udviklingsstrategi og styringsaftale 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

faaborgmidtfyn.dk

udviklingsstrategi og styringsaftale 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

BILAG

UDVIKLINGSSTRATEGI OG

STYRINGSAFTALE

2012


Bilag til Udviklingsstrategien............................................................................ 3

Bilag 1: Hvilke tilbud er omfattet af rammeaftalen?......................................................... 3

Bilag 2: Politisk og administrativ proces................................................................................ 5

Bilag 3: Kategorisering af tilbud................................................................................................ 6

Vejledende kategorisering af tilbud ......................................................................................... 6

Bilag 4: Indplacering af tilbud.................................................................................................... 8

Bilag 5: Særlige forhold.............................................................................................................. 96

Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser .................................................. 96

Ribelund ........................................................................................................................................ 96

Koordinering af lands- og landsdelstilbud samt sikrede afdelinger/botilbud..... 97

Tilsyn og fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere........................ 98

Bilag 6: Kommunale redegørelser .......................................................................................... 99

Bilag til Styringsaftalen ................................................................................................................. 101

Bilag 1: Indplacering af tilbud................................................................................................ 102

Bilag 2: Takstoversigt................................................................................................................ 102

Bilag 3: Det lovmæssige grundlag ....................................................................................... 102

Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster............ 103

Bilag 5: Opsigelsesvarsler........................................................................................................ 110

Bilag 6: Prisstruktur ................................................................................................................... 111

Bilag 7:Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger................................................. 114

Bilag 8: Afregningsregler/betalingsaftaler:....................................................................... 116

Bilag 9: Takstberegning............................................................................................................ 118

2


Bilag til fællesdelen og Udviklingsstrategien

Bilag 1: Hvilke tilbud er omfattet af rammeaftalen?

Det er i princippet alle typer af tilbud på det sociale område, der bliver omfattet af den nye

rammeaftale, idet de nye aftaler også skal give et billede af det samlede behov indenfor

servicelovens samlede område. Der er således også tale om, at aftalerne skal omfatte

koordinering af de kommunale tilbud, som tidligere var undtaget.

Aftalerne omfatter fremadrettet:

1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.

2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.

3) Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier efter § 66,

nr. 1 og 2, i lov om social service, jf. lovens § 142, stk. 1, nr. 1.

4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, nr. 5, i lov om social service.

5) Døgninstitutioner efter § 66, nr. 6, lov om sociale service.

6) Tilbud om behandling af stofmisbrugere efter § 101 i lov om social service.

7) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om sociale service.

8) Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.

9) Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv. efter §§ 107-110 i lov om social service.

10) Hjælpemiddelcentraler, jf. § 5, stk. 2, i lov om social service.

11) Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller

en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer

med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 105, stk. 2, i lov om

almene boliger m.v.

12) Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.

13) Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af

Styringsaftalen, jf. § 11, nr. 1.

I tillæg til disse kommunale tilbud, vil tilbud omfattet af regionernes koordineringsforpligtelse

på specialundervisningsområdet indgå som en del af rammeaftalen. Dette gøres for at få et

bedre aftalegrundlag og for at undgå en særskilt rammeaftale kun for dette område. Det drejer

sig om lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud efter § 20, stk. 3 i lov om folkeskolen

samt § 1, stk 2 i lov om specialundervisning for voksne samt undervisningstilbud for tale-

,høre- eller synsvanskeligheder efter § 1, stk 3 i lov om specialundervisning for voksne.

I februar 2007 besluttede kommunaldirektørkredsen, at tilbud til adfærdsvanskelige børn og

unge,

3


specialundervisning samt misbrugsområdet, der lovgivningsmæssigt ligger uden for

rammeaftalen, i 2008 og fremadrettet er omfattet af rammeaftalens takst- og

ydelsesprincipper. Denne aftale retter sig derfor ligeledes til dette område, med mindre der

aftales andet.

4


Bilag 2: Politisk og administrativ proces

Politisk proces for rammeaftalen 2012 i Syddanmark

Med baggrund i kravene i lovgivning og de forskellige politiske behandlinger er der lavet en

samlet proces der er som følger:

13/4

6/6 Forslag til

25/8 15/10

KKR: Takstanalyse Styringsaftale Godkendelse i Godkendelse i de

Styringsaftale 2010-2011 + evt. (kapacitets- og

KKR

22 byråd

første drøftelse af økonomisk

udvikling)

13/4 Plan for 6/6 Forslag til

25/8

15/10

KKR: Udviklingsstrategien Udviklingsaftale Godkendelse i Godkendelse i de

Udviklingsaftale og Styringsaftalen (kapacitets- og

økonomisk

udvikling)

KKR

22 byråd

KKR og Region

Syddanmark

Region

Syddanmark

5

30/8 Møde i 29/11 temadag

Kontaktudvalget om landspolitiske

udfordringer og

rammeaftale

2013

26/9 Forslag til

Udviklingsstrategi

og Styringsaftale

15/10

Godkendelse i

regionsrådet


Bilag 3: Kategorisering af tilbud

Det er i princippet alle typer af tilbud på det sociale område, der bliver omfattet af det nye

rammeaftalekoncept, men det vil især være de tilbud, som kommunerne og regionen

samarbejder om (køb og salg), der skal behandles i den samlede rammeaftale.

Lovgivningen opdeler rammeaftaletilbuddene i tre kategorier: højt specialiserede tilbud med

regional betydning, klyngetilbud og lokale specialiserede tilbud:

De højt specialiserede tilbud med regional betydning er kendetegnet ved:

En lille målgruppe og/eller behov for et særligt, højt fagligt specialiseret tilbud.

For at opretholde og udvikle tilbuddet er der behov for et større geografisk område end et

mindre antal (nabo-) kommuner. Der kan i særlige tilfælde være behov for at bevæge sig

udover regionsgrænsen (lands- og landsdelsdækkende tilbud).

Tilbuddenes opgave inden for denne kategori er, udover det nævnte i de to andre kategorier,

at der her er tale om en særlig afgrænset specialiseret specialpædagogisk/-behandlingsmæssig

indsats, og det er tilbud, hvor kommunerne samlet har en særlig interesse i at medvirke til den

faglige udvikling.

De specialiserede klyngetilbud ligner i udgangspunktet de lokale specialiserede tilbud.

Forskellen er dog, at målgruppens størrelse og bredde er lidt mindre snæver, og dermed er

kundegrundlaget for at drive de pågældende tilbud større end for de højt specialiserede tilbud

med regional betydning. Der kan derfor være behov for at samarbejde i et større geografisk

område end den enkelte kommune.

Udover at bidrage og støtte borgeren i de mest basale livs - eller hverdagsfunktioner, er der i

disse tilbud tillige behov for særlig indsats som f.eks. socialkompenserende indsatser og eller

specialpædagogiske/behandlingsmæssige indsatser.

De specialiserede lokale tilbud er karakteriseret som tilbud, der drives af kommunerne, og

hvor målgruppen oftest har en stor bredde. Dermed er der et stort kundegrundlag. Det kunne

være bofællesskaber, værksteder, specialbørnehaver m.v. Opgaven for tilbuddene er at

bidrage og støtte borgeren i de mest basale livs – eller hverdagsfunktioner. Der kan være

behov for en mindre behandlingsmæssig eller specialpædagogisk støtte.

Vejledende kategorisering af tilbud

Socialdirektørforum har foranlediget, at der er udarbejdet en kategoriseringsmodel for

specialisering af tilbuddene med objektive kriterier for hver af de tre kategorier. Denne

kategoriseringsmodel har dels haft til formål at pre-kategorisere alle tidligere

6


ammeaftalebelagte tilbud og herigennem vejlede kommunerne og regionen i forhold til,

hvordan de efterfølgende vurderer og endeligt kategoriserer egne tilbud dels understøtte, at

vurderinger i de enkelte kommuner og i Region Syddanmark sker på et ensartet grundlag. De

objektive kriterier, der har ledt frem til pre-kategorisering, er:

De højt specialiserede tilbud med regional betydning er pre-kategoriseret som tilbud med:

En ydelse med takst over 2000 kr. pr. døgn og

1. at tilbuddet sælger pladser til minimum 4 kommuner (udover udbyderkommunen), eller

2. at tilbuddet sælger minimum 40 % af deres pladser til andre kommuner.

De specialiserede klyngetilbud, er pre-kategoriseret som tilbud:

Der ikke opfylder de objektive kriterier for de højt specialiserede tilbud med regional betydning

samt ikke er § 103 tilbud.

De specialiserede lokale tilbud, er pre-kategoriseret som tilbud:

Der er lokale tilbud og som anvendes af driftskommunen samt alle tilbud efter Servicelovens §

103 tilbud (beskyttet beskæftigelse).

Endelig kategorisering af tilbud

Kommunerne og Region Syddanmark har modtaget oversigter med pre-kategorisede tilbud, og

har efterfølgende vurderet kategorisering af egne tilbud. I denne vurdering har kommunerne

og Region Syddanmark kunnet inddrage andre faktorer såsom faglighed, behov, specialisering

og kompleksitet mv.

Bilag 4 indeholder en oversigt over alle tilbud med angivelse af om tilbuddet anses for at være

et lokalt, et klynge- eller højtspecialiseret tilbud med regional betydning.

7


Bilag 4: Indplacering af tilbud

8


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Assens Asabo Døgn niv. 4 og 5. x Udviklingshæmmede

Assens Asabo Døgn niv. 2 og 3. x Udviklingshæmmede

Assens Asabo Asabo aktivitetscenter x Udviklingshæmmede

Assens Duedalen Duedalen x Senhjerneskadede

Assens Lindebjerg Døgn niv. 4 og 5. x Udviklingshæmmede

Assens Lindebjerg Døgn, niv. 1 og 2. x Udviklingshæmmede

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Assens Lindebjerg Døgn, almenboliger x Udviklingshæmmede

Assens Lindebjerg Aktivitetshuset Lindebjerg x Udviklingshæmmede

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

Assens Bostedet Møller Eriksens vej Midlertidig botilbud u/ døgn x Udviklingshæmmede SEL § 107 Midlertidig botilbud

Assens Bostedet Stærevænget Midlertidig botilbud u/ døgn x Udviklingshæmmede SEL § 107 Midlertidig botilbud

Assens Bostedet Poul Moseparken Midlertidig botilbud u/ døgn x Udviklingshæmmede SEL § 107 Midlertidig botilbud

Assens Bostedet Østerbo Midlertidig botilbud u/ døgn x Udviklingshæmmede SEL § 107 Midlertidig botilbud


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Assens Nyholmgaarden Midlertidig botilbud u/ døgn x Sindslidende SEL § 107 Midlertidig botilbud

Assens Jordbærhuset Midlertidig botilbud u/ døgn x Sindslidende SEL § 107 Midlertidig botilbud

Assens

Assens

Assens Psykiatricenter -

dagtilbud

Aktivitets- og

samværstilbud x Sindslidende

Assens Misbrugscenter –

alkohol og stofmisbrug Dagtilbud x Personer med misbrug

Esbjerg Beskyttet Pensionat Stormly Døgntilbud x

Hjemløse og personer med

sociale problemer

Esbjerg Beskæftigelsen 1:1 støtte x Udviklingshæmmede

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling

SEL §110 - Midlertidig ophold

til personer med sociale

problemer (forsorgstilbud)

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Esbjerg Beskæftigelsen SP projekt x Udviklingshæmmede

Esbjerg Beskæftigelsen

Esbjerg Beskæftigelsen

Konstant pleje/omsorg,

Esbjerg x Udviklingshæmmede

Konstant pleje/omsorg,

Ribe x Udviklingshæmmede

Esbjerg Beskæftigelsen Nogen guidning, Ribe x Udviklingshæmmede

Esbjerg Beskæftigelsen Nogen guidning, Esbjerg x Udviklingshæmmede

Esbjerg Beskæftigelsen Let guidning, Ribe x Udviklingshæmmede

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Esbjerg Beskæftigelsen Let guidning, Esbjerg x Udviklingshæmmede

Esbjerg Beskæftigelsen Ekstern ledsager x Udviklingshæmmede

Esbjerg Beskæftigelsen Job i Erhverv x Udviklingshæmmede

Esbjerg Birkevangen Birkevangen + Remisen x Sindslidende

Esbjerg Birkevangen Slusen x Sindslidende

Esbjerg

Bo- og Udviklingscentret

Vestkysthusene Åmoseparken 3 vest x Udviklingshæmmede

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Esbjerg

Esbjerg

Esbjerg

Esbjerg

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Bo- og Udviklingscentret

Vestkysthusene Åmoseparken 71 x Udviklingshæmmede

Bo- og Udviklingscentret

Vestkysthusene

Kornvangen +

Åmoseparken 3 øst x Udviklingshæmmede

Bo- og Udviklingscentret

Vestkysthusene Birkekrattet x Udviklingshæmmede

Bo- og Udviklingscentret

Vestkysthusene Idræts Alle x Udviklingshæmmede

Esbjerg Center for Misbrug Døgnbehandling x Personer med misbrug

Esbjerg Center for Misbrug Motivationsbehandling x Personer med misbrug

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Esbjerg Center for Misbrug Dagbehandling x Personer med misbrug

Esbjerg

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling

Esbjerg Krise- og

Aktivitetscenter Døgntilbud x Voldsramte kvinder SEL §109 - Kvindekrisecentre

Esbjerg Forsorgshjemmet i Esbjerg Døgntilbud x

Esbjerg Forsorgshjemmet i Esbjerg

Esbjerg

Esbjerg

Job- og Aktivitetscentret,

Socialpsykiatri

Job- og Aktivitetscentret,

Socialpsykiatri

Alternativt Plejehjem,

aflastningspladser x

Hjemløse og personer med

sociale problemer

Hjemløse og personer med

sociale problemer

Job- og Aktivitetscentret,

Ribe afdeling x Sindslidende

Job- og Aktivitetscentret,

Bramming afdeling x Sindslidende

SEL §110 - Midlertidig ophold

til personer med sociale

problemer (forsorgstilbud)

SEL §110 - Midlertidig ophold

til personer med sociale

problemer (forsorgstilbud)

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Esbjerg

Esbjerg Patriciahuset

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Job- og Aktivitetscentret,

Socialpsykiatri Jobopfølgning x Sindslidende

Aktivitets- og

samværstilbud x Sindslidende

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Esbjerg RABU Rabu døgn x Handicappede børn og unge

Esbjerg Ribelund Takstgruppe 5 x Udviklingshæmmede

Esbjerg Ribelund Takstgruppe 4 x Udviklingshæmmede

Esbjerg Ribelund Takstgruppe 4, ABL x Udviklingshæmmede

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Esbjerg Ribelund Takstgruppe 3 x Udviklingshæmmede

Esbjerg Ribelund Takstgruppe 3, ABL x Udviklingshæmmede

Esbjerg Ribelund Takstgruppe 2 x Udviklingshæmmede

Esbjerg Ribelund Takstgruppe 2, ABL x Udviklingshæmmede

Esbjerg Ribelund Takstgruppe 1 x Udviklingshæmmede

Esbjerg Ribelund Takstgruppe 1, ABL x Udviklingshæmmede

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Esbjerg Skjoldbo Døgntilbud x

Esbjerg

Esbjerg

Specialbørnehaven

Kornvangen

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Hjemløse og personer med

sociale problemer

Specialbørnehaven

Kornvangen x Handicappede børn og unge

Kommunikationscenter, Lov

om specialundervisning for

Voksne Kommunikationscenter x

Personer med behov for

specialundervisning pga. tale-,

høre- eller synsvanskeligheder

SEL §110 - Midlertidig ophold

til personer med sociale

problemer (forsorgstilbud)

SEL §32 - Særligt dagtilbud for

børn

Esbjerg Hjælpemiddelcentralen Hjælpemiddelcentralen x Serviceloven § 5, stk. 2

Esbjerg

Bo- og Udviklingscentret

Vestkysthusene Gammelbyhus x Udviklingshæmmede LAB § 115

Esbjerg Beskæftigelsen Multicentret x Udviklingshæmmede

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Esbjerg Fyrparken Fyrparken x Udviklingshæmmede LAB § 115

Esbjerg Edelsvej Botræning x Udviklingshæmmede SEL § 107

Esbjerg Edelsvej Blok 3 og 4 x Udviklingshæmmede SEL § 107

Esbjerg Edelsvej Blok 1 x Udviklingshæmmede LAB § 115

Esbjerg Elverhøj Café Elverhøj x Udviklingshæmmede

Esbjerg Elverhøj Café Hjørnet x Udviklingshæmmede

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Esbjerg Birkehuset Vinklen x Senhjerneskade LAB § 115

