Lokal undervisningsplan - Erhvervsskolen Nordsjælland

esh.dk

Lokal undervisningsplan - Erhvervsskolen Nordsjælland

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

1. Praktiske oplysninger ........................................................................................... 3

2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser ........................................ 3

a. Afdelingens overvejelser: ................................................................................................................. 3

a.1. Elevens status i skolens virke .................................................................................................. 5

a.1. Lærernes dynamiske pædagogiske virke ................................................................................ 5

a.1. Udvikling af lærerrollen ............................................................................................................ 5

a.1. Åbenhed .................................................................................................................................. 5

a.1. Læringsaktiviter ....................................................................................................................... 5

a.1. Læringsmiljøet ......................................................................................................................... 5

a.1. Dannelse .................................................................................................................................. 5

b. Støtte til eleverne: ............................................................................................................................ 6

b.1. Specialpædagogisk støtte ....................................................................................................... 6

b.1. Mentor: ..................................................................................................................................... 6

c. Valg af undervisningsformer ............................................................................................................ 6

d. Valg af undervisningsformer ............................................................................................................ 7

3. Skoleperioder ........................................................................................................ 7

a. Skoleperiode 1 ................................................................................................................................. 7

b. Skoleperiode 2 ................................................................................................................................. 7

c. Skoleperiode 3 ................................................................................................................................. 9

d. Skoleperiode 4 ............................................................................................................................... 10

e. Skoleperiode 5 ............................................................................................................................... 11

f. Afsluttende eksamen ...................................................................................................................... 12

4. Fagene .................................................................................................................. 13

1. Praktisk erhvervsrengøring ................................................................................................... 13

2. Personlig kommunikation og service ................................................................................... 14

3. Grundlæggende kundeservice og kundekommunikation ................................................ 15

4. Idræt ........................................................................................................................................ 16

5. Rengøringshygiejne ............................................................................................................... 17

6. Hygiejne i pool og bade ........................................................................................................ 18

7. Kommunikation og konflikthåndtering....................................................................................... 19

8. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse .......................................................................... 19

9. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse .................................................................. 20

10. Interkulturel kompetence i jobudøvelsen ........................................................................ 22

11. Anatomi og fysiologi ........................................................................................................... 22

12. Håndtering af tilskadekomne ............................................................................................ 23

13. Arbejdsmiljø ......................................................................................................................... 24

14. Eventudvikling ......................................................................................................................... 24

15. Eventplanlægning .................................................................................................................. 25

16. Eventgennemførelse .............................................................................................................. 26

17. Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere .............................................................. 27

18. Welness og spa .................................................................................................................... 28

19. Læring, kommunikation, samarbejde og etik ................................................................. 28

20. Instruktionsteknik ............................................................................................................... 30

5. Lokal bedømmelsesplan ..................................................................................... 31

Eksamen: De enkelte fag og den afsluttende eksamen ........................................................ 32

a. Evaluering – løbende vurdering ..................................................................................................... 32

b. Eksamen ........................................................................................................................................ 33

6. Elevens uddannelsesplan ................................................................................... 33

a. Elevplan ......................................................................................................................................... 33

b. Vurdering af kompetencer .............................................................................................................. 33

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 1


7. Ordensregler ........................................................................................................ 33

a. Fraværsregler ................................................................................................................................. 33

8. Beviser m.v. ......................................................................................................... 33

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 2


1. Praktiske oplysninger

Afdelingens navn:

Uddannelsen administreres på Erhvervsskolen Nordsjælland på afdelingen i Hillerød

på adressen:

Milnersvej 48, 3400 Hillerød

Denne lokale undervisningsplan er en forlængelse af EUD-afdelingens overordnede

lokale undervisningsplan for CPH WESTs vedkommende

(http://kursus.cphwest.dk/ShowDocument?id=13310) og for EA Nordsjællands

vedkommende (indsæt link her) udarbejdet efter bestemmelserne i Bekendtgørelse

om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen), BEK nr. 901 af 09/07/2010

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132859 ).

Planen revideres løbende i forhold til evalueringer og kvalitetsmålinger. Revisioner

drøftes med det lokale tværgående uddannelsesudvalg og indarbejdes i elevplan.

Uddannelsen er henført under den erhvervsfaglige fællesindgang

”Bygnings- og brugerservice” og er tilrettelagt som individuelt organiseret

erhvervsuddannelse.

Skoleperioderne er fordelt på skolerne således:

1. Skoleperiode 1-3 gennemføres på Erhvervsskolen Nordsjælland

2. Skoleperiode 4 gennemføres på CPH WEST.

3. Skoleperiode 5 gennemføres på Erhvervsskolen Nordsjælland med undtagelse af

et fag der gennemføres på CPH WEST.

2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser

a. Afdelingens overvejelser:

Der undervises på uddannelsen ud fra følgende værdier:

• Professionalisme

• Åbenhed

• Ansvarlighed

• Helhed

Helhed

Vi lægger vægt på, at uddannelserne tager udgangspunkt i tre ligeværdige

læringsområder:

- Erhvervsfaglige kompetencer

- Almenfaglige kompetencer

- Personlige kompetencer

Derfor inddrager undervisningen alle tre læringsområder, og eleverne vænnes til at

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 3


forholde sig til egen formåen indenfor alle tre områder.

Arbejdsformerne understøtter helhedstanken ved i sin form så ofte som muligt at

være projekt- og problemorienteret, så læringen centreres om de praktiske

sammenhænge, elevens uddannelse skal bruges i.

Ansvarlighed

Erhvervsskolen Nordsjælland lægger vi vægt på, at ingen overlades til sig selv.

Skolen tager ansvar for uddannelserne og den enkelte elev. Og den enkelte elev

tager ansvar for sig selv og sine omgivelser.

Den enkelte elevs ansvar for sig selv og sine omgivelser kommer ikke mindst til

udtryk ved, at eleverne involveres så meget som muligt i planlægningen,

tilrettelæggelsen, gennemførslen og evalueringen af undervisningen.

For at give eleverne det bedst mulige grundlag for at tage ansvaret for egen

uddannelse bedømmes eleverne løbende, og enhver elev har ansvaret for at udnytte

tilbagemeldingerne til en fremadrettet dialog med kontaktlæreren om sin personlige

uddannelsesplan.

Åbenhed

I undervisningen stiller vi os åbne for elevernes input - og vi lægger vægt på, at den

enkelte elev er åben og tolerant overfor såvel elever som undervisere.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Skolens undervisning

tager i videst muligt omfang hensyn til elevens erhvervsfaglige, almenfaglige og

personlige forudsætninger – uanset elevens baggrund i øvrigt.

Erhvervsskolen Nordsjællands uddannelser er baseret på, at forskellighed gør stærk,

og vi er åbne for, at enhver rummer de nødvendige ressourcer, der skal til for at få

en uddannelse.

Professionalisme

Erhvervsskolen Nordsjælland viser vi vores professionalisme ved at skabe de

rigtige rammer om uddannelserne. Vi sikrer derfor altid faste og klare rammer for

undervisningen kombineret med et trygt og inspirerende læringsmiljø, der

understøtter den gode læring.

En professionel elev lærer hos os at arbejde med forskellige læringsformer for

derigennem at fremme lysten til livslang læring.

Lærerne på Erhvervsskolen Nordsjælland vælger undervisnings- og arbejdsformer,

der sætter studieaktivitet i centrum, og understøtter udviklingen af elevens, den

studerende og kursistens tilegnelseskompetence.

Vi lægger vægt på sammenhængen med de professionelle brancher, vi samarbejder

med. Derfor omsættes så megen undervisning som muligt til praktisk læring, og

teoretisk undervisning relateres til praktiske situationer.

Moderne teknologi inddrages, som en naturlig del, i undervisningen. Dette gælder

både den professionelle lærer, der anvender moderne undervisningsværktøjer, og

den professionelle elev, der lærer at anvende fagets metoder, redskaber og

værktøjer.

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 4


Styrings- og arbejdsform

Skolen fastholder, at eleverne har medansvar for egen læring. Det vil sige “at eleven

hjælpes til selv at skabe sin viden – og der fra skabe erfaring via oplevelser ved

selvstændig løsning af opgaver og problemstillinger”. Dette sker ud fra det

synspunkt at al undervisning og læring handler om, at det er den der udfører

arbejdet, der lærer noget. Dette flytter undervisningen fra det deduktive til det

induktive og ændrer lærerrollen fra “tankpasseren” til blandingsformen mellem

“coacheren” og “enzymet” (mod- og medspiller).

Denne elevrolle er eleverne som regel ikke vant til fra tidligere

undervisningssammenhænge og den skal derfor tilegnes både holdningsmæssigt og

fagligt. Denne lærings- og arbejdsform stiller krav til en demokratisk skolekultur og

til læreren, der møder større krav til både forberedelse, faglig kunnen og viden,

samt forståelse for branchens og samfundets teknologiske udvikling og den stiller

krav til skolens fysiske rammer.

Principperne i undervisningen bygger derved på at skabe det åbne læringsmiljø,

hvor eleven skal kunne bygge videre på egen viden.

Planlægningen af undervisningen foretages ud fra ønsket om at

Eleven hjælpes til selv at skabe egen læring (induktiv)

Respektere den praksis der er gældende for branchens virksomheder og

medarbejdere (funktionel)

Integrere branchens daglige praksis, opgaver og udfordringer i undervisningen, så

undervisningen bliver så virkelig som mulig (helhedsorienteret)

Undervisningen organiseres i helheder, der er synlige for deltagerne og kan danne

grundlag for længerevarende strukturerede undervisningsforløb. Helheden i

undervisningen anskues ud fra en faglig relevans, en samfundsrelevans og en

personlig relevans. Udvikling af helhedsorienterede forløb kræver et tæt samarbejde

lærerne imellem. Dette sker i faglige teams, der dækker hele uddannelsen. Helheden

kan anskueliggøres i projektorienterede forløb, fagligt integrerede forløb og ved

mindre gruppearbejder.

a.1. Elevens status i skolens virke

Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD.

a.1. Lærernes dynamiske pædagogiske virke

Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD.

a.1. Udvikling af lærerrollen

Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD.

a.1. Åbenhed

Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD.

a.1. Læringsaktiviter

Beskrives i detaljer i elevplan.dk

a.1. Læringsmiljøet

Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD.

a.1. Dannelse

Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD.

