Læs hele dommen - Domstol.dk

domstol.dk

Læs hele dommen - Domstol.dk

Sag 431/2008

(2. afdeling)

HØJESTERETS DOM

afsagt torsdag den 10. juni 2010

A

(advokat Jakob Juul)

mod

B, fhv. ansvarshavende chefredaktør for Se og Hør

(advokat Per Håkon Schmidt)

Som biintervenient til støtte for A:

Dansk Skuespillerforbund

(advokat Jakob Juul)

I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den 13. december 2007 og af

Østre Landsrets 3. afdeling den 5. september 2008.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Poul Søgaard, Jytte Scharling, Poul

Dahl Jensen og Michael Rekling.

Påstande

Appellanten, A, har nedlagt følgende påstande:

Forhold 1 – Se og Hør nr. 27/2006 solgt i perioden 6.-12. juli 2006:

1. Indstævnte, B, idømmes højest mulig straf efter straffelovens § 264 d.

2. B skal betale en godtgørelse på 75.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg.

Forhold 2 – Se og Hør nr. 36/2007 solgt i perioden 6.-12. september 2007:

B skal betale en godtgørelse på 25.000 kr. med procesrente fra den 17. september 2007.


- 2 -

B har påstået stadfæstelse for så vidt angår spørgsmålet om straf og har over for godtgørelseskravene

påstået frifindelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Sagen angår privatlivets fred og retten til eget billede. Privatliv omfatter ikke kun, hvad der

foregår i den egentlige privatsfære fri for offentlig iagttagelse, men i et vist omfang også,

hvad en person foretager sig uden for sit hjem i ordinære hverdagssituationer. Beskyttelsen af

privatlivets fred og retten til eget billede er i dansk ret baseret på almindelige retsgrundsætninger

og enkelte lovregler. Der kan således efter almindelige retsgrundsætninger nedlægges

forbud mod retsstridige krænkelser af privatlivets fred og retten til eget billede, der kan kræves

godtgørelse for tort efter reglerne i erstatningsansvarslovens § 26 om retsstridig krænkelse

af en andens frihed, fred, ære eller person, og der er for de groveste krænkelser et strafferetligt

værn i bl.a. straffelovens § 264 a og § 264 d. Har krænkelsen tillige medført et økonomisk

tab, f.eks. ved tilegnelse af et billedes markedsføringsmæssige værdi, kan dette forlanges erstattet

efter de almindelige erstatningsretlige regler.

Sagen angår samtidig pressens ytringsfrihed og offentlighedens interesse i at blive informeret.

Om pressen kan gengive et billede af en person eller oplysninger om dennes privatliv uden

samtykke, beror på en afvejning af hensynet til den enkelte over for hensynet til den samfundsmæssige

interesse i offentliggørelse. Ved afgørelsen af, hvilken vægt der skal tillægges

hensynet til ytrings- og pressefrihed, spiller det en rolle, om offentliggørelse sker som led i en

behandling af samfundsmæssigt relevante spørgsmål. Særligt om personer, der er kendte i

offentligheden, spiller det en rolle, om offentliggørelsen angår forhold, der er relevante i forhold

til det, som vedkommende er kendt for.

Hovedspørgsmålet under sagen er, om Se og Hør i forhold 1 og det efterfølgende forhold 2

har handlet lovligt eller retsstridigt med heraf følgende krav på godtgørelse for tort efter erstatningsansvarslovens

§ 26. For så vidt angår forhold 1 er der endvidere spørgsmål om,

hvorvidt der foreligger en overtrædelse af straffelovens § 264 d, hvorefter den, der uberettiget

videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold (1. led) eller i

øvrigt uberettiget videregiver billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart

kan forlanges unddraget offentligheden (2. led), straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.


- 3 -

Forhold 1

Straf

A har nedlagt påstand om, at B skal straffes for overtrædelse af straffelovens § 264 d i anledning

af de billeder af hende og den ledsagende tekst, der blev bragt i Se og Hør nr. 27/2006.

I det pågældende nummer af bladet vises på forsiden og på siderne 8-11 billeder af A, der

bader på stranden topløs og i højgravid tilstand. På billederne side 8-11 ses hun sammen med

sin kæreste. Der er tale om en offentlig, men næsten mennesketom strand, og billederne blev

taget med teleobjektiv uden hendes vidende og samtykke. Billederne er ledsaget af en tekst,

der beskriver, hvad der ses på billederne.

Det er en betingelse for strafansvar efter § 264 d, 1. led, at der foreligger meddelelser eller

billeder vedrørende den pågældendes "private forhold", f.eks. kæresteforhold, som den pågældende

ikke har gjort offentligheden bekendt med. Omtale med billedillustration af As kæresteforhold

og graviditetstilstand er derfor ikke i sig selv strafbar efter dette led.

Billederne angår en ordinær, dagligdags situation ved stranden om sommeren, og de er ikke

optaget og bragt som led i en mere systematisk overvågning af As privatliv. Højesteret finder,

at der – uanset at situationen for så vidt må anses for at henhøre under hendes privatliv – ved

offentliggørelsen af billederne og den ledsagende tekst ikke afsløres noget om hendes private

forhold i § 264 d’s forstand. Højesteret tiltræder derfor, at offentliggørelsen ikke er strafbar

efter § 264 d, 1. led.

Det er en betingelse for strafansvar efter § 264 d, 2. led, at der er tale om billeder af den pågældende

under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Det

fremgår af forarbejderne til bestemmelsen (Straffelovrådets betænkning nr. 601/1971 om privatlivets

fred, side 53), at den bygger på det hovedsynspunkt, at en person, der befinder sig

uden for det hjemlige område, må være forberedt på at kunne blive fotograferet, og at optagelsen

kan blive brugt af pressen, uden at der bør være plads for nogen diskussion af, hvorvidt

offentligheden havde nogen berettiget interesse i at se optagelsen. Kun i særlige tilfælde er

der givet et strafferetligt værn. Dette gælder i tilfælde, hvor den private, uden selv at have haft

nogen direkte indflydelse på det, er bragt i en ekstraordinær situation – således som det f. eks.

vil være tilfældet med et offer for en trafikulykke. Har den pågældende derimod selv bragt sig

i den ekstraordinære situation, bør der, selv om vedkommende ikke har tænkt på muligheden


- 4 -

af fotografering, i almindelighed ikke blive tale om straf efter § 264 d, 2. led. Som et eksempel

herpå nævnes i betænkningen et tilfælde, hvor en person, der dyrkede nøgenbadning på en

øde strand, uden at vide det var blevet fotograferet med teleobjektiv, og billedet derefter er

offentliggjort på en sådan måde, at identiteten fremgik.

På den baggrund tiltræder Højesteret, at offentliggørelsen af billederne med A topløs på

stranden heller ikke er strafbar efter § 264 d, 2. led.

Som følge af det anførte tiltræder Højesteret, at B er blevet frifundet for overtrædelse af straffelovens

§ 264 d. Kravene til beskyttelse af privatlivet efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions

artikel 8 kan ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes i øvrigt, at beskyttelsen

af privatlivet på dette område her i landet, når bortses fra de groveste tilfælde, hviler på

de civilretlige regler, jf. betænkningen om privatlivets fred side 53 og 64 ff.

Godtgørelse

Billederne af den højgravide A, der badede topløs på en næsten mennesketom strand, er som

nævnt optaget uden hendes vidende og samtykke. Billederne har ingen sammenhæng med

hendes virke som radio- og TV-vært, og de indgår ikke som led i en omtale af samfundsmæssigt

relevante forhold.

Under de nævnte omstændigheder finder Højesteret, at en offentliggørelse af et billede af den

omhandlede karakter udgør en retsstridig krænkelse af A, der berettiger hende til en godtgørelse

efter erstatningsansvarslovens § 26.

Ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse må der lægges vægt på, at Se og Hør bragte et af

billederne på forsiden som bladets tophistorie, samt på, at der blev bragt ikke bare ét billede,

men en hel serie af billeder. Der må endvidere i overensstemmelse med bemærkningerne i

betænkningen om privatlivets fred side 73 som en skærpende omstændighed tages hensyn til,

at krænkelsen er sket for vindings skyld samt til den økonomiske interesse, som Se og Hør må

antages at have haft i den retsstridige offentliggørelse. Der er på denne baggrund ikke grundlag

for at fastsætte en godtgørelse på mindre end det påståede beløb på 75.000 kr.

Forhold 2 – godtgørelse


- 5 -

Forhold 2 angår et nummer af Se og Hør, hvor der på forsiden er et tidligere offentliggjort

foto af A med teksterne "Hjemme hos den fraskilte tv-babe" og "Viser det hele frem" samt et

billede af sengen i hendes soveværelse med teksten "I seng med Andrea". I en artikel inde i

bladet på side 4-5 er der tidligere offentliggjorte fotografier af hende alene og sammen med

sin tidligere kæreste samt en række billeder af de forskellige værelser i deres tidligere fælleslejlighed.

Det fremgår af artiklen, at A – efter det i offentligheden kendte brud med kæresten

– i forbindelse med salg af lejligheden har valgt at lægge billeder af denne ud på internettet,

og forsideteksterne "Hjemme hos ..." og "Viser det hele frem" må ses som angivelser herom.

Billederne af lejligheden var allerede forud for viderebringelsen i Se og Hør offentliggjort på

internettet af den ejendomsmægler, der havde fået til opgave at sælge lejligheden. Under hensyn

hertil samt efter en samlet vurdering af karakteren af billederne, tekstomtalen, overskrifterne

samt As optræden i offentligheden, herunder hendes deltagelse i markedsføringen af

Radio 100 FM og konkurrencen ”I seng med Robbie Williams”, tiltræder Højesteret, at der

ikke i dette forhold er sket en retsstridig krænkelse, der berettiger hende til godtgørelse for

tort.

Sagsomkostninger

Sagsomkostningerne er fastsat til dækning af advokatudgift for byret, landsret og Højesteret

med 150.000 kr. og af retsafgift for byret og Højesteret med 5.260 kr., i alt 155.260 kr.

B frifindes for straf.

Thi kendes for ret:

B skal til A betale 75.000 kr. med procesrente fra den 19. juli 2006.

I sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret skal B betale 155.260 kr. til A.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet

forrentes efter rentelovens § 8 a.

More magazines by this user
Similar magazines