Bayesian Item Fit Analysis for Dichotomous Item Response ... - ETS

ets.org

Bayesian Item Fit Analysis for Dichotomous Item Response ... - ETS

Research &

Development

Bayesian Item Fit Analysis

for Dichotomous Item

Response Theory Models

Sandip Sinharay

Research

Report

December 2003

RR-03-34


Bayesian Item Fit Analysis for Dichotomous Item Response Theory Models

Sandip Sinharay

ETS, Princeton, NJ

December 2003


Research Reports provide preliminary and limited dissemination of

ETS research prior to publication. They are available without

charge from:

Research Publications Office

Mail Stop 7-R

ETS

Princeton, NJ 08541


×ØÖ Ø

Ø ØÒ ØÑ ¬Ø ÓÖ ÓÑÑÓÒ ÓØÓÑÓÙ× ØÑ Ö×ÔÓÒ× ØÓÖÝ ÁÊÌ ÑÓÐ× × ÐÛÝ×

Ò Ò ××Ù Ó ÒÓÖÑÓÙ× ÒØÖ×Ø ÙØ ØÖ Ü×Ø× ÒÓ ÙÒÒÑÓÙ×ÐÝ Ö ÙÔÓÒ ØÑ

¬Ø ÒÓ×Ø ÓÖ Ø ÑÓÐ× Ì× ÔÔÖ ÑÔÐÓÝ× Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ ÑÓÐ Ò

ÑØÓ ÙØØÑÒ ÊÙÒ ÔÓÔÙÐÖ Ý×Ò ÑÓÐ Ò ØÓÓÐ

ØÓ ÜÑÒ ØÑ ¬Ø ÓÖ ÓÑÑÓÒ ÓØÓÑÓÙ× ØÑ Ö×ÔÓÒ× ØÓÖÝ ÑÓÐ× Ò ØÑ ¬Ø

ÔÐÓØ ÓÑÔÖÒ Ø Ó×ÖÚ Ò ÔÖ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖÖ Ø × ÓÖ× Ó ÜÑÒ ÖÓÙÔ×

ÛØ ÖÓÙÔ× × ÓÒ ÖÛ × ÓÖ× ÔÖÓÑ×× ØÓ Ù×ÙÐ Ò ÖÐ ÔÔÐ ØÓÒ× Ì× ÔÔÖ

Ð×Ó ×Ù×Ø× ÓÛ ØÓ ÓØÒ ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ Ô ÚÐÙ× ÓÖ Ø ØÝÔ Ø×Ø ×ØØ×Ø × Ó

ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò ÓÑÔÖÒ Ø Ó×ÖÚ Ò ÔÖ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖÖ Ø × ÓÖ×

ÓÖ «ÖÒØ ÖÛ × ÓÖ ÖÓÙÔ× ÒÙÑÖ Ó ×ÑÙÐØÓÒ ×ØÙ× Ò ÖÐ Ø ÔÔÐ ØÓÒ×

ÜÑÒ Ø « ØÚÒ×× Ó Ø ×Ù×Ø ØÑ ¬Ø ÒÓ×Ø × Ì ×Ù×Ø Ô ÚÐÙ× ×Ñ

ØÓ Ú ÐÓÛ ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÖØ ÐÓÛ Ð× ÐÖÑ ÖØ Ò ÕÙØ ÔÓÛÖ Ò ØÒ ØØ

Ö×Ö Ö× ÑØ ¬Ò Ø ÑØÓ× ÑÓÖ ÔØÐ ØÒ Ø Ü×ØÒ ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ×

ÃÝ ÛÓÖ× × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ ØÑ Ö×ÔÓÒ× ØÓÖÝ ÁÊÌ ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ ÑÓÐ

Ò Ô ÚÐÙ×


ÁÒØÖÓÙ ØÓÒ

Ø ØÒ ØÑ ¬Ø × ÐÛÝ× Ò Ò ××Ù Ó ÒÓÖÑÓÙ× ÒØÖ×Ø Ò Ô×Ý ÓÑØÖ ×

ÓÖ Ø ÓÑÑÓÒ ÓØÓÑÓÙ× ØÑ Ö×ÔÓÒ× ØÓÖÝ ÁÊÌ ÑÓÐ× ÓÒ ÛÝ ØÓ Ø Ø ØÑ

¬Ø × ØÓ ÓÑÔÖ Ø ÚÖ ØÑ ÔÖÓÖÑÒ ÒÙÑÖ Ó ÓÖÖ Ø Ò×ÛÖ× ÔÖÓÔÓÖØÓÒ

ÓÖÖ Ø × ÓÖ Ó ÚÖÓÙ× ÖÓÙÔ× Ó ÜÑÒ× ØÓ Ø ÔÖÓÖÑÒ ÔÖ Ø Ý Ø ÑÓÐ

ÀÑÐØÓÒ Ò ËÛÑÒØÒ Ò ÀÑÐØÓÒ ×Ù×Ø Ù×Ò ÖÔ Ð ÔÐÓØ×

ØÓ Ñ Ø ÓÑÔÖ×ÓÒ

Ó Ò Å ÃÒÐÝ Ò ÅÐÐ× ËØÓÒ Å×ÐÚÝ Ò ÅÞÞÓ

Ò ÓÒÓÙ Ò ÀÓÑÓ ×Ù×Ø Ø×Ø ×ØØ×Ø × ØØ ÕÙÒØÝ Ø

ÓÑÔÖ×ÓÒ ÌÝ Ù× ÖÓÙÔ× × ÓÒ Ø ×ØÑØ× Ó ÐØÝ ÔÖÑØÖ× Ó Ø ÜÑÒ×

ÀÓÛÚÖ ÖÓÙÔÒ ÓÒ Ø ×× Ó ÑÓÐ ×ØÑØ ÐØÝ ØØ× ÒÓØ ÖÐÐÝ Ó×ÖÚ Ó

Ø ÜÑÒ× × ÒÓØ Ò Ø ×Ñ ×ÔÖØ × Ò ØÖØÓÒÐ ÓÓÒ×× Ó ¬Ø Ø×Ø ÒÓØÖ

ÔÖÓÐÑ ÛØ Ø× Ø×Ø ×ØØ×Ø × × ØØ Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ó ØÑ Ó× ÒÓØ ÓÐ

Ù× Ó ×ØÑØÒ Ø Ó×ÖÚ ÕÙÒØØ× Ò Ò ØÖ ÒÙÐÐ ×ØÖÙØÓÒ× Ö ÒÓØ

ÐÖÐÝ ×ØÐ×

ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò ×Ù×Ø ØÛÓ Ð Ø×Ø ×ØØ×Ø × ÒÓÛÒ ×

Ë Ò Ë ØÖ ÖÓÙÔÒ Ø ÜÑÒ× × ÓÒ ØÖ ÒÙÑÖ ÓÖÖ Ø ÖÛ

× ÓÖ× Ì× Ó ÖÓÙÔÒ × ×ÑÐÖ ØÓ ØØ Ù× ÓÖ Ê× ÑÓÐ ÒÓ×Ø × ×

ÅÓÐÒÖ Ì× ÔÔÖÓ × ÑÓÖ ÒØÙØÚ Ò ÔØÐ ØÒ ØÓ× Ù×Ò ÖÓÙÔ×

× ÓÒ ×ØÑØ ÐØ× Ù× Ø ÔÔÖÓ Ð× ÛØ ØÖÙÐÝ Ó×ÖÚ ÓÙÒØ× Ð×

Ò Ð ÓÒ ×Ù×Ø Ò ØÑ ¬Ø Ø×Ø ØØ × × ÓÒ Ø ÄÖÒ ÑÙÐØÔÐÖ Ø×Ø ÓÖ

ÕÙÚÐÒØ Æ ÒØ × ÓÖ Ø×Ø Ò Ù×× ÜÑÒ ÖÓÙÔ× × ÓÒ ÒÙÑÖ ÓÖÖ Ø × ÓÖ×

ÀÓÛÚÖ Ð× Ò Ð ÓÒ ¬Ò Ø ÓÚÖÐÐ Ö ØÖ×Ø × Ó ØÖ ×Ù×Ø ØÑ

¬Ø Ø×Ø ØÓ ÛÓÖ× ØÒ Ø Ö ØÖ×Ø × Ó Ø Ø×Ø× ×Ù×Ø Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò

ÑÒ Ø ÐØØÖ Ø ÑÓ×Ø ÔØÐ ØÑ ¬Ø Ø×Ø× × Ó ÒÓÛ

ÀÓÛÚÖ Ù×Ò ÖÙÑÒØ× ÖÓÑ ÖÒÓ« Ò ÄÑÒÒ Ø × ÔÓ××Ð ØÓ

ÔÖÓÚ ØØ Ø Ø×Ø ×ØØ×Ø × ×Ù×Ø Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò Ó ÒÓØ ÓÐÐÓÛ ÐÑØÒ

×ØÖÙØÓÒ× ÙØ Ö ×ØÓ ×Ø ÐÐÝ ÐÖÖ ØÒ Ø ××ÙÑ ÖÒÓÑ ÚÖÐ× Ì

ÔÖØÙÖ ÑÝ ×ÚÖ ÓÖ ×ÓÖØ Ø×Ø× ÁÒ ×ÙÑÑÖÝ ÒÓÒ Ó Ø Ü×ØÒ ÔÔÖÓ × ÓÖ


××××Ò ØÑ ¬Ø ×Ñ ØÓ ÕÙØ Ò ÙÖØÖ Ö×Ö Ò× ØÓ ÓÒ Ò Ø× Ö

Ì ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ ÑÓÐ Ò ÈÈÅ ÑØÓ × ÔÓÔÙÐÖ Ý×Ò

ÑÓÐ Ò ØÓÓÐ Ù× Ó Ø× ×ÑÔÐ ØÝ ×ØÖÓÒ ØÓÖØ Ð ×× Ò ÓÚÓÙ× ÒØÙØÚ

ÔÔÐ Ì ÑØÓ ÔÖÑÖÐÝ ÓÒ××Ø× Ó ÓÑÔÖÒ Ø Ó×ÖÚ Ø ÛØ ÖÔÐ Ø

Ø ØÓ× ÔÖ Ø Ý Ø ÑÓÐ Ù×Ò ÒÙÑÖ Ó × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ× × ÖÔÒ Ý

Ñ×ÙÖ Ð Ð×× Ð Ø×Ø ×ØØ×Ø Ñ×ÙÖ× Ø «ÖÒ ØÛÒ Ò ×Ô Ø Ó Ø

Ó×ÖÚ Ø ×Ø Ò ÖÔÐ Ø Ø ×Ø ÈÖ Ø ÐÐÝ ÒÙÑÖ Ó ÖÔÐ Ø Ø ×Ø×

Ö ÒÖØ ÖÓÑ Ø ÔÖ ØÚ ×ØÖÙØÓÒ Ó ÖÔÐ Ø Ø ÓÒØÓÒÐ ÓÒ Ø Ó×ÖÚ

Ø ÐÐ Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ ×ØÖÙØÓÒ ÒÝ ×Ý×ØÑØ «ÖÒ × ØÛÒ

Ø × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ× ÓÖ Ø Ó×ÖÚ Ø ×Ø Ò ØÓ× ÓÖ Ø ÖÔÐ Ø Ø ×Ø×

Ò Ø ÔÓØÒØÐ ÐÙÖ Ó Ø ÑÓÐ ØÓ ÜÔÐÒ Ø Ø ÖÔ Ð ×ÔÐÝ × Ø ÑÓ×Ø

ÒØÙÖÐ Ò ×ÐÝ ÓÑÔÖÒ×Ð ÛÝ ØÓ ÜÑÒ Ø «ÖÒ ÒÓØÖ ÔÓÛÖÙÐ ØÓÓÐ ×

Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ Ô ÚÐÙ ØÝ×Ò ÓÙÒØÖÔÖØ Ó Ø Ð×× Ð Ô ÚÐÙ

Ì× ÔÔÖ Ù×× Ø ÈÈÅ ÑØÓ ØÓ ÜÑÒ ØÑ ¬Ø ÓÖ ×ÑÔÐ ÓØÓÑÓÙ×

ÁÊÌ ÑÓÐ× × Ò ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò Ø ÖÛ × ÓÖ× Ó Ø ÜÑÒ× Ö Ø

×× Ó ÓÖÑÒ Ø ÜÑÒ ÖÓÙÔ× Ò ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ ×ÓÛÒ Ø Ó×ÖÚ Ò ÔÖ Ø

ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖÖ Ø × ÓÖ× ÓÖ Ø ÜÑÒ× ÓÖ «ÖÒØ ÖÓÙÔ× ÔÖÓÚ× ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒ

Ø ÖÓÙÔ× ÓÖ Û Ø Ó×ÖÚ Ò ÔÖ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ× «Ö ×Ò¬ ÒØÐÝ Ï Ð×Ó

Ù× ØÛÓ × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ× × ÓÒ Ø ØÝÔ Ñ×ÙÖ Ò Ø ØÝÔ Ñ×ÙÖ

×Ù×Ø Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò Ì ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ Ô ÚÐÙ ÈÈÈ ÚÐÙ

ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ØÓ Ø × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ ÕÙÒØ¬× Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ Ø ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ×

Ë ØÓÒ ÒØÖÓÙ × Ø ÓÑÑÓÒ ÁÊÌ ÑÓÐ× Ò ØÒ × Ù××× Ø Ü×ØÒ ØÑ

¬Ø Ñ×ÙÖ× Ë ØÓÒ ÔÖÓÚ× Ö × Ù××ÓÒ Ó Ø ÈÈÅ ÑØÓ Ò Ø ÔÓ×ØÖÓÖ

ÔÖ ØÚ Ô ÚÐÙ Ë ØÓÒ ÒØÖÓÙ × Ø × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ Ò Ø ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ

Ò ØÒ × Ù××× ÓÛ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ØÑ ¬Ø Ô ÚÐÙ× ÓÖ Ø × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ

ÒÙÑÖ Ó ×ÑÙÐØÓÒ ×ØÙ× ÜÑÒ Ø « ØÚÒ×× Ó Ø ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× Ò ØÑ ¬Ø

Ô ÚÐÙ× Ò Ë ØÓÒ × ÓÒ ×Ø Ó ×ÑÙÐØÓÒ ×ØÙ× Ò Ë ØÓÒ ÑÓÒ×ØÖØ× ØØ

Ø ÈÈÈ ÚÐÙ× ÔÔÖ ØÓ Ú ×Ø× ØÓÖÝ ÔÓÛÖ ÙØ ÐÓÛ ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÖØ× Ò Ð×

ÐÖÑ ÖØ× ØÝ Ó ÒÓØ ­ ØÑ× ÙÒÙ×جÐÝ ÙÒÐ Ø Ñ×ÙÖ× ×Ù×Ø Ý ÇÖÐÒÓ

Ò Ì××Ò Ð× Ò Ð ÓÒ Ë ØÓÒ ÔÔÐ× Ø ×Ù×Ø Ñ×ÙÖ× ØÓ


ÒÙÑÖ Ó ÖÐ Ø ÜÑÔÐ× ÑÒÝ ÛÐÐ ¬Ò Ø× ÜÑÔÐ× Ù×ÙÐ Ù ØÓ Ø Ð ÓÑÒÝ

ÔÔÐ ØÓÒ× Ó ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ× ØÓ ÖÐ Ø ×Ø× ØÖ × ÒÓ ÔÙÐ× ÔÔÐ ØÓÒ Ó

Ø Ñ×ÙÖ× ×Ù×Ø Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò Ð× Ò Ð ÓÒ ØÓ ÖÐ Ø

×Ø× ÝØ Ë ØÓÒ × Ù××× Ø ÓÒ ÐÙ×ÓÒ× Ó Ø× ×ØÙÝ

ÓØÓÑÓÙ× ÁØÑ Ê×ÔÓÒ× ÌÓÖÝ ÅÓÐ× Ò Ø Ü×ØÒ ÁØÑ Ø Ì×Ø×

Ì ÅÓÐ×

ÓÒ×Ö Ò Ù ØÓÒÐ ××××ÑÒØ ÓÒ××ØÒ Ó Á ØÑ× ØØ × ÚÒ ØÓ Â

ÒÚÙÐ× ÄØ Ý ÒÓØ Ø × ÓÖ Ó Ø Ø ÒÚÙÐ ØÓ Ø Ø ØÑ Ø × ÓÖ ×

Ø ÜÑÒ Ò×ÛÖ Ø ØÑ ÓÖÖ ØÐÝ Ò ÓØÖÛ×

ÛÖ ÐÓØ

Ì ØÖ ÔÖÑØÖ ÐÓ×Ø ÈÄ ÑÓÐ ÄÓÖ ××ÙÑ× ØØ

È Ý ÐÓØ

Ü


ÜÔ Ü

ÜÔ Ü Ò Ö×Ô ØÚÐÝ Ö Ø ×ÐÓÔ Æ ÙÐØÝ Ò Ù××Ò

ÔÖÑØÖ× Ó ØÑ Ò × Ø ÔÖÓ¬ Ò Ý ÐØÝ ÔÖÑØÖ ÓÖ ÜÑÒ

Ì Ê× ÑÓÐ Ê× Ð×Ó ÖÖÖ ØÓ × Ø ÓÒ ÔÖÑØÖ ÐÓ×Ø

ÈÄ ÑÓÐ × ÚÒ Ý

È Ý ÐÓØ


Ò Ø ØÛÓ ÔÖÑØÖ ÐÓ×Ø ÈÄ ÑÓÐ ÖÒÙÑ × ÚÒ Ý

È Ý ÐÓØ

¡

Ì ÓÚ ØÖ ÑÓÐ× Ö Ø ÑÓ×Ø ÔÓÔÙÐÖ ÑÓÐ× Ò Ô×Ý ÓÑØÖ × Ò Ø

Ø×ØÒ ÓÑÔÒ× ÖÓÙÒ Ø ÛÓÖÐ Ù× Ø× ÑÓÐ× ÓÔÖØÓÒÐÐÝ

ÁÒ Ø× ÔÔÖ ×ØÒÖ ÒÓÖÑÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ ×ØÖÙØÓÒ ××ÙÑÔØÓÒ



Æ Â

¬Ü× Ø × Ð ÓÖ Ø Ò ÈÄ ÑÓÐ ÒÓØ ØÓ Ø Ú ØÓÖ Ó ØÑ ÔÖÑØÖ×

ÓÖ ØÑ Ì× ÔÔÖ ¬Ø× Ø ÑÓÐ × Ò ÀÓÐÐÒ


Á



È Ý

Ý È Ý

Ý


ØÓ Ø Ö×ÔÓÒ× Ú ØÓÖ Ó ÜÑÒ Â ØÖØÒ Ø ÜÑÒ ÔÖÓ¬ Ò × ×

ÒÙ×Ò ÔÖÑØÖ× ÛÖ ÒÓØ× Ø ÓÖÒØ Ó Ø Æ ×ØÖÙØÓÒ Ø

ÓÐÐÓÛ×

ÒÖÐ × ÖÔØÓÒ Ó Ø ÁØÑ Ø Ì×Ø×

Ì ×ØÔ× Ò ÓÑÔÙØÒ ÒÝ Ó Ø Ü×ØÒ ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ× ÓÖ ÁÊÌ ÑÓÐ× × ×

Ø Ò ÁÊÌ ÑÓÐ ØÓ Ø ×Ø ØÓ ÓØÒ ×ØÑØ× Ó ÐØÝ ÔÖÑØÖ× Ò ØÑ

ÔÖÑØÖ×

ÓÖÑ ÒÙÑÖ Ó ÜÑÒ ÖÓÙÔ× ¬Ò ÓÒ Ø × Ð Ó ÓÖ ÓÒ Ø × Ð Ó ÖÛ

× ÓÖ×

ÈÐ ÜÑÒ ÒØÓ ÓÒ Ó Ø ÖÓÙÔ× ÓÖÒ ØÓ × Ö ×ØÑØ ÓÖ ÖÛ

× ÓÖ Ø ÔÔÖÓ Ý ËØÓÒ Ø Ð Ò ÓÒÓÙ Ò ÀÓÑÓ Ó× ÒÓØ

ÔÐ Ò ÜÑÒ ÒØÓ ÓÒÐÝ ÓÒ ÖÓÙÔ ÙØ ÓÑÔÙØ× ÔÖÓÐØ× ÓÖ Ò ÜÑÒ ØÓ

ÐÓÒ ØÓ ÖÓÙÔ

ÓÖ ØÑ Ò ÜÑÒ ÖÓÙÔ ÓÑÔÙØ Ø Ó×ÖÚ ÒÙÑÖ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó

ÜÑÒ× Ò Ø ÖÓÙÔ ÛÓ Ò×ÛÖ Ø ØÑ ÓÖÖ ØÐÝ Ò ÓÖÖ ØÐÝ

ÓÑÔÙØ Ø ÜÔ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ØÓ Ø ÓÚ Ó×ÖÚ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ×

Ø× ×ØÔ ÑÝ ÖÕÙÖ ÓÒ×ÖÐ ÑÓÙÒØ Ó ÓÑÔÙØØÓÒ×

ÓÑÔÙØ Ø ÚÐÙ Ó Ø Ø×Ø ×ØØ×Ø × ÓÑÔÖÒ Ø Ó×ÖÚ Ò ÜÔ Ø ÔÖÓ

ÔÓÖØÓÒ×

ËÙÔÔÓ× Ø ÜÑÒ× Ö Ú ÒØÓ ÖÓÙÔ× ÃÒÓØ Ø ÒÙÑÖ

Ó ÜÑÒ× Ò ÖÓÙÔ × Æ Ã ËÙÔÔÓ× Ø ÒØÖ×Ø × Ò Ø×ØÒ Ø ¬Ø Ó

ØÑ ÒÓØ Ø Ó×ÖÚ Ò ÜÔ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó ÜÑÒ× Ò ÖÓÙÔ Ò×ÛÖÒ

ØÑ ÓÖÖ ØÐÝ × Ô Ò Ö×Ô ØÚÐÝ Ì Ü×ØÒ ØÑ ¬Ø ×ØØ×Ø × ÓÖ ØÑ

Ü ÔØ Ø ÓÒ Ý Ð× Ò Ð ÓÒ Ö Ó Ø ÓÖÑ


Ã


Ô

Æ



¡


ÓÖ


Ã


Æ


Ô

ÔÐÓ



Ô

Ô ÐÓ

¡


Ì Ø×Ø ×ØØ×Ø ×Ù×Ø Ý Ð× Ò Ð ÓÒ × ÓÒ Ø ÄÖÒ

ÑÙÐØÔÐÖ Ø×Ø ÔÖÒ ÔÐ × Ó Ø ÓÖÑ

ÄÅ ¦

ÛÖ ÓÑÔÓÒÒØ Ó Ø Ú ØÓÖ × Ø «ÖÒ ØÛÒ Ø Ó×ÖÚ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ

ÓÖÖ Ø Ò Ø× ÔÓ×ØÖÓÖ ÜÔ ØØÓÒ ÓÖ × ÓÖ ÖÓÙÔ ÓÑÔÙØ Ø Ø ÑÜÑÙÑ ÐÐÓÓ

×ØÑØ Ó Ø ÔÖÑØÖ× Ò ¦ × Ø ×ØÑØ ÚÖÒ ÑØÖÜ Ó

Ì ØÑ ¬Ø ÔÔÖÓ × ØÒ Ù× ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ó Ø Ø×Ø ×ØØ×Ø × Ò

Ò ÓÖ ÔÖÓÖÑ ÜØÒ×Ú ×ÑÙÐØÓÒ ×ØÙ× Ò Ò ØØÑÔØ ØÓ ÓØÒ Ø ×ÝÑÔØÓØ

×ØÖÙØÓÒ Ó Ø Ø×Ø ×ØØ×Ø ×

Ì×Ø× Í×Ò ÜÑÒ ÖÓÙÔ× × ÓÒ ×ØÑØ× Ó ÈÖÓ¬ Ò Ý ÈÖÑØÖ

Ó Ò Ò Å ÃÒÐÝ Ò ÅÐÐ× ×Ù×Ø ÓÖÑÒ Ø

ÜÑÒ ÖÓÙÔ× × ÓÒ ÓÒØ ÑÜÑÙÑ ÐÐÓÓ ×ØÑØ× Ó ÔÖÓ¬ Ò × Ò ØÑ

ÔÖÑØÖ× Ì ÓÖÑÖ ØÛÓ ×Ù×Ø ØÝÔ Ø×Ø ×ØØ×Ø ÛÐ Ø ÐØØÖ ×Ù×Ø×

ÐÐÓÓ ÖØÓ ØÝÔ ×ØØ×Ø ÁÒ ÓÒØÖ×Ø ËØÓÒ Ø Ð Ò ÓÒÓÙ Ò ÀÓÑÓ

Ù× ÑÖÒÐ ÑÜÑÙÑ ÐÐÓÓ ×ØÑØ× ÅÅÄ Ó Ø ØÑ ÔÖÑØÖ× Ò

ÜÑÒ ÖÓÙÔ× × ÓÒ Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ Ó ÁÒ Ø× ÔÔÖÓ Ò ÜÑÒ

Ó× ÒÓØ ÐÓÒ ØÓ ÓÒÐÝ ÓÒ ÖÓÙÔ ÙØ ÐÓÒ× ØÓ ÐÐ Ø ÖÓÙÔ× ÛØ ÔÖÓÐØ× ÛØ×

ØÖÑÒ Ý Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÓÖÖ×ÔÓÒÒ Ì× ÔÔÖÓ × ÑÒÐÝ

×Ò ÓÖ ÒÓÒÐÒÖ Ø×Ø× ÛÖ ÜÑÒ× ÑÝ Ö Ú «ÖÒØ Ø×Ø× ÑÝ Ó ÚÖÝÒ

ÐÒØ× ÓÖ Æ ÙÐØÝ ÐÚÐ×

ÀÓÛÚÖ ÖÓÙÔÒ ÓÒ Ø ×× Ó Ø ×ØÑØ ÐØÝ Ó Ø ÜÑÒ× Û

Ö ÒÓØ Ó×ÖÚ × ÒÓØ Ò Ø ×ÔÖØ Ó Ø ØÖØÓÒÐ ÓÖ ÓÓÒ×× Ó ¬Ø Ø×ØØ

Ó×ÖÚ ÓÙÒØ× ÔÖÓÔÓÖØÓÒ× ÓÖ Ø×Ø ×ÓÙÐ ÚÐÐ ÓÖ ÒÝ ÑÓÐ × ¬ØØ

Û × ÒÓØ ØÖÙ ÓÖ Ø ÓÚ Ñ×ÙÖ× ÒÓØÖ ÑÓÖ ÔÖÓÐÑ ÛØ Ø Ñ×ÙÖ× × ØØ

ØÖ ×ØÖÙØÓÒ× ÙÒÖ Ø ÒÙÐÐ ÝÔÓØ×× ÑÓÐ ÛÒ Ø ÑÓÐ ¬Ø× Ø Ø Ö


ÒÓØ ÐÖÐÝ ×ØÐ× Ì ×ÝÑÔØÓØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ × ÓÚÓÙ×ÐÝ ÒÓØ ÓÖÖ Ø Ù×

Ø ÕÙÒØØ× ØÖØ × Ó×ÖÚ Ý Ø× ÑØÓ× Ö ØÙÐÐÝ ×ØÑØ Ò Ù×

Ó Ø ÓÐÐÔ×Ò Ó Ø ÓÖÒÐ Ö×ÔÓÒ×× Ù×Ò ÖÙÑÒØ× Ò ÖÒÓ« Ò ÄÑÒÒ

Ö ÒØ ØÓÖØ Ð Ö×ÙÐØ Ò ÓÒÓÙ Ò ÀÓÑÓ ÓÐ× ÔÖÓÑ× ÙØ Ø×

ÔÔÐ ØÓÒ × ÓÑÔÙØØÓÒ ÒØÒ×Ú ÒØ Ö×ÙÐØ × ÒÓØ Ù×ÙÐÐÝ ÑÔÐÑÒØ Ò ÖÐ Ø

×Ø× ÝØ Ì ØÖ ×ÚÒØ ÛØ Ø× ÑØÓ× × ØØ ØÖ × ÒÓ ÒØÙÖÐ ÛÝ ØÓ

ØÖÑÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÖÓÙÔ× Ó ÜÑÒ× ÓÖ ÜÑÔÐ Ò Ò Å ÃÒÐÝ Ò

ÅÐÐ× Ù× ÖÓÙÔ× ÓÒÓÙ Ò ÀÓÑÓ Ù× ÖÓÙÔ× Ò Ó

Ù×× ÚÖÐ ÒÙÑÖ Ó ÖÓÙÔ×

Ì×Ø× Í×Ò ÜÑÒ ÖÓÙÔ× × ÓÒ Ø ÊÛ Ë ÓÖ×

ÓÖ Ê× ÑÓÐ× Ø ÒÙÑÖ ÓÖÖ Ø ÖÛ × ÓÖ Ó Ò ÜÑÒ × ×ÙÆ ÒØ

×ØØ×Ø ÓÖ Ø ÜÑÒ ÐØÝ × Ò ÓÙØ ÓÑ ÒÙÑÖ Ó Ê× ÑÓÐ ÒÓ×Ø ×

× ÅÓÐÒÖ Ù× ÖÓÙÔ× Ó ÜÑÒ× × ÓÒ ØÖ ÖÛ × ÓÖ× ÇÖÐÒÓ

Ò Ì××Ò Ù× Ø ØÓ ×Ù×Ø ØÑ ¬Ø Ø×Ø× ÓÖ ÓÑÑÓÒ ÓØÓÑÓÙ×

ÁÊÌ ÑÓÐ× ÁÒ Ò Á ØÑ Ø×Ø ØÓØÐ ÒÙÑÖ Ó ÔÓ××Ð ÖÓÙÔ× × Á ÓÒ ÓÖ

ÖÛ × ÓÖ Á Ì ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ø ÜÔ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó ÜÑÒ× ÓÖ ÖÓÙÔ

ÖÛ × ÓÖ ÛÓ Ò×ÛÖ ØÑ ÓÖÖ ØÐÝ Ù×× Ø ÅÅÄ× Ó Ø ØÑ ÔÖÑØÖ× Ò

Ö ÙÖ×Ú ÔÔÖÓ ×Ù×Ø Ý ÄÓÖ Ò ÏÒÖ×Ý Ì ÒÜØ ×ØÔ × ØÓ ÔÔÐÝ

Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ØÓ Ò Ì ×ÙÑÑØÓÒ Ò Ø Ø×Ø ×ØØ×Ø × ÖÒ× ÖÓÑ

Á Ù× Ø Ó×ÖÚ Ò ÜÔ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓ ÓÖÖ Ø× ÓÖ × Ò

ØØ ÓÖ Á × ÓÐÐÔ×Ò ÐÓÖØÑ ÓÑÒ× ÐÐ× ÙÒØÐ ÐÐ ÐÐ× Ú ×ÙÆ ÒØÐÝ

ÐÖ ÜÔ Ø ÓÙÒØ×

Ì ÔÔÖÓ Ó ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò × ÑÓÖ ÒØÙØÚ ØÒ Ø ÓÒ× Ù×Ò

ÖÓÙÔ× × ÓÒ ×ØÑØ ÐØ× Ò ØØ Ø ÓÖÑÖ Ð× ÛØ ØÖÙÐÝ Ó×ÖÚ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ

ÓÖÖ Ø × ÓÖ× ÈÖÓÖÑÒ Ò ØÑ ¬Ø Ø×Ø ÓÖ Ø× ÑÓÐ× ÖÕÙÖ× ÓÐÐÔ×Ò Ø ÓÖÒÐ

Ö×ÔÓÒ×× Ò ×ÓÑ ÛÝ Ù× × × Ù×× Ò Ð× Ò Ð ÓÒ Ø×Ø ÓÒ Ø

×× Ó Ø ÓÖÒÐ Ö×ÔÓÒ×× ÛÐÐ Ú ÔÓÓÖ ÔÖÓÔÖØ× ÓÖ ÚÒ Ø×Ø× Ó ÑÓÖØ ÐÒØ×

ÚÒ ØÓÙ ÖÛ × ÓÖ× Ó ÒÓØ Ú Ø ×Ñ ÔÔÐ Ò ÈÄ ÓÖ ÈÄ ÑÓÐ× × ØÝ Ó

Ò Ê× ÑÓÐ× ØÝ ÔÖÓÚ ×× ÓÖ ÓÐÐÔ×Ò Ø ÓÖÒÐ Ö×ÔÓÒ×× ÒØÓ ÖÓÙÔ× ×Ó


ØØ ØÖØÓÒÐ ØÝÔ Ø×Ø ×ØØ×Ø Ò ØÒ ÓÖÑ ÛÖ× ÖÓÙÔÒ ÓÒ Ø ××

Ó ×ØÑØ × Ó× ÒÓØ Ð ØÓ ØÖØÓÒÐ ØÝÔ Ø×Ø × × Ù×× ÖÐÖ ÙÖØÖ

Ò Ø ÔÔÖÓ Ó ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò ØÖ × ÒØÙÖÐÐÝ ¬Ò ÒÙÑÖ Ó

ÖÓÙÔ× ÔÓ××Ð ÖÛ × ÓÖ ¬Ò× ÖÓÙÔ Ì× ÔÔÖÓ ×ÓÙÐ ÛÓÖ ÛØ ÒÓÒÐÒÖ

Ø×Ø× × ÛÐÐ ÙÒÐ×× Ø ÐÒØ× ÓÖ ÓÚÖÐÐ Æ ÙÐØÝ ÐÚÐ× Ó Ø Ø×Ø ÚÖÝ ÖØ Ð ÓÚÖ

Ø ÜÑÒ× ÓÒ ÛÝ ØÓ Ø ÖÓÙÒ Ø ÔÖÓÐÑ Ò Ø× ×ØÙØÓÒ× ÑÝ ØÓ ÔÖÓÖÑ

Ø ×ØØ×Ø Ð Ø×Ø ÓÒ ÜÑÒ× Ö ÚÒ Ø ×Ñ Ø×Ø ÓÖÑ× ÓÖ Ø×Ø× Ó ×ÑÐÖ Ø×Ø

ÐÒØ Æ ÙÐØÝ Ø× Ö Ò× ÙÖØÖ ÒÚ×ØØÓÒ ØÓÙ

Ð× Ò Ð ÓÒ Ù× Ë ÜÑÒ ÖÓÙÔ× × ÓÒ ÖÛ × ÓÖ× ÓÖ ØÑ

ËÙÔÔÓ× ÜÑÒ ÐÓÒ× ØÓ ÖÓÙÔ Ñ



Ñ Ë × ÓÒ × Ö Ö×ÔÓÒ× ØÓ

ØÑ× Á Ì Ø×Ø ×ØØ×Ø ÓÖ Ø ÈÄ ÑÓÐ ÓÖ ÜÑÔÐ

× × ÓÒ Ø ÄÖÒ ÑÙÐØÔÐÖ Ø×Ø ÓÖ ÕÙÚÐÒØ Æ ÒØ × ÓÖ Ø×Ø Ó Ø ÒÙÐÐ

ÝÔÓØ×× À Ø ÈÄ ÑÓÐ × ÓÖÖ Ø Ú×

À È Ý Ñ

× ÐÓØ

¬×

ÛÖ ¬×× Ë Ù Ø ÚØÓÒ ÖÓÑ Ø ØÑ Æ ÙÐØÝ ÔÖÑØÖ ÓÖ Ø

× ÓÖ ÖÓÙÔ× ÀÓÛÚÖ ÚÒ ØÓÙ Ø Ø×Ø ÔÔÖ× ÐÒØ Ø Ó Ó Ø ÒÙÑÖ Ó

ÖÓÙÔ× Ó ÜÑÒ× × ÒÓØ ÓÚÓÙ× Ò Ø Ø×Ø Ò Ø ÑÓÐ ÑÝ ÒÓØ ÔØÙÖ ÐÐ ØÝÔ×

Ó ÔÖØÙÖ× ÖÓÑ ÈÄ ÑÓÐ ÅÓÖ ÑÔÓÖØÒØÐÝ Ð× Ò Ð ÓÒ ¬Ò Ø ÓÚÖÐÐ

Ö ØÖ×Ø × Ó ØÖ Ø×Ø ×ØØ×Ø ÛÓÖ× ØÒ ØØ ×Ù×Ø Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò

×Ô ¬ ÐÐÝ ØÐ× ÐÖÑ ÖØ ÓÖ Ø ÓÖÑÖ ÑÝ ÙÒÙ×ÙÐÐÝ ÓÒ Ó ×ÓÒ×

ÐÐ Ó Ø ÓÚ Ò Ø ØØ Ø Ø×Ø ×ØØ×Ø × ×Ù×Ø Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò

Ö Ø ÑÓ×Ø ÔØÐ ØÑ ¬Ø Ø×Ø × Ó ÒÓÛ ÖÒÓ« Ò ÄÑÒÒ ×ÓÛ

ØØ Ø×Ø ×ØØ×Ø ÓÑÔÙØ ÖÓÑ ÒÙÑÖ Ó ÒÚÙÐ× ÐÐÒ ÒØÓ ×Ô ¬ ÐÐ×

Ó× ÒÓØ Ú ÐÑØÒ ×ØÖÙØÓÒ ÛÒ ×ØÑØ× Ó ÔÖÑØÖ× ÖÓÑ Ø ÓÖÒÐ

Ó×ÖÚØÓÒ× Ö Ù× ÁÒ×Ø ×Ù ×ØØ×Ø × ×ØÓ ×Ø ÐÐÝ ÐÖÖ ØÒ ÛØ × ÓØÒ

ÙÒÖ Ø ØÓÖÝ Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÐ× ÓÛÚÖ ÓÖ ×ØÑØ× ÓÑÔÙØ ÖÓÑ Ø

ÐÐ ÖÕÙÒ × Ì ÔÖØÙÖ ÑÝ ×Ò¬ ÒØ ÓÖ ×ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó ÐÐ× Ì Ö×ÙÐØ

ØÒ ÑÔÐ× ØØ Ø Ø×Ø ×ØØ×Ø × ×Ù×Ø Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò Ó ÒÓØ Ú

ÐÑØÒ ×ØÖÙØÓÒ× Ù× ØÝ ÖÓÙÔ Ø ÜÑÒ× ÓÖÒ ØÓ Ø ÖÛ × ÓÖ×


ÙØ Ù× ÅÅÄ× Ó ØÑ ÔÖÑØÖ× ÖÓÑ Ø ÓÖÒÐ ÙÒÖÓÙÔ Ó×ÖÚØÓÒ× Ì

ÔÖØÙÖ Ó Ø Ø×Ø ×ØØ×Ø × ÖÓÑ Ø ××ÙÑ ×ØÖÙØÓÒ ÑÝ ×ÚÖ ÓÖ ×ÑÐÐ

ÒÙÑÖ Ó ØÑ× Ò ØÖ Ü×Ø× ÒÓ Ö ÓÑÑÒØÓÒ × ØÓ ÛÒ ØÖ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ

Ú× ÔØÐ Ö×ÙÐØ× ÙÖØÖ ÚÒ ÚÐ ×ØØ×Ø ÛÓÙÐ ÒÓØ ÔÖÓÖÑ ÛÐÐ ÓÖ ×ÑÐÐ

ÒÙÑÖ Ó ÜÑÒ× Ù× Ó ×ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó Ó×ÖÚØÓÒ× Ò Ø ÐÐ× Ò Ø ×Ñ

ÔÒÓÑÒÓÒ ÔÔÐ× ØÓ Ø Ø×Ø ×ØØ×Ø × Ó ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò ËÑÙÐØÓÒ× Ò

ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò Ò Ð× Ò Ð ÓÒ ×ÓÛ ØØ Ø ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ

ÖØ Ò Ø Ð× ÐÖÑ ÖØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó ØÑ× ØØ Ö ­ Ò ÓÖÖ ØÐÝ × Ñ׬ØØÒ

Ó Ø Ø×Ø ×ØØ×Ø × Ò ÙÒ×ÖÐÝ ×Ô ÐÐÝ ÓÖ ×ÓÖØ Ø×Ø×

ÈÓ×ØÖÓÖ ÈÖ ØÚ ÅÓÐ Ò Ì ÒÕÙ×

ÙØØÑÒ ×Ù×Ø Ø Ò Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ ×ØÖÙØÓÒ

Ù× Ø ØÖÑÒÓÐÓÝ Ò×ØÝ Ó ÙØÙÖ Ó×ÖÚØÓÒ ØÓ × Ö Ø ÓÒ ÔØ ÊÙÒ

ÔÔÐ Ø ØÓ ÓÖÑÙÐØ Ø ÈÈÅ ÑØÓ Ò ÊÙÒ Ú ÓÖÑÐ Ý×Ò

¬ÒØÓÒ Ó Ø Ø ÒÕÙ ÐÑÒ ÅÒ Ò ËØÖÒ ÜØÒ Ø ÈÈÅ ÑØÓ

ØÓ ÐÐÓÛ ÓÖ ÑÓÖ Ö Ø ××××ÑÒØ Ó Ø × ÖÔÒ Ý ØÛÒ Ø Ø Ò Ø ÔÓ×Ø

ÑÓÐ

ÄØ Ô Ý ÒÓØ Ø ÐÐÓÓ ×ØÖÙØÓÒ ÓÖ ×ØØ×Ø Ð ÑÓÐ ÔÔÐ ØÓ Ø

ÜÑÒ Ö×ÔÓÒ×× Ò Ø× ÓÒØÜØ Ý ÛÖ ÒÓØ ÐÐ Ø ÔÖÑØÖ× Ò Ø ÑÓÐ

ÄØ Ô Ø ÔÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ ÓÒ Ø ÔÖÑØÖ× ÌÒ Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ Ó

× Ô Ý

Ô Ý Ô

Ê

Ô Ý Ô ÄØ ÝÖÔ ÒÓØ ÖÔÐ Ø Ø ØØ ÓÒ ÑØ Ó×ÖÚ Ø

ÔÖÓ ×× ØØ ÒÖØ Ø Ø Ý × ÖÔÐ Ø ÛØ Ø ×Ñ ÚÐÙ Ó ØØ ÒÖØ Ø

Ó×ÖÚ Ø

Ì ÈÈÅ ÑØÓ ×Ù×Ø× Ò ÑÓÐ Ù×Ò Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ

×ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ø ÔÖ ØÚ ×ØÖÙØÓÒ Ó ÖÔÐ Ø Ø ÓÒØÓÒÐ ÓÒ Ø Ó×ÖÚ

Ø

Ô Ý ÖÔ

ÖÔ

Ý Ô Ý Ô Ý

× ÖÖÒ ×ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ø Ó×ÖÚ Ø Ý × ÐÐÝ ØÒ Ø ÈÈÅ ÑØÓ

×Ù×Ø× ÓÑÔÙØÒ Ò ÚÖ Ó Ø ÐÐÓÓ ×ØÖÙØÓÒ ÛØ Ö×Ô Ø ØÓ Ø ÔÓ×ØÖÓÖ


×ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÔÖÑØÖ× ØÓ Ø Ø ÖÖÒ ×ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ø Ø

Ì ÒÜØ ×ØÔ Ò Ø ÈÈÅ ÑØÓ × ØÓ ÓÑÔÖ Ø Ó×ÖÚ Ø Ý ØÓ Ø×

ÖÖÒ ×ØÖÙØÓÒ ÁÒ ÔÖ Ø Ø×Ø ÕÙÒØØ× ÓÖ × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ× Ý Ö

¬Ò ÐÑÒ Ø Ð Ò Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ Ó Ý ÓÑÔÖ ØÓ Ø

ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ ×ØÖÙØÓÒ Ó Ý ÖÔ ÛØ ÒÝ ×Ò¬ ÒØ «ÖÒ ØÛÒ ØÑ

Ò ØÒ ÑÓÐ ÐÙÖ Ö×Ö Ö ÑÝ Ù× Ý Ý × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ

ÔÒÒ ÓÒ Ø Ø ÓÒÐÝ ÔÔÖÓÔÖØ

ÔÓÔÙÐÖ ×ÙÑÑÖÝ Ó Ø ÓÑÔÖ×ÓÒ × Ø ØÐ Ö ÔÖÓÐØÝ ÓÖ ÔÓ×ØÖÓÖ

ÔÖ ØÚ Ô ÚÐÙ ÈÈÈ ÚÐÙ Ø Ý×Ò ÓÙÒØÖÔÖØ Ó Ø Ð×× Ð Ô ÚÐÙ Ý×Ò

Ô ÚÐÙ

Ô È Ý ÖÔ Ý Ý


Á ÝÖÔ Ý ℄Ô Ý ÖÔ Ô Ý Ý ÖÔ

ÛÖ Á ℄ ÒÓØ× Ø Ò ØÓÖ ÙÒ ØÓÒ ÓÖ Ø ÚÒØ

Ù× Ó Ø Æ ÙÐØÝ Ò ÐÒ ÛØ ÓÖ ÒÐÝØ ÐÐÝ ÓÖ ÐÐ ÙØ ×ÑÔÐ

ÔÖÓÐÑ× ÊÙÒ ×Ù×Ø× ×ÑÙÐØÒ ÖÔÐ Ø Ø ×Ø× ÖÓÑ Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ

×ØÖÙØÓÒ Ò ÔÖ Ø Ð ÔÔÐ ØÓÒ× Ó Ø ÈÈÅ ÑØÓ ÇÒ ÖÛ× Æ ×ÑÙÐØÓÒ×

Æ ÖÓÑ Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ Ô Ý Ó Ò ÖÛ× Ý ÖÔÒ ÖÓÑ Ø

ÐÐÓÓ ×ØÖÙØÓÒ Ô Ý Ò Ò Æ Ì ÔÖÓ ×× Ö×ÙÐØ× Ò Æ ÖÛ× ÖÓÑ Ø

ÓÒØ ÔÓ×ØÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ Ô Ý ÖÔ Ý Ò ÕÙÚÐÒØÐÝ ÖÓÑ Ô Ý ÖÔ Ý Ì ÜÔÖ××ÓÒ

