Alfabetisk oversigt over fag og temaer - Erhvervsskolen Nordsjælland

esh.dk

Alfabetisk oversigt over fag og temaer - Erhvervsskolen Nordsjælland

Bilag 2:

Alfabetisk oversigt over fag, praktikmål og temaer

Udarbejdet februar 2011

1. Grundfag

HYGIEJNE (FAG: 23011)

INFORMATIONSTEKNOLOGI (FAG: 23014)

KEMI, NIVEAU F (FAG: 23015)

PSYKOLOGI (FAG: 23027)

SAMFUNDSFAG, NIVEAU F (FAG: 23030)

SAMFUNDSFAG, NIVEAU E (FAG: 23030)

SUNDHED (FAG: 23036)

2. Områdefag

AMBULANCEASSISTENT 1, RUTINERET (FAG: 5453)

AMBULANCETEKNIK, RUTINERET (FAG: 5454)

BEFORDRING AF BEVÆGELSESHÆMMEDE (BAB), RUTINERET (FAG: 5445)

GRUNDUDDANNELSE, INDSATS (BRAND), RUTINERET (FAG: 5444)

INTENSIV GRUNDKVALIFIKATIONSBEVIS - REDDER (FAG: 6445)

INTERNATIONALE FORHOLD OG BRANCHEKENDSKAB, RUTINERET (FAG: 6465)

KØREKORT B (FAG: 6459)

KØREKORT B-ERHVERV (FAG: 5476)

KØREKORT C (FAG: 32898)

KØRSEL MED UDRYKNINGSKØRETØJER, RUTINERET (FAG: 5450)

LIGGENDE SYGETRANSPORT (FAG: 5447)

REDNINGSARBEJDE FOR AMBULANCEFØRER, RUTINERET (FAG: 6464)

SIDDENDE SYGETRANSPORT, RUTINERET (FAG: 5446)

SKADESTEDSLÆRE, RUTINERET (FAG: 5449)

3. Bundne specialefag

AMBULANCEASSISTENT 2, AVANCERET (FAG: 5456)

FRIGØRELSESTEKNIK, AVANCERET (FAG: 5457)

4. Praktikmål

1. PRAKTIKPERIODE – ALMEN INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN

2. PRAKTIKPERIODE – AMBULANCE/INTRODUKTION TIL JOBOMRÅDET

3. PRAKTIKPERIODE – AMBULANCE/REDNING

4. PRAKTIKPERIODE – AMBULANCE 3. MAND

5. PRAKTIKPERIODE – AMBULANCE/HOSPITAL 1

6. PRAKTIKPERIODE – REDDER/HOSPITAL 2

7. PRAKTIKPERIODE – REDDER/AMBULANCE 2

8. PRAKTIKPERIODE – REDDER/AMBULANCEASSISTENT

9. PRAKTIKPERIODE – REDDER/FRIGØRELSESTEKNIK

10. PRAKTIKPERIODE – REDDER/REDDER

5. Valgfrie specialefag

FRIGØRELSESTEKNIK – SPECIALOPGAVER (FAG: 43945)

KYSTREDNING/BÅDTJENESTE (FAG: 43944)

PERSONLIG SIKKERHED VED REDNINGSARBEJDE I HØJDE (FAG: 42595)

PSYKOLOGI FOR AMBULANCE- OG REDNINGSPERSONEL (FAG: 45278)

6. Temaopdeling for skoleperioderne

1. SKOLEPERIODE: GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER SOM REDDER

2. SKOLEPERIODE: GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER SOM REDDER

3. SKOLEPERIODE: MENNESKET FRA EN FYSISK, PSYKISK OG SOCIAL VINKEL

4. SKOLEPERIODE: SUNDHED OG SYGDOM

5. SKOLEPERIODE: DEN AKUTTE PATIENT 1

6. SKOLEPERIODE: DEN AKUTTE PATIENT 2

7. SKOLEPERIODE: AMBULANCEASSISTENT

8. SKOLEPERIODE: AMBULANCE/REDNING - RUTINERET

9. SKOLEPERIODE: AMBULANCE/REDNING - RUTINERET

Side 1 af 37


1. Grundfag

Hygiejne (Fag: 23011)

Varighed: 1,0 uge

Undervisningens mål er, at eleven kan

1. handle bevidst i forhold til fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter, som kan

højne sundheden.

2. forholde sig til sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige

udvikling.

3. forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen skal omfatte praktisk og teoretisk arbejde ud fra grundlæggende elementer og

principper inden for valgte emner. Der lægges vægt på emner med relevans for elevernes uddannelse

og branche.

Til belysning af fagets områder indgår følgende perspektiver:

Det personlige perspektiv – sundhed set fra elevens egen synsvinkel

Det erhvervsrettede perspektiv – sundhed set i relation til elevens uddannelsesområde

Det samfundsmæssige perspektiv – sundhed i relation til den generelle samfundsmæssige

udvikling.

Pædagogiske metoder

Faget Hygiejne er opdelt på flere skoleperioder. Se derfor under de enkelte skoleperioder for

uddybelse af de pædagogiske metoder for hver enkelt skoleperiode.

Bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i

forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

Informationsteknologi (Fag: 23014)

Varighed: 1,0 uge

Undervisningens mål er, at eleven

1. kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling,

samt forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

2. forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning

indenfor undervisningens mål.

3. kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende

niveau.

4. kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse

af en computerarbejdsplads.

5. kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet, i branchen og i forhold til livslang

kompetenceudvikling - herunder reflektere over hvilke konsekvenser den informationsteknologiske

udvikling har for det enkelte menneske.

6. kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger.

Side 2 af 37


Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges ud fra de væsentlige informationsteknologiske emner af praktisk

og teoretisk art, der indgår i den uddannelse, eleven har valgt. Ved udvælgelsen skal der

sikres bredde i det informationsteknologiske stofområde, således at elevens betjenings-, forståelses-

og refleksionskompetence styrkes. Den praktiske opgaveløsning ved computer skal

have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Faget indgår som en naturlig del af elevens egen forberedelse til undervisningen i form af vidensøgning

og udarbejdelse af mindre eller større opgaver i forhold til de enkelte temaer. Her

kan der være brug for f.eks. billeder, tabeller, diagrammer, diasshow-fremstilling, udarbejdelse

af spørgeskemaer og lignende. Faget indgår desuden under udarbejdelsen af det afsluttende

ambulanceassistentprojekt.

Pædagogiske metoder

Eleven arbejder selv med faget styret af de små og store opgaver der stilles på de forskellige

skoleperioder, samt i det individuelle arbejde med forberedelse til undervisningen. Underviseren

indgår som sparringspartner/underviser efter behov.

Bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen på 7. skoleperiode, afgives en standpunktskarakter.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation

i faget.

Kemi, niveau F (Fag: 23015)

Varighed: 2,0 uger

Undervisningens mål er, at eleven kan

1. anvende kemiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger

med kemifagligt indhold.

2. foretage beregninger i sammenhæng med det kemifaglige arbejde.

3. arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturvidenskabelig tankegang.

4. arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med kemikalier og udstyr.

5. søge, udvælge og anvende relevante kemifaglige informationer fra forskellige informationskilder,

herunder it-baserede informationskilder.

6. dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med kemifaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige kemifaglige

emner, der indgår i den uddannelse, som eleven har valgt. Ved udvælgelsen skal der sikres

bredde i det kemifaglige stof. Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning,

kan indholdet endvidere omfatte væsentlige kemifaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen. Relevante

miljømæssige aspekter inddrages i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for arbejdet med kemi. Dokumentationen omfatter:

Løbende dokumentation af det kemifaglige arbejde.

Afsluttende dokumentation af 2 kemifaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør

grundlaget for den mundtlige prøve.

De valgte emner skal have en sådan bredde, at der gives mulighed for at der kan stilles prøve

bredt i faget. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab.

Side 3 af 37


Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev.

Dokumentationen skal godkendes af læreren for, at eleven kan indstilles til afsluttende prøve.

Pædagogiske metoder

Faget Kemi er opdelt på flere skoleperioder. Se derfor under de enkelte skoleperioder for uddybelse

af de pædagogiske metoder for hver enkelt skoleperiode.

Bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i

forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens

kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Prøven er mundtlig og tager udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte

dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant kemi- og erhvervsfagligt

udstyr i prøven. Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en

helhedsvurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på

den mundtlige præstation.

Psykologi, niveau F (Fag: 23027)

Varighed: 1,0 uge

Undervisningens mål er, at eleven kan

1. indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører

det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår

i.

2. beskrive elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse

eller profession.

3. indgå i dialog om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med udgangspunkt

i eksempler med erhvervsfaglig relevans.

4. under vejledning foretage simple analyser af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og

adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler.

5. indgå i dialog om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund,

herunder situations- og rollebestemt kommunikation.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen omfatter følgende temaer, der vægtes efter relevans for den erhvervsfaglige

uddannelse og profession:

Udviklingspsykologi

­ Herunder menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af

arv, miljø og kultur.

Socialpsykologi

­ Herunder gruppepsykologiske processer og social indflydelse, samt sprog, krop og

kommunikation.

Undervisningen skal inddrage psykologiske problemstillinger eller synsvinkler, der vedrører

elevernes erfaringsverden, herunder emner med relevans for den uddannelse, de har valgt.

Der skal i faget arbejdes med cases eller problemstillinger hentet fra elevernes dagligdag, uddannelse

eller jobsituation.

Side 4 af 37


Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget. Skolen fastsætter rammerne herfor.

Pædagogiske metoder

Faget Psykologi er opdelt på flere skoleperioder. Se derfor under de enkelte skoleperioder for

uddybelse af de pædagogiske metoder for hver enkelt skoleperiode.

Bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i

forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

Samfundsfag, niveau F (Fag: 23030)

Varighed: 1,5 uge

Undervisningens mål er, at eleven

1. kan begynde at anvende fagets terminologi til at formidle helt grundlæggende viden og

på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør over

for andres holdninger og argumenter.

2. kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på hvilken betydning de sociale og politiske

kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling.

3. kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling

og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter.

4. kan forholde sig til sin egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra

viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det fagretslige system.

5. kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for

eget uddannelsesområde.

6. kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold i skriftlige og

elektroniske medier.

Rammer for valg af indhold

I samfundsfagsundervisningen på dette niveau er det overordnede mål ud fra elevens forståelsesverden

og uddannelsesvalg at perspektivere over sociale og politiske beslutninger, der påvirker

den aktuelle samfundsudvikling, herunder den teknologiske udvikling og de miljømæssige

aspekter. Undervisningen skal metodisk træne eleverne i at bearbejde, formidle og diskutere

samfundsmæssige problemstillinger.

Politik:

­ Demokratibegrebet.

­ Tredelingen af magten og grundloven.

­ Statsmagtens struktur og rolle, beslutningsprocesserne i det politiske system.

­ Rollefordelingen mellem stat, region og kommune.

­ Mediernes politiske funktion.

Sociologi:

­ Grundlæggende sociologiske forklaringsmodeller med relevans for elevens uddannelsesområde.

Arbejdsmarkedsforhold:

­ Organisationer på arbejdsmarkedet, herunder hovedorganisationer, strukturen i

fagforbund og arbejdsgiverforeninger.

