Udsigt til mere spændende arbejdspladser - Faaborg-Midtfyn ...

faaborgmidtfyn.dk

Udsigt til mere spændende arbejdspladser - Faaborg-Midtfyn ...

P E R S O N A L E B L A D F O R F A A B O R G - M I D T F Y N K O M M U N E

indblik

DET TEKNISKE OMRÅDE

Udsigt til mere

spændende

arbejdspladser

Den nye organisation · Stafetten · Konkurrence · Kommentarer


02

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

INDHOLD

Leder 02

Velkommen 03

Stafetten 03

Sådan bliver kommunen

skruet sammen 04

Det tekniske område:

Udsigt til mere

spændende arbejdspladser 07

Det tekniske område:

Fagsekretariaternes

hovedopgaver 09

Præsentation af foreningerne

i de fem kommuner 10

Nyt fra foreningerne 10

Konkurrence 11

Brevkassen 11

Har du hørt? 12

KOLOFON

LEDER

Vilje til fortræffelighed og respekt for mangfoldighed

Det første og vigtigste skridt i at lande på

månen var troen på, at det var muligt.

Vores tro på, at vi kan skabe en rigtig

god kommune, vil på samme måde være

en central forudsætning for, at Faaborg-

Midtfyn Kommune lander smukt – ikke på

månen – men på danmarkskortet.

Faaborg-Midtfyn Kommune er i sin vorden.

Der er endnu mange samtaler, der skal

føres, mange ting, der skal gøres og mange

beslutninger, der skal træffes før Faaborg-

Midtfyn Kommune den 1. januar 2007

bliver en realitet. Først herefter begynder

den lange rejse, som for alvor skal vise, at

vi har skabt en levedygtig kommune.

Det er mit mål, at vi i kommunen får skabt

en fælles kultur og at der i hver enkelt

afdeling og på hver enkelt institution er en

kultur og nogle resultater, som gør, at alle

vil være glade for og stolte over at være en

del af deres arbejdsplads. Jeg tror på, at vi

alle er indrettet, så glæden over og stoltheden

ved vores arbejdsplads kommer af, at

vi lykkes på vores arbejde.

Noget af det mest tilfredsstillende for os

alle er at have ydet en god indsats og

opnået gode resultater, som vi sammen

med vores kolleger kan være stolte af.

Det er et centralt udgangspunkt for rigtig

arbejdsglæde. Hvad der konkret skal til for

at fremme arbejdsglæden og den faglige

stolthed vil naturligvis være forskellig fra

arbejdsplads til arbejdsplads. Jeg tror på,

at det kan lykkes at præstere gode resultater

og samtidig sikre, at ikke kun én selv,

men også ens kolleger, er med på holdet

og får mulighed for at bidrage både fagligt

og personligt med netop det, der er den

enkeltes styrke.

Hver institution og hver afdeling er i sig

selv en arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere

skal bruge sig selv fagligt og

personligt, hvis det skal lykkes at gøre hver

enkelt arbejdsplads til én, som vi ansatte

er glade for og som en ”kunderne” er

tilfredse med. Det er mit håb og mit mål,

at Faaborg-Midfyn Kommune skal være én

organisation – med mange arbejdspladser

- hvor vi er forenet i vilje til fortræffelighed

og respekt for mangfoldighed.

Venlig hilsen

Benny Balsgaard

Kommunaldirektør

Faaborg-Midtfyn Kommune

Indblik, Nr. 1 – 1. årgang, februar 2006. Indblik er personaleblad for alle medarbejdere, der er ansat i den kommende Faaborg-Midtfyn Kommune. Oplag: 5.000 stk. Udkommer: 6

gange om året. Grafisk produktion: Lindhardt & Krull, Odense. Redaktion: Kommunikationsmedarbejder Aino Faldborg (ansvarshavende), tlf. 6362 3872, Lotte Holm. Kontakt: Hvis

du har idéer og forslag til indholdet af indblik eller du har spørgsmål til redaktionen, er du velkommen til at kontakte os på indblik@ringe.dk. Du kan også sende et brev til Redaktionen,

Sammenlægningssekretariatet, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe. Synspunkter, der kommer til udtryk i indblik er ikke nødvendigvis udtryk for holdningen hos redaktionen eller hos direktionen

eller den politiske ledelse af Faaborg-Midtfyn Kommune. Næste nummer af indblik udkommer ultimo april 2006. Deadline for næste nummer er 1. april 2006.