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 5


. Støtte til eleverne:

Skolen tilbyder eleverne en række foranstaltninger, som skal hjælpe eleven gennem

uddannelsen.

b.1. Specialpædagogisk støtte

Elever der har særlige behov kan benytte sig af skolens normale tilbud.

b.1. Mentor:

Eleverne tildeles en mentor. Der gennemføres samtaler med den enkelte elev og

dennes mentor i forløbet. Under samtalerne tages bl.a. elevens opfyldelse af målene

i uddannelsesplanen op til revision, så eleven løbende har mulighed for at revidere

og individualisere sin indsats. Hvis eleven har særlige behov eller støder på

vanskeligheder kan mentoren henvise til skolens øvrige muligheder for støtte eller

evt. bistå med samtaler med virksomheden. Mentoren følger endvidere eleven på

det faglige og personlige plan (som led i helhedsvurderingen af eleven). Det er en

forudsætning for at en mentorordning fungerer, at den enkelte elev reelt accepterer

behovet for en mentor. Derfor forventes det, at aftaler med mentor overholdes.

c. Valg af undervisningsformer

Undervisningsformerne vælges i de enkelte fag, så de understøtter det pædagogiske

værdigrundlag. Herudover tilrettelægges undervisningen med størst muligt samspil

mellem fagene.

Uddannelsen er som tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig

arbejdsbelastning svarende til 37 timer om ugen. Grundstrukturen er 32 lektioner

pr. uge. Det medfører at der er tid til en del af den betydelige arbejdsindsats

eleverne må yde for at kunne opnå målene. Udover de skemalagte teoretiske og

praktiske undervisning er der lektier og opgaver/projekter, som eleverne

selvstændigt skal forberede sig på og arbejde med. Såfremt eleven ikke yder den

selvstændige arbejdsindsats og afleverer de stillede opgaver og projekter, vil eleven

normalt ikke kunne bestå et skoleforløb.

Udgangspunktet er altså, at der forventes en indsats fra eleverne svarende til en 37

timers arbejdsuge på både grund- og hovedforløb. For at leve op til dette gælder

følgende for alle aktiviteter:

1. Der skal være en plan for aktiviteten og et oplæg til indholdet.

2. Der skal være mulighed for at konsultere en lærer under processen.

3. Der skal være en opfølgning.

I de enkelte fag beskrives derfor pensum og opgaver, således at for hvert fag er

tydeligt:

Hvordan indgår elevernes selvstændige arbejde i uddannelsen, herunder hvilke

krav der er til aflevering af selvstændige opgaver og projekter.

Beskrivelse af skriftlige opgaver eller projekter, som kan dokumentere elevernes

selvstændige arbejde, samt et krav til aflevering og opfølgning på at eleverne

afleverer det krævede antal opgaver.

Beskrivelse af, hvordan elevernes daglige forberedelse af det teoretiske stof

inddrages i undervisningen. Dette er en del af den almindelige daglige praksis.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i, at elever har forberedt sig og lavet

deres hjemmearbejde. Dermed foretages der ikke en gennemgang af forberedt

stof, men i stedet drøftes emnet og afprøves i dialog med eleverne.

Beskrivelse af, hvordan evalueringen af elevernes selvstændige arbejde og

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 6


opgaver indgår i den samlede vurdering af eleven. Herunder er også en

beskrivelse af, hvilke kriterier der lægges til grund for, at en evt. manglende

arbejdsindsats medfører, at et skoleophold ikke ”bestås”.

d. Valg af undervisningsformer

Uddannelsen er opbygget med fem skoleperioder, som teoretisk understøtter de

opgaver eleven skal lære i den efterfølgende skoleperiode. Fordelingen af

undervisningsformer fremgår under beskrivelsen af de enkelte skoleperioder og fag.

3. Skoleperioder

Den enkelte skoleperiode er tilrettelagt, så den giver de grundlæggende teoretiske

forudsætninger for de opgaver, eleven skal arbejde med i den efterfølgende praktikperiode.

En række fag er fordelt over flere praktikperioder. Det er gjort for dels at give eleven et bredt

fundament hurtigst muligt i uddannelsen, og dels i senere skoleperioder at kunne udbygge

den teoretiske viden samt skabe kobling til praktikken efterhånden som taksonomien i

praktikmålene øges.

a. Skoleperiode 1

Denne skoleperiode afholdes på Erhvervsskolen Nordsjælland

Introduktion til rengøring og personlig service.

Skoleperioden skal klargøre eleven til opgaverne i praktikperiode 1.

I perioden gennemføres følgende fag:

3711 Praktisk erhvervsrengøring (0,6 uge)

33098 Personlig kommunikation og service. (0,8 uge)

Idræt E (0,4 uge)

23040 Læring, kommunikation og samarbejde (0,2 uge)

Særlige bemærkninger om fagenes tilrettelæggelse: Idræt tilrettelægges således at eleverne

kan komme til at svømme i en lokal svømmehal.

Rækkefølge af fagene:

Uge 1:

1. LKS

2. Personlig kommunikation og service

3. Personlig kommunikation og service

4. Idræt

5. Erhvervsrengøring

Uge 2:

1. Erhvervsrengøring

2. Erhvervsrengøring

3. Personlig kommunikation og service

4. Idræt

5. Personlig kommunikation og service

- fag der undervises som praktisk baseret undervisning, Idræt og erhvervsrengøring

- mulighed for selvstudietid på skolen fra 1415 til 1600

b. Skoleperiode 2

Denne skoleperiode afholdes på Erhvervsskolen Nordsjælland

Personlig kundebetjening, førstehjælp samt hygiejne, miljø og teknik.

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 7


Skoleperioden skal klargøre eleven til opgaverne i praktikperiode 2 og følge op på det lærte

fra skole- og praktikperiode 1.

I perioden gennemføres følgende fag:

3711 Praktisk erhvervsrengøring (1,0 uge)

33098 Personlig kommunikation og service (0,2 uge)

33074 Grundlæggende kundeservice og kundekommunikation (1,0 uge)

Idræt (1,2 uge)

3732 Rengøringshygiejne (1,0 uge)

40075 Hygiejne i pool og bade (0,6 uge)

44853 Kommunikation og konflikthåndtering (0,6 uge)

43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (0,6 uge)

04167 Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse (1,0 uge)

40003 Salgsteknik for salg og service medarbejder (0,4 uge)

Særlige bemærkninger om fagenes tilrettelæggelse: Konflikthåndtering øves i de omgivelser

hvor eleven skal virke fremover. Idræt tilrettelægges således at eleverne kan komme til at

svømme i en lokal svømmehal.

Rækkefølge af fagene:

Uge 8:

1. Praktisk erhvervsrengøring

2. Praktisk erhvervsrengøring

3. Praktisk erhvervsrengøring

4. Idræt

5. Praktisk erhvervsrengøring

Uge 9:

1. Praktisk erhvervsrengøring

2. Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

3. Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

4. Idræt

5. Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

Uge 10:

1. Hygiejne i pool og bade

2. Hygiejne i pool og bade

3. Hygiejne i pool og bade

4. Idræt

5. Personlig kommunikation og service

Uge 11:

1. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse

2. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse

3. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse

4. Idræt

5. Rengøringshygiejne

Uge 12:

1. Rengøringshygiejne

2. Rengøringshygiejne

3. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse

4. Idræt

5. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 8


Uge 13:

1. Rengøringshygiejne

2. Rengøringshygiejne

3. Kommunikation og konflikthåndtering

4. Idræt

5. Kommunikation og konflikthåndtering

Uge 14:

1. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation

2. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation

3. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation

4. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation

5. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation

Uge 15:

1. Kommunikation og konflikthåndtering

2. Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

3. Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

- fag der undervises som praktisk baseret undervisning er idræt

- mulighed for selvstudietid på skolen 1415-1600

c. Skoleperiode 3

Denne skoleperiode afholdes på Erhvervsskolen Nordsjælland

Kultur, planlægning og anatomi

Skoleperioden skal klargøre eleven til opgaverne i praktikperiode 3 og bygge videre på det

lærte fra skole- og praktikperiode 2. Skoleperioden skal færdiggøre elevens teoretiske

forudsætninger for at kunne bidrage i alle funktionerne.

I perioden gennemføres følgende fag:

3712 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse (1,0 uge)

2793 Anatomi og fysiologi (1,0 uge)

23000 Arbejdsmiljø (1,0 uge)

4390 Eventudvikling (2,0 uge)

23040 Læring, kommunikation og samarbejde (1,0 uge)

Rækkefølge af fagene:

Uge 43

1. Læring, kommunikation og samarbejde

2. Læring, kommunikation og samarbejde

3. Eventudvikling

4. Eventudvikling

5. Eventudvikling

Uge 44:

1. Arbejdsmiljø

2. Arbejdsmiljø

3. Anatomi og fysiologi

4. Anatomi og fysiologi

5. Arbejdsmiljø

Uge 45:

1. Anatomi og fysiologi

2. Anatomi og fysiologi

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 9


3. Arbejdsmiljø

4. Arbejdsmiljø

5. Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner

Uge 46:

1. Anatomi og fysiologi

2. Eventudvikling

3. Eventudvikling

4. Eventudvikling

5. Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner

Uge 47

1. Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner

2. Eventudvikling

3. Eventudvikling

4. Eventudvikling

5. Eventudvikling

Uge 48:

1. Læring, kommunikation og samarbejde

2. Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner

3. Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner

4. Læring, kommunikation og samarbejde

5. Læring, kommunikation og samarbejde

- mulighed for selvstudietid på skolen 1415-1600

- I denne skoleperiode udleveres en opgave i event og en i wellness og spa som

forventes løst til næste skoleperiode

d. Skoleperiode 4

Denne skoleperiode afholdes på CPH WEST

Events

Skoleperioden skal klargøre eleven til opgaverne i praktikperiode 4

I perioden gennemføres følgende fag:

2793 Anatomi og fysiologi (0,6 uge)

4390 Eventudvikling (1,0 uge)

4391 Eventplanlægning (1,4 uge)

4393 Eventgennemførelse (1,6 uge)

2799 Instruktionsteknik (0,4 uge)

Rækkefølge af fagene:

Uge 19:

1. Anatomi og fysiologi

2. Anatomi og fysiologi

3. Anatomi og fysiologi

4. Instruktionsteknik

5. Instruktionsteknik

Uge 20:

1. Wellness og spa

2. Wellness og spa

1. Wellness og spa

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 10


2. Eventudvikling

3. Eventudvikling

Uge 21:

1. Eventplanlægning

2. Eventplanlægning

3. Eventplanlægning

4. Eventplanlægning

5. Eventplanlægning

Uge 22:

1. Eventplanlægning

2. Eventplanlægning

3. Eventgennemførelse

4. Eventgennemførelse

5. Eventgennemførelse

Uge 23:

1. Eventgennemførelse

2. Eventgennemførelse

3. Eventudvikling

4. Eventudvikling

5. Eventudvikling

- mulighed for selvstudietid på skolen 1415-1600

- Opgave færdiggøres og afleveres med et event

e. Skoleperiode 5

Denne skoleperiode afholdes på Erhvervsskolen Nordsjælland, idet Wellness og Spa dog

gennemføres på CPH WEST.

Forberedelse til eksamen

Skoleperioden skal færdiggøre elevens teoretiske forudsætninger for at kunne bidrage i alle

funktionerne. Skoleperioden skal klargøre eleven til praktikperiode 5, samt eksamen.

I perioden gennemføres følgende fag:

3711 Praktisk erhvervsrengøring (0,4 uge)

Idræt D (0,4 uge)

5261-2 Håndtering af tilskadekomne (0,6 uge)

293 Wellness og spa (0,6 uge)

23040 Læring, kommunikation og samarbejde (1,8 uge *)

Forberedelse til afsluttende eksamen (svendeprøve) (0,0 * uge)

2799 Instruktionsteknik (0,2 uge)

Særlige bemærkninger om fagenes tilrettelæggelse: Idræt tilrettelægges således at eleverne

kan komme til at svømme i en lokal svømmehal.

Rækkefølge af fagene:

Uge 34:

1. Læring, kommunikation og samarbejde

2. Læring, kommunikation og samarbejde

3. Instruktionsteknik

4. Idræt

5. Læring, kommunikation og samarbejde

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 11


Uge 35

1. Praktisk erhvervsrengøring

2. Praktisk erhvervsrengøring

3. Læring, kommunikation og samarbejde

4. Idræt

5. Læring, kommunikation og samarbejde

Uge 36:

1. Eventgennemførelse

2. Eventgennemførelse

3. Eventgennemførelse

4. Læring, kommunikation og samarbejde

5. Læring, kommunikation og samarbejde

Uge 37:

1. Håndtering af tilskadekomne

2. Håndtering af tilskadekomne

3. Håndtering af tilskadekomne

4. Læring, kommunikation og samarbejde

5. Læring, kommunikation og samarbejde

- mulighed for selvstudietid på skolen 1415-1600

- I event følges op på den store eventopgave

f. Afsluttende eksamen

Den afsluttende eksamen gennemføres over en dag, som en praktisk prøve i udvalgte

arbejdsområder. Den afsluttende eksamen lægges inden for de sidste 2 uger af

uddannelsen.

Eksamen er en praktisk prøve der vælges ved lodtrækning:

1. Vedligeholdende rengøring i omklædning

2. Genoprettende rengøring i baderummene

3. Vedligeholdende rengøring i hallen

4. Genoprettende rengøring i hallen

5. Vandprøve

6. Redning

7. Førstehjælp indbygget i case

8. Sikkerhedsprocedurer i hal

9. Opsyn ved bassin

10. Fremlæggelse af event

11. Instruktion i f.eks. vandgymnastik

Censor skal være en repræsentant fra svømmebadene.

Eksamen afholdes torsdag i uge 49 og der er evaluering og reception fredag i samme uge.

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 12


4. Fagene

1. Praktisk erhvervsrengøring

Faget ses i sammenhæng med 3732 Rengøringshygiejne, 40075 Hygiejne i pool og bade,

3712-2 arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse samt 23000 Arbejdsmiljø.

Fagets varighed er 2,0 uge.

Tiden fordeles jf. nedenstående:

Faget opdeles i skolebaserede moduler i skoleperiode 1 med 0,6 uge, skoleperiode 2 på 1,0

uge og skoleperiode 5 på 0,4 uge.

Varighed 2,0 uge

Mål Undervisningens mål er, at

1 Eleven kan genkende og behandle overflader på gulve, vægge, inventar

(herunder edb-udstyr) og sanitet.

2 Eleven kan anvende midler korrekt og kan forstå

leverandørbrugsanvisningens oplysninger i forhold til serviceassistentens

arbejdsopgaver, såsom

anvendelse, pH-værdi, indhold, sikkerhed, dosering m.v.

3 Eleven kan anvende samt til- og afrigge redskaber, rengøringsvogne og

maskiner på en hensigtsmæssig, sikkerhedsmæssig og ergonomisk

korrekt måde.

4 Eleven kan på baggrund af viden om mikrofiberes egenskaber og

funktion anvende mikrofiberklude og -redskaber ergonomisk og metodisk

korrekt, så mikrofiberteknologien anvendes efter hensigten.

5 Eleven kan udføre rengøringsarbejde ved brug af hensigtsmæssige

arbejdsstillinger, så unødige belastningslidelser undgås.

6 Eleven kan anvende korrekt løfte- og bæreteknik og kender til

betydningen af jobrotation for at begrænse ensidigt gentaget arbejde

(EGA).

Indhold. Der

lægges vægt på

8 Eleven kan varetage affaldssortering

Eleven skal kunne opfylde målpind 1, men skal kun have kendskab til

aftørring af EDB udstyr. Derudover skal faget vinkles så det passer til

de flader der er i svømmehaller

Faget deles op over de første to skoleperioder, hvor vægten i første

skoleperiode ligges på kendskab til flader i svømmehal og praktisk

anvendelse af redskaber.

Der skal også gennemgås leverandørbrugsanvisninger,

sikkerhedsdatablad og arbejdspladsbrugsanvisning.

Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Faget støtter praktikmålene nr.: x29 - x41, x43.

Pensum:

Bøger; Arbejdsteknik, ISBN 978-87-7881-787-7

Ergonomi, ISBN 978-87-7881-721-1

Rengøring for serviceassistenter, ISBN 978-87-7881-792-1

Evt. rengøring og samfundet, ISBN 978-87-7881-793-8

Opgaver; I slutningen af hver skoleperiode skal eleverne fremstille en folder/huskekort, i

lommeformat, over de vigtigste ”værd at huske” ting. Folder/huskekort er individuelle og derfor ikke

nødvendigvis ens.

Projekter; Eleverne skal i grupper tegne en svømmehal med alle tilhørende rum og faciliteter.

Hver gang vi har arbejdet med et emne f. eks overflader, rengøringsmidler osv. skal gruppen i

fællesskab træffe beslutninger i forhold til emnet. Der bygges videre på projektet i flg. moduler;

Rengøringshygiejne, arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse samt arbejdsmiljø.

Særlige faciliteter og undervisningsmaterialer;

CD rom Ergonomiværkstedet.

Evt. besøg på et rensnings anlæg

Besøge en virksomhed der har og anvender en stor maskinpark.

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 13


2. Personlig kommunikation og service

Faget ses i sammenhæng med 33074 grundlæggende kundeservice og

kundekommunikation, 45265 konflikthåndtering samt 40003 Kvalitet og kundeservice i et

kundekontaktcenter.

Fagets varighed er 1,0 uge.

Tiden fordeles jf. nedenstående:

Faget opdeles i skolebaserede moduler på 0,8 uge i skoleperiode 1 og 0,2 uge i skoleperiode

2.

Varighed 1,0 uge

Mål Undervisningens mål er, at

1 Eleven kan anvende spørgeteknik og forstå, hvordan forskellige typer

spørgeteknik kan styre samtalen.

4 Eleven kan gennem aktiv lytning og kendskab til kropssprog bidrage til

effektiv opgave- og problemløsning.

5 Eleven kan anvende kommunikationsmetoder til løsning af konflikter.

6 Eleven kan anvende og vurdere sprogbrugen i den aktuelle situation og

kontekst.

7 Eleven kan gennem kendskab til/anvendelse af analyseværktøjer indenfor

kommunikation og øge forståelsen for menneskers reaktionsmønstre.

8 Eleven kan anvende og udvikle den kulturelle dimension i

kommunikationen i virksomhedskulturen og fremmede landes

kulturbaggrund.

9 Eleven kan udvikle egen evne til at lære (bl. fremmedsprog og ny

teknologi).Herunder informere og holde sig informeret - både i en face to face

Indhold. Der

lægges vægt på

kommunikation og ved hjælp af e-mails og evt. virksomhedens intranet.

I dette fag skal der fokuseres på elevens hverdagssituation, hvor der skal

håndteres mennesker der er delvist eller helt blottede.

Faget deles op over de to første skoleperioder med 0,8 i første periode og 0,2

i anden periode.

Faget skal endvidere fokusere på hvordan god kommunikation fremmer god

service, og giver god kundekontakt (sammenhæng med målpind 1, 4 og 5)

Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Faget støtter praktikmålene nr.: x10 - x12, x14, x15.

Pensum: Charlotte P. Vest: ”Psykologi, kommunikation og service”

(evt. andet relevant materiale følger)

Opgaver: Emner fra dette modul vil være gennemgående i hele skoleforløbet. Der vil således

allerede indgå emner herfra i opgaven eleverne arbejder med fra 1. til 2. skoleperiode. I denne

opgave vil der blive skabt overgang til ”Interkulturel kompetence i jobudøvelsen” i 2. skoleperiode

Projekter: Emner fra dette modul inddrages i projekt i faget ”Læring, kommunikation og samarbejde” i

5. skoleperiode.

Særlige lærerkvalifikationer: Underviser har en stærk teoretisk baggrund i arbejdet med

kommunikation og service. Erhvervserfaring med servicefunktioner vil være en fordel.

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 14


3. Grundlæggende kundeservice og kundekommunikation

Faget ses i sammenhæng med 33098-2 personlig kommunikation og service, 45265

konflikthåndtering samt 40003 Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter.

Fagets varighed er 1,0 uge.

Tiden fordeles jf. nedenstående:

Faget afholdes i et skolebaseret modul på 1,0 uge i skoleperiode 2.

Varighed 1,0 uge

Mål Undervisningens mål er, at eleven kan

1 anvende spørgeteknikker, behovsafdækning og problemløsning.

3 gennemføre samtaler med forskellige kundetyper.

Indhold. Der

lægges vægt på

5 håndtere indvendiger, reklamationer og klager.

Da kundegrundlaget i langt de fleste svømmehaller er fra alle aldre, skal

eleven kunne differentiere tiltaleformen, jf. målpind 3.

Faget skal gennemgåes i anden skoleperiode, hvor der skal inddrages deres

egne erfaringer med teknikker og tiltaleformer.

Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Faget støtter praktikmålene nr.: x14, x18, x19.

Pensum

Spørgeteknik

Behovs-teori og analyse

Behovsopfyldning

Teori om- og genkendelse af kundetyper

Indvendingsbehandling i forhold til badende gæster

Behandling af reklamationer og klager

Transaktionsanalyse herunder tiltaleformer

Opgaver

Teoretisk gennemgang og opgaver

Casebaserede problemstillinger, som understøtter praktikmålene, fra elevernes egne erfaringer

Evt. rollespil i forhold til teknikker og elevens erfaringer

Vurdering

50% af vurderingen skal være på elevens deltagelse og praktiske evner i undervisningen.

50% af vurderingen skal være i forhold til en afsluttende teoretisk evaluering, som kan være

skriftlig og/eller mundtlig.

Særlige faciliteter, undervisningsmaterialer

Teoretiske materialer om emnerne, som kan være i artikel og/eller bogform

Mulighed for videooptagelse og afspilning

Logbog fra elevernes praktikperiode om problemstillinger/erfaringer i forhold til praktikmålene.

Særlige lærerkvalifikationer

Kompetencer indenfor den nævnte teori og praktik

Fag som der lægges op til eller videreføres fra

Fag: Underviser: Skoleperioder/uge:

33098 Personlig kommunikation og service (0,2 uge) SUSC/EAN 1/1-2 + 2/10

44853 Kommunikation og konflikthåndtering (0,6 uge) SUSC/EAN 2/13

40003 Salgsteknik for salg og service medarbejder (0,4 uge) SUSC/EAN 2/15

23040 Læring, kommunikation, samarbejde og etik (2,0) SUSC/EAN 1/1 + 3/43-48 + 5/34-37

43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (0,6) SUSC/EAN 2/9

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 15


4. Idræt

Faget ses i sammenhæng med 2793-2 anatomi og fysiologi samt 2799 instruktionsteknik.

Fagets varighed er 1,0 uge for begge niveauer hver især.

Tiden fordeles jf. nedenstående:

Niveau E opdeles i skolebaserede moduler på 0,2 uge i skoleperiode 1 og 0,8 uge i

skoleperiode 2.

Niveau D opdeles i skolebaserede moduler på 0,6 uge i skoleperiode 2 og 0,4 uge i

skoleperiode 5.

Varighed Niveau E: 1,0 uge

Niveau D: 1,0 uge

Mål Formålet med faget er, at eleverne bliver motiveret for at være i god fysisk

form samt opnår teoretisk og praktisk helhedsforståelse for dette til gavn for

eleven til hverdag og i jobbet.

Indhold. Der

lægges vægt på

Undervisningens mål

Niveau E

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) dokumentere kendskab til samspillet mellem individet og jobbet, herunder

følgerne af ensformigt arbejde og mangel på fysisk aktivitet

2) udfolde sig kreativt gennem idræt, både alene og i samarbejde med andre

3) dokumentere kendskab til, hvordan man selv kan medvirke til at forebygge

fysiske skader, herunder vælge hensigtsmæssige arbejdsteknikker

4) arbejde bevidst og målrettet på at styrke sin egen fysiske form.

Niveau D

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) gøre rede for forudsætningerne for og vurdere betydningen af at være i

god fysisk form

2) gøre rede for samspillet mellem individet og jobbet, herunder vurdere

følgerne af ensformigt arbejde og mangel på fysisk aktivitet

3) selvstændigt udfolde sig kreativt gennem idræt, både alene og i

samarbejde med andre

4) gøre rede for, hvordan man selv kan medvirke til at forebygge fysiske

skader samt vise hensigtsmæssige arbejdsteknikker

5) gøre rede for, hvordan idrætslige udfoldelser skal ske med respekt for

mennesker, natur og miljø

6) handle selvstændigt og med sikkerhed på baggrund af viden om

vigtigheden af at være i god fysisk form.

Formålet med idræt på denne uddannelse er at give eleven de bedste

forudsætninger for at kunne gøre fyldest som livredder i en svømmehal,

hvorfor idræt som fag primært skal beskæftige sig med svømning. Niveau E

målpind 4 skal sigte mod det at komme i god svømme form.

I skoleperiode 1 lægges der vægt på at kunne bestå den svømmetekniske del

af erhvervslivredderprøven.

I skoleperiode to lægges der vægt at sammenholde faget med

instruktionsteknik, således at elverne kan foretage grundlæggende instruktion

i svømmeteknikker.

I skoleperiode 5, fanges der op på alt det lærte i tidligere perioder.

Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Faget støtter praktikmålene nr.: x02, x03, x13.

Særlige bemærkninger om faget

Hele faget skal vinkles så der bliver lagt vægt på hvad eleverne gør godt (appreciative

inquiry (AI))

Pensum Undervisningen vil tage udgangspunkt i hæftet; Aldersrelateret træning i svømning

fra Team Danmark og Dansk svømmeunion.

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 16


Opgaver

Eleverne får til opgave at lave opvarmning og træningsprogrammer undervejs i faget.

Vurdering af elevens kompetencer herunder evt. prøver i faget

Eleverne bliver vurderet på deres samlede fremskridt samt deres generelle form. Denne vil

blive testet løbende under uddannelsen.

Særlige faciliteter mestendels af undervisningen vil finde sted i Frederiksborg hallen, hvor

eleverne vil arbejde på deres svømmefærdigheder.

Særlige lærerkvalifikationer Læreren i faget skal som minimum tidligere have gennemført

basinprøve og fået en form for træneruddannelse.

5. Rengøringshygiejne

Faget ses i sammenhæng med 3711-3 praktisk erhvervsrengøring, 40075 Hygiejne i pool og

bade, 3712-2 arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse samt 23000 Arbejdsmiljø.

Tiden fordeles jf. nedenstående:

Fagets varighed er 1,0 uge. Faget afholdes i skoleperiode 2 med 1 uge.

Varighed 1,0 uge

Mål 1 Eleven kan udføre rengørings- og serviceopgaver på en hygiejnisk korrekt

måde, så antallet af mikroorganismer i miljøet nedbringes og spredning af

mikroorganismer forhindres.

2 Eleven kan planlægge og udføre rengøring efter skimmelsvampeangreb.

3 Eleven kan forstå vigtigheden af at udvise en god personlig hygiejne og

Indhold. Der

lægges vægt på

overholde gældende hygiejnekrav under rengøringsarbejdet.

I dette fag skal der lægges særlig vægt på de generelle mikrobiologiske

processer samt forskellene på vedligeholdende og genoprettende rengøring.

Der skal gennemgåes det at tilpasse rengøringsfrekvensen og -midler efter

områdets belastning.

Den vigtigste målpind er målpind 3.

Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Faget støtter praktikmålene nr.: x28, x35 - x38, x44.

Pensum;

Bøger; Hygiejne, ISBN 978-87-7881-792-1

Opgaver; Fremstille en folder om personlig hygiejne.

Arbejde med cases fra virkelighedens verden under overskriften” Så galt kan det gå”

Projekter; Gruppe projektet fortsættes med udarbejdelse af hygiejneregler for div. rum/faciliteter i

gruppens svømmehal.

Særlige faciliteter og undervisningsmaterialer;

Besøge Medicinskmuseum i København

Kvalitetsmåling af rengøring via måleinstrument.

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 17


6. Hygiejne i pool og bade

Faget ses i sammenhæng med 3711-3 praktisk erhvervsrengøring, 3732 Rengøringshygiejne,

3712-2 arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse samt 23000 Arbejdsmiljø.

Tiden fordeles jf. nedenstående:

Fagets varighed er 0,6 uge. Faget afholdes i skoleperiode 2 med 0,6 uge.

Varighed 0,6 uge

Mål Undervisningens mål er, at eleven kan

1) Anvende dampbade/sauna, finsk sauna, hamam og

kolde/varme bade på den rigtige måde.

2) Med baggrund i viden om rengøringsmidler og pH,

rengøre pool-områder og karbad forsvarligt, så det sikres

at hygiejnen er i top.

3) Med baggrund i viden om sygdomme og smitterisiko

medvirke til at forebygge fx legionella o. lign.

Indhold. Der

lægges vægt på

4) Tage vandprøver og indrapportere disse.

Målpind 1 skal forståes således, at det drejer sig om den korrekte

tekniske opstart og brug af anlæggene, samt hygiejnen i forbindelse

hermed.

Bundsugning skal gennemgåes.

Faget skal være specifikt oplysende i forhold til hygiejne og

svømmehaller.

Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Faget støtter praktikmålene nr.: x33-x34, x38 - x41, x44, x46.