Esbjerg ETAC ETAC x Senhjerneskade SEL § 104

Esbjerg Bostøtten Refugium, døgnpladser x

Esbjerg Bostøtten

Esbjerg

Esbjerg

Hjemløse og problemer med

sociale problemer SEL § 110

Opgangsfællesskabet

Strandbygade x Personer med misbrug

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

Opholdsstedet Helheden

(selvejende institution) Helheden x Udsatte børn og unge SEL § 66, stk. 5

Opholdsstedet Helheden

(selvejende institution) Helheden x Sindslidende voksne

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Esbjerg

Esbjerg

Esbjerg

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Opholdsstedet Det Gamle

Mejeri (selvejende institution) Det gamle Mejeri x Udsatte børn og unge SEL § 66, stk. 5

Opholdsstedet Det Gamle

Mejeri (selvejende institution) Det gamle Mejeri x Sent udviklede unge

Midtgaarden (selvejende

institution) Midtgaarden x Personer med misbrug

Esbjerg Toftehuset (privat tilbud) Toftehuset x Sindslidende med misbrug

Esbjerg Alternativet Aps (selvejende ins Alternativet Aps x

Esbjerg

Sindslidende,

udviklingshæmmede,

hjerneskade

TV-Glad (selvejende

institution) TV-Glad x Udviklingshæmmede

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Esbjerg

Døgninstituion Askekrattet og

Topsand

Esbjerg Døgncenteret for Børn & Unge

Esbjerg

Esbjerg

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Døgninstituion Askekrattet

og Topsand x Udsatte børn og unge SEL§67 stk. 1

Døgncenteret for Børn &

Unge x Udsatte børn og unge SEL§67 stk. 1

Opholdsstedet - Lærlingehuset

(selvejende institution) Lærlingehuset x Udsatte børn og unge SEL§66 stk. 5

Opholdsstedet - Kollektivet i

Hunderup (selvejende

institution) Kollektivet i Hunderup x Udsatte børn og unge SEL§66 stk. 5

Fredericia Alkoholambulatoriet Alkoholambulatoriet x Personer med misbrug

Fredericia Bofællesskabet Ullerupdalvej

bofællesskabet

Ullerupdalvej § 108 x Udviklingshæmmede

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Fredericia Bofællesskabet Ullerupdalvej

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Bofællesskabet

Ullerupdalvej § 107 x Udviklingshæmmede

Fredericia Jupitervej Bofællesskab Jupitervej Bofællesskab x Udviklingshæmmede

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

Fredericia Krisecenter Fredericia Fredericia Krisecenter x Voldsramte kvinder SEL §109 - Kvindekrisecentre

Fredericia Proaktiv Proaktiv, daghjem 2 x Udviklingshæmmede

Fredericia Proaktiv Proaktiv, daghjem 1 x Udviklingshæmmede

Fredericia Proaktiv Proaktiv, produktion x Udviklingshæmmede

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Fredericia Proaktiv Proaktiv, dagcenter x Udviklingshæmmede

Fredericia Ungdomskollegiet Fredericia

Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv

Faaborg-Midtfyn

Job og Aktiv, aktivitets- ogt

samværstilbud

Ungdomskollegiet

Fredericia x Udviklingshæmmede

Job og Aktiv, beskyttet

beskæftigelse x Udviklingshæmmede

Job og Aktiv, aktivitets- og

samværstilbud x Udviklingshæmmede

Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv, daghjem Job og Aktiv, daghjem x Udviklingshæmmede

Faaborg-Midtfyn

Job og Aktiv, Hillerslev

senhjerneskade, dagcenter

Job og Aktiv, Hillerslev,

senhjerneskade, dagcenter x Senhjerneskadede

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Faaborg-Midtfyn

Faaborg-Midtfyn

Job og Aktiv, Hillerslev

senhjerneskade, daghjem

Job og Aktiv, Hillerslev

senhjerneskade, værksted

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Job og Aktiv, Hillerslev,

senhjerneskade, daghjem x Senhjerneskadede

Job og aktiv, Hillerslev

senhjerneskade, værksted x Senhjerneskadede

Faaborg-Midtfyn Lindehuset Lindehuset, døgnpladser x Udviklingshæmmede

Faaborg-Midtfyn Lunden Lunden, aflastning x Handicappede børn og unge

Faaborg-Midtfyn Montagen

Montagen, beskyttet

beskæftigelse x Sindslidende

Faaborg-Midtfyn Palleshave Palleshave, døgnpladser x Udviklingshæmmede

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Faaborg-Midtfyn Palleshave Palleshave, dagpladsen x Udviklingshæmmede

Faaborg-Midtfyn Pegasus Pegasus, døgnpladser x Udviklingshæmmede

Faaborg-Midtfyn Pegasus dagpladser Pegasus, dagpladser x Udviklingshæmmede

Faaborg-Midtfyn Solskrænten

Faaborg-Midtfyn Solskrænten, skærmet enhed

Solskrænten, ordinære

døgnpladser x Sindslidende

Solskrænten, skærmede

døgnpladser x Sindslidende

Faaborg-Midtfyn Toften Toften, døgnpladser x Sindslidende

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Haderslev Beskyttet beskæftigelse Beskyttede værksteder x Udviklingshæmmede

Haderslev Dalhoffsminde Forsorgshjem

Dalhoffsminde

Forsorgshjem x

Hjemløse og personer med

sociale problemer

Haderslev Botilbud - Odinsgård Odinsgård x Udviklingshæmmede

Haderslev Vilstrupvej Vilstrupvej x Udviklingshæmmede

Haderslev Botilbud Åbakken Åbakken x Udviklingshæmmede

Haderslev Botilbud - Catharinahjemmet Catharinahjemmet x Udviklingshæmmede

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §110 - Midlertidig ophold

til personer med sociale

problemer (forsorgstilbud)

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Haderslev Botilbud - Kløvervænget Kløvervænget x Udviklingshæmmede

Haderslev Botilbud - Højgade Højgade x Udviklingshæmmede

Haderslev Botilbud - Huginsvang Huginsvang x Udviklingshæmmede

Haderslev Botilbud - Stadionalle Stadionalle x Udviklingshæmmede

Haderslev Botilbud - Østergade Østergade x Udviklingshæmmede

Haderslev Botilbud - Digagergaard Digagergaard x Sindslidende

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Haderslev

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Botilbud - Høppnersgaard og

Naffet Høppnersgaard og Naffet x Sindslidende

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

Haderslev Botilbud - Stifinderen Stifinderen x Sindslidende med misbrug ABL/ 108 + 107

Haderslev Værested - Brugerhuset Brugerhuset x Sindslidende

Haderslev Krisecenter Haderslev Krisecenter Haderslev x Voldsramte kvinder § 109

Haderslev

Behandlingsinst.

Helsehjemmet

Behandlingsinst.

Helsehjemmet x Socialt truede børn og unge 67, stk 4

Kerteminde Dyrehaven Dyrehaven x Socialt truede børn og unge SL § 67

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Kerteminde Hyblerne Hyblerne x Udsatte børn og unge SL § 67

Kerteminde Børnenes hus Børnenes hus x Udsatte børn og unge SL § 52.3

Kolding Bramdrupdam Bofællesskaber

Kolding Bramdrupdam Bofællesskaber

Bramdrupdam

Bofællesskaber, hus 19 x Udviklingshæmmede

Bramdrupdam

Bofællesskaber x Udviklingshæmmede

Kolding Brunebjerg Brunebjerg x Udviklingshæmmede

Kolding Det Alternative Plejehjem Det Alternative Plejehjem x Personer med misbrug

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Kolding

Kolding

Forsorgshjemmet

Overmarksgården

Forsorgshjemmet

Overmarksgården x

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Hjemløse og personer med

sociale problemer

SEL §110 - Midlertidig ophold

til personer med sociale

problemer (forsorgstilbud)

Kvindehuset, Kolding

Krisecenter Kvindehus x Voldsramte kvinder SEL §109 - Kvindekrisecentre

Kolding Marielund Marielund Botilbud x Sindslidende

Kolding Marielund Marielund Støttecenter x Sindslidende

Kolding Organisationen Nordhøj Nordhøj Daghjem x Udviklingshæmmede

Kolding Organisationen Nordhøj Nordhøj Dagcenter x Udviklingshæmmede

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Kolding Organisationen Nordhøj

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Nordhøj Beskyttet

beskæftigelse x Udviklingshæmmede

Kolding Organisationen Nordhøj Nordhøj skånejobtilsyn x Udviklingshæmmede

Kolding

Kolding

Støttecentret for

senhjerneskadede

Støttecenter aften/weekend

x Senhjerneskadede

Støttecentret for

senhjerneskadede Støttecenter - dagtakst x Senhjerneskadede

Kolding Trindvold Trindvold x Udviklingshæmmede

Kolding Ungdomskollegiet Ungdomskollegiet x Udviklingshæmmede

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §85 - Personlig hjælp,

omsorg, pleje m.v i eget hjem

(hjemmestøtte)

SEL §85 - Personlig hjælp,

omsorg, pleje m.v i eget hjem

(hjemmestøtte)

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Kolding Værkstedet Kongensgade Kongensgade Dagcenter x Udviklingshæmmede

Kolding Værkstedet Kongensgade Kongensgade Daghjem x Udviklingshæmmede

Kolding Værkstedet Kongensgade Kongensgade værksted x Udviklingshæmmede

Kolding Åhaven Åhaven , botilbud x Sindslidende

Kolding Åhaven Åhaven, Støttecenter x Sindslidende

Kolding

Bofælleskaberne i

Christiansfeld

Bofælleskaberne i

Christiansfeld x Udviklinghæmmede

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Kolding Kernehuset Kernehuset x Udviklinghæmmede

Kolding Kameliahuset Kameliahuset x Udviklinghæmmede

Kolding Støttecenter Levisonsvej Støttecenter Levisonsvej x Udviklinghæmmede

Kolding Støttecenter Skovvænget Støttecenter Skovvænget x Udviklinghæmmede

Kolding Gramrolighed Gramrolighed x Udviklinghæmmede

Kolding Grenen Grenen x

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP)

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL§§ 105, stk. 2, 115 stk. 2

og 4

SEL§§ 105, stk. 2, 115 stk. 2

og 5

SEL§§ 105, stk. 2, 115 stk. 2

og 6

SEL§§ 105, stk. 2, 115 stk. 2

og 7


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Kolding

Kolding

Kolding

Kolding

Kolding

Kolding

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Bøgegården: Opholdssted for

unge efter § 66, nr. 5 i lov om

social service. Bøgegården x

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Unge med svære psykiske og

eller sociale problemer SEL § 66, nr. 5

En sikker base: Tilbud om

behandling af stofmisbrugere En sikker base x Misbrugsbehandling for unge SEL § 66, nr. 5

Solsikken:

Soc.pæd.opholdssted. Eft. §

66 nr. 5, jfr. § 142 stk. 7. Solsikken x

Unge med svære psykiske og

eller sociale problemer

Tagkærgaard:

Soc.pæd.opholdssted. Eft. §

66 nr. 5, jfr. § 142 stk. 7. Tagkærgaard x Misbrugsbehandling for unge

Frørupskolen:

Soc.pæd.opholdssted. Eft. §

66 nr. 5, jfr. § 142 stk. 7. Frørupskolen x

Lille Egholt:

Soc.pæd.opholdssted. Eft. §

66 nr. 5, jfr. § 142 stk. 7. Lille Egholt x

Unge med svære psykiske og

eller sociale problemer

Børn og unge med svære

psykiske og eller sociale

problemer

SEL § 66, nr. 5 jfr. § 142 stk.

7.

SEL § 66, nr. 5 jfr. § 142 stk.

7.

SEL § 66, nr. 5 jfr. § 142 stk.

7.

SEL § 66, nr. 5 jfr. § 142 stk.

7.


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Kolding

Kolding

Kolding

Kolding

Kolding

Småskolen – Fremtidens

Danmark.

Soc.pæd.opholdssted. Eft. §

66 nr. 5, jfr. § 142 stk. 7.

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Småskolen – Fremtidens

Danmark x

Aakjær: Soc.pæd.opholdssted.

Eft. § 66 nr. 5, jfr. § 142 stk. 7. Aakjær x

Tinghøj. Områdeinstitution.

Eft. § 67 stk. 1 Tinghøj x

Fuglehøj: Observations- og

behandlingshjem. Eft. § 67 stk.

1 Fuglehøj x

Landerupgård:

Behandlingshjem med intern

skole. Eft. § 67 stk. 1. Landerupgård x

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Unge med svære psykiske og

eller sociale problemer

Børn og unge med svære

psykiske og eller sociale

problemer

Langeland Værkstedsgården Daghjem x Udviklingshæmmede

SEL § 66, nr. 5 jfr. § 142 stk.

7.

SEL § 66, nr. 5 jfr. § 142 stk.

7.

Børn og unge med svære

psykiske og eller sociale

problemer Eft. § 67 stk. 1

Børn med svære psykiske og

eller sociale problemer Eft. § 67 stk. 1

Børn og unge med svære

psykiske og eller sociale

problemer Eft. § 67 stk. 1

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Langeland Værkstedsgården Dagcenter x Udviklingshæmmede

Middelfart Guldregnen Botilbud x Sindslidende

Middelfart Multihuset Beskæftigelsestilbud x Sindslidende

Middelfart Multihuset

Middelfart Perronen

Aktivitets- og

samværstilbud x Sindslidende

Aktivitets- og

samværstilbud x Udviklingshæmmede

Middelfart Vestbo Botilbud 2 x Sindslidende

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Middelfart Vestbo Botilbud 1 x Udviklingshæmmede

Middelfart Vestbo

Aktivitets- og

samværstilbud x Udviklingshæmmede

Middelfart Vestbo Beskæftigelsestilbud x Udviklingshæmmede

Middelfart Middelfart Støttecenter Botilbud x Sindslidende

Middelfart Bofællesskabet Søndergade Botilbud x Udviklingshæmmede

Middelfart Støttecentret Æblehaven Botilbud x Udviklingshæmmede

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

§107- Botilbud til midlertidig

ophold

§107- Botilbud til midlertidig

ophold

§107- Botilbud til midlertidig

ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Middelfart Støttecentret Margaardvej Botilbud x

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Voksne med erhvervet

hjerneskade

Middelfart Fredensgade Støttecenter Botilbud x Sindslidende

Middelfart Bofællesskabet Rosenvænget Botilbud x Udviklingshæmmede

Middelfart Gelstedhus Støttecenter Botilbud x Udviklingshæmmede

Nordfyn Otterupgården Otterupgården, dagcenter x Fysisk handicappede

Nordfyn Otterupgården Otterupgården, værksted x Fysisk handicappede

§107- Botilbud til midlertidig

ophold

§107- Botilbud til midlertidig

ophold

§107- Botilbud til midlertidig

ophold

§107- Botilbud til midlertidig

ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Nordfyn

Nordfyn

Nordfyn

Nordfyn

Nordfyn

Nordfyn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

g y ,

med betydelig emotionel &

vanskelig

personlighedsstruktur –

herunder udadreagerende

adfærd. Bostedet Floravænget x Unge - 18 årige SEL § 66, jf. § 142, stk.7

Botilbuddet Vesterled,

døgntilbud for ældre

udviklingshæmmede. Botilbuddet Vesterled x Udviklingshæmmede

Døgntilbud for

senhjerneskadede med

fysioterapeutisk og

neopædagogisk støtte.

Døgntilbudsenhjerneskadede

x Senhjerneskadede

Bofællesskabet Toftekær,

socialpædagogisk tilbud for

udviklingshæmmede. Bofællesskabet Toftekær x Udviklingshæmmede

Bofællesskabet Edelkær,

socialpædagogisk tilbud for

udviklingshæmmede. Bofællesskabet Edelkær x Udviklingshæmmede

Bofællesskabet

Søndermarken,

socialpædagogisk tilbud for

udviklingshæmmede.

Bofællesskabet

Søndermarken x Udviklingshæmmede

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

§107- Botilbud til midlertidig

ophold

§107- Botilbud til midlertidig

ophold

§107- Botilbud til midlertidig

ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Nordfyn

Nordfyn

Nordfyn

Nordfyn

Bofællesskabet Bøgeparken,

socialpædagogisk tilbud for

udviklingshæmmede.

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Bofællesskabet

Bøgeparken x Udviklingshæmmede

Bofællesskabet Stadionvej,

socialpædagogisk tilbud for

udviklingshæmmede. Bofællesskabet Stadionvej x Udviklingshæmmede

Nordfyns Psykiatricenter,

botilbud for psykisk syge med

behov for pædagogisk og

socialpsykiatrisk støtte.

