Membership_Trailer_DK.qxp:Layout 1 - EUROPART - europart.de

europart.net

Membership_Trailer_DK.qxp:Layout 1 - EUROPART - europart.de

Dit nummer, når det

for alvor gælder!

Generelle betingelser for

firmamedlemmer af EUAC

i EUROPARTs Road

PROTECTOR-program

Für Sie da: In 37 Ländern Service in Ihrer Landessprache

Vejhjælp i hele Europa 00800 8085 8085

Europa

Pannen-Hotline

00800 8085 8085

Schnelle Hilfe

24 Stunden

täglich

Zweitnummer 0032-2-5020150 – EUROPE NET


Generelle betingelser for firmamedlemmer af EUAC

i EUROPARTs RoadPROTECTOR-program

Artikel 1. Genstand for ydelsen

EUAC erlægger efter indtræden af ydelsespligt de enkeltvist anførte ydelser

som service (i henhold til nedenstående betingelser, enten i eget navn eller

gennem organisationens overtagelse af ydelserne i medlemmets navn).

Inden for “EUROPART RoadPROTECTOR-programmet” erlægges følgende

ydelser for medlemmerne for et bestemt køretøj:

Hvis medlemmets vognpark ændres i løbet af medlemskabet, skal disse

ændringer straks meddeles EUAC med henblik på et fuldstændigt krav på

medlemskabets ydelser.

A. EUROPART RoadPROTECTOR-program

A.1.1 Nedbrudshåndtering

Der foreligger et teknisk nedbrud ved pludseligt og uforudsigeligt svigt af

køretøjet, som i kraft af svigt af mekaniske dele, det elektroniske system eller det

elektriske system medfører øjeblikkelig køretøjsstilstand eller ikke tillader videre

drift af køretøjet under hensyntagen til den gældende færdselslov. Der foreligger

ligeledes et teknisk nedbrud ved selvforskyldte defekter som for eksempel et

afladet batteri, dog ikke ved grov uagtsomhed, især brændstofproblemer

(påfyldning af forkert brændstof eller manglende påfyldning) og nøglerelaterede

problemer. Der foreligger ikke et teknisk nedbrud ved hændelser, som skyldes

generel tilbagekaldelse af produkter, samt ved hændelser i forbindelse med

regelmæssig eller anden vedligeholdelse, inspektioner og montering af

tilbehørsdele.

Hvis køretøjet er udsat for driftsstop som følge af et teknisk nedbrud, ydes der

teknisk assistance på stedet for om muligt at genetablere køreevnen på stedet.

I denne forbindelse dækkes udgifter til indsatsen, organisation gennem

vejhjælpsopkaldscentralen og anvendelse af de midler, som vejhjælpskøretøjet

medbringer (småreparationsmateriale), samt reservedele, som kræves til

genoprettelse af køretøjets mobilitet (bortset fra dæk) op til maks. € 150,– ekskl.

moms.


A.2.1. Bugsering ved teknisk nedbrud

Hvis køretøjet som følge af et teknisk nedbrud ikke længere kan køre, og det ikke

er muligt at foretage afhjælpning på stedet i henhold til punkt A.1.1, udføres en

fagligt korrekt bugsering af køretøjet – om fornødent også med anhænger – til

nærmeste værksted i EUROPART-servicenetværket TrailerSTATION, såfremt en

sådan partner findes inden for en radius på op til 70 km. Omkostningsrammen for

bugsering til nærmeste værksted er maks. € 1.500,– pr. indsats/år og køretøj.

A.2.2 Punktering

Hvis køretøjet er udsat for driftsstop som følge af punktering, ydes der teknisk

assistance på stedet for om muligt at genetablere køreevnen på stedet. I denne

forbindelse dækkes udgifter til indsatsen, organisation gennem

vejhjælpsopkaldscentralen og anvendelse af de midler, som vejhjælpskøretøjet

medbringer (småreparationsmateriale); reservedele og et eventuelt påkrævet

nyt dæk dækkes udtrykkeligt ikke.

