Analyse: Sygeplejersker og ytringsfrihed

dsr.dk

Analyse: Sygeplejersker og ytringsfrihed

Simon Martin Hansen

September 2011

Sygeplejersker og ytringsfrihed

DSR har i perioden 3. november til 11. november 2010, i samarbejde med MEGAFON,

gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der blandt andet omhandlede sygeplejerskers

ytringsfrihed. 4.092 medlemmer blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, hvoraf 2.207

medlemmer af medlemspanelet besvarede undersøgelsen – svarende til en svarprocent på 54

%. Spørgsmålene er alene stillet til 1.908 erhvervsaktive medlemmer af medlemspanelet.

Notatets hovedkonklusioner er:

- 2 ud af 5 sygeplejersker har oplevet uholdbare forhold på deres arbejdsplads, som de

mener offentligheden burde have kendskab til.

- En ud af 10 sygeplejersker, der har oplevet uholdbare forhold på deres arbejdsplads,

har påtalt disse offentligt.

- Sygeplejersker, der oplever uholdbare forhold på arbejdspladsen angiver flere

forskellige årsager til at de ikke påtaler disse forhold offentligt. Flest angiver, at det

alligevel ikke er muligt at forbedre de nuværende rammer i sundhedsvæsnet eller at

fyringsrunderne i sundhedsvæsnet afholder dem fra at påtale problemerne offenligt.

2 ud af 5 sygeplejersker har oplevet uholdbare forhold på deres arbejdsplads, som de

mener offentligheden burde have kendskab til

Af de 1.908 erhvervsaktive sygeplejersker, der har deltaget i undersøgelsen svarer to ud af

fem (38 %), at de har oplevet uholdbare forhold på deres arbejdsplads, som de mener

offentligheden burde have kendskab til. Lidt over halvdelen (56 %) har ikke oplevet sådanne

uholdbare forhold, og 6 % har svaret ”ved ikke/husker ikke”.

Tabel 1. Har du oplevet uholdbare forhold på din arbejdsplads, som du mener at

offentligheden burde have kendskab til?

Antal %

Ja 720 38 %

Nej 1.065 56 %

Ved ikke/husker ikke 124 6 %

Total 1.908 100 %

Anm: N=1908. Se bilag for kredsfordelte resultater. Kilde: DSR og MEGAFON november 2010.

Andelen af sygeplejersker, der har oplevet uholdbare forhold på deres arbejdsplads, som de

mener offentligheden burde have kendskab til, er signifikant højere blandt regionalansatte

sygeplejersker, end blandt sygeplejersker, der arbejder i kommuner, i staten eller i en privat

virksomhed. Således er det halvdelen (50 %) af de regionaltansatte sygeplejersker, der har

oplevet uholdbare forhold. Det samme gælder kun for ca. hver fjerde kommunal- og

statsansatte (hhv. 27 % og 26 %). Kun hver tiende (11 %) privatansatte sygeplejerske har

oplevet uholdbare forhold på deres arbejdsplads, som de mener offentligheden burde have

kendskab til.

Notat Sygeplejersker og ytringsfrihed med bilag.docx


Tabel 2. Har du oplevet uholdbare forhold på din arbejdsplads, som du mener at

offentligheden burde have kendskab til? (fordelt på sektor)

Stat Regioner Kommune Privat Total

Ja 27 % 50 % 26 % 11 % 40 %

Nej 73 % 50 % 74 % 89 % 60 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

N=1765 (deltagere, der ikke har kunnet oplyse deres sektor og/eller har svaret ved ikke til spørgsmålet

er udelukket i tabellen). Forskellene mellem grupperne er statistisk signifikante, da chi2 p < 0,005.

Kilde: DSR og MEGAFON november 2010.

Kun en ud af 10 sygeplejersker, der har oplevet uholdbare forhold på deres arbejdsplads

har påtalt disse offentligt

Af de 720 sygeplejersker, der i undersøgelsen har angivet at de har oplevet uholdbare

forhold på deres arbejdsplads, som de mener offentligheden burde have kendskab til er det

kun en ud af 10 (10 %), der har påtalt disse forhold offentligt i f.eks. læserbreve eller

lignende. Der er ikke forskel på andelene mellem sektorer.

Det svarer til at en tredjedel (34 %) af alle erhvervsaktive sygeplejersker, har oplevet

uholdbare forhold på deres arbejdsplads, som de mener offentligheden burde have

kendskab til, men har valgt ikke at påtale disse offentligt.

Tabel 3. Har du påtalt de uholdbare forhold over for offentligheden, f.eks. i et læsebrev,

en kronik, til et offentligt møde eller lignende?

Antal %

Ja 69 10 %

Nej 651 90 %

Total 720 100 %

Anm: N=720. Se bilag for kredsfordelte resultater. Kilde: DSR og MEGAFON november 2010.

Sygeplejersker, der oplever uholdbare forhold på arbejdspladsen angiver flere forskellige

årsager til at de ikke påtaler disse forhold offentligt.

Der er flere årsager til hvorfor mange sygeplejersker ikke påtaler uholdbare forhold på

arbejdspladsen, jf. tabel 4 herunder. Flest angiver, at forholdene, pga. de nuværende rammer

i sundhedsvæsnet, alligevel ikke kan ændres (40 %), at fyringsrunderne i sundhedsvæsnet

betyder, at de ikke tør påtale de uholdbare forhold offentligt (35 %) og/eller at de ikke kender

reglerne for at ytre sig offentligt om forhold på arbejdspladsen (34 %).

DSR Analyse Side 2 af 4


Tabel 4. Årsager til ikke at ytre sig offentligt om uholdbare forhold på sin arbejdsplads

Antal %

Med de nuværende rammer i sundhedsvæsenet, er det alligevel ikke muligt at

forbedre de uholdbare forhold 263 40 %

Jeg tør, på nuværende tidspunkt, hvor der er fyringsrunder inden for sundhedssektoren,

ikke at påtale de uholdbare forhold af bekymring for at blive fyret 225 35 %

Jeg kender ikke reglerne for, at almindelige medarbejdere kan ytre sig offentligt. 223 34 %

På min arbejdsplads er den officielle politik, at det kun er ledelsen, der udtaler sig

offentligt om forhold på arbejdspladsen 186 29 %

Jeg ønsker ikke at optræde illoyalt over for min arbejdsplads 168 26 %

Jeg har tidligere har oplevet, at jeg selv eller kollegaer er blevet mødt med

kritik/sanktioner fra ledelsen side ved offentlige ytringer 139 21 %

Andet 60 9 %

Ønsker ikke at svare 27 4 %

Total 651 100 %

Anm: N=648-651. Kolonnerne summerer ikke til 651 og 100 %, da deltagerne kunne vælge flere svar.

Se bilag for kredsfordelte resultater. Kilde: DSR og MEGAFON november 2010

DSR Analyse Side 3 af 4


Bilag

Bilagstabel 1. Har du oplevet uholdbare forhold på din arbejdsplads, som du mener at

offentligheden burde have kendskab til? (fordelt på kreds)

Kreds

Hoved-

staden

Kreds

Sjælland

Kreds

Syd-

danmark

Kreds Midt-

jylland

Kreds Nord-

jylland

Ja 45 % 43 % 40 % 29 % 31 % 38 %

Nej 50 % 52 % 55 % 64 % 60 % 56 %

Ved/husker ikke 5 % 6 % 6 % 8 % 9 % 7 %

DSR Analyse Side 4 af 4

Total

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Anm.: N=1905. Forskellene mellem regionerne er statistisk signifikante, da chi2, p0,05. Kilde: DSR

og MEGAFON november 2010

Bilagstabel 3 Årsager til ikke at ytre sig offentligt om uholdbare forhold på sin

arbejdsplads (fordelt på kreds)

Kreds

Hoved-

staden

Kreds

Sjæl-

land

Kreds

Syd-

danmark

Kreds

Midt-

jylland

Kreds

Nord-

jylland

Rammerne tillader det ikke* 41 % 29 % 44 % 46 % 38 % 40 %

Frygt for fyring* 41 % 43 % 26 % 29 % 32 % 35 %

Manglende kendskab til reglerne* 36 % 45 % 33 % 29 % 25 % 34 %

Officiel politik at kun ledelsen udtaler sig* 26 % 37 % 31 % 21 % 37 % 29 %

Ønske om ikke at optræde illoyalt * 28 % 15 % 29 % 30 % 22 % 26 %

Har oplevet sanktioner* 22 % 26 % 21 % 12 % 32 % 21 %

Andet 9 % 5 % 10 % 12 % 8 % 9 %

Ønsker ikke at svare 3 % 5 % 3 % 6 % 6 % 4 %

Anm.: N=648-651. * For den komplette ordlyd af årsagerne, se tabel 4. Fed skrift indikere at forskellene

mellem regionerne er statisk signifikante, da chi2, p

More magazines by this user
Similar magazines