­ Overenskomstsystemet og de grundlæggende interessekonflikter imellem arbejdsmarkedets

parter, samt om det fagretlige system.

Side 5 af 37


Dokumentation

Eleven udarbejder en dokumentation af arbejdet med faget. Eleverne skal inddrage elementer

fra mindst et af hovedområderne.

Pædagogiske metoder

Klasseundervisning og projektarbejde, hvor andre almene fag og områdefag er integreret. Der

arbejdes processuelt, hvor der i første omgang tages udgangspunkt i hjemlige problematikker,

hvorefter der perspektiveres til globale og regionale forhold således, at elevens kendskab til

politiske og samfundsmæssige processer og forhold gradvist udvikles.

Bedømmelse

Efter 1. skoleperiode gives en delkarakter i faget på niveau F og efter 2. skoleperiode når eleven

har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold

til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

Samfundsfag, niveau E (Fag: 23030)

Varighed: 1,5 uge

Undervisningens mål er, at eleven

1. udvikler sin evne til at anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle grundlæggende

viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter

og være lydhør over for andres holdninger og argumenter.

2. kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder

sammenhængen mellem samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og internationale

udvikling.

3. kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på den voksende internationaliserings betydning

for Danmark herunder inddrage EU- samarbejdet, den internationale arbejdsdeling

samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere.

4. kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug

og ressourceanvendelse i globalt perspektiv.

5. kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier,

samt bearbejde og formidle denne information på et grundlæggende niveau.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen skal indeholde elementer, der med udgangspunkt i elevernes forståelsesverden

og uddannelsesvalg kan relateres til både nationale og internationale problemstillinger.

Derudover skal undervisningen belyse organisationer og bevægelsers muligheder for og interesse

i at påvirke den politiske beslutningsproces. Undervisningen skal metodisk træne eleverne

i at bearbejde, formidle og diskutere grundlæggende samfundsmæssige problemstillinger.

Politik:

­ Grundlæggende politiske interesser og interessemodsætninger i dansk og internationalt

perspektiv.

­ Internationaliseringens betydning for dansk politik og økonomi.

Økonomi:

­ Grundlæggende udbud og efterspørgsel.

­ Naturressourcer, produktionsfaktorer, teknologi.

­ Simple økonomiske kredsløbsmodeller.

­ Danmarks BNP og betalingsbalance.

­ Internationale samhandelsforhold og markeder.

Arbejdsmarkedsforhold:

­ Det danske arbejdsmarkeds konkurrence på det internationale marked.

Side 6 af 37


Dokumentation

­ Arbejdskraftens fri bevægelighed og outsourcing.

Eleven udarbejder en dokumentation af arbejdet med faget. Eleverne skal inddrage elementer

fra mindst to af hovedområderne i faget.

Pædagogiske metoder

Klasseundervisning og projektarbejde, hvor andre almene fag og områdefag er integreret. Der

arbejdes processuelt, hvor der i første omgang tages udgangspunkt i hjemlige problematikker

hvorefter der perspektiveres til globale og regionale forhold således, at elevens kendskab til

politiske og samfundsmæssige processer og forhold gradvist udvikles.

Bedømmelse

Efter 7. skoleperiode gives en delkarakter i faget på niveau E og efter 8. skoleperiode når eleven

har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold

til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

Sundhed (Fag: 23036)

Varighed: 1,0 uge

Undervisningens mål er, at eleven kan

1. handle bevidst i forhold til fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter, som kan

højne sundheden.

2. forholde sig til sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige

udvikling.

3. forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen skal omfatte praktisk og teoretisk arbejde ud fra grundlæggende elementer og

principper inden for valgte emner. Der lægges vægt på emner med relevans for elevernes uddannelse

og branche.

Til belysning af fagets områder indgår følgende perspektiver:

Det personlige perspektiv – sundhed set fra elevens egen synsvinkel

Det erhvervsrettede perspektiv – sundhed set i relation til elevens uddannelsesområde

Det samfundsmæssige perspektiv – sundhed i relation til den generelle samfundsmæssige

udvikling.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget. Skolen fastsætter rammerne herfor.

Pædagogiske metoder

Faget Sundhed er opdelt på flere skoleperioder. Se derfor under de enkelte skoleperioder for

uddybelse af de pædagogiske metoder for hver enkelt skoleperiode.

Bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i

forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

Side 7 af 37


2. Områdefag

Ambulanceassistent 1, rutineret (Fag: 5453)

Varighed: 2,0 uger

Undervisningens mål er, at eleven

1. har indsigt i pædagogiske/psykologiske forhold omkring menneskers psykiske udvikling,

kommunikation, roller, samarbejde, generationsforskelle, kriseteori, vejledning og undervisningslære.

2. har indsigt i sociale/samfundsfaglige forhold omkring samfundslære, levevilkår, livsformer,

fremmede kulturer, social- og sundhedspolitik, lovgivning inden for sundhedsområdet,

samt handicaplære og arbejdsmiljø.

Bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i

forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget. Eleven

eksamineres desuden i en projektopgave.

Ambulanceteknik, rutineret (Fag: 5454)

Varighed: 1,2 uge

Undervisningens mål er, at eleven kan

1. føre en ambulance, både med og uden udrykning, samt med og uden patient, på en

sikker, hurtig, forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

2. kan optræde på en etisk korrekt måde overfor patienten og de pårørende i forbindelse

med indlæggelse af syge.

3. påbegynde basal frigørelse af fastklemte med ambulancens værktøj, samt udføre transport

af tilskadekomne, syge og fødende.

4. anvende elementære regler for radiokommunikation.

5. vurdere patienter, pårørende og tilskueres psykiske reaktioner ud fra kendskab til psykologiske

teorier herom, samt betjene, rengøre og vedligeholde ambulancens udstyr.

6. på grundlag af valg af den mest hensigtsmæssige ergonomiske arbejdsstilling eller –

bevægelse, udføre arbejdsfunktioner således, at vedkommende handler ud fra et kendskab

til kroppens opbygning og de sundheds- og sikkerhedsmæssige hensyn, som arbejdet

fordrer.

7. håndtere egne, samt kollegers psykiske reaktioner ud fra kendskab til psykologiske teorier

herom.

8. medvirke til forebyggelse af ulykker og arbejdsmiljøskader gennem et teoretisk og

praktisk kendskab til arbejdsmiljøloven og det forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde.

Indhold:

Basal orientering omkring de 3 livsvigtige systemer (CNS, Åndedræt og kredsløb) med

henblik på efterfølgende undervisning i brug af ambulancens udstyr/materiel

Hensigtsmæssig kommunikation med patienter og pårørende

Basalt kendskab til ergonomi og forflytningsteknik

Ambulancehygiejne og rengøring af udstyr

Betjening af ambulancebåre og trappestol

Indpakninger (tæppe, smuds og kuldeindpakning)

Anvendelse af iltbehandlingsudstyr

Måling af puls, BT og SpO2

Side 8 af 37


Genoplivningsprocedure og orientering om brug af defibrillator

Immobilisering af nakke/halsvirvler, samt immobilisering med spineboard

Brudfiksering

Anvendelse af vakuummadras og scoopbåre

Brandsårsbehandling og behandling af ætsningsskader

Undersøgelsesmetodik – Kritisk/Ikke kritisk

Orientering om udfyldelse af ambulancejournal

Pædagogiske metoder

Gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser vil eleven opnå generel indsigt i ambulancetjenestens

udstyr, herunder basalt kendskab til anatomi og fysiologi, samt ergonomi og forflytningsteknik.

Korrekt anvendelse af alt ambulanceudstyret samt eftersyn, rengøring og desinfektion

af udstyret og selve ambulancen. Undervisningen vil være helhedsorienteret med

faget skadestedslære og samfundsfag, hvor lovgivningsmæssige forhold også bliver gennemgået.

Herigennem vil eleven kunne overføre denne viden til senere i faget Ambulanceteknik,

hvor der vil indgå praktiske øvelser der skal tilsikre, at eleverne opnår en vis rutine i brugen af

ambulancens udstyr.

Mål 1 opnås først helt i 2. skoleperiode i faget Udrykningskørsel, hvor de praktiske færdigheder

afprøves. Mål 3 opnås i faget Redningsarbejde for ambulanceførere på 1. skoleperiode. Mål 4

opnås i faget Skadestedslære på 1. skoleperiode.

Bedømmelse

Der gives en standpunktskarakter, efter 1. skoleperiode, hvor såvel teoretisk, praktisk og

skriftlige opgaver indgår i bedømmelsen. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren

gives på baggrund af elevens præstation i faget. Endvidere indgår faget i Ambulanceassistenteksamen

på 7.skoleperiode.

Befordring af bevægelseshæmmede (BAB), rutineret (Fag: 5445)

Varighed: 0,8 uge

Undervisningens mål er, at eleven kan

1. på baggrund af indsigt i generelle teorier om forskellige handicaps, sygdomme og aldersbetingede

adfærdsmønstre, betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr,

betjene køretøjers udstyr beregnet til transport af handicappede og anvende

korrekt løfte- og bæreteknik.

2. udføre komfortabel personbefordring i køretøjer.

3. betjene trappemaskiner og kan kommunikere med bevægelseshæmmede på en måde,

som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.

4. reagere hensigtsmæssigt og efter gældende regler i tilfælde af færdselsuheld/ulykker

eller sygdom, herunder foretage og anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel,

samt foretage evakuering fra køretøjer.

Indhold:

Betjening og anvendelse af den bevægelseshæmmede personlige hjælpemidler

Fastgørelse og sikring af kørestol i køretøj

Betjening af køretøjets specielle udstyr, såsom lift og trappetjener mv.

Kommunikation med bevægelseshæmmede ud fra deres fysiske og psykiske situation

Kendskab til sygdomme der giver forskellige handicaps

Aldring (ældre patienter)

Kendskab til visitationsregler for kørsel med liftbus

Pædagogiske metoder

Gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser vil eleven opnå generel indsigt i befordring

af bevægelseshæmmede og de generelle anvendte teknikker vedrørende udførelsen af de op-

Side 9 af 37


gaver faget beskæftiger sig med. Undervisningen vil være helhedsorienteret med fagene Siddende-

og Liggende sygetransport, samt Ambulanceteknik.

I forbindelse med praktiske opgaver skal eleverne kunne dokumentere, at de er i stand til at

samarbejde og koble teori og praksis på en fiktiv situation. Endvidere skal de ud fra opgavens

kontekst kunne planlægge og demonstrere helhedsorienterede løsnings- og handlingsmuligheder

ved befordring af bevægelseshæmmede.

Bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i

forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

Grunduddannelse, Indsats (brand), rutineret (Fag: 5444)

Varighed: 2,0 uger

Undervisningens mål er, at eleven

1. har grunduddannelse, Indsats i brandtjeneste efter Beredskabsstyrelsens

Indhold:

bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet.

Jf. Beredskabsstyrelsens FBU – Grunduddannelse Indsats

Pædagogiske overvejelser

Eleven skal opnå en grundlæggende uddannelse inden for brand, redning og CBRN

(Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) målrettet de grundlæggende opgaver på manuelt

niveau en brandmand skal kunne udføre på et skadested. Undervisningen vil være helhedsorienteret

med fagene Skadestedslære og Ambulanceteknik. Der vil være fokus på at udvikle

og træne eleven i samarbejde og teamwork, færden på et skadested, arbejdsprocedurer,

materielbetjening, samt tekniske og taktiske standardløsninger.

