26.08.2013 Views

Chemtox Miljøsystem 6.0 - Print - EUROPART - europart.de

Chemtox Miljøsystem 6.0 - Print - EUROPART - europart.de

Chemtox Miljøsystem 6.0 - Print - EUROPART - europart.de

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sikkerhedsdatablad<br />

1. I<strong>de</strong>ntifikation af stoffet/<strong>de</strong>t kemiske produkt og af selskabet/virksomhe<strong>de</strong>n<br />

PR-nummer: 2098487<br />

Udarbej<strong>de</strong>t <strong>de</strong>n: 04-01-2010 / DL<br />

Erstatter <strong>de</strong>n: 21-11-2007<br />

Anven<strong>de</strong>lse: Smøremid<strong>de</strong>l<br />

2. Farei<strong>de</strong>ntifikation<br />

Fx<br />

Y<strong>de</strong>rst brandfarlig.<br />

Y<strong>de</strong>rligere information<br />

Kan virke let irriteren<strong>de</strong> på hud og øjne. Dampe og luft kan danne eksplosive blandinger.<br />

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer<br />

1<br />

Kæ<strong>de</strong>spray Hæftefast (9799 900 006)<br />

Leverandør:<br />

<strong>EUROPART</strong> DANMARK A/S<br />

Kobbervej 7<br />

6000 Kolding<br />

Tlf.: 75 52 00 80 Fax: 75 52 32 80<br />

Nødtelefonnr.: 75 52 00 80<br />

E-mail: info@<strong>europart</strong>.net<br />

Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note<br />

200-827-9<br />

Propan<br />

Fx;R12<br />

5-10<br />

200-857-2<br />

Isobutan (in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>n<strong>de</strong> < 0,1 % butadien (203-450-8)) Fx;R12<br />

40-60<br />

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger<br />

4. Førstehjælpsforanstaltninger<br />

Indånding<br />

Søg frisk luft.<br />

Indtagelse<br />

Skyl mun<strong>de</strong>n grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvaren<strong>de</strong> ubehag.<br />

Hud<br />

Fjern forurenet tøj. Vask hu<strong>de</strong>n med vand og sæbe.<br />

Øjne<br />

Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.<br />

Forbrænding<br />

Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager<br />

behandlingen.<br />

Øvrige oplysninger<br />

Ved henven<strong>de</strong>lse til læge medbringes sikkerhedsdatabla<strong>de</strong>t eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.<br />

5. Brandbekæmpelse<br />

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da <strong>de</strong>t kan spre<strong>de</strong> bran<strong>de</strong>n. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke<br />

antændt lager. Hvis <strong>de</strong>t kan gøres u<strong>de</strong>n fare, fjernes behol<strong>de</strong>re fra <strong>de</strong>t brandtrue<strong>de</strong> områ<strong>de</strong>. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk<br />

luft. PAS PÅ! Aerosoldåser kan eksplo<strong>de</strong>re.<br />

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld<br />

Anvend <strong>de</strong> samme værnemidler som nævnt un<strong>de</strong>r punkt 8. Sørg for god udluftning. Rygning og brug af åben ild forbudt. Stænk og sprøjt tørres<br />

op med en klud, <strong>de</strong>r bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13.<br />

<strong>Chemtox</strong>-Trotters A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: info@chemtox-trotters.com, Web:<br />

www.chemtox-trotters.com


Udarbej<strong>de</strong>t <strong>de</strong>n: 04-01-2010/DL<br />

Erstatter <strong>de</strong>n: 21-11-2007<br />

2<br />

Kæ<strong>de</strong>spray Hæftefast (9799 900 006)<br />

7. Håndtering og opbevaring<br />

Håndtering<br />

Se un<strong>de</strong>r punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Rygning og brug af åben ild forbudt.<br />

Opbevaring<br />

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, fo<strong>de</strong>rstoffer, lægemidler o.lign. Behol<strong>de</strong>r un<strong>de</strong>r tryk. Skal<br />

beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.<br />

Brandfareklasse og oplag<br />

In<strong>de</strong>ndørs oplag max 15 kg af drivgassen, dog indtil 40 kg, hvis oplagsste<strong>de</strong>ts gulv er over terrænhøj<strong>de</strong> til mindst én si<strong>de</strong>. Oplag u<strong>de</strong>ndørs max 40<br />

kg. Ved oplag over disse grænser skal oplaget ske jvf. <strong>de</strong> tekniske forskrifter for F-gas. Oplag på over 200 kg og indtil 25.000 kg må kun oprettes<br />

med <strong>de</strong>t lokale redningsberedskabs tilla<strong>de</strong>lse.<br />