A.2.3 Bugseringsomkostninger som følge af punktering

Hvis det ikke er muligt at udføre reparation på stedet, dækkes omkostningerne

til bugsering til nærmeste værksted, som er egnet til at udføre reparation. Hvis

der findes en TrailerSTATION inden for en radius på 70 km, bugseres køretøjet

hertil. Omkostningsrammen for bugsering er maks. € 1.500,– pr. indsats/år og

køretøj.

A.2.4. Dækningsudelukkelser/-begrænsninger

EUAC yder assistance ved skader på et eller flere dæk som følge af en pludselig

og uventet punktering, for eksempel forårsaget af søm, fortovskanter, revner,

hvis dækket springer osv.

Følgende er udelukket fra dækningsomfanget:

- Skader på dæk, som ikke er monteret på et køretøj

- Skader på dæk som følge af uheld eller kollision, som berører hele køretøjet

- Skader som følge af brand, kulbrinte, dækslitage som følge af pludselig

opbremsning

- Skader som følge af forkert montering af dæk, montering af uegnede dæk eller

misbrug af dæk

- Skader, som er dækket af den almindelige dækgaranti

- Skader på ventiler eller skader, der opstår som følge af snigende tryktab


Dækningsbegrænsning

Servicetilbuddet fra EUAC for punkteringer begrænser på ingen måde de

lovmæssige garantibestemmelser, som er gældende uden begrænsninger. EUAC

forbeholder sig retten til når som helst at ændre tilbuddet inden for

punkteringsservicen uden varsel med hensyn til indhold, anvendelsesbetingelser,

tilmeldingsbetingelser, gyldighedsvarighed og tilbudsomfang og give

medlemmerne skriftlig meddelelse herom. EUAC forbeholder sig retten til når som

helst at trække tilbuddet i punkteringsservicen tilbage uden varsel; i så fald gælder

de øvrige serviceydelser fortsat frem til udløb af løbetiden.

A.2.5. Erstatningskøretøj

Hvis køretøjets køreevne ikke kan genetableres inden for 8 arbejdstimer gennem

den tidligere beskrevne mobilitetsservice, stilles et om muligt ligeværdigt

erstatningskøretøj til rådighed i maks. tre (3) dage for at muliggøre viderekørsel.

Udgifter til tillægsforsikringer, brændstof, vejafgifter samt udbringnings- eller

afhentningsgebyrer dækkes ikke. Disse afholdes af kunden. De pågældende

udleveringsbetingelser fra udbyderen af erstatningskøretøjet er gældende. Hvis

der er lastet gods på medlemmets køretøj/anhænger, dækkes udgiften til

omlæsning heraf ikke.

Artikel 2. Tidsmæssigt gyldighedsområde

Assistancebeskyttelsen starter ved modtagelse af medlemsbidraget og slutter

ved udløb af medlemskabet af EUAC. Assistancebeskyttelsen for køretøjer retter

sig efter hhv. deres bestående registrering og derefter, om medlemsbidraget for

det pågældende registrerede køretøj er betalt.

Artikel 3. Omfattede køretøjer

Assistancebeskyttelsen gælder for individuelle lastbiler og erhvervskøretøjer

med en nyttelast > 1,8 t.


Artikel 4. Geografisk gyldighedsområde for assistancebeskyttelsen

EUAC erlægger de beskrevne ydelser for medlemmet i forbindelse med den

tilsigtede anvendelse af et på forhånd registreret køretøj i det geografiske Europa

(Andorra, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Grækenland, Holland, Hviderusland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein,

Litauen, Luxembourg, Makedonien, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Rumænien,

Rusland, Schweiz, Serbien og Montenegro, Slovakiet, Slovenien, Spanien,

Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ukraine og Østrig).

Artikel 5. Generelle dækningsudelukkelser

I følgende assistancetilfælde gælder ingen assistancebeskyttelse:

1. Assistancetilfælde, der opstår inden for en afstand på 1 km (vejkilometer) fra

medlemmets firmadomicil.