Desuden vil der blive lagt vægt på, at eleven arbejder med egne udviklings- og læringspunkter,

herunder øvelse og træning af egne færdigheder, forståelse af den bagvedliggende grundviden,

samt inddragelsen af gældende retningslinjer og principper for opgaveløsningen. Eleven

skal desuden opnå en forståelse for, at en ambulancemand ikke kan være i ”forreste linje” på

et brandsted eller ved indsatser omkring CBRN uheld. Eleven skal opnå en forståelse for

brandmandskabets arbejdsforhold og retningslinjer, samt kunne vurdere egen sikkerhed som

ambulanceredder på et brandsted.

Bedømmelse

Faget afsluttes med et samlet Bestået / Ikke bestået.

Intensiv grundkvalifikationsbevis - Redder (Fag: 6445)

Varighed: 4,0 uger

Undervisningens mål

1. Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med Bekendtgørelse 337 af

28/04/2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport §15 og opnår

de grundlæggende kvalifikationer som kræves heri.

2. Trafikstyrelsen udsteder Chaufføruddannelsesbevis (CUB) efter gældende regler.

3. Chauffører med erhvervede rettigheder, gennemført som et EUD fag med samme indhold

som chaufførelever uden erhvervede rettigheder, samt chauffører med øvrige erhvervede

rettigheder kan opnå godskrivning for de kvalifikationer de behersker.

Pædagogiske metoder

Side 10 af 37


Uddannelsen følger Trafikstyrelsens gældende regler om erhvervelse af Chaufføruddannelsesbevis.

Bedømmelse

Både den praktiske og den skriftlig prøve bedømmes ved Bestået/Ikke bestået.

Internationale forhold og branchekendskab, rutineret (Fag:

6465)

Varighed: 1,0 uge

Undervisningens mål er, at eleven

1. kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab,

herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at

søge beskæftigelse i andre EU-lande.

2. deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet

til denne, skal eleven få indsigt i erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske

forhold.

3. udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte

elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

Pædagogiske overvejelser

Det er vigtigt, at eleverne selv planlægger turen og, at faglæreren ”kun” er facilitator for processen.

Det er faglærerens opgave at sørge for, at de økonomiske rammer overholdes efter

gældende aftaler.

Eleverne skal under planlægningen have fokus på, at programmet skal opfylde følge tre mål:

Fagligt indhold

Kulturelt indhold

Socialt indhold

Eleverne skal endvidere planlægge udarbejdelsen af studietursrapporten, hvor alle elever deltager

aktivt i selve udarbejdelsen.

Bedømmelse

Studietursrapporten og den enkelte elevs engagement på turen indgår i den samlede vurdering.

Faget afsluttes med en standspunktskarakter.

Kørekort B (Fag: 6459)

Varighed: 1,5 uge

Undervisningens mål er, at eleven kan

føre køretøjer hørende til kategori B på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverve

kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav.

Pædagogiske metoder

Målene nås ved at følge bekendtgørelse om erhvervelse af kørekort kategori B.

Bedømmelse

Bedømmelsen foretages af prøvesagkyndig og faget skal bestås.

Kørekort B-erhverv (Fag: 5476)

Varighed: 0,8 uge

Side 11 af 37


Undervisningens mål er, at

eleven udviser et grundigt kendskab til bekendtgørelsen for taxikørsel mv., og herunder

viser viden omkring det kommunale kørsels- og takstreglement og færdselsstyrelsens

bekendtgørelse om særlige krav til taxier, samt at de med egne ord kan beskrive dette.

elevens praktiske kørsel bærer præg af, at denne har opnået en vis rutine.

eleven kan finde vej til to opgivne adresser ad den nærmeste vej ved brug af kort- og

gadefortegnelse.

Pædagogiske metoder

Målene nås ved at følge bekendtgørelse om erhvervelse af kørekort kategori B, erhverv.

Bedømmelse

Bedømmelsen foretages af prøvesagkyndig og faget skal bestås.

Kørekort C (Fag: 32898)

Varighed: 1,6 uge

Undervisningens mål er, at eleven

kan føre køretøjer tilhørende kategori C, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverve

kørekort til kategori C – jf. gældende myndighedskrav.

bliver i stand til at være fører af et vogntog bestående af en lastbil eller personbil med

op til 8 siddepladser foruden førerens plads, med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

Pædagogiske overvejelser

Målene nås ved at følge bekendtgørelse om erhvervelse af kørekort kategori C.

Bedømmelse

Bedømmelsen foretages af prøvesagkyndig og faget skal bestås.

Kørsel med udrykningskøretøjer, rutineret (Fag: 5450)

Varighed: 0,6 uge

Undervisningens mål er, at eleven

1. kan uføre udrykningskørsel på grundlag af bestemmelser fastsat i færdselsloven og i

bekendtgørelse om udrykningskørsel.

2. opnår indsigt i teori om kørselsdynamik, trafikadfærd og de særlige ulykkes- og risikoforhold,

der er forbundet med udrykningskørsel.

3. opnår rutine i udrykningskørsel gennem praktiske øvelser i køreteknik på et køreteknisk

anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen. Den praktiske kørsel omfatter tør og glat langbane,

tør behændighedsbane, samt kørsel på glat bakke, udrykningskørsel i vanskelige og

pludselige opståede situationer med anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og

afværgeteknik.

4. kan efterleve principperne om korrekt og effektiv fremkørsel til skadestedet, kunne foretage

korrekt placering af køretøjet i forhold til skadestedets organisering, samt foretage

transport fra skadested til sygehus med patient i bårerum, både med uden eskorte.

5. opnår indsigt i gængse stressfaktorer under udrykningskørsel.

Pædagogiske metoder

Gennem teori og praktiske øvelser sættes eleverne i stand til at handle hensigtsmæssigt under

udrykningskørsel i vanskelige og pludselige opståede situationer, herunder korrekt kunne anvendelse

af styre-, bremse-, undvige- og afvigeteknik under udrykning. Da roller og forventninger

til elever og nyuddannede redderes evner til at føre et udrykningskøretøj er store, er

Side 12 af 37


det vigtigt, at skolen træner disse færdigheder. Da konsekvensen for uheld med udrykningskøretøjer

kan have jobmæssige og personlige konsekvenser, er det vigtigt, at faglærerne arbejder

med holdningen og indstillingen til det at køre med udrykning. Dette gøres i praksis på en

lukket bane de to første dage, hvor fejl og uhensigtsmæssigheder kan rettes og hvor brug af

udrykningssignaler kan øves og relateres til hverdagen uden fare for alvorlige ulykker.

Den tredje dag opfyldes sidste del af mål 1 i Ambulanceteknik, da denne dag afvikles ved kørsel

uden udrykningssignaler og efter almindelig gældende færdselslov på offentlige veje. Her

skal faglærerne tilsikre, at eleverne kan omsætte de praktiske færdigheder de har opnået på

køretekniskanlæg til ”den virkelige verden”. Samtidigt med den praktiske kørsel, øves der arbejde

i bårerum under kørsel, hvor to andre elever skiftevis udfører hjertemassage og pose/maske

ventilering på en dukke. Disse to elever skal ligeledes skiftevis prøve at simulere

patient på båren, for derigennem selv at opleve, hvordan kørslen kan påvirke patientens tilstand.

Da kørselsformen er speciel er det vigtigt, at uddannelsen foregår i et samarbejde med kapaciteter

som har erfaring på området, her tænkes på køretekniske anlæg, hvor udstyr og materiel

samt lærekræfter har den fornødne viden inden for feltet f.eks. politiet.

Bedømmelse

Der foretages løbende en evaluering med det formål at vejlede og hjælpe eleven. Eleven skal

bestå de praktiske øvelser med tilfredsstillende resultat og faget afsluttes med et samlet Bestået/Ikke

bestået.

Liggende sygetransport (Fag: 5447)

Varighed: 0,4 uge

Undervisningens mål er, at eleven kan

1. efter gennemført uddannelse, gennem kendskab til gældende lovgivning i forhold til befordring

af liggende patienter, samt journalisering og registrering af persondata, anvende

korrekt løfte-/bæreteknik i forbindelse med håndtering af liggende patienter,

gennemføre befordring i køretøj, udføre radiokommunikation og yde omsorg i forhold til

bestemte sygdomskategorier, herunder anvendelse af støttende iltbehandling til i forvejen

kendte, ikke-akutte sygdomme.

Pædagogiske metoder

Gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser vil eleven opnå generel indsigt i liggende

sygetransports udstyr, samt generelle anvendte teknikker vedrørende udførelsen af de opgaver

liggende sygetransport beskæftiger sig med. Undervisningen vil være helhedsorienteret

med fagene Befordring af bevægelseshæmmede, Siddende sygetransport og Ambulanceteknik.

I forbindelse med praktiske opgaver, skal eleverne dokumentere, at de er i stand til at samarbejde

og koble teori og praksis på en fiktiv situation og, at de ud fra opgavens kontekst kan

planlægge og demonstrere helhedsorienterede løsnings- og handlingsmuligheder ved en liggende

sygetransport.

Bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i

forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

Redningsarbejde for ambulancefører, rutineret (Fag: 6464)

Varighed: 1,0 uge

Undervisningens mål er, at eleven kan

Side 13 af 37


1. efter gennemført uddannelse og på grundlag af gældende lovgivning, udføre normalt

forekommende arbejdsopgaver ved redningsarbejde. Arbejdsopgaver- og funktioner er

knyttet til redderens arbejde i ambulancetjenesten.

Indhold:

Marinebåre

Værnemidler under redningsarbejde i højder

Basal frigørelse med ambulancens udstyr

Forsyningsnettet, herunder el (svagstrøm og stærkstrøm), gas (naturgas og div. flaskegasser)

og vand (alm. vandledninger, fjernvarme, hed vand og damp)

Kloak og brøndredning

Dyrs adfærd (hunde, reptiler og landbrugsdyr)

Bygninger, herunder sammenstyrtningsfare, bygningskonstruktioner og skadetyper, afstivning

(søjle- og skråafstivning), samt anden fare på skadestedet

Sikkerhedsregler omkring elevator og eskalatorer

Pædagogiske metoder

Eleven skal efter gennemført uddannelse, selvstændigt og i samarbejde med andre kunne udføre

grundlæggende redningsarbejde for ambulancefører, under hensyntagen til gældende juridiske

forhold i brand- og redningsarbejdet. Et vigtigt læringspunkt er, at eleverne tidligt erkender,

at en hjørnesten i forståelsen af, at arbejdet på et skadested, er respekt for den ledelse

og de personer, som træffer beslutningerne på skadestedet.

Bedømmelse

Efter 1. skoleperiode gives der en delkarakter i faget og når eleven har afsluttet undervisningen

på 2 skoleperiode, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets

mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

Siddende sygetransport, rutineret (Fag: 5446)

Varighed: 0,4 uge

Undervisningens mål er, at eleven

1. på baggrund af indsigt i generelle teorier om forskellige handicaps, sygdomme og aldersbetingende

adfærdsmønstre, kan yde skånsom og støttende hjælp med udgangspunkt

i patientens muligheder, behov og begrænsninger.

2. kan udføre komfortabel transport af siddende patienter i køretøjer beregnet til formålet.