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler<br />

Forholdsregler ved brug<br />

Produktet bør anven<strong>de</strong>s un<strong>de</strong>r velventilere<strong>de</strong> forhold. Der bør være adgang til rin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> vand og øjenskyller. Vask hæn<strong>de</strong>r før pauser, toiletbesøg<br />

og efter endt arbej<strong>de</strong>.<br />

Ån<strong>de</strong>drætsværn<br />

Ved utilstrækkelig ventilation skal <strong>de</strong>r anven<strong>de</strong>s ån<strong>de</strong>drætsværn. Ån<strong>de</strong>drætsværnet skal være luftforsynet, da produktet in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>r lavtkogen<strong>de</strong><br />

væsker som adsorberes dårligt på kulfiltre.<br />

Handsker og beskyttelsestøj<br />

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.<br />

Øjenværn<br />

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.<br />

Grænseværdier<br />

Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger<br />

Propan 1000 ppm 1800 mg/m3 -<br />

Kontrolmeto<strong>de</strong>r<br />

Overhol<strong>de</strong>lse af <strong>de</strong> angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.<br />

9. Fysisk-kemiske egenskaber<br />

Tilstandsform: Aerosol<br />

Farve: Gullig<br />

Lugt: Karakteristisk<br />

Massefyl<strong>de</strong>: 0,698 g/ml<br />

Opløselighed i vand: Tungtopløseligt<br />

Eksplosionsgrænser (i luft): 1,5 - 10,9 vol%<br />

10. Stabilitet og reaktivitet<br />

Produktet er stabilt ved anven<strong>de</strong>lse efter leverandørens anvisninger. Undgå opvarmning og kontakt med antæn<strong>de</strong>lseskil<strong>de</strong>r. Dampe fra produktet<br />

er tungere end luft og kan spre<strong>de</strong>s langs gulvet. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.<br />

<strong>Chemtox</strong>-Trotters A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: info@chemtox-trotters.com, Web:<br />

www.chemtox-trotters.com


Udarbej<strong>de</strong>t <strong>de</strong>n: 04-01-2010/DL<br />

Erstatter <strong>de</strong>n: 21-11-2007<br />

11. Toksikologiske oplysninger<br />

Akut<br />

Indånding<br />

Indånding af dampe kan virke irriteren<strong>de</strong> på <strong>de</strong> øvre luftveje.<br />

Indtagelse<br />

Spray i mun<strong>de</strong>n kan virke irriteren<strong>de</strong> på slimhin<strong>de</strong>rne i mund og svælg.<br />

Hudkontakt<br />

Kan virke let irriteren<strong>de</strong>.<br />

Øjenkontakt<br />

Kan fremkal<strong>de</strong> irritation af øjet.<br />

Langtidsvirkninger<br />

Ingen kendte.<br />

12. Miljøoplysninger<br />

Undgå unødig udslip til omgivelserne.<br />

13. Forhold vedrøren<strong>de</strong> bortskaffelse<br />

3<br />

Kæ<strong>de</strong>spray Hæftefast (9799 900 006)<br />

Aerosoldåser må ikke lægges i dagrenovationen, heller ikke når <strong>de</strong> er tømt. De skal afleveres til <strong>de</strong>n kommunale modtagestation for kemikalieaffald<br />

med ne<strong>de</strong>nståen<strong>de</strong> specifikationer.<br />

Aerosoldåser:<br />

Kommunekemis affaldsgruppe: Z7 Affaldsfraktion: 05.99<br />

EAK-ko<strong>de</strong>: 16 05 04 Gasarter i trykbehol<strong>de</strong>re in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>n<strong>de</strong> farlige stoffer.<br />

Klu<strong>de</strong> med organiske opløsningsmidler:<br />

Kommunekemis affaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 05.11<br />

EAK-ko<strong>de</strong>: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklu<strong>de</strong> og beskyttelsesdragter, <strong>de</strong>r er forurenet med farlige stoffer.<br />

14. Transportoplysninger<br />

Transporten skal fin<strong>de</strong> sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.<br />

ADR: UN 1950 ; AEROSOLER ; 2.1 ; - ;<br />

IMDG: UN 1950 ; AEROSOLS ; 2.1 ; -<br />

Klassificeringsko<strong>de</strong>: 5F Faresed<strong>de</strong>l ADR: 2.1* Farenummer: -<br />

Flammepunkt: -°C Faresed<strong>de</strong>l IMDG: 2.1 IMDG EmS.: F-D, S-U<br />

Transport efter afsnit 1.1.3.6 (<strong>de</strong>n undtagne mæng<strong>de</strong>/frimæng<strong>de</strong>): Faktor: 3. Maksimal samlet mæng<strong>de</strong> per transporteren<strong>de</strong> enhed: 333 l/kg.<br />

* Mærkes: "UN 1950 AEROSOLER"<br />

Begrænse<strong>de</strong> mæng<strong>de</strong>r<br />

ADR: Max. 1 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anven<strong>de</strong>lse af krympe- eller strækfolie er grænsen<br />

1 l pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr. kolli.<br />

IMDG: Max. 1 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anven<strong>de</strong>lse af krympe- eller strækfolie er<br />

grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).<br />

<strong>Chemtox</strong>-Trotters A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: info@chemtox-trotters.com, Web:<br />

www.chemtox-trotters.com


Udarbej<strong>de</strong>t <strong>de</strong>n: 04-01-2010/DL<br />

Erstatter <strong>de</strong>n: 21-11-2007<br />

15. Oplysninger om regulering<br />

Farebetegnelse: Y<strong>de</strong>rst brandfarlig<br />

Faresymboler: Fx<br />

R-sætninger<br />

Y<strong>de</strong>rst brandfarlig. (R12)<br />

S-sætninger<br />

Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. (S23-DA)<br />

Materialet og <strong>de</strong>ts behol<strong>de</strong>r skal bortskaffes på en sikker må<strong>de</strong>. (S35)<br />

Må kun bruges på ste<strong>de</strong>r med god ventilation. (S51)<br />

4<br />

Kæ<strong>de</strong>spray Hæftefast (9799 900 006)<br />

An<strong>de</strong>n mærkning<br />

Behol<strong>de</strong>r un<strong>de</strong>r tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller bræn<strong>de</strong>s, heller ikke<br />

når <strong>de</strong>n er tømt. Udtømning må ikke fin<strong>de</strong> sted imod åben ild eller glø<strong>de</strong>n<strong>de</strong> legemer. Opbevares fjernt fra enhver kil<strong>de</strong> til antæn<strong>de</strong>lse - rygning<br />

forbudt. Opbevares u<strong>de</strong>n for børns rækkevid<strong>de</strong>.<br />

Anven<strong>de</strong>lsesbegrænsning<br />

Unge un<strong>de</strong>r 18 år må ikke erhvervsmæssigt anven<strong>de</strong> eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget <strong>de</strong>nne regel, hvis produktet<br />

indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.<br />

Krav om uddannelse<br />

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til <strong>de</strong>tte sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.<br />

Kemikaliesikkerhedsvur<strong>de</strong>ring<br />

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvur<strong>de</strong>ring.<br />

16. Andre oplysninger<br />

Anvendte kil<strong>de</strong>r<br />

ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.<br />

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest<br />

ændret ved nr. 102/2007.<br />

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.<br />

At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.<br />

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.<br />

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 +<br />

Forordning 1907/2006/EF.<br />

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbej<strong>de</strong>, 239/2005.<br />

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om aerosoler, 844/1994.<br />

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om anven<strong>de</strong>lse af driv- og opløsningsmidler i aerosolbehol<strong>de</strong>re, 571/1984.<br />

Justitsministeriets bekendtgørelse om F-gas (flaskegas), 160/1985.<br />

Øvrige oplysninger<br />

Dette sikkerhedsdatablad er udarbej<strong>de</strong>t på baggrund af <strong>de</strong> oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbej<strong>de</strong>lsen (f.eks.<br />

databla<strong>de</strong> og lignen<strong>de</strong>).<br />

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3<br />

R12 Y<strong>de</strong>rst brandfarlig.<br />

Der er foretaget ændringer i følgen<strong>de</strong> punkter<br />

1<br />

<strong>Chemtox</strong>-Trotters A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: info@chemtox-trotters.com, Web:<br />

www.chemtox-trotters.com (Udarbej<strong>de</strong>t i Toxido®)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!