Pensum:

Gældende bekendtgørelse vedr. svømmebadsanlæg

Materiale udleveres mht

personlig hygiejne

mikroorganismer

mikroorganismers vækst

smitteveje, forebyggelse af smitte

rengøring og desinfektion

Vandkvalitet:

mikrobiologisk

fysisk-kemisk

Anlæg

Øvelser:

Vandprøvetagning, bestemmelse af vandkvalitet ( frit klor/bundet klor )

pH-måling

Vækst af mikroorganismer

Desinfektionsmidlers virkning

Undersøgelse af kontaktsmitte

Effekt af håndvask

Evaluering af kursister:

sker på baggrund af aktivitet; fremmøde og aktiv deltagelse

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 18


7. Kommunikation og konflikthåndtering

Faget ses i sammenhæng med 33098-2 personlig kommunikation og service, 33074

grundlæggende kundeservice og kundekommunikation samt 40003 Kvalitet og kundeservice

i et kundekontaktcenter.

Fagets varighed er 0,6 uge.

Tiden fordeles jf. nedenstående:

Faget afholdes i et skolebaseret modul på 0,6 uge i skoleperiode 2.

Varighed 0,6 uge

Mål Undervisningens mål er, at eleven kan

- skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem

konfliktfremmende og -dæmpende adfærd og kan anvende dette

gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med

serviceydelser.

- anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med

baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og

forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til

kolleger, ledelse samt brugere.

- udvise forståelse for krisereaktioner.

- anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og

arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere

aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og

mindre konfrontativ måde.

Indhold. Der

lægges vægt på

Der skal lægges vægt på at lære eleven at håndtere konflikter i

situationer hvor mennesker er helt eller delvis blottede, og hvad det

medfører af reaktioner hos andre mennesker

Faget skal indeholde noget om hvordan man afbalancerer magtforhold

som følge af uniformering

Der skal gennemgåes let krisehåndtering

Der skal gives anledning til refleksion over spørgsmålet om de

konflikter der kan opstå når forældre lader børnene selv gå i

svømmehallen.

Bedømmelse Bestået / ikke bestået

Faget støtter praktikmålene nr.: x10- x12, x14, x19.

Pensum: ”Konflikt og kontakt” Else Hammerich og Kirsten Frydensberg

Projekter: Emner vil indgå i projektet i 5. skoleperiode.

Særlige lærerkvalifikationer: Forudgående indsigt i krisereaktioner samt konflikthåndtering.

8. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse

Faget ses i sammenhæng med 3711-3 praktisk erhvervsrengøring, 3732 Rengøringshygiejne,

400075 Hygiejne i pool og bade samt 23000 Arbejdsmiljø og 2799 Instruktionsteknik.

Tiden fordeles jf. nedenstående:

Fagets varighed er 1 uge. Faget afholdes i skoleperiode 3 med 1 uge.

Varighed 1,0 uge

Mål Undervisningens mål er, at eleven

kan foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold

til kundens ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid.

kender principperne for opmåling i forhold til arbejdsplaner.

kan udføre synligt rengørings- og servicearbejde under hensyntagen til

krav om samarbejde, fleksibilitet og ansvarsbevidsthed og med

forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden.

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 19


Indhold. Der

lægges vægt på

Kundens ønsker skal i denne uddannelse forståes som virksomhedens

egne behov

I denne undervisning skal der lægges vægt på hvordan god

planlægning kan være med til at fremme fleksibilitet hos den enkelte

medarbejder

Den måde faget kobles med Læring, kommunikation og samarbejde på,

er ved at give den enkelte forståelse for løsningen af

overvågningsopgaver ved bassin, rundering m.v. hvordan det løses

bedst ved samarbejde.

Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Faget støtter praktikmålene nr.: x41.

Pensum;

Bøger; Rengøring for serviceassistenter, ISBN 978-87-7881-792-1

Opgaver; Der arbejdes med cases omkring synlig rengøring, samarbejde, fleksibilitet og personlig

fremtræden.

Projekter; Gruppeprojektet fortsættes, idet der nu skal udarbejdes en arbejdsplan i forhold til

kvalitetsniveau. Der arbejdes med den personlige arbejdstilrettelægning i forhold til bemandingen.

Særlige faciliteter og undervisningsmaterialer;

CD rom – Renkøbning, Planlægningsafdelingen.

Opmålingsudstyr

Videokamera samt fremviser.

9. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse

Faget ses i sammenhæng med 2793-2 anatomi og fysiologi

Fagets varighed er 1 uge.

Tiden fordeles jf. nedenstående:

Faget afholdes i et skolebaseret modul på 1,0 i skoleperiode 2.

Varighed 1,0 uge

Mål Undervisningens mål er, at eleven

- er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter,efter

at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil

redningsmandskabet eller en læge kan tage over

- opnår bevis for grundkursus i førstehjælp.

Elementær brandbekæmpelse

Formålet med faget er, at eleverne

- ved, hvordan de bør forholde sig i tilfælde af brand og ved simple

hjælpemidler og metoder kan slukke en mindre brand samt hindre

brandudbredelse

- opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse.

Undervisningens mål

a. Førstehjælp (DFR’s retningslinier)

Undervisningens mål er, at eleven kan anvende

- førstehjælpens 4 hovedpunkter

- trinvis førstehjælp til en bevidstløs

- førstehjælpen til en sprøjtende blødning

- førstehjælpen til chok

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 20


Indhold. Der

lægges vægt på

har forståelse af

- håndgreb til nødflytning

- årsager til standset eller nedsat vejrtrækning

- årsager til chok

- psykisk førstehjælp

har kendskab til

- luftvejenes anatomi

- blodkredsløbets opbygning

- placeringen af de livsvigtige organer i bryst- og bughulen

- ulykker, der kan medføre bevidstløshed og eller chok

er orienteret om

- pludselig sygdom som årsag til bevidstløshed

- pludselig sygdom som årsag til chok.

b. Elementær brandbekæmpelse (BSF’s retningslinier)

Undervisningens mål er, at eleven kan

- brandteori

- grundlæggende slukningsteori

- slukke en mindre brand

- alarmeringsprocedure

har forståelse for

- aktiv brandsikringsprincipper

- passiv brandsikringsprincipper

har kendskab til særlig brand- og eksplosionsrisici, herunder

- brandfarlige væsker

- elbrande

- køkkenfag (brand i fedt og aftrækskanaler).

De cases der laves i dette fag skal have fokus på de største

ulykkesområder i svømmehaller, disse er:

o Faldulykker

o Sauna ulykker besvimelse og brandsår

o Drukne ulykker

Bedømmelse Bestået/kke bestået.

Faget støtter praktikmålene nr.: x01 - x02, x05.

Særlige bemærkninger om faget

Pensum Hjerte-lungeredning og Livreddende førstehjælp, Førstehjælp ved sygom og

tilskadekomst

Opgaver Praktiske opgaver i hjertelungeredning, diverse forbindinger og lejringer

Vurdering af elevens kompetencer Løbende

Undervisningsmaterialer Tæpper, genoplivningsdukker og forbindstoffer

Særlige lærerkvalifikationer Godkendt instruktør i Dansk Førstehjælpsråds regi

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 21


10. Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

Faget ses i sammenhæng med 44853 Kommunikation og konflikthåndtering

Fagets varighed er 0,6 uge.

Tiden fordeles jf. nedenstående:

Faget afholdes i et skolebaseret modul på 0,6 uge i skoleperiode 2.

Varighed 0,6 uge

Mål Eleven skal kunne:

- igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer

professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i sin

jobudøvelse.

- være opmærksom på kulturel betinget forskellighed i adfærd og

servicebehov og kan på baggrund heraf differentiere sin myndigheds-

og serviceudøvelse.

- Udføre interkulturel forståelse byggende på professionel respekt for

forskellighed.

- Skelne mellem acceptable og ikke acceptable adfærdsformer i

Indhold. Der

lægges vægt på

jobudøvelsen i forhold til kulturel forskellighed.

Der skal i dette fag belyses hvordan forskellige kulturer håndterer

nøgenhed, og hvad man kan gøre som medarbejder der skal håndtere de

forskellige kulturer.

Burkini problemstillinger og lokale regler fra forskellige svømmebade skal

også diskuteres.

Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Faget støtter praktikmålene nr.: x11, x12, x14 og x27.

Pensum: ”Konflikt og kontakt” Else Hammerich og Kirsten Frydensberg

Kapitlet om interkulturelle konflikter.

Projekter: Emner fra dette modul inddrages i projekt i faget ”Læring, kommunikation og samarbejde”

i 5. skoleperiode.

Særlige lærerkvalifikationer: Interkulturel indsigt.

11. Anatomi og fysiologi

Faget ses i sammenhæng med grundfaget idræt niveau E og D, instruktionsteknik, 04167

grundlæggende førstehjælp samt 10152 udvidet førstehjælp.

Tiden fordeles jf. nedenstående:

Fagets varighed er 1,6 uge. Faget opdeles i skolebaserede moduler på 1,0 uge i skoleperiode

3 og 0,6 uge i skoleperiode 4.

Varighed 1,6 uge

Mål Undervisningens mål er, at

1 Eleven kan redegøre for knogler, led og muskler.

2 Eleven kan redegøre blodkredsløb og nervesystem.

3 Eleven kan redegøre for stofskifte og fordøjelsessystem.

5 Eleven har kendskab til nervesystem

6 Eleven kan redegøre for åndedrætssystemet.

Indhold. Der

lægges vægt på

Der skal lægges særlig vægt på hvordan kroppen fungerer under

svømning

Under stofskifte og fordøjelsessystem skal der lægges vægt på hvilke

tilstande man kan tillade sig at svømme under, fx sulten og mæt

Alderens betydning for kroppens formåen

Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Faget støtter praktikmålene nr.: x13.

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 22


Evt. særlige bemærkninger om faget

- Pensum

- Opgaver

- Projekter

- Vurdering af elevens kompetencer herunder evt. prøver i faget

- Særlige faciliteter, undervisningsmaterialer, ?

- Særlige lærerkvalifikationer

12. Håndtering af tilskadekomne

Faget ses i sammenhæng med 10152 udvidet førstehjælp.

Fagets varighed er 0,6 uge.

Tiden fordeles jf. nedenstående:

Faget afholdes i et skolebaseret modul på 0,6 uge i skoleperiode 5.

Varighed 0,6 uge

Mål Formålet med uddannelsen er at øge deltagernes teoretiske kendskab og

praktiske færdigheder i håndtering af tilskadekomne, således at

deltageren alene, sammen med kollegaer og/eller i samarbejde

ambulancemandskabet/den præhospitale lægestøtte er i stand til at yde

situationsafhængig førstehjælp til de tilskadekomne i den pågældende

ulykkessituation på indsatsstedet.

Indhold. Der

lægges vægt på

Undervisningens mål er, at eleven kan

- gennemføre målrettet undersøgelse af den tilskadekomne

- yde en optimal førstehjælp ved større ulykker med skader der indvirker

på åndedrættet

- yde en optimal førstehjælp ved større ulykker med skader der indvirker

på blodkredsløbet

- yde en optimal førstehjælp ved skader på bevægeapparatet

- yde en optimal førstehjælp ved forbrændinger, ætsninger og el-skader

- yde en kvalificeret basal omsorg og psykisk støtte

- anvende genoplivningsudstyr – herunder give ilttilskud og betjene sug

- anvende tekniske hjælpemidler i ydelsen af førstehjælpen

- kunne optage, flytte og lejre tilskadekomne på båre

- samarbejde i et team med andre med det formål at kunne håndtere den

tilskadekomne og dennes tilstand i forhold til ulykkessituationen på den

mest optimale måde og på kortest mulig tid

Har forståelse af:

- skadestedsledelsen og skadestedets taktiske opbygning

- samarbejdet mellem ambulancetjenesten, den præhospitale lægestøtte,

redningsberedskabet og politiet, samt disses kompetencefordeling på

skadestedet.

- kroppens respiration og kredsløb og disses styringsmekanismer

- placering og funktion af de livsvigtige organer i bryst- og bughule

- bevægeapparatet opbygning og funktion

- kroppens funktionsvilkår i forhold til temperatur og væsketab

- undersøgelse af og principper for håndtering af en tilskadekommen

I dette fag skal der lægges vægt på hvordan man behandler folk med

nakkeskader og ryghvirvelskader og nødflytningen af disse skadestyper.

Faget målrettes svømmehaller

Der skal afprøves alle typer for bårer.

Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 23


Faget støtter praktikmålene nr.: x02, x05.

Særlige bemærkninger om faget

Pensum Hjerte-lungeredning og Livreddende førstehjælp, Førstehjælp ved sygom og

tilskadekomst

Opgaver Praktiske opgaver i hjertelungeredning, diverse forbindinger og lejringer

Vurdering af elevens kompetencer Løbende

Undervisningsmaterialer Tæpper, genoplivningsdukker og forbindstoffer

Særlige lærerkvalifikationer Godkendt instruktør i Dansk Førstehjælpsråds regi

13. Arbejdsmiljø

Faget ses i sammenhæng med 3711-3 praktisk erhvervsrengøring, 3732 Rengøringshygiejne,

400075 Hygiejne i pool og bade samt 3712-2 arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse.

Fagets varighed er 1 uge.

Tiden fordeles jf. nedenstående:

Faget afholdes i skoleperiode 3 med 1 uge.

Varighed 1,0 uge

Mål Undervisningens mål er, at eleven kan:

2) Eleven kan anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede

belastningslidelser og ulykker, herunder kan foretage valg af

hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser

4) anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale

arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med

henblik på at forebygge belastninger

8) identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet, det ydre

miljø og virkninger heraf samt kan forholde sig til, hvordan

Indhold. Der

lægges vægt på

miljøproblemer kan løses eller forebygges

Faget skal indeholde gennemgang af:

Brug af værnemidler

Kemikalie kendskab

Sikkerhedsblade

Sikkerhedsudvalg betydning på arbejdspladsen

Undervisningen skal tage udgangspunkt i fag- eller brancherelevante

problemstillinger.

Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Faget støtter praktikmålene nr.: x07, x43, x45.

Pensum;

Bøger; Arbejdsmiljø ISBN 978-87-7082-011-0

Opgaver; Opbygning af en sikkerhedsorganisation ud fra egen arbejdsplads.

Arbejde med egne cases

Projekter; Gruppeprojektet fortsættes, hvor de nu skal samle data-blade ud fra de valgte midler samt

lave arbejdsgiverbrugsanvisning og en liste over de nødvendige værnemidler.

14. Eventudvikling

Faget ses i sammenhæng med 4391 Eventplanlægning, 4393 Eventgennemførelse.

Fagets varighed er 3,0 uge.

Tiden fordeles jf. nedenstående:

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 24


Faget opdeles i skolebaserede moduler på 2,0 uge i skoleperiode 3 og 1,0 uge i skoleperiode

4.

Varighed 3,0 uge

Mål Undervisningens mål er, at

1 Eleven har kendskab til oplevelsessektoren

2 Eleven kan anvende metoder til ide- og konceptudvikling

3 Eleven kan anvende kendskab til forretnings- og forretningsforståelse i

eventudvikling

4 Eleven har kendskab til søgning af informationer om trends

5 Eleven kan anvende kultur- og trendforståelse i eventudvikling

6 Eleven har kendskab til networking

7 Eleven kan redegøre for sammenhængen imellem salg og

markedsføring og eventudvikling

Indhold. Der

lægges vægt på

8 Eleven har kendskab til storytelling i eventudviklingen

Generelt for alle målpinde skal det vægtes så det er relevant for

svømmebade, så fx i målpind 1 skal der være særlig fokus på hvilke

oplevelser svømmebade kan tilbyde

Fordelingen på skoleperioder, er

2,0 uge i skoleperiode 3 og

1,0 uge i skoleperiode 4.

Der skal i slutningen af skoleperiode 3 udleveres en opgave som skal

løses i den ansættende virksomhed, og medbringes på skoleperiode 4.

Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Faget støtter praktikmålene nr.: x20 - x21.

Kendskab til oplevelsessektoren opnås bla. ved inddragelse af gæstelærer, og besøg i en

eventvirksomhed/svømmebad. Der skal således budgetteres med en "udflugt", og evt.

gæstelærerhonorar.

Undervisningen kædes sammen med et øvelsesprojekt gennem hele modulet, således teorien

forankres i en praktisk udførelse af det lærte. Det ville bør overvejes om der findes reelle

eventprojekter som eleverne kan arbejde med, dog uden at det virker konkurrenceforvridende for

eksisterende eventbureauer.

Vurdering af eleverne bør foregå ved en vurdering af elevernes evner fremfor en sluttest, da der for

emnets vedkommende i høj grad er tale om færdighedsmål, og i mindre grad vidensmål. Eleverne

kunne vurderes fx. på følgende delmål: Faglig viden, Idéudvikling, Initiativ, engagement i lektionerne

og samarbejde. Karaktererne samles i en samlet karakter for modulet. Eleverne skal kende til de

bagvedliggende karakterer, via. en samtale ved karaktergivningen, således de kender til de områder

hvor der er muligheder for forbedring. Delmålene varierer fra modul til modul, så de matcher

indholdet.

Der udarbejdes en litteraturliste for modulet og en detaljeret plan for modulet, som begge skal sendes

ud med indkaldelsen til modulet.

Udover det nævnte i delmål 1-8 skal der løbende arbejdes med præsentationsteknik og

kommunikation da det er en vigtig del af eventkoordinatorens arbejde, netop at komme udover kanten

med budskabet og sælge idéen og motiverer.

15. Eventplanlægning

Faget ses i sammenhæng med 4390 Eventudvikling og 4393 Eventgennemførelse.

Fagets varighed er 1,4 uge.

Tiden fordeles jf. nedenstående:

Faget afholdes i et skolebaseret modul på 1,4 uge i skoleperiode 4.

Varighed 1,4 uge

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 25


Mål Undervisningens mål er, at

1 Eleven kan anvende projektstyringsværktøjer i eventplanlægningen

2 Eleven kan udarbejde kalkulationer

4 Eleven har kendskab til søgning af informationer om eventplanlægning

5 Eleven kan udarbejde budgetter for events og anvende

budgetopfølgning

6 Eleven behersker værktøjer til registrering af deltagere

7 Eleven kender principper for tegning af forsikringer og kunne redegøre

Indhold. Der

lægges vægt på

for risici ved events

Dette fag peger mod at eleven i samarbejde med virksomheden kan udarbejde

diverse events i hallerne. Disse kan være:

Welness

Svømmestævner

Dykkeraftener

Sportsbegivenheder

Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Faget støtter praktikmålene nr.: x22 - x25.

Det anbefales at der på modulet, som varer 4 uger, kommet to gæstelærer indslag for at inspirere

eleverne med input fra den verden de kommer ud i når uddannelsen er gennemført. Der skal således

budgetteres med en "udflugt", og evt. gæstelærerhonorar.

Undervisningen kædes sammen med et øvelsesprojekt gennem hele modulet, således teorien

forankres i en parktisk udførelse af det lærte. Det ville bør overvejes om der findes reelle

eventprojekter som eleverne kan arbejde med, dog uden at det virker konkurrenceforvridende for

eksisterende eventbureauer.

Vurdering af eleverne bør foregå ved en vurdering af elevernes evner fremfor en sluttest, da der for

emnets vedkommende i høj grad er tale om færdighedsmål, og i mindre grad vidensmål. Eleverne

kunne vurderes fx. på følgende delmål:Faglig viden, Idéudvikling, Initiativ, Engangment i lektionerne

og samarbejde. Karaktererne samles i en samlet karakter for modulet. Eleverne skal kende til de

bagvedliggende karakterer, via. en samtale ved karaktergivningen, således de kender til de områder

hvor der er muligheder for forbedring. Delmålene varierer fra modul til modul, så de matcher

indholdet.