3. kan yde hjælp ved ind- og udstigning af køretøjet og kan tillige forud og under transporten

etablere den størst mulige sikkerhed i køretøjet.

4. kan reagere hensigtsmæssigt og efter gældende regler i tilfælde af færdselsuheld/

ulykke eller sygdom, herunder foretage alarmering og anvende almindeligt forekommende

brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøjet.

5. besidder rutine i udførelse af førstehjælp i tilfælde af pludselig opstået sygdom eller

ulykke.

Pædagogiske metoder

Gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser vil eleven opnå generel indsigt i siddende

sygetransports udstyr, samt generelle anvendte teknikker vedrørende udførelsen af de opgaver

siddende sygetransport beskæftiger sig med. Undervisningen vil være helhedsorienteret

med fagene Befordring af bevægelseshæmmede, Liggende sygetransport og Ambulanceteknik.

I forbindelse med opgaver, skal eleverne dokumentere, at de er i stand til at samarbejde og

koble teori og praksis på en fiktiv situation og, at de ud fra opgavens kontekst kan planlægge

og demonstrere helhedsorienterede løsnings- og handlingsmuligheder ved siddende sygetransport.

Bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i

forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

Side 14 af 37


Skadestedslære, rutineret (Fag: 5449)

Varighed: 1,0 uge

Undervisningens mål er, at eleven kan

1. færdes på et skadested og indgå i korrekt samarbejde med politi, sygehusvæsen samt

anden offentlig myndighed.

2. give korrekt tilbagemeldinger, der sikrer en rigtig og tilstrækkelig hjælpeassistance ud

fra en vurdering af forskellige ulykkestyper og deres omfang.

3. selvstændigt iværksætte den nødvendige sikring af ambulancepersonalet, skadestedet,

tilskuere og tilskadekomne ved hjælp af det udstyr, der er i ambulancen.

Indhold:

Lovgivning omkring skadestedet og det opbygning

Ledelse på skadestedets og samarbejde med andre styrker.

OSATTT – under punktet overblik og sikring lærer eleven at vurdere patienter, pårørende

og tilskueres psykiske reaktioner ud fra kendskab til psykologiske teorier.

USM og Kritisk/Ikke kritisk

Kommunikation

Pædagogiske metoder

Eleven sættes i stand til at forstå de generelle principper for skadestedets opbygning og funktion.

Endvidere vil uddannelsen beskæftige sig med de kompetenceforhold, der er forbundet

med arbejdet på såvel store som almindelige skadesteder. Sammenholdt med fagene samfundsfag

og Ambulanceteknik vil uddannelsen helhedsorienteret bibringe eleven forståelse for

den handlingsmæssige sammenhæng ved udførelsen af erhvervet. Der vil blive arbejdet med

organiseringen af arbejdet på både mindre og større skadesteder. Undervisningen tilsigter tillige

at afklare de forskellige kompetenceforhold på skadestedet, afhængig af, hvilke funktioner,

der varetages af såvel myndigheder som rednings- og ambulancemandskab.

Det tilsigtes, at praktiske øvelser vil indgå i et sådant omfang, at eleven får afprøvet de forskellige

funktioner på skadestedet. Dette vil ikke blot give eleven træning i at udføre arbejdet i

den specifikke funktion, men vil desuden tilsikre elevens forståelse for samarbejdet mellem de

forskellige indsatte styrker og ansvarsområder på skadestedet.

Bedømmelse

Der gives en standpunktskarakter, efter 1. skoleperiode, hvor såvel teoretisk, praktisk og

skriftlige opgaver indgår i bedømmelsen. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren

gives på baggrund af elevens præstation i faget. Endvidere indgår faget i Ambulanceassistenteksamen

på 7.skoleperiode.

3. Bundne specialefag

Ambulanceassistent 2, avanceret (Fag: 5456)

Varighed: 6,0 uger

Undervisningens mål er, at eleven får

1. indsigt i sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme, grundlæggende sygepleje, herunder

pleje af nyfødte, ernæringslære, medicinadministration og hjælpemiddellære.

2. indsigt i anatomi, fysiologi, mikrobiologi, infektionspatologi, hygiejne, farmakologi, sygdomslære

herunder symptomer, observationsteknikker, samt klinisk vurdering og fødselslære.

Side 15 af 37


Pædagogiske metoder

Faget Ambulanceassistent 2 er opdelt på flere skoleperioder. Se derfor under de enkelte skoleperioder

for uddybelse af de pædagogiske metoder for hver enkelt skoleperiode.

Bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i

forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget. Eleven

eksamineres desuden i en projektopgave.

Frigørelsesteknik, avanceret (Fag: 5457)

Varighed: 1,0 uge

Undervisningens mål er, at eleven

1. på baggrund af indsigt i gældende regelsæt under indsats, kan foretage dimensionering

og deltage i frigørelse af fastklemte i forskellige samfærdselsmidler.

2. opnår indsigt i, hvordan man under arbejdets udførelse overordnet set tager hensyn til

patientens tarv og på kortest mulig tid, efter skadesteds-/ambulance-lederens anvisninger

for patienthåndtering, med de til rådighed værende ressourcer, og i kollegialt

samarbejde, assisterer ved udtagning af patient fra havareret køretøj.

3. kan yde førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse/nødflytning) for at sikre liv og førlighed,

samt løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb.

Pædagogiske overvejelser

For samtlige temaers vedkomne gælder, at et kort teoretisk oplæg i klassen danner baggrund

for praktiske øvelser, hvor eleverne gør egne erfaringer og hvor underviseren i stedet påtager

sig rollen som konsulent og processtyrer når øvelser og indsatser evalueres.

Det er vigtigt så tidligt som muligt i de praktiske indsatser, at eleverne placeres på redningskøretøjerne

og ambulancerne således, at der tilstræbes en virkelighedstro indsats med angivelse

af adresse og ulykkes type. Det vil fordre en planlægning allerede under fremkørsel til

det fiktive skadested. Ved ankomst til det fiktive skadested skal der fortages en indsats efter

gældende regelsæt.

Et vigtigt læringspunkt er, at eleven tidligt erkender, at arbejde på skadestedet kræver ledelse

og respekten for den eller de kolleger, som træffer beslutningerne. Dette er en hjørnesten i

forståelsen af skadestedsarbejdet. Ligeledes skal eleverne fra start forstå vigtigheden af, at

selverkendelse er den bedste erkendelse og, at gode råd kun gives på opfordring og i respekt

for beslutningstageren.

De praktiske øvelser afsluttes altid med en faglig debriefing for at tilsikre, at alle eleverne uanset

deres funktion (redningsmand, brandmand, ambulanceredder, figurant eller tilskuer) opnår

den optimale læring af de praktiske øvelser.

Evaluering/bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i

forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

4. Praktikmål

1. praktikperiode – Almen introduktion til arbejdspladsen

Varighed: Vejledende 2,0 uger

Side 16 af 37


Mål:

1. Eleven opnår et grundlæggende kendskab til arbejdspladsen og instrueres i arbejdsorganisering

og generelle procedure.

Bedømmelse: Praktikerklæring

2. praktikperiode – Ambulance/Introduktion til jobområdet

Varighed: Vejledende 2,0 uger

Mål:

1. Eleven opnår et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne og deltager i følgende

arbejdsfunktioner:

Patientbefordring

Liggende sygetransport

Ambulance

Speciel redning

Bedømmelse: Praktikerklæring

3. praktikperiode – Ambulance/Redning

Varighed: Vejledende 2,0 uger

Mål:

1. Eleven (under oplæring, 3.mand) deltager i ambulancetjeneste, samt i redningsopgaver

2. Eleven (under oplæring og under hensyntagen til en trafiksikker adfærd) udfører udrykningskørsel

3. Eleven deltager i sygetransport

4. Eleven (under vejledning) opnår kendskab til ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger

og forflytningsteknik

Bedømmelse: Praktikerklæring

4. praktikperiode – Ambulance 3. mand

Varighed: Vejledende 3,0 uger

Mål:

1. Eleven (under oplæring, 3. mand) deltager i og opnår kendskab til arbejdsfunktionerne

i ambulancetjenesten.

2. Eleven (under oplæring og under hensyntagen til en trafiksikker adfærd) udfører udrykningskørsel.

3. Eleven (i et samarbejde med andre) deltager i klargøring af en ambulance og i udførelsen

af sygetransport.

4. Eleven kan anvende hygiejniske forholdsregler, både personlige og materielle.

5. Eleven demonstrerer forståelse for patientomsorg - herunder tiltaleformer, kommunikation

og samarbejdsformer.

6. Eleven viser forståelse for kulturel forskellighed og efterlever de etiske normer i ambulancen

- herunder principper for korrekt adfærd overfor personer fra fremmede kulturer.

Side 17 af 37


7. Eleven viser forståelse for egne og kollegaers psykiske reaktioner ud fra psykologiske

teorier herom.

8. Eleven kan bruge hensigtsmæssige ergonomiske arbejdsstillinger og forflytningsteknik i

kendte situationer.

Bedømmelse: Praktikerklæring

5. praktikperiode – Ambulance/hospital 1

Varighed: Vejledende 9,0 uger

Mål:

1. Eleven opnår forståelse inden for anatomi, fysiologi og sygdomslære inden for områderne

hjerte, kredsløb og lunger, samt bevægeapparatet. Der skal fokuseres på afvigelser

fra de normale funktioner.

2. Eleven (under vejledning) kan iagttage sygdomsbilleder og anvende disse til primærvurdering

af patienter, med udgangspunkt i ABCDE-principper.

3. Eleven har forståelse for betydningen af at videregive iagttagelser og primærvurdering

til den ansvarlige for plejen.

4. Eleven kan skabe overblik omkring basale plejebehov og under vejledning udføre

grundlæggende sundheds- og sygepleje.

5. Eleven kan anvende de grundlæggende principper for kommunikation, ved patientkontakt

og vejledningsopgaver.

6. Eleven er bevidst om eget ansvar og kompetenceområder, samt tager ansvar for egen

adfærd, reaktioner og holdninger.

7. Eleven udviser respekt for patientens individualitet, integritet, selvbestemmelsesret og

kulturelle baggrund.

8. Eleven får indsigt i hospitalsafdelingens tværfaglige samarbejdspartnere, herunder personalegruppers

ansvars- og kompetenceområder.

9. Eleven kan anvende grundlæggende hygiejniske principper.

10. Eleven kan (under vejledning) deltage i sundhedsfremmende og forebyggende principper.

11. Eleven kan anvende ergonomisk korrekte arbejdsstillinger og forflytningsteknik i alment

forekommende situationer.

Bedømmelse: Praktikerklæring

6. praktikperiode – Redder/hospital 2

Varighed: Vejledende 9,0 uger

Mål:

1. Eleven kan anvende ABCDE-principper i forbindelse med vurdering af patienter.

2. Eleven kan forklare og genkende forskellige respirationstyper.

3. Eleven kan selvstændigt måle respirationsfrekvens, blodtryk og puls, samt kan redegøre

for afvigelser fra normalområdet.

4. Eleven kan bedømme de forskellige størrelser på ventilationsmasker/-poser, samt deres

anvendelsesområde og udføre kontrol og fejlfinding af dette udstyr.