2. Assistancetilfælde, der opstår som følge af force majeure, krig, interne

uroligheder, strejker, beslaglæggelse, offentlige påbud, offentlige restriktioner,

pirateri, eksplosioner af genstande, overlydsbrag samt nukleare påvirkninger.

3. Assistancetilfælde, der opstår som følge af anvendelse af brændstof af ringe kvalitet

(især biobrændstof) og de følgeskader, der opstår som følge af anvendelsen heraf.

4. Assistancetilfælde, der opstår som følge af deltagelse i motorsportarrangementer

og dertil hørende øvelseskørsler.

5. Assistancetilfælde, der omfatter skader på lasten.

6. Fritagelse for assistance består derudover, når de påkrævede forpligtelser ud

fra anmeldelsen/registreringen af de kontraktlige køretøjsdata samt ud fra

indbetaling på den af EUAC angivne konto inden for den angivne frist (se

Betalingsmåde) ikke udføres.

7. Erstatningskrav og hæftelser, der ligger uden for ydelserne i disse medlemsbetingelser.

8. Assistancetilfælde, der opstår ved forberedelse eller begåelse af retsligt strafbare

handlinger, som udføres af medlemmet eller førere med tilknytning til

medlemmet, samt for assistancetilfælde, som er kendetegnet ved forsætlighed.

9. Assistancetilfælde, som ikke opstår på offentlig vej.


Artikel 6. Forpligtelser

1. Som forpligtelse, hvor overtrædelse heraf på tidspunktet for assistancetilfældet

fritager EUAC fra assistanceforpligtelsen eller sågar medfører en efterfølgende

pligt for medlemmet til at erstatte omkostninger, fastlægges forpligtelsen til at

overholde aftaler vedrørende anvendelse af de køretøjer, som er omfattet af

medlemskabet.

2. Som forpligtelse, der skal opfyldes over for EUAC for mindskelse af faren eller

forebyggelse af forøgelse af faren, og hvor overtrædelse heraf på tidspunktet

for assistancetilfældet fritager EUAC fra assistanceforpligtelsen eller sågar

medfører en efterfølgende pligt for medlemmet til at erstatte omkostninger,

gælder:

1. at føreren i hvert tilfælde har det kørekort, som kræves for at føre køretøjet

på offentlig vej; dette gælder også, når køretøjet føres på veje uden offentlig

trafik;

2. at føreren ikke er påvirket af alkohol, narkotika eller misbrug af medicin.

3. udelukkende at gøre brug af ydelserne fra EUAC under døgnvejhjælpsnummeret

00800 8085 8085 og fra udlandet under +32 2 50 20 150,

inden der gøres brug af øvrige ydelser;

4. at aftale med EUAC, om denne skal erlægge ydelser og i så fald hvilke;

5. at holde omfanget af skaden så lille som muligt og følge eventuelle instrukser

fra EUAC eller medhjælpere, som er bemyndiget af EUAC;

6. at støtte EUAC ved fremsættelse af erstatningskrav over for tredjepart, som

er overgået til EUAC som følge af dennes ydelser, og udlevere dokumenter,

som kræves i forbindelse hermed;

7. på forespørgsel at stille dokumenter til rådighed for EUAC, hvoraf det

fremgår, at føreren af køretøjet har tilladelse til at føre køretøjet;

8. at give EUAC meddelelse om indledning af en administrativ myndighedssag

eller retssag, som har forbindelse til assistancetilfældet;

9. straks at melde enhver skade, der opstår som følge af tyveri, røveri, ubeføjet

brug, brand, eksplosion eller dyr til den nærmeste sikkerhedsmyndighed,

i givet fald med understøttelse af EUAC.

10. at sørge for behørig og af producenten foreskrevet vedligeholdelse af

køretøjet og i hvert fald sørge for de lovmæssigt foreskrevne kontroller af

køretøjets tekniske tilstand for anvendelse på offentlig vej. De relevante

dokumenter til dokumentation af den udførte forpligtelse skal efter ønske

forevises EUAC.


