Udbudspolitik, erhversakademiet - Erhvervsskolen Nordsjælland

esh.dk

Udbudspolitik, erhversakademiet - Erhvervsskolen Nordsjælland

Udbudspolitik for EVE m.v. for Erhvervsskolen Nordsjælland 2009

Indholdsfortegnelse

Indledning .....................................................................................3

Hvem er vi? ................................................................................3

Mission for Erhvervsakademiet Nordsjælland ......................................4

Vision Erhvervsakademiet Nordsjælland har følgende vision:.................4

Hvor agerer vi? ..............................................................................4

Erhvervsakademiet Nordsjællands overordnede mål for 2009................5

Grundlag for udbudet af Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. ...................6

Samarbejdsrelationer ......................................................................7

Målsætning for udbud af Arbejdsmarkedsuddannelser ..........................7

A. Behovsafdækning ...............................................................7

B. Udbudsprincipper................................................................8

C. Det geografiske opland for Arbejdsmarkedsuddannelserne........9

D. Principper for licitation og konkurrenceudsætning.................. 10

Konkret målsætning for Arbejdsmarkedsuddannelser i 2009 fordelt på

indsatsområder ............................................................................ 10

Handel og Kontor, Ledelse, Personlig udvikling og Kvalitet ............... 10

Industriområdet ........................................................................ 11

Brancheskolerne på Erhvervsskolens tekniske efteruddannelser ....... 12

Transport og Logistik.................................................................. 12

Bygge- og anlæg og gartner........................................................ 13

Metalområdet............................................................................ 13

Kokkeskolen ............................................................................. 13

VVS ......................................................................................... 14

EL ........................................................................................... 14

Rengøring og serviceområdet ...................................................... 14

Forventninger til aktivitetsniveau i 2009........................................ 15

Side 2 af 15


Udbudspolitik for EVE m.v. for Erhvervsskolen Nordsjælland 2009

Udbudspolitik for Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (EVE),

udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland vedrørende Erhvervsakademiet

Nordsjælland, med tilhørende brancheskoler.

Indledning

Hvem er vi?

Erhvervsskolen Nordsjælland udbyder i regi af Erhvervsakademiet Nordsjælland,

erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i et tæt samspil

med erhvervslivet og regionens virksomheder. Erhvervsakademiet Nordsjælland

er, som Kompetencecenter, regionens største udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser

og erhvervsrettede kurser.

Som erhvervsakademi dækker vi et bredt område af uddannelser og

kurser, der modsvarer regionens behov og forventninger. For at tilgodese

brancher, som er kendetegnet ved en relativ lille efterspørgsel, har vi

i 2008 etableret brancheskoler, for fortsat at kunne imødekomme virksomhedernes

uddannelsesbehov indenfor de fagspecifikke områder, som

er repræsenteret gennem skolens Erhvervsuddannelser (EUD).

Vores mål er at være regionens kvalificerede uddannelsespartner og

imødekomme såvel den enkeltes som virksomhedernes behov for efteruddannelse

og strategisk udvikling af medarbejdere. Derfor har erhvervsakademiet

en række konsulenter, der opsøger og løbende er i

dialog med såvel medarbejdere som ledere i regionens virksomheder.

Rådgivning og vejledning er vores indgang til drøftelse af medarbejderudvikling

– såvel med virksomhedens ledelse som dens medarbejdere.

Som noget nyt har Erhvervsakademiet Nordsjælland etableret en del

partnerskaber omkring vores samarbejder med virksomheder i regionen.

Disse giver længerevarende og mere dybdegående kendskab til virksomhedens

strategier og strukturer, og sikrer fokus på en fortsat udvikling

af medarbejdere.

Vi vil bidrage til, at mennesker fastholder og udvikler deres personlige

og faglige kompetencer gennem livslang læring. Vi vil i samarbejde med

den enkelte person anerkende de eksisterende kompetencer og give

merit for uddannelse, der hvor den praktiske erfaring og viden modsvarer

de formelle krav i vores uddannelser. Derfor ser vi os som en entreprenør,

der i samspil med virksomheden, fastlægger uddannelser horisontalt

og vertikalt i virksomheden, og sikrer, at de rette uddannelsesaktører

varetager denne uddannelse og undervisning.