5. Eleven kan selvstændigt anvende ventilation på udvalgte patienter.

6. Eleven kan selvstændigt udføre klargøring af udstyr til anlæggelse af intravenøs adgang.

7. Eleven opnår kendskab til visse medikamenter til smertelindring og deres anvendelse.

Side 18 af 37


8. Eleven deltager ved modtagelse af akutte patienter.

9. Eleven kan anvende Glasgow-Come skalaen til observation af patienter.

10. Eleven har forståelse for behandling af akutte sår og brud.

11. Eleven udviser forståelse for mennesker i krise og er bevidst om et hensigtsmæssigt

handlingsberedskab, som påkræves i givne situationer.

12. Eleven kan anvende relevant og udvalgt dokumentation inden for det akutte område.

13. Eleven kan selvstændigt klargøre en patient til optagelse af EKG.

14. Eleven har forståelse for den normale fødsels forskellige stadier og kan anvende den

lærte fødselshjælp.

15. Eleven kan ud fra ABCDE-principperne iagttage og genkende symptomer hos det syge

barn, der afviger fra det normale.

16. Eleven har viden om kommunikationens betydning i forhold til børn og forældre.

17. Eleven har viden om børn med forskellige sygdomsbilleder, f.eks. appendicit, feberkramper,

lungebetændelse og andre luftvejsproblemer.

18. Eleven har viden om kriterierne for anvendelse af ”røde” og ”gule” tvangspapirer.

19. Eleven har viden om de grundlæggende kommunikationsprincipper og kan anvende disse

i kommunikationen med den psykisk syge.

20. Eleven har kendskab til den psykisk syges kropssprog og adfærd og forstår, hvilken betydning

egen adfærd, reaktioner og holdninger kan have i kontakten med den psykisk

syge.

Bedømmelse: Praktikerklæring

7. praktikperiode – Redder/ambulance 2

Varighed: Vejledende 4,0 uger

Mål:

1. Eleven kan anvende ABCDE-systematikken til vurdering af patienter.

2. Eleven kan selvstændigt opretholde frie luftveje, samt ventilere en patient selvstændigt

under de forskellige forhold, der er i ambulancetjenesten.

3. Eleven opnår kendskab til defibrillatorens funktioner og kan under vejledning afhjælpe

eventuelle fejl og mangler.

4. Eleven kan assistere ved udførelse af defibrillering.

5. Eleven kan klargøre ambulancen og dens udstyr, herunder afhjælpe eventuelle funktionsfejl.

6. Eleven kan skelne, vurdere og reagere på henholdsvis ”høj- og lavenergiulykker”, samt

anslå omfanget af mulige skader.

7. Eleven demonstrerer forståelse for multible skaders indvirkning på patientens sygdomsbillede.

8. Eleven kan anvende Glasgow-Come skalaen.

9. Eleven kan skelne mellem de mest almindelige sygdommes akutte præsentation - og

reagere herpå.

10. Eleven kan under vejledning udfylde en ambulancejournal og videregive disse informationer

til hospitalet/modtagelsen.

11. Eleven kan føre en ambulance under hensyntagen til forskellige forhold - herunder føre

ambulancen under udrykning med iagttagelse af en trafiksikker adfærd.

12. Eleven kan under alle forhold efterleve alle hygiejniske principper, både personlig og

materielt i ambulancetjenesten.

13. Eleven kan udføre sikker brug af ergonomisk korrekte arbejdsstillinger og forflytningsteknikker.

Side 19 af 37


Bedømmelse: Praktikerklæring

8. praktikperiode – Redder/ambulanceassistent

Varighed: Vejledende 12,0 uger

Mål:

1. Eleven deltager som ambulanceassistent (jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse om

præhospitals indsats m.v.) i ambulancetjenesten.

2. Eleven opnår rutine som ambulanceassistent i ambulancetjenesten.

Bedømmelse: Praktikerklæring

9. praktikperiode – Redder/frigørelsesteknik

Varighed: Vejledende 15,0 uger

Mål:

1. Eleven deltager i alle de opgaver, hvortil der tidligere er opnået kvalifikationer, herunder

ambulance- og sygetransport.

2. Eleven, selvstændigt og i størst muligt omfang, udfører alle redderens arbejdsopgaver

3. Eleven opnår selvstændighed og rutine i alle arbejdsopgaver.

Bedømmelse: Praktikerklæring

10. praktikperiode – Redder/redder

Varighed: Vejledende 16,0 uger

Mål:

1. Eleven deltager i alle de opgaver, hvortil der tidligere er opnået kvalifikationer.

2. Eleven, selvstændigt og i størst muligt omfang, udfører alle redderens arbejdsopgaver

3. Eleven opnår selvstændighed og rutine i alle arbejdsopgaver

Bedømmelse: Praktikerklæring

5. Valgfrie specialefag

Frigørelsesteknik – specialopgaver (Fag: 43945)

Varighed: 1,0 uge

Undervisningens mål er, at

1. eleven, på grundlag af gældende lovgivning, kan dimensionere og deltage i frigørelse af

fastklemte eller indespærrede. Arbejdet omfatter udfrielse af indespærrede i bygningssammenstyrtninger,

med såvel stabile som ustabile ruindele, udgravning af fastklemte i

vandrette og lodrette oplag bestående af grus- og jordtyper med forskellige egenskaber,

udfrielse af indespærrede i elevatorer, og fastklemte i eskalatorer, frigørelse af

fastklemte i maskiner med roterende dele, f.eks. valser, ruller, hjul mv.

Side 20 af 37


2. arbejdet udføres under overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest mulig

tid efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering, med de til rådighed

værende ressourcer og i et kollegialt samarbejde, assistere ved flytning af patient

samt vurdere behovet for at yde førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse/nødflytning) for

at sikre liv og førlighed.

3. eleven løbende kan vurdere følgevirkninger af egne indgreb, anvende de nødvendige

værnemidler samt kommunikere eventuelle ressourcebehov ad korrekte kommandoveje

og foretage statusrapportering under og efter indsats.

Bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i

forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

Kystredning/bådtjeneste (Fag: 43944)

Varighed: 1,0 uge

Undervisningens mål er, at eleven kan

1. på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om søvejsregler og farvandsafmærkninger,

indgå aktivt i den kystnære småbådstjeneste ved reel indsats. Arbejdet

omfatter grundlæggende navigation og anvendelse af GPS, vedligehold af bådens udstyr,

søsætning og optagning, nødstart og skrueskift på baggrund af kendskab til motorlære

og –betjening

2. foretage radiobetjening og kommunikation på lukkede og åbne net, anvende nødsignaler,

udføre eftersøgning, manøvrere båden ved opsamling af MOB (mand over bord),

samt efterleve principperne for overlevelse til søs.

Bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i

forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

Personlig sikkerhed ved redningsarbejde i højde (Fag: 42595)

Varighed: 1,0 uge

Undervisningens mål er, at eleven

1. skal kunne gennemføre planlagt arbejde i højder i overensstemmelse med Arbejdstilsynets

gældende krav om brug af faldsikring.

2. kan betjene og vedligeholde div. værnemidler jævnfør gældende krav og standarder.

3. kan gennemføre egen evakuering.

4. kan gennemføre evakuering af forulykkede eksempelvis fra tagkonstruktioner, etageejendomme,

skorstene, broer, kraner og div. gittermastkonstruktioner.

5. kan gennemføre højderedning og evakuering i situationer, hvor rationelle løsninger er

utilstrækkelige eller umulige.

Bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i

forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

Psykologi for ambulance- og redningspersonel (Fag: 45278)

Varighed: 1,0 uge

Side 21 af 37


Undervisningens mål er, at

1. eleven kan gennem teori om psykiske reaktioner på uheldsstedet og psykologiske processer

og responser, der er forbundet med stressrelaterede situationer, yde en professionel/tryghedsskabende/etisk

forsvarlig psykisk førstehjælp under patientbefordringen

hos tilskadekomne, andre involverede, pårørende samt handle korrekt i forhold til

stress og krisereaktioner hos såvel uheldsramte som hos redningsmandskabet.

2. arbejdet omfatter deltagelse i kammeratskabs/kollegahjælp/debriefing og håndtering af

forskellige patientgrupper – specifikt psykisk syge på grundlag af orientering om de

væsentligste psykiske sygdomme, deres karakteristika og deres særlige proceduremæssige

krav til redningsmandskabet.

3. eleven behersker et hensigtsmæssigt kropssprog og en ydre adfærd, som passer til den

konkrete situation, som omfatter hensynsfuld konfliktafværgende kommunikation.

Bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i

forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget..

6. Temaopdeling for skoleperioderne

Modul 1 omfattende 1. – 2. skoleperiode, afvikles på Erhvervsakademiet

Nordsjælland

1. skoleperiode: Redderens arbejde i ambulancen og på et

skadested

Varighed: 6,0 uger (I særlige tilfælde 7,0 uger. Se uddybelse under Indhold og mål)

Dette tema omhandler introduktion til den del af uddannelsen der foregår på Erhvervsakademiet

Nordsjælland. Skolens pædagogik, samt forskellige læringsmodeller, som anvendes på

modul 1, vil blive præsenteret.

Eleven bliver vist rundt på Erhvervsakademiet Nordsjælland og orienteret om de muligheder

der kan benyttes på skolen og, hvor man kan henvende sig for hjælp i forskellige situationer.

Eleven præsenteres for forskellige teknikker, der kan understøtte arbejdet med at tilegne sig

den redningsfaglige viden. Ligeledes præsenteres viden om gruppeprocesser med henblik på,

at kunne forstå sin egen og andres rolle i klassen eller arbejdsteamet. Desuden arbejdes med

viden om konfliktforebyggelse og – håndtering.

Indhold og mål: Varighed:

Kørekort B, jf. bekendtgørelsen om kørekort – forventelig merit 1,5 uge

Ambulanceteknik 1,0 uge

Skadestedslære 1,0 uge

Grunduddannelse Indsats 1,0 uge

Redningsarbejde for ambulanceførere 0,2 uge

Samfundsfag 0,5 uge

Kørekort B-erhverv, jf. bekendtgørelsen om kørekort 0,8 uge

Valgfag, benyttes til introdage, ekstra timer til kørekort B-erhverv og

Side 22 af 37


Grunduddannelse indsats 1,5 uge

Elever, der ikke tidligere via opnåede kvalifikationer svarende til ”Førstehjælp på højt niveau”

og ”Vejen som arbejdsplads”, vil få tillagt 1,0 uge i 1. skoleperiode. For disse elever udgør 1.

skoleperiode derfor 7,0 uger.

Kompetencemål

Der indgår kompetencer svarende til kompetencemål 1-8 inden for ovenstående fag.

Elevens arbejdstid

Aktiviteten er planlagt til 37 timer pr. uge, heraf afvikles mindst de 30 timer på skolen. De

resterende 7 timer/uge bruges til forberedelse til undervisningen og dokumentation af arbejdet

inden for de forskellige fag. Desuden indgår kontaktlærersamtalen heri. I certifikatfag som

f.eks. Kørekort og Grunduddannelse Indsats vil alle 37 timer pr. uge blive afviklet på skolen.

Pædagogiske metoder

Undervisningen vil til dels være underviserstyret, hvor elevernes erfaringer inddrages og derudover

kan der indgå gruppearbejde, selvstændigt arbejde og praktiske øvelser.

Bedømmelse

Skadestedslære afsluttes med en standpunktskarakter. Ambulanceteknik, Redningsarbejde for

ambulanceførere og Samfundsfag niveau F bedømmes med en delkarakter, da fagene først

afsluttes på senere skoleperioder.