Nordfyns Psykiatricenter,

dagtilbud for sindslidende

Nordfyns Psykiatricenter,

botilbud x Sindslidende

Nordfyns Psykiatricenter,

dagtilbud x Sindslidende

Nyborg Botilbuddet Gl. Vindingevej Botilbudet Gl. Vindingevej x Udviklingshæmmede

Nyborg Nyborgværkstederne

Nyborgværkstedet,

aktivitets- og

samværstilbud x Udviklingshæmmede

§107- Botilbud til midlertidig

ophold

§107- Botilbud til midlertidig

ophold

§107- Botilbud til midlertidig

ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Nyborg Nyborgværkstederne

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Nyborgværkstedet,

beskyttet beskæftigelse x Udviklingshæmmede

Nyborg Ådalens Børnehus Ådalens Børnehus x Handicappede børn og unge

Nyborg Støttecenteret Hjørnehuset

Nyborg Støttecenteret Ådalen

Nyborg Støttecenteret Skrænten

Nyborg Bofællesskabet Højbo

Botilbud til voksne

udviklingshæmmede x

Botilbud til voksne

udviklingshæmmede x

Botilbud til voksne

udviklingshæmmede x

Botilbud til unge

udviklingshæmmede over

18 år x

Voksne med nedsat fysisk /

psykisk funktionsevne

Voksne med nedsat fysisk /

psykisk funktionsevne

Voksne med nedsat fysisk /

psykisk funktionsevne

Unge med varig nedsat

funktionsevne

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §32 - Særligt dagtilbud for

børn

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Nyborg Støttecenteret Søjlen

Nyborg CSV- Carlsminde Kollegiet

Nyborg Behandlingshjemmet Sølyst

Nyborg Behandling af stofmisbrugere

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Botilbud for voksne

sindslidende x Voksne med sindslidelser

Kollegie til unge

udviklingshæmmede x

Unge udviklingshæmmede med

psykisk funktionsnedsættelse

Døgninstitution for børn og

unge x Udsatte børn og unge SEL § 66

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

Tilbud om behandling af

stofmisbrugere x Personer med misbrug SEL § 101

Odense Aktivitetshuset Aktivitets- og samværtilbud x Sindslidende

Odense

Beskyttet værksted,

RevaHuset

Reva Fyn Beskyttet

Værksted x Andet på det sociale område

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Odense Bjerggårdshaven Længerevarende botilbud x Senhjerneskadede

Odense Bjerggårdshaven Middeltidig botilbud x Senhjerneskadede

Odense Bjerggårdshaven Dag-rehabiliteringstilbud x Senhjerneskadede

Odense Botilbudet Fangelvej Længerevarende botilbud x Sindslidende

Odense Botilbudet Roesskovsvej Længerevarende botilbud x

Odense Bramstrupkollegiet

Hjemløse og personer med

sociale problemer

Coach Center Unge

Nyborgvej x Andet på det sociale område

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Odense Bramstrupkollegiet Coach Center Unge x Andet på det sociale område

Odense Drivhuset

Odense Hjerneskadecentret

Odense Kirkens Korshærs Herberg

Aktivitets- og

smaværstilbud x Sindslidende

Hjerneskade Center

Odense x Senhjerneskadede

Kirkens Korshærs Herberg

Odense x

Odense Kollegiet Bakketoppen Middeltidigt botilbud x Sindslidende

Odense Kollegiet Rømersvej Midlertidigt døgntilbud x Sindslidende

Hjemløse og personer med

sociale problemer

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §110 - Midlertidig ophold

til personer med sociale

problemer (forsorgstilbud)

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Odense Kollegiet Rømersvej dagtilbud x Sindslidende

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

Odense Krisecenter Odense Krisecenter Odense x Voldsramte kvinder SEL §109 - Kvindekrisecentre

Odense Minibo, Odense

Odense Minibo, Odense

Odense Minibo, Odense

Lindegården - særlig

foranstaltning x Udviklingshæmmede

Længerevarende botilbud -

Bjørnmosevej x Udviklingshæmmede

Længerevarende botilbud -

Engsvinget/Lindegården x Udviklingshæmmede

Odense Munkehatten Længerevarende botilbud x Udviklingshæmmede

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Odense Munkehatten Bjergegården-dagtilbud x Udviklingshæmmede

Odense

Odense

Odense

Odense Værkstederne -

Udvikling, job og aktivitet Daghjemspladser x Udviklingshæmmede

Odense Værkstederne -

Udvikling, job og aktivitet Dagcenterpladser x Udviklingshæmmede

Odense Værkstederne -

Udvikling, job og aktivitet Værkstedspladser x

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP)

Odense Platanhaven Platanhaven x Handicappede børn og unge

Odense Rusmiddelcenter Odense

Modul E Alternativ

udlevering x Personer med misbrug

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §32 - Særligt dagtilbud for

børn

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Odense Rusmiddelcenter Odense Modul 3 Behandling x Personer med misbrug

Odense Rusmiddelcenter Odense Modul 1 Behandling x Personer med misbrug

Odense Rusmiddelcenter Odense Modul C Harm Reduction x Personer med misbrug

Odense Rusmiddelcenter Odense Modul Unge x Personer med misbrug

Odense Rusmiddelcenter Odense Modul 2 Behandling x Personer med misbrug

Odense Rusmiddelcenter Odense Modul D Udlevering x Personer med misbrug

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Odense St. Dannesbo Omsorsgafdelingen x

Odense St. Dannesbo Alternativt Plejehjem x

Odense St. Dannesbo Boafdelingen x

Odense Tornbjerggård

Odense Tornbjerggård

Odense Tornhuset

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Hjemløse og personer med

sociale problemer

Hjemløse og personer med

sociale problemer

Hjemløse og personer med

sociale problemer

Længerevarende botilbud -

Hus B x Sindslidende

Længerevarende botilbud -

almene pladser x Sindslidende

Brunsegårdsvej -

døgntilbud x

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP)

SEL §110 - Midlertidig ophold

til personer med sociale

problemer (forsorgstilbud)

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §110 - Midlertidig ophold

til personer med sociale

problemer (forsorgstilbud)

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Odense Tornhuset Tornhuset - døgntilbud x

Odense Tornhuset Brunsegårdsvej - dagtilbud x

Odense Tornhuset Tornhuset - aktivitetsdelen x

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Odense Ågården Forsorgstilbud Ågården x

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP)

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP)

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP)

Hjemløse og personer med

sociale problemer

Odense Sedenhuse, 5240 Odense NØ Sedenhuse x Udviklingshæmmede

Region Sydd. Autismecenter Holmehøj

Autismecenter Holmehøj -

Humlehaven, Døgntilbud x

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP)

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §110 - Midlertidig ophold

til personer med sociale

problemer (forsorgstilbud)

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Region Sydd. Autismecenter Holmehøj

Region Sydd. Autismecenter Holmehøj

Region Sydd. Autismecenter Holmehøj

Region Sydd. Autismecenter Holmehøj

AcH - Kværndrup B,

Døgntilbud x

AcH - Hus D

(Centrumpladsen),

Døgntilbud x

AcH - Kværndrup A,

Døgntilbud x

AcH - Kværndrup C,

Dagtilbud x

Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH - Døgntilbud x

Region Sydd. Autismecenter Holmehøj

Autismecenter Holmehøj -

Humlehaven, Dagtilbud x

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP)

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP)

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP)

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP)

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP)

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP)

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Region Sydd. Autismecenter Holmehøj

Region Sydd. Autismecenter Holmehøj

AcH - Kværndrup D,

Dagtilbud x

AcH, Centrumværkstedet,

Dagtilbud x

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP)

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP)

Region Sydd. Bognæs Bognæs, Botilbud x Udviklingshæmmede

Region Sydd. Bognæs Bognæs, Internt dagtilbud x Udviklingshæmmede

Region Sydd. Botilbudet Grønnebæk

Region Sydd. Botilbudet Grønnebæk

Grønnebæk, Fuglemajgård

og Kompasrosen x Udviklingshæmmede

Grønnebæk,

Bofællesskabet Rødding

Engvej x Udviklingshæmmede Andet

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Region Sydd. Botilbudet Grønnebæk

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Grønnebæk, Internt

dagtilbud x Udviklingshæmmede

Region Sydd. Bøge Alle 16 Bøge Allé 16, Botilbud x Udviklingshæmmede

Region Sydd. Børnehusene

Region Sydd. Børnehusene

Region Sydd. Center for Høretab

Region Sydd. Center for Høretab

Børnehusene, Botilbud

Nyborg og Odense x Handicappede børn og unge

Børnehusene, Botilbud

Middelfart x Handicappede børn og unge

CfH, Elevhjem, H-gruppe

tilbud x Handicappede børn og unge

CfH, Elevhjem, Ordinært

tilbud x Handicappede børn og unge

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Region Sydd. Center for Høretab

Region Sydd. Center for Høretab

Region Sydd.

Region Sydd.

Region Sydd. Egely

Region Sydd. Egely

Dansk Røde Kors Bo- og

Dagcenter

Dansk Røde Kors Bo- og

Dagcenter

Center for Høretab,

skoleafdeling x

CfH, børne-høre rådgivning

BEK nr. 781 x

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Børn og unge med behov for

specialundervisning FSL (§20,

stk. 3, første punktum)

Førskolebørn med behov for

specialpædagogisk bistand til

FSL (§20, stk. 3, andet punktum)

DRK Bo- og Dagcenter,

Botilbud x Senhjerneskadede

DRK Bo- og Dagcenter,

Dagcenter x Senhjerneskadede

Egely,Særlig sikret

afd.,objek. og takstfi. bodel

x

Egely, Sikret afd., objek.

og takstfi. bo-del x

Socialt truede

(adfærdsvanskelige) børn og

unge

Socialt truede

(adfærdsvanskelige) børn og

unge

FSL §20, stk. 3, første

punktum. Specialundervisning

af børn og unge

FSL §20, stk. 3, andet

punktum. Specialpædagogisk

bistand til førskolebørn

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §67 stk. 3 - Sikrede

pladser for børn og unge

SEL §67 stk. 3 - Sikrede

pladser for børn og unge


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Region Sydd. Egely

Region Sydd. Egely

Region Sydd. Egely

Egely, Stavnbogård og

Pugholmgård, bo-del x

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Egely, Stavnbogård og

Pugholmgård,

skoleafdelinger x

Egely,Sikret afd. og Særlig

sikret afdeling, Skole x

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Socialt truede

(adfærdsvanskelige) børn og

unge Andet

Socialt truede

(adfærdsvanskelige) børn og

unge Andet

Socialt truede

(adfærdsvanskelige) børn og

unge Andet

Region Sydd. Engbo Engbo, Botilbud kategori 4 x Udviklingshæmmede

Region Sydd. Engbo Engbo, Botilbud kategori 3 x Udviklingshæmmede

Region Sydd. Engbo Engbo, Botilbud kategori 2 x Udviklingshæmmede

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Region Sydd. Engbo Engbo, Kerteminde Hus A x Udviklingshæmmede

Region Sydd. Engbo Engbo, Kerteminde Hus B x Udviklingshæmmede

Region Sydd. Flydedokken Flydedokken § 110, Døgn x Sindslidende

Region Sydd. Flydedokken Flydedokken § 108, Døgn x Sindslidende

Region Sydd. Holtegården Holtegården, Døgn x Sindslidende

Region Sydd. Holtegården

Holtegården,

Aktivitetsenheden x Sindslidende

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §110 - Midlertidig ophold

til personer med sociale

problemer (forsorgstilbud)

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Region Sydd. Kastaniely Kastaniely, Botilbud x

Region Sydd. Kastaniely Kastaniely, Skoletilbud x

Region Sydd. Kingstrup

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Kingstrup, Ungeprojekt,

døgntilbud x Senhjerneskadede

Region Sydd. Kingstrup Kingstrup, Døgntilbud x Senhjerneskadede

Region Sydd. Kingstrup

Kingstrup, Ungeprojekt,

dagtilbud x Senhjerneskadede

Region Sydd. Kingstrup Kingstrup, Dagtilbud x Senhjerneskadede

Socialt truede

(adfærdsvanskelige) børn og

unge Andet

Socialt truede

(adfærdsvanskelige) børn og

unge Andet

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Region Sydd. Lilleskov

Region Sydd. Lilleskov

Region Sydd. Lilleskov

Region Sydd. Misbrugscenter Sønderjylland

Region Sydd. Misbrugscenter Sønderjylland

Region Sydd. Møllebakken Møllebakken, Døgnophold x

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Lilleskov, Botilbud kategori

4 x Udviklingshæmmede

Lilleskov, Botilbud kategori

3 x Udviklingshæmmede

Lilleskov, Botilbud kategori

2 x Udviklingshæmmede

Misbrugsc.Døgn §110 /dag

§101 / samvtilb.§104 /ADL x Personer med misbrug

Misbrugsc. dag §101

incl.samværstilb.§104

ambulant x Personer med misbrug

Socialt truede

(adfærdsvanskelige) børn og

unge

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §110 - Midlertidig ophold

til personer med sociale

problemer (forsorgstilbud)

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Region Sydd. Møllebakken Møllebakken, Det gule hus x

Region Sydd. Møllebakken Møllebakken, Intern skole x

Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Bo-afsnit 3 x

Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Bo-afsnit 2 x

Region Sydd. Nyborgskolen

Region Sydd. Nyborgskolen

Nyborgskolen,

Skoleafdeling takst 3 x

Nyborgskolen,

Skoleafdeling takst 2 x

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Socialt truede

(adfærdsvanskelige) børn og

unge

Socialt truede

(adfærdsvanskelige) børn og

unge Andet

Personer med behov for

specialundervisning pga. tale-,

høre- eller synsvanskeligheder

(LSV §1, stk. 3)

Personer med behov for

specialundervisning pga. tale-,

høre- eller synsvanskeligheder

(LSV §1, stk. 3)

Personer med behov for

specialundervisning pga. tale-,

høre- eller synsvanskeligheder

(LSV §1, stk. 3)

Personer med behov for

specialundervisning pga. tale-,

høre- eller synsvanskeligheder

(LSV §1, stk. 3)

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

Specialundervisning for

voksne §1, stk. 3 (tale, høre

eller syns)

Specialundervisning for

voksne §1, stk. 3 (tale, høre

eller syns)


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Bo-afsnit 1 x

Region Sydd. Nyborgskolen

Region Sydd.

Region Sydd. Skovhuse

Region Sydd. Skovhuse

Region Sydd. Skovhuse

Nyborgskolen,

Skoleafdeling takst 1 x

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Rehabiliteringscenteret f.

traum. flygtninge (RCT) RCT, Aktivitetsenheden x Sindslidende

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Personer med behov for

specialundervisning pga. tale-,

høre- eller synsvanskeligheder

(LSV §1, stk. 3)

Personer med behov for

specialundervisning pga. tale-,

høre- eller synsvanskeligheder

(LSV §1, stk. 3)

Skovhuse, Botilbud

kategori 4 x Udviklingshæmmede

Skovhuse, Almene boliger

kategori 4 x Udviklingshæmmede

Skovhuse, Botilbud

kategori 3 x Udviklingshæmmede

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

Specialundervisning for

voksne §1, stk. 3 (tale, høre

eller syns)

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Region Sydd. Skovhuse

Region Sydd. Specialskolen Storebælt

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Skovhuse, Botilbud

kategori 1 x Udviklingshæmmede

Specialskolen Storebælt,

Undervisningstilbud x Handicappede børn og unge Andet

Region Sydd. Sydbo Sydbo, Botilbud Eskebjerg x Udviklingshæmmede

Region Sydd. Sydbo

Region Sydd. Syrenparken

Region Sydd. Syrenparken

Sydbo, Dagtilbud

Egebjerghus x Udviklingshæmmede

Syrenparken,

Pomonahuset x Sindslidende

Syrenparken,

Atriumgården x Sindslidende

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Region Sydd. Syrenparken

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Syrenparken,

Nestlegården x Sindslidende

Region Sydd. Syrenparken Syrenparken, Døgn x Sindslidende

Region Sydd. Teglgårdshuset Teglgårdshuset, Kollegiet x Sindslidende

Region Sydd. Teglgårdshuset Teglgårdshuset, Døgn x Sindslidende

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Region Sydd. Æblehaven Æblehaven, Botilbud x Fysisk handicappede

Region Sydd. Østerhuse Østerhuse, Dagtilbud x Udviklingshæmmede

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Region Sydd. Østruplund

Region Sydd. Østruplund

Region Sydd. Østruplund

Svendborg

Svendborg

Svendborg

Behandlingscenter Svendborg,

Ungeafdelingen

Behandlingscenter Svendborg,

Voksenafdelingen

Behandlingscenter Svendborg,

Voksenafdelingen

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Østruplund, Botilbud afd. 1-

3 samt Lindevej x Udviklingshæmmede

Østruplund, Internt

dagtilbud x Udviklingshæmmede

Østruplund, Beskæftigelse

eksterne brugere x Udviklingshæmmede

Behandlingscenter Unge,

Svendborg x Personer med misbrug

Behandlingscenter

Svendborg - Modul 1 x Personer med misbrug

Behandlingscenter

Svendborg, Harm

reduction x Personer med misbrug

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Svendborg

Svendborg

Svendborg

Behandlingscenter Svendborg,

Voksenafdelingen

Behandlingscenter Svendborg,

Voksenafdelingen

Behandlingscenter Svendborg,

Voksenafdelingen

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Behandlingscenter

Svendborg, Modul 2 x Personer med misbrug

Behandlingscenter

Svendborg, Modul 3 x Personer med misbrug

Behandlingscenter

Svendborg,

medicinudlevering x Personer med misbrug

Svendborg Børnehuset Svendborg Børnehuset Svendborg x Udviklingshæmmede

Svendborg Cafe Aroma Cafe Aroma x Sindslidende

Svendborg Forsorgscenter Sydfyn

Forsorgscenter Sydfyn,

Forsorgspladser x

Hjemløse og personer med

sociale problemer

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §110 - Midlertidig ophold

til personer med sociale

problemer (forsorgstilbud)


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Svendborg Forsorgscenter Sydfyn

Svendborg Grønnemoseværkstederne

Svendborg Grønnemoseværkstederne

Svendborg Grønnemoseværkstederne

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Forsorgscenter Svendborg,

Herbergpladser x

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Hjemløse og personer med

sociale problemer

Grønnemoseværkstederne

, Daghjem x Udviklingshæmmede

Grønnemoseværkstederne

, Dagcenter x Udviklingshæmmede

Grønnemoseværkstederne

, Værkstederne x Udviklingshæmmede

Svendborg Hus 53 Hus 53 x Udviklingshæmmede

Svendborg Ryttervej Ryttervej, Botilbud 2 x Udviklingshæmmede

SEL §110 - Midlertidig ophold

til personer med sociale

problemer (forsorgstilbud)

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Svendborg Ryttervej Ryttervej, Botilbud 1 x Udviklingshæmmede

Svendborg Ryttervej Ryttervej, Dagtilbud x Udviklingshæmmede

Svendborg Skovsbovej Skovsbovej, særlige døgn x Sindslidende

Svendborg Skovsbovej Skovsbovej, Døgntilbud x Sindslidende

Svendborg

Specialbørnehaven

Jægermarken Jægermarken x Udviklingshæmmede

Svendborg Vestereng Vestereng, Botilbud x Udviklingshæmmede

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §32 - Særligt dagtilbud for

børn

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Svendborg Vestereng Vestereng, Dagtilbud x Udviklingshæmmede

Svendborg Holbølls Minde Centret Holbølls Minde Centret x Sindslidende

Svendborg Kolibrien

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL § 103 Beskyttet

beskæftigelse og § 104

Aktivitets- og samværstilbud

Specialfritidsordning m.

dagtakst x Handicappede børn og unge SEL 36 - Særligt klubtilbud

Sønderborg Alssundværkstedet Daghjemstakst x Udviklingshæmmede

Sønderborg Alssundværkstedet Dagentertakst x Udviklingshæmmede

Sønderborg Alssundværkstedet Værkstedstakst x Udviklingshæmmede

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Sønderborg Boenhed Bosager Døgntakst Bosager x Udviklingshæmmede

Sønderborg Boenhed Flintholm Døgntakst - Flintholm x Udviklingshæmmede

Sønderborg Børnehuset Sønderskov

Særlige dagtilbud .

dagtakst x Handicappede børn og unge

Sønderborg Den gl. Præstegaard Daghjemstakst x Udviklingshæmmede

Sønderborg Den gl. Præstegaard Dagcentertakst x Udviklingshæmmede

Sønderborg Den gl. Præstegaard Værkstedstakst x

Udviklingshæmmede

Fysisk handicappede

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §32 - Særligt dagtilbud for

børn

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Sønderborg Naturværkstedet Daghjemstakst x

Sønderborg Naturværkstedet Dagcentertakst x

Sønderborg Naturværkstedet Værkstedstakst x

Sønderborg

Sønderborg

Rendbjerghjemmet -

Autistgruppen Døgntakst Autistgruppen x

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Udviklingshæmmede

Fysisk handicappede

Udviklingshæmmede

Fysisk handicappede

Udviklingshæmmede

Fysisk handicappede

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP)

Rendbjerghjemmet - Børn og

Unge Døgntakst x Udviklingshæmmede

Sønderborg Rendbjerghjemmet - dagtilbud

Rendbjerghjemmet

Dagtilbud x Udviklingshæmmede

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Sønderborg Rendbjerghjemmet - Voksne Døgntakst x Udviklingshæmmede

Sønderborg

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

Sønderborg Kvinde- og

Krisecenter Kvindekrisecenter x Voldsramte kvinder SEL §109 - Kvindekrisecentre

Sønderborg Værkstedet Søndervang Daghjemstakst x Udviklingshæmmede

Sønderborg Værkstedet Søndervang Dagcentertakst x Udviklingshæmmede

Sønderborg Værkstedet Søndervang Værkstedstakst x Udviklingshæmmede

Sønderborg Værkstedet Østerlund Daghjemstakst x Udviklingshæmmede

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Sønderborg Værkstedet Østerlund Dagcentertakst x Udviklingshæmmede

Sønderborg Værkstedet Østerlund Værkstedstakst x Udviklingshæmmede

Sønderborg Værkstedshuset Sønderborg Dagtakst x Sindslidende

Tønder Aktivitetshuset Toftlund Aktivitetshuset Toftlund x Udviklingshæmmede

Tønder Den lille børnehave Den Lille Børnehave x Handicappede børn og unge

Tønder Klosterparken Klosterparken x Sindslidende

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §32 - Særligt dagtilbud for

børn

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL § 108 - Botilbud til

længerevarende ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Tønder

Tønder

Tønder

Tønder

Tønder

Tønder

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Område Tønder bo- og

beskæftigelse Ulriksalle x Udviklingshæmmede

Område Tønder bo- og

beskæftigelse

Det lille bofællesskab-

Lærkely x Udviklingshæmmede

Område Tønder bo- og

beskæftigelse Kastaniebo x Udviklingshæmmede

Område Tønder bo- og

beskæftigelse Bofællesskaber x Udviklingshæmmede

Område Tønder bo- og

beskæftigelse

Tønder Voksenskole

(Bofunktion L.

Andreasensvej) x Udviklingshæmmede

Område Tønder bo- og

beskæftigelse Vidåværkstedet x Udviklingshæmmede

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Tønder

Tønder

Tønder

Tønder

Tønder

Tønder

Område vest bo- og

beskæftigelse

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Løgumgård I-Kommunale

boliger x Udviklingshæmmede

Område vest bo- og

beskæftigelse Løgumgård I LAB x Udviklingshæmmede

Område vest bo- og

beskæftigelse Ungetilbud x Udviklingshæmmede

Område vest bo- og

beskæftigelse Ungetilbud LAB x Udviklingshæmmede

Område vest bo- og

beskæftigelse Løgumgård II x Udviklingshæmmede

Område vest bo- og

beskæftigelse Løgumgård II LAB x Udviklingshæmmede

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Tønder

Tønder

Tønder

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Område vest bo- og

beskæftigelse Vongshøj Værkssted x Udviklingshæmmede

Område vest bo- og

beskæftigelse Ældretilbud GUT x Udviklingshæmmede

Område vest bo- og

beskæftigelse Lobækparken x Udviklingshæmmede

Varde Aflastningstilbudet Krogen Krogen 3 x Fysisk handicappede

Varde Aflastningstilbudet Krogen Krogen Jægumsvej x Handicappede børn og unge

Varde Aflastningstilbudet Krogen Krogture x Handicappede børn og unge

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Varde Botilbuddet Krogen (nyt navn) Krogen 5 x Handicappede børn og unge

Varde

Varde

Varde

Varde

Bo- og Genoptræningscentret

Lunden Lunden Genoptræning x Senhjerneskadede

Bo- og Genoptræningscentret

Lunden Lunden Aflastning x Senhjerneskadede

Bo- og Genoptræningscentret

Lunden Lunden Lundbo 1+2 x Senhjerneskadede

Bo- og Genoptræningscentret

Lunden Lunden Lundbo 3 x Senhjerneskadede

Varde Center Bøgely Center Bøgely x

Hjemløse og personer med

sociale problemer

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §110 - Midlertidig ophold

til personer med sociale

problemer (forsorgstilbud)


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Varde

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Handicap Bo- og Servicetilbud

Østervang Bo Østervang x Udviklingshæmmede

Varde Værkstedet Skovlunden

Varde Værkstedet Skovlunden

Værkstedet Skovlunden

daghjem x Udviklingshæmmede

Værkstedet Skovlunden

Dagcenter x Udviklingshæmmede

Varde Værkstedet Viaduktvej Viaduktvej Ølgod x Udviklingshæmmede

Varde Tippen, Søndergade Tippen x

Socialt truede

(adfærdsvanskelige) børn og

unge

Varde Døgntilbuddet Krogen 3 Krogen 3 x Handicappede børn og unge

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL § 67 - Anbringelsessteder

for Børn og Unge

SEL § 67 - Anbringelsessteder

for Børn og Unge


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Vejen

Vejen

Vejen

Vejen

Vejen

Vejen

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Nørregadehus, Nørregade 73-

75, 6600 Vejen Nørregadehus 73, Vejen x Udviklingshæmmede

Nørregadehus, Nørregade 73-

75, 6600 Vejen Nørregadehus 75, Vejen x Fysisk handicappede

Dagcenter Kærhøj,

Kærhøjparken, Vejen Kærhøj- aktivitet massiv x Udviklingshæmmede

Dagcenter Kærhøj,

Kærhøjparken, Vejen Kærhøj - aktivitet middel x Udviklingshæmmede

Værkstedet Elmegade 12,

Vejen Montage middel x Udviklingshæmmede

Værkstedet Elmegade 12,

Vejen Montage - mindre x Udviklingshæmmede

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Vejen

Vejen

Vejen

Vejen

Vejen

Vejen

Vejen Støttecenter,

Ahorngade 62/

Kirsebærvej 65-67, Vejen

Vejen Støttecenter,

Ahorngade 62/

Kirsebærvej 65-67, Vejen

Vejen Støttecenter,

Ahorngade 62/

Kirsebærvej 65-67, Vejen

Vejen Støttecenter,

Ahorngade 62/

Kirsebærvej 65-67, Vejen

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Vejen Støttecenter,

afdeling 1 x Udviklingshæmmede SEL § 85

Vejen Støttecenter,

afdeling 2 x Udviklingshæmmede SEL § 85

Vejen Støttecenter,

afdeling 3 x Udviklingshæmmede SEL § 85

Vejen Støttecenter,

afdeling 4 x Udviklingshæmmede SEL § 85

Bakkehuset,

Bakkegårdsparken 124,

Rødding Bakkehuset, tilbud A x Udviklingshæmmede SEL § 85

Bakkehuset,

Bakkegårdsparken 124,

Rødding Bakkehuset, tilbud B x Udviklingshæmmede SEL § 85


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Vejen

Vejen

Vejen

Vejen

Vejen

Vejen

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Bakkehuset,

Bakkegårdsparken 124,

Rødding Bakkehuset, tilbud C x Udviklingshæmmede SEL § 85

Bakkehuset,

Bakkegårdsparken 124,

Rødding Bakkehuset, tilbud D x Udviklingshæmmede SEL § 85

Lille Veum, Lille Veumvej 6,

Brørup Lille Veum, botilbud A x Udviklingshæmmede

Lille Veum, Lille Veumvej 6,

Brørup Lille Veum, botilbud B x Udviklingshæmmede

Lille Veum, Lille Veumvej 6,

Brørup Lille Veum, botilbud C x Udviklingshæmmede

Lille Veum, Lille Veumvej 6,

Brørup Lille Veum, botilbud D x Udviklingshæmmede

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Vejen

Vejen

Vejen

Vejen

Vejen

Vejen

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Lille Veum, Lille Veumvej 6,

Brørup Lille Veum, botilbud E x Udviklingshæmmede

Åhaven Bo- og

beskæftigelsescenter,

Holsted Åhaven bo, gruppe 1 x Udviklingshæmmede

Åhaven Bo- og

beskæftigelsescenter,

Holsted Åhaven bo, gruppe 2 x Udviklingshæmmede

Dagcenter Lille Veum, Lille

Veumvej 6

Brørup

Dagcenter Lille Veum, Lille

Veumvej 6

Brørup

Dagcenter Lille Veum, Lille

Veumvej 6

Brørup

Dagcenter Lille Veum,

gruppe A x Udviklingshæmmede

Dagcenter Lille Veum,

gruppe B x Udviklingshæmmede

Dagcenter Lille Veum,

gruppe C x Udviklingshæmmede

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Vejen

Vejen

Åhaven Bo- og

beskæftigelsescenter,

Holsted

Åhaven Bo- og

beskæftigelsescenter,

Holsted

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Åhaven Dagcenter ,

takstgruppe 1 x Udviklingshæmmede

Åhaven Dagcenter ,

takstgruppe 2 x Udviklingshæmmede

Vejen Kostskolen Assersbølgård Undervisning - 8.-10. kl. x Udviklingshæmmede Folkeskole

Vejen Kostskolen Assersbølgård Undervisning - USB x Udviklingshæmmede Lov 564

Vejen Kostskolen Assersbølgård Bo- del 8. - 10. kl. x Udviklingshæmmede § 52

Vejen Kostskolen Assersbølgård Bo- del USB - under 18 år x Udviklingshæmmede § 52

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Vejen Kostskolen Assersbølgård Bo- del USB- over 18 år x Udviklingshæmmede

Vejle Bredballe Bofællesskab

Vejle Bredballe Bofællesskab

Vejle Bredballe Bofællesskab

Vejle Bredballe Bofællesskab

Vejle Bredballe Bofællesskab

Bredballe Bofællesskaber -

Ringdams Kobbel 165 x Udviklingshæmmede

Bredballe Bofællesskab,

Bredballe Byvej 67 x Udviklingshæmmede

Bredballe bofællesskab,

Ringdams Kobbel 167 x Udviklingshæmmede

Bredballe bofællesskab,

Bredballe Byvej 43 x Udviklingshæmmede

Bredballe Bofællesskaber,

Ringdams Kobbel 163 x Udviklingshæmmede

SEL §107 - Botilbud til

midlertidigt ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold -

opført efter ABL § 115

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold -

opført efter ABL § 115

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Vejle Bredballe Bofællesskaber

Vejle Bredballe Bofællesskaber

Vejle Bredballe Bofællesskaber

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Bredballe Bofællesskaber,

Grundet Bygade 19a x Udviklingshæmmede

Bredballe Bofællesskaber,

Grundet Bygade 19 b-d x Udviklingshæmmede

Bredballe Bofælleskaber,

Stormgade x Udviklingshæmmede

Vejle Center for Ferie og Aflastning Familiepleje x Handicappede børn og unge

Vejle

Vejle

Center For Beskyttet

Beskæftigelse

Ellehøj, Beskyttet

Beskæftigelse x Udviklingshæmmede

Center For Beskyttet

Beskæftigelse Ellehøj, Dagcenter x Udviklingshæmmede

SEL §108 - opført efter ABL

§115

SEL §108 - opført efter ABL

§115

SEL §108 - opført efter ABL

§115

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Vejle

Vejle

Vejle

Vejle

Vejle

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Center For Beskyttet

Beskæftigelse Kathrinehøj, Daghjem x Udviklingshæmmede

Center For Beskyttet

Beskæftigelse

Center For Beskyttet

Beskæftigelse

Kathrinehøj, Beskyttet

Beskæftigelse + Dagcenter x Udviklingshæmmede

Vestcentret, Beskyttet

Beskæftigelse x Udviklingshæmmede

Center For Beskyttet

Beskæftigelse Vestcentret, Dagcenter x Udviklingshæmmede

Center For Beskyttet

Beskæftigelse Vestcentret, Daghjem x Udviklingshæmmede

Vejle Møllegaarden Møllegaarden x Udviklingshæmmede

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §103 - Beskyttet

beskæftigelse

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Vejle Møllegaarden Møllegaarden x Udviklingshæmmede

Vejle Møllegaarden Møllegaarden - dagtilbud x Udviklingshæmmede

Vejle Postens Vej Bofællesskab Postens Vej 3 x Udviklingshæmmede

Vejle Postens Vej Bofællesskab Postens Vej 2 x Udviklingshæmmede

Vejle Postens Vej Bofællesskab

Vejle

Skansebakken

Udviklingscenter

Postens Vej 1 + 4 inkl.