×Ù×Ø× ØØ Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ Ô ÚÐÙ × Ð×Ó Ø ÜÔ ØØÓÒ Ó Á Ý ÖÔ Ý ℄

ÛÖ Ø ÜÔ ØØÓÒ × ÛØ Ö×Ô Ø ØÓ Ø ÓÒØ ÔÓ×ØÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ Ô Ý ÖÔ Ý ×

Ò ÑÑØ ÓÒ×ÕÙÒ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó Ø Æ ÖÔÐ ØÓÒ× ÓÖ Û Ý ÖÔÒ Ò

Ü × Ý Ò ÔÖÓÚ× Ò ×ØÑØ Ó Ø ÈÈÈ ÚÐÙ ÜØÖÑ ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ

Ô ÚÐÙ× ÐÓ× ØÓ ÓÖ ÓÖ ÓØ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÒØÙÖ Ó Ø × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ

Ò Ø ÑÓÐ Ñ׬Ø

ÐÑÒ Ø Ð ×Ù×Ø ØØ Ø ÔÖÖÐ ÛÝ ØÓ ÔÖÓÖÑ Ø ÓÑÔÖ×ÓÒ Ó

Ø ÖÐÞ × ÖÔÒ × Ý Ò Ò Ø ÖÔÐ Ø ÔÖ Ø × ÖÔÒ × Ý ÖÔÒ Ò

× ØÓ ÔÐÓØ Ø ÔÖ× Ý Ò Ý ÖÔÒ Ò Ò Æ Ò × ØØÖÔÐÓØ

ÑÔÖ Ð Ò ØÓÖØ Ð ×ØÙ× ×Ó Ö ×Ù×Ø ØØ ÈÈÈ ÚÐÙ× ÒÖÐÐÝ Ú


Ö×ÓÒÐ ÐÓÒ ÖÙÒ ÖÕÙÒØ×Ø ÔÖÓÔÖØ× ÐÑÒ Ø Ð Ì ÈÈÅ ÑØÓ

ÓÑÒ× ÛÐÐ ÛØ Ø ÅÖÓÚ Ò ÅÓÒØ ÖÐÓ ÅÅ ÐÓÖØÑ× ÐÑÒ ÖÐÒ

ËØÖÒ ÊÙÒ

Ê×Ö Ö× Ð ÊÓÒ× ÚÒ Ö ÎÖØ Ò ÎÒØÙÖ Ú ×ÓÛÒ ØØ Ø

ÈÈÈ ÚÐÙ× Ö ÓÒ×ÖÚØÚ ÓØÒ Ð× ØÓ Ø Ø ÑÓÐ Ñ×¬Ø ÚÒ ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ

ÓÖ ×ÓÑ Ó × Ó × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ ×Ù × ÛÒ Ø × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ × ÒÓØ

ÒØÖ ÀÓÛÚÖ ÓÒ×ÖÚØÚ ×ØØ×Ø Ð Ø×Ø ÛØ Ö×ÓÒÐ ÔÓÛÖ × ØØÖ ØÒ

ÐÖÐ Ø×Ø ÓÒ ØØ Ö Ø× ØÓÓ ÓØÒ ÑÓÖ ×Ó ÓÖ ØÑ ¬Ø Ù× ØÑ× Ó×Ø ×Ò¬ ÒØ

ÑÓÙÒØ Ó ÑÓÒÝ Ò Ø ÑÝ ØÓ Ø ÚÒØ Ó Ø ÑÒ×ØÖØÓÖ× ØÓ Ð ØÓ Ö Ø

Ø ÝÔÓØ×× ÓÖ ÓÖÖÐÒ ØÑ Ò ÖØÒ Ø ØÑ ÓÖ ÙØÙÖ Ù× ÀÓÛÚÖ Ò ÓÖÖ

ØÓ ÔØÐ Ø ÈÈÈ ÚÐÙ× ×ÓÙÐ Ú ÕÙØ ÔÓÛÖ ØÓ Ö Ø ØÑ× ØØ Ö ¬Ø

ÜØÖÑÐÝ ÔÓÓÖÐÝ Ý Ø ÑÓÐ ÌÖÓÖ Ø ÛÐÐ Ó ÒØÖ×Ø ØÓ ¬Ò ÓÙØ ÛØÖ Ø

ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ × Ú ÒÓÙ ÔÓÛÖ ÛÒ Ø Ð Ó ¬Ø × ×Ù×ØÒØÐ

Ì × ÖÔÒ Ý Å×ÙÖ× ÁØÑ Ø ÈÐÓØ× Ò Ý×Ò È ÚÐÙ×

Ì× ÔÔÖ Ù×× Ø Ó ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò ØÓ ÖÓÙÔ Ø ÜÑÒ×

ÓÖÒ ØÓ Ø ÖÛ × ÓÖ× Ù× Ø ÖÛ × ÓÖ × ÒØÙÖÐ Ò ÒØÙØÚ ÕÙÒØØÝ

Ì ¬Ö×Ø × ÖÔÒ Ý ÜÑÒ × Ø ÒÙÑÖ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó ÜÑÒ× Ò ÖÓÙÔ

Á ÛÓ Ò×ÛÖ ÁØÑ ÓÖÖ Ø Á ÒÓØ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ×

Ô ÓÐÐÓÛÒ Ø ÒÓØØÓÒ Ù× Ò Ë ØÓÒ ÓÖ ÖÔÐ Ø Ø ×Ø ØÖ × ÓÒ

×Ù ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÒÓØ Ô ÖÔ

ÓÖ ÁØÑ ÓÑÔÖ×ÓÒ Ó Ø ÚÐÙ× Ó Ô Ò Ô ÖÔ

×

Á ÔÖÓÚ× Ò ÖÖÒ Ø ¬Ø Ó Ø ØÑ ÇÒ ÛÝ ØÓ Ñ Ø

ÓÑÔÖ×ÓÒ × ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ Ô ÚÐÙ ÈÈÈ ÚÐÙ ÓÖ ØÑ ÖÓÙÔ

ÓÑÒØÓÒ Ì× ÔÔÖ Ù×× ÖÔ Ð ÔÔÖÓ Ò ×Ù×Ø× ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× Ò Ø ×Ñ

×ÔÖØ × ÓÖ ÜÑÔÐ ÀÑÐØÓÒ Ò ËÛÑÒØÒ ØÓ Ñ Ø ÓÑÔÖ×ÓÒ

Ì ÁØÑ Ø ÈÐÓØ×

ÙÖ ÔÖÓÚ× ÜÑÔÐ× Ó ØÛÓ ×Ù ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× ÓÖ ØÑ Ø×Ø ØÒ Ý

ÜÑÒ× Ì ÓÖÞÓÒØÐ Ü× Ó Ø ÔÐÓØ ÒÓØ× Ø ÖÓÙÔ× Ø ÖÛ × ÓÖ× Ó


0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Ø ÜÑÒ×

Item 2

1 3 5 7 9 13

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

ÙÖ ÜÑÔÐ Ó ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ×

Item 14

1 3 5 7 9 13

Ì ÚÖØ Ð Ü× ÖÔÖ×ÒØ× Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖÖ Ø× ÓÖ Ø ÖÓÙÔ× ÓÖ ÒÝ ÖÓÙÔ

ÔÓÒØ ÒÓØ× Ø Ó×ÖÚ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖÖ Ø Ò ÓÜ ÖÔÖ×ÒØ× Ø ×ØÖÙØÓÒ Ó

Ø ÖÔÐ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖÖ Ø× ÓÖ ØØ ÖÓÙÔ ÐÒ ÓÒ× Ø Ó×ÖÚ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ× ÓÖ

× Ó ÚÛÒ Ì Û×Ö× Ó Ø ÓÜ ×ØÖØ ØÐÐ Ø Ø Ò Ø ÔÖ ÒØÐ× Ó Ø

ÑÔÖ Ð ×ØÖÙØÓÒ Ò ÒÓØ ÒÖ Ø ÑÐ Ó Ø ÓÜ ÒÓØ× Ø ÑÒ Ì

ÛØ Ó Ø ÓÜ × ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ØÓ Ø ×ÕÙÖ ÖÓÓØ Ó Ø Ó×ÖÚ ÒÙÑÖ Ó ÜÑÒ×

Ò Ø ÖÓÙÔ Ø Ó×ÖÚ ÒÙÑÖ Ò ÖÓÙÔ ÔÖÓÚ× ×ÓÑ ÓÙØ Ø ×ÚÖØÝ Ó

«ÖÒ ØÛÒ Ø Ó×ÖÚ Ò ÖÔÐ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ× ×Ò¬ ÒØ «ÖÒ ÓÖ

ÐÖ ÖÓÙÔ × ÑÓÖ ×ÚÖ ØÒ ØØ ÓÖ ×ÑÐÐ ÖÓÙÔ ÓÖ ÒÝ ØÑ ØÓÓ ÑÒÝ Ó×ÖÚ

ÔÖÓÔÓÖØÓÒ× ÐÝÒ Ö ÖÓÑ Ø ÒØÖ Ó Ø ÖÔÐ Ø ÚÐÙ× ÓÖ ÐÝÒ ÓÙØ× Ø ÖÒ

×ÔÒÒ Ý Ø Û×Ö× ÐÝÒ ÓÙØ× ÔÖ ØÓÒ ÒØÖÚÐ Ò Ø ÐÙÖ Ó

Ø ÑÓÐ ØÓ ÜÔÐÒ Ø Ö×ÔÓÒ×× ØÓ Ø ØÑ ÁÒ ÙÖ Ø ¬Ö×Ø ÔÐÓØ ÑÖ ÁØÑ

ÔÖÓÚ× ×Ù Ò ÜÑÔÐ × ØÛÓ Ó×ÖÚ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ× ÓÙØ Ó ØÓØÐ Ó Ð ÓÙØ×

Ø ÔÖ ØÓÒ ÒØÖÚÐ Ò Û ÓØÖ× Ð Ö ÖÓÑ Ø ÒØÖ Ó Ø ÓÜ Ì × ÓÒ

ÔÐÓØ ÑÖ ÁØÑ ×ÓÛ× Ò ØÑ ØØ Ø ÑÓÐ ÜÔÐÒ× ÕÙØÐÝ Ø Ó×ÖÚ

ÚÐÙ× ÐÝÒ ÑÓ×ØÐÝ ÐÓ× ØÓ Ø ÒØÖ Ó Ø ÓÜ× ÐÛÝ× Ò Ø ÔÖ ØÓÒ ÒØÖÚÐ

ÇØÖ ØÒ ÔÖÓÚÒ Ò ÓÚÖÐÐ ÓÙØ Ø ¬Ø ÓÖ Ò ØÑ Ø ×Ù×Ø ØÑ

¬Ø ÔÐÓØ Ð×Ó ÔÖÓÚ× ×ÓÑ ÓÙØ Ø ÖÓÒ ÛÖ Ø Ñ×¬Ø Ó ÙÖ× ÓÖ ÐÓÛ ÓÖ


× ÓÖÒ ÒÚÙÐ× Ø Ö ØÓÒ Ò Û Ø Ñ×¬Ø Ó ÙÖ× ÛØÖ Ø ÑÓÐ

ÓÚÖ×ØÑØ× ÙÒÖ×ØÑØ× Ø ÔÖÓÖÑÒ ÓÖ Ø × ÖÔÒØ ÖÓÒ× Ø ×Ô Ø×

Ó Ø ØÑ Ð Ø× Æ ÙÐØÝ Ò ×ÐÓÔ ×Ñ ØÝÔ Ó ÒÓÖÑØÓÒ ÙÖÒ× Ý Ø ØÑ

Ö ØÖ×Ø ÙÖÚ× ÇÒ Ò ÖØ Ø ÔÐÓØ× ÛØ ÔÖ ØÓÒ ÒØÖÚÐ× × ÛÐÐ

Ì ØÝÔ × ÖÔÒ Ý Å×ÙÖ× Ò Ý×Ò È ÚÐÙ×

Ì ÓÚ ÑÒØÓÒ ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× ÔÖÓÚ Ù×ÙÐ ÓÙØ Ø ¬Ø Ó Ò

ØÑ ÙØ Ø ÛÐÐ Ù×ÙÐ ØÓ ×ÙÑÑÖÞ Ø ¬Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÓÖ ØÑ ÒØÓ ÓÒ ÒÙÑÖ

ÔÖÖÐÝ Ô ÚÐÙ ÌÓ Ú ØØ Ø× ÔÔÖ Ù×× Ø ØÛÓ Ø×Ø ×ØØ×Ø × ØÝÔ Ò

ØÝÔ ×Ù×Ø Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò × ÖÐÞ × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ× Ì

ØÝÔ Ñ×ÙÖ ÒÓØ Ò ÓÖØ ×




Ý

Ù×Ò Ø ×Ñ ÒÓØØÓÒ× Ù× Ò

Ý × ÚÒ Ý

Á

Ô

Æ



Ì ØÝÔ Ñ×ÙÖ ÒÓØ Ò ÓÖØ ×


Ý

Á


Ô

Æ ÔÐÓ




Ý × ÚÒ Ý


Ô ÐÓ

Ô


¡

Ó Ø× ØÛÓ ×ØØ×Ø × ×ÙÑÑÖÞ× Ø ¬Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÓÖ Ò ØÑ ÛØ ÐÖ

ÚÐÙ× Ò ØÒ ÔÓÓÖ ¬Ø ÓÑÔÖ×ÓÒ ØÛÒ Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ Ó




Ý ÓÖ

Ý ℄ Ò Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ ×ØÖÙØÓÒ Ó

ÝÖÔ ÝÖÔ ℄ ÔÖÓÚ×

×ÙÑÑÖÝ ÖÖÒ Ø ¬Ø Ó ÁØÑ Ì ÓÑÔÖ×ÓÒ Ò ÓÒ Ù×Ò ÖÔ Ð ÔÐÓØ

ÙÖ

ÒÓØÖ ÓÒÚÒÒØ ×ÙÑÑÖÝ × Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ Ô ÚÐÙ ÓÖ Ø

× ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ ÄØ Æ ×ÑÔÐ ÖÓÑ Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ

Ô Ý Ò ÐØ Ý ÖÔ Ý ÖÔ Ý ÖÔÆ ÖÔÐ Ø Ø ×Ø× ÖÛÒ ÖÓÑ Ø ÔÓ×ØÖÓÖ

ÔÖ ØÚ ×ØÖÙØÓÒ Ì ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó ØÑ×

ÝÖÔÒ Ò ÝÖÔÒ Ò ℄ Ü ×


Ý Ò Ý Ò ℄ ÔÖÓÚ× Ò ×ØÑØ Ó Ø ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ÈÈÈ ÚÐÙ ÀÖ

ÈÈÈ ÚÐÙ ÚÖÝ ÐÓ× ØÓ Ò Ø× ÔÖÓÐÑ Ò ØÒ ØØ Ø ÚÖÐØÝ ÒØ Ø

×Ø ÔÔÖ× ÙÒÙ×ÙÐÐÝ ÐÖ ÓÑÔÖ ØÓ ØØ ÔÖ Ø Ý Ø ÑÓÐ ÓÖ ÜÑÔÐ Ø


ÈÈÈ ÚÐÙ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ØÓ ÙÖ Ö ÓÖ ÁØÑ Ò ÓÖ ÁØÑ

×ÙÔÔÓÖØÒ Ø ¬ÒÒ× ÖÓÑ Ø ÔÐÓØ× ØØ Ø ÑÓÐ ÜÔÐÒ× Ø Ö×ÔÓÒ×× ÓÖ ÁØÑ

ÕÙØÐÝ ÛÐ ÐÒ ØÓ Ó ×Ó ÓÖ ÁØÑ

Ì ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ø× ÈÈÈ ÚÐÙ× Ó× ÒÓØ Ò ÒÝ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ

ÔÔÖÓÜÑØÓÒ × Ò ÐÐ Ø Ü×ØÒ ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ× Ò Ò Ö×ÙÐØ× Ò ÚÐ Ô ÚÐÙ×

×ÙÑÑÖÞÒ Ø ¬Ø Ó Ø ØÑ× Ì ÐÐ× ØÑ ÖÓÙÔ ÓÑÒØÓÒ ÛØ ×ÑÐÐ ÖÕÙÒ ×

×Ô ÐÐÝ ÓÖ ÐÓÛ ÓÖ ÖÛ × ÓÖ× × ÒÓØ ÔÖÓÐÑ ÛØ Ø ÈÈÅ ÔÔÖÓ Ù×

Ø× Ó× ÒÓØ Ò ××ÙÑÔØÓÒ ÀÓÛÚÖ ÓÖ ÑÓÖ ×ØÐØÝ Ó Ø × ÖÔÒ Ý

Ñ×ÙÖ× Ò Ø ÈÈÈ ÚÐÙ× ÖÛ × ÓÖ× ÛØ ØÓÓ Û ÒÙÑÖ Ó ÜÑÒ× ØØÒ ØØ

ÖÛ × ÓÖ Ù×ÙÐÐÝ ÓÖ ÐÓÛ Ò ÔÓÓÐ × ×Ù×Ø Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò

ÜÑÒÒ Ø ×ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÚÐÙ× Ó

ÝÖÔÒ Ò × ÛÝ ØÓ ÓÖ ×Ù

×ØÐØÝ Ì× ÕÙÒØØ× ×ÓÙÐ ÐÓÓ Ð ÖÛ× ÖÓÑ ×ØÖÙØÓÒ ÛØ Á Ñ

ÛÖ Á × Ø ÒÙÑÖ Ó ØÑ× Ò Ø Ø×Ø Ò Ñ × Ø Ù×ØÑÒØ Ò Ø Ö×

Ó ÖÓÑ Ù ØÓ ÔÓÓÐÒ ØÖ Ö ×ÙÆ ÒØ ÒÙÑÖ Ó ÜÑÒ× ÓÖ ÖÛ

× ÓÖÔÖØÙÖ ÖÓÑ Ø ×ØÖÙØÓÒ ÛÐÐ ÔÓÒØ ØÓ Ø Ò×ØÐØÝ Ó Ø × ÖÔÒ Ý

Ñ×ÙÖ Ì× ÔÔÖ ÜÑÒ× Ø ÑÒ ÚÖÒ Ò ×ØÓÖÑ Ó Ø ÕÙÒØØ× ÖÓÑ

ÔÖÐÑÒÖÝ ÖÙÒ Ó Ø ÔÖÓÖÑ ØÓ Ò×ÙÖ Ø ×ØÐØÝ ÓØÑ×ÙÖ

ÚÒØ× Ò ×ÚÒØ× Ó Ø ËÙ×Ø ÈÐÓØ× Ò È ÚÐÙ×

× ÓÒ Ø ÓÚ × Ù××ÓÒ Ø ÚÒØ× Ó Ø× ØÑ ¬Ø Ô ÚÐÙ× Ò ØÑ

¬Ø ÔÐÓØ× Ö ØØ

Ì Ý×Ò Ô ÚÐÙ× Ö × ÓÒ ØÖÙÐÝ Ó×ÖÚ ÕÙÒØØ× Ð ØÓ× Ò ÇÖÐÒÓ

Ò Ì××Ò Ò Ò ÒØÙØÚÐÝ ÔÔÐÒ

ÌÝ ÔÖÓÚ ÒØÙÖÐ ÔÖÓÐØÝ ×ØØÑÒØ× ÖÓÑ Ý×Ò ÔÓÒØ ÓÚÛ

ÓÑÔÙØÒ Ø Ô ÚÐÙ× ÖÕÙÖ ÒØÖ ÓÑÔÐ Ø ØÓÖØ Ð ÖÚØÓÒ× ÒÓÖ ÜØÒ

×Ú ×ÑÙÐØÓÒ ×ØÙ× ÔÖÓÖÑ ØÓ ×ØÐ× Ø ÔÖÓÔÖØ× Ó ÒÙÑÖ Ó Ø Ü×ØÒ

ØÑ ¬Ø Ô ÚÐÙ×

ÇÒ ×ÚÒØ Ó Ø× Ø ÒÕÙ× × Ø ÓÒ×ÖÚØÚÒ×× Ó Ø ÈÈÅ ÑØÓ×

ÊÓÒ× Ø Ð ÀÓÛÚÖ × ÖÙ ÖÐÖ ÓÒ×ÖÚØÚ Ø×Ø × ØØÖ ØÒ


ÐÖÐ Ø×Ø Ò Ø ÓÒ×ÖÚØÚÒ×× Ó Ø ÈÈÅ Ø ÒÕÙ ÑÝ ÓÓÒ Ö Ù×

ØÑ× Ö Ó×ØÐÝ Ò Ø × ÔÖÓÐÝ Ò¬ Ð ØÓ Ø Ø×Ø ÑÒ×ØÖØÓÖ× ØÓ ÖØÒ ØÑ× ØØ

Ö ÓÖÖÐÒ ÐÑÒ Ø Ð ÓÑÑÒØ ØØ Ø ÈÈÅ ÑØÓ × Ù×ÙÐ ÓÒ

ØÒ× Ó Ø ÙÖÖÒØ ÑÓÐ × ÔÐÙ×Ð ÒÒ ÔÓÒØ ÛØ ÑÓ¬ ØÓÒ× ØÓ Ñ ÓÒÐÝ

×Ù×ØÒØÐ Ð Ó ¬Ø × ÓÙÒ Ò ØÑ ¬Ø × Ò ÔÔÐ ØÓÒ Ü ØÐÝ × ÖÖÖ ØÓ Ý ØÑ

Ø×Ø ÑÒ×ØÖØÓÖ× ÛÓÙÐ Ð ØÓ × Ö Ò ØÑ ÓÒÐÝ Ø ÑÓÐ Ð× ×Ù×ØÒØÐÐÝ ÓÖ Ø

ØÑ Ì ÓØÖ ×ÚÒØ × ØØ Ø× Ø ÒÕÙ× Ö × ÓÒ Ø ÅÅ ÐÓÖØÑ

ÐÑÒ Ø Ð Ò Ò Ö ÓÑÔÙØØÓÒ ÒØÒ×Ú Ì ×ÚÒØ × ÑÓÖ

ØÒ ÓÑÔÒ×Ø ØÓÙ Ý Ø ÓÚ ÑÒØÓÒ ÚÒØ× Ð×Ó ×ØÒÖ ÔÖ Ø

Ý Ø ÔÖ ØØÓÒÖ× Ó Ø ÅÅ ÐÓÖØÑ × ØÓ ×ØÓÖ Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ×ÑÔÐ ÓØÒ

ÛÐ ¬ØØÒ ÑÓÐ Ò ØÓ Ù× Ø ×Ñ ØÓ ÐÖÒ «ÖÒØ ×Ô Ø× ÖÖÒ Ø ÔÖÓÐÑ

Ò Ø ÙØÙÖ Ò ØØ × Ø ÓÑÔÙØØÓÒ× ØÓ ÓØÒ Ø ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ× Ò ÑÒÙØ×