11. Hvis medlemmet som følge af EUACs ydelse har sparet omkostninger, som

også skulle have været afholdt uden indtræden af skaden, kan EUAC

reducere ydelsen med størrelsen af denne ydelse.

Artikel 7. Start på assistancebeskyttelsen, forfald af medlemsbidraget

1. Som medlemskabsperiode gælder tidsrummet et år – afregning sker årligt på

forhånd. Medlemskabet forlænges automatisk med yderligere et år, hvis

medlemskabet ikke afsluttes.

2. Medlemsbidraget forfalder straks efter modtagelse af regningen. Til betaling af

medlemsbidraget bemyndiger medlemmet EUAC til at opkræve betaling via

bankbetalingsordning fra medlemmets konto. Medlemmet skal sørge for, at der

er dækning på kontoen. Eventuelt påløbende bankgebyrer ved betaling af

medlemsbidraget afholdes af medlemmet. Først efter fuldstændig betaling af

medlemsbidraget inkl. eventuelle bankgebyrer kommer medlemskabet og

dermed assistancebeskyttelsen i stand. Hvis medlemsbidrag for følgende år

ikke betales komplet og inden for fristen, bortfalder kravet på ydelse, og

medlemskabet ophører automatisk tre (3) uger efter forfald af regningen.

3. EUAC kan ændre medlemsbidraget med virkning fra starten af den næste

ydelsesperiode. Ved forøgelse af medlemsbidraget må denne på tidspunktet for

forøgelsen ikke overstige medlemsbidraget for nye medlemskaber. Medlemmet

kan inden for en måned efter modtagelse af meddelelsen om bidragsforøgelsen

opsige medlemskabet med øjeblikkelig virkning, dog tidligst til tidspunktet for

forøgelsens indtræden.

Artikel 8. Afslutning af medlemskabet

1. Et medlems frivillige udtræden bliver retsgyldig ved afslutning af

medlemskabsperioden, hvis den skriftlige afmelding er indgået hos EUACs

sekretariat mindst to (2) måneder før udløb af medlemskabsperioden.

Registreringen af køretøjet kan ligeledes ophæves med to (2) måneders skriftligt

varsel før udløb af årsfristen. Øjeblikkeligt bortfald (salg, totalskade) af et køretøj

er undtaget herfra. I tilfælde af øjeblikkeligt bortfald af et køretøj skal dette

dokumenteres over for EUAC – det allerede indeholdte medlemsbidrag vil blive

refunderet pro rata temporis fra bortfaldsdatoen med fradrag af et

administrationsgebyr på € 15,– til EUAC, hvis der på dette tidspunkt endnu ikke

er udført assistancer.


2. Medlemmet er berettiget til øjeblikkelig udtræden, hvis EUAC afviser et begrundet

krav om assistance. Opsigelsen skal foretages inden for en måned

- efter afvisning af det begrundede krav på udførelse af assistance

- efter dommens retskraft i tilfælde af en retssag

- efter forfald af ydelsen.

3. EUAC kan ligeledes opsige medlemskabet med en (1) måneds varsel før

afslutning af medlemskabsperioden uden angivelse af begrundelse.

4. Derudover har både medlemmet og EUAC ret til øjeblikkelig opsigelse af

medlemskabet, når særlige grunde taler herfor. Som særlig grund gælder især

1. hvis en aftalepartner på trods af dokumenteret opfordring fra den anden

aftalepartner ikke erlægger sine kontraktlige ydelser;

2. hvis en af aftalepartnerne bliver betalingsudygtig, eller hvis der indledes en

konkursbehandling over aftalepartnerens formue;

3. hvis der ved nyfastsættelse af den samlede pris (summen af alle valgte

servicemoduler) eller en delpris (et enkelt valgt servicemodul) i henhold til

bestemmelserne for de enkelte servicemoduler ikke kan opnås gensidig

enighed.

Artikel 9. Overdragelse

Overdragelse af medlemskabskrav til tredjepart er udelukket i enhver henseende.

Artikel 10. Priser, betalingsbetingelser og data

1. Samtlige anførte priser og bidrag er ekskl. lovmæssigt foreskrevne afgifter,

medmindre andet er angivet. Prisangivelserne skal altid forstås i EURO. De

priser, som gælder ved aftaleindgåelsen, er angivet i bilag.1 “Medlemsbidrag” i

henhold til produkter, køretøjskategorier, løbetider og køretøjsalder.

2. Betalingen af forfaldne bidrag til EUAC sker grundlæggende årligt på forhånd på

grundlag af det antal køretøjer, der er anmeldt hos EUAC. Forfald af disse

betalingskrav indtræder umiddelbart efter anmeldelse af køretøjet, og bidragene

skal overføres til EUACs konto, som er angivet på regningen, uden fradrag og

inden krav på assistance gøres gældende (i henhold til A.7.2.). Indkassering af

bidragene sker som bankbetalingsordning.


3. Til afstemning og kontrol af forsikringskrav modtager EUAC alle nødvendige

firma- og køretøjsdata (som for eksempel firmaets navn og adresse, CVRnummer,

dato for første indregistrering, mærke/type, nummerplade, stelnummer)

fra medlemmet. Overgivelse af dataene til EUAC sker så tidligt som muligt –

fortrinsvis via den relevante blanket til ansøgning om medlemskab.

4. EUAC forpligter sig udtrykkeligt til at anvende disse overgivne data i henhold til

databeskyttelsesbestemmelserne og udelukkende anvende dem til administrative

formål, forsikringsformål og formål til erlæggelse af ydelser og dermed til opfyldelse

af de foreliggende medlemskabsbetingelser.

Artikel 11. Øvrigt

Hvis enkelte bestemmelser i disse generelle betingelser er eller bliver ugyldige,

forbliver gyldigheden af de øvrige bestemmelser uberørt. Ændringer og/eller

tilføjelser til disse generelle betingelser skal affattes skriftligt.


For medlemskabet gælder østrigsk ret under udelukkelse af henvisningsnormen i

den østrigske internationale privatret og FNs konvention om købsaftaler. Eneste

kompetent domstol er domstolen, som har saglig kompetence for EUACs firmasæde.

Som sprog i forbindelse med medlemskabsforholdet, især også ved kommunikation

i løbet af kontraktens løbetid, gælder tysk og engelsk som aftalt.

Hagen, 01.08.2010

EUROPART Holding GmbH

Martinstraße 13

DE-58135 Hagen-Haspe

Tlf.: +49 (0)2331 3564-0

Fax: +49 (0)2331 3564-7110

www.europart.net

For

EUROPART Trading GmbH

Dato, underskrift

Firmastempel

For

værkstedspartneren/medlemmet

Dato, underskrift

Firmastempel


Bilag.1

Medlemsbidrag for firmamedlemmer af EUAC i EUROPART Road

PROTECTOR-programmet

Følgende priser for medlemskabsbidrag i EUAC RoadPROTECTOR-programmet

i henhold til medlemskabsbetingelserne og de deri beskrevne ydelsesomfang er

gældende fra 01.05.2010.

Priserne for medlemskabet retter sig efter antallet af tilmeldte køretøjer pr.

medlem.

Samtlige angivne priser skal forstås ekskl. lovmæssigt foreskreven moms. De

anførte bidrag udgør medlemskabsbidraget pr. år for det pågældende registrerede

køretøj.

I det følgende år udføres en automatisk tilpasning til den pågældende gældende

priskategori ud fra de køretøjsdata, som er stillet til rådighed.

EUROPART TransporterSTATION Enhedspris for erhvervskøretøjer

op til 8 år

EUROPART TrailerSTATION Pristabel ekskl. moms

Varevogn og LCV op til 7,5 t 259,– €

Lastbil fra 7,5 ton forvogn 299,– €

Trailer 99,– €

Truck- og trailerkombination 369,– €


Kontakt: 02331/3564-4105 ♦ info@trailer-station.net ♦ www.trailer-station.net

More magazines by this user
Similar magazines