10a+b x Udviklingshæmmede

Skansebakken

Udviklingscenter x Udviklingshæmmede

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold -

opført efter ABL § 115

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Vejle Solgaven Solgaven, almene boliger x Fysisk handicappede

Vejle Solgaven Solgaven, dagtilbud x Fysisk handicappede

Vejle Udviklingscenter Spurvetoften

Spurvetoften, særlige

projekter x Udviklingshæmmede

Vejle Udviklingscenter Spurvetoften Spurvetoften x Udviklingshæmmede

Vejle Center for Socialpsykiatri Sukkertoppen x Sindslidende

Vejle Center for Socialpsykiatri Sukkertoppen, akutpladser x Sindslidende SEL §107

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold -

opført efter ABL § 115


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Vejle Center for Socialpsykiatri Ved Sønderåen x Sindslidende

Vejle Center for Socialpsykiatri Tinghøj x Sindslidende

Vejle Søndermarken, Center Vejle

Vejle Udviklingscenter Fuglekær

Vejle Udviklingscenter Fuglekær

Vejle Udviklingscenter Fuglekær

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Sønderbo, Dalen,

Skrænten, Højbo /

Solsikken x Udviklingshæmmede

Fuglekær Udviklingscenter,

botilbud x Udviklingshæmmede

Fuglekær Udviklingsc.

Tillægstakst til alm. bolige x Udviklingshæmmede

Fuglekær Udviklingscenter,

alm. boliger, Hørgyden x Udviklingshæmmede

SEL §108 - opført efter ABL

§114

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §85 - Personlig hjælp,

omsorg, pleje m.v i eget hjem

(hjemmestøtte)

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold -

opført efter ABL § 115


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Vejle Udviklingscenter Fuglekær

Vejle Udviklingscenter Fuglekær

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Fuglekær Udviklingscenter,

alm. boliger, Lodshuset x Udviklingshæmmede

Fuglekær Udviklingsc.

Dagtilbud x Udviklingshæmmede

SEL §108 - Botilbud til

længerevarende ophold

SEL §104 - Aktivitets- og

samværstilbud

Vejle Vejle Krisecenter Vejle Krisecenter x Voldsramte kvinder SEL §109 - Kvindekrisecentre

Vejle

Vejle

Vejle

Vejle Misbrugscenter,

behandling af stofmisbrug

Børn og Unge Centret Vejle

Fjord - døgnbehandlingstilbud Døgnbehandlingstilbud x

Børn og Unge Centret Vejle

Fjord - observation/udredning Observation/udredning x

Vejle Misbrugsc, Beh.af

stofmisbrug, dag-og

ambula x Personer med misbrug

Børn og unge med socioemotionelle

vanskeligheder eller

hjerneorganiske dysfunktioner

Børn og unge med socioemotionelle

vanskeligheder eller

hjerneorganiske dysfunktioner

SEL §101 -

Stofmisbrugsbehandling

SEL § 67 - Anbringelsessteder

for Børn og Unge

SEL § 67 - Anbringelsessteder

for Børn og Unge


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Vejle

Vejle

Vejle

Vejle

Vejle

Børn og Unge Centret Vejle

Fjord - døgntilbud for børn

med hjerneorganiske skader (

ADHD) Kernehuset x

Børn og Unge Centret Vejle

Fjord - dagbehandling med

intern skole

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Dagbehandling med intern

skole x

Fårupgård Ungecenter -

døgnbehandlingstilbud,

observation Fjorden x

Fårupgård Ungecenter - tilbud

for kriminelle eller

kriminalitetstruede unge Godset x

Fårupgård Ungecenter -

døgnbehandlingstilbud for

psykisk skrøbelige piger Afd. pigernes hus x

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP)

Børn og unge med socioemotionelle

vanskeligheder eller

hjerneorganiske dysfunktioner

Børn og unge med særlige

vanskelig problemstillinger

Kriminelle eller kriminalitetstruede

unge

Børn og unge med

spiseforstyrrelser

Vejle STU STU x Udviklingshæmmede Andet

SEL § 67 - Anbringelsessteder

for Børn og Unge

SEL § 67 - Anbringelsessteder

for Børn og Unge

SEL § 67 - Anbringelsessteder

for Børn og Unge

SEL § 67 - Anbringelsessteder

for Børn og Unge

SEL § 67 - Anbringelsessteder

for Børn og Unge


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Vejle

Vejle

Vejle

Vejle

Skovagerskolen (

specialundervisning for børn)

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Skovagerskolen (

specialundervisning for

børn) x Udviklingshæmmede Andet

Bifrost, afd. Bygden og Gården

- institutionsaflastning Institutionsaflastning x Handicappede børn og unge

Bifrost, afd. Bygden og Gården

- familieplejeaflastning Familieplejeaflastning x Handicappede børn og unge

Bifrost, afd. Bygden og Gården

- hjemmepasser Hjemmepasser x Handicappede børn og unge

Vejle Bifrost, afd. Kilden - døgntilbud Døgntilbud x Handicappede børn og unge

Vejle

Bifrost, afd. Kilden - 2 pladser

med udvidet sundhedsfagligt

indhold

Bifrost, afd. Kilden - 2

pladser med udvidet

sundhedsfagligt indhold x Handicappede børn og unge

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Vejle

Bifrost, afd. Kilden -

institutionsaflastning

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Bifrost, afd. Kilden -

institutionsaflastning x Handicappede børn og unge

Vejle Søndermarken, Center Vejle Bakken x Udviklingshæmmede

Ærø Ærøhuset

Ærøhuset - Aktivitets og

samværstilbud x Udviklingshæmmede

Ærø Jacobsminde Bofællesskab x Udviklingshæmmede

Ærø Æblelunden Bofællesskab x Udviklingshæmmede

Aabenraa Botilbuddet Bjerggade 4 F-G

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn

SEL §108 - opført efter ABL

§115

SEL § 104 - aktivitets og

samværstilbud.

SEL § 108 længerevarende

ophold

SEL § 108 længerevarende

ophold

Botilbuddet Bjerggade 4 F-

G x Sindslidende SEL § 107, 108


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Aabenraa Botilbuddet Rhedersborg Botilbud x

Aabenraa Botilbuddet Skovbo Botilbud x

Aabenraa Børnehuset Lille Kolstrup

Aabenraa Børnehuset Lille Kolstrup

Aabenraa

Aabenraa

Hjernecenter Syd,

Beskæftigelsen

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP)

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP)

Børnehuset Lille Kolstrup

(aflastning) x Handicappede børn og unge

Børnehuset Lille Kolstrup

(særligt dagtilbud) x Handicappede børn og unge

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§ 85)

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§ 85)

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn

Aktivitets - og

samværstilbud x Senhjerneskadede SEL §104

Hjernecenter Syd, Botilbuddet

Sønderskovvej Botilbud x Senhjerneskadede

SEL §32 - Særligt dagtilbud for

børn

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL §§83 - 85)


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Aabenraa Posekær Posekær x Handicappede børn og unge

Aabenraa Værkstedet Skovbogaard

Aktivitets - og

samværstilbud x

SEL §67 stk. 2 -

Døgninstitutioner for

handicappede børn

Personer med

udviklingsforstyrrelser

(Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL §104

Aabenraa Aabenraa Krisecenter Aabenraa Krisecenter x Voldsramte kvinder SEL §109 - Kvindekrisecentre

Aabenraa Botilbuddet Stubbæk Botilbud x Sindslidende

Aabenraa Støttecenter Fristedet

Aabenraa

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL § 85)

Aktivitets - og

samværstilbud, bostøtte x Autisme, Asperger SEL § 104, 85

Hjernecenter Syd, Botilbuddet

Mejerihaven Botilbud x Senhjerneskadede

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL § 85)


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Aabenraa

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Hjernecenter Syd, Botilbuddet

Villa Catharina Botilbud x

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Senhjerneskadede,

Udviklingshæmmede

Aabenraa Botilbuddet Glashuset Botilbud x Udviklingshæmmede

Aabenraa Botilbuddet Engparken Botilbud x Udviklingshæmmede

Aabenraa Botilbuddet Jernbanegade Botilbud x Udviklingshæmmede

Aabenraa Botilbuddet Stationsvej Botilbud x Udviklingshæmmede

Aabenraa Botilbuddet Günderoth Botilbud x Udviklingshæmmede

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL § 85)

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL § 85)

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL § 85)

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL § 85)

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL § 85)

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL § 85)


Kommune Tilbud Ydelsesnavn

Højt spec. tilbud

med regional

betydning

Klyngetilbud

Målgruppe Lovgrundlag

Aabenraa Botilbuddet Frueløkke Botilbud x Udviklingshæmmede

Aabenraa Botilbuddet Rugkobbel Botilbud x Udviklingshæmmede

Aabenraa

Specialiseret tilbud på

hjælpemidler og

kommunikation

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL § 85)

LAB §115 - Almene boliger til

handicappede (inkl. støtte

efter SEL § 85)

Specialiseret tilbud på

hjælpemidler og

kommunikation x SEL § 5, stk 2


Bilag 5: Særlige forhold

Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser

I henhold til lov om social service § 9 skal rammeaftalen indeholde udviklingsplaner for

botilbud med mere end 100 pladser. I Syddanmark drejer det sig om Ribelund, der drives af

Esbjerg Kommune.

Under henvisning til vejledningen om rammeaftaler mv. er formålet med udviklingsplanen

at udarbejde et udviklings- og styringsredskab, der sikrer udvikling og fornyelse.

I Region Syddanmark blev der i 2008 på den baggrund udarbejdet en udviklingsplan for

Ribelund, der er et botilbud i Ribe, drevet af Esbjerg Kommune

Ribelund

Ribelund er et bo - og servicetilbud med 13 afdelinger for 140 voksne borgere med forskellige

grader af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

I udviklingsplanen for Ribelund fra 2010 blev der sat fokus på stordriftsfordele på en række

områder og på renovering af de bygningsmæssige rammer.

Esbjerg Kommune oplyser, at Ribelund har fundet en form, hvor stordriftsfordelene bliver

udnyttet optimalt. Samtidig bevares, gennem en decentral styreform med høj grad af

selvstændighed for den enkelte afdeling, det lille bomiljøs særlige fortrin.

Ribelund har i de senere år renoveret de fysiske rammer, så 50 boliger er omdannet til almene

ældreboliger af tidssvarende standard. Ribelund indgår sammen med Esbjerg kommunes

øvrige tilbud i Masterplan for det specialiserede voksenområde. I henhold til masterplanen skal

der arbejdes mod fem strategiske sigtelinier Der arbejdes samtidig med at samle et antal

enkeltmandsforanstaltninger på Ribelund, så personaleressourcerne udnyttes bedre, samt at

der vil skabes større faglighed og bedre arbejdsmiljø. Gennem de seneste år har

efterspørgslen fra andre kommuner været faldende, Ribelunds kapacitet vil blive tilpasset

løbende.

96


Koordinering af lands- og landsdelstilbud samt sikrede

afdelinger/botilbud

De mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud anvendes på tværs af regionerne,

og derfor skal der ske en koordinering af disse tilbud på landsplan. Danske Regioner har

udarbejdet en beskrivelse af de lands- og landsdelsdækkende tilbud. Beskrivelsen kan findes

på www.regioner.dk/social/rammeaftaler/koordinering.

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

Region Syddanmark driver den sikrede institution Egely, der er målrettet 14-18 årige med dom

til ophold på en sikret institution. Som følge af sænkningen af den kriminelle lavalder i 2010 og

for at undgå varetægtsfængslinger af børn og unge i almindelige arresthuse og fængsler, blev

der i regi af Danske Regioner i 2010 aftalt en udvidelse af pladstallet på landsplan. Heri indgik

en udvidelse med 10 pladser i Syddanmark. Efterspørgslen efter pladserne har imidlertid været

mindre end forventet. På den baggrund er det samlede pladstal på landsplan revurderet. Der

har i 2011 været 20 sikrede pladser samt 5 midlertidige sikrede pladser i Syddanmark. Det er

besluttet, at der indtil videre vil være 22 sikrede pladser i regionen. De sikrede pladser

finansieres ved en kombination af takstbetaling og objektivt finansieret af alle kommuner i

landet efter indbyggertal.

.

Social- og specialundervisningsområdet

Region Syddanmark driver henholdsvis Center for Høretab samt Nyborgskolen, der er

specialskoler for henholdsvis børn og unge med høretab. Skolerne tilbyder også døgn-ophold.

Udgifterne til tilbuddene finansieres delvist ved takster og ved anvendelse af objektiv

finansiering efter indbyggertal på de kommuner, der har adgang til at benytte tilbuddene.

Der har, som følge af nye teknologiske muligheder med Cochlear Implant-operationer, i de

senere år været en vigende efterspørgsel på de to tilbud, og denne udvikling forventes at

fortsætte i de kommende år. Som følge heraf tilpasses kapaciteten på de to tilbud løbende.

Desuden undersøger Region Syddanmark mulighederne for et tættere samarbejde mellem de

to tilbud for at sikre bedst mulige tilbud til borgerne kombineret med så effektiv en

ressourceudnyttelse som muligt, af hensyn til omkostningerne for kommunerne. For at

forbedre planlægningsgrundlaget til disse tilbud fremadrettet, er det aftalt, at kommunerne

fremadrettet, som på det øvrige specialundervisningsområde, den 1. marts indmelder elever til

skolestart den 1. august. Dette er en ændring i forhold til tidligere, hvor der var løbende

tilmelding frem til skolestart. Kommunerne vil fortsat kunne framelde elever inden skolestart

97


frem til 1. august, hvorefter tilmeldingen er bindende og de almindelige opsigelsesbetingelser i

takstprincipperne gælder.

Tilsyn og fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

Fælles Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

Kommunerne i Syddanmark har sammen med regionen nedsat et Samråd for

udviklingshæmmede lovovertrædere. Rådet består af 7 faste medlemmer og udtaler sig

vejledende om sanktionsformer og retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere til politi

og statsadvokaturer. Regionen varetager sekretariatsfunktionen for samrådet.

Det Fælles Samråd i Syddanmark er gjort permanent fra 2010.

Samrådet er finansieret som abonnementsordning – det vil sige, at kommunerne betaler et

fast beløb årligt pr. borger i den enkelte kommune. Det er en frivillig aftale, som alle

kommuner har tilsluttet sig

Nærmere beskrivelse af samrådet findes på:www.socialsekretariatet.dk

Tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere

Regionen organiserer og udfører tilsyn med udviklingshæmmede med dom på kommunernes

vegne. Tilsynene udføres af medarbejdere fra tre regionale og ét kommunalt botilbud.

Tilsynet udgår fra tre botilbud, hvor mange af de anbragte udviklingshæmmede

lovovertrædere bor. Tilsynet har til formål at sikre, at den dømte overholder dommens vilkår,

ikke begår ny kriminalitet, samt sætter en positiv udvikling i gang. Der er aftalt retningslinjer

for tilsynets tilrettelæggelse, gennemførelse samt samarbejdsformen med kommunerne.

Kommunernes myndighedsansvar er fastholdt gennem aftalen. Der er tale om en frivillig

aftale, som alle kommuner, bortset fra Vejle og Faaborg-Midtfyn er tilsluttet – Nyborg

Kommune dog efter konkret aftale om den enkelte borger. Tilsynet er takstfinansieret.

Nærmere beskrivelse af tilsynet findes på:www.socialsekretariatet.dk

98


Bilag 6: Kommunale redegørelser

En sammenskrivning kategoriseret efter emner

En bruttoliste over redegørelserne vil kunne ses på www.socialsekretariatet.dk

Forventninger til udbud og efterspørgsel

Har kommunen forventninger om væsentlige ændringer i forbruget i 2012?

Der er ingen forventninger om væsentlige ændringer men mange kommuner melder der vil

være et øget behov for døgnpladser til voksne udviklingshæmmede/multihandicappede.

