DK_Deb Universal Protect.ai - EUROPART - europart.de

europart.net

DK_Deb Universal Protect.ai - EUROPART - europart.de

Deb ® Universal Protect

Universal før arbejde creme til vådt og tørt arbejde

Lotionbaseret - Trænger hurtigt ind i huden uden

at efterlade en klistret følelse.

Indeholder Xanthan Gum - Xanthan Gum er et

naturligt forekommende fortykningsmiddel med

stabiliserende og blødgørende virkning på huden.

Danner en meget effektiv film, som afviser vandbaserede

stoffer.

Tilsat Dicaprylyl Carbonate - Et fremragende

blødgøringsmiddel, som føles tørt og derfor er med

til at sørge for at håndcremen ikke føles fedtet.

Indeholder hvedekimsekstrakt - En kilde af vitamin E,

som hjælper til at holde huden blød og smidig.

Dermatologisk testet - Dermatologisk testet efter

48 timers lappetest.

Bevist barriere funktion - Testet mod hydrocarboner

(diesel) og overfladeaktive stoffer (Sodium Lauryl

Sulfate) ved hjælp af in vivo Irritationstest (Repeat

Irritation Test).

Fakta & Fordele

VARENUMMER STØRRELSE

UPW150ML 150 ml tube

UPW1L 1 liter patron

Brug: Påføres ren og tør hud før hver arbejdsperiode

og efter håndvask. Produktet beskytter

huden ved kontakt med vand og ikke-vandopløselige

stoffer som motorolie, maskinolier,

skæreolier, smøreolier, fedt, tørpulver,

opløsningsmidler, rengøringsmidler, maling og

trykfarver, klæbestoffer og fugemasser,

fortyndede syrer og baser.

Anvendelse: Påfør et tryk på bagsiden af

hånden. Gnid først bagsiden af hænderne mod

hinanden, derefter håndfladerne mod hinanden,

mellem fingrene og rundt om neglene.

Indeholder kaolin - Fylder porerne op og hjælper

dermed til at hindre indtrængen af oliebaserede

stoffer. Dette naturlige fine hvide ler har enestående

absorberingsegenskaber, som nænsomt trækker

overskydende fedt og urenheder ud af huden og

absorberer disse.

Tilsat Glycerin - Et effektivt fugtighedsbevarende

middel, som tilfører huden fugtighed for at undgå

udtørring.

Kan anvendes under handsker - Velegnet til brug

med gummi (latex) og nitril handsker.

Silikonefri formulering - Kan anvendes i malerværksteder.

Mild, neutral pH formulering - Mild mod huden og

reducerer risikoen for hudirritation.

Fri for parfume - Behagelig og velegnet til både

mænd og kvinder.

ANTAL

12

6

Be the world’s leading away from home skin care system company


Revision: 15/02/2011

Revision: 4

Dato For Ny Version: 08/02/2011

SIKKERHEDSDATABLAD

Deb Universal Protect

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Produktdentfkator

Produktnavn

Produktnr.

Deb Universal Protect

UPW150ML, UPW1L

1.2. Relevante identfcerede anvendelser for stofet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identfcerede anvendelser

Håndrensemiddel.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør:

1.4. Nødtelefon

Deb Swarfega A/S

Agerhaten 27B

5220 Odense SØ

Tel +45 64 72 24 00

deb@deb.dk

tlf. +45 64 72 24 00. Mandag - Torsdag: kl. 8.00 - 16.00, Fredag: kl. 8.00 - 14.00, Lørdag - Søndag: Lukket

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1. Klassifcering af stofet eller blandingen

Klassifcering (1999/45/EØF)

2.2. Mærkningselementer

Risikosætninger

Sikkerhedssætninger

2.3. Andre farer

Ikke klassifceret.

Ikke klassifceret som PBT/vPvB under de nuværende EU-kriterier.

NC Ikke klassifceret.

NC Ikke klassifceret.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2. Blandinger

INCI

Aqua

Kaolin

Cetearyl Alcohol

Dicaprylyl Carbonate

Glycerin

Xanthan Gum

Sodium Lauryl Sulfate

Phenoxyethanol

Diazolidinyl Urea

CI 15985

CI 19140

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

1 /

5

Revision: 4


Deb Universal Protect

Indånding

Ikke relevant. Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder fygtge stofer.

Indtagelse

Skyl munden grundigt. Søg læge ved fortsate gener.

Hudkontakt

Skyl med vand.

Øjenkontakt

Kontaktlinser fernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minuter. Søg

straks lægehjælp, hvis der opstår symptomer efer vask.

4.2. Vigtgste symptomer og virkninger, både akute og forsinkede

Indånding

Ingen specifkke symptomer angivet.

Indtagelse

Ingen specifkke symptomer angivet.