Velkommen

Velkommen til første

udgave af vores nye

personaleblad, som er

til alle ansatte i Faaborg-

Midtfyn Kommune.

Indblik vil fortælle de historier, du som

medarbejder oplever i virkeligheden. Vi vil

bringe reportager og interviews, som skal

hjælpe os alle med at få et billede af vores

nye organisation. Og så skal indblik være

med til at binde vores nye kommune sammen

– og give os alle et indtryk af, hvad

der ligger bag de beslutninger, der bliver

truffet.

Fra redaktionens side vil vi kort sagt give

dig et billede af, hvad der sker i Faaborg-

Midtfyn Kommune. Vi vil forsøge at give

svar på mange af de spørgsmål, der er i

vores organisation i denne travle tid - og vi

vil også gerne underholde og fornøje.

Indblik udkommer hver 2. måned.

Redaktionen modtager gerne forslag til

artikler og emner til de kommende numre.

Annette Nielsen er biblioteksassistent

på Ringe Bibliotek. I det daglige har

hun mange forskellige arbejdsopgaver.

Annettes primære arbejdsplads er

i bibliotekets serviceområde, som er

det område, hvor kunderne betjenes.

- Vi har mange arbejdsopgaver i forbindelse

med reservering af bibliotekets

materialer. Man kan reservere Ringe

Biblioteks eget materiale og materiale

fra Fyns øvrige biblioteker både ved

at henvende sig personligt hos os og

online på hjemmesiden. Når en bog,

en CD eller andet materiale er blevet

reserveret, sørger vi for, at det, der er

til afhentning på andre biblioteker,

bliver pakket og sendt 3 gange om

ugen. Der er en fragtmand, som kører

hele ruten på Fyn. Hvis man er heldig,

kan man faktisk hos os reservere en

bog fra et andet bibliotek på Fyn om

mandagen, og komme og hente den

allerede om onsdagen. Vores hjemmeside

bliver brugt flittigt, og mange

af vores kunder benytter sig af de gode

muligheder for at reservere bøger og

andet materiale.

- Vi har også en del henvendelser fra

studerende, som vi hjælper med at

finde bøger til deres studie. Mange

af dem kommer hertil fra Odense på

grund af lange ventetider på bibliotekerne

i Odense.

Annettes arbejde består også af at

at sætte bøger frem til udstillinger, at

reservere bibliotekets mødelokaler og

at ordne pjecer og plakater, der skal

sættes frem og hænges op.

Som en ekstra service tilbyder biblioteket

bøger og lydbøger til ældre

mennesker.

- Jeg vælger bøgerne til de ældre mennesker,

som har tilmeldt sig ordningen.

De har selv valgt genre og antal,

og når jeg har valgt bøgerne ud, sørger

et beskæftigelsesprojekt, Station 95,

for udbringningen hver 4. uge.

Når bibliotekets aviser efter 14 dage

skal kasseres, er det også Annettes

tjans at sørge for det. Selv om biblioteket

i Ringe først åbner kl. 10, møder

Annette kl. 9 og begynder på dagens

arbejde.

- Det nye bibliotek i Ringe er et dejligt

hus med mange positive mennesker.

Mange af byens borgere viser biblioteket

frem til deres gæster om lørdagen.

Med vores nye selvbetjeningssystem

er det ikke lige altid, vi får snakket

med kunderne. En del af dem er

selvhjulpne og behøver slet ikke vores

hjælp. Men vi sørger altid for at holde

kontakten og siger “Goddag” til alle,

som kommer herind.