Vores formidling binder teori og praksis sammen, idet vi oftest etablerer

uddannelser og kurser i arbejdssammenhænge, med det formål at ska-

Side 3 af 15


Udbudspolitik for EVE m.v. for Erhvervsskolen Nordsjælland 2009

be kompetenceudvikling og værditilvækst for virksomheden og dens

medarbejdere gennem praksisnær læring.

Mission for Erhvervsakademiet Nordsjælland

Erhvervsakademiet Nordsjælland:

• tilbyder uddannelser så vore studerende og kursister opnår faglige,

sociale og personlige kvalifikationer, der bidrager til at gøre dem til

kompetente borgere i fremtidens samfund.

• arbejder systematisk med at forbedre den enkelte medarbejders

kompetencer, gennem kompetencevurdering og proces- og udviklingsorienteret

undervisning.

Vision Erhvervsakademiet Nordsjælland har følgende vision:

• Vi vil opfattes som et visionært og udviklingsorienteret viden- og

kompetencecenter, der fremstår attraktivt for kunder, samarbejdspartnere

og medarbejdere.

• Vi vil indgå strategiske samarbejder med andre uddannelsesudbydere

for at dække så bredt, koordineret og kvalificeret i forhold til virksomhedernes

behov.

• Vi vil etablere gode markedsrelaterede kompetencer gennem en høj

produktkvalitet - og fleksibelt imødekomme erhvervslivets aktuelle

og kommende behov.

• Med udgangspunkt i dialog, vejledning og rådgivning vil vi tilbyde

kompetencegivende uddannelser og kurser der skaber værditilvækst

for virksomheden og den enkelte.

Hvor agerer vi?

Skolens geografiske dækningsområde/region varierer fra uddannelse til

uddannelse, og spænder fra det rent lokale til det nationale. Dækningsområdet

er bl.a. afhængigt af antallet af godkendte uddannelsesinstitutioner

lokalt, regionalt og nationalt, og af konkrete partnerskaber med

koncerner og virksomheder og andre eksterne samarbejdspartnere, der

kan være landsdækkende.

Erhvervsakademiet Nordsjælland betragter ”regionen” som Nordsjælland

og Storkøbenhavn, og ser denne region som sin primære aftager af uddannelser.

Hvis kunder og samarbejdspartnere ønsker Erhvervsakademiet

Nordsjællands deltagelse i specifikke uddannelsesprojekter, af stør-

Side 4 af 15


Udbudspolitik for EVE m.v. for Erhvervsskolen Nordsjælland 2009

re omfang eller med en geografisk spredning, vil det påvirke dækningsområdet

i de konkrete tilfælde.

På uddannelser, hvor der på landsplan er et begrænset antal godkendte

uddannelsesudbydere, samarbejdes og koordineres der så vidt muligt

med disse, for at sikre en optimal dækning af uddannelsesbehovet.

I konkrete tilfælde gennemfører Erhvervsakademiet Nordsjælland undervisningen

på andre skoler eller forlægger denne til virksomheder

m.v., såfremt kontekst og fleksibilitet til undervisningen måtte kræve

det.

Erhvervsakademiet Nordsjællands overordnede mål for 2009

Skolerne i Nordsjælland har gennem de seneste 3-4 år arbejdet med det

specifikke mål, at tilgodese arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske

behov for kompetenceudvikling på de lokale/regionale arbejdsmarkeder.

Dette mål vil vi fortsat prioritere gennem et koordineret vejlednings- og

rådgivningsarbejde - i samarbejde med regionens uddannelsesinstitutioner,

i det tværinstitutionelle vejledningssamarbejde – Kompetencenetværk

Nordsjælland. I dette samarbejde koordinerer skolen udbuddet af

sine efteruddannelser med andre skoler indenfor den nordlige del af Hovedstadsregionen.