Samtidig er der kommuner der melder om mindre behov for døgnpladser med genoptræning til

hjerneskadede og døgnanbringelser generelt. Herunder også pladser til hjemløse for

kommuner der har været en del af hjemløsestrategien. Flere melder om at der vil ses en

nedgang i anvendelse af tilbud i andre kommuner og en stigning i anvendelse af lokale tilbud.

Har kommunen ønsker for udvikling på området?

Esbjerg Kommune har iværksat en masterplan for Socialområdet som vil fokusere på

strategiske sigtelinjer. Samtidig vil der i sammenhæng med hjemløsestrategien ses en

udvikling af nye metoder og anbefalinger på dette område. Der er ogkommuner som kigger

på udvikling indenfor områderne; kommunale plejefamilier, botilbud til psykisk syge,

senhjerneskadede, døgntilbud til svært handicappede voksne, unge der har begået kriminalitet

og mangeårigt stof og/eller alkoholmisbrug med betydeligt plejebehov. Der meldes også om

behov for at styrke det tværkommunale samarbejde for at kunne fastholde en høj faglighed i

tilbuddene.

Har Kommunen strategier eller planer på området, der kan påvirke kommunens

udbud eller efterspørgsel af tilbud/ydelser?

Flere kommuner melder om at flere borgere vil tilbydes § 85 støtte i egen bolig men at dette

ikke alle steder vil påvirke udbuddet af pladser yderligere. Andre melder om større

forebyggende indsats for at reducere behovet for pladser på sikrede institutioner. Der er og

flere der arbejder hen i mod anvendelse af færre pladser på opholdssteder og

døgninstitutioner. Flere vil arbejder også hen i mod at være selvforsynende og forkorte ophold

på fx forsorgshjem og krisecentre. Det at flere kommuner ønsker at benytte lokale tilbud kan

have indflydelse på efterspørgsel efter pladser i andre kommuner og regionen.

Forventes der væsentlige ændringer i kommunens udbud af tilbud/ydelser?

99


Varde Kommune forventer opstart af tilbud til personer med mangeårigt stof –og/eller

alkoholmisbrug med et betydeligt plejebehov. Varde Kommune har oprettet et døgntilbud med

3 pladser til svært handicappede børn. Generelt sker der en tilpasning af tilbud efter

efterspørgsel af pladser. I forbindelse med Barnets Reform vil der flere steder ske en tilpasning

og justering af tilbud på børneområdet. Nedsættelse af den kriminelle lavalder kan betyde

ændringer af tilbuddene.

Har kommunen planer om at overtage tilbud fra Region Syddanmark?

Der er ikke konkrete ønsker om at overtage tilbud fra Region Syddanmark men Esbjerg

Kommune undersøger mulighederne om at overtage Bøge Allé 16/ Egehuset og tilsynsopgaven

vedrørende udviklingshæmmede lovovertrædere. Dette vil dog i tilfælde først træde i kraft fra

den 1.01.2013.

Tendenser, temaer og dilemmaer

Oplever kommunen, at der er særlige tendenser eller temaer på området, som der

med fordel bør være fælleskommunal opmærksomhed om?

Der ønskes en gennemsigtig pris- og ydelsesstruktur og fastlæggelse af tilnærmelsesvis

ensartede principper på tværs af udbydere. Samtidig er der ønske om en ro på taksterne.

Der ønskes fælleskommunal opmærksomhed på misbrugsbehandling, dobbeltdiagnoser og

fælles tiltag i forhold til kommunale plejefamilier. Der ønskes endvidere en kvalitetssikring af

specialtilbud til børn – og unge. Der ønskes også et samarbejde om projektpladser for

udadreagerende unge og udvikling og overvågning af særforanstaltninger og

enkeltmandsprojekter. Desuden ønskes der videre fokus og standarder for det gode

samarbejde med fælles spilleregler for kontakt og borgermotivation osv.

Region Syddanmark vil gerne rejse en problematik omkring planlægningsgrundlaget for

henholdsvis Center for Høretab samt Nyborgskolen, de to landsdels- og landsdækkende tilbud

til hørehæmmede børn og unge. Der gøres opmærksom på, at der er en tendens til at der

mangler tilbud til de helt unge (15-17 år), som har svære psykiatriske problemstillinger, og

ligeledes mangler der tilbud til unge fra 17-23 år med hjerneorganiske dysfunktioner (ADHD,

Asperger), når de er færdige med skoletilbud. Der opleves et dilemma for disse to grupper,

hvor det er vanskeligt at få dem videre fra et børn- og ungetilbud til et voksentilbud.

En generel tendens er, at flere og flere kommuner anvender deres egne tilbud eller opretter

nye og ikke køber specialpladser andre steder.

100


Oplever kommunen særlige politiske dilemmaer som styringsaftalen eller

udviklingsstrategien bør have fokus på?

Der nævnes, at det kan være svært at skaffe politisk opbakning til et forpligtende samarbejde

mellem kommunerne.

Der er generelt meget fokus på de øgede kommunale hjemtagelser og udbygning af egne

tilbud kan medføre tomme pladser på tilbud, der tidligere har været anvendt af flere

kommuner. Der ønskes at området bliver mindre omkostningsfyldt og nemmere at styre.

Der er endvidere et dilemma mellem ønsker om hurtig tilpasning af kapacitet for at minimere

underskud i budgetåret kontra hensynet til, at der på længere sigt er den ønskede

tilstedeværelse af det nødvendige antal højt specialiserede pladser. Der er også et akut behov

for yderligere drøftelser vedrørende forlængede opsigelsesvarsler for en række regionale

tilbud, herunder for opsigelse af flere borgere på én gang.

Bilag 7: Træk fra Tilbudsportalen med oversigt over samtlige

tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark.

(Bilaget kan ses på www.socialsekretariatet.dk)

101


Bilag til Styringsaftalen

Bilag 1: Indplacering af tilbud

Der henvises til bilag 4 i fællesdel og Udviklingsstrategien.

Bilag 2: Takstoversigt

Takstoversigten vil ligge klar ultimo 2011. Den vil herefter kunne findes på:

www.socialsekretariatet.dk

Bilag 3: Det lovmæssige grundlag

De fælles retningslinjer for takst- og ydelsesstrukturen i Syddanmark baserer sig på følgende

regelsæt og vejledninger:

Lov om social service § 6, stk. 4 og 185 b, stk. 5 i lov om almene boliger (Regler om

redegørelser og rammeaftaler om behov for sociale tilbud og almene ældreboliger i regionen).

Lov om ændring af § 174 i lov om social service (indførelse af omkostningsbestemte takster

for kommunale tilbud).

Bekendtgørelse af 23. januar 2006 om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det

almene ældreboligområde.

Bekendtgørelse af 15. juni 2006 om befordringsudgifter.

Bekendtgørelse af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud.

Vejledningen til bekendtgørelsen om rammeaftaler mv.

Specialundervisningslovens § 6 h samt bekendtgørelse af 24. april 2006 om

kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til Regionsrådet, rammeaftalen mv.

Fælles vejledning fra KL og Amtsrådsforeningen om omkostningsberegning og

betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet, oktober 2005.

Indenrigsministeriet: Budget og regnskabssystem for regioner. Denne opdateres løbende på

ministeriets hjemmeside.

I februar 2007 besluttede kommunaldirektørkredsen, at tilbud til adfærdsvanskelige børn og

unge, specialundervisning samt misbrugsområdet, der lovgivningsmæssigt ligger uden for

rammeaftalen, i 2008 og fremadrettet er omfattet af rammeaftalens takst- og

ydelsesprincipper. Denne vejledning retter sig derfor ligeledes til dette område, med mindre

der aftales andet.

102


Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende

regulering af takster

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret, hvilket er det

samlede antal belagte dage gange de relevante takster. Dette holdes op mod det

omkostningsbaserede regnskab. Forskellen mellem det faktiske provenu og det

omkostningsbaserede regnskab udgør over- eller underskuddet. Der skal derefter tages stilling

til, hvad der skal genbevilges i det efter følgende regnskabsår samt hvad der skal indgå i

takstberegningen år 2 efter regnskabet. Over- eller underskud (op til +/- 5 % af det

omkostningsbaserede budget) kan overføres til næste års driftsramme, mens over- eller

underskud der ikke overføres indgår i takstberegningen 2 år efter.

Modellen tager udgangspunkt i, at tilbuddene styres i forhold til deres driftsbudget og ikke i

forhold til tilbuddenes samlede omkostninger og takstindtægter. Når det drejer sig om

forskellen mellem tilbuddenes budget og regnskab anvendes ”mindreforbrug” og ”merforbrug”.

Mens ”overskud” og ”underskud” anvendes for forskellene mellem takstprovenuet og det

omkostningsbaserede regnskab.

Modellen er delt i 2:

I den første del beregnes det samlede over- eller underskud reguleret for overførsler fra

foregående år. Dette er i tabel 1 vist fra A1 til A5.

Det samlede provenu fremgår af regnskabet, såfremt der foretages intern afregning.

Såfremt der ikke foretages intern afregning, kan provenuet beregnes som antallet af

belægningsdage gange med den takst, der er opkrævet. A1 i tabel 1.

Det faktiske afregningsgrundlag er det beløb, der skulle være opkrævet i forhold til det

faktiske regnskab for året. Dette kan opgøres ved at benytte skabelonen til beregning

af taksten med indsættelse af de endelige regnskabstal i stedet for budgettal. Dette er

A2 i tabel 1. Vejledning til udfyldelse af skabelon følger i bilag 1.

Der skal korrigeres for overførsler fra foregående år. Mindreforbrug, der er overført fra

tidligere år, skal trækkes ud, da der er betalt for det én gang og modsat skal

merforbrug fra tidligere år lægges til, da der ikke er betalt dette. Dette er A3 i tabel 1

A2 + A3 er det samlede regulerede regnskab inkl. overførsler fra året før. Dette er A4

i tabel 1.

A5: Forskellen mellem A1 og A4 er det samlede korrigerede over- eller underskud. Er

beløbet positivt er der opkrævet for meget og er det negativt er der opkrævet for lidt.

I andel del beregnes, hvad taksterne skal reguleres med i år 2, når der korrigeres for

overførsel af tilbuddenes mer- og mindreforbrug til det følgende budget år.

Den enkelte driftsherre kan i de efterfølgende budgetår genbevilge tilbuddets mer-

/mindreforbrug i henhold til egne regler, der kan dog kun overføres max plus/minus 5

% i forhold til det samlede omkostningsbaserede budget. Dette er A6 i tabel 1.

Den del af det korrigerede over- og underskud, der ikke genbevilges, skal indregnes i

takster senest 2 år efter. Dette er forskellen mellem A5 og A6 som er lig A7 i tabel 1. Er

A7 positiv skal taksterne i år 2 nedreguleres og omvendt. Det bør bemærkes, at for de

driftsherrer, der selv bruger en del af pladserne, vil de budgetmæssige konsekvenser

103


Tabel 1: Beregning af over- og underskud.

Bemærkning Forklaring Henvisning

Samlet faktisk provenu Samlede takst indtægter, hvis der

anvendes intern afregning

alternativt kan anvendes takst

gange faktiske belægningsdage

Faktisk afregningsgrundlag Det omkostningsbaserede

regnskab. Takst skabelonen kan

Mer/mindreforbrug som er overført

fra foregående år

Det faktisk korrigerede regnskab,

der skal indgå i beregningen

Samlet regulering inkl. overførsler

fra året før.

Tilbuddets mer- eller mindreforbrug,

der genbevilges i følgende budgetår

Rest overføres til takstberegningen

år 2 efter regnskabet

med fordel anvendes.

Mindreforbrug (-)som er overført fra

tidligere år skal trækkes ud, da der

er betalt for dem og modsat skal

merforbrug(+) fra tidligere år

lægges til, da der ikke er betalt

dette

Regnskab minus overskud fra

foregående år.(+ -)

Regnskab plus underskud overskud

fra foregående år.

(--)

Overskud = plus

Underskud = minus

Overføres til følgende budgetår

Mindreforbrug (+) trækkes ud

Merforbrug (-)lægges til

Er a7 plus skal taksten reduceres

og modsat er den negativ skal

taksten forhøjes på baggrund af

overførslen

A1

A2

A3

A4=A2+A3

A5=A1-A4

A6

A7=A5-A6

Nedenfor er der givet en kort vejledning til de enkelte punkter samt en række eksempler på

konkrete beregninger.

104


Vejledning til indberetning

A1:

Det samlede provenu vil fremgå af regnskabet, når der foretages intern afregning. Alternativt

kan provenuet beregnes som antallet af belægningsdage gange med de anvendte takster.

A2:

Udgangspunktet for beregningen af det faktiske afregningsgrundlag er regnskabstallene for

driften, som indtastes i den skabelon, der er afvendt til takstberegningen.

Hensættelse til tjenestemandspensioner Indregnes med de faktiske hensættelser eller

udgifterne til forsikring, der skal dog korrigeres for de beløb, der allerede er indregnet i

delingsaftalen.

Mer- og mindreforbrug fra år -2, som skal indregnes i taksterne, medtages ligeledes.

Til forrentning og afskrivning anvendes ligeledes tallene for beregning af taksterne. Det

betyder, at renten er den samme, som ved beregningen af taksterne. Der skal dog korrigeres

for driftsudgifter, der konverteres til anlægsudgifter. Større anskaffelser finansieret over

driften må ikke tælle med 2 gange i takstberegningen. Hvis anskaffelsen af for eksempel en

bus indgår i de følgende års takster med forrentning og afskrivning, må den ikke også indgå i

anskaffelsesårets driftsregnskab med anskaffelsesudgiften, men alene med dette års

forrentning og afskrivning. Ligeledes skal der korrigeres, hvis der er fundet fejl i forrentning og

afskrivning.

Overhead og udviklingspulje skal indregnes på baggrund af de faktiske udgifter.

A3:

Der korrigeres for mer-/mindreforbrug fra tidligere år, som er overført. Mindreforbrug fra året

før skal trækkes ud, da der er betalt for dem og modsat skal merforbrug lægges til, da der

ikke er betalt dette.

A4:

Det faktiske afregningsgrundlag reguleret for overførsler fra foregående år.

A5:

Den samlede regulering er forskellen mellem A1 og A4. Er der plus er der opkrævet for meget,

og er der minus, er der opkrævet for lidt.

A6:

På baggrund af tilbuddenes driftsregnskab fastsættes i henhold til kommunens/regionens

overførselsregler hvad, der skal overføres til det følgende års budget. Der kan dog maximalt

overføres plus/minus 5 % af det samlede takstberegningsgrundlag, der blev brugt ved

beregning af taksterne.

A7:

Forskellen mellem A5 og A6 skal indregnes i taksterne 2 år efter.

105


Eksempler på konkrete beregninger

1.

Der er et samlet overskud på 400.000 kr., men tilbuddet har et overskud på 400.000 kr., der overføres til følgende

budgetår. Overskuddet har derfor ingen konsekvenser for takstberegningen i år 2.

Del 1:

A1 Samlet provenu (10.400 dage * 1000) 10.400.000

A2 Faktisk afregningsgrundlag ud fra regnskabet 10.000.000

A3 - Overførsel fra forrige budgetår 0

A4 = Reguleret afregningsgrundlag (A2+A3) 10.000.000

A5 Reguleret overskud (A1-A4) 400.000

Mellem regning – beregning af tilbuddets overførsel

Del 2

M Tilbuddets budget 9.000.000

M - Tilbuddets regnskab 8.600.000

M - Mindreforbrug 400.000

A6 Mindreforbrug, der genbevilges 400.000

A7 - Regulering af taksten i år 2 (A5-A6) 0.000

2.

Tilbuddet har sparet et driftsbeløb på 200.000 kr., som overføres til næste års drift. Men samlet er der et

overskud på 400.000 kr. Derfor er skal takster i år 2 nedskrives med forskellen på 200.000 kr..

Del 1:

A1 Samlet provenu (10.400 dage * 1000) 10.400.000

A2 Faktisk afregningsgrundlag ud fra regnskabet 10.000.000

A3 - Overførsel fra forrige budgetår 0

A4 = Reguleret afregningsgrundlag (A2+A3) 10.000.000

A5 Reguleret overskud (A1-A4) 400.000

Mellem regning – beregning af tilbuddets overførsel

Del 2

M Tilbuddets budget 9.000.000

M - Tilbuddets regnskab 8.800.000

M - Mindreforbrug 200.000

A6 Mindreforbrug, der ønskes genbevilget. 200.000

A7 - Regulering af taksten i år 2 (nedskrives) A5-A6 200.000

106


3.

