Fremtidens medicomedarbejder

esh.dk

Fremtidens medicomedarbejder

D e ltag e r p r o f i l Fremtidens medarbejder til medicoindustrien kan være ufaglærte, ledige med ønske om jobskifte, eller andre med interesse for en branche i stærk vækst med nye og spændende udfordringer. Som medarbejder inden for medicoindustrien vil du blive mødt af nye arbejdsopgaver og udfordringer der stiller helt grundlæggende krav til almenfærdigheder som kendskab til dansk i skrift og tale, kunne anvende PC’er til simpel tekstbehandling, herunder sende og modtage E-mail. På grund af sikkerhedskrav fra både interne og eksterne myndigheder, omkring såvel produktion som lager, vil der være krav om personlig hygiejne og orden med dokumentation i forhold til bilag, opgørelser m.v. Det vil altid være en fordel med en grundlæggende erfaring fra så forskellige beslægtede brancher og arbejdsområder som levnedsmiddel, social- og sundhedsområdet, butik, handel og kontor. f o r Dag p e n g e m o D tag e r e Hele uddannelsen kan tilbydes dagpengemodtagere, der ikke har udnyttet deres ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse og stadig er omfattet af disse muligheder. Kontakt din Akasse for yderligere oplysning om muligheder for brug af 6 ugersretten. For øvrige dagpengemodtagere henvises til A-kassen, der altid kan være behjælpelig med rådgivning omkring job- og uddannelsesplaner. Uddannelserne er omfattet af AMU- og VEU-lovgivningen, således at der er mulighed for dækning af rejse og opholdsudgifter. Er der mere end 60 km fra bopæl til uddannelsesstedet, vil der være adgang til betaling af såvel transport, som ophold og forplejning under uddannelsen. Ophold skal aftales i forbindelse med tilmelding og bekræftes fra skolen. For yderligere oplysninger spørg i din A-kasse. U n D e rv i s n i n g s s t e D Laborantskolen Nordsjælland Peder Oxes Alle 4 3400 Hillerød Telefon 2822 2705 www.laborant.dk Y D e r l i g e r e oplY s n i n g e r og tilmelDing Projektsekretær Sanne Peric Telefon: 4822 5324 E-mail: sp@eanord.dk. ERHVERVSAKADEMIET NORDSJÆLLAND · PEDER OXES ALLÉ 4 · 3400 HILLERØD · TLF. 4822 5300 · WWW.EANORD.DK bg/lm 250510 MEDICOCENTER Fremtidens medicomedarbejder KURSER 23. august - 17. september 2010 04. oktober - 29. oktober 2010 22. november - 17. december 2010 03. januar - 28. januar 2011 I samarbejde med Laborantskolen Nordsjælland