Gennem etablering af brancheskoler, der inkluderer de tekniske efteruddannelser

under Erhvervsskolen Nordsjælland, vil skolen satse på fagligt

bæredygtige miljøer, hvor lærlinge og svende arbejder sammen omkring

løsningen af fagspecifikke opgaver. Skolen forventer hermed, at skabe

et fagspecifikt fokus på branchens uddannelsesbehov, samt at kunne

modsvare de forventninger og ønsker, der er fra branchernes organisationer

til udbud, pædagogiske miljøer og lærerkvalifikationer.

Vores strategi for de kommende år er, gennem systematisk rådgivning,

vejledning og kompetencevurdering, at bistå virksomheder og deres

medarbejdere i den strategiske udvikling af kompetencer og faglighed.

Et særligt fokus for 2009 vil være på de medarbejdere, der fortsat har

behov for at styrke deres kompetencer indenfor det danske sprog. Dette

fokus vil blive koordineret med andre uddannelsesinstitutioner i regionen,

m.h.p., at tilbyde relevant undervisning til den enkelte.

Der vil endvidere, i regi af Kompetencenetværk Nordsjælland, blive fokuseret

på små og mellemstore virksomheder, og deres kortuddannede

medarbejdere. Især for disse virksomheder er det vanskeligt, at tilrettelægge

uddannelse og fastholde at deres medarbejdere deltager heri.

Side 5 af 15


Udbudspolitik for EVE m.v. for Erhvervsskolen Nordsjælland 2009

Som uddannelsesentreprenør vil vi fortsat etablere partnerskaber med

virksomheder i regionen. Partnerskaberne vil tage udgangspunkt i de

strategiske kompetenceudviklingsbehov for den enkelte, for at nå såvel

den enkeltes som virksomhedens udviklingsbehov- og –muligheder.

Erhvervsakademiet ser sig som HRD-partner i den strategiske medarbejderudvikling,

således at virksomhederne i højere grad når deres mål,

gennem velovervejet og strategisk kompetenceudvikling af medarbejderne.

Her tilbyder Erhvervsakademiet Nordsjælland HR-konsulenter,

der kan tilbyde hjælp til løsningen af disse opgaver. Målet for virksomheden

og medarbejderen er at dette fokus skal skabe værditilvækst for

virksomheden og forbedre den enkelte medarbejders fortsatte ansættelighed,

gennem aktiv involvering og kompetenceudvikling.

I forhold til målgruppen af ledige, vil Erhvervsakademiet Nordsjælland

fortsætte et tæt samarbejde med A-kasser, brancheorganisationer og

jobcentre omkring systematisk vurdering af den enkeltes kompetencer,

m.h.p., at give den enkelte mulighed for at forbedre sin ansættelighed

og eventuelt give merit for allerede erhvervet viden og erfaring i forhold

til et evt. uddannelsesforløb. Det forventes, at IKV (den individuelle

kompetencevurdering) vil være et middel til at opnå målet, nemlig at

bidrage til at 95 % af den danske befolkning gennemfører en erhvervs-

eller ungdomsuddannelse.

I det følgende vil Erhvervsakademiet Nordsjælland over for kunder,

samarbejdspartnere og Undervisningsministeriet redegøre for de politikker,

der ligger til grund for skolens udbud af erhvervsrettet voksen- og

efteruddannelse.

Grundlag for udbudet af Arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Grundlaget for udbudet af uddannelser og kurser indenfor EVE er ”Lov

om arbejdsmarkedsuddannelse m.v.”, som har til hovedformål, at:

• Bidrage til at afdække, vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes

kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov

og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling.

• Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne på

arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov

på kortere og længere sigt.

• Give voksne muligheder for en forbedring af såvel erhvervskompetencen,

som den personlige kompetence, gennem opnåelse af grundlæggende

formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse.