ÓÖ ÙÔ ØÓ ÑÓÖØ ×Þ ××××ÑÒØ× Ò Ø ÑÓ×Ø ÓÙÔÐ Ó ÓÙÖ× ÚÒ ÓÖ ÐÖ × Ð

××××ÑÒØ× Ò Ñ××ÓÒ× Ø×Ø ÜÑÔÐ ÐØÖ Ò Ë ØÓÒ ×ÙÔÔÓÖØ× Ø ÐÑ ÒÓØÖ

××Ù Û ÑØ Ñ ×ÓÑ ÔÓØÒØÐ Ù×Ö× ÙÒ×Ý × ØØ Ø× Ø ÒÕÙ× Ö Ý×Ò

Ò ÒØÙÖ Ò Ù× ÔÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ× ÀÓÛÚÖ × ËÒÖÝ Ò ÂÓÒ×ÓÒ ÖÙ

ÔÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ× Ö ÖÐÝ ÒÝ ÓÒ ÖÒ Ö ÑÒÐÝ Ù× ØÖ Ü×Ø× ÓÒ×ÖÐ

ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓÖ ÒÓÛÐ ÖÓÑ ÔÖÚÓÙ× ÑÒ×ØÖØÓÒ× Ó «ÖÒØ Ø×Ø×

ËÑÙÐØÓÒ ËØÙ× Ö×Ø ÈÖØ

ÓÖ ÔÔÐÝÒ Ø × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ× ØÓ ÖÐ Ø ×Ø× Ø × ÑÔÓÖØÒØ ØÓ

ÔÖÓÚ Ò ÓÙØ Ø ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ Ò ÔÓÛÖ Ó ØÑ Ì× ÔÔÖ ÔÖÓÖÑ× ØÐ

×ÑÙÐØÓÒ× ØÓ ÜÑÒ Ø ×Ñ ÔÖÓÔÖØ× ×Ô ÐÐÝ Ø ÔÓÛÖ Ó Ø ×Ù×Ø ØÑ ¬Ø

Ñ×ÙÖ× ÓÖ ÒÙÑÖ Ó ÓÑÒØÓÒ× Ó Ø Ø ÒÖØÒ ÑÓÐ Ò ÒÐÝ×× ÑÓÐ

ÇÙØÐÒ Ó Ø ËØÙ×

ÓÒ×Ö Ø ÒÖØÒ ÑÓÐ Å Ò Ò ÒÐÝ×× ÑÓÐ Å ÛÖ ÑÓÐ

ÑÝ ÓÒ ÑÓÒ Ø ÈÄ ÈÄ ÓÖ ÈÄ ÑÓÐ Ì ÓÐÐÓÛÒ ×ØÔ× Ö­Ý × Ö

Ø ×ÑÙÐØÓÒ ×ØÙÝ ÓÖ Ø ÑÓÐ ÔÖ ËÒÖÝ Ò ÂÓÒ×ÓÒ × ÑÓÖ ØÐ×


ÖÖÒ Ø ×ÑÙÐØÓÒ×

ÒÖØ Ø ×Ø× ÖÓÑ Å Ø ×Ø ÓÒØÒÒ Ö×ÔÓÒ×× Ó ÜÑÒ×

ØÓ ØÑ× Ì ÒÖØÒ ÔÖÑØÖ ÚÐÙ× ÓÖ ØÑ× Ò ÜÑÒ× Ö Ø ×Ñ

ÓÖ ÐÐ Ø Ø ×Ø× ØÖ ÖÒ Ò ÓÑÒØÓÒ Ò ×ÑÐÖ ØÓ ØÓ× Ò ÓÙÒØÖ

Ò ÖÐ Ø×Ø× ÚÖØÝ Ó ÒÖØÒ ÔÖÑØÖ× ÚÐÙ× Ò×ÙÖ ØØ Ø ¬ÒÒ× Ó Ø

×ÑÙÐØÓÒ ×ØÙÝ Ö ÒÓØ ÐÑØ Ò ÔÖØÐÐÝ ÓÑÔÒ×Ø× Ø Ø ØØ Ø ÔÖÓÖÑ

Ù×× ÓÒÐÝ ÓÒ ×Ø Ó ÒÖØÒ ÔÖÑØÖ ÚÐÙ× ØÓ ÒÖØ ÐÐ Ø ×Ø× ÓÖ ÒÝ

ÔÖ ÅÅ

ÓÖ Ó Ø ÓÚ Ø ×Ø× ÒÖØ ÓÑÔÙØ Ø ÚÐÙ× Ó Ó×ÖÚ × ÖÔ

Ò Ý Ñ×ÙÖ× Ò ØÒ ¬Ø Ø ÑÓÐ Å Ù×Ò Ò ÅÅ ÐÓÖØÑ

Ì ÔÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ× Ù× Ö

ÐÓ



Æ Æ ÐÓØ


Æ

Ó×Ò ÖÓÑ ÓÙÖ ÜÔÖÒ Ó ÒÐÝÞÒ Ø ÖÓÑ ÖÐ ÑÙÐØÔÐ Ó Ø×Ø×

ÓÖ ÒÖØ Ø ×Ø

ÓÖ Ó Ø ÖÛ× Ò Ø ¬ÒÐ ÔÓ×ØÖÓÖ ×ÑÔÐ ÒÖØ ÖÔÐ Ø Ø

×Ø Ò ÓÑÔÙØ ÚÐÙ× Ó Ø ÖÐÞ Ò ÔÖ Ø × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ

Ù×× ÀÖÑØ ÒØÖØÓÒ ÖÓÙØÒ Ì×Ø ÛØ ÔÓÒØ× × Ù× ØÓ

ÔÖÓÖÑ Ø ÒÙÑÖ Ð ÒØÖØÓÒ ÓÖ Ò ÈÄ ÑÓÐ ÖÕÙÖ ØÓ ÓÑÔÙØ

Ø ÜÔ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó ÜÑÒ× Ù×Ò Ø ÔÔÖÓ Ý ÄÓÖ Ò ÏÒÖ×Ý

ÁÒ Ö×Ò Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÓÒØ× Ù×× ÖÐÝ ÒÝ Ò× Ò Ø Ö×ÙÐØ×

ÓÑÔÙØ Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ Ô ÚÐÙ× ÈÈÈ ÚÐÙ ÓÖ Ø × ÖÔÒ Ý Ý

ÓÑÔÖÒ Ø ÖÐÞ Ò ÔÖ Ø × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ

Ì ÔÖÓ ×× Ö×ÙÐØ× Ò ÈÈÈ ÚÐÙ ÓÖ × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ ÓÖ Ó Ø

ÒÖØ Ø ×Ø×

ËÙÑÑÖÞ ÓØ ÖÔ ÐÐÝ Ò ÒÙÑÖ ÐÐÝ Ø ÓÙØÔÙØ Ó Ø ÔÖÚÓÙ× ÔÖÓÖÑ


Ê×ÙÐØ× ÏÒ Ø ÅÓÐ × ØØ × Ø Ø ÒÖØÒ ÅÓÐ

Ì× ÒÐÝ×× ×ÓÙÐ ÔÖÓÚ × ÓÙØ Ø ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÖØ Ó Ø ×Ù×Ø

ØÑ ¬Ø ÒÓ×Ø × ÎÖØ Ð ÐÒ× Ò ÙÖ ×ÓÛ Ø ×ØÖÙØÓÒ× ÓÖ Ø Ô ÚÐÙ×

ÓÖ Ø ØÝÔ × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ ÓÖ ÐÐ Ø ØÑ× ÛÒ ÈÄ ÑÓÐ × ¬ØØ ØÓ Ø

ÒÖØ ÖÓÑ Ø ÈÄ ÑÓÐ Ì ÐÒ× ÜØÒ ØÐÐ Ø Ø Ò Ø ÔÖ ÒØÐ× Ó Ø

ÈÈÈ ÚÐÙ× ÛÐ Ò Ü ØÓÛÖ× Ø ÑÐ Ó Ø ÐÒ ÒÓØ× Ø ÑÒ ÈÈÈ ÚÐÙ

ÌÖ × ÓÖÞÓÒØÐ ÐÒ Ø Ô ÚÐÙ ÐÝÒ ÐÓÛ Ø× ÐÒ Ò Ø× ÔÖÓÐÑ ÛØ

Ø ÑÓÐ Ì Ô ÚÐÙ× ÑÓ×ØÐÝ ÓÒ ÒØÖØ ÖÓÙÒ Ò Ø ÐÓÛÖ Ò× Ó Ø ÐÒ×

PPP−value

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0































1 5 10 15

Item

20 25 30

ÙÖ ×ØÖÙØÓÒ Ó Ø ØÑ ¬Ø Ô ÚÐÙ× ÛÒ Ø ÈÄ ÑÓÐ × ¬Ø ØÓ ÈÄ Ø

ÖÖÐÝ ÜØÒ ÐÓÛ Ì ÓÚÖÐÐ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó ØÑ× Ø ÈÈÈ ÚÐÙ× Ö ÜØÖÑ Ø

ÐÚÐ Ò Ò Ò Ø ÔÖÓÐÑ ÛØ Ø ÑÓÐ × Ì ×Ñ × ØÖÙ ÓÖ Ø

ØÝÔ Ø×Ø ×ØØ×Ø × ÛÐÐ Û × «ÖÒØ ÖÓÑ Ø ¬ÒÒ× Ò ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò

ÛÓ ¬Ò Ø Ñ×ÙÖ ØÓ Ú Ö ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÑÝ Ù× ØÝ Ù×

ÜÑÒ× ÛÐ Ø ÒÙÑÖ × ÓÖ Ø× ×ØÙÝ Ì× Ö×ÙÐØ× ×ÓÛ ØØ Ø Ý×Ò

ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ× Ó ÒÓØ Ò Ø ÔÖÓÐÑ ÛØ ÑÓÐ ÛÒ Ø × ÒÓØ ×ÙÔÔÓ× ØÓ Ó

×Ó Ì Ñ×ÙÖ ÔÖÓÖÑ× ÚÖÝ ×ÑÐÖÐÝ ÓÖ Ø ÒÖØ ÖÓÑ Ø Ê× ÑÓÐ ÓÖ ÈÄ

ÑÓÐ ÓÙØÔÙØ ÒÓØ ×ÓÛÒ Ò ÒÐÝÞ Ù×Ò Ø ×Ñ ÑÓÐ

Ê×ÙÐØ× ÏÒ ÅÓÐ ØØ × «ÖÒØ ÖÓÑ Ø Ø ÒÖØÒ ÅÓÐ

Ì× ÒÐÝ×× ×ÓÙÐ ÔÖÓÚ Ò Ó Ø ÔÓÛÖ Ó Ø ×Ù×Ø Ô ÚÐÙ×
































Ø Ó Ø Ê× ÅÓÐ ØÓ ÈÄ ÈÄ Ø

ÙÖ ×ÓÛ× ÓÖ ØÛÓ ØÑ× ÔÐÓØ× Ó Ø ÖÐÞ × ÖÔÒ Ý


Ý Ò Ø

ÔÖ Ø × ÖÔÒ Ý

ÝÖÔ ÛÒ Ø Ê× ÑÓÐ × ¬ØØ ØÓ ÓÒ Ø ×Ø ÒÖØ

ÖÓÑ Ø ÈÄ ÑÓÐ ÓÒÐ ÐÒ × ØÖ ÓÖ ÓÒÚÒÒ ÔÓÒØ× ÓÒ××ØÒØÐÝ ÐÓÛ

Ø ÓÒÐ ×ÓÛÒ ØØ Ø ÖÐÞ × ÖÔÒ Ý × ÑÓ×ØÐÝ ÐÖÖ ØÒ Ø ÔÖ Ø

× ÖÔÒ Ý Ò Ø ÔÖÓÐÑ Ì ÔÐÓØ ØÓÛÖ× Ø ÐØ ×ÓÛ× ØØ Ø ÑÓÐ ÒÒÓØ

Predicted discrepancy

0 20 40 60 80

0 20 40 60 80

Realized discrepancy

Predicted discrepancy

0 20 40 60 80

0 20 40 60 80

Realized discrepancy

ÙÖ ÓÑÔÖ×ÓÒ Ó ÖÐÞ Ò ÔÖ Ø × ÖÔÒ × ÛÒ Ø Ê× ÑÓÐ

× ¬Ø ØÓ ÈÄ Ø

ÜÔÐÒ Ø Ö×ÔÓÒ×× ÓÖ Ø ØÑ ÕÙØÐÝ ÛØ ØÖÙ × ÖÑÒØÓÒ ÔÖÑØÖ Ó

ÓÒÐÝ ÚÖÝ ÛÐÐ Ø ÑÓÐ ÔÖ Ø × ÖÔÒ Ý Ò ÐÑÓ×Ø ÐÛÝ× ×ÑÐÐÖ ØÒ

Ø ÖÐÞ × ÖÔÒ Ý Ì ÈÈÈ ÚÐÙ × Ì ÔÐÓØ ØÓÛÖ× Ø ÖØ ×ÓÛ× Ø

ÓÔÔÓ×ØØ ÑÓÐ ×Ñ× ØÓ ÖÔÖÓÙ Ø × ÖÔÒ Ý Ò Ò ÜÔÐÒ Ø Ö×ÔÓÒ××

ÓÖ Ø ØÑ ØÖÙ × ÖÑÒØÓÒ Ó ÕÙØÐÝ ÈÈÈ ÚÐÙ

ÙÖ ×ÓÛ× ×ØÖÙØÓÒ× Ó Ø ÈÈÈ ÚÐÙ× ÓÖ Ø ØÝÔ × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ

ÓÖ ÐÐ Ø ØÑ× ÛÒ Ê× ÑÓÐ × ¬ØØ ØÓ Ø ÒÖØ ÖÓÑ Ø ÈÄ ÑÓÐ Ì

ØÑ× Ö ×ÓÖØ Ý Ø ÚÐÙ× Ó Ø ØÖÙ × ÖÑÒØÓÒ ÔÖÑØÖ× × Û Ö

×ÓÛÒ ÓÒ Ø Ü× Ø Ø ÓØØÓÑ ÓÖ ØÑ Ì ÔÐÓØ ×ÓÛ× ÚÖÝ ÒØÖ×ØÒ ÔØØÖÒ

Ì Ô ÚÐÙ× Ö ÑÓ×ØÐÝ ÖÓÙÒ ÓÖ ØÑ× ÛÓ× × ÖÑÒØÓÒ ÔÖÑØÖ× Ð ÛØÒ

ÖØÒ ÖÒØ Ê× ÑÓÐ Ò ÜÔÐÒ Ø× ØÑ× ÕÙØÐÝ ×Ó ØØ Ø Ô ÚÐÙ×

Ó× ÒÓØ Ú ÒÓÙ ÔÓÛÖ ÓÖ Ø× ØÑ× Ì× Ö×ÙÐØ × ÚÖÝ ×ÑÐÖ ØÓ ØØ Ò ÇÖÐÒÓ

Ò Ì××Ò ÛÓ ¬Ò ØÖ ØÑ ¬Ø ×ØØ×Ø × ØÓ Ú ÐÓÛ ÔÓÛÖ ÓÖ ØÖÙ × ÐÝÒ

Ò Ø ÑÐ Ó Ø ÖÒ Ù× Ø Ê× ÑÓÐ ××ÙÑ× ÓÑÑÓÒ × ÖÑÒØÓÒ


P−value

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0


− − − − −




















0.6 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5 1.5 1.9 2 2.4

True discrimination parameter














− − −

− − − − − −

ÙÖ ×ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÁØÑ ¬Ø Ô ÚÐÙ× ÛÒ Ø Ê× ÑÓÐ × ¬Ø ØÓ ÈÄ

Ø

ÔÖÑØÖ ÓÖ ÐÐ Ø ØÑ× Ò Ø×Ø Ø ÑÓÐ Ò ÜÔÐÒ ØÑ× ÒÖØ ÖÓÑ ÈÄ

ÑÓÐ ÛØ ØÖÙ × ÖÑÒØÓÒ× ÖÓÙÒ ØØ ÓÑÑÓÒ ÚÐÙ Ì ÓÚÖÐÐ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó

ØÑ× Ø ÈÈÈ ÚÐÙ× Ö ÜØÖÑ Ø ÐÚÐ Ò Ò Ò Ø ÔÖÓÐÑ ÛØ Ø

ÑÓÐ × Û × ×ÐØÐÝ Ö ØÒ Ø ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ× Ò ÇÖÐÒÓ Ò

Ì××Ò Ì Ö×ÙÐØ× Ö ×ÑÐÖ ÛÒ Ø Ê× ÑÓÐ × ¬ØØ ØÓ Ø ÒÖØ

ÖÓÑ ÈÄ ÑÓÐ Ò Ö ÒÓØ ×ÓÛÒ

ÙÖ ×ÓÛ× ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× ÓÖ ÓÙÖ ØÑ× ÓÖ Ø Ê× ÑÓÐ ¬Ø ØÓ ÓÒ Ø ×Ø

ÖÓÑ Ø ÈÄ ÑÓÐ ÐÓÒ ÛØ Ø ØÖÙ × ÖÑÒØÓÒ ÔÖÑØÖ× ÓÖ Ø ØÑ× Ì

Ô ÚÐÙ× ÓÖ Ø ØÝÔ × ÖÔÒ Ý Ö Ò Ö×Ô ØÚÐÝ ØØ × Ø

ÑÓÐ ÒÒÓØ ÕÙØÐÝ ÜÔÐÒ ÒÝ ÙØ Ø Ð×Ø ØÑ Ò Ø ÙÖ Ì ÔÐÓØ× ×ÓÛ ÓÛ

Ø ÑÓÐ Ð× ØÓ ÜÔÐÒ Ø Ö×ÔÓÒ×× ÓÖ Ø ¬Ö×Ø ØÖ Ó Ø ÓÚ ÓÙÖ ØÑ× ÓÖ Ø

¬Ö×Ø ØÑ × ÖÑÒØÓÒ Ø ÑÓÐ Ð× ÑÓ×ØÐÝ ÓÖ ÑÐ Ò × ÓÖ ÖÒ Ø

ÑÓÐ Ð× ÓÖ Ø × ÓÒ ØÑ × ÖÑÒØÓÒ ÓÖ Ø ÛÓÐ × ÓÖ ÖÒ ÔÔÖÒ

ØÓ ¬Ø Ø ØÑ ÚÖÝ ÔÓÓÖÐÝ ÓÖ Ø ØÖ ØÑ × ÖÑÒØÓÒ Ø ÑÓÐ Ð× ÓÖ ÐÐ

ÙØ ÚÖÝ Ò ÚÖÝ ÐÓÛ × ÓÖ×

Ì ÚÓÖ Ó Ø ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× Ò Ø Ø×Ø ×ØØ×Ø × Ö ÚÖÝ ×ÑÐÖ ÛÒ Ø

Ê× ÑÓÐ × ¬Ø ØÓ Ø ÖÓÑ Ø ÈÄ ÑÓÐ Ò Ö ×ÔÔ


0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

True discrimination: 0.7

1 3 5 7 9 11 14 17 20 23 26 29

True discrimination: 2.4

1 3 5 7 9 11 14 17 20 23 26 29

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

True discrimination: 0.56

1 3 5 7 9 11 14 17 20 23 26 29

True discrimination: 1.1

1 3 5 7 9 11 14 17 20 23 26 29

ÙÖ ÁØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× ÓÖ ÓÙÖ ØÑ× ÓÖ Ø Ê× ÑÓÐ ¬Ø ØÓ ÈÄ Ø

Ø Ó Ø ÈÄ ÅÓÐ ØÓ ÈÄ Ø

ÙÖ ×ÓÛ× ×ØÖÙØÓÒ× ÓÖ Ø ÈÈÈ ÚÐÙ× ÓÖ Ø ØÝÔ × ÖÔÒ Ý

Ñ×ÙÖ ÓÖ ÐÐ Ø ØÑ× ÛÒ ÈÄ ÑÓÐ × ¬ØØ ØÓ Ø ÒÖØ ÖÓÑ Ø ÈÄ ÑÓÐ

Ì ØÑ× Ö ×ÓÖØ Ý Ø ÚÐÙ× Ó ØÖ ØÖÙ Ù××Ò ÔÖÑØÖ× × Û Ö ×ÓÛÒ

ÓÒ Ø Ü× Ø Ø ÓØØÓÑ Ì Ô ÚÐÙ× Ö ÑÓ×ØÐÝ ÖÓÙÒ ÓÖ ÑÓ×Ø ØÑ× ×ÓÛÒ ×

Ò ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò ØØ Ø ÈÄ ÑÓÐ Ò ÜÔÐÒ ÑÓ×Ø Ó Ø ØÑ× ÒÖØ

ÖÓÑ Ø ÈÄ ÑÓÐ Ì ÓÚÖÐÐ ÔÓÛÖ × ÚÖÝ ×ÑÐÖ ØÓ ØØ Ò ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò


P−value

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0































6 10 12 12 13 14 15 17 17 18 20 22 24 25 30

100 x True guessing parameter

ÙÖ ÁØÑ ¬Ø Ô ÚÐÙ× ÛÒ Ø ÈÄ ÑÓÐ × ¬Ø ØÓ ÈÄ Ø



Ò Ì ÈÄ ÑÓÐ ÒÒÓØ ¬Ø Ø ØÑ× ØØ Ú ØÖÙ Ù××Ò ÔÖÑØÖ

Ò Æ ÙÐØÝØÖ ×Ñ ØÓ ØÖ Ó ØÑ Ö

ÓÖ ÐÐ Ø ×ÑÙÐØÓÒ ×ØÙ× ÓÚ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø ØÝÔ × ÖÔÒ Ý

Ñ×ÙÖ × ÚÖÝ ×ÑÐÖ ØÓ ØØ Ó Ø ØÝÔ Ñ×ÙÖ Ò Ò Û Ó ÒÓØ ×ÓÛ Ö×ÙÐØ×

ÓÖ Ø Ñ×ÙÖ



× Ù××ÓÒ

Ì ×ÑÙÐØÓÒ ×ØÙ× ×ÓÛ ØØ Ø ×Ù×Ø Ý×Ò ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ× Ú

Ö×ÓÒÐ ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ØÝ ÛÐÐ ÒÓØ ÛÖÓÒÐÝ Ò Ø Ñ×¬Ø ØÓÓ ÓØÒ ÏÒÚÖ

Ø ÓÑ ÖÓÑ ÓÖ ÈÄ ÑÓÐ Ò Ø ¬ØØ ÑÓÐ × Ø ×Ñ × Ø ÒÖØÒ

ÑÓÐ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó ØÑ× Ø ÈÈÈ ÚÐÙ× Ö ÜØÖÑ Ø ÐÚÐ ÒÚÖ Ü ×

Ì ×ØÙ× Ð×Ó ×ÓÛ ØØ Ø Ñ×ÙÖ× Ú ÓÒ×ÖÐ ÔÓÛÖ ØØ × ØÝ ÛÐÐ

Ò Ø Ñ×¬Ø ÛÒ ØÝ Ö ×ÙÔÔÓ× ØÓ Ó ×Ó ÏÒ Ø Ê× ÑÓÐ × ¬ØØ ØÓ Ø

ÖÓÑ ÈÄ ÓÖ ÔÐ ÑÓÐ Ø Ñ×ÙÖ× ÑÓÒ×ØÖØ ÕÙØ ÔÓÛÖ ØÓ ­ ØÑ× ØØ Ø

Ê× ÑÓÐ ÒÒÓØ ÜÔÐÒ Ù× Ø Ê× ÑÓÐ × ×Ô Ð × Ó ÓØ Ø ÈÄ

ÑÓÐ Ò ÈÄ ÑÓÐ Ø ÓÖÑÖ ÑÓÐ Ò ÜÔÐÒ ×ÓÑ ØÑ× ÒÖØ ÖÓÑ Ø ÐØØÖ

ØÛÓ ÑÓÐ× ÕÙØÐÝØ ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ× Ó ÒÓØ Ò Ø ÒÝ ÔÖÓÐÑ Ò ÖØÐÝ ×Ó

ÛØ ØÓ× ØÑ×

ÏÒ ÈÄ ÑÓÐ × ¬ØØ ØÓ Ø ÖÓÑ ÈÄ ÑÓÐ Ø ¬Ø Ñ×ÙÖ× Ú ÐØØÐ



























ÔÓÛÖ ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò Ò Ò Å ÃÒÐÝ Ò ÅÐÐ× Ñ Ø

×Ñ Ó×ÖÚØÓÒ ÓÖ ÑÓ×Ø ÓÑÒØÓÒ Ó ÔÖÑØÖ ÚÐÙ× Ø ÈÄ ÑÓÐ × Ø ÐØÝ

ØÓ Ù×Ø Ø× ÔÖÑØÖ× ×Ó ØØ Ø ¬ØØ ÈÄ Á × ÐÓ× ØÓ Ø ÒÖØÒ Á ÖÓÑ

ÈÄ ÑÓÐ Ø ÓÒÐÝ «ÖÒ Ó ÙÖÖÒ ÓÖ ÜØÖÑ ÔÖÓ¬ Ò Ý ÚÐÙ× ÛÖ ØÖ Ö

Û ÒÚÙÐ× × Ö×ÙÐØ Ø ÖÐÞ ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ× ÖÑÒ ×ÑÐÐ Ò Ø ØÑ ¬Ø

Ô ÚÐÙ × ÒÓØ ÜØÖÑ Ì ÔÐÓØ Ò Ø ÐØ × Ó ÙÖ ×ÓÛÒ ÛØ ÔÔÒ× ÛÒ

Ø ÈÄ ÑÓÐ × ¬ØØ ØÓ ÓÒ Ø ×Ø ÒÖØ ÖÓÑ Ø ÈÄ ÑÓÐ Ô Ø× Ø ×ØÙØÓÒ

ÈÈÈ ÚÐÙ Ì ÓÒÐÝ ØÑ× ÓÖ Û Ø ÈÄ ÑÓÐ Ð× ØÓ Ó ×Ó Ö ØÓ× ÛØ

Ù××Ò ÔÖÑØÖ Ò Æ ÙÐØÝ × ÜÑÔЬ Ý Ø ÔÐÓØ Ò Ø ÖØ × Ó

ÙÖ ×ÔØ Ø «ÓÖØ× Ó Ø ÈÄ ÑÓÐ ØÓ Ñ ÙÔ ÓÖ Ø Ù××Ò

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

An Item 2PL model can explain

True (3PL) ICC

Fitted (2PL) ICC

−3 −2 −1 0 1 2 3

θ

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

An Item 2PL model cannot explain

True (3PL) ICC

Fitted (2PL) ICC

−3 −2 −1 0 1 2 3

ÙÖ ØØ ÈÄ Ò ØÖÙ ÈÄ Á× ÓÖ ØÛÓ ØÑ× ÛÒ Ø ÈÄ ÑÓÐ ×

¬ØØ ØÓ ÈÄ Ø

ÔÖÑØÖ ØÖ × ×ØÐÐ Ú×Ð «ÖÒ × ØÛÒ Ø ØÖÙ Á Ò Ø ¬ØØ Á Ò Ø

ÑÐ Ó Ø ÖÒ Ó Ì ÈÈÈ ÚÐÙ ÓÖ Ø ØÑ ÓÖ Ø× ×ÑÙÐØ Ø ×Ø ×

ÇÚÖÐÐ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ× ÔÔÖ ×Ø× ØÓÖÝ Ò ××××Ò

¬Ø Ó Ø ÙÒÑÒ×ÓÒÐ ÁÊÌ ÑÓÐ× ÖÓÑ Ø ×ÑÙÐØÓÒ ×ØÙ×

θ


ËÑÙÐØÓÒ ËØÙ× Ë ÓÒ ÈÖØ

Ì× ÔÔÖ ÔÖÓÖÑ× ÒÓØÖ ×Ø Ó ×ÑÙÐØÓÒ ×ØÙ× ÑÒÐÝ ØÓ ×ØÐ× Ø

ÔÖÓÔÖØ× Ó Ø Ý×Ò ØÑ ¬Ø Ô ÚÐÙ× ÙÒÖ «ÖÒØ Ö ÙÑ×ØÒ × Ì ÑÒ

Ó ØÚ Ö × ØÓ ×ØÙÝ ÙÒÖ «ÖÒØ ×ØÙØÓÒ× Ø ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÖØ Ø ÖØ

ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó ØÑ× ­ ÓÖÖ ØÐÝ × Ñ׬ØØÒ Ò Ð× ÐÖÑ ÖØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó

ØÑ× ­ Ò ÓÖÖ ØÐÝ × Ñ׬ØØÒ Ó Ø Ý×Ò ØÑ ¬Ø ×ØØ×Ø × × ÑÒØÓÒ

ÖÐÖ Ø ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ× ×Ù×Ø Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò Ò Ð× Ò

Ð ÓÒ ÓØ ×Ù«Ö ÖÓÑ ÙÒ×ÖÐ Ð× ÐÖÑ ÖØ× ÛÒ Ø Ø ×Ø × Û

ØÖÙÐÝ Ñ׬ØØÒ ØÑ×Ø ÛÐÐ Ó ÒØÖ×Ø ØÓ ÜÑÒ ÓÛ Ø Ý×Ò ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ×

ÔÖÓÖÑ Ò ØÓ× ×ØÙØÓÒ× Ð×Ó Ø× × ØÓÒ × ÑÒØ ØÓ ÑÓÒ×ØÖØ Ø ×ÙÔÖÓÖØÝ Ó

Ø Ý×Ò ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ× ÓÚÖ Ø ÓØÖ× ÓÖ ×ÓÖØ Ø×Ø× Ò ÓÖ Ø×Ø× ÚÒ ØÓ ×ÑÐÐ

ÒÙÑÖ Ó ÜÑÒ×

ËØÙÝÒ Ø ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÊØ

ÁÒ ÓÒ ×Ø Ó ×ÑÙÐØÓÒ× Û ÒÖØ Ø ÖÓÑ Ø ÈÄ ÑÓÐ ¬ØØ Ø ÈÄ

ÑÓÐ ØÓ Ø Ø ÓÖ «ÖÒØ ÓÑÒØÓÒ× Ó Ø×Ø ÐÒØ Ò ÒÙÑÖ Ó

ÜÑÒ× Ò ×ØÙ Ø ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÖØ× Ó Ø Ý×Ò ØÑ ¬Ø

Ô ÚÐÙ× Ì ×Ñ ÔÖÓÖÑ Ð×Ó ÓÑÔÙØ Ø Ô ÚÐÙ× ×Ù×Ø Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò

Ù×Ò Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÑÒ Ó Ø ÔÖÑØÖ× Ò×Ø Ó Ø ÅÅÄ× Ó ØÑ Ì×

ÑÝ ÔÖÓÚ Ô ÚÐÙ× ØØ Ö ×ÐØÐÝ «ÖÒØ ÖÓÑ ØÓ× ÓØÒ ÛØ Ø ÅÅÄ× ÙØ

Ø «ÖÒ ÛÐÐ ÒÐÐ ÚÒ ØØ Û Ù× ÒÓÒÒÓÖÑØÚ ÔÖÓÖ× ÓÒ Ø ÔÖÑØÖ×

ÑÒ Ø ÅÅÄ× Ò Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÑÒ× ÚÖÝ ÐÓ× ØÓ ÓØÖ ÈØÞ Ò ÂÙÒÖ

ÑÓÒ×ØÖØ Ø ÐÓ×Ò×× Ó ÅÅÄ× Ò ÔÓ×ØÖÓÖ ÑÒ× ÓÖ ÈÄ Ò ÈÄ

ÑÓÐ× ÙÖØÖ Ù×Ò ÔÓ×ØÖÓÖ ÑÒ ÛÐÐ ÖÑÓÚ ÒÝ « Ø ÓÒ Ø Ô ÚÐÙ× Ó «ÖÒ

ØÛÒ Ø Ý×Ò ×ØÑØÓÒ Ò ÑÜÑÙÑ ÐÐÓÓ ×ØÑØÓÒ Ó ÔÖÑØÖ×

Ì ÒÖØÒ ØÑ ÔÖÑØÖ× Ù× ÛÖ

¯ ÓÖ ØÑ× × Ò Ð× Ò Ð ÓÒ Ø Ø ÒÖØÓÖ Ù× ÓÒ×ØÒØ

Ò ØÖ ÚÐÙ× Ó × Ò ÖÓ×× ÛØ ØÖ ÚÐÙ× Ó × Ò

ØÓ ÔÖÓÙ ÒÒ ×Ø× Ó ÔÖÑØÖ× Ì Ø ØÑ Ø ÓÑÒØÓÒ


¯ ÓÖ ØÑ× Ø Ø ÒÖØÓÖ Ù× ØÖ ÚÐÙ× Ó × Ò ÖÓ×× ÛØ

¬Ú ÚÐÙ× Ó Ò Ò ØÛÓ ÚÐÙ× Ó Ò

¯ ÓÖ ØÑ× Ø Ø ÒÖØÓÖ Ù× ÅÅÄ× ÓÖ ÖÐ ØÑ ÑÙÐØÔÐ Ó Ø×Ø

ÓÒ×Ö Ò ËÒÖÝ

ÌÐ Ì ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÊØ× ÓÖ Ø ÈÈÈ ÚÐÙ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ØÓ Ø ØÝÔ

Ò ØÝÔ × ÖÔÒ Ý Å×ÙÖ

Ì Ñ×ÙÖ

ÆÓ Ó ØÑ× ÆÓ Ó ÜÑÒ× Ý×Ò Ý×Ò Ë Ë









ÌÐ ÔÖÓÚ× Ø ÓÚÖÐÐ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó ØÑ× Ø ÈÈÈ ÚÐÙ× Ö ÜØÖÑ Ø

ÐÚÐ Ø ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÖØ Ì ØÐ Ð×Ó ×ÓÛ× Ø ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÐÚÐ× Ó Ø Ò ×

ÒÓØ × Ë Ò Ë Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò Ì Ö×ÙÐØ× ÑÓÒ×ØÖØ

ØØ Ø Ý×Ò Ô ÚÐÙ× Ö ×ÐØÐÝ ÓÒ×ÖÚØÚØ ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÖØ ÒÚÖ Ü ×

Ø ÒÓÑÒÐ ÐÚÐ Ò ×ÓÑØÑ× ×ÐØÐÝ Ð×× ØÒ Ø ÐÚÐ Ì Ò × ×Ù×Ø

Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò ×Ù«Ö ÖÓÑ Ö ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÖØ ØÒ ÛØ × ×Ö

×Ô ÐÐÝ ÓÖ ×ÓÖØ Ø×Ø× ÚÒ ØÓÙ ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò Ö ÓÑÑÒ× Ù× Ó ØÖ

ÒÜ ÓÖ ×ÓÖØ Ø×Ø× Ò ×ÑÐÐ ×ÑÔÐ ×Þ× Ì ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÖØ× ÓÖ Ë Ò Ø

ÓÚ ØÐ Ö ÚÖÝ ÐÓ× ØÓ ØÓ× ÓÙÒ Ò Ð× Ò Ð ÓÒ Ò Ò ÔÖÓÐÝ Ö

ÒÓØ ÓÙØ ÓÑ× Ó Ø Ù× Ó ÔÓ×ØÖÓÖ ÑÒ× Ò×Ø Ó ÅÅÄ×


ËØÙÝÒ Ø ÈÓÛÖ Ò Ð× ÐÖÑ ÊØ ÍÒÖ ÅÓÐ ÎÓÐØÓÒ

× ÓÒ ×Ø Ó ×ØÙ× ÖÔØ Ø ÓÚ ×ÑÙÐØÓÒ× Ü ÔØ ØØ ÛÐ ÒÖØÒ

Ø Ø ×Ø× Ø Ø ÒÖØÓÖ ÑÜ ÐÓÛ ÔÖ ÒØ ÓÖ Ó Ñ׬ØØÒ ØÑ×

ÐÓÒ ÛØ Ø ÈÄ ØÑ× Ì Á× ÓÖ Ø ØÑ× ÛÖ ÓÒ Ó ÓÙÖ ØÝÔ×

¯ ÁØÑ Ò Á ÓÒ×Ö Ý Ð×ÒÐ ÓÒ Ò ÚÒ Ý Ø ÖØ Ò

× Ó ÓÖ Ë Ò¬×× Ò

¯ ÁØÑ ÇÒ ÛØ Á

È Ý ÐÓØ

ØØ × ÒÓÒÑÓÒÓØÓÒ ÓÖ ÐÓÛ

ÐÓØ

¯ ÁØÑ ÇÒ ÛØ Á È Ý ÐÓØ

ÒÓØ ÓØÓ ×

¯ ÁØÑ ÇÒ ÛÓ× Á × ÑÜØÙÖ Ó ØÛÓ ÐÓ×Ø ÙÒ ØÓÒ×

È Ý ÐÓØ

ÐÓØ


ØØ Ó×

¡

Ì× Á ÜØ× ÔÐØÙ ÓÚÖ ÑÐ ÚÐÙ× Ó ÙØ ÓÐÐÓÛ× ÐÓ×Ø ÙÖÚ ÓÖ

Ò ØÖ ÔÐØÙ

ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò ÖÛ Ø Á× ÓÖ ÁØÑ× ÛØ Ø ÓÖÖ×ÔÓÒÒ

×Ø ¬ØØÒ ÈÄ Á Û ØÝ ¬Ò ØÓ Ú Ó ÙÖÖ Ò ÖÐ Ù ØÓÒÐ ××××ÑÒØ×

Ð× Ò Ð ÓÒ Ò ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò Ó×ÖÚ ØØ ÛÒ Ø Ø×Ø

× ÐÓÛ ÔÖ ÒØ Ó Ñ׬ØØÒ ØÑ× ØÖ ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ× Ú Ó ×ÓÒÐ ÙÒ×ÖÐÝ

Ð× ÐÖÑ ÖØ× Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó ØÑ× Ò ÓÖÖ ØÐÝ ­ × Ñ׬ØØÒ ÓÖ

ÜÑÔÐ ÌÐ Ò Ð× Ò Ð ÓÒ ×ÓÛ× ØØ ÓÖ Ø×Ø ÛØ ØÑ× Ò

ÜÑÒ× ÓÒ ØÑ × ÁØÑ ÓØÖ ÒÒ ÖÓÑ ÈÄ ÑÓÐ Ø Ð× ÐÖÑ ÖØ

ÓÖ Ø ÒÜ Ý Ð× Ò Ð ÓÒ × ÛÐ ØØ ÓÖ Ë ×

ÌÐ× Ò ÔÖÓÚ Ø ÓÚÖÐÐ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó ØÑ× Ø ÈÈÈ ÚÐÙ× Ö ÜØÖÑ

Ø ÐÚÐ ÓÖ Ø Ñ׬ØØÒ ØÑ Ø ÔÓÛÖ Ò Ø ×Ñ ÓÖ Ø ÈÄ ØÑ× Ð×

ÐÖÑ ÖØ ÓÖ Ø Ý×Ò Ñ×ÙÖ Ì ØÐ× Ð×Ó ×ÓÛ Ø ×Ñ ÕÙÒØØ× ÓÖ Ò ×


ÒÓØ × Ë Ò Ë Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò Ì ØÝÔ Ó ÁØÑ×

Ù× Ò Ø ×ÑÙÐØÓÒ× ÓÖ × Ö ×ÓÛÒ × ÛÐÐ

ÌÐ Ì ÈÓÛÖ Ò Ð× ÐÖÑ ÊØ ÓÖ Ø ÈÈÈ ÚÐÙ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ØÓ Ø

ØÝÔ Ò ØÝÔ × ÖÔÒ Ý Å×ÙÖ ÓÖ Å׬ØØÒ ÁØÑ×

ÆÓ Ó ØÑ× ÆÓ Ó Ì Ñ×ÙÖ

ÁØÑ ØÝÔ ÜÑÒ× Ý×Ò Ý×Ò Ë Ë

ÈÓÛÖ


ÁØÑ



ÁØÑ


ÁØÑ×



ÁØÑ×


Ð× ÐÖÑ

ÖØ

ÁØÑ



ÁØÑ


ÁØÑ×



ÁØÑ×

Ì ØÐ× ÖÚÐ ÒÙÑÖ Ó ÒØÖ×ØÒ Ø×


Ì Ð× ÐÖÑ ÖØ Ó Ø Ý×Ò ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ× × ÒÚÖ ÐÖÖ ØÒ Ø ÌÝÔ Á

ÖÖÓÖ ÐÚÐ ÊÑÑÖÒ Ø Ð× ÐÖÑ ÖØ× Ó Ø Ü×ØÒ ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ×


ÌÐ Ì ÈÓÛÖ Ò Ð× ÐÖÑ ÊØ ÓÖ Ø ÈÈÈ ÚÐÙ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ØÓ Ø

ØÝÔ Ò ØÝÔ × ÖÔÒ Ý Å×ÙÖ ÓÖ Å׬ØØÒ ÁØÑ×

ÆÓ Ó ØÑ× ÆÓ Ó Ì Ñ×ÙÖ

ÁØÑ ØÝÔ ÜÑÒ× Ý×Ò Ý×Ò Ë Ë

ÈÓÛÖ

ÁØÑ×



ÁØÑ×



ÁØÑ×


Ð× ÐÖÑ

ÖØ ÁØÑ×



ÁØÑ×



ÁØÑ×


ÓÙÒ Ý Ð× Ò Ð ÓÒ Ò ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò Ò ÐÓÓÒ Ø Ø

Ð× ÐÖÑ ÖØ× ÓÖ Ø Ñ×ÙÖ× Ë Ò Ë Ò Ø ÓÚ ØÐ× Ø Ý×Ò

ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ ÔÖÓÖÑ× Ö ØØÖ ØÒ ØÓ× ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ× ÓÓ ×ØØ×Ø Ð

Ø×Ø ×ÓÙÐ ÒÓØ Ö Ø Ø ÒÙÐÐ ÝÔÓØ×× Ò ÓÖÖ ØÐÝ ØÓÓ ÓØÒ Ò Ø Ý×Ò ØÑ

¬Ø Ñ×ÙÖ× ×Ø×Ý ØØ ÖÕÙÖÑÒØ

Ì ÔÓÛÖ ÓÖ Ø Ò × ×Ù×Ø Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò × ÐÛÝ× ÑÓÖ

ØÒ ØØ ÓÖ Ø Ý×Ò ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ× Ì «ÖÒ × ×Ò¬ ÒØ ÓÖ ÓÖ

ÜÑÒ× ÛÐ ÒÓØ ×Ó × Ø ÔÓÛÖ × ÐÓ× ØÓ ÓÖ ÐÐ Ø Ñ×ÙÖ× ÓÖ ÐÖ

ÒÙÑÖ Ó ÜÑÒ× ÓÑÒ ÛØ Ø Ð× ÐÖÑ ÖØ Ø× Ø ×ÓÛ×

ØØ Ø Ý×Ò Ø×Ø× Ö ÓÒ×ÖÚØÚ Ò ÓÑÔÖ×ÓÒ ØÓ Ø Ø×Ø× Ò ÇÖÐÒÓ Ò


Ì××Ò Ì ÓÖÑÖ ÑÝ Ú ÐÓÛ ÔÓÛÖ ÓÖ ×ÑÐÐ ×ÑÔÐ ×Þ ÓÖ ×ÓÑ ØÝÔ×

Ó ØÑ× ÑÔÐÝÒ ØØ Ø Ø×Ø × ÖÐÙ ØÒØ ØÓ ­ Ò ØÑ × Ñ׬ØØÒ ÙÒÐ××

ØÖ × ÒÓÙ ÚÒ Ò×Ø Ø Ì ÓÒ×ÖÚØÚÒ×× Ó Ø Ý×Ò Ô ÚÐÙ× ×

ÓÑÒØÓÒ Ó Ø ÓÒ×ÖÚØÚÒ×× Ó Ø ÈÈÅ ÑØÓ Ò Ø ÐØÝ Ó Ø ÈÄ

ÑÓÐ ØÓ ÕÙØÐÝ ÜÔÐÒ ØÑ× ÛØ Á× ØØ Ö ×ÐØÐÝ «ÖÒØ ÖÓÑ Ø ÐÓ×Ø

ÓÖÑ ÔÒÓÑÒÓÒ Ó×ÖÚ Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò

ÁÒÚÙÐ ØÑ× Ö «ÖÒØÐÝ ÖÖÒ ÓÛ Ø ÈÄ ÑÓÐ Ò ¬Ø ØÑ

ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÈÄ ÑÓÐ ×Ù × Ò ×ØÑØÒ Ø Á ÓÖ ÁØÑ ÔÖØØÝ ÛÐÐ

ÓÖ ×ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó ÜÑÒ× ×Ó ØØ Ø ÔÓÛÖ Ó Ø Ø×Ø× ØÓ Ø Ø Ñ×¬Ø ÓÖ ØØ

ØÑ × ÐÓÛ ×Ñ Ö×ÙÐØ ÓÙÒ × Ò ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò ÇÒ Ø ÓØÖ Ò

Ø ÔÓÛÖ × ÑÙ ÑÓÖ ÓÖ Ø ÁØÑ

Ì ÓÚ ×ÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ× ×Ù×Ø ØØ Ø Ý×Ò ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ× Ö ×ÙÔÖÓÖ ØÓ

Ø Ü×ØÒ ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ× Ì Ý×Ò Ô ÚÐÙ× Ú ÐÓÛ ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÖØ× Ò Ð×

