Bayesian Item Fit Analysis for Dichotomous Item Response ... - ETS

ets.org

Bayesian Item Fit Analysis for Dichotomous Item Response ... - ETS

××××Ò ØÑ ¬Ø ×Ñ ØÓ ÕÙØ Ò ÙÖØÖ Ö×Ö Ò× ØÓ ÓÒ Ò Ø× Ö

Ì ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ ÑÓÐ Ò ÈÈÅ ÑØÓ × ÔÓÔÙÐÖ Ý×Ò

ÑÓÐ Ò ØÓÓÐ Ù× Ó Ø× ×ÑÔÐ ØÝ ×ØÖÓÒ ØÓÖØ Ð ×× Ò ÓÚÓÙ× ÒØÙØÚ

ÔÔÐ Ì ÑØÓ ÔÖÑÖÐÝ ÓÒ××Ø× Ó ÓÑÔÖÒ Ø Ó×ÖÚ Ø ÛØ ÖÔÐ Ø

Ø ØÓ× ÔÖ Ø Ý Ø ÑÓÐ Ù×Ò ÒÙÑÖ Ó × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ× × ÖÔÒ Ý

Ñ×ÙÖ Ð Ð×× Ð Ø×Ø ×ØØ×Ø Ñ×ÙÖ× Ø «ÖÒ ØÛÒ Ò ×Ô Ø Ó Ø

Ó×ÖÚ Ø ×Ø Ò ÖÔÐ Ø Ø ×Ø ÈÖ Ø ÐÐÝ ÒÙÑÖ Ó ÖÔÐ Ø Ø ×Ø×

Ö ÒÖØ ÖÓÑ Ø ÔÖ ØÚ ×ØÖÙØÓÒ Ó ÖÔÐ Ø Ø ÓÒØÓÒÐ ÓÒ Ø Ó×ÖÚ

Ø ÐÐ Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ ×ØÖÙØÓÒ ÒÝ ×Ý×ØÑØ «ÖÒ × ØÛÒ

Ø × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ× ÓÖ Ø Ó×ÖÚ Ø ×Ø Ò ØÓ× ÓÖ Ø ÖÔÐ Ø Ø ×Ø×

Ò Ø ÔÓØÒØÐ ÐÙÖ Ó Ø ÑÓÐ ØÓ ÜÔÐÒ Ø Ø ÖÔ Ð ×ÔÐÝ × Ø ÑÓ×Ø

ÒØÙÖÐ Ò ×ÐÝ ÓÑÔÖÒ×Ð ÛÝ ØÓ ÜÑÒ Ø «ÖÒ ÒÓØÖ ÔÓÛÖÙÐ ØÓÓÐ ×

Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ Ô ÚÐÙ ØÝ×Ò ÓÙÒØÖÔÖØ Ó Ø Ð×× Ð Ô ÚÐÙ

Ì× ÔÔÖ Ù×× Ø ÈÈÅ ÑØÓ ØÓ ÜÑÒ ØÑ ¬Ø ÓÖ ×ÑÔÐ ÓØÓÑÓÙ×

ÁÊÌ ÑÓÐ× × Ò ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò Ø ÖÛ × ÓÖ× Ó Ø ÜÑÒ× Ö Ø

×× Ó ÓÖÑÒ Ø ÜÑÒ ÖÓÙÔ× Ò ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ ×ÓÛÒ Ø Ó×ÖÚ Ò ÔÖ Ø

ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÓÖÖ Ø × ÓÖ× ÓÖ Ø ÜÑÒ× ÓÖ «ÖÒØ ÖÓÙÔ× ÔÖÓÚ× ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒ

Ø ÖÓÙÔ× ÓÖ Û Ø Ó×ÖÚ Ò ÔÖ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ× «Ö ×Ò¬ ÒØÐÝ Ï Ð×Ó

Ù× ØÛÓ × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ× × ÓÒ Ø ØÝÔ Ñ×ÙÖ Ò Ø ØÝÔ Ñ×ÙÖ

×Ù×Ø Ý ÇÖÐÒÓ Ò Ì××Ò Ì ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖ ØÚ Ô ÚÐÙ ÈÈÈ ÚÐÙ

ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ØÓ Ø × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ ÕÙÒØ¬× Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ Ø ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ×

Ë ØÓÒ ÒØÖÓÙ × Ø ÓÑÑÓÒ ÁÊÌ ÑÓÐ× Ò ØÒ × Ù××× Ø Ü×ØÒ ØÑ

¬Ø Ñ×ÙÖ× Ë ØÓÒ ÔÖÓÚ× Ö × Ù××ÓÒ Ó Ø ÈÈÅ ÑØÓ Ò Ø ÔÓ×ØÖÓÖ

ÔÖ ØÚ Ô ÚÐÙ Ë ØÓÒ ÒØÖÓÙ × Ø × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ Ò Ø ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ

Ò ØÒ × Ù××× ÓÛ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ØÑ ¬Ø Ô ÚÐÙ× ÓÖ Ø × ÖÔÒ Ý Ñ×ÙÖ

ÒÙÑÖ Ó ×ÑÙÐØÓÒ ×ØÙ× ÜÑÒ Ø « ØÚÒ×× Ó Ø ØÑ ¬Ø ÔÐÓØ× Ò ØÑ ¬Ø

Ô ÚÐÙ× Ò Ë ØÓÒ × ÓÒ ×Ø Ó ×ÑÙÐØÓÒ ×ØÙ× Ò Ë ØÓÒ ÑÓÒ×ØÖØ× ØØ

Ø ÈÈÈ ÚÐÙ× ÔÔÖ ØÓ Ú ×Ø× ØÓÖÝ ÔÓÛÖ ÙØ ÐÓÛ ÌÝÔ Á ÖÖÓÖ ÖØ× Ò Ð×

ÐÖÑ ÖØ× ØÝ Ó ÒÓØ ­ ØÑ× ÙÒÙ×جÐÝ ÙÒÐ Ø Ñ×ÙÖ× ×Ù×Ø Ý ÇÖÐÒÓ

Ò Ì××Ò Ð× Ò Ð ÓÒ Ë ØÓÒ ÔÔÐ× Ø ×Ù×Ø Ñ×ÙÖ× ØÓ

More magazines by this user
Similar magazines