Annette Nielsen sender Stafetten

videre med spørgsmålet: Hvad laver

en social- og sundhedsassistent?

Forsidebillede: Driftsleder Michael Theilmann fra Fyns Amt bliver en af vores nye kolleger. sortere bøger fra afleveringshylderne, Se svaret i næste nummer af indblik. 03

Venlig hilsen

Redaktionen

STAFETTEN

Vi indleder nu en stafet blandt kommunens ansatte. I hvert nummer af indblik

beskriver vi en jobfunktion. Medarbejderen i det pågældende job sender

Stafetten videre til en ny jobfunktion, som vi skal høre mere om i næste nummer.

Vi har valgt at begynde med spørgsmålet: Hvad laver de på et bibliotek?

En levende arbejdsplads med mange aktiviteter


Pleje og

omsorg

12 plejecentre

4 hjemmeplejedistrikter

Kost-

forplejning

Handicap,

misbrug og

psykiatri

2 støttecentre

Bofælles-

skaber som

1 kontrakt

Hjælpemiddeldepot

Solskrænten

Minibo

Pegasus

Lindehuset

Midtfynsværkstederne

Palleshave

Bo- og aktivitetscenter

Botilbuddet

Toften

Montagen

Lunden

Centrumhuset

Social og

arbejdsmarked

Dagtilbud

- Børn

Jobcenter 3 dagplejevirksomheder

Social og

udbetalingskontor

1 aktiverings-

og

revacenter

35 daginstitutioner

Undervisning

20 folkeskoler

Ungdomsskole

Brangstrupskolen

Rådgivning

- Børn

Sådan bliver

kommunen

skruet sammen

Den 26. januar sagde Sammenlægningsudvalget ja

til organisationsmodellen for den nye kommune.

Den rummer en god del nytænkning, som direkte

eller indirekte vil få betydning for samtlige 5.000

medarbejdere.

Organisationsplanen for Faaborg-Midtfyn

Kommune, som den nu er vedtaget, er et

resultat af et grundigt forarbejde gennem

næsten et år.

Fem byråd og mange embedsfolk har

arbejdet på sagen, dels ud fra egne holdninger

og erfaringer, dels på grundlag af

input fra eksperter udefra.

I store træk lå modellen klar allerede tilbage

i foråret 2005. Kort før sommeren 2005

var de fem borgmestre enige om at anbefale

denne model. Siden er der sket enkelte

justeringer, men først og fremmest er der

Direktion

Kultur

og fritid

Fysisk

planlægning

Musikskole Spildevand

og rensning

Bibliotek Affald og

genbrug

Vej

og natur

len ved at fastlægge ansvarsområde og

arbejdsopgaver. Det er ikke mindst områdestyregrupperne,

OSG’erne, der har taget

sig af dette arbejde. Kort før jul afleverede

de deres oplæg, som den daværende direktørgruppe

indarbejdede i et fælles oplæg

- også kaldet drejebogen.

Den 5. januar gav det nye Sammen-

lægningsudvalg sin principielle tilslutning

til organisationsmodellen, og den 26.

januar blev den vedtaget.

Også navnene på medlemmerne af den

nye direktion ligger fast. Det er kommunaldirektør

Benny Balsgaard, vicekommunal-

Annalise Horster. Nu og frem til sommeren

skal der navne på alle de mange andre

poster i den store organisation. Det er jo

mennesker af kød og blod, der skal realisere

de idéer og det potentiale, der ligger i

organisationsmodellen.

Noget særligt

Men hvad er det, der gør denne model

til noget særligt? Spørgsmålet er stillet til

kommunaldirektør Benny Balsgaard.

- Planen er en kombination af det bedste

fra forskellige modeller, og den er udviklet

præcist til os, fortæller han. - Det betyder

ikke, at andