Danmarks Domstole – For ret og retfærdighed - Domstol.dk

domstol.dk

Danmarks Domstole – For ret og retfærdighed - Domstol.dk

Danmarks Domstole

for ret og retfærdighed

åbenhed og lydhørhed

respektfuld behandling

troværdighed

Domstolenes rolle og opgave

Domstolene værner om vores demokrati, retssamfund og den

enkeltes retssikkerhed.

Domstolenes opgaver er fastlagt i grundloven og anden lovgivning.

Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer,

virksomheder og myndigheder. Domstolene afgør spørgsmål

om lovligheden af, hvad myndighederne foretager sig, og

spørgsmål om lovgivningens overensstemmelse med grundloven

og Danmarks internationale forpligtelser. Det er og

vision

Domstolene arbejder tidssvarende og professionelt for ret og

retfærdighed ved at træffe rigtige afgørelser i rette tid afgørelser,

som er velbegrundede og til at forstå. På den måde gør vi os

fortjent til befolkningens tillid og respekt.

værDier

Domstolene er båret af stærke værdier, som vi hver dag i alle

sammenhænge gør vores bedste for at leve op til både eksternt

og internt.

ansvarligheD

Domstolene skal træffe rigtige, velbegrundede og forståelige

afgørelser i rette tid. Vi skal derfor have de nødvendige faglige

og menneskelige kompetencer til at løse opgaverne med højst

mulig kvalitet og effektivitet.

Alle ved domstolene har et fælles ansvar både for den enkelte

rets resultater og for helheden. Derfor deler vi viden, og vi udvikler

og udbreder bedste praksis.

troværDigheD

Ved domstolene arbejder vi efter loven og er troværdige. Vi lader

os ikke påvirke af uvedkommende hensyn. Vi er upartiske og

neutrale, og vi er bevidste om, at vi til hver en tid også skal fremstå

sådan.

ansvarlighed

domstolene, som afgør fogedsager, skiftesager og tinglysning.

Med grundlovens ord: domstolene har den dømmende magt.

Domstolene skal sikre alle lighed for loven og beskytte den

enkelte mod magtmisbrug. Efter grundloven er dommerne derfor

uafhængige de skal ved afgørelsen af sagerne kun rette sig

efter loven og være upartiske. De skal ikke lade sig styre af politiske

eller andre uvedkommende interesser.

respektfulD behanDling

Vi behandler alle ordentligt og med respekt. Vi viser forståelse

for den enkeltes situation og baggrund, og vi har respekt for

forskellighed. Vi udtrykker os forståeligt både i skrift og tale.

ÅbenheD og lyDhørheD

Domstolene skal være åbne og tilgængelige for alle. Vi samarbejder

med hinanden og med vores brugere med respekt for de

rammer, der gælder for domstolene. Vi arbejder for, at domstolene

som organisation og arbejdsplads udvikler sig tidssvarende.


domstolene har

den dømmende magt

mÅl og inDsatsomrÅDer

for Danmarks Domstole 2013 - 2018

Danmarks Domstole har en række mål og indsatsområder for

årene 2013 - 2018. Der er fire overordnede mål for perioden og

en række indsatsområder, der er vigtige for at nå målene.

Digitalisering ved domstolene har væsentlig betydning for alle

mål og indsatsområder.

1.

korte sagsbehanDlingstiDer

Domstolenes sagsbehandlingstider har stor betydning.

Domstolene træffer hver dag afgørelser eller udfører handlinger,

som påvirker den enkelte borger eller virksomhed. Sagsbehandlingstiderne

skal derfor være korte og ensartede på tværs af

landet, så borgerne i ligeartede sager får behandlet deres sag

inden for samme tidsramme, uanset hvor det foregår.

2.

mere ensartetheD i opgaveløsningen

På mange områder har det betydning for brugerne, at retternes sagsbehandling

og administrative procedurer bliver mere ensartede.

3.

tiDssvarenDe kommunikation

Det er en væsentlig forudsætning for at fastholde tilliden

til domstolene, at befolkningen kender og forstår domstolenes

afgørelser og funktion i samfundet. Kommunikationen skal være

forståelig og tidssvarende både i og uden for retssalen.

4.

fortsat være en attraktiv

offentlig arbejDsplaDs

Det er en forudsætning for at nå de overordnede mål, at alle ved

Danmarks Domstole er velkvalificerede og kompetente. Domstolene

skal være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og

tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

Det er vores ambition, at domstolene skal være en af de mest attraktive

offentlige arbejdspladser i 2018. Vi vil derfor sætte fokus på at:

• sikre kvalificerede ansøgere til alle stillinger

• sikre dygtige og kompetente ledere

• arbejde for udvikling, udfordringer og ansvar til den enkelte

medarbejder

• arbejde for høj medarbejdertilfredshed

• udbrede kendskabet til domstolene som arbejdsplads.

De fire overorDneDe mÅl er:

• Korte sagsbehandlingstider

• Mere ensartethed i opgaveløsningen

• Tidssvarende kommunikation

Fortsat være en attraktiv offentlig arbejdsplads.

Det er vores ambition at nedbringe sagsbehandlingstiderne og

opnå ensartede sagsbehandlingstider i ligeartede sager. Vi vil

derfor sætte fokus på mulighederne for at:

• øge fleksibilitet og mobilitet i domstolssystemet

• effektivisere retsplejen

• optimere sagsgangene i samarbejde med brugerne.

Det er derfor vores ambition, at domstolene skal gennemføre

en række projekter med det formål at skabe mere ensartethed i

opgaveløsningen. Vi vil derfor sætte fokus på at:

• kortlægge retternes forskellighed på en række udvalgte områder

• udarbejde fælles standarder og rutiner på områder, hvor det er

vigtigt for brugerne

• etablere gode rammer for vidensudveksling.

Det er vores ambition at øge befolkningens kendskab til domstolene

og retspraksis både gennem en bedre kommunikationsindsats

og ved at modernisere sprogbrugen ved domstolene. Vi vil

derfor sætte fokus på at:

• udbrede kendskabet til domstolenes rolle og arbejdsopgaver

• fortælle om domstolenes afgørelser

• sikre tidssvarende og forståelige breve og afgørelser.

Vi skal derfor udbrede kendskabet til, at domstolene er en

arbejdsplads med stærke værdier, store faglige udfordringer for

den enkelte og spændende og samfundsrelevante arbejdsopgaver.

Vi skal også fortælle om og udbygge de gode muligheder for

efteruddannelse og kompetenceudvikling for alle.

Danmarks Domstole

for ret og retfærdighed

More magazines by this user
Similar magazines