Kørekort kategori B, B-erhverv og Grunduddannelse indsats afsluttes med prøve, som skal

bestås.

2. skoleperiode: Redderens arbejde ved patientbefordring og

på et skadested

Varighed: 10,0 uger

Indhold og mål Varighed:

Redningsarbejde for ambulanceførere 0,8 uge

Befordring af bevægelseshæmmede 0,8 uge

Siddende sygetransport 0,4 uge

Liggende sygetransport 0,4 uge

Udrykningskørsel 0,6 uge

Samfundsfag 1,0 uge

Kørekort C, jf. bekendtgørelsen om kørekort 1,6 uger

Intensiv grundkvalifikation – Redder, jf. gældende retningslinjer fra

Trafikstyrelsen og TUR 4,0 uger

Valgfag, benyttes til ekstra timer til kørekort C 0,4 uge

Kompetencemål

Der indgår kompetencer svarende til kompetencemål 1-7 inden for ovenstående fag.

Elevens arbejdstid

Aktiviteten er planlagt til 37 timer pr. uge, heraf afvikles mindst de 30 timer på skolen. De

resterende 7 timer/uge bruges til forberedelse til undervisningen og dokumentation af arbejdet

inden for de forskellige fag. Desuden indgår kontaktlærersamtalen heri. I certifikatfag som

f.eks. Kørekort og intensiv grundkvalifikation vil alle 37 timer pr. uge blive afviklet på skolen.

Pædagogiske metoder

Undervisningen vil til dels være underviserstyret, hvor elevernes erfaringer inddrages og derudover

kan der indgå gruppearbejde, selvstændigt arbejde og praktiske øvelser.

Side 23 af 37


Bedømmelse

Befordring af bevægelseshæmmede, Siddende- og Liggende sygetransport, Redningsarbejde

for ambulanceførere og Samfundsfag niveau F afsluttes på denne skoleperiode og bedømmes

med en standpunktskarakter.

Kørekort kategori C, Intensiv grundkvalifikation og udrykningskørsel afsluttes med prøve, der

skal bestås.

Modul 2 omfattende 3.-7. skoleperioderne, afvikles på SOPU

3. skoleperiode: Mennesket fra en fysisk, psykisk og social

vinkel

Varighed: 3,0 uger

Dette tema starter med introduktion til det sundhedsfaglige modul, der foregår på SOPU. Der

er fokus på individet som lærende væsen. Eleven præsenteres for forskellige teknikker, der

kan understøtte tilegnelsen af den sundhedsfaglige viden. Herunder hvilke IT systemer der

inddrages i undervisningen, den enkeltes forberedelse og opgavebesvarelser.

Ud fra forståelse af begreberne sundhed, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse arbejdes

med elevens egen sundhed. Der arbejdes med viden om kroppens anatomi og fysiologi, risikofaktorerne

KRAM, hygiejne og mikrobiologi.

Eleven udarbejder en sundhedsplan i forhold til sig selv, med handleplan for evt. indsatsområder.

For at kunne forstå egen og andres ageren, arbejdes med viden om udviklingspsykologi og

forskellige perspektiver på kommunikation i relationer og de faktorer der har indflydelse herpå.

Perioden afsluttes med et gruppearbejde. Her skal viden fra skoleperioden anvendes til bearbejdning

af lærerudviklede case, baseret på situationer fra praksis. Gruppens arbejde formidles

til klassen.

Elevens arbejdstid

Aktiviteten er planlagt til 37 timer pr. uge, heraf afvikles de 30 timer på skolen. De resterende

7 timer/uge bruges til forberedelse til undervisningen og dokumentation af arbejdet inden for

de forskellige fag. Desuden indgår kontaktlærersamtalen heri.

Kompetencemål

Der indgår kompetencer svarende til kompetencemål 6, 9, 11, 12 og 13.

Se opdeling af fag på skoleperioden nedenfor.

Informationsteknologi

Varighed: 0,4 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

Activ Inspire - som medie der indgår i undervisningen og som kan indgå til fremlæggelser

Fronter som formidlingskanal

Side 24 af 37


Pædagogiske metoder

Faget indgår som en naturlig del af undervisningen gennem brug af Activ Inspire, hvor eleverne

inddrages aktivt. Fronter bruges som formidlingsplatform mellem eleven og skolen, det er

her skema, lektionsplaner lægges ud og hvor opgaver både lægges ud og besvares. IT indgår

desuden som elevens egen forberedelse til undervisningen i form af f.eks. videnssøgning, samt

til evaluering af skoleperioden.

Bedømmelse

Der gives en delkarakter. Eleven bedømmes ud fra sin brug af og fortrolighed med de IT værktøjer

der er til rådighed, i forhold til løsning af de opgaver og udfordringer der forekommer på

skoleperioden. Delkarakteren indgår i bedømmelsen af casen ud fra elevens/gruppens evne til

at anvende relevante IT værktøjer til formidling af casebearbejdningen.

Psykologi, niveau F

Varighed: 0,4 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

Konfliktforebyggelse og - håndtering

Kommunikation: forskellige modeller til at forstå hvad der sker i relationen

Etik og moral

Udviklingspsykologi

Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret teoretisk undervisning, hvor elevernes viden og erfaringer inddrages.

Eleven indgår i samspil med en ”skuespiller”, hvor handlemuligheder afprøves. Eleven udarbejder

en skriftlig refleksion over en praksissituation, indeholdende en problematik inden for

fagets emner. Eleven beskriver hvad der skete, hvad det gjorde ved dem og hvordan den ny

viden inden for faget kan bidrage med nye forståelser/handlemuligheder.

Bedømmelse

Der gives en delkarakter. Eleven bedømmes i forhold til den enkeltes engagement og forberedthed

i undervisningen. Reflektionsøvelsen vurderes i forhold til elevens evne til at anvende

sin nye viden til at blive klogere på den oplevede situation. Delkarakteren indgår i bedømmelsen

af casen ud fra elevens/gruppens evne til at identificere, anvende og formidle, den viden

fra faget der er nødvendig for bearbejdelsen af den konkrete situation.

Sundhed

Varighed: 0,2 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

Begreberne sundhed, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Ernæringslære

Udfoldelse af faktorerne i KRAM – kost, rygning, alkohol og motion

Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret teoretisk undervisning, hvor elevernes viden og erfaringer inddrages.

Der udarbejdes en individuel sundhedsprofil og handleplan på baggrund af test og refleksion

over egen sundhedsadfærd.

Bedømmelse

Der gives en delkarakter. Eleven bedømmes i forhold til den enkeltes engagement og forberedthed

i undervisningen. Delkarakteren indgår i bedømmelsen af casen, ud fra ele-

Side 25 af 37


vens/gruppens evne til at identificere, anvende og formidle, den viden fra faget der er nødvendig

for bearbejdelsen af den konkrete situation.

Sundhedsprofilen bedømmes ud fra elevens evne til at identificere og anvende den viden fra

faget der er relevant for den personlige profil og handleplan.

Hygiejne

Varighed: 0,3 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

Mikroorganismers vækst og livsbetingelser

Den inflammatoriske proces

Smitteveje og smittekilder

Hygiejniske principper og forebyggelse af smittespredning

Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret teoretisk undervisning, hvor elevernes viden og erfaringer inddrages. Eleven

arbejder med mindre opgaver enten selvstændigt eller i grupper.

Bedømmelse

Der gives en delkarakter. Eleven bedømmes i forhold til den enkeltes engagement og forberedthed

i undervisningen. Delkarakteren indgår i bedømmelsen af casen, ud fra elevens/gruppens

evne til at identificere, anvende og formidle, den viden fra faget der er nødvendig

for bearbejdelsen af den konkrete situation.

Ambulanceassistent 1, rutineret

Varighed: 1,2 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

Studieteknik og viden omkring læring

Roller, samarbejde, kommunikation, undervisningslære og feedback, levevilkår, livsformer,

fremmede kulturer og generationsforskelles betydning i forhold til egen og andres

ageren

Samfundslære, social – og sundhedspolitik og lovgivning

Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret teoretisk undervisning, hvor elevernes viden og erfaringer inddrages.

Eleverne udarbejder egen læringsprofil via test på nettet.

Faget indgår desuden sammen med Psykologi i samspil med en ”skuespiller”, hvor handlemuligheder

afprøves.

Bedømmelse

Der gives en delkarakter. Eleven bedømmes i forhold til den enkeltes engagement og forberedthed

i undervisningen, samt løsning af gruppeopgaver ud fra bearbejdning af netbaseret

information indenfor faget. Delkarakteren indgår i bedømmelsen af casen, ud fra elevens/gruppens

evne til at identificere, anvende og formidle, den viden fra faget der er nødvendig

for bearbejdelsen af den konkrete situation.

Side 26 af 37


Valgfag: Grundlæggende anatomi og fysiologi

Varighed: 0,5 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

Grundlæggende indsigt i anatomi og fysiologi inden for hjerte- kredsløbet, nervesystemet,

fordøjelsessystemet, urinvejene og bevægeapparatet – som grundlag for at kunne

arbejde med egen sundhedsprofil og bearbejdning af casen

Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret undervisning hvor elevernes viden og erfaringer inddrages. Der vises filmklip,

bruges torso, skelet og autentiske organer til visualisering af organers og systemers anatomi

og fysiologi.

4. skoleperiode: Sundhed og sygdom

Varighed: 3,0 uger

I dette tema bygges der videre på den viden eleven har tilegnet sig i forrige skoleperiode. Emnerne

vil dog gå dybere ind i, hvordan sundhed kan opretholdes ud fra forståelse af begrebet

homeostase. Eleven skal opnå en forståelse for den kompleksitet der ligger i, at gå fra at være

sund og rask til at blive syg.

Temaets omdrejningspunkt er den kronisk syge patient og indholdet i undervisningen er de

mest almindelige kroniske sygdomme, som eleven vil møde i praksis. Emnet vil gå bag om

sygdommene og belyse, hvad det vil sige, at blive kronisk syg set ud fra en fysisk, psykisk,

social og samfundsmæssig synsvinkel.

Temaet vil også indeholde viden om immunsystemet og de vigtigste sygdomme i forbindelse

hermed.

Temaets sidste del vil handle om det, at blive ældre og livets afslutning.

Eleven skal i denne skoleperiode lære, at arbejde problembaseret med et emne der er relateret

til praksis. Dette gøres i form af et miniprojekt, hvor metoden til afsluttende ambulanceassistent

projekt trænes.

Elevens arbejdstid

Aktiviteten er planlagt til 37 timer pr. uge, heraf afvikles de 30 timer på skolen. De resterende

7 timer/uge bruges til forberedelse til undervisningen, dokumentation af arbejdet inden for de

forskellige fag samt udarbejdelse af miniprojekt.

Kompetencemål

Der indgår kompetencer svarende til kompetencemål 6, 10, 11 og 13.

Se opdeling af fag på skoleperioden nedenfor.

Kemi

Varighed: 0,5 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

Introduktion til faget kemi. Det periodiske systems opbygning og hvordan man læser

det samt de for ambulancefaget relevante grundstoffer

Kemiske bindinger og hvordan de reagere med hinanden

Side 27 af 37


Syre og base og hvordan det kan relateres til kroppens balance. Der vil være paralleller

til undervisningen i hygiejne og sygdomslære

Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret teoretisk undervisning hvor elevernes viden og erfaringer inddrages.