Side 6 af 15


Udbudspolitik for EVE m.v. for Erhvervsskolen Nordsjælland 2009

Samarbejdsrelationer

Visionen søges bl.a. realiseret gennem forpligtende samarbejder. Herved

muliggøres et geografisk dækkende udbud af voksen- og efteruddannelse,

som giver såvel enkeltpersoner som virksomheder et fagligt

bredt og kvalificeret tilbud om kompetenceudvikling. Af de væsentligste

skolesamarbejder, kan følgende nævnes:

Det tværinstitutionelle vejledningssamarbejde, Kompetencenetværk

Nordsjælland er et samarbejde mellem nordsjællandske skoler: København

Nord, Humanica, Lyngby VUC, VUC Nordsjælland og Skovskolen og

Erhvervsakademiet Nordsjælland. I dette samarbejdsnetværk, er der

ansat en koordinator, der skal sikre at institutionerne koordinerer og fokuserer

samarbejde.

Skolesamarbejdet Sjælland er et samarbejde mellem følgende skoler:

Selandia CEU, Slagteriskolen – Uddannelsescentret i Roskilde, EUC

Nordvestsjælland, CELF, EUC Ringsted, EUC Sjælland, Bornholm Erhvervsskole,

Skovskolen, og Erhvervsskolen Nordsjælland.

10-Skolerne: Grenå Handelsskole, Svendborg Erhvervsskole, Erhvervsskole

Sjælland Syd, Roskilde Handelsskole, Skive Handelsskole, IBC

Kolding/Åbenrå Handelsskole, Horsens Handelsskole, Esbjerg Handelsskole

og EUC Nord.

Ud over dette samarbejder Erhvervsakademiet Nordsjælland, efter behov,

med flere private udbydere af kurser og særligt tilrettelagte forløb.

Målsætning for udbud af Arbejdsmarkedsuddannelser

A. Behovsafdækning

Uddannelsesplanlægning og kompetenceafklaring afdækkes bl.a. ved:

- Dialog og koordination med Jobcentre, erhvervsråd, faglige organisationer

og branche- erhvervsorganisationer.

- Partnerskaber med andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

- Erhvervsskolen Nordsjællands bestyrelse

- Erhvervsakademiet Nordsjællands lokale uddannelsesudvalg (LUU).

- Opsøgende arbejde og dialog med virksomheder omkring kompetenceudvikling

og erhvervsudvikling.

- Obligatorisk tilbud om screening af kursisternes læse, stave, regne

og IT færdigheder.

- Realkompetencevurdering (IKV og RKV)

Side 7 af 15


Udbudspolitik for EVE m.v. for Erhvervsskolen Nordsjælland 2009

B. Udbudsprincipper

Udbuddet af uddannelser (indenfor EVE) rettes mod kortuddannede,

faglærte og ufaglærte personer.

Udbudet af Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. fordeles således, at der

udbydes fastlagte kurser i en rullende planlægning, et halvt/helt år frem

i tiden, primært målrettet enkeltpersoner.

Størstedelen af de kurser som Erhvervsakademiet udbyder, foregår dog

i et tæt samarbejde med virksomhederne, omkring deres forventninger

og behov for uddannelser. Dette sker ved, at erhvervsakademiets konsulenter

dagligt er i kontakt med virksomheder, der har brug for opfølgning

på og sparring omkring kompetenceafklaring, uddannelsesplanlægning

og kompetenceudvikling. I dag er det således, at ca. 80% at de

kurser og uddannelser som erhvervsakademiet gennemfører, finder sted

ude på arbejdspladsen – og indgår i en praksisnær sammenhæng, hvor

teori og praksis er tæt forbundne.

Gennem Erhvervsakademiet Nordsjællands markedsføring understøttes

de overordnede målsætninger i den lokale, regionale og nationale beskæftigelses-

og uddannelsespolitik, samt Lov om Åbenhed og gennemsigtighed.

Markedsføringen gennemføres og understøttes bl.a. via:

- Erhvervsakademiet Nordsjællands hjemmeside

”www.EANORD.dk”.

- www.vidar.dk

- Brochurer og kataloger

- Konsulenter og studievejledning

- Annoncering i dagblade, aviser, fagblade eller andre medier

- Gennem positiv omtale fra vores kursister/studerende

- Gennem samarbejdspartnere: Jobcentre, a-kasser, udvalg, bestyrelse

o.l.

- Informationsmøder, messer, inspirationsdage.

Erhvervsakademiet Nordsjælland markedsfører såvel uddannelse, vi selv

er godkendt til, som uddannelse udbudt af de øvrige uddannelsesinstitutioner

indenfor skolesamarbejder eller andre relevante samarbejdspartnere.

Erhvervsakademiet Nordsjælland prioriterer i sit uddannelsesudbud inden

for de Fælles Kompetence Beskrivelser kortuddannede frem for personer

uden for den primære målgruppe.

Ved prioritering af uddannelsesudbuddet vil aktiviteter til fastholdelse af

beskæftigede blive højt prioriteret. Kompetencevurdering (IKV) samt

Side 8 af 15


Udbudspolitik for EVE m.v. for Erhvervsskolen Nordsjælland 2009

uddannelsesplanlægning vil blive anvendt som et grundlæggende redskab

for både deltager og virksomhed, inden der igangsættes uddannelse.

Herudover vil screening indenfor læse/stave-, regne- og IT/Engelsk

færdigheder blive tilbudt alle deltagere på en Arbejdsmarkedsuddannelse,

idet det er et ønske at anspore den enkelte, der ønsker at forbedre

sine kompetencer på dette område, at indgå i yderligere uddannelse,

som fx FVU.

Erhvervsakademiet Nordsjælland vil løbende, i de lokale uddannelsesudvalg,

diskutere prioriteringerne inden for efter- og voksenuddannelsesområdet.

C. Det geografiske opland for Arbejdsmarkedsuddannelserne

Det geografiske opland for Erhvervsakademiet Nordsjælland er den

nordlige del af Sjælland (herunder Storkøbenhavn).

Kundegrundlaget er meget nuanceret, hvilket betinger det brede udbud

af Arbejdsmarkedsuddannelser indenfor EVE, idet udbudet hænger nøje

sammen med efterspørgslen. Erhvervsakademiet Nordsjælland udbyder

både uddannelser lokalt, regionalt og nationalt for at imødekomme kundernes

efterspørgsel og ønsker om koordination.

I forhold til skolernes generelle kompetencer inden for Fælles Kompetence

Beskrivelser definerer Erhvervsakademiet Nordsjælland sit område

som følgende:

”Arbejdets organisering i industrien”, defineres regionen som:

• Nærregionen og regionen inden for Skolesamarbejdet Sjælland,

samt det øvrige Danmark.

I forhold til ”Plast området”, defineres regionen som:

• Sjælland, Fyn/øerne og Bornholm. Erhvervsakademiet Nordsjælland

afholder ligeledes kompetencegivende uddannelser på Grønland

og Færøerne.

I forhold til området for ”Handel- Kontor, Personlig udvikling, Ledelse og

Kvalitet”:

• Nærregion og regionen inden for Skolesamarbejdet Sjælland,

samt resten af Danmark.

I forhold til de etablerede brancheskoler indenfor efteruddannelserne:

I forhold til ”Kokkeskolen”:

• Nærregion og regionen inden for Skolesamarbejdet Sjælland.

Side 9 af 15


Udbudspolitik for EVE m.v. for Erhvervsskolen Nordsjælland 2009

I forhold til ”Transport og Logistik”:

• Nærregion og regionen inden for Skolesamarbejdet Sjælland. For

så vidt angår Redderuddannelsen, som Erhvervsskolen Nordsjælland

overtog den 01.08.2008, dækker denne uddannelse den østlige

del af Danmark

I forhold til ”Metal” ”El” og ”VVS”:

• Nærregion og regionen inden for Skolesamarbejdet Sjælland.

I forhold til ”Service- og Rengøring”:

• Nærregion og regionen inden for Skolesamarbejdet Sjælland.

På området for Indtægtsdækket Virksomhed (IV) afholdes uddannelserne,

der hvor kunderne ønsker dem afholdt.

D. Principper for licitation og konkurrenceudsætning

Erhvervsakademiet Nordsjælland vil i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg

og bestyrelsen løbende vurdere, hvilke elementer af uddannelser,

der vil være egnet til udlicitering/konkurrenceudsætning, og i

hvilke sammenhænge en sådan egnethed vil være relevant.

Principperne for konkurrenceudsætning vil bygge på en målsætning om

at inddrage eksterne private aktører på de områder, hvor der vil være

en særlig økonomisk og kvalitativ gevinst for uddannelsesudbudet.

Erhvervsakademiet Nordsjælland vil hos den private udbyder kontraktligt

sikre sig en klar ansvars- og kompetencefordeling i forhold til det

konkurrenceudsatte/udliciterede.

Konkret målsætning for Arbejdsmarkedsuddannelser i 2009 fordelt

på indsatsområder

Handel og Kontor, Ledelse, Personlig udvikling og Kvalitet

På dette område arbejder Erhvervsakademiet Nordsjælland markedsorienteret

i forhold til virksomheder og medarbejdere i som uden for regionen.

Området, som er efterspørgselsstyret, omfatter procesorienteret

undervisning indenfor Ledelse og organisation, Kvalitet, Human Resource

Development (HRD), Kommunikation, Økonomi, Regnskab og IT. En

stor del af denne undervisning tager udgangspunkt i en indledende Individuel

Kompetence Vurdering (IKV)

Der udbydes praksisnære uddannelsesforløb til før- og mellemledere inden

for såvel offentlige som private virksomheder.

Side 10 af 15


Udbudspolitik for EVE m.v. for Erhvervsskolen Nordsjælland 2009

Opkvalificering og kompetenceudvikling for teams er også et væsentligt

område inden for HRD uddannelserne. Målgruppen søges i denne sammenhæng

blandt de kortuddannede faglærte og ufaglærte.

Erhvervsakademiet Nordsjælland har følgende FKBer inden for dette

område:

2617 Offentlig forvaltning og sagsbehandling

2618 Administration

2680 Arbejdets organisering ved produktion i industrien

Forventet rammeforbrug (af den samlede ramme) i 2009: 49%

Forventet konkurrenceudsætning i procent heraf: 25%

Industriområdet

Gennem de seneste år har efteruddannelse indenfor såvel plast- som

elektronikområdet været præget af faldende efterspørgsel. Dette har

medført at Erhvervsakademiet kun udbyder elektronikuddannelser i

samarbejde med EUC Nord, som varetager undervisningen.

Men med den stigende aktivitet i hovedstadsregionen, indenfor Medico

industrien og dens følgevirksomheder, er der konstateret et øget behov

for opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere. Erhvervsakademiet

Nordsjælland har indrettet et professionelt undervisningsmiljø,

indenfor Medico-området, med henblik på at inkludere plast og proces i

industrioperatøruddannelsen. Dette medfører at vi i højere grad kan

imødekomme efterspørgslen på opkvalificering af arbejdskraft til såvel

Medico industrien som til underleverandører og øvrige virksomheder

med tilknytning til industrien.

Erhvervsakademiet Nordsjælland har følgende FKBer inden for plast området:

2683 Plastområdet – Termoplast

2680 Arbejdets organisering ved produktion i industrien

EUD: 1145 Industrioperatøruddannelsen

Forventet rammeforbrug (af den samlede ramme) i 2009: 7%

Forventet konkurrenceudsætning i procent heraf: 0%

Erhvervsakademiet Nordsjælland har følgende FKBer inden for elektronik

området:

2672 Montage af elektronik

2727 Fremstilling og reparation af hybride print

2680 Arbejdets organisering ved produktion i industrien

Side 11 af 15


Udbudspolitik for EVE m.v. for Erhvervsskolen Nordsjælland 2009

Det forventes at disse kurser udelukkende vil blive udbudt i samarbejde

med EUC Nord, men at der reelt ikke vil være efterspørgsel herpå.

Forventet rammeforbrug (af den samlede ramme) i 2009: 0%

Forventet konkurrenceudsætning i procent heraf: 0%

Brancheskolerne på Erhvervsskolens tekniske efteruddannelser

Transport og Logistik

Transportområdet er generelt et område med stor efterspørgsel på folk

med grundlæggende faglige og relevante kompetencer. Området er

gennemreguleret af en lang række krav om kørekort og certifikater til

ansatte inden for området.

