstræner, der fi nder det vigtigt, at der ses mere på, hvordan man udvikler spillere til klubbens førstehold end på resultatet. Holdningen til kampen er også klar: - Det er børnenes kamp – ikke trænerens. Det er på træningsbanen, vi som trænere skal vise, hvad vi kan. Kampene er spillernes, og vi skal ikke stjæle kampen ud af hænderne på dem – vi skal ikke dirigere og hele tiden påtale fejl, lød det klare budskab fra Keld Bordinggaard til de fremmødte trænere. - I udviklingssammenhæng er det vigtigste heller ikke at vinde. Man skal turde mislykkes. Der skal mange fejl til for at udvikle de svære ting, påpegede Keld Bordinggaard, der samtidig har en klar melding om taktik: - Lad os droppe al taktik på de små årgange. TEKST & FOTO: LEIF CHRISTENSEN jbu_3_2004.indd 28 08-06-2004, 10:49:12


Et vigtigt værktøj for de jyske klubber JBU’s hjemmeside er blevet et vigtigt værktøj i dagligdagen for de jyske fodboldklubber. Det viser en undersøgelse, som Jeanette Wulff fra JBU Region 3’s kontor i Horsens har gennemført i forbindelse med sin uddannelse som kontorassistent. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt fodboldklubberne i Århus og Vejle Amt. Knap 100 fodboldklubber har returneret spørgeskemaet til JBU. Besvarelserne viser bl.a., at 80 procent af de jyske fodboldklubber bruger JBU’s hjemmeside til at søge informationer om turneringer, kurser m.v . Størstedelen af disse klubber klikker sig endda ind på JBU’s hjemmeside fl ere gange om ugen. Undersøgelsen viser også, at 50 procent af de adspurgte klubber tilmelder hold til JBU’s turnering via hjemmesiden, og at JYSK FODBOLD 3/2004 knap tre ud af fi re klubber, der ikke tilmelder on-line i dag, påtænker at benytte muligheden i fremtiden. Ni ud af ti klubber bruger E-mail 90 procent af fodboldklubberne benytter sig af E-mail, og ca. 70 procent tjekker deres indbakke dagligt. På den baggrund konkluderer Jeanette Wulff, at klubberne i høj grad er gearet til at modtage elektronisk post, hvilket JBU også tilbyder i dag. Ca. 75 procent af klubberne ønsker således at modtage JBU Region 3’s elektroniske informationsservice om turneringer, stævner og uddannelse. Undersøgelsens resultater understøtter den strategi, som JBU har lagt for www.jbu.dbu.dk. En satsning som bl.a. indebærer, at JBU’s hjemmeside dagligt opdateres og vedligeholdes af knap 15 personer i JBU’s administration. 29 NYT FRA JBU I forbindelse med lanceringen af JBU’s nye hjemmeside d. 10. maj har hele denne gruppe af ansatte - både fra det centrale kontor i Århus og fra regionerne – derfor været samlet for at blive uddannet i, hvordan man ajourfører og vedligeholder den nye hjemmeside. Uddannelsen af JBU’s personale var lagt i hænderne på Sjællands-Boldspil-Unions (SBU) webmaster, Paul Knudsen. SBU har - på lige fod med DBU og de øvrige lokalunioner i dansk fodbold - taget en tilsvarende hjemmeside-version i brug, og Paul Knudsen har i forbindelse med overgangen bistået JBU’s informationsafdeling i konverteringen af materiale fra den tidligere hjemmeside. /MDL Mange jyske fodboldklubber bruger JBU’s hjemmeside som et praktisk værktøj i hverdagen. Derfor deltager ca. 15 personer fra JBU’s administration i det daglige arbejde med at ajourføre hjemmesiden. Her er personalet samlet for at lære at vedligeholde JBU’s nye hjemmeside, der gik i luften d. 10. maj. jbu_3_2004.indd 29 08-06-2004, 10:49:14