ÐÖÑ ÖØ× ÙÒÐ ÒÝ Ó Ø Ü×ØÒ ØÑ ¬Ø Ô ÚÐÙ× ØÝ ÑÓ×ØÐÝ Ó ÒÓØ Ò Ø

ÔÖÓÐÑ ÛØ Ò ØÑ ÛÒ ØÝ Ö ÒÓØ ×ÙÔÔÓ× ØÓ ÌÝ Ú ÐÓÛ ÔÓÛÖ ÓÖ ×ÑÐÐ

×ÑÔÐ ×Þ ÙØ ÖØÙÐÐÝ ×ÓØ × ÔÖÒ ÔÐ Ó Ø×ØÒ Ó ÝÔÓØ×× × ØØ ÓÒ ×ÓÙÐ

ÒÓØ Ö Ø Ø ÒÙÐÐ ÙÒÐ×× ØÖ × ×ÙÆ ÒØ Ö×ÓÒ ØÓ Ó ×Ó Ì Ñ×ÙÖ× Ú ÓÒ×ÖÐ

ÔÓÛÖ ÓÖ ÚÒ ÑÓÖØÐÝ ÐÖ ×ÑÔÐ ×Þ ØØ × ÛÒ ØÖ × ×Ù×ØÒØÐ ÚÒ

Ò×Ø Ø ÑÓÐ Í× Ó Ø× Ñ×ÙÖ ÛÐÐ Ð ØÓ Ö ØÓÒ Ó ÓÖÖÐÒ ØÑ× Ð×× ÓØÒ

Û Ò Ð ØÓ ×Ò¬ ÒØ ×ÚÒ× Ù× Ø×Ø ØÑ× ÔÒÒ ÓÒ ÓÑÔÐÜØÝ ÑÝ

ÕÙØ ÜÔÒ×Ú Ò Ø×Ø ÑÒ×ØÖØÓÖ× ÛÓÙÐ Ð ØÓ × Ö Ò ØÑ ÓÒÐÝ ÛÒ ×ÓÐÙØÐÝ

Ù×ج

ÁØÑ Ø ÈÐÓØ×

ÙÖ ×ÓÛ× Ø ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× ÓÖ ÓÒ Ø ×Ø ÓÖ Ó Ø ÓÙÖ ØÝÔ×

Ó ØÑ× ÓÒ×Ö Ò Ø ÓÚ ×ÑÙÐØÓÒ ×ØÙ× Ì ÈÈÈ ÚÐÙ × ÞÖÓ ÓÖ

Ó Ø× ÓÙÖ ×ØÙØÓÒ× Ì ÔÐÓØ ÓÖ ÁØÑ × ÓÖ Ø × ÛØ ØÑ× Ò

ÜÑÒ× ØØ ÓÖ ÁØÑ× Ö ÓÖ Ø × ÛØ ØÑ× Ò ÜÑÒ×

Ì ÔÐÓØ× ×Ñ ØÓ ÑÓÒ×ØÖØ Ø ØÝÔ Ó ÚÓÐØÓÒ× ÖÓÑ Ø ÈÄ ÑÓÐ ÕÙØ ÛÐÐ ÓÖ


0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

0.0 0.4 0.8

Bad Item 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bad Item 2

1 4 7 10 14 18 22 26

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

Bad Item 1

1 4 7 10 14 18 22 26

Bad Item 3

1 4 7 10 14 18 22 26

ÙÖ ÁØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ØÓ Ø ÓÙÖ ØÝÔ× Ó ØÑ×

ÜÑÔÐ Ø ÔÐÓØ ÓÖ ÁØÑ ×ÓÛ× Ø ÒÓÒÑÓÒÓØÓÒ ÒØÙÖ Ó Ø Ó×ÖÚ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ

ÓÖÖ Ø× ÓÖ ÖÛ × ÓÖ× Ð×× ØØ Ø ÔÖ Ø ÚÐÙ× Ö Ö ÔÖØ ÖÓÑ Ø Ó×ÖÚ

ÚÐÙ× ËÑÐÖÐÝ ØÔÐÓØ ÓÖ Ø ÁØÑ ×ÓÛ× Ø ­Ù ØÙØÒ ÒØÙÖ Ó Ø «ÖÒ

Ó Ø Ó×ÖÚ Ò ÔÖ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖÖ Ø×

Ø

ÊÐ Ø ÜÑÔÐ×

ÅÜ ÆÙÑÖ ËÙØÖ ØÓÒ

ÄØ Ù× ÓÒ×Ö ÔÖØ Ó Ø ÓØÒ ÒÐÝÞ ÑÜ ÒÙÑÖ Ø ×Ø ÖÓÑ ÌØ×ÙÓ

Ì Ø ×Ø ÓÒ×Ö × Ö×ÔÓÒ×× Ó ÑÐ × ÓÓÐ ×ØÙÒØ× ØÓ ÑÜ


ÒÙÑÖ ×ÙØÖ ØÓÒ ÔÖÓÐÑ× ÓÖ Û Ø Ö ØÓÒ× Ó Ú ÓÑÑÓÒ ÒÓÑÒØÓÖ

Ì ØÑ× ÛÖ ×Ò ØÓ ÒÓ× ×ØÙÒØ Ñ×ØÖÝ Ó ¬Ú ×ÐÐ× × Ö ØÓÒ

×ÙØÖ ØÓÒ ×ÑÔÐÝ ÖÙ Ö ØÓÒ ÓÖ ÑÜ ÒÙÑÖ ×ÔÖØ ÛÓÐ ÒÙÑÖ ÖÓÑ

Ö ØÓÒ ÓÖÖÓÛ ÓÒ ÖÓÑ Ø ÛÓÐ ÒÙÑÖ Ò ÚÒ ÑÜ ÒÙÑÖ Ò ÓÒÚÖØ

ÛÓÐÒÙÑÖ ØÓ Ö ØÓÒ

ÌÐ Ð×Ø× Ø ØÑ× ÓÒ×Ö Ö ØÖÞ Ý Ø ×ÐÐ× ØÝ ÖÕÙÖ

ÀÓÖÞÓÒØÐ ÐÒ× Ò Ø ØÐ ×ÔÖØ Ø ØÑ× Ò ÖÓÙÔ× ÓÖÒ ØÓ Ø ×ÐÐ ÖÕÙÖÑÒØ×

ÒÙÑÖ Ó ÔÔÖ× ×ØÖØÒ ÖÓÑ Å×ÐÚÝ ÒÐÝÞ Ø Ø ×Ø Ù×Ò Ý×Ò

ÌÐ ËÐÐ ÊÕÙÖÑÒØ× ÓÖ Ø ÅÜ ÆÙÑÖ ËÙØÖ ØÓÒ ÈÖÓÐÑ×

ÁØÑ ÌÜØ Ó ËÐÐ× ÖÕÙÖ ÈÖÓÔÓÖØÓÒ

ÆÓ Ø ØÑ ÓÖÖ Ø































Ü

Ü

Ü Ü

Ü Ü

Ü Ü

Ü Ü

Ü Ü Ü

Ü Ü Ü

Ü Ü Ü

Ü Ü Ü

Ü Ü Ü

Ü Ü Ü Ü

Ü Ü Ü Ü

Ü Ü Ü Ü

Ü Ü Ü Ü

ÒØÛÓÖ ÑÓÐ Ì Ø ×Ø × ×ÑÐÐ ×Ó ØØ Ø ×ÝÑÔØÓØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ× Ó Ø Ø×Ø

×ØØ×Ø × Ò ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò Ö ÐÐÝ ØÓ Ð


ÒÐÝ××

Ï ¬Ø Ø Ò ÈÄ ÑÓÐ× ØÓ Ø Ø ×Ø Ù×Ò Ò ÅÅ ÐÓÖØÑ

ËÒÖÝ Ì ÔÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ× Ù× Ö

ÐÓ



Æ Æ ÐÓØ


Æ

ÛÖ ÐÓØ Ù× Ø ØÑ× Ö ÒÓØ ÑÙÐØÔÐ Ó Ø ÔÖÓÖ ÔÖÓÐØÝ

ÓÖ ØØÒ ØÑ ÓÖÖ Ø Ù×Ø Ý Ù××Ò × ××ÙÑ ØÓ ÖÓÙÒ Ï ØÒ ÖØ

ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× Ò ÓÑÔÙØ Ø ÈÈÈ ÚÐÙ× ÓÖ Ø × ÖÔÒ × ÓÖ Ø ÓÚ ÑÒØÓÒ

ÑÓÐ× ÓÖ ÓÑÔÖ×ÓÒ ÔÙÖÔÓ×× Û Ð×Ó ÓÑÔÙØ Ø Ð×× Ð Ô ÚÐÙ× ×Ù×Ø Ý

ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò ÓÖ Ø ÈÄ ÑÓÐ ÙÒÖ ××ÙÑÔØÓÒ Ò ÅÅÄ× Ó Ø

ØÑ ÔÖÑØÖ× ÓØÒ Ù×Ò ÈÊËÄ ÅÙÖ Ò Ó

ÁØÑ Ø ÈÐÓØ×

ÙÖ ×ÓÛ× Ø ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× ÓÖ Ø Ê× ÑÓÐ ¬Ø ØÓ Ø Ø ×Ø Ì

ÔÐÓØ ×ÓÛ× ØØ Ø Ê× ÑÓÐ Ó× ÔÓÓÖ Ó ÖÖÒ ØÑ ¬Ø ÌÖ × ÓÒ×ÖÐ

ÓÚÖÐÐ «ÖÒ ØÛÒ Ø Ó×ÖÚ Ò ÖÔÐ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖÖ Ø× ÓÖ ÑÓ×Ø Ó Ø

ØÑ× ÛØ Ø ÑÓ×Ø Ú×Ð «ÖÒ Ó ÙÖÖÒ ÓÖ ÁØÑ× Ò

Ì ×ØÙØÓÒ × ØØÖ ÓÖ Ø ÈÄ ÑÓÐ ÙÖ ×ÓÛ× Ø ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× ÓÖ

Ø ÑÓÐ ËØÐÐ ØÖ Ö ×ÓÑ ØÑ× ×Ù × ÁØÑ× Ò ÓÖ Û Ø Ó×ÖÚ

ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖÖ Ø× «Ö ×Ù×ØÒØÐÐÝ ÖÓÑ Ø ÔÖ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ× ÈÐÓØ× ÓÖ ÓØ Ø×

ØÑ× ÓÖ Ø ÈÄ ÑÓÐ Ú ×ÓÑ ×ÑÐÖØÝ ØÓ ØØ ÓÖ ÁØÑ Ò ÁØÑ

Ò ÙÖ

Ì× ÔÐÓØ× ÔÖÓÚ Ù×ÙÐ ÇØÖ ØÒ ×ÓÛÒ Ø ÑÓÐ ÜÔÐÒ×

Ø ØÑ× ÛÐÐ ÓÖ ÒÓØ ØÝ Ð×Ó ×ÓÛ Ø Ö ØÓÒ× Ó ÔÖØÙÖ Ó Ø ÔÖ Ø

ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖÖ Ø× ÖÓÑ Ø ÓÖÖ×ÔÓÒÒ Ó×ÖÚ ÚÐÙ× ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÔÐÓØ ÓÖ ÁØÑ

Ò ÙÖ ×ÓÛ× ØØ Ø ÑÓÐ ÙÒÖ×ØÑØ× Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖÖ Ø× ÓÖ Ø ØÑ

ÓÖ ÜÑÒ× ÛØ ÐÓÛ ÖÛ × ÓÖ× ÙØ Ø ÔØØÖÒ Ò× ÓÖ ÜÑÒ× ÛØ ÖÛ

× ÓÖ× Ì ÔÐÓØ ÔÓÒØ× ØÓ Ø Ò­ÜÐØÝ Ó Ø Ê× ÑÓÐ ØÓ Ù×Ø ØÓ Ø Ó×ÖÚ

ÔÖÓÔÓÖØÓÒ× ÙÖ ×ÓÛ× ØØ Ø ¬Ø Ó Ø ÈÄ ÑÓÐ ØÓ ÁØÑ × ØØÖØ ÑÓÐ

Ò ÔØ ØÓ Ø Ø ØØÖ Ù× Ø × Ù××Ò ÔÖÑØÖ


0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

Item 1

1 3 5 7 9 11 13

Item 5

1 3 5 7 9 11 13

Item 9

1 3 5 7 9 11 13

Item 13

1 3 5 7 9 11 13

0.2 0.6 1.0

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

Item 2

1 3 5 7 9 11 13

Item 6

1 3 5 7 9 11 13

Item 10

1 3 5 7 9 11 13

Item 14

1 3 5 7 9 11 13

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

Item 3

1 3 5 7 9 11 13

Item 7

1 3 5 7 9 11 13

Item 11

1 3 5 7 9 11 13

Item 15

1 3 5 7 9 11 13

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

Item 4

1 3 5 7 9 11 13

Item 8

1 3 5 7 9 11 13

Item 12

1 3 5 7 9 11 13

ÙÖ ÁØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ØÓ Ø Ê× ÑÓÐ ¬Ø ØÓ Ø ÑÜ ÒÙÑÖ

Ø ×Ø

È ÚÐÙ×

Ì ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× ÓÚ Ö ÒÓÖÑØÚ ÙØ ÔÖ ØØÓÒÖ× ÛÐÐ ¬Ò Ñ×ÙÖ ØØ

ÕÙÒØ¬× Ø ¬Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÓÖ ØÑ ÚÒ ÑÓÖ Ù×ÙÐ Ì ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ


0.0 0.4 0.8

0.2 0.6

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

Item 1

1 3 5 7 9 11 13

Item 5

1 3 5 7 9 11 13

Item 9

1 3 5 7 9 11 13

Item 13

1 3 5 7 9 11 13

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

Item 2

1 3 5 7 9 11 13

Item 6

1 3 5 7 9 11 13

Item 10

1 3 5 7 9 11 13

Item 14

1 3 5 7 9 11 13

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

Item 3

1 3 5 7 9 11 13

Item 7

1 3 5 7 9 11 13

Item 11

1 3 5 7 9 11 13

Item 15

1 3 5 7 9 11 13

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

Item 4

1 3 5 7 9 11 13

Item 8

1 3 5 7 9 11 13

Item 12

1 3 5 7 9 11 13

ÙÖ ÁØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ØÓ Ø ÈÄ ÑÓÐ ¬Ø ØÓ Ø ÑÜ ÒÙÑÖ

Ø ×Ø

Ô ÚÐÙ × ÓÒ ×Ù Ñ×ÙÖ ÌÐ ×ÓÛ× Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ Ô ÚÐÙ× ÖÓÙÒ ØÓ

ØÛÓ ÑÐ ÔÐ × ÓÖ Ø Ý×Ò ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ× Ò ÓÖ ØÑ ÛÒ

Ø Ø Ö ÒÐÝÞ Ù×Ò Ø Ò ÈÄ ÑÓÐ ÓÖ Ø ÈÄ ÑÓÐ Ø ØÐ Ð×Ó


ÌÐ Ì Ý×Ò È ÚÐÙ× ÓÖ Ò ÈÄ ÅÓÐ Ò Ð×× Ð È ÚÐÙ× ÓÖ

Ø ÈÄ ÅÓÐ ØØ ØÓ Ø ÅÜ ÆÙÑÖ ËÙØÖ ØÓÒ Ø

ÁØÑ ÈÄ Ð×× Ð ÈÄ Ý×Ò ÈÄ Ý×Ò ÈÄ Ý×Ò

ÒÓ















ÆÓØ Ò ×ØÖÜ Ò Ø× Ô ÚÐÙ ÜØÖÑ Ø ÐÚÐ

×ÓÛ× Ø Ð×× Ð Ô ÚÐÙ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ØÓ Ø Ø×Ø ×ØØ×Ø × Ò ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò

ÓÖ ÓÒÚÒÒ Ø Ô ÚÐÙ× ÜØÖÑ Ø ÐÚÐ Ö ÑÖ ÛØ Ò ×ØÖ× ÓÖ

ÓÑÔÙØÒ Ø Ð×× Ð ØÑ ¬Ø Ô ÚÐÙ× Û ÔÓÓÐ Ø ÊÛ Ë ÓÖ× Ò ÒØÓ ÓÒ ÖÓÙÔ

Ù× Ø ÜÔ Ø ÓÙÒØ× ÓÖ ÊÛ Ë ÓÖ × Ð×× ØÒ ÓÒ ÓÖ Û ØÑ× Ø ×Ñ ×

ØÖÙ ÓÖ ÊÛ Ë ÓÖ× Ò ÌÓ Ñ Ø ÓÑÔÖ×ÓÒ ÑÒÒÙÐ Û Ù× ×ÑÐÖ ÔÓÓÐÒ

ÓÖ ÓÑÔÙØÒ Ø Ý×Ò Ô ÚÐÙ × ÛÐÐ

ÁØ × ÑÔÓÖØÒØ ØÓ ÒÓØ ØØ Ø Ý×Ò Ô ÚÐÙ× Ö ×Ò¬ ÒØ ÓÖ ÒÙÑÖ Ó

ØÑ× ÚÒ ÓÖ ×Ù ×ÑÐÐ Ø ×Ø ÓÖÖÓÓÖØÒ Ø ¬ÒÒ× ÖÓÑ Ø ×ÑÙÐØÓÒ× ØØ

Ø ÈÈÈ ÚÐÙ× ÑÝ Ú ÓÒ×ÖÐ ÔÓÛÖ ØÓ Ø Ø ØÑ Ñ×¬Ø ÚÒ ÓÖ ×ÑÐÐ Ø ×Ø×

ÓÑÔÖ×ÓÒ Ó Ø Ð×× Ð Ò Ý×Ò Ô ÚÐÙ× ÓÖ Ø ÈÄ ÑÓÐ ×Ù×Ø× ×ÓÑ

×ÑÐÖØ× × ÛÐÐ × ×ÓÑ «ÖÒ × ÓØ ×Ø× Ó Ô ÚÐÙ× Ò Ø ØØ Ø ÑÓÐ × ÒÓØ

ÕÙØ ÓÖ ÁØÑ× Ò ÛÖ× ÓØ ×Ø× Ö ØØ Ø ÑÓÐ × ÕÙØ ÓÖ

ÁØÑ× Ò ØÖ Ö ×ÓÑ «ÖÒ × ÓÙØ Ø ÑÒØÙ Ó

Ô ÚÐÙ× ØÓÙ


Ì ØÛÓ ÑØÓ× «Ö ÓÖ Ø ÖÑÒÒ ØÑ× Ì ÑÓ×Ø ÐÖÒ «ÖÒ Ó ÙÖ×

ÓÖ ÁØÑ ÓØ Ø Ð×× Ð Ô ÚÐÙ× Ö ÜØÖÑ ÛÖ× Ø Ý×Ò Ô ÚÐÙ× Ö

Ò Ì ÔÐÓØ ÓÖ Ø ØÑ ×ÓÛ× ØØ ÐØÓÙ ØÖ × ÓÒ×ÖÐ «ÖÒ

ØÛÒ Ø Ó×ÖÚ Ò ÔÖ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖ ÊÛ Ë ÓÖ Ø ÑÓÐ Ó× ÒÓØ

ÔÖÓÖÑ ØÓÓ ÐÝ ÓÖ Ø ÑÐ Ó Ø × ÓÖ ÖÒ ÛÖ Ð ÑÓ×Ø Ó Ø ÜÑÒ×

ØÖÓÖ Ø Ý×Ò Ô ÚÐÙ× ÓÖ Ø ØÑ ÒÓØ Ò ×Ò¬ ÒØ × ÔÖÓÐÝ Ù×ج

Ù× Ó Ø ÖØÖ ×ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó ØÑ× Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ó Ø ×ØØ×Ø × Ó

ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò × ÔÖÓÐÝ ÒÓØ ÔÔÖÓÔÖØ Ö Ø ØÖÙ ÒÙÐÐ ×ØÖÙØÓÒ ×

×Ò¬ ÒØÐÝ ×ØÓ ×Ø ÐÐÝ ÐÖÖ ØÒ Ø ×ØÖÙØÓÒ ××ÙÑ Ù× Ó Ø « Ø

ÑÒØÓÒ Ý ÖÒÓ« Ò ÄÑÒÒ ÙÖØÖ ×ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó ÜÑÒ×

Ù×Ò ÒÙÑÖ Ó ×ÑÐÐ ÐÐ ÓÙÒØ× × ØÓ Ø ÔÖÓÐÑ ÌÖÓÖ Ø ×ØØ×Ø × Ú

ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÐÚÐ× ÑÙ Ö ØÒ Ø ÒØÒ ÌÖ Ö «ÖÒ × Ò Ø Ý×Ò

Ô ÚÐÙ× Ò ÖÕÙÒØ×Ø Ô ÚÐÙ× ÓÖ ÁØÑ× Ò × ÛÐÐ ÐØÓÙ Ø «ÖÒ × Ö

ÑÙ ×ÑÐÐÖ ÓÖ Ø× ØÑ×

Ì «ÖÒ Ò Ø Ý×Ò Ò ÖÕÙÒØ×Ø Ô ÚÐÙ× Ö ÒÓØ ÓÙØ ÓÑ× Ó Ø

ÔÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ× ÈÈÈ ÚÐÙ× ÙÒÖ ÓØÖ ÔÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ× ØÓ× ÛØ ÐÓÛÖ ÔÖÓÖ

ÑÒ× ÓÖ × ÖÑÑÖÒ ØØ Ø ØÑ× Ö ÒÓØ ÑÙÐØÔÐ Ó Ö ×ÐØÐÝ «ÖÒØ

ÙØ ØÖ ×Ò¬ Ò ×ØØÙ× Ó× ÒÓØ Ò × ÐÓÒ × ÒÓÒÒÓÖÑØÚ ÔÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ×

Ö Ù× ×Ó ØØ Ø «ÖÒ Ó Ø ÈÈÈ ÚÐÙ× ÖÓÑ ØÓ× ×Ù×Ø Ý ÇÖÐÒÓ Ò

Ì××Ò ÒÒÓØ ÜÔÐÒ Ý Ø ÔÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ×

Ì ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø ÈÄ ÑÓÐ Ó× ÒÓØ ÔÔÖ ØÓ ÑÙ «ÖÒØ ÖÓÑ ØØ

Ó Ø ÈÄ ÑÓÐ ×Ó Ö × ØÑ ¬Ø × ÓÒ ÖÒ ÐØÓÙ ØÖ Ö Û ÑÓÖ ÜØÖÑ

Ô ÚÐÙ× ÓÖ Ø ÈÄ ÑÓÐ ÚÒ ØÓÙ Ø ØÑ× Ö ÒÓØ ÑÙÐØÔÐ Ó Ø ÈÄ ÑÓÐ

Ò ÜÔÐÒ Ö×ÔÓÒ×× ØÓ ÁØÑ× Ò Ö×ÓÒÐÝ ÛÐÐ ÛÖ Ø ÈÄ ÑÓÐ Ð× ØÓ Ó ×Ó

Ì Ê× ÈÄ ÑÓÐ ÔÖÓÖÑ× ÓÒ×ÖÐÝ ÛÓÖ× ØÒ Ø ÈÄ Ò ÈÄ ÑÓÐ ÛØ

Ò ÜØÖÑ Ô ÚÐÙ× ÓÖ Ø ØÝÔ Ñ×ÙÖ Ò Ø ØÝÔ Ñ×ÙÖ Ö×Ô ØÚÐÝ

ÇÚÖÐÐ ÒÓÒ Ó Ø ÑÓÐ× ×Ñ ØÓ ÔÖÓÖÑ ØÓÓ ×Ø× ØÓÖÐÝ ÓÖ Ø Ø ×Ø ÖÖÒ

ØÑ ¬Ø ÒÐÝ×× Ò ËÒÖÝ ×ÓÛ× ØØ Ø ÑÓÐ× Ö ÒÓØ ÕÙØ Ò ÜÔÐÒÒ

ÒÙÑÖ Ó ÓØÖ ×Ô Ø× Ó Ø Ø ×Ø ØÖ


Ò ÜÑÔÐ ÖÓÑ Ø ÆØÓÒÐ ××××ÑÒØ Ó Ù ØÓÒÐ ÈÖÓÖ××

ÓÒ×Ö ×Ù×ÑÔÐ ÖÓÑ Ø ÆØÓÒÐ ××××ÑÒØ Ó Ù ØÓÒÐ ÈÖÓÖ××

ÆÈ ÅØ ÇÒÄÒ ÅÇÄ ×Ô Ð ×ØÙÝ ÂÓÒ×ÓÒ Ò ËÒÖÝ ØØ

ÓÒ××Ø× Ó Ø Ö×ÔÓÒ×× Ó Ø Ö ÜÑÒ× ØÓ ÑÙÐØÔÐ Ó ØÑ× Ò ÓÒ Ø×Ø

ÓÖÑ Ï ¬Ø Ø Ò ÈÄ ÑÓÐ× ØÓ Ø Ø ×Ø Ù×Ò Ò ÅÅ ÐÓÖØÑ Ì

ÔÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ× Ù× Ö Ø ×Ñ × ØÓ× Ò Ü ÔØ ØØ Ø ÔÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ

ÓÒ Ø Ù××Ò ÔÖÑØÖ× × ×Ø × ÐÓØ


Æ Ù× ØÖ Ö ¬Ú ÓÔØÓÒ×

ÓÖ ØÑ Ò ÐÓØ Ï ØÒ ÖØ Ø ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× Ò ÓÑÔÙØ Ø

ÈÈÈ ÚÐÙ× ÓÖ Ø × ÖÔÒ × Ì Ð×× Ð Ô ÚÐÙ× ÓÖ Ø ×ØØ×Ø × Ý ÇÖÐÒÓ Ò

Ì××Ò Ö Ð×Ó ÓÑÔÙØ

ÁØÑ Ø ÈÐÓØ×

ÙÖ ×ÓÛ× Ø ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× ÓÖ Ø ÈÄ ÑÓÐ ¬Ø ØÓ Ø Ø ×Ø Ì ÔÐÓØ

×ÓÛ× ØØ Ø ÈÄ ÑÓÐ Ó× ÛÐÐ ÓÚÖÐÐ ÖÖÒ ØÑ ¬Ø ÌÖ × ÓÒ×ÖÐ ÓÚÖÐÐ

«ÖÒ ØÛÒ Ø Ó×ÖÚ Ò ÖÔÐ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖÖ Ø× ÓÖ ÁØÑ× Ò ÓÒÐÝ

È ÚÐÙ×

ÓÖ ÓÑÔÙØÒ Ø Ð×× Ð ØÑ ¬Ø Ô ÚÐÙ× Û ÔÓÓÐ Ø ÊÛ Ë ÓÖ× ÒØÓ ÓÒ

ÖÓÙÔ Ù× Ø ÜÔ Ø ÓÙÒØ ÓÖ ØØ ÖÛ × ÓÖ × Ð×× ØÒ ÓÖ Û ØÑ× Ø ×Ñ

× ØÖÙ ÓÖ ÊÛ Ë ÓÖ× ÌÓ Ñ Ø ÓÑÔÖ×ÓÒ ÑÒÒÙÐ Û Ù× ×ÑÐÖ ÔÓÓÐÒ

ÓÖ ÓÑÔÙØÒ Ø Ý×Ò Ô ÚÐÙ× × ÛÐÐ Ù× Ø Ô ÚÐÙ× ÓÖ Ø ØÝÔ Ò Ø

ØÝÔ ×ØØ×Ø Ö ÚÖÝ ×ÑÐÖ Û ÓÒÐÝ × Ö Ø Ö×ÙÐØ× ÛØ Ø ØÝÔ Ñ×ÙÖ ÓÖ

Ø× Ø ×Ø

ÌÐ ×ÓÛ× Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ Ô ÚÐÙ× ÖÓÙÒ ØÓ ØÛÓ ÑÐ ÔÐ × ÓÖ

ØÑ ÛÒ Ø Ø Ö ÒÐÝÞ Ù×Ò Ø Ò ÈÄ ÑÓÐ ÓÖ Ø ÈÄ ÑÓÐ

Ø ØÐ Ð×Ó ×ÓÛ× Ø Ð×× Ð Ô ÚÐÙ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ØÓ Ø Ø×Ø ×ØØ×Ø × Ò ÇÖÐÒÓ

Ò Ì××Ò ÓÖ ÓÒÚÒÒ Ø Ô ÚÐÙ× ÜØÖÑ Ø ÐÚÐ Ö ÑÖ ÛØ Ò

×ØÖ×

ÓÖ Ø ÈÄ ÑÓÐ Ø Ð×× Ð Ò Ý×Ò Ô ÚÐÙ× Ö Ò ÓÓ ÖÑÒØ


0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

Item 1

1 3 5 7 9 11 13 15

Item 5

1 3 5 7 9 11 13 15

Item 9

1 3 5 7 9 11 13 15

Item 13

1 3 5 7 9 11 13 15

0.0 0.4 0.8

0.0 0.3 0.6

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

Item 2

1 3 5 7 9 11 13 15

Item 6

1 3 5 7 9 11 13 15

Item 10

1 3 5 7 9 11 13 15

Item 14

1 3 5 7 9 11 13 15

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

Item 3

1 3 5 7 9 11 13 15

Item 7

1 3 5 7 9 11 13 15

Item 11

1 3 5 7 9 11 13 15

Item 15

1 3 5 7 9 11 13 15

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

Item 4

1 3 5 7 9 11 13 15

Item 8

1 3 5 7 9 11 13 15

Item 12

1 3 5 7 9 11 13 15

Item 16

1 3 5 7 9 11 13 15

ÙÖ ÁØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ØÓ Ø ÈÄ ÑÓÐ ¬Ø ØÓ Ø ÆÈ Ø ×Ø

Û ÔÖÓÐÝ ×ÓÛ× ØØ Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ò ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò × ÑÓÖ

ÙÖØ ØÒ ØØ Ò Ø ÔÖÚÓÙ× ÜÑÔÐ ÑÝ Ù× Ó ÐÖÖ ÒÙÑÖ Ó ÜÑÒ×

ÚÒ ØÓÙ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÑ× Ö × ÓÒÐÝ ÓÒ ÑÓÖ ØÒ ØØ Ò Ø ÔÖÚÓÙ×

ÜÑÔÐ


ÌÐ Ì Ý×Ò È ÚÐÙ× ÓÖ Ò ÈÄ ÅÓÐ Ò Ð×× Ð È ÚÐÙ× ÓÖ

Ø ÈÄ ÅÓÐ ØØ ØÓ Ø ÆÈ Ø

ÁØÑ ÈÄ Ð×× Ð ÈÄ Ý×Ò ÈÄ Ý×Ò ÈÄ Ý×Ò

ÒÓ
















ÆÓØ Ò ×ØÖÜ Ò Ø× Ô ÚÐÙ ÜØÖÑ Ø ÐÚÐ

Ò Ñ××ÓÒ× Ì×Ø ÜÑÔÐ

Ì× ÜÑÔÐ ÖÐØ× ØÓ Ø Ö×ÔÓÒ×× Ó ÖÒÓÑ ×Ù×Ø Ó ÜÑÒ× ØÓ

ÑÙÐØÔÐ Ó ØÑ× Ó Ø ÚÖÐ Ñ×ÙÖ Ó ÛÐÝ Ù× Ñ××ÓÒ× Ø×Ø Ì Ó ØÚ

Ò Ø× ÜÑÔÐ × ØÓ ¬Ò ÓÙØ ÓÛ Ø ×ØÒÖ ÁÊÌ ÑÓÐ× ÔÖÓÖÑ ÖÖÒ ØÑ ¬Ø

Ò ÖÐ ÐÖ × Ð ××××ÑÒØ × Ø× ÔÔÖ Ð× ÛØ ÓØÓÑÓÙ× ØÑ× Û ØÖØ Ø

ÓÑØØ Ò ÒÓØ Ö Ö×ÔÓÒ×× × ÛÖÓÒ Ò×ÛÖ×

Ì ØÑ ØÝÔ× Ò Ø ÓÖÖ Ò Û ØÝ ÔÔÖ Ò Ø Ø×Ø ÓÓÐØ Ö Ú Ý

Ø ×Ù×ÑÔÐ Ó ÜÑÒ× ÓÒ×Ö Ö × ÓÐÐÓÛ×

ÁØÑ× Ò × ÖØ ×ØÒ ÐÓÒ ØÑ× ÖÕÙÖÒ Ò ÜÑÒ ØÓ ÓÑÔÐØ

×ÒØÒ ÓÑÔÐØÓÒ ØÑ× Ò ÓÖØ

ÁØÑ× Ò × ÖØ ØÑ× ÒÚÓÐÚÒ ÛÓÖ ÖÐØÓÒ×Ô× ÏÊ ØÑ× ÓÖ

ÙØÙÖ ÖÖÒ


ÁØÑ× ØÑ× × ÓÒ ×Ö ×ØÑÙÐÙ× ÑØÖÐ Ð

ÖÒ Ô××

ÁØÑ× ÓÖÑ Ø ¬Ö×Ø ×ÔÖØÐÝ ØÑ × ØÓÒ ÁØÑ× ÓÖÑ Ø × ÓÒ × ØÓÒ

Ò ÁØÑ× ÓÖÑ Ø ØÖ × ØÓÒ ÌÖ × ×ØÖ Ø ØÑ ÐÑØ ÓÖ Ó Ø ØÖ

× ØÓÒ× Ò ÚÒ ×Ù×Ø× ØØ Ø Ø×Ø ÑÝ ×ÐØÐÝ ×Ô

ÒÐÝ××

Ï ¬Ø Ø Ò ÈÄ ÑÓÐ× ØÓ Ø Ø ×Ø Ù×Ò Ò ÅÅ ÐÓÖØÑ Ì

ÔÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ× Ù× Ö Ø ×Ñ × ØÓ× Ò Ü ÔØ ØØ Ø ÔÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ ÓÒ

Ø Ù××Ò ÔÖÑØÖ× × ×Ø × ÐÓØ

ØÑ Ò ÐÓØ


Æ Ù× ØÖ Ö ¬Ú ÓÔØÓÒ× ÓÖ

Ï ØÒ ÓÑÔÙØ Ø ÈÈÈ ÚÐÙ× ÓÖ Ø × ÖÔÒ × Ò ÖØ ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ ÓÖ

ÒÙÑÖ Ó ØÑ× ÚÒ ØÓÙ Ø Ø ×Ø × ÐÖ ¢ Ö×ÔÓÒ×× Ø ÛÓÐ

ÔÖÓ ×× Ø× ÓÙØ ÓÙÖ× ÓÖ Ø ÈÄ ÑÓÐ ÓÒ ËÙÒ Ð ÛÓÖ×ØØÓÒ ÕÙÔÔ

ÛØ ÅÀÞ ÈÍ Ò Ð ÝØ Ó ÊÅ ÀÓÛÚÖ Ù× Ø ÅÅ ÐÓÖØÑ

Û× ÖÙÒ Ò Ø× ÓÙØÔÙØ ×ØÓÖ × ÔÖØ Ó Ø ÓÑÔÙØØÓÒ× Ò ËÒÖÝ Ø ØÓÓ

ÓÙØ Ò ÓÙÖ ØÓ ÔÖÓÖÑ Ø ÓÑÔÙØØÓÒ× ÓÖ Ø ØÑ ¬Ø ÒÐÝ××

È ÚÐÙ×

ÓÖ ÓÑÔÙØÒ Ø Ð×× Ð ØÑ ¬Ø Ô ÚÐÙ× Û ÔÓÓÐ Ø ÊÛ Ë ÓÖ× ÒØÓ ÓÒ

ÖÓÙÔ Ù× Ø ÜÔ Ø ÓÙÒØ ÓÖ ØØ ÖÛ × ÓÖ × Ð×× ØÒ ÓÒ ÓÖ Û ØÑ× Ø

×Ñ × ØÖÙ ÓÖ ÊÛ Ë ÓÖ× ÌÓ Ñ Ø ÓÑÔÖ×ÓÒ ÑÒÒÙÐ Û Ù× Ø ×Ñ

ÔÓÓÐÒ ÓÖ ÓÑÔÙØÒ Ø Ý×Ò Ô ÚÐÙ× × ÛÐÐ Ù× Ø Ô ÚÐÙ× ÓÖ Ø ØÝÔ

Ò Ø ØÝÔ ×ØØ×Ø Ö ÚÖÝ ×ÑÐÖ Û ÓÒÐÝ × Ö Ø Ö×ÙÐØ× ÛØ Ø ØÝÔ

Ñ×ÙÖ ÓÖ Ø× Ø ×Ø

ÙÖ ÔÐÓØ× Ø Ð×× Ð ØÑ ¬Ø Ô ÚÐÙ× Ò Ø Ý×Ò Ô ÚÐÙ× ÓÖ Ø ÈÄ

ÑÓÐ ¬Ø ØÓ Ø Ø ×Ø Ì ÔÐÓØ ×ÓÛ× ÓÖÞÓÒØÐ Ò ÚÖØ Ð ÐÒ× Ø Ò ÓÒÐ

ÐÒ ÓÖ ÓÒÚÒÒ Ì ØÛÓ ×Ø× Ó Ô ÚÐÙ× Ö ÕÙØ ÛÐÐ Û × ÒÓØ ×ÙÖÔÖ×Ò ÚÒ

Ø ÐÖ ÒÙÑÖ Ó ØÑ× Ò ÜÑÒ× ÓÖ Ø Ø ×Ø Ì ÓÒÐÝ ØÑ ÓÖ Û Ø


Classical p−value: 3PL model

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Bayesian p−value: 3PL model

ÙÖ ÈÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ Ô ÚÐÙ× Ú× Ø Ð×× Ð Ô ÚÐÙ× ÓÖ Ø ÈÄ ÑÓÐ

¬Ø ØÓ Ø Ñ××ÓÒ× Ø×Ø Ø ×Ø

ØÖ × «ÖÒ Ò Ø ÓÒ ÐÙ×ÓÒ× Ó Ø ØÛÓ ÑØÓ× × ÁØÑ ÓÖ Û Ø Ð×× Ð

Ô ÚÐÙ × Ý×Ò Ô ÚÐÙ ØØ × ÛÐ Ø Ý×Ò Ô ÚÐÙ × Û ×

ÑÒÓÖ «ÖÒ ÓÖ ÐÐ Ø ÓØÖ ØÑ× ØÖ ÓØ Ô ÚÐÙ× Ö ×Ò¬ ÒØ Ø ÐÚÐ

×Ù ØÑ× ×ÔÖ ÙÒÓÖÑÐÝ ÑÓÒ Ø ØÖ ØÑ ØÝÔ× Ò ØÒ ØØ Ø ÑÓÐ

Ó× ÒÓØ ×Ñ ØÓ ÕÙØ ÖÖÒ ØÑ ¬Ø ÓÖ ÓØ Ö ÒÓÒ×Ò¬ ÒØ

ÙÖ ÔÐÓØ× Ø Ý×Ò Ô ÚÐÙ× ÓÖ Ø ÈÄ ÑÓÐ Ú× ØÓ× ÓÖ Ø ÈÄ

ÑÓÐ Ì ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø ÈÄ ÑÓÐ ×Ñ× ØÓ ÓÒ×ÖÐÝ ÛÓÖ× ØÒ ØØ Ó

Ø ÈÄ ÑÓÐ ×Ó Ö × ØÑ ¬Ø × ÓÒ ÖÒ Ö×ÙÐØÒ Ò ÜØÖÑ Ô ÚÐÙ× Ì Ê×

ÈÄ ÑÓÐ ÔÖÓÖÑ× ÚÒ ÛÓÖ× ÝÐÒ ÜØÖÑ Ô ÚÐÙ×

ÁØÑ Ø ÈÐÓØ×

ÙÖ ×ÓÛ× Ø ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× ÓÖ ÓÙÖ ØÑ× ÓÖ Ø ÈÄ ÑÓÐ ¬Ø ØÓ Ø Ø

×Ø Ì× ÔÐÓØ× Ö ×ÐØÐÝ «ÖÒØ ÖÓÑ Ø ÖÐÖ ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× Ð ÙÖ Ø


Bayesian p−value: 2PL model

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Bayesian p−value: 3PL model

ÙÖ ÈÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ Ô ÚÐÙ× ÓÖ Ø ÈÄ ÑÓÐ Ú× ÈÄ ÑÓÐ ¬Ø ØÓ Ø

Ñ××ÓÒ× Ø×Ø Ø ×Ø

ÔÖ ØÓÒ ÒØÖÚÐ ÓÖ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ× Ö ×ÓÛÒ Ù×Ò ÚÖØ Ð ÓØØ ÐÒ× Ò ÒÓØ Ù×Ò

ÓÜ× × ÓÖ Ì ÑÓÐ ×Ñ× ØÓ ÔÖ Ø Ø Ö×ÔÓÒ×× ÓÖ ÁØÑ ×Ø× ØÓÖÐÝ Ì

Ô ÚÐÙ ÓÖ Ø ØÝÔ ×ØØ×Ø ÓÖ Ø ØÑ × ÌÖ × ÓÒ×ÖÐ ÓÚÖÐÐ «ÖÒ

ØÛÒ Ø Ó×ÖÚ Ò ÖÔÐ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖÖ Ø× ÓÖ ÁØÑ× Ò ÛØ

ÁØÑ ÔÔÖÒ ØÓ Ø ÛÓÖ×Ø Ì Ô ÚÐÙ× ÓÖ Ø ØÝÔ ×ØØ×Ø ÓÖ Ø× ØÑ×

Ö ÐÐ Ð×× ØÒ Ç Ø× ØÛÓ ÁØÑ Ò Ú ÐÓÛÖ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖÖ Ø× ØÒ Ø

ÑÓÐ ÔÖ Ø× ÓÖ Ø ÖÛ × ÓÖ×ØØ ÑÝ Ú Ò Ù× Ý Ø ØÑ× ÔÔÖÒ

ØÓÛÖ× Ø Ò Ó ØÖ Ö×Ô ØÚ × ØÓÒ× Ò Ø ÔÖ×Ò Ó ×ÔÒ×× « Ø Ò Ø

Ø×Ø × Ó×ÖÚ Ý ËÒÖÝ Ð×Ó Ø ÔÐÓØ ÓÖ Ø ÁØÑ Ò ÜØÖÑÐÝ Æ ÙÐØ

ØÑ ×ÓÛ× ×ØÖÒ ÚÓÖØ Ó×ÖÚ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖÖ Ø ÓÖ Ø ØÑ ×Ñ× ØÓ

Ö× ØÖÓÙ Ø ÖÓÒ ÖÓÑ ÖÛ × ÓÖ Ó ÓÙØ ØÓ ÖÛ × ÓÖ Ó ÓÖ ×Ó Ì ÔÐÓØ

ÓÖ Ø× ØÑ ×Ñ× ØÓ ×ÑÐÖ ØÓ ØØ ÓÖ Ø ÁØÑ Ò ÙÖ


Probability

Probability

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

Item 10

−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− − −

−−




− −



− −


− −


− −

− − − − −

− −

−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−− −−−−−−−

− −

−−−

− −−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−

0 20 40 60 80

Raw score

Item 33


− − − −

− − −

− − − − −

− − −

− − − − −

− − − −

− −

−−

−−−

− − −

− − − −


− − − −


− − − −

− − −


− −

−−−


− −

− −


− −


−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−

− −−−




− −



− −


− − − −

− −

− −


− −−−

− −

− −

− − − − −

− − −

−−−

− − −

− − − −

−−−

− −

− −

− − − − − −−−

0 20 40 60 80

Raw score












−−−


− −

Probability

Probability

0.0 0.4 0.8

0.0 0.4 0.8

−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−

Item 16

− − − − −−− − − −−− − − −−− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −−− − − −


−−−

− −


− − −−−−−−−

−−−

− −

− −



− −










− −









− −

− − − −

− −

−−−−−−−−−−− − − − −−−

0 20 40 60 80

Raw score

Item 65

−−−



− −



− −


− − − −

− −

− − −

− −−−

− −

− − −

− − −

− −

− − −

− − −

− − −

− −

− − −

− − −

− −

− − −

− − −

− − −

−−−

− − −

− − −

− −

− − −

− − − − −

−−−

− − − − − −

− − −

− − − −

− − − −

−−

− −−−−− − − −−−

− −

− − −

− − − −

− −

− −

−−−

−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−

0 20 40 60 80

Raw score

ÙÖ ÁØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× ÓÖ ÓÙÖ ØÑ× ÓÖ Ø ÈÄ ÑÓÐ ¬Ø ØÓ Ø Ñ××ÓÒ× Ø×Ø

Ø ×Ø

ÓÒ ÐÙ×ÓÒ×

ÌÖ Ü×Ø× ÒÓ ÙÒÒÑÓÙ×ÐÝ Ö ÙÔÓÒ ×ØØ×Ø Ð Ø ÒÕÙ ÓÖ ××××Ò ØÑ ¬Ø

ÓÖ ÑÓÐ× Ò ÁÊÌ Å×ÙÖ× ×Ù×Ø Ý Ó Ò ËØÓÒ Ø Ð Ò


ÓÒÓÙ Ò ÀÓÑÓ Ö × ÓÒ Ô×ÙÓ ÓÙÒØ× ØØ Ö ØÙÐÐÝ ÒÓØ Ó×ÖÚ

ÙØ ×ØÑØ ÖÓÑ Ø ÑÓÐ Ò Ò ØÝ Ö ÒÓØ Ò Ø ×ÔÖØ Ó Ø ØÖØÓÒÐ

Ø×Ø× ×× Ø× Ñ×ÙÖ× Ó ÒÓØ Ú ÛÐÐ ×ØÐ× ÒÙÐÐ ×ØÖÙØÓÒ× Ì ØÑ

¬Ø Ñ×ÙÖ× ×Ù×Ø Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò Ò Ð× Ò Ð ÓÒ Ö

× ÓÒ ØÖÙÐÝ Ó×ÖÚ ÓÙÒØ× Ò Ú ÓÚÓÙ× ÒØÙØÚ ÔÔÐ ÀÓÛÚÖ Ø Ø×Ø Ý

Ð× Ò Ð ÓÒ × ÙÒ×ÖÐÝ Ð× ÐÖÑ ÖØ× ÙÒÖ ÖØÒ ×ØÙØÓÒ× Ò

ÔÖÓÖÑ× ÛÓÖ× ØØ Ø ÓÒ Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò ÇÒ Ø ÓØÖ Ò Ø

ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ó Ø ×ØØ×Ø × Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò ÑÝ ÔÖÓÐÑØ Ý

ÖÙÑÒØ× Ò ÖÒÓ« Ò ÄÑÒÒ Ø ÔÖØÙÖ Ó Ø Ø×Ø ×ØØ×Ø × ÖÓÑ Ø

××ÙÑ ÒÙÐÐ ×ØÖÙØÓÒ ÑÝ ×ÚÖ ÓÖ ×ÓÖØ Ø×Ø× ÓÖ ×ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó ÜÑÒ×

ËÑÙÐØÓÒ ×ØÙ× Ò Ð× Ò Ð ÓÒ Ò ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò ×ÓÛ

ØØ Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ× Ó Ø Ë Ò Ë ×ØØ×Ø × ÑÝ Ð ØÓ Ó ×ÓÒÐÐÝ

ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÖØ× ÓÖ Ð× ÐÖÑ ÖØ× ÇÒ ÛÝ ØÓ ×ØÐ× Ø ÒÙÐÐ ×ØÖÙØÓÒ

Ó Ø ×ØØ×Ø × × ØÓ ÔÖÓÖÑ ÜØÒ×Ú ×ÑÙÐØÓÒ ×ØÙ× ÙØ ØØ ÔÔÖÓ × ÔÖÓÐÑ

×Ô ¬ ÜØÖÑÐÝ ÓÑÔÙØØÓÒ ÒØÒ×Ú Ò Ø × ÜØÖÑÐÝ Æ ÙÐØ ÒÓØ ÑÔÓ××Ð ØÓ

ÓÙÒØ ÓÖ ÐÐ ØÝÔ× Ó ÚÖØÓÒ Ò Ø× ÔÔÖÓ ÑÒ Ø ÔÔÖÓ ÑÔÖ Ø Ð

Ì× ÔÔÖ ×ÓÛ× ÓÛ ØÓ Ù× Ø ÈÈÅ ÑØÓ ØÓ ×××× ØÑ ¬Ø ÓÖ Ø ×ÑÔÐ

ÓØÓÑÓÙ× ÁÊÌ ÑÓÐ× Ì Ø ÒÕÙ ×Ù×Ø Ö Ù×× Ø ØÝÔ Ò ØÝÔ Ø×Ø

×ØØ×Ø × Ó ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò ÙØ Ó× ÒÓØ Ù× Ò ×ÝÑÔØÓØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ

ÒÓÖ Ó× Ù× ÜØÒ×Ú Ò Ò ÓÒ ÐÙ×Ú ×ÑÙÐØÓÒ ×ØÙ× ØÓ ØÖÑÒ Ø ÖÖÒ

×ØÖÙØÓÒ ÁÒ×Ø Ø× ÔÔÖ Ù×× Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ ×ØÖÙØÓÒ ÒØÙÖÐ ÓÒ ØÓ

Ù× Ò Ý×Ò ×ØØ×Ø Ð ÒÐÝ×× Ó Ø Ø×Ø ×ØØ×Ø × × Ø ÖÖÒ ×ØÖÙØÓÒ Ì

Ö×ÙÐØÒ Ô ÚÐÙ× ÈÈÈ ÚÐÙ Ý×Ò Ô ÚÐÙ ÔÖÓÚ ÒØÙÖÐ ÔÖÓÐØÝ ×ØØÑÒØ×

ÖÓÑ Ý×Ò ÚÛÔÓÒØ ÓÙØ Ø ¬Ø Ó Ø ÑÓÐ ØÓ Ø ØÑ×

Ì× ÔÔÖ Ð×Ó ×Ù×Ø× ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× × ÓÒ Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ ×

Ì Ó×ÖÚ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖÖ Ø ÓÖ ÒÚÙÐ× ÛØ «ÖÒØ ÖÛ × ÓÖ× Ö ÓÑÔÖ

ÖÔ ÐÐÝ ØÓ Ø ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ÔÖ ØÚ ×ØÖÙØÓÒ× ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ ×ØÖÙØÓÒ×

×Ù×Ø Ý Ø ÈÈÅ ÑØÓ

ÒÙÑÖ Ó ×ÑÙÐØÓÒ ×ØÙ× ÑÓÒ×ØÖØ Ø Ù×ÙÐÒ×× Ó Ø ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ Ò

Ø ÈÈÈ ÚÐÙ Ì ÈÈÈ ÚÐÙ× Ú ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÖØ× Ò Ð× ÐÖÑ ÖØ× ØØ ÒÚÖ


Ü Ø ÒÓÑÒÐ ×Ò¬ Ò ÐÚÐ Ò Ò ×Ñ ØÓ ØØÖ ØÒ Ø Ü×ØÒ ØÑ ¬Ø

Ñ×ÙÖ× Ù× ÒÓ Ø×Ø ÑÒ×ØÖØÓÖ ÛÓÙÐ Ð ØÓ× Ö ÓÓ ØÑ× Ò Ø Ý×Ò

Ø×Ø× Ò×ÙÖ ØØ Ì Ñ×ÙÖ× ×Ñ ØÓ Ú ÓÒ×ÖÐ ÔÓÛÖ ÓÖ ÑÓÖØ ØÓ ÐÖ

×ÑÔÐ ×Þ× ÔÓÛÖ ÐÛÝ× ÚÖÝ ÐÓ× ØÓ ÓÖ × ÐÓÛ × ÜÑÒ× ÓÖ Ø ×ØÙØÓÒ×

ÜÑÒ Ì ×ÑÙÐØÓÒ× Ò Ø ØØ Ø Ù× Ó Ø Ý×Ò Ñ×ÙÖ× ÛÐÐ ÔÓØÒØÐÐÝ

Ð ØÓ ÓÒ×ÖÐ ×ÚÒ× Ù× ØÝ ÛÐ ÚÒ ÕÙØ ÔÓÛÖ ÛÐÐ ­ ÓÓ ÓÖ

ÓÖÖÐÒ ØÑ× Ð×× ÓØÒ ØÒ Ø Ü×ØÒ ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ×

ÁØ × ÑÔÓÖØÒØ ØÓ ÔÔÐÝ ÒÝ ×Ù×Ø Ø ÒÕÙ ØÓ ÖÐ Ø ×Ø× Ù× ØÝ

ÓØÒ ÖÚÐ ÛÒ××× Ó Ø ÒÕÙ ØØ ×ÑÙÐØ Ø ×Ø× Ó ÒÓØ ÌÖÓÖ

Ø ×Ù×Ø Ø ÒÕÙ× Ö ÔÔÐ ØÓ ØÖ ÖÐ Ø ÜÑÔÐ× ÌÖ Ö ÒÓØ ÑÒÝ

ÔÙÐ× ÖÐ Ø ÜÑÔÐ× ÖÖÒ ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ× ØÖÓÖ Ø× ÜÑÔÐ× ×ÖÚ

Ò ÑÔÓÖØÒØ ÔÙÖÔÓ× Ì Ö×ÙÐØ× ÓØÒ ÖÓÑ Ø Ý×Ò Ø ÒÕÙ× Ö ÐÓ× ØÓ ØÓ×

ÓØÒ ÖÓÑ Ø Ø ÒÕÙ× Ó ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò ÓÖ ÑÓÖØ ÓÖ ÐÖ Ø

×Ø× ÜÑÔÐ× Ò ÙØ ÑÖÐÝ «ÖÒØ ÓÖ ×ÑÐÐ ÒÙÑÖ ×Ø ÜÑÔÐ ÛÖ

Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ×Ù×Ø Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò × Ö ÖÓÑ Ø ØÖÙØ Ì

ÜÑÔÐ× ×ÓÛ ØØ Ø Ý×Ò ÒÓ×Ø × ×Ñ ØÓ ×Ø× ØÓÖÝ ÓÖ ÖÐ Ø ×Ø× ×

ÛÐÐ ØÝ Ú ÓÒ×ÖÐ ÔÓÛÖ ÓÖ ×ÑÐÐ ØÓ ÑÓÖØ ÖÐ Ø ×Ø×

Ì Ý×Ò ÔÔÖÓ ×Ñ× ØÓ ÐÑÒØ Ø ÐÑØØÓÒ× Ó Ø Ü×ØÒ ØÑ ¬Ø

Ø ÒÕÙ× Ò ØØ ØÝ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ú ÐÓÛ ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÖØ ÙØ ×Ñ ØÓ Ú ÔØÐ

ÔÓÛÖ Ì ÈÈÈ ÚÐÙ× Ö ×Ô ÐÐÝ ÚÒØÓÙ× ÓÚÖ ØÖ ÐÓ××Ø ÓÑÔØØÓÖ× ØÓ× Ý

ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò ÓÖ ×ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó ØÑ× Ò ÓÖ ×ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó ÜÑÒ×

ÛÒ Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ò ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò ÛÐÐ Ð ØÓ Ø×ØØØ ×Ù×Ø×

Ñ×¬Ø ØÓÓ ÓØÒ ÓÖ ÐÖ ÒÙÑÖ Ó ÜÑÒ× Ò ØÑ× Ø ÒÙÐÐ ×ØÖÙØÓÒ Ó Ø

Ë Ò Ë ×ØØ×Ø × ÛÐÐ ÛÐÐ ÔÔÖÓÜÑØ Ý ×ØÖÙØÓÒ ÀÓÛÚÖ Ø ×

ÜØÖÑÐÝ Æ ÙÐØ ØÓ ØÖÑÒ ÓÖÒ Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÛÐÐ Ú ÔØÐ ÌÝÔ

Á ÖÖÓÖ ÖØ ÓÖ Ø ×Ô ¬ ÔÔÐ ØÓÒ ØØ Ö×Ö Ö × ÒØÖ×Ø Ò ÇÒ Ø ÓØÖ Ò

Ø Ý×Ò Ô ÚÐÙ× ÒÓÛÒ ØÓ ÓÒ×ÖÚØÚ ÛÐÐ Ú ÔØÐ ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÖØ

ÖÖ×Ô ØÚ Ó Ø ÒÙÑÖ Ó Ø ØÑ× ÓÖ ÜÑÒ× Ò ÔÖÓÚ Ö×ÓÒÐ ÛÝ ÓÖ ØÑ

¬Ø ÒÓ×Ø × ÌÝ Ö ÓÒ×ÖÚØÚ ÙØ ØØ ÑÒ× ØØ Ý Ö ØÒ ÓÖÖÐÒ ØÑ×

Ð×× ÓØÒ ØÝ ÑÝ ×Ú ÑÓÒÝ ÓÖ Ø Ø×Ø ÑÒ×ØÖØÓÖ× Ì ×Ù×Ø Ø ÒÕÙ× Ö


× ÓÒ Ø ÅÅ ÐÓÖØÑ× ÙØ ØØ ×ÓÙÐ ÒÓØ ØÖÖÒØ ÚÒ Ø Ö ÒØ ×ÙÖ

Ò Ø Ù× Ó Ø ÐÓÖØÑ Ò Ô×Ý ÓÑØÖ × Ø ×Ý ÚÐÐØÝ Ó×ÓØÛÖ ÔÔÐÝÒ Ø

ÅÅ ÐÓÖØÑ Ò Ø ¬Ð Ò Ø ÚÒØ Ó ×ØÖ ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÐØ×

××××Ò ØÑ ¬Ø ØÒ × Ò ÜÑÔÐ ÛÖ Ý×Ò ÔÔÖÓ ÔÖÓÚ×

×Ø× ØÓÖÝ ×ÓÐÙØÓÒ ØÓ ÔÖÓÐÑ ÛÖ Ø ÖÕÙÒØ×Ø ÔÔÖÓ × ÓØÒ ÓÙÒ ÒÕÙØ


ÊÖÒ ×

ÖÒÙÑ ËÓÑ ÐØÒØ ØÖØ ÑÓÐ× Ò ØÖ Ù× Ò ÒÖÖÒ Ò ÜÑÒ ×

ÐØÝ ÁÒ Å ÄÓÖ Å Ê ÆÓÚ × ËØØ×Ø Ð ØÓÖ× ÓÖ ÑÒØÐ Ø×Ø × ÓÖ×

ÔØÖ× ÊÒ Å ×ÓÒ Ï×ÐÝ

Ó Ê ×ØÑØÒ ØÑ ÔÖÑØÖ× Ò ÐØÒØ ÐØÝ ÛÒ Ö×ÔÓÒ×× Ö × ÓÖ

Ò ØÛÓ ÓÖ ÑÓÖ ÒÓÑÒÐ ØÓÖ× È×Ý ÓÑØÖ ß

ÖÒÓ« À ÄÑÒÒ Ä Ì Ù× Ó ÑÜÑÙÑ ÐÐÓÓ ×ØÑØ× Ò

Ø×Ø× ÓÖ ÓÓÒ×× Ó ¬Ø ÒÒÐ× Ó ÅØÑØ Ð ËØØ×Ø × ß

ÓÒÓÙ Â Ê ÀÓÑÓ Å ËÓÑ ×ÝÑÔØÓØ Ö×ÙÐØ× ÓÒ Ø ×ØÖÙØÓÒ Ó

Ò ÁÊÌ Ñ×ÙÖ Ó ØÑ ¬Ø ÈÔÖ ÔÖ×ÒØ Ø Ø ÒÒÙÐ ÅØÒ Ó Ø È×Ý ÓÑØÖ

ËÓ ØÝ ÄÛÖÒ ÃË

ÓÒÓÙ Â Ê ÀÓÑÓ Å ÓÖÖ Ø ×ÝÑÔØÓØ ×ØÖÙØÓÒ Ó Ò ÁÊÌ

¬Ø Ñ×ÙÖ ØØ ÓÙÒØ× ÓÖ Ø « Ø× Ó ØÑ ÔÖÑØÖ ×ØÑØÓÒ ÈÔÖ ÔÖ×ÒØ Ø

Ø ÒÒÙÐ ÑØÒ Ó Ø ÆÅ Ó ÁÄ

ÐÑÒ ÖÐÒ Â ËØÖÒ À Ë ÊÙÒ Ý×Ò Ø ÒÐÝ×× ÆÛ

ÓÖ ÔÑÒ Ò ÀÐÐ

ÐÑÒ ÅÒ ËØÖÒ À Ë ÈÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ ××××ÑÒØ Ó ÑÓÐ

¬ØÒ×× Ú ÖÐÞ × ÖÔÒ × ËØØ×Ø ËÒ ß

Ð× Ï Ð ÓÒ Â Ë ÓÑÔÖ×ÓÒ Ó ØÑ ¬Ø ×ØØ×Ø × ÓÖ Ø

ØÖ ÔÖÑØÖ ÐÓ×Ø ÑÓÐ ÔÔÐ È×Ý ÓÐÓ Ð Å×ÙÖÑÒØ ß

ÙØØÑÒ Á Ì Ù× Ó Ø ÓÒ ÔØ Ó ÙØÙÖ Ó×ÖÚØÓÒ Ò ÓÓÒ×× Ó ¬Ø ÔÖÓ

ÐÑ× ÂÓÙÖÒÐ Ó Ø ÊÓÝÐ ËØØ×Ø Ð ËÓ ØÝ ß

ÀÑÐØÓÒ Ê Ã ÈÖÒ ÔÐ× Ò ×Ð Ø ÔÔÐ ØÓÒ× Ó ØÑ Ö×ÔÓÒ× ØÓÖÝ ÁÒ

Ê Ä ÄÒÒ × Ù ØÓÒÐ Å×ÙÖÑÒØ ÔÔ ÆÛ ÓÖ Å ÑÐÐÒ

ÀÑÐØÓÒ Ê Ã ËÛÑÒØÒ À ÁØÑ Ö×ÔÓÒ× ØÓÖÝ ÈÖÒ ÔÐ× Ò ÔÔÐ

ØÓÒ× Ó×ØÓÒ ÃÐÙÛÖ Ñ ÈÙÐ×Ö×


ÀÓÐÐÒ È Ï ÇÒ Ø ×ÑÔÐÒ ØÓÖÝ ÓÙÒØÓÒ× Ó ØÑ Ö×ÔÓÒ× ØÓÖÝ ÑÓÐ×

È×Ý ÓÑØÖ ß

ÂÓÒ×ÓÒ Å Ë ËÒÖÝ Ë ÐÖØÓÒ Ó ÔÓÐÝØÓÑÓÙ× ØÑ ÑÐ× Ù×Ò

Ý×Ò ÖÖ Ð ÑÓÐÒ ÌË ÊÊ ÈÖÒ ØÓÒ Æ ÌË

ÄÓÖ Å ÔÔÐ ØÓÒ× Ó ØÑ Ö×ÔÓÒ× ØÓÖÝ ØÓ ÔÖ Ø Ð Ø×ØÒ ÔÖÓÐÑ× ÀÐÐ×

Ð ÆÂ ÖÐÙÑ

ÄÓÖ Å ÏÒÖ×Ý Å Ë ÓÑÔÖ×ÓÒ Ó ÁÊÌ ØÖÙ × ÓÖ Ò ÕÙÔÖ ÒØÐ

Ó×ÖÚ × ÓÖ ÕÙØÒ× ÔÔÐ È×Ý ÓÐÓ Ð Å×ÙÖÑÒØ ß

Å ÃÒÐÝ Ê ÅÐÐ× ÓÑÔÖ×ÓÒ Ó ×ÚÖÐ ÓÓÒ×× Ó ¬Ø ×ØØ×Ø × ÔÔÐ

È×Ý ÓÐÓ Ð Å×ÙÖÑÒØ ß

ÅÓÐÒÖ Á Ï ËÓÑ ÑÔÖÓÚ ÒÓ×Ø × ÓÖ ÐÙÖ Ó Ø Ê× ÑÓÐ È×Ý

ÓÑØÖ ß

ÅÙÖ Ó Ê ÈÊËÄ ÈÖÑØÖ × ÐÒ Ó ÖØÒ Ø Ó

Ë Òج ËÓØÛÖ ÁÒØÖÒØÓÒÐ

ÇÖÐÒÓ Å Ì××Ò ÄÐÓÓ × ØÑ ¬Ø ÁÒ × ÓÖ ÓØÓÑÓÙ× ØÑ

Ö×ÔÓÒ× ØÓÖÝ ÑÓÐ× ÔÔÐ È×Ý ÓÐÓ Ð Å×ÙÖÑÒØ ß

ÇÖÐÒÓ Å Ì××Ò ÙÖØÖ ÒÚ×ØØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Ë Ò

ØÑ ¬Ø ÒÜ ÓÖ Ù× ÛØ ÓØÓÑÓÙ× ØÑ Ö×ÔÓÒ× ØÓÖÝ ÑÓÐ× ÔÔÐ È×Ý ÓÐÓ Ð

Å×ÙÖÑÒØ ß

ÈØÞ Ê ÂÙÒÖ ÔÔÐ ØÓÒ× Ò ÜØÒ×ÓÒ× Ó ÅÅ Ò ÁÊÌ ÅÙÐØÔÐ

ØÑ ØÝÔ× Ñ××Ò Ø Ò ÖØ Ö×ÔÓÒ×× ÂÓÙÖÒÐ Ó Ù ØÓÒÐ Ò ÚÓÖÐ

ËØØ×Ø × ß

ÈØÞ Ê ÂÙÒÖ ×ØÖØÓÖÛÖ ÔÔÖÓ ØÓ ÅÖÓÚ Ò ÅÓÒØ ÖÐÓ

ÑØÓ× ÓÖ ØÑ Ö×ÔÓÒ× ÑÓÐ× ÂÓÙÖÒÐ Ó Ù ØÓÒÐ Ò ÚÓÖÐ ËØØ×Ø ×

ß


Ê× ÈÖÓÐ×Ø ÑÓÐ× ÓÖ ×ÓÑ ÒØÐÐÒ Ò ØØÒÑÒØ Ø×Ø× ÓÔÒ

Ò ÒÑÖ Ò× ÁÒ×ØØÙØ ÓÖ Ù ØÓÒÐ Ê×Ö

ÊÓÒ× Â Å ÚÒ Ö ÎÖØ ÎÒØÙÖ Î Ì ×ÝÑÔØÓØ ×ØÖÙØÓÒ Ó

Ô ÚÐÙ× Ò ÓÑÔÓ×Ø ÒÙÐÐ ÑÓÐ× ÂÓÙÖÒÐ Ó Ø ÑÖ Ò ËØØ×Ø Ð ××Ó ØÓÒ

ß

ÊÙÒ ×ØÑØÓÒ Ò ÔÖÐÐÐ ÖÒÓÑÞ ÜÔÖÑÒØ× ÂÓÙÖÒÐ Ó Ù ØÓÒÐ

ËØØ×Ø × ß

ÊÙÒ Ý×ÒÐÝ Ù×Ø¬Ð Ò ÖÐÚÒØ ÖÕÙÒ Ý Ð ÙÐØÓÒ× ÓÖ Ø ÔÔÐ

×ØØ×Ø Ò ÒÒÐ× Ó ËØØ×Ø × ß

ËÒÖÝ Ë ÈÖ Ø Ð ÔÔÐ ØÓÒ× Ó ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ ÑÓÐ Ò ÓÖ ××××Ò

¬Ø Ó ÓÑÑÓÒ ØÑ Ö×ÔÓÒ× ØÓÖÝ ÑÓÐ× ÌË ÊÊ ÈÖÒ ØÓÒ Æ ÌË

ËÒÖÝ Ë ÂÓÒ×ÓÒ Å Ë ËÑÙÐØÓÒ ×ØÙ× ÔÔÐÝÒ ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ ÑÓÐ

Ò ÓÖ ××××Ò ¬Ø Ó Ø ÓÑÑÓÒ ØÑ Ö×ÔÓÒ× ØÓÖÝ ÑÓÐ× ÌË ÊÊ

ÈÖÒ ØÓÒ ÆÂ ÌË

ËØÓÒ Å×ÐÚÝ Ê Â ÅÞÞÓ Â Ð×׬ ØÓÒ ÖÖÓÖ× Ò ÓÓÒ×× Ó ¬Ø

Ò ÁÊÌ ÑÓÐ× ÈÔÖ ÔÖ×ÒØ Ø Ø ÒÒÙÐ ÅØÒ Ó Ø ÑÖ Ò Ù ØÓÒÐ

Ê×Ö ××Ó ØÓÒ ÆÛ ÇÖÐÒ× Ä

ÌØ×ÙÓ Ã ÌÓÛÖ Ò ÒØÖØÓÒ Ó ØÑ Ö×ÔÓÒ× ØÓÖÝ Ò ÓÒØÚ ÖÖÓÖ

ÒÓ×× ÁÒ Æ ÖÖ×Ò Ê Ð×Ö Ä×ÓÐ Å ËØÓ × ÒÓ×Ø

ÑÓÒØÓÖÒ Ó ×ÐÐ Ò ÒÓÛÐ ÕÙ×ØÓÒ ÔÔ ÀÐÐ×Ð Æ ÖÐÙÑ

Ì×Ø Ê ÐÑÒØ× Ó ×ØØ×Ø Ð ÓÑÔÙØÒ ÆÙÑÖ Ð ÓÑÔÙØØÓÒ ÄÓÒÓÒ

ÔÑÒ Ò ÀÐÐ

Ò Ï Í×Ò ×ÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ× ØÓ ÓÓ× ÐØÒØ ØÖØ ÑÓÐ ÔÔÐ È×Ý ÓÐÓ Ð

Å×ÙÖÑÒØ ß

More magazines by this user
Similar magazines