26.08.2013 Views

DK_Deb Universal Protect.ai - EUROPART - europart.de

DK_Deb Universal Protect.ai - EUROPART - europart.de

DK_Deb Universal Protect.ai - EUROPART - europart.de

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Deb</strong> ® <strong>Universal</strong> <strong>Protect</strong><br />

<strong>Universal</strong> før arbej<strong>de</strong> creme til vådt og tørt arbej<strong>de</strong><br />

Lotionbaseret - Trænger hurtigt ind i hu<strong>de</strong>n u<strong>de</strong>n<br />

at efterla<strong>de</strong> en klistret følelse.<br />

In<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>r Xanthan Gum - Xanthan Gum er et<br />

naturligt forekommen<strong>de</strong> fortykningsmid<strong>de</strong>l med<br />

stabiliseren<strong>de</strong> og blødgøren<strong>de</strong> virkning på hu<strong>de</strong>n.<br />

Danner en meget effektiv film, som afviser vandbasere<strong>de</strong><br />

stoffer.<br />

Tilsat Dicaprylyl Carbonate - Et fremragen<strong>de</strong><br />

blødgøringsmid<strong>de</strong>l, som føles tørt og <strong>de</strong>rfor er med<br />

til at sørge for at håndcremen ikke føles fedtet.<br />

In<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>r hve<strong>de</strong>kimsekstrakt - En kil<strong>de</strong> af vitamin E,<br />

som hjælper til at hol<strong>de</strong> hu<strong>de</strong>n blød og smidig.<br />

Dermatologisk testet - Dermatologisk testet efter<br />

48 timers lappetest.<br />

Bevist barriere funktion - Testet mod hydrocarboner<br />

(diesel) og overfla<strong>de</strong>aktive stoffer (Sodium Lauryl<br />

Sulfate) ved hjælp af in vivo Irritationstest (Repeat<br />

Irritation Test).<br />

Fakta & For<strong>de</strong>le<br />

VARENUMMER STØRRELSE<br />

UPW150ML 150 ml tube<br />

UPW1L 1 liter patron<br />

Brug: Påføres ren og tør hud før hver arbejdsperio<strong>de</strong><br />

og efter håndvask. Produktet beskytter<br />

hu<strong>de</strong>n ved kontakt med vand og ikke-vandopløselige<br />

stoffer som motorolie, maskinolier,<br />

skæreolier, smøreolier, fedt, tørpulver,<br />

opløsningsmidler, rengøringsmidler, maling og<br />

trykfarver, klæbestoffer og fugemasser,<br />

fortyn<strong>de</strong><strong>de</strong> syrer og baser.<br />

Anven<strong>de</strong>lse: Påfør et tryk på bagsi<strong>de</strong>n af<br />

hån<strong>de</strong>n. Gnid først bagsi<strong>de</strong>n af hæn<strong>de</strong>rne mod<br />

hinan<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>refter håndfla<strong>de</strong>rne mod hinan<strong>de</strong>n,<br />

mellem fingrene og rundt om neglene.<br />

In<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>r kaolin - Fyl<strong>de</strong>r porerne op og hjælper<br />

<strong>de</strong>rmed til at hindre indtrængen af oliebasere<strong>de</strong><br />

stoffer. Dette naturlige fine hvi<strong>de</strong> ler har eneståen<strong>de</strong><br />

absorberingsegenskaber, som nænsomt trækker<br />

oversky<strong>de</strong>n<strong>de</strong> fedt og urenhe<strong>de</strong>r ud af hu<strong>de</strong>n og<br />

absorberer disse.<br />

Tilsat Glycerin - Et effektivt fugtighedsbevaren<strong>de</strong><br />

mid<strong>de</strong>l, som tilfører hu<strong>de</strong>n fugtighed for at undgå<br />

udtørring.<br />

Kan anven<strong>de</strong>s un<strong>de</strong>r handsker - Velegnet til brug<br />

med gummi (latex) og nitril handsker.<br />

Silikonefri formulering - Kan anven<strong>de</strong>s i malerværkste<strong>de</strong>r.<br />