jbu_3_2004.indd 30 08-06-2004, 10:49:26


JBU NAVNE Piger skal trænes anderledes Piger og drenge er forskellige – også når det gælder fodbold. Der er stor forskel på at træne piger og drenge, og den øgede interesse for fodbolden fra pigesiden kræver nye tilbud til trænerne, og alle JBU’s fi re regioner oplevede en stor interesse for at være med, da der blev inviteret til et seminar for trænere af lilleputpiger og piger. I fjor var der kun basis for at gennemføre to seminarer, men denne gang var tilmeldingen så stor, at der både i Vejgaard i JBU Region 1, i Mejrup i JBU Region 2, i Stensballe i JBU Region 3 og i Vojens i JBU Region 4 blev givet ideer og inspiration til træning af pigerne. - Det er anderledes at træne piger end drenge, og derfor er det vigtigt, at der også er nogle tilbud som det her, lød det næsten samstemmende fra Lene Mathiesen og Ali Kartal, der deltog i seminaret i Vojens. De træner juniorpiger i Sommersted IF, hvor det er lykkedes at samle 23 spillere til to syvmandshold. Mere leg hos pigerne Lene Mathiesen er i gang med sin anden sæson som pigetræner, mens det for Ali Region 1 sætter fokus på trænerrekruttering I samarbejde med studerende fra Aalborg Universitetscenter er JBU i færd med at afdække en række problemstillinger omkring rekruttering af trænere. JBU og Aalborg Universitetscenter, sociologiuddannelsen, har i samarbejdet lavet en undersøgelse af, hvilke barrierer, der eksisterer i forhold til at fastholde og rekruttere frivillige børne- og ungdomstrænere. Det sker under titlen: »Hvordan fastholder, og hvordan rekrutterer vi fl ere børne- og ungdomstrænere i fodboldklubberne.« Initiativet er lavet af Konsulent Peter Gaede fra JBU Region 1 (Nordjyllands amt) i samarbejde med seks studerende på 5. semester sociologi: Projektet er bl.a. lavet for at afdække årsagerne til, hvorfor det JYSK FODBOLD 3/2004 Kartal er noget nyt. Det er første gang, han træner piger. Tidligere har han bl.a. trænet herresenior i Haderslev fK, men nu gælder det pigerne. - Det er meget anderledes at træne piger. Her er det mere leg, og der skal være mere tid til at snakke – det sociale, konstaterer Ali Kartal. Lene Terp – tidl. elitedivisions- og landsholdsspiller - var instruktør på seminarerne i både Vejgaard og i Vojens, og de to Sommersted-trænere er ikke i tvivl om, at de fi k noget med hjem til klubben. Der var masser af inspiration, og Ali Kartal fi nder det også vigtigt, at der gøres noget for at holde på de lidt ældre piger. Her falder alt for mange fra – derfor er det vigtigt, at trænerne ved, at der er forskel på træning af piger og drenge. Piger er mere sårbare end drenge, der bedre kan tåle kritik – omvendt er piger måske bedre til at høre efter, hvad der bliver sagt. Netop forskellen på piger og drenge blev berørt på seminarerne, hvor pro- er blevet vanskeligere at rekruttere nye trænere og fastholde eksisterende – og følgelig hvad man kan gøre for imødekomme dette problem. Første etape af forløbet ligger nu klar i form af en række indledende konklusioner. På baggrund heraf har JBU region 1’s bestyrelse valgt at sætte fokus på fi re (målgruppe) indsatsområder: ·kvinder som trænere ·træner teams ·yngre som trænere ·ikke frivillige som kommende trænere Desuden har vil JBU region 1 sætte fokus på større fl eksibilitet i træning og træningstider. Etape to vil tage udgangspunkt i et seminar for regionens klubber, hvor 31 NYT FRA JBU grammet ellers lød på bl.a. førsteberøringer og »hvor skal jeg løbe hen«. /LC rapportens resultater vil blive fremlagt og hvor målet er, at en eller fl ere klubber vil være med i et pilotforsøg med henblik at få afdækket om en eller fl ere, eller alle af de nævnte indsatsområder, kan være med til at fastholde/rekruttere fl ere trænere i børne- og ungdomsfodbolden i Nordjylland. Pilotforsøget skal efter planen starte op i efteråret 2004. /MDL Den tidligere landsholdsspiller, Lene Terp, giver træningstips på JBU-seminaret i Vojens. jbu_3_2004.indd 31 08-06-2004, 10:50:47


Jydsk Boldspil Union Nøddevej 1 8260 Viby J Find resultater og stillinger på www.jbu.dbu.dk Nu kan du også fi nde alle klubbens resultater og stillinger på JBU’s hjemmeside. Vi har søsat en ny udgave af JBU’s hjemmeside og samlet alle fodboldrelevante oplysninger ét sted - uanset om: · Du søger oplysninger om turneringsregler · Vil tilmelde dig et af JBU’s trænerkurser · Søger inspiration til træningen af mikroerne · Eller blot skal tjekke, hvordan klubbens Lilleputter ligger placeret efter weekendens sejr. Følg også med i JBU’s elektroniske nyhedstjeneste på www.jbu.dbu.dk Magasinpost B jbu_3_2004.indd 32 08-06-2004, 10:52:10

Similar magazines