Øjenkontakt

Kan medføre forbigående øjenirritaton.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der er ikke angivet specielle førstehjælpsforanstaltninger.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1. Slukningsmidler

Slukningsmidler

Produktet er ikke brandfarligt. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen tl evt. andre kemikalier.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stofet eller blandingen

Farlige Forbrændingsprodukter

Farlige spaltningsprodukter ikke angivet.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige Forholdsregler Ved Brandbekæmpelse

Ingen speciel brandslukningsmetode angivet.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå kontakt med øjne.

6.2. Miljøbeskytelsesforanstaltninger

Ikke aktuel ved en lille brugsmængde.

6.3. Metoder og udstyr tl inddæmning og oprensning

Mindre spild skylles bort med rigeligt vand. Sørg for, at spulevandet ikke forurener bassiner eller vandløb. Større mængder bør ikke skylles i kloakaføb

men fernes med sugende materiale.

6.4. Henvisning tl andre punkter

Vedrørende bortskafelse, se punkt 13.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med øjnene.

7.2. Betngelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Skal opbevares i tætlukket originalemballage og ved temperaturer mellem 0°C og 40°C.

7.3. Særlige anvendelser

Identfcerede anvendelser for dete produkt er beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1. Kontrolparametre

2 /

5

Revision: 4


Deb Universal Protect

Kommentarer Indholdsstofer

EU = EU Vejledende grænseværdier i henhold tl Kommissionens direktv 91/322/EØF.

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske Foranstaltninger

Ikke relevant.

Åndedrætsværn

Ingen specielle anbefalinger.

Øjenbeskytelse

Brug beskytelsbriller hvis der er risiko for at dete produkt kommer i øjnene.

Hygiejniske Foranstaltninger

Vask hænder efer kontakt.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Farve

Lugt

pH-Værdi, Konc. Opløsning

9.2. Andre oplysninger

Ingen.

Viskøst. Væske (cremet).

Beige.

Karakteristsk.

6.0-7.5

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktvitet

Ingen særlige reaktvitetsrisici i forbindelse med dete produkt.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktoner

Ukendt.

10.4. Forhold, der skal undgås

Der er ingen kendte forhold, som sandsynliggør en farlig situaton.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer Som Skal Undgås

Ingen inkompatble grupper.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved normale forhold.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Indånding

Ingen særlige sundhedsfarer oplyst.

Indtagelse.

Kan fremkalde ubehag ved indtagelse.

Hudkontakt

Ved normal brug forventes ingen hudirritaton.

Øjenkontakt

Kan medføre forbigående øjenirritaton.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

3 /

5

Revision: 4


Økotoksicitet:

Anses ikke for miljøfarlig.

12.1. Toksicitet

Akut Fisketoksicitet

Anses ikke for at være gifig for fsk.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Deb Universal Protect

Nedbrydelighed:

Præparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold tl forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

12.3. Bioakkumuleringspotentale

Bioakkumuleringspotentale:

Data om bioakkumulering er ikke oplyst.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet:

Produktet er vandopløseligt.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stofer.

12.6. Andre negatve virkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Generel Informaton

Ved håndtering af afald skal tages hensyn tl de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for håndtering af produktet.

13.1. Metoder tl afaldsbehandling

Spild og rester bortskafes i overensstemmelse med kommunens afaldsregulatver.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Oplysninger Om Vejtransport Ikke klassifceret.

Oplysninger Om

Jernbanetransport

Ikke klassifceret.

Oplysninger Om Søtransport Ikke klassifceret.

Oplysninger Om Luftransport Ikke klassifceret.

14.1. UN-nummer

Ikke relevant.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant.

14.3. Transportareklasse(r)

Ikke relevant.

14.4. Emballagegruppe

Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsigtghedsregler for brugeren

Ikke relevant.

14.7. Bulktransport i henhold tl bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stofet eller blandingen med hensyn tl sikkerhed, sundhed og

miljø

4 /

5

Revision: 4


Deb Universal Protect

Eu-Lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

for kemikalier (REACH), om opretelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF)

nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktv 76/769/EØF og Kommissionens direktv 91/155/EØF, 93/67/EØF,

93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassifcering,

mærkning og emballering af stofer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF)

nr. 1907/2006 med ændringer.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Revision - Bemærkninger

Nyt sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med REACH Annex 2

Revision

15/02/2011

Revision

4

Dato For Ny Version

08/02/2011

Friholdelsesklausul

Revision: 4

Disse oplysninger vedrører kun det specifkt anførte materiale og gælder ikke for dete materiale, når det bruges sammen med andre materialer eller i en proces. Efer

frmaets bedste overbevisning er disse oplysninger nøjagtge og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garant for deres nøjagtghed, pålidelighed eller

fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse oplysninger er egnede tl hans eget brug.

5 /

5

More magazines by this user
Similar magazines