Eleven arbejder eksperimentelt i grupper og individuelt. Eleven skal aflevere en kemirapport.

Bedømmelse

Der gives en delkarakter. Eleven bedømmes i forhold til engagement og forberedthed i undervisning,

samt ud fra håndteringen af det eksperimentelle arbejde ud fra et sikkerhedsmæssigt

og fagligt perspektiv. Kemirapporten bedømmes ud fra, hvordan eleven inddrager viden fra

faget til at forstå eksperimentet.

Psykologi, niveau F

Varighed: 0,2 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

Psykologiske forhold vedrørende det at være/blive kronisk syg og de problemstillinger

der følger med

Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret teoretisk undervisning hvor elevernes viden og erfaringer inddrages

Mindre gruppeopgaver. Eleven udarbejder en skriftlig refleksion over en praksissituation, indeholdende

en problematik inden for fagets emner. Eleven beskriver hvad der skete, hvad det

gjorde ved dem og hvordan den ny viden inden for faget kan bidrage med nye forståelser/handlemuligheder.

Bedømmelse

Der gives en delkarakter. Eleven bedømmes i forhold til engagement og forberedthed i undervisningen.

Reflektionsøvelsen vurderes i forhold til elevens evne til at anvende sin nye viden til

at blive klogere på en oplevet situation.

Hygiejne

Varighed: 0,7 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

De hygiejniske principper med fokus på ambulance- og hospitalshygiejne

Lovgivning på området

Særligt udsatte patienter

Hygiejne i forbindelse med personlig pleje af patient

Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret teoretisk undervisning hvor elevernes viden og erfaringer inddrages.

Caseopgave bearbejdes i grupper. Eksperimentelt arbejde afsluttes med fremlæggelse.

Bedømmelse

Der gives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til den enkeltes engagement og

forberedthed i undervisningen. Case bearbejdningen bedømmes ud fra elevens evne til at iden-

Side 28 af 37


tificere og anvende fagets viden i bearbejdningen. Fremlæggelsen af det eksperimentelle arbejde

bedømmes ud fra elevens evne til at reflektere fagets viden i forhold til resultatet af eksperimentet.

Delkarakteren fra tidligere skoleperioder indgår i den samlede bedømmelse.

Ambulanceassistent 1, rutineret

Varighed: 0,8 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

Introduktion i projektskrivning

Bearbejdning af selvvalgt problemstilling fra praksis

Dokumentation og videregivelse af oplysninger præhospitalt - hospitalt

Sygehusvæsnets organisering og gældende regler

Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret teoretisk undervisning, hvor elevernes viden og erfaringer inddrages, samt

gruppevis bearbejdning af selvvalgt problemstilling fra praksis ud fra projektmetoden jf. projektvejledning.

Projektet fremlægges for klassen med fokus på metoden.

Bedømmelse

Der gives en standpunktskarakter. Faget indgår i Ambulanceassistenteksamen på

7.skoleperiode. Eleven bedømmes i forhold til den enkeltes engagement og forberedthed i undervisningen.

Miniprojektet bedømmes på elevens evne til at kunne anvende projektmetode i

forhold til en problemstilling fra praksis. Formidlingen bedømmes i forhold til elevens evne til

at præsentere projektet pædagogisk for klassen. Delkarakteren fra tidligere skoleperioder indgår

i den samlede bedømmelse.

Ambulanceassistent 2, avanceret

Varighed: 0,5 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

De mest almindelige kroniske sygdomme med særlig fokus på sygdomme relateret til

hjertekredsløb, respirationssystemet, urinvejene og bevægeapparatet. Med vægt på årsag,

symptomer, observationer og præhospital behandling.

Anatomi og fysiologi inden for de 4 systemer (bygger videre på valgfag 3.skoleperiode)

Immunsystemet og sygdommene allergier, HIV/AIDS, hepatitis

Grundlæggende sygepleje

Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret teoretisk undervisning hvor elevernes viden og erfaringer inddrages.

Bedømmelse

Der gives en delkarakter. Eleven bedømmes i forhold til den enkeltes engagement og forberedthed

i undervisningen. Gruppearbejdet bedømmes ud fra elevens evne til at identificere og

anvende fagets viden i løsningen.

Valgfag: Den ældre patient og livets afslutning

Varighed: 0,3 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

Gerontologi – læren om aldersforandringerne

Geriatri – læren om de almindeligst forekommende sygdomme i alderdommen, belyst

ud fra Olympiadesyndromet

Demens med fokus på Altzheimers

Side 29 af 37


Døden og den døende

Kriser

Håndtering af døde i ambulancen

Gældende lovgivning omkring dødfundne, sikre og usikre dødstegn og reglerne om døds-

formodning i ambulancetjenesten

Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret undervisning, hvor elevernes viden og erfaringer inddrages.

Der vises en film om en redders sygdomshistorie og forløb i den sidste tid.

Der kan eventuelt inddrages indlæg og diskussion med relevant fagperson f.eks. præst eller

bedemand.

5. skoleperiode: Den akutte patient 1

Varighed: 4,0 uge

I denne skoleperiode er der fokus på, at få sat anatomien og fysiologien i relation til de hyppigst

forekommende akutte sygdomme, der ses i det præhospitale, med henblik på, at kunne

forstå de symptomer patienten frembyder og det ambulancepersonalet kan gøre for at afhjælpe/

behandle. Der være sig inden for de somatiske sygdomme, hos såvel børn som voksne,

men også inden for det psykiatriske område. Obstetrikken gennemgås og de muligheder og

metoder der kan anvendes i ambulancen ved fødsel.

Der indgår viden om kriser både i forhold til patienter/pårørende men også i forhold til hvordan

man som ambulancemandskab kan forebygge og håndtere reaktioner hos en selv og kollegaer,

så det ikke ender med PTSD

Elevens arbejdstid

Aktiviteten er planlagt til 37 timer pr. uge, heraf afvikles de 30 timer på skolen. De resterende

7 timer/uge bruges til forberedelse til undervisningen, fordybelses i sygdom og dokumentation

af arbejdet inden for de forskellige fag. Kontaktlærersamtale indgår heri.

Kompetencemål

Der indgår kompetencer svarende til kompetencemål 6, 9, 10, 11 og 14.

Se opdeling af fag på skoleperioden nedenfor.

Informationsteknologi

Varighed: 0,2 uge

Pædagogiske metoder

Der undervises ikke separat inden for Informationsteknologi. Faget indgår sammen med valgfag

i den individuelle fordybelse i sygdom med formidling og aflevering af skriftligt materiale.

Faget indgår som en naturlig del af undervisningen gennem brug af Activ Inspire, hvor eleverne

inddrages aktivt. Fronter bruges som formidlingsplatform mellem eleven og skolen, det er

her skema, lektionsplaner lægges ud og hvor opgaver både lægges ud og besvares.

Bedømmelse

Der gives en delkarakter. Eleven bedømmes ud fra sit brug af og fortrolighed med de IT værktøjer

der er til rådighed, i forhold til løsning af de opgaver og udfordringer der forekommer på

skoleperioden. Delkarakteren indgår i bedømmelsen af ”fordybelsesopgaven”, ud fra elevens

Side 30 af 37


evne til at anvende relevante IT værktøjer til formidling og udarbejdelsen af materiale om sygdommen.

Kemi

Varighed: 0,7 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

Cellens opbygning og funktion; herunder arveanlæg, celledeling, celletyper og væv

Cellemembranen og transport; passiv og aktiv transport

Cancer og cancerceller; god og ondartet tumor

Cancerforløb; metastaser(spredning)

Kroppens hæmodynamik; herunder væskebalancen, væskefaser og blodtryk samt ioner

og molekylers transport over membraner i.f.t. respirationen og vævscellen

Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret teoretisk undervisning, hvor elevernes viden og erfaringer inddrages, samt

eksperimentelle forsøg med henblik på, at få indsigt i begreberne diffusion og osmose

Eleven skal aflevere en kemirapport.

Bedømmelse

Der gives en delkarakter. Eleven bedømmes i forhold til engagement og forberedthed i undervisning.

Eleven bedømmes ud fra håndteringen af det eksperimentelle arbejde ud fra et sikkerhedsmæssigt

og fagligt perspektiv. Kemirapporten bedømmes ud fra hvordan eleven inddrager

viden fra faget til at forstå eksperimentet.

Psykologi, niveau F

Varighed: 0,2 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

Særlige kommunikative overvejelser i relation til børn

Særlige kommunikative overvejelser i relation til psykisk syge

Stress og post traumatisk stress syndrom – forebyggelse og håndtering

Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret undervisning hvor elevernes viden og erfaringer inddrages. Eleven udarbejder

en skriftlig refleksion over en praksissituation, indeholdende en problematik inden for fagets

emner. Eleven beskriver, hvad der skete, hvad det gjorde ved dem og hvordan den ny

viden inden for faget kan bidrage med nye forståelser/handlemuligheder.

Bedømmelse

Der gives en delkarakter. Eleven bedømmes i forhold til den enkeltes engagement og forberedthed

i undervisningen. Reflektionsøvelsen vurderes i forhold til elevens evne til at anvende

sin nye viden til at blive klogere på en oplevet situation.

Sundhed

Varighed: 0,2 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

Der arbejdes videre med faktorerne i KRAM – kost, rygning, alkohol og motion – men fokus på

arbejdspladsen og arbejdsmiljøets betydning for sund livsstil.

Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret undervisning hvor elevernes viden og erfaringer inddrages.

Side 31 af 37


Der arbejdes gruppevis med fordybelse i en af faktorerne i KRAM. Den udarbejdede Sundhedsplan

og handleplan fra 3. skoleperiode evalueres og revideres.

Bedømmelse

Der gives en delkarakter. Eleven bedømmes i forhold til den enkeltes engagement og forberedthed

i undervisningen. Den reviderede sundhedsprofil og handleplan bedømmes ud elevens

evne til at identificere og anvende den viden fra faget der er relevant for den personlige profil

og handleplan.

Ambulanceassistent 2, avanceret

Varighed: 2,2 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

Pædiatri: de særlige anatomisk og fysiologiske forhold der gør sig gældende hos børn

samt de hyppigst forekommende sygdomme. Indgår sammen med faget psykolog

Psykiatri: psykoser, affektive lidelser og den specielle lovgivning der er gældende for

området. Indgår sammen med faget psykolog

Gynækologi og mandlige kønsorganer

Farmakolog med fokus på medicin anvendt præhospitalt

Obstetrik: den normale fødsel og hvad der kan gøres præhospitalt

Nervesystemets anatomi og fysiologi (bygger videre på valgfag 3.skoleperiode) samt

vigtigste sygdomme/tilstande: besvimelse, apopleksi, commotio og meningitis samt anvendelsen

af Glascow coma scalaen

Mave tarm systemets anatomi og fysiologi (bygger videre på valgfag 3.skoleperiode)

samt akut abdomen og diabetes mellitus (DM)

Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret undervisning hvor elevernes viden og erfaringer inddrages. Der vises filmklip

og bruges torso til visualisering af organers og systemers anatomi og fysiologi.

Bedømmelse

Der gives en delkarakter. Eleven bedømmes i forhold til den enkeltes engagement og forberedthed

i undervisningen. Mindre gruppeopgaver og test bedømmes ud fra elevens forståelse

og viden om emnet.