Mild, neutral pH formulering - Mild mod hu<strong>de</strong>n og<br />

reducerer risikoen for hudirritation.<br />

Fri for parfume - Behagelig og velegnet til bå<strong>de</strong><br />

mænd og kvin<strong>de</strong>r.<br />

ANTAL<br />

12<br />

6<br />

Be the world’s leading away from home skin care system company


Revision: 15/02/2011<br />

Revision: 4<br />

Dato For Ny Version: 08/02/2011<br />

SIKKERHEDSDATABLAD<br />

<strong>Deb</strong> <strong>Universal</strong> <strong>Protect</strong><br />

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN<br />

1.1. Produkt<strong>de</strong>ntfkator<br />

Produktnavn<br />

Produktnr.<br />

<strong>Deb</strong> <strong>Universal</strong> <strong>Protect</strong><br />

UPW150ML, UPW1L<br />

1.2. Relevante i<strong>de</strong>ntfcere<strong>de</strong> anven<strong>de</strong>lser for stofet eller blandingen samt anven<strong>de</strong>lser, <strong>de</strong>r frarå<strong>de</strong>s<br />

I<strong>de</strong>ntfcere<strong>de</strong> anven<strong>de</strong>lser<br />

Håndrensemid<strong>de</strong>l.<br />

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabla<strong>de</strong>t<br />

Leverandør:<br />

1.4. Nødtelefon<br />

<strong>Deb</strong> Swarfega A/S<br />

Agerhaten 27B<br />

5220 O<strong>de</strong>nse SØ<br />

Tel +45 64 72 24 00<br />

<strong>de</strong>b@<strong>de</strong>b.dk<br />

tlf. +45 64 72 24 00. Mandag - Torsdag: kl. 8.00 - 16.00, Fredag: kl. 8.00 - 14.00, Lørdag - Søndag: Lukket<br />

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION<br />

2.1. Klassifcering af stofet eller blandingen<br />

Klassifcering (1999/45/EØF)<br />

2.2. Mærkningselementer<br />

Risikosætninger<br />

Sikkerhedssætninger<br />

2.3. Andre farer<br />

Ikke klassifceret.<br />

Ikke klassifceret som PBT/vPvB un<strong>de</strong>r <strong>de</strong> nuværen<strong>de</strong> EU-kriterier.<br />

NC Ikke klassifceret.<br />

NC Ikke klassifceret.<br />

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER<br />

3.2. Blandinger<br />

INCI<br />

Aqua<br />

Kaolin<br />

Cetearyl Alcohol<br />

Dicaprylyl Carbonate<br />

Glycerin<br />

Xanthan Gum<br />

Sodium Lauryl Sulfate<br />

Phenoxyethanol<br />

Diazolidinyl Urea<br />

CI 15985<br />

CI 19140<br />

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER<br />

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger<br />

1 /<br />

5<br />

Revision: 4


<strong>Deb</strong> <strong>Universal</strong> <strong>Protect</strong><br />

Indånding<br />

Ikke relevant. Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>r fygtge stofer.<br />

Indtagelse<br />

Skyl mun<strong>de</strong>n grundigt. Søg læge ved fortsate gener.<br />

Hudkontakt<br />

Skyl med vand.<br />

Øjenkontakt<br />

Kontaktlinser fernes, før skylning påbegyn<strong>de</strong>s. Skyl straks med rigelige mæng<strong>de</strong>r vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minuter. Søg<br />

straks lægehjælp, hvis <strong>de</strong>r opstår symptomer efer vask.<br />

4.2. Vigtgste symptomer og virkninger, bå<strong>de</strong> akute og forsinke<strong>de</strong><br />

Indånding<br />

Ingen specifkke symptomer angivet.<br />

Indtagelse<br />

Ingen specifkke symptomer angivet.<br />

Øjenkontakt<br />

Kan medføre forbigåen<strong>de</strong> øjenirritaton.<br />

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig<br />

Der er ikke angivet specielle førstehjælpsforanstaltninger.<br />

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE<br />

5.1. Slukningsmidler<br />

Slukningsmidler<br />

Produktet er ikke brandfarligt. Brandslukningsmid<strong>de</strong>l vælges un<strong>de</strong>r hensyntagen tl evt. andre kemikalier.<br />

