Bayesian Item Fit Analysis for Dichotomous Item Response ... - ETS

ets.org

Bayesian Item Fit Analysis for Dichotomous Item Response ... - ETS

×ØÖ Ø

Ø ØÒ ØÑ ¬Ø ÓÖ ÓÑÑÓÒ ÓØÓÑÓÙ× ØÑ Ö×ÔÓÒ× ØÓÖÝ ÁÊÌ ÑÓÐ× × ÐÛÝ×

Ò Ò ××Ù Ó ÒÓÖÑÓÙ× ÒØÖ×Ø ÙØ ØÖ Ü×Ø× ÒÓ ÙÒÒÑÓÙ×ÐÝ Ö ÙÔÓÒ ØÑ

¬Ø ÒÓ×Ø ÓÖ Ø ÑÓÐ× Ì× ÔÔÖ ÑÔÐÓÝ× Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ ÑÓÐ Ò

ÑØÓ ÙØØÑÒ ÊÙÒ ÔÓÔÙÐÖ Ý×Ò ÑÓÐ Ò ØÓÓÐ

ØÓ ÜÑÒ ØÑ ¬Ø ÓÖ ÓÑÑÓÒ ÓØÓÑÓÙ× ØÑ Ö×ÔÓÒ× ØÓÖÝ ÑÓÐ× Ò ØÑ ¬Ø

ÔÐÓØ ÓÑÔÖÒ Ø Ó×ÖÚ Ò ÔÖ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖÖ Ø × ÓÖ× Ó ÜÑÒ ÖÓÙÔ×

ÛØ ÖÓÙÔ× × ÓÒ ÖÛ × ÓÖ× ÔÖÓÑ×× ØÓ Ù×ÙÐ Ò ÖÐ ÔÔÐ ØÓÒ× Ì× ÔÔÖ

Ð×Ó ×Ù×Ø× ÓÛ ØÓ ÓØÒ ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ Ô ÚÐÙ× ÓÖ Ø ØÝÔ Ø×Ø ×ØØ×Ø × Ó

ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò ÓÑÔÖÒ Ø Ó×ÖÚ Ò ÔÖ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖÖ Ø × ÓÖ×

ÓÖ «ÖÒØ ÖÛ × ÓÖ ÖÓÙÔ× ÒÙÑÖ Ó ×ÑÙÐØÓÒ ×ØÙ× Ò ÖÐ Ø ÔÔÐ ØÓÒ×

ÜÑÒ Ø « ØÚÒ×× Ó Ø ×Ù×Ø ØÑ ¬Ø ÒÓ×Ø × Ì ×Ù×Ø Ô ÚÐÙ× ×Ñ

ØÓ Ú ÐÓÛ ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÖØ ÐÓÛ Ð× ÐÖÑ ÖØ Ò ÕÙØ ÔÓÛÖ Ò ØÒ ØØ

Ö×Ö Ö× ÑØ ¬Ò Ø ÑØÓ× ÑÓÖ ÔØÐ ØÒ Ø Ü×ØÒ ØÑ ¬Ø Ñ×ÙÖ×

ÃÝ ÛÓÖ× × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ ØÑ Ö×ÔÓÒ× ØÓÖÝ ÁÊÌ ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ ÑÓÐ

Ò Ô ÚÐÙ×

More magazines by this user
Similar magazines