Valgfag: Fordybelse selvvalgt sygdom

Varighed: 0,5 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

Fordybelse i selvvagt sygdom (som der ikke er formel undervisning i) med relevans for

det præhospitale arbejde

Pædagogiske metoder

Individuelt arbejde med at indhente og systematisere viden om, den valgte sygdoms årsag,

hyppighed, symptomer og behandling samt hvilke observationer og behandlingstiltag der

kan/skal gøres præhospitalt

Udarbejdelse af materiale til elevkammeraterne om den valgte sygdom

Undervisning af klassen i den valgte sygdom

6. skoleperiode: Den akutte patient 2

Varighed: 3,0 uger

Side 32 af 37


I denne skoleperiode arbejdes der videre med sygdomslæren med fokus på akutte skader på

kroppens organsystemer samt konsekvensen af dette. Den teoretiske viden lægger sig op af

skadestedslærens praktiske del med fokus på patienten med akutte skader, symptomer, observation,

klinisk vurdering og behandling samt assistentens ansvars- og kompetenceområde.

Der arbejdes teoretisk med symptombilleder og aktionsdiagnoser samt baggrunden for effekten

af en given behandling.

Arbejdet med ambulanceassistentprojektet påbegyndes og fortsætter i efterfølgende praktikperioden

og 7. skoleperiode.

Elevens arbejdstid

Aktiviteten er planlagt til 37 timer pr. uge, heraf afvikles de 30 timer på skolen. De resterende

7 timer/uge bruges til forberedelse til undervisningen, dokumentation af arbejdet inden for de

forskellige fag samt udarbejdelse af projekt i forhold til ambulanceassistenteksamen.

Kompetencemål

Der indgår kompetencer svarende til kompetencemål 6, 10 og 14.

Se opdeling af fag på skoleperioden nedenfor.

Kemi

Varighed: 0,8 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

Fuldstændig og ufuldstændig forbrænding

Repetition i forhold til eksamen

Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret undervisning hvor elevernes viden og erfaringer inddrages. Eleven gennemgår

eksperimentelle forsøg med alkoholforbrænding i grupper. Der laves en individuel mundtlig

eksamen ud fra de 2 udarbejdede kemirapporter.

Bedømmelse

Der gives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til engagement og forberedthed

i undervisning, samt håndteringen af det eksperimentelle arbejde ud fra et sikkerhedsmæssigt

og fagligt perspektiv. Delkarakteren fra tidligere skoleperioder indgår i den samlede bedømmelse.

Faget afsluttes med en eksamen jf. gældende regler for kemieksamen.

Ambulanceassistent 2, avanceret

Varighed: 2,2 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

AKS og præhospital behandling

EKG; det normale ekg(sinusrytme). Funktionen, at skulle assistere til at optage et ekg

Demonstration i defibrillatorens opbygning og funktionsmuligheder

Avanceret hjertelungeredning ud fra Europæiske guidelines

Ambulancemedicin; indikation, virkningsvarighed og bivirkninger. Assistentens kompetencer

og funktion

Akutte forgiftninger samt misbrug

Akutte skader; involverende CNS, respirationen, hjertekredsløb, abdomen og bevægeapparatet

Akutte blødninger; shocktyper

Termiske og kemiske skader på kroppen(brandsår, forfrysninger, ætsninger, hypo- og

hypertermi)

Opstart af bearbejdning af selvvagt problemstilling fra praksis

Side 33 af 37


Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret undervisning hvor elevernes viden og erfaringer inddrages. Der inddrages

filmklip og andre visuelle virkemidler. Eleverne arbejder selvstændigt og/eller i grupper.

Der arbejdes gruppevis med selvvalgt problemstilling fra praksis ud fra projektmetoden jf. ambulanceassistentprojektvejledningen.

Underviseren vejleder i forbindelse med ambulanceassistentprojektarbejdet.

Bedømmelse

Der gives en delkarakter. Eleven bedømmes i forhold til den enkeltes engagement og forberedthed

i undervisningen. Selvstændige og gruppevise opgaver bedømmes i forhold til evnen

til at identificere og anvende viden inden for faget. Eleven bedømmes på evnen til at identificere

og begrunde relevant problemstilling fra praksis, samt metode til at indhente viden til belysning

af problemstillingen.

7. skoleperiode: Ambulanceassistent

Varighed: 3,0 uger

I denne periode arbejdes videre med ambulanceassistentprojektet og forberedelse til ambulanceassistenteksamen

som afslutning på det sundhedsfaglige modul 2.

Den individuelle sundhedsplan og handleplan evalueres en sidste gang. Perspektivet udvides til

at omfatte såvel arbejdsplads som samfundsniveau.

Elevens arbejdstid

Aktiviteten er planlagt til 37 timer pr. uge, heraf afvikles de 30 timer på skolen. De resterende

7 timer/uge bruges til forberedelse til undervisningen, dokumentation af arbejdet inden for de

forskellige fag samt udarbejdelse af projekt i forhold til ambulanceassistenteksamen.

Kompetencemål

Der indgår kompetencer svarende til kompetencemål 6, 8, 9, 11, 12 og 14.

Se opdeling af fag på skoleperioden nedenfor.

Samfundsfag, niveau E

Varighed: 0,5 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

De overordnede social- og sundhedspolitiske målsætninger

Konsekvensen af de økonomiske justeringer(i relation til politiske partier økonomiske

politik)

Lovgivningsprocessen

Den overordnede ansvarsfordeling mellem kommuner, regioner og stat på det sociale

område

1,2 og 3. grads forebyggelse i en samfundsmæssig kontekst ud fra WHO, stat og kommune

Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret undervisning hvor elevernes viden og erfaringer inddrages.

Eleven arbejder gruppevis med opgave, hvor de skal søge oplysningerne via nettet.

Side 34 af 37


Bedømmelse

Der gives en delkarakter. Eleven bedømmes i forhold til den enkeltes engagement og forberedthed

i undervisningen. Gruppeopgaven bedømmes i forhold til elevens evne til at inddrage

viden fra faget i opgaveløsningen.

Informationsteknologi

Varighed: 0,4 uge

Pædagogiske metoder

Der undervises ikke separat inden for Informationsteknologi. Faget indgår sammen med ambulanceassistent

2 i udarbejdelsen af projekt. Faget indgår som en naturlig del af undervisningen

gennem brug af Activ Inspire, hvor eleverne inddrages aktivt. Fronter bruges som formidlingsplatform

mellem eleven og skolen, det er her skema, lektionsplaner lægges ud og hvor opgaver

både lægges ud og besvares.

Bedømmelse

Der gives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes ud fra sit brug af og fortrolighed med de

IT værktøjer der er til rådighed, i forhold til løsning af de opgaver og udfordringer der forekommer

på skoleperioden. Den layout mæssige del af projektet indgår i bedømmelsen, ud fra

elevens evne til at anvende de forskellige IT værktøjer. Delkarakteren fra tidligere skoleperioder

indgår i den samlede bedømmelse.

Psykologi, niveau F

Varighed: 0,2 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

Defusing og debriefing i forhold til bearbejdelse af oplevelser i ambulancearbejdet.

Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret undervisning, hvor elevernes viden og erfaringer inddrages. Eleven udarbejder

en skriftlig refleksion over en praksissituation omhandlende en situation inden for faget,

beskriver hvad der skete, hvad det gjorde ved dem og hvordan den ny viden inden for faget

kan bidrage med nye forståelser/handlemuligheder.

Bedømmelse

Der gives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til den enkeltes engagement og

forberedthed i undervisningen. Reflektionsøvelsen vurderes i forhold til elevens evne til at anvende

sin nye viden til at blive klogere på en oplevet situation. Delkarakteren fra tidligere skoleperioder

indgår i den samlede bedømmelse.

Sundhed

Varighed: 0,6 uge

Undervisningen på denne skoleperiode indeholder

Udfoldelse af faktorerne i KRAM – kost, rygning, alkohol og motion til såvel et arbejdsplads

som et samfundsmæssigt perspektiv

Pædagogiske metoder

Der er lærerstyret undervisning hvor elevernes viden og erfaringer inddrages. Den individuelle

sundhedsprofil og handleplan evalueres og tilrettes. Gruppevis planlægges og afvikles en aktivitet

inden for en af faktorerne i KRAM. Gruppevis udarbejdes en pjece inden for en af faktorerne

i KRAM målrettet arbejdspladsen.

Side 35 af 37


Bedømmelse

Der gives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til den enkeltes engagement og

forberedthed i undervisningen. Pjecen og den planlagte aktivitet vurderes ud fra relevansen i

forhold til den aktuelle faktor. Delkarakteren fra tidligere skoleperioder indgår i den samlede

bedømmelse.

Ambulanceteknik

Varighed: 0,2 uge

Pædagogiske metoder

Repetition. Der er lærerstyret undervisning, hvor elevernes viden og erfaringer inddrages.

Faget indgår i Ambulanceassistenteksamen.

Bedømmelse

Bedømmelsen foretages ved ambulancefaglærere fra Erhvervsskolen Nordsjælland.

Ambulanceassistent 2, avanceret

Varighed: 1,1 uge

Pædagogiske metoder

Der undervises ikke separat inden for faget. Faget indgår i udarbejdelse af Ambulanceassistentprojektet.

Bedømmelse

Der gives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til dennes evne til at bearbejde

den valgte problemstilling ud fra indhentet viden fra faget.

Eksaminationen bedømmes i forhold til Ambulanceassistenteksamen jf. eksamensvejledningen.

Delkarakteren fra tidligere skoleperioder indgår i den samlede standpunktsbedømmelse.

Modul 3 omfattende 8. – 9. skoleperiode, afvikles på Erhvervsakademiet

Nordsjælland

8. skoleperiode: Ambulance/redning - rutineret

Indhold og mål Varighed:

Internationale forhold og branchekendskab 1,0 uge

Frigørelsesteknik 1,0 uge

Samfundsfag 1,0 uge

Valgfrit speciale 1,0 uge

Kompetencemål

Der indgår kompetencer svarende til kompetencemål 1,2,3,5,7 og 8 inden for ovenstående

fag.

Pædagogiske metoder

Undervisningen vil til dels være underviserstyret, hvor elevernes erfaringer inddrages og derudover

kan der indgå gruppearbejde, selvstændigt arbejde og praktiske øvelser.

Bedømmelse

Internationale forhold, valgfrit speciale, Frigørelsesteknik og Samfundsfag niveau E afsluttes

på denne skoleperiode og bedømmes med en standpunktskarakter.

Side 36 af 37


9. skoleperiode: Svendeprøve

Indhold og mål Varighed:

Repetition af tidligere opnåede kvalifikationer 3,0 uger

Svendeprøve: Skriftlig, praktisk og mundtlig 0,5 uge

Pædagogiske metoder

Undervisningen vil til dels være underviserstyret, hvor elevernes erfaringer inddrages og der

ud over kan der indgå gruppearbejde, selvstændigt arbejde og praktiske øvelser.

Bedømmelse

Eleverne afslutter deres uddannelse med en svendeprøve, hvor følgende prøveelementer indgår:

Skriftlig, praktiske og mundtlig eksamen. Eleverne vurderes af eksaminatorer og censorer,

efter gældende censorvejledning fra TUR.

Side 37 af 37

More magazines by this user
Similar magazines