Der er et samlet overskud på 200.000 kr., men tilbuddet har et mindreforbrug på 400.000 kr., der overføres til

følgende budgetår. Der overføres derved mere end overskuddet, hvorfor den skal ske en opregulering af

taksterne i år 2 med 200.000 kr.

Del 1:

A1 Samlet provenu (9.600 dage * 1000) 9.600.000

A2 Faktisk afregningsgrundlag ud fra regnskabet 9.400.000

A3 - Overførsel fra forrige budgetår 0

A4 = Reguleret afregningsgrundlag (A2+A3) 9.400.000

A5 Reguleret overskud (A1-A4) 200.000

Mellem regning – beregning af tilbuddets overførsel

M Tilbuddets budget 9.000.000

M - Tilbuddets regnskab 8.600.000

M - Mindreforbrug 400.000

Del 2

A6 Mindreforbrug, der genbevilges 400.000

A7 - Regulering af taksten i år 2 opskrives(A5-A6) -200.000

4.

Tilbuddet har sparet et driftsbeløb på 400.000 kr., som overføres til næste års drift. Samtidig har der været en

overført et mindre forbrug fra forrige budget år på 200.000 kr. Dermed bliver det regulerede overskud lig med

nul. Der skal dog fortsat overføres 400.000 kr. som skal indregnes i taksterne i år 2. Der skal taksterne i år 2

opskrives med 400.000 kr.

Del 1:

A1 Samlet provenu (10.400 dage * 1000) 10.400.000

A2 Faktisk afregningsgrundlag ud fra regnskabet 10.600.000

A3 - Overførsel fra forrige budgetår (mindreforbrug) -200.000

A4 = Reguleret afregningsgrundlag (A2+A3) 10.400.000

A5 Reguleret overskud (A1-A4) 000.000

Mellem regning – beregning af tilbuddets overførsel

M Tilbuddets budget 9.000.000

M - Tilbuddets regnskab 8.600.000

M - Mindreforbrug 400.000

Del 2

A6 Mindreforbrug, der genbevilges. 400.000

A7 - Regulering af taksten i år 2 (opskrives) A5-A6 -400.000

107


5.

Der er et samlet reguleret overskud på 200.000 kr., idet der er overført et merforbrug på 200.000 kr. Tilbuddet

har haft et mindreforbrug på 400.000 kr., der overføres til følgende budgetår. Taksterne i år 2 skal derfor

opreguleres med 200.000 kr., hvilket er forskellen mellem det regulerede overskud på 200.000 kr. og overførslen

på 400.000 kr.

Del 1:

A1 Samlet provenu (10.400 dage * 1000) 10.400.000

A2 Faktisk afregningsgrundlag ud fra regnskabet 10.000.000

A3 - Overførsel fra forrige budgetår af et merforbrug +200.000

A4 = Reguleret afregningsgrundlag (A2+A3) 10.200.000

A5 Reguleret overskud (A1-A4) 200.000

Mellem regning – beregning af tilbuddets overførsel

M Tilbuddets budget 9.000.000

M - Tilbuddets regnskab 8.600.000

M - Mindreforbrug, 400.000

Del 2

A6 Mindreforbrug, der ønskes genbevilget. 400.000

A7 - Regulering af taksten i år 2 (opskrives) (A5-A6) -200.000

6.

Tilbuddet har sparet et driftsbeløb på 100.000 kr., som overføres til næste års drift. Men samlet er der et

reguleret underskud på 300.000 kr, idet der er overført et mindreforbrug fra sidste år på 200.000 kr. Takster i år

2 opreguleres med forskellen på 200.000 kr..

Del 1:

A1 Samlet provenu (18.000 dage * 500) 9.000.000

A2 Faktisk afregningsgrundlag ud fra regnskabet 9.500.000

A3 - Overførsel fra forrige budgetår af et mindreforbrug -200.000

A4 = Reguleret afregningsgrundlag (A2+A3) 9.300.000

A5 Reguleret underskud (A1-A4) -300.000

Mellem regning – beregning af tilbuddets overførsel

M Tilbuddets budget 9.000.000

M - Tilbuddets regnskab 8.900.000

M - Mindreforbrug 100.000

Del 2

A6 Mindreforbrug, der genbevilges. 100.000

A7 - Regulering af taksten i år 2 (opskrives) A5-A6 -400.000

108


7.

Der er et samlet reguleret overskud på 800.000 kr., idet der skal reguleres for et overført merforbrug på 200.000

kr. Tilbuddet har et mindreforbrug på 700.000 kr., heraf overføres 3 % til følgende budgetår, i henhold til

kommunens overførselsregler. Der overføres dermed 270.000 kr. Resten af overskuddet, indregnes i taksterne i

år 2. Der kan de på den baggrund nedreguleres med 530.000 kr.

Del 1:

A1 Samlet provenu (21.600 dage * 500 kr.) 10.800.000

A2 Faktisk afregningsgrundlag ud fra regnskabet 9.800.000

A3 - Overførsel fra forrige budgetår (merforbrug) +200.000

A4 = Reguleret afregningsgrundlag (A2+A3) 10.000.000

A5 Reguleret overskud (A1-A4) 800.000

Mellem regning – beregning af tilbuddets overførsel

M Tilbuddets budget 9.000.000

M - Tilbuddets regnskab 8.300.000

M - Mindreforbrug 700.000

Del 2

A6 Mindreforbrug, der genbevilges. 270.000

A7 - Regulering af taksten i år 2 (nedskrives) (A5-A6) 530.000

8.

Tilbuddet har et merforbrug på 400.000 kr., heraf overføres 300.000 kr. til næste års drift. Provenuet er på

20.000.000 kr., og det faktiske afregningsgrundlag er på 20.400.000 kr., samtidig har der været en overført et

merforbrug fra forrige budget år på 200.000 kr. Dermed bliver det regulerede underskud på 600.000. Taksterne

i år skal således opskrives med 300.000 kr.

Del 1:

A1 Samlet provenu (10.000 dage * 2.000) 20.000.000

A2 Faktisk afregningsgrundlag ud fra regnskabet 20.400.000

A3 - Overførsel fra forrige budgetår (merforbrug) +200.000

A4 = Reguleret afregningsgrundlag (A2+A3) 20.600.000

A5 Reguleret underskud (A1-A4) -600.000

Mellem regning – beregning af tilbuddets overførsel

M Tilbuddets budget 19.000.000

M - Tilbuddets regnskab 19.400.000

M - Merforbrug -400.000

Del 2

A6 Merforbrug, der genbevilges. -300.000

A7 - Regulering af taksten i år 2 (opskrives) A5-A6 -300.000

109


Bilag 5: Opsigelsesvarsler

Ved ophør fra handlekommunen betales til og med ophørsdato, dog minimum efter

nedenstående opsigelsesfrister:

1. Botilbud (SEL § 67 stk. 1, 2 og 3, § 107, § 108, boliger efter § 115 jf § 105 stk i lov

om almene boliger): Løbende måned + 1 måned.

2. Dagtilbud (SEL §§ 32 og 36 samt §§ 103 og 104, Folkeskoleloven § 20, stk. 2 og 3, Lov

om specialundervisning for voksne § 1, stk. 2 og 3): Løbende måned.

Specialundervisningstilbud i form af dagundervisning defineres også som dagtilbud.

3. Krisecentre og sociale døgncentre (SEL § 109 og § 110): Afregnes til og med

udskrivningsdagen.

4. Stofmisbrugsbehandling efter § 101: Afregnes til og med udskrivningsdagen.

Ved ophør i tilbud som følge af dødsfald gælder ovennævnte opsigelsesregler også.

I tilfælde af uenighed mellem udbyder og handlekommune om revisitation af en borger som

følge af ændret behov for støtte er varslingsfristen for ændring af den gældende aftale

minimum løbende måned plus to måneder. Der skal varsles skriftligt.

Hvis der er borgere på venteliste til den pågældende plads, kan der kun opkræves betaling

indtil pladsen overtages.

Ved enkeltmandsprojekter samt særforanstaltninger kan der aftales særlige opsigelsesfrister.

De særlige opsigelsesvarsler skal præciseres i aftalerne mellem handlekommune og udbyder,

som altid indgås med udbyderen på centralt/ forvaltningsniveau.

Ved lukning af tilbud er der ligeledes en varslingsfrist på to måneder.

110


Bilag 6: Prisstruktur

I Styringsaftalen er der enighed om at tage afsæt i følgende principper:

Færrest mulige takster

Færrest mulige tillægsydelser

Mindst mulig administration

Principperne skal sikre, at systemet er gennemsigtigt og let at administrere for tilbuddene,

kommuner og regionen.

Herudover er der et ønske om at fastholde uændrede takster i Styringsaftaleperioden for at

sikre økonomisk forudsigelighed indenfor det enkelte år.

Ved udformning af takstprincipperne er der foretaget en afvejning mellem på den ene side

hensynet til, at der skal betales for ”det man får” og på den anden side hensynet til, at

takststrukturen skal være enkel og overskuelig at administrere samt give tilbuddene så

fleksible rammer, at de kan gennemføre en rationel drift.

Den enkelte borger kan have et meget svingende funktionsniveau med svingende behov for

bistand, pleje og omsorg. Det er derfor vigtigt, at takststrukturen udformes på en sådan måde,

at den giver det enkelte tilbud mulighed for en fleksibel ressourceudnyttelse indenfor

tilbuddets samlede ramme. Ressourcer, som én borger har særlig behov for den ene dag, skal

den næste dag uden problemer kunne flyttes til en anden borger, hvis der er behov for det.

Indholdet i tilbuddene må nødvendigvis ses i sammenhæng. De enkelte delydelser, som

dagligdagen og det pædagogiske arbejde eventuelt kan deles op i, kan ikke stå alene, men vil

for den overvejende dels vedkommende være hinandens forudsætning og tilsammen udgøre

det behandlingsmæssige eller pædagogiske fundament for tilbuddet. Denne ”pakke” af

delydelser definerer tilbuddets basistilbud, og taksten er betalingen for denne. Det betyder, at

de enkelte takster så vidt muligt skal omfatte et så bredt felt af ydelser, at hyppige

forhandlinger om behovet for tillægstakster for supplerende ydelser undgås.

Takststrukturen på det enkelte tilbud

Der skal som udgangspunkt beregnes én takst for hver gruppe af borgere, som, hvad

personaleressourcer angår, modtager ydelser af et ensartet omfang, og som indgår i samme

faglige og driftsmæssige sammenhæng. Takstfastsættelsen vil normalt falde indenfor én af

følgende tre kategorier:

1) Borgere på samme afdeling vil normalt have behov for personalebistand af et

nogenlunde ensartet omfang. Der vil derfor i de fleste tilfælde kunne etableres én fælles

takst for afdelingen som helhed.

2) I særlige tilfælde, hvor der på en afdeling er stor forskel på behovene hos forskellige

grupper af borgere, kan det være relevant med differentierede takster for de enkelte

grupper.

3) På større tilbud, hvor der er stor forskel på borgernes behov inden for og mellem

afdelingerne, kan der undtagelsesvist anvendes en model med takster, som går på

tværs af afdelingerne, så taksten for borgere med et ensartet funktionsniveau er den

samme, uanset hvilken afdeling de befinder sig på.

Hvornår bør taksterne differentieres – og hvordan?

Som nævnt ovenfor i punkterne 2 og 3 kan der være situationer, hvor det vil være relevant at

differentiere taksterne. Udgangspunktet for differentieringen er borgernes funktionsniveau og

dermed personalebehovet hos forskellige grupper. Fremgangsmåden ved differentieringen bør

være følgende:

indenfor de enkelte tilbudstyper på det pågældende tilbud (dagtilbud/

111


døgntilbud m.v.) inddeles borgerne i forskellige grupper afhængig af deres

funktionsniveau, så borgere med nogenlunde ensartede behov placeres i samme

gruppe.

hvis forskellen i den gennemsnitlige årlige personaleudgift mellem to grupper overstiger

ca. 165.000 kr. for døgntilbud og ca. 50.000 kr. for dagtilbud bør en differentiering

overvejes.

De angivne niveauer er kun vejledende. Der kan være andre faktorer end den

gennemsnitlige personaleudgift (fx. særlige målgruppespecifikke forhold),

som spiller ind. Det vil under alle omstændigheder være den enkelte udbyders skøn, om der

skal foretages en differentiering eller ej, og hvor snittet

skal lægges.

Omvisitering i forhold til takstgrupper

I tilbud, hvor der er differentierede takster, forudsættes der enighed mellem

handlekommune og udbyder (omvisitering), hvis borgeren skal indplaceres i

en anden takstgruppe end den, borgeren oprindeligt er indplaceret i (se dog

112


Bilag 8 om afregnings- og betalingsregler om behandling af sager ved

uenighed).

113


Bilag 7:Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger

Hovedreglen er, at taksterne beregnes for grupper af borgere. Der vil dog være tilfælde, hvor

enkeltpersoner har så afvigende behov i forhold til gennemsnittet, at det vil være relevant at

operere med individuelle takster for dem i form af særforanstaltninger eller

enkeltmandsprojekter.

En særforanstaltning er en foranstaltning, som etableres i en eksisterende plads, men til en

særlig takst, der afviger fra den godkendte takst for pladsen. Ved ophør af en

særforanstaltning kan pladsen benyttes af en ny borger til almindelig takst.

Et enkeltmandsprojekt er en foranstaltning, hvor der oprettes en ny plads udover de

godkendte pladser og til en særlig takst. Pladsen, der er knyttet til et enkeltmandsprojekter,

bortfalder, når enkeltmandsprojektet ophører.

Etablering af særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter skal ikke godkendes i

Socialdirektørkredsen, og skal ikke annonceres forud i Styringsaftalen. Taksterne skal ikke

indberettes i forbindelse med den almindelige takstberegningsprocedure, men forbruget på

området skal opgøres i forbindelse med analyse af taksterne for det foregående år.

Følgende betingelser skal være opfyldt, når særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter

etableres.

Der skal være enighed om foranstaltningen og betalingen mellem handlekommune og

udbyder, inden foranstaltningen sættes iværk.

Aftaler om særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter skal altid indgås med

udbyderen på centralt- / forvaltningsniveau.

Vilkår for betaling af særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter, herunder

etableringsomkostninger, opsigelsesvarsler og eventuelle særlige regnskabsaflæggelser,

skal præciseres i aftalerne mellem handlekommune og udbyder.

Der kan forhandles om at nedsætte den del af særforanstaltningens eller

enkeltmandsprojektets overhead, som overstiger det overhead, som vedrører tilbuddets

højeste almindelige takst.

Takstberegningen skal under alle omstændigheder tage udgangspunkt i princippet om

omkostningsbaserede takster.

Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter skal opfattes som foranstaltninger, der er

knyttet til enkeltpersoner. Er der behov for, at flere borgere skal indplaceres på en afvigende

takst i forhold til tilbuddets øvrige takster, bør der oprettes en differentieret takst, som angivet

i

114


Bilag 6.

115


Bilag 8: Afregningsregler/betalingsaftaler:

Afregningsregler

Udbyderen sender månedlige afregninger til betalingskommunerne. Fristen for betaling

fastsættes til 1 måned. Betalingerne skal ske elektronisk. Senere betalinger end 1 måned

påføres morarenter.

Regningen betales uanset enighed om regningens størrelse. Er der uenighed om en regning,

meddeles dette til udbyderen, og udbyderen foretager de nødvendige berigtigelser i

kommende afregning. Princippet er nødvendigt, hvis afregningssystemerne skal fungere

effektivt.

På specialundervisningstilbud betales der takst pr. døgn/dag, jf. dog nedenfor. Et skoleår har

366 dage, hvor skoleåret starter den 1. august og slutter den 31. juli. Der kan ikke opsiges til

ophør af betaling den 30. juni, da ophør ved skoleårets afslutning betyder afregning til 31. juli.

På specialundervisningstilbud, hvor eleverne som hovedregel indskrives for et år af gangen, og

hvor eleverne bor på skolen, beregnes taksten for henholdsvis undervisningstilbuddet og

døgntilbuddet på grundlag af 11 måneder. Skoleåret starter den 1. august og slutter den 30.

juni. Juli er betalingsfri.

Betalingsaftaler

Kommuner, der køber ydelser i andre kommuner eller hos Region Syddanmark, indgår en

betalingsaftale med den enkelte udbyder. Betalingsaftalen skal indeholde alle nødvendige

detailoplysninger til brug for afregningen og tilpasses de afregningssystemer, der anvendes i

kommunerne og Region Syddanmark.