5.2. Særlige farer i forbin<strong>de</strong>lse med stofet eller blandingen<br />

Farlige Forbrændingsprodukter<br />

Farlige spaltningsprodukter ikke angivet.<br />

5.3. Anvisninger for brandmandskab<br />

Særlige Forholdsregler Ved Brandbekæmpelse<br />

Ingen speciel brandslukningsmeto<strong>de</strong> angivet.<br />

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD<br />

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer<br />

Undgå kontakt med øjne.<br />

6.2. Miljøbeskytelsesforanstaltninger<br />

Ikke aktuel ved en lille brugsmæng<strong>de</strong>.<br />

6.3. Meto<strong>de</strong>r og udstyr tl inddæmning og oprensning<br />

Mindre spild skylles bort med rigeligt vand. Sørg for, at spulevan<strong>de</strong>t ikke forurener bassiner eller vandløb. Større mæng<strong>de</strong>r bør ikke skylles i kloakaføb<br />

men fernes med sugen<strong>de</strong> materiale.<br />

6.4. Henvisning tl andre punkter<br />

Vedrøren<strong>de</strong> bortskafelse, se punkt 13.<br />

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING<br />

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering<br />

Undgå kontakt med øjnene.<br />

7.2. Betngelser for sikker opbevaring, herun<strong>de</strong>r eventuel uforenelighed<br />

Skal opbevares i tætlukket originalemballage og ved temperaturer mellem 0°C og 40°C.<br />

7.3. Særlige anven<strong>de</strong>lser<br />

I<strong>de</strong>ntfcere<strong>de</strong> anven<strong>de</strong>lser for <strong>de</strong>te produkt er beskrevet i punkt 1.2.<br />

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER<br />

8.1. Kontrolparametre<br />

2 /<br />

5<br />

Revision: 4


<strong>Deb</strong> <strong>Universal</strong> <strong>Protect</strong><br />

Kommentarer Indholdsstofer<br />

EU = EU Vejle<strong>de</strong>n<strong>de</strong> grænseværdier i henhold tl Kommissionens direktv 91/322/EØF.<br />

8.2. Eksponeringskontrol<br />

Tekniske Foranstaltninger<br />

Ikke relevant.<br />

Ån<strong>de</strong>drætsværn<br />

Ingen specielle anbefalinger.<br />

Øjenbeskytelse<br />

Brug beskytelsbriller hvis <strong>de</strong>r er risiko for at <strong>de</strong>te produkt kommer i øjnene.<br />

Hygiejniske Foranstaltninger<br />

Vask hæn<strong>de</strong>r efer kontakt.<br />

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER<br />

9.1. Oplysninger om grundlæggen<strong>de</strong> fysiske og kemiske egenskaber<br />

Udseen<strong>de</strong><br />

Farve<br />

Lugt<br />

pH-Værdi, Konc. Opløsning<br />

9.2. Andre oplysninger<br />

Ingen.<br />

Viskøst. Væske (cremet).<br />

Beige.<br />

Karakteristsk.<br />

6.0-7.5<br />

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET<br />

10.1. Reaktvitet<br />

Ingen særlige reaktvitetsrisici i forbin<strong>de</strong>lse med <strong>de</strong>te produkt.<br />

10.2. Kemisk stabilitet<br />

Stabil un<strong>de</strong>r normale temperaturforhold.<br />

10.3. Risiko for farlige reaktoner<br />

Ukendt.<br />

10.4. Forhold, <strong>de</strong>r skal undgås<br />

Der er ingen kendte forhold, som sandsynliggør en farlig situaton.<br />

10.5. Materialer, <strong>de</strong>r skal undgås<br />

Materialer Som Skal Undgås<br />

Ingen inkompatble grupper.<br />

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter<br />

Ingen ved normale forhold.<br />

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER<br />

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger<br />

Indånding<br />

Ingen særlige sundhedsfarer oplyst.<br />

Indtagelse.<br />

Kan fremkal<strong>de</strong> ubehag ved indtagelse.<br />

Hudkontakt<br />

Ved normal brug forventes ingen hudirritaton.<br />

Øjenkontakt<br />

Kan medføre forbigåen<strong>de</strong> øjenirritaton.<br />

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER<br />

3 /<br />

5<br />

Revision: 4


Økotoksicitet:<br />

Anses ikke for miljøfarlig.<br />

12.1. Toksicitet<br />

Akut Fisketoksicitet<br />

Anses ikke for at være gifig for fsk.<br />

12.2. Persistens og nedbry<strong>de</strong>lighed<br />

<strong>Deb</strong> <strong>Universal</strong> <strong>Protect</strong><br />

Nedbry<strong>de</strong>lighed:<br />

Præparatets tensid(er) opfyl<strong>de</strong>r kriterierne for biologisk nedbry<strong>de</strong>lighed i henhold tl forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.<br />

12.3. Bioakkumuleringspotentale<br />

Bioakkumuleringspotentale:<br />

Data om bioakkumulering er ikke oplyst.<br />

12.4. Mobilitet i jord<br />

Mobilitet:<br />

Produktet er vandopløseligt.<br />

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vur<strong>de</strong>ring<br />

Produktet in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>r ingen PBT eller vPvB stofer.<br />

12.6. Andre negatve virkninger<br />

Ingen kendte.<br />

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE<br />

Generel Informaton<br />

Ved håndtering af afald skal tages hensyn tl <strong>de</strong> sikkerhedsforanstaltninger, <strong>de</strong>r gæl<strong>de</strong>r for håndtering af produktet.<br />

13.1. Meto<strong>de</strong>r tl afaldsbehandling<br />

Spild og rester bortskafes i overensstemmelse med kommunens afaldsregulatver.<br />

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER<br />

Oplysninger Om Vejtransport Ikke klassifceret.<br />

Oplysninger Om<br />

Jernbanetransport<br />

Ikke klassifceret.<br />

Oplysninger Om Søtransport Ikke klassifceret.<br />

Oplysninger Om Luftransport Ikke klassifceret.<br />

14.1. UN-nummer<br />

Ikke relevant.<br />

14.2. UN-forsen<strong>de</strong>lsesbetegnelse (UN proper shipping name)<br />

Ikke relevant.<br />

14.3. Transportareklasse(r)<br />

Ikke relevant.<br />

14.4. Emballagegruppe<br />

Ikke relevant.<br />

14.5. Miljøfarer<br />

14.6. Særlige forsigtghedsregler for brugeren<br />

Ikke relevant.<br />

14.7. Bulktransport i henhold tl bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-ko<strong>de</strong>n<br />

Ikke relevant.<br />

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING<br />

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stofet eller blandingen med hensyn tl sikkerhed, sundhed og<br />

miljø<br />

4 /<br />

5<br />

Revision: 4


<strong>Deb</strong> <strong>Universal</strong> <strong>Protect</strong><br />

Eu-Lovgivning<br />

Europa-Parlamentets og Rå<strong>de</strong>ts forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. <strong>de</strong>cember 2006 om registrering, vur<strong>de</strong>ring og godken<strong>de</strong>lse af samt begrænsninger<br />

for kemikalier (REACH), om opretelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktv 1999/45/EF og ophævelse af Rå<strong>de</strong>ts forordning (EØF)<br />

nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rå<strong>de</strong>ts direktv 76/769/EØF og Kommissionens direktv 91/155/EØF, 93/67/EØF,<br />

93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer. Europa-Parlamentets og Rå<strong>de</strong>ts forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. <strong>de</strong>cember 2008 om klassifcering,<br />

mærkning og emballering af stofer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF)<br />

nr. 1907/2006 med ændringer.<br />

15.2. Kemikaliesikkerhedsvur<strong>de</strong>ring<br />

Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvur<strong>de</strong>ring.<br />

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER<br />

Revision - Bemærkninger<br />

Nyt sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med REACH Annex 2<br />

Revision<br />

15/02/2011<br />

Revision<br />

4<br />

Dato For Ny Version<br />

08/02/2011<br />

Frihol<strong>de</strong>lsesklausul<br />

Revision: 4<br />

Disse oplysninger vedrører kun <strong>de</strong>t specifkt anførte materiale og gæl<strong>de</strong>r ikke for <strong>de</strong>te materiale, når <strong>de</strong>t bruges sammen med andre materialer eller i en proces. Efer<br />

frmaets bedste overbevisning er disse oplysninger nøjagtge og påli<strong>de</strong>lige på <strong>de</strong>n anførte dato. Der gives dog ingen garant for <strong>de</strong>res nøjagtghed, påli<strong>de</strong>lighed eller<br />

fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse oplysninger er egne<strong>de</strong> tl hans eget brug.<br />

5 /<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!