Med dette som baggrund forudser skolen en stigning i efterspørgslen til

chaufførområdet. Efterspørgslen vil være lokal, idet en væsentlig del af

de uddannede chauffører søger beskæftigelse i de geografiske områder

der uddanner dem. Derfor har Erhvervsskolen Nordsjælland besluttet at

udbyde såvel grund- som hovedforløb til hhv. Bus og gods chauffør uddannelserne.

Skolen overvejer pr. 01.08.2009, at etablere grundforløbet indenfor

Transport og Logistik. Årsagen er øget fokus på uddannelsen, idet Erhvervsskolen

Nordsjælland pr. 01.08.2008 overtog erhvervsuddannelsen

for Redderne, med speciale i Ambulance. Denne uddannelse afholdes i

et tæt og koordineret samarbejde med social- og sundhedsskolen Humanica.

Erhvervsakademiet Nordsjælland har følgende FKBer inden for dette

område:

2714 Grundkompetence chauffør – bus

2715 Grundkompetence lager & terminal

2716 Lager & logistik

2721 Post

2722 Specialbefordring af personer

2728 Grundkompetence chauffør gods

2729 Grundkompetence Chauffør – taxi

2730 Godstransport ad landevej

2731 Personbefordring med bus og taxi

2734 Vintertjeneste

2738 Individuel kompetenceafklaring

Forventet rammeforbrug (af den samlede ramme) i 2009: 37%

Forventet konkurrenceudsætning i procent heraf: 10%

Side 12 af 15


Udbudspolitik for EVE m.v. for Erhvervsskolen Nordsjælland 2009

Bygge- og anlæg og gartner

Erhvervsakademiet tilbyder en bred vifte af kurser og efteruddannelsesmuligheder

inden for bygge- og anlægsområdet til både faglærte og

ufaglærte - lige fra lovpligtige sikkerhedskurser til særligt tilrettelagte

kursusforløb for den enkelte virksomhed.

Erhvervsakademiet Nordsjælland har følgende FKBer inden for dette

område:

2631 Anlægskonstruktioner og råhuse

2637 Aptering af bygninger mv.

Forventet rammeforbrug (af den samlede ramme) i 2009: 1%

Forventet konkurrenceudsætning i procent heraf: 0%

Efterspørgslen på Gartner området har været ringe, hvorfor skolen har

været nødsaget til at stoppe udbudet af kurser på ubestemt tid.

Erhvervsakademiet Nordsjælland har følgende FKBer inden for dette

område:

2666 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg

Forventet rammeforbrug (af den samlede ramme) i 2009: 0%

Forventet konkurrenceudsætning i procent heraf: 0%

Metalområdet

Efteruddannelsen indenfor dette område, vil foregå i sammenhæng med

skolens ungdomsuddannelser på Milnervej 48 i Hillerød. Efterspørgslen

er relativ lille.

Erhvervsskolen Nordsjælland har følgende FKBer inden for dette område:

2650 Svejsning og termisk skæring i metal

2680 Arbejdets organisering ved produktion i industrien

Forventet rammeforbrug (af den samlede ramme) i 2009: 1%

Forventet konkurrenceudsætning i procent heraf: 0%

Kokkeskolen

Inden for den Fælles Kompetence Beskrivelse: ”Madfremstilling – institutionskøkkener”,

udbydes en række kurser i sammenhæng med uddannelserne

Erhvervsskolen, Milnersvej 48 i Hillerød. Inden for fødevarehygiejne

efterspørges kurser i basishygiejne, lovpligtig fødevarehy-

Side 13 af 15


Udbudspolitik for EVE m.v. for Erhvervsskolen Nordsjælland 2009

giejne med certifikat og egenkontrol. Kurserne henvender sig til kunder i

nærregionen.

Der udbydes herudover køkkenfaglige uddannelser som både henvender

sig til institutionskøkkener inden for sygehuse, plejehjem, kantiner, dag-

og døgninstitutioner, ældrecentre og leve- bo miljøer. Herudover er det

et mål i 2009, at skabe yderligere fokus på de private aktører i branchen.

Erhvervsskolen Nordsjælland har følgende FKBer inden for dette område:

2649 Madfremstilling - institutionskøkkener

Forventet rammeforbrug (af den samlede ramme) i 2009: 3%

Forventet konkurrenceudsætning i procent heraf: 0%

VVS

I lokalområdet tilbydes kompetencegivende uddannelser med et fagligt

indhold inden for såvel varmeproducerende som varmefordelende anlæg,

el-teknik og A-certifikat. Kurserne foregår på Milnersvej 48 i Hillerød.

Erhvervsskolen Nordsjælland har følgende FKBer inden for dette område:

2691 Servicering af varme og sanitet

2694 Installation af varme, vand og afløb

Forventet rammeforbrug (af den samlede ramme) i 2009: 0%

Forventet konkurrenceudsætning i procent heraf: 0%

EL

Erhvervsskolen Nordsjælland har ingen FKBer på dette område, hvilket

betyder at udbudet af forløb inden for El-området sker i samarbejde

med Skolesamarbejdet Sjælland. Kurserne foregår på Milnersvej 48 i

Hillerød. Det er dog primært indenfor L-AUS der er efterspørgsel på efteruddannelser,

hvorfor den udbydes løbende.

Rengøring og serviceområdet

Erhvervsskolen Nordsjælland tilbyder Serviceassistentuddannelsen for

rengøringsassistenter og portører på regionens sygehuse.

Rengøringsuddannelserne finder sted på Peder Oxes Allé i Hillerød, og

Hospitalsserviceassistenter uddannes på Milnersvej 48 i Hillerød.

Side 14 af 15


Udbudspolitik for EVE m.v. for Erhvervsskolen Nordsjælland 2009

2688 Patientrelateret service på sygehusene

2679 Rengøringsservice

Forventet rammeforbrug (af den samlede ramme) i 2009: 2%

Forventet konkurrenceudsætning i procent heraf: 10%

Forventninger til aktivitetsniveau i 2009

Erhvervsskolen Nordsjælland fokuserer på at etablere brancheskoler. På

de områder hvor efterspørgslen er relativ lav, vil efteruddannelsen indgå

i et tæt samspil med ungdomsuddannelserne på Milnersvej 48 i Hillerød.

På denne måde forventer skolen at kunne fastholde et relevant udbud af

kurser og efteruddannelser indenfor: Levnedsmiddel, El, VVS samt Træ

og Byg.

Herudover forventer skolen, at en stigende ledighed vil medføre en øget

efterspørgsel på uddannelser til medarbejdere – enten indenfor deres

fratrædelsesperiode eller i forbindelse med uddannelse det første halve

år af deres ledighed, med henblik på at finde nye jobåbninger.

Endvidere forventer skolen, at Uddannelsesfondene vil have en effekt på

efteruddannelsesområdet, idet der for virksomheder, både over som

under 100 medarbejdere, vil blive et fokuseret indsatsområde i forhold

til medarbejderens forventning til opkvalificering – men også ledelsens

forventning til medarbejderens ønske om at erhverve nye kompetencer.

Mål:

• Tæt vejledningssamarbejde med øvrige uddannelsesaktører indenfor

efteruddannelsesområdet i Hovedstadsregionen, i samarbejdet

Kompetencenetværk Nord.

• Opsøgende indsats i forhold til virksomheder, der varsler opsigelser,

m.h.p., at forebygge ledighed og kvalificere medarbejderne

til kommende arbejdsopgaver eller brancheskift.

• Opsøgende i forhold til små og mellemstore virksomheder.

• Fokus på medarbejdere med behov for yderligere læse- og stavefærdigheder.

• Etablering af nye forretningsområder indenfor HRD i samarbejde

med eksterne aktører.

• Netværksetablering indenfor brancher og virksomheder, med

henblik på øget fokus på efteruddannelse.

Side 15 af 15

More magazines by this user
Similar magazines