Der udarbejdes en litteraturliste for modulet og en detaljeret plan for modulet, som begge skal sendes

ud med indkaldelsen til modulet

Udover det nævnte i delmål 1-7 skal der løbende arbejdes med præsentationsteknik og

kommunikation da det er en vigtig del af eventkoordinatorens arbejde, netop at komme udover kanten

med budskabet og sælge idéen og motiverer.

16. Eventgennemførelse

Faget ses i sammenhæng med 4390 Eventudvikling, 4391 Eventplanlægning samt 2799

Instruktionsteknik.

Fagets varighed er 1,6 uge.

Tiden fordeles jf. nedenstående:

Faget afholdes i et skolebaseret modul på 1,6 uge i skoleperiode 4.

Varighed 1,6 uge

Mål Undervisningens mål er, at

1 Eleven kender værktøjer til planlægning og optimering af logistik

2 Eleven kan varetage miljø- og ressourcestyring

3 Eleven kender principperne for kundeservice og kan redegøre

kundeservicens betydning for events

4 Eleven kan udarbejde sikkerhedsforskrifter og brandregulativer samt

redegøre for lov- og myndighedskrav

5 Eleven kan udarbejde projektrapport og afrapportering af events

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 26


Indhold. Der

lægges vægt på

7 Eleven har kendskab til at anvende evalueringsværktøjer

Faget ses i sammenhæng med instruktionsteknik, således at eleven

fremover kan gennemføre fx:

Babysvømning

Aqua punkt

Aqua leg

Der skal i dette fag udleveres en opgave der kan løses i svømmehallen i

den efterfølgende praktikperiode, under hensyntagen til hvad den enkelte

hal har af muligheder.

Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Faget støtter praktikmålene nr.: x25 - x27.

Undervisningen ligger sig op ad den hovedopgave, der udføres efter slutningen af modulet. Her

inddrages alt lært teori på tidligere moduler. Dette giver også mulighed for at få genopfrisket tidligere

lært stof.

Vurdering af eleverne bør foregå ved en vurdering af elevernes evner fremfor en sluttest, da der for

emnets vedkommende i høj grad er tale om færdighedsmål, og i mindre grad vidensmål. Eleverne

kunne vurderes fx. på følgende delmål:Faglig viden, Idéudvikling, Initiativ, Engangment i lektionerne

og samarbejde. Karaktererne samles i en samlet karakter for modulet. Eleverne skal kende til de

bagvedliggende karakterer, via. en samtale ved karaktergivningen, således de kender til de områder

hvor der er muligheder for forbedring. Delmålene varierer fra modul til modul, så de matcher

indholdet.

Der gives en samlet karakter for eventdelen af BAD ASS uddannelsen, som er et gennemsnit af

karaktererne givet i de 3 eventfag.

Der udarbejdes en litteraturliste for modulet og en detaljeret plan for modulet, som begge skal sendes

ud med indkaldelsen til modulet

Udover det nævnte i delmål 1-7 skal der løbende arbejdes med præsentationsteknik og

kommunikation da det er en vigtig del af eventkoordinatorens arbejde, netop at komme udover kanten

med budskabet og sælge idéen og motivere.

17. Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Fagets varighed er 0,4 uge.

Tiden fordeles jf. nedenstående:

Faget afholdes i et skolebaseret modul på 0,4 uge i skoleperiode 2.

Varighed 0,4 uge

Mål Undervisningens mål er, at eleven:

- Kan varetage kundekontakten i forbindelse med salg af virksomhedens

produkter og services.

- Kan varetage den indledende kontakt til kunden på en positiv måde,

lytte til kundens behov og forventninger, og gennemføre salg, herunder

bruge teknikker til at afslutte salg.

- Kan afslutte kontakten på en positiv måde.

Indhold. Der

lægges vægt på

Der skal i dette fag lægges vægt på at eleven forstår vigtigheden af et

godt førstehåndsindtryk (de første fire minutter)

Eleverne skal have kendskab til tilfredsundersøgelser

Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Faget støtter praktikmålene nr.: x09 - x11, x15, x18.

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 27


Projekter: Emner vil indgå i projektet i 5. skoleperiode.

Særlige lærerkvalifikationer: Gerne salgsteknisk erhvervsbaggrund.

18. Welness og spa

Faget ses i sammenhæng med 33074 grundlæggende kundeservice og

kundekommunikation.

Fagets varighed er 0,6 uge.

Tiden fordeles jf. nedenstående:

Faget afholdes i et skolebaseret modul på 0,6 i skoleperiode 5.

Varighed 0,6 uge

Mål Undervisningens mål er, at

3 Eleven kan skelne mellem de grundlæggende bade & behandlinger, som

findes i SpA branchen og informere om dette område.

Indhold. Der

lægges vægt på

Der skal udarbejdes en oversigt over hvilke involverede svømmebade

der kan tilbyde hvad, og på denne baggrund skal undervisningen

tilrettelægges (denne liste udfærdiger den enkelte elev for eget

svømmebad i foregående praktikperiode)

Der skal gåes væsentligt i dybden med hvilke former af spa og sauna

der eksisterer og deres dokumenterede effekter

Undervisningen gennemføres delvist på CPH WEST Glentevej.

Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Faget støtter praktikmålene nr.: x14 og x18.

Pensum:

Få viden om spa behandlinger og de produkter der bruges.

Demonstration af kropsmassage på ryggen samt udøvelse.

firma besøg.

aflevere opgave som er udleveret på skoleforløb 3.

Opgaver:

Du vil få udleveret en opgave på skoleforløb 3 som skal afleveres på skoleforløb 4

Vurdering evaluering:

Du vil igennem hele forløbet blive evalueret praktisk og ud fra den skriftlige opgave som du aflevere

ved dag 1.

Faciliteter:

Undervisning vil være teoretisk og praktisk.

Der vil være firmabesøg

19. Læring, kommunikation, samarbejde og etik

Faget skal ses i sammenhæng med faget psykologi.

Eleven har et kendskab til de første 5 målpinde fra grundforløbet.

Varighed 2,0 uger

Mål Undervisningens mål er, at eleven

1) kan anvende viden om læreprocesser til styrkelse af egen læring

2) kan anvende selvevalueringsværktøjer

3) kan udvise medansvar for egen læreproces

4) kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer

5) kan forholde sig til sine arbejdsprocesser.

Undervisningens mål er, at eleven

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 28


Indhold. Der

lægges vægt på

1) kan dokumentere indsigt i læreprocesser og egne motivationsmæssige

styrker og udviklingspotentialer

2) kan anvende evaluering og selvevaluering som redskab i sin lære- og

udviklingsproces

3) kan udvise medansvar for tilrettelæggelsen af egne og andres

læreprocesser

4) kender til og kan fungere i forskellige samarbejds- og

kommunikationssituationer

5) kan reflektere over og diskutere arbejdsprocesser.

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan dokumentere indsigt i læreprocesser og bevidst anvende denne

indsigt til at styrke egne og andres læreprocesser

2) kan anvende evaluering og selvevaluering som redskab i individuelle

og kollektive lære- og udviklingsprocesser

3) kan udvise medansvar ved tilrettelæggelse, gennemførelse og

evaluering af egne og andres læreprocesser

4) kan beherske forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer,

og kan vurdere disse

5) kritisk kan reflektere over og vurdere individuelle og kollektive

arbejdsprocesser fra skole og praktik.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen skal foregå i en vekselvirkning mellem teori og praksis,

således at teorien er med til at udvikle praksis. I uddannelsens skole- og

praktikforløb indgår den enkelte elev i mange forskellige processer, hvor

det at lære, samarbejde og kommunikere er nødvendigt. Faget skal

bringes i sammenhæng med disse processer.

Fagets indhold består af tre temaer, som alle indgår i undervisningen

uanset fagets varighed. Temaernes konkrete indhold udvælges i forhold

til fagets vejledende uddannelsestid.

Tema 1. Læreprocessen

I temaet arbejdes der med læreprocesser, hvor der fokuseres på f.eks.

- individuelle og kollektive læreprocesser og arbejdsformer

- det enkelte menneskes egen særlige måde at lære på

- evaluering af individuelle og kollektive læreprocesser

- den enkeltes ansvar for sin egen læreproces.

Tema 2: Samarbejde

I temaet arbejdes der med samarbejdsrelationer, hvor der fokuseres på

f.eks.

- elevernes sociale kompetencer, herunder fælles ansvarlighed og fælles

mål for en gruppe

- gruppekompetencer i forhold til roller, personlighedstype og

gruppesammensætning

- konflikttyper og konflikthåndtering i forhold til vanskelige

samarbejdsrelationer.

Tema 3: Kommunikation

I temaet arbejdes der med kommunikationssammenhænge, hvor der

fokuseres på

- anvendelse af hensigtsmæssige kommunikationsformer til forskellige

situationer

- kommunikationsanalyse, hvor der arbejdes med afsender-

/modtagerforhold, envejs- og tovejskommunikation

- forskellige former for sprogbrug, herunder kropssprog

- dialog og argumentation i samarbejdet.

Patienters reaktioner

Egen reaktion og refleksion

Opmærksomhed på kollegaers reaktioner

Etik, herunder

- respekt for den enkelte patient

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 29


- blufærdighed

- værdigrundlag (sygeplejeetisk råd).

Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter

Faget støtter praktikmålene nr.: x80, x87, x88, x89, x90, x91.

Pensum: Følger

Opgaver: I perioden mellem 4. og 5. skoleperiode arbejder eleverne med opgave, der har elementer

fra ”Salgsteknik”, ”Eventudvikling” samt ”Læring kommunikation, samarbejde og etik”.

Projekter: I 5. skoleperiode gennemføres projekt, der har berøring med stort set alle de områder

eleven har været igennem – såvel i teori som i praktik. Projektets mål er at gøre eleven klar til den

afsluttende eksamen.

Særlige lærerkvalifikationer: Tværfagligt samarbejde.

20. Instruktionsteknik

Faget ses i sammenhæng med Idræt, 2793 Anatomi og fysiologi, 4389 Event gennemførelse

og Læring, kommunikation og samarbejde.