Medarbejdere til lager, pakke– og produktionsarbejde Virksomheder i regionen søger nye kvalificerede medarbejdere til medicinalindustrien og de medicotekniske virksomheder. For at efterkomme behovet for kvalificeret arbejdskraft, nye kompetencer og færdigheder, har Erhvervsakademiet Nordsjælland i samarbejde med Laborrantskolen Nordsjælland og førende virksomheder inden for medicoindustrien, samlet en ”uddannelsespakke” med henblik på ordinær ansættelse. Gennem uddannelsen får deltagerne kendskab til job og jobkrav inden for medicoområdet. f ag e n e på UDDa n n e l s e n Det samlede uddannelsesforløb er på 20 kursusdage, målrettet kommende medarbejdere inden for produktion, pakke- og lagerfunktioner i medicoindustrien. Kommunikation i teams 3 dage, kode 45366 Du lærer at forbedre kommunikationen i virksomheden og i teams, herunder løse kommunikationsproblemer og formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation. Medicinalindustriel produktion 5 dage, kode 45449 Du får kendskab til GMP-regler i praksis, deltagelse i produktion og kontrol af lægemidler og andre medicinalvarer med god forståelse for, at forskrifter og instruktioner nøje skal følges. Målsætningen for hele uddannelsen er i samarbejde med virksomhederne at skabe forudsætninger for fast og ordinært arbejde i højteknologiske virksomheder inden for bio- og medicoområdet, samt beslægtede virksomheder. Jobfunktionen kan være produktion, pakning, lager, råvare- og kvalitetssikring. Der arbejdes med relevant dokumentationsmateriale, samt med at efterleve kravene til god produktionshygiejne og dermed medvirke til at sikre produktets kvalitet. Du opnår kendskab til arbejdet i renrum samt at håndtere råvarer og produkter arbejdsmæssigt korrekt i henhold til virksomhedens forskrifter. Fremstilling af sterile lægemidler 5 dage, kode 45451 Med baggrund i love og regler for fremstilling af sterile lægemidler samt EU guidens tillæg 1, om fremstilling af sterile lægemidler, kan du efterleve de krav, som sterilproduktion stiller til personlig hygiejne, sluseadfærd og arbejdsteknik i forbindelse med sterilproduktion, herunder sterile omklædningsprocedurer og anvendelse af aseptiske rengøringsprocedurer. Du kan arbejde med forskellige former for sterili- sation således at kontaminering af produkter undgås, herunder arbejde korrekt med LAF-enheder i produktionslokaler til sterile produkter. Du kan selvstændigt rengøre og desinficere samt klargøre almindeligt anvendt udstyr til sterilisation samt deltage i almindelig hygiejnekontrol. GMP-styret produktion 5 dage, kode 45450 Du lærer at optimere kvaliteten af eget arbejde og anvende kvalitetsforbedrende værktøjer som led i den løbende kvalitetsudvikling under iagttagelse af samspillet mellem kvalitetsstyringssystemets kvalitetsmål, -politikker og GMP-krav, herunder tolkninger af samme. Du vil kunne medvirke ved inspektion af og opfølgning på en intern audit eller selvinspektion i en farmaceutisk produktion, samt deltage ved kvalificerings og valideringsforløb ud Kvalifikationskrav til nye og kommende medarbejdere For nye medarbejdere til medicoindustrien, er der behov for nogle grundlæggende kvalifikationer, erhvervet gennem andre beslægtede job- og arbejdsfunktioner, samt viden og holdninger, opnået ved uddannelser, erhverv eller skole. Almene kvalifikationer Grundlæggende IT, arbejde i produktionsmiljøer med krav til hygiejne, gerne inden for butiks- og produktionsmiljøer i levnedsmiddel eller beslægtede virksomheder. Kunne kommunikere på dansk i skrift og tale, samt et grundlæggende kendskab til engelsk. Tekniske færdigheder og arbejdserfaring Det er en fordel med arbejdserfaring fra bl.a. levnedsmiddelområdet eller tilsvarende, f.eks. i butik eller industri. Tekniske færdigheder opnået som maskinoperatør, industrioperatør, eller kontor og administrative job, samt tilsvarende beskæftigelse. Personlige holdninger Krav til personlig hygiejne og orden. Inden for medicoindustrien er der meget restriktive krav til dokumentation, samt høje standarder for renhed og dokumentation i forbindelse med løsning af de enkelte arbejdsopgaver. Den enkelte medarbejder må således kunne tage ansvar for egen sikkerhed, produktansvar i forhold til gældende regler, samt orden, hygiejne og sporbarhed. fra indsigt i gældende krav til kvalificering og validering. Anvendelse af 5-S modellen for operatører 2 dage, kode 43937 Ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden lærer du at gennemføre et 5- S mål- og resultatstyringsforløb inden for eget produktionsområde. Du lærer også at bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin. g e n e r e lt om UDDa n n e l s e n I forbindelse med uddannelsen arbejdes der med beregning af måleusikkerhed, ISO-standarder, samt emballagematerialers egenskaber og fremstillingsprocesser, kvalitetskontrol på produkter fra eksterne leverandører, samt sporbarhed og dokumentation. De enkelte uddannelsesmoduler er beskrevet i tilfældig rækkefølge og vil udgøre et samlet forløb, hvor de enkelte elementer kan forekomme i anden rækkefølge. Tilmelding sker derfor til den samlede uddannelse, såfremt andet ikke skriftligt er aftalt. B e s k æ f t i g e l s e s m U l i g h e D e r I samarbejde med virksomheder er der kontakt til nye og kommende jobmuligheder. Der er p.t. et løbende behov for nye medarbejdere, der opfylder såvel de faglige som personlige kvalifikationer. Branchen skal som helhed rekruttere flere hundrede nye medarbejdere inden for de kommende år. p r a k t i s k e oplY s n i n g e r Optagelse sker i den rækkefølge, tilmelding foretages, og kan kun ske efter forudgående aftale. Uddannelsen er tilrettelagt som et samlet forløb over ca. 4 intensive uger, i alt 20 kursusdage, med undervisning 37 timer pr. uge. For deltagere med 6 ugers selvvalg er uddannelsen uden omkostning. For øvrige deltagere på kontanthjælp, aktivering, jobplan eller lign. er prisen 16.021,- kr. Deltagelse skal aftales med jobcentret før kursusstart.

More magazines by this user
Similar magazines