Betalingsaftalen skal som minimum omfatte:

Information om hvem der er handlekommune, samt hvem der er betalingskommune

Oversigt over tilbuddets indhold, herunder hvilken bevillingsparagraf, det indgår i

Bevillingsomfanget for eventuelle enkeltydelser

Startdato og priser for eventuelle enkeltydelser

Opsigelsesvarsel følger de normale regler, men for særforanstaltninger og

enkeltmandsprojekter kan andet aftales

Ændringer i et aftalt tilbud skal aftales efter samme retningslinjer.

Betalingsaftalen indgås mellem handlekommune og udbyder. I de tilfælde, hvor der er anden

betalingskommune, skal kommunen afregne efter den indgåede betalingsaftale mellem

handlekommune og udbyder.

Handlekommunen skal sikre tidlig information til betalingskommunen (i de tilfælde hvor

handle- og betalingskommune ikke er den samme) om, hvilke beslutninger der træffes

vedrørende ændring af tilbud til borgerne.

Betalingsperioden er normalt fra startdato til ophørsdato plus opsigelsesvarsel. Startdatoen

svarer til indskrivningsdatoen, og ophørsdatoen er sidste dag, borgeren modtager ydelsen. I

forbindelse med ophør af en plads bortfalder betalingspligten, hvis pladsen besættes til anden

116


side inden udgangen af en betalingsperiode. Udbyder skal tilstræbe at besætte ledige pladser

så hurtigt som muligt.

Flyttes en person fra et ekstraordinært tilbud, hvor der er aftalt en særskilt takst, kan

udbyderen af tilbuddet have ekstra omkostninger forbundet med lukning af tilbuddet. Der kan

indgås en aftale om betaling for et sådant tilbud ud over den faktiske ophørsdato, hvis

udbyderen kan dokumentere omkostninger forbundet med lukning af tilbuddet.

117


Bilag 9: Takstberegning

Taksterne for 2012 skal være indberettet senest 1. november 2011. Indberetningen skal

foretages i en database, som stilles til rådighed af det fælleskommunale socialsekretariat.

Databasen vil være tilgængelig primo september 2011, og der udsendes vejledning til

indberetningen senest medio august 2011.

Elementer i takstberegningen

Det er de samlede omkostninger, som skal lægges til grund for takstberegningen. De kan

deles op i følgende kategorier:

1. Løn, der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse.

2. Udvikling (uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud mv.)

3. Administration (ledelse, administration, kontoromkostninger, edb mv.)

4. Hensættelser til tjenestemandspensioner

5. Andel af central ledelse og administration (overhead)

6. Tilsyn

7. Ejendoms – og kapitalomkostninger (vedligeholdelse/afskrivninger mv.)

8. Reguleringer i forhold til tidligere år (dækning af overskud/underskud)

9. Øvrige omkostninger og indtægter, der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse.

Dette er en ekstra kategori i forhold til bekendtgørelsen. I denne kategori placeres de

omkostninger og indtægter, der ikke meningsfuldt falder ind under de øvrige

hovedkategorier.

Nedenfor er anført, hvilke principper der lægges til grund for de enkelte kategorier.

Løn der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse

Der henvises til den udarbejdede vejledning til takstberegning for en nærmere beskrivelse,

som kan findes på www.socialsekretariatet.dk

Udvikling (uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud mv.)

Her er der tale om to principielt forskellige slags omkostninger:

For det første omkostninger til kurser, efteruddannelse og kompetenceudvikling mv. samt

udvikling af faglige profiler for personale ansat på tilbuddene.

For det andet omkostninger til udvikling udover almindelige kurser mv., fx midler til at frikøbe

arbejdskraft på tilbuddet til gennemførelse af udviklingsprojekter. Der afsættes 0,5 % til dette

formål. Med henblik på større udviklingsprojekter kan disse udviklingsmidler puljes på tværs af

tilbud og driftsherre inden for følgende seks målgrupper:

Tilbud til psykisk og fysisk handicappede voksne

Tilbud til psykisk og fysisk handicappede børn

Socialt truede børn og unge

118


Socialt udsatte

Socialpsykiatriske tilbud

Specialundervisning

Administration (ledelse, administration, kontoromkostninger, IT mv.)

Her er der tale om lønomkostninger til ledelsen på tilbuddet samt løn til kontorpersonale m.v.

ansat på tilbuddet (se vejledningen til takstskemaet 1 ). Omkostninger til kontorhold, IT mv.

medregnes ligeledes under ”Administration”. Tilbuddets andel af omkostninger til centrale ITsystemer,

software m.v. finansieres dog via den fælles overhead på maksimum 5 %.

Indtægter (beboerbetaling, salg af ydelser)

Beboerbetalinger samt udgifter, der er relateret til beboerbetalingerne, trækkes ud af

budgettet forud for takstberegningen. Indtægter fra værksteder mv. skal også trækkes ud

forud for takstberegningen. Hovedprincippet er, at det i beregningen skal sikres, at udgifter

kun finansieres én gang, enten via takstindtægter eller andre indtægter.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 er det kommunalbestyrelsen, der

beslutter hvilke betalingsregler, der gælder for beboernes huslejebetaling ved ophør af leje.

For Region Syddanmarks tilbud anvendes samme regler vedrørende ophør af beboernes

huslejebetaling for tilbud drevet efter Serviceloven som anført i ovenstående afsnit om

afregnings- og betalingsregler.

For Region Syddanmarks tilbud opkræves brugerbetalinger efter ensartede regler.

Ejendomsudgifter

Det har ikke været muligt at gennemføre helt ensartede principper for dette område. Det er

imidlertid afgørende, at den enkelte udbyder sikrer, at der ikke sker dobbeltindregning af

udgifterne.

Her placeres omkostninger til normal indvendig vedligehold samt omkostninger til opvarmning,

el, ejendomsskat, vand og forsikringer, der ikke betales af beboerne.

Derudover skal alle udgifter til bygningsvedligeholdelse over en årrække indregnes i taksterne.

Dette kalkuleres efter driftsherrens regler. Ekstern husleje kan medtages. Der kan ikke

medtages intern husleje, idet man skal anvende forrentning og afskrivning af bygningerne.

Reguleringer i forhold til tidligere år

Reguleringerne følger udbyderens overførselsregler. Overførte over-/underskud må dog

maksimalt udgøre +/- 5 % af årets omkostningsbaserede budget. Ikke overførte over-

/underskud skal indregnes i taksterne 2 år efter det år, som over/underskuddet vedrører 2 .

1 Vejledningen udsendes august 2011.

2 Der er udarbejdet et vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

”Efterregulering af over- eller underskud i taksterne, se bilag 4. Se og

www.Socialsekretariatet.dk). I notatet er givet en række konkrete eksempler på håndtering af

sådanne tilfælde, ligesom der er beskrevet principper for regnskabsaflæggelse.

119


Der må ikke flyttes over- / underskud mellem tilbud medmindre der, jf. § 2 i ”Bekendtgørelsen

om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud”, er tale om sammenlignelige tilbud,

hvor der er beregnet en fælles takst.

I tilfælde af huslejetab i almene boliger indgår dette på lige fod med andre udgifter i tilbuddets

regnskab.

Hvis en person er indskrevet i et midlertidigt botilbud og bevarer sin egen bolig under

opholdet, skal huslejebetaling, herunder lys og varme, betales af betalingskommunen, jf.

bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006.

Overhead

Her medregnes omkostningerne til direkte og indirekte overhead. Denne post skal dække en

andel af løn til rådhuspersonale, politikere, kontorfaciliteter, kurser osv. til denne

personalegruppe. Posten kan indregnes i taksterne for 2012 med et overheadtillæg inklusiv

andelen til tilsyn.

Overheadprocenten fastsættes af den enkelte udbyder, dog med en maksimumgrænse på 5 %.

Overhead på særforanstaltninger/ enkeltmandsprojekter følger samme princip, men kan og

forhandles i forbindelse med indgåelse af aftalerne.

Overhead beregnes af:

Tilsyn

1. Løn

2. Administration

3. Udvikling afsat i driftsbudgettet

4. Indtægter

5. Øvrige driftsudgifter

6. Ejendomsudgifter og husleje

7. Puljer

8. Forrentning og afskrivninger

9. Opsparede tjenestemandspensioner.

Udbyderen fastlægger niveauet for tilsyn og hvilken procentsats, der skal benyttes til

beregning af udgifterne til tilsyn. Omkostningerne indgår i overheadtillægget på maksimum 5

%.

Omkostninger til afskrivning og andre kapitalomkostninger

Der er tale om følgende omkostninger:

1. Afskrivninger:

Omkostninger til afskrivning af bygninger, inventar, busser osv.

2. Andre kapitalomkostninger:

Forrentning af faste aktiver og andre mellemværender.

120


Indregningen af afskrivningerne sker konkret ud fra de budgetterede afskrivninger i det

omkostningsbaserede budget. Ejendomsværdien for det enkelte tilbud i 2004 lægges til grund

for afskrivningen. Dette betyder, at taksten for år 2012 skal indeholde afskrivninger af aktiver,

der:

Fremgår af delingsaftalen

Er anskaffet siden opgørelsestidspunktet i delingsaftalen

Forventes anskaffet inden udgangen af år 2012.

For bygninger opført før 1. januar 1999 lægges ejendomsværdien for 2004 til grund for

afskrivningen. For bygninger opført eller erhvervet efter 1. januar 1999 tages udgangspunkt i

købsprisen. Derudover foretages regulering i tilfælde af nyinvesteringer.

Et aktivs aktuelle værdi beregnes ved at trække den aktuelle værdi af afskrivningerne fra den

oprindelig aktiverede værdi.

Konkret anvendes følgende kriterier:

1. Renten til beregning af forrentning i 2012 fastlægges af den enkelte udbyder, men kan

dog maksimalt være renten på et 20-årig fastforrentet inkonvertibelt lån i

KommuneKredit pr. 31. marts 2011. Renten på dette lån er 31. marts 2011 4,43 % p.a.

2. Beregningsgrundlag for forrentningen er aktivers eller andre mellemværenders værdi

budgetåret før, hvilket for 2012, vil sige værdien pr. 1.1.2012. Hertil kan tillægges

værdien af nyanskaffelser i budgetåret, hvor forrentningen beregnes fra

ibrugtagningstidspunktet. Hvis dette ikke gøres indgår nyanskaffelser i

beregningsgrundlaget for forrentningen i de efterfølgende år.

3. Bygninger afskrives over 30 år. For bygninger ibrugtaget før 1/1 2004, starter

afskrivningsperioden den 1/1 2004. For bygninger ibrugtaget efter 1/1 2004 starter

afskrivningsperioden fra ibrugtagningstidspunktet.

4. Grunde skal ikke afskrives, men skal forrentes med samme rente som ovenfor.

5. Når en kommune overtager et regionalt tilbud er det ejendomsværdien på

overtagelsestidspunktet, der skal anvendes i takstberegningen og tilsvarende, hvis

regionen overtager et kommunalt tilbud.

6. Andre aktiver med en anskaffelsessum over 100.000 kr., og en levetid på mere end et

år afskrives efter driftsherres regler på området og forrentes med samme rente som

ovenfor.

Det skal sikres, at udgifter kun finansieres én gang så anskaffelser ikke både kan

indregnes i driftsregnskabet og samtidig indregnes med forrentning og afskrivning i

taksten.

7. Byggeprojekter aktiveres efter driftsherres regler på området

8. For almennyttige boliger skal servicearealernes afskrivning og forrentning indgå i

taksten. Afskrivning og forrentning af boligdelen finansieres via huslejebetalingen og

skal derfor ikke indgå i taksten.

121


Håndtering af byggesager

Udbyderen skal agere rettidigt i forhold til at informere handlekommuner og

betalingskommuner om anlægsplaner, såvel nybyggeri som ombygning, der kan påvirke den

fremtidige takst, på lige fod med andre planer om ændringer i serviceniveau. Derudover

behandles takstændringer som følge af byggesager på samme måde som alle øvrige

takstændringer.

Hensættelser til tjenestemandspension 2012

For forsikrede tjenestemænd anføres forsikringspræmien, mens omkostningerne til ikke

forsikrede tjenestemandspensioner i 2012 fastsættes til 20,3 % af den pensionsgivende løn til

den enkelte tjenestemand. Der skal korrigeres for de beløb, som allerede er indregnet i

forbindelse med delingsaftalerne ved kommunalreformen.

Pensionsforpligtigelsen skal aktuarmæssigt opgøres mindst hvert 5. år. Hensættelserne på

balancen skal herefter op- eller nedskrives, så den bogførte værdi svarer til den

aktuarmæssige værdi. Op- og nedskrivningerne modposteres på balancen og føres derfor ikke

tilbage til taksten.

I henhold til ”Lov om tjenestemænd i folkeskolen” (den lukkede gruppe) af 17. september

1998 betaler staten udgiften til tjenestemænd ansat før 1.4.1992, og der kan derfor ikke

indregnes hensættelser til tjenestemænd i de omkostningsbaserede takster på

specialundervisningsområdet. For de i § 2 stk. 4 nævnte undtagelser, hvor den enkelte

kommune afholder udgifterne, kan disse medtages. Udgifterne medtages som de faktiske

udgifter i året.

Belægningsprocent

Belægningsprocenten tages som et gennemsnit af de sidste to års belægningsprocenter

suppleret med en konkret vurdering. Afviges der væsentlig fra dette, begrundes afvigelsen.

Belægningsprocenterne bør maksimalt være 100 %, idet permanent overbelægning bør

medføre korrektion af det normerede antal pladser.

Takstberegning på specialundervisningstilbud, hvor eleverne bor på skolen

(kostskoler)

På specialundervisningstilbud, hvor eleverne som hovedregel indskrives for et år af gangen, og

hvor eleverne bor på skolen, beregnes taksten for henholdsvis undervisningstilbuddet og

døgntilbuddet på grundlag af 11 måneder. Skoleåret starter den 1. august og slutter den 30.

juni. Juli er betalingsfri.

På tilbud for børn og unge med sociale problemer, SEL § 67, stk. 1, hvor der er en intern

skole, men hvor de unge får ophold på et hvilket som helst tidspunkt af året, følges de

almindelige takstberegningsregler for såvel undervisningstilbuddet som døgntilbuddet, hvor

taksten beregnes pr. døgn/dag på grundlag af 366 dage i året.

Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed, som fx. ydelser, der leveres til VISO, konsulentydelser og

projekter mv., skal ikke indgå i takstberegningsgrundlaget, da ydelserne ikke skal finansieres

via taksterne.

122


Finansiering af befordring til og fra dagtilbud og specialundervisningstilbud

Taksten skal som udgangspunkt indeholde alle delydelser i ”tilbudspakken”, dog undtaget

befordring, jf. BEK 628 af 15. juni 2006. Disse udgifter skal afholdes af den enkelte

betalingskommune. Det er op til den enkelte udbyder og handlekommunerne at aftale

kørselsordninger, herunder om udbyder etablerer fælles kørselsordninger samt hvordan den

enkelte kørselsordning konkret beregnes, hvordan aftalen kan opsiges m.v. Det afgørende er,

at befordringsudgiften afholdes særskilt for hver enkelt borger, samt at handlekommunerne for

hver enkelt borger tager stilling til, om man ønsker at indgå i kørselsordninger eller selv

ønsker at varetage kørslen. Reglen gælder for såvel tilbud efter serviceloven som for

specialundervisningstilbud.

Hvis driftsherren selv varetager hele det administrative arbejde i forbindelse med en

kørselsordning, kan der beregnes overhead op til den maksimale generelle overheadprocent.

Hvis leverandøren af kørselsordningen helt eller delvist administrerer kørselsordningen, skal

overheaden reduceres tilsvarende. Det er en forudsætning, at udgiften til administration af

kørsel kun afholdes én gang og maksimalt med den generelle overheadprocent.

Driftsherren fremsender en afregning for kørslen sammen med den øvrige afregning.

Objektiv finansiering af særlige tilbud

Der er objektiv finansiering af enkelte lands- og landsdelsdækkende tilbud i Syddanmark. Det

drejer sig om den sikrede institution Egely i Middelfart samt specialskolerne Nyborgskolen og

Fredericiaskolen/Center for Høretab. Den faktuelle objektive finansiering fordelt på kommuner

fremgår af den specificerede tilbuds- og takstoversigt, som er bilag til Styringsaftalen. 3 Der

henvises til bekendtgørelse nr. 781 af 6. juli 2006 om principper for kommunernes finansiering

af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt bekendtgørelse nr. 1093 af

21. september 2010 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for

hjemmet.

3 Bilaget kommer senere

123

More magazines by this user
Similar magazines