Fagets varighed er 0,6 uge.

Tiden fordeles jf. nedenstående:

Faget afholdes i et skolebaseret modul på 0,4 uge i skoleperiode 4 og et skolebaseret modul

på 0,2 uge i skoleperiode 5.

Varighed 0,6 uge

Mål Undervisningens mål er, at

1 Eleven kan selvstændigt varetage instruktion af hold ved at inddrage

kommunikationsteknikker og pædagogiske principper

2 Eleven kan planlægge lektionen ud fra deltagernes forudsætninger og

behov

3 Eleven kan i gennemførelse af lektionen motivere deltagerne i en

balance imellem progression i træningen og hensyntagen til den enkelt

Indhold. Der

lægges vægt på

deltagers fysiske og psykiske formåen.

Dette fag vægter at kunne give instruktion i ting som fx:

Aqua punkt

Aqua leg

Babysvømning med flere

Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Faget støtter praktikmålene nr.: x13-x16, x26 og x27.

Pensum Der vil blandt andet indgå hæftet aldersrelateret træning i svømning,

udgivet af Dansk svømmeunion og Team Danmark. Yderligere pensum tilgår.

Opgaver

Eleverne vil få til opgave at planlægge og udføre små lektioner for hinanden.

Vurdering af elevens kompetencer

Eleverne vil blive løbende evalueret og der vil blive tilbagemeldt på deres

individuelle lektioner.

Særlige faciliteter

De fleste lektioner vil skulle afholdes i en svømmehal, da det må formodes at

eleverne primært skal instruere i dette miljø.

Særlige lærerkvalifikationer

Underviseren i dette fag skal have kendskab til instruktion i svømning.

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 30


5. Lokal bedømmelsesplan

De enkelte fag i skoleperioderne 1-5 afsluttes og bedømmes jf. bekendtgørelsen for det

enkelte fag. Fagene afsluttes på følgende tidspunkter:

Fag /ansvarlig for bedømmelse og SkoleSkoleSkoleSkoleSkoleAfslut- Ansvar

eksamen

periode

1

periode

2

periode

3

periode

4

periode

5

tende

prøve

for faget

3711-3 Praktisk erhvervsrengøring

(Serviceassistent)

>> >> Stp. ESN

33098-2 Personlig kommunikation

og service

(Handelsudd. m. specialer)

>> Stp. ESN

33074-1 Grundlæggende kundeservice

og kundekommunikation

(Handelsudd. m. specialer)

Stp. CPH

23012 Idræt, E (Grundfag)

>> >> CPH

23012 Idræt, D (Grundfag)

>> Stp. CPH

3732-3 Rengøringshygiejne

(Serviceassistent)

Stp. ESN

40075 Hygiejne i pool og bade

(AMU. FKB 2660)

Bestået. CPH

44853 Kommunikation og konflikthåndtering

(AMU. FKB 2660)

Bestået ESN

Førstehjælp og elementær

brandbekæmpelse

Bestået ESN

40003 Salgsteknik for salgs- og

servicemedarbejdere

Bestået ESN

43766 Interkulturel kompetence i

jobudøvelsen

Bestået ESN

3712-2 Arbejdsplaner og

arbejdstilrettelæggelse

(Serviceassistent)

Stp. ESN

2793-2 Anatomi og fysiologi

(Fitnessinstruktør)

>> Stp. CPH

23000 Arbejdsmiljø Stp. ESN

4390-3 Eventudvikling

(Eventkoordinator)

>> Stp. CPH

4391 Eventplanlægning

(Eventkoordinator)

Stp. CPH

4393 Eventgennemførelse

(Eventkoordinator)

Stp. CPH

5261-2 Håndtering af til skadekomne

(Redderuddannelsen)

Best. ESN

293-2 Wellness og spa

(Kosmetiker)

Stp. CPH

23040 Læring, kommunikation og

samarbejde *, 3,0 uger

>> >> Stp. ESN

2799 Instruktionsteknik

(Fitnessinstruktøruddannelsen)

>> Stp. CPH

Afsluttende praktisk eksamen

(Svendeprøve)

EKS ESN

Skoleperioden i alt

4 11 5 5 6 0

Afsluttede fag, standpkt

0 3 2 4 5 0

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 31


Afsluttede fag, bestået / ikke best.

Fag, der fortsætter >>

Eksamen

0

4

0

5

3

0

Det er skolerne, der har ansvaret for en samlet vurdering af elevernes standpunkt. Alle

karakterer gives efter 7-trinsskalaen.

Link: http://147.29.40.90/_GETDOCM_/ACCN/B20070026205-REGL

Fagene skal bestås samlet for, at eleven kan indstilles til den afsluttende prøve. Tilsvarende

skal praktikforløbet vurderes som tilfredsstillende for, at eleven kan indstilles til den

afsluttende prøve. Den afsluttende prøve skal bestås.

Eksamen: De enkelte fag og den afsluttende eksamen

Da antallet af skoleuger på hovedforløbet er mellem 21 og 40 uger, skal der normalt

indgå eksamen i to fag (grundfag eller certifikatfag) udover den afsluttende

eksamen (fagprøve/svendeprøve) 1 . Da der i denne uddannelse indgår to fag, hvor

der obligatorisk er prøve (certifikatfag), udtrækkes der ikke øvrige fag til eksamen.

Øvrige fag bedømmes med jf. fagoversigten.

Den afsluttende prøve tilrettelægges og afholdes af skolerne efter samråd med det

nedsatte uddannelsesråd. Det er dog et krav, at eleven introduceres til den

afsluttende eksamen på den sidste ordinære skoleperiode.

Den afsluttende eksamen består af en praktisk prøve, hvor eleven ved lodtrækning

tildeles en opgave, der er almindeligt forekommende for en ”svømmebadsassistent”.

Eleven forbereder herefter opgaven som beskrevet. Under selve eksaminationen

gennemføres den tildelte praktiske opgave evt. suppleret med mundtlig uddybning

af opgavens løsning. Eleven bedømmes med en samlet karakter for helheden i

opgaveløsningen og den mundtlige uddybning.

a. Evaluering – løbende vurdering

Evaluering er en forudsætning for, at den enkelte elev kan udvikle sig, og en

forudsætning for at den enkelte lærer og lærerteamet kan evaluere og kvalificere

undervisningen. Den løbende evaluering er således også læreren og lærerteamets

værktøj til at forbedre undervisningen gennem en justering af undervisningens

planlægning og metoder.

Bedømmelseskriterier for det enkelte projekt eller kursustilbud, er beskrevet i

den specifikke del af den lokale undervisningsplan. Bedømmelsen af elevprojekter

indeholder både en vurdering af produktet og en vurdering af elevens

dokumentation af projektet, samt de personlige kompetencer, der arbejdes med i

pågældende projekt. Ved starten på en læringsaktivitet orienterer lærerteamet

eleverne om, hvorledes evalueringen finder sted, både den løbende evaluering

og den endelige bedømmelse. I alle læringsaktiviteter, sker dette således, at eleven

får løbende feedback fra læreren både i forhold til faglige og personlige

kompetencer.

Eleverne bliver evalueret af den enkelte faglærer ved et moduls afslutning.

Ved forløb der strækker sig over en længere periode (semester/skoleperioder)

evalueres eleven også undervejs. Når eleven har afsluttet hele faget, får eleven den

endelige standpunktskarakter i faget. Karakteren meddeles eleven inden en eventuel

eksamen.

1 Jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK nr. 1518 af 13/12/2007 §25 stk. 2.

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 32

0

3

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1


. Eksamen

Den afsluttende eksamen (fagprøve/svendeprøve), gennemføres som en praktisk og

mundtlig eksamen, hvor eleven trækker en praktisk opgave der forberedes. Under

selve eksaminationen forklarer eleven baggrunden for opgaveløsningen og

fortsætter evt. med den praktiske udførelse af opgaven. Eksamen gennemføres jf

reglerne i CPH WESTs eksamensreglement.

http://www.cphwest.dk/ShowDocument?id=13309

6. Elevens uddannelsesplan

a. Elevplan

Elevens personlige uddannelsesplan føres i elevplan. Denne plan oprettes og sættes

i gang ved modtagelse af uddannelsesaftalen. Det er kontaktlæreren der har

ansvaret for sammen med eleven at opdatere elevplan.

b. Vurdering af kompetencer

Skolen vurderer elevernes kompetencer og forudsætninger med hensyn til

uddannelsen ved starten af hovedforløbet. Eleven opnår ikke automatisk merit for

tidligere uddannelse, da fagene er meget målrettede den kommende funktion som

operationstekniker. Dermed vil et gennemført fag ikke som udgangspunkt give

merit, selv om faget har sammen titel. Der kan efter ansøgning gives individuel

merit såfremt både det generelle og det fagligt målrettede indhold i faget er opfyldt.

Hvis eleven opnår godskrivning for fag tilbydes eleven alternativ og supplerende

undervisning.

7. Ordensregler

a. Fraværsregler

Eleven er på skoleophold og i praktikperioder omfattet af både skolens ordensregler

og af de adfærdsregler m.v. der gælder på praktikstedet.

Da eleven modtager løn under hele uddannelsen er fravær ikke tilladt.

Ved sygdom skal eleven melde sig syg til praktikstedet, og under skoleperioder til

både praktiksted og skolen.

Skolen har pligt til at underrette praktikstedet om fravær, da praktikstedet ikke

modtager refusion ved elevernes fravær.

8. Beviser m.v.

a. Praktikerklæring

Der udstedes praktikerklæring for uddannelsen. Udarbejdelsen af

praktikerklæringen støttes af praktikmålene i planen for svømmebadsassistenten

b. Skolebevis

Ved afslutning af den sidste skoleperiode udarbejder EAN et skolebevis.

c. Uddannelsesbevis / svendebrev

Der udstedes et endeligt uddannelsesbevis, når skoleperioder, praktikperiode og

afsluttende prøve er bestået.

Lokal undervisningsplan KALB master 101213251010 33

More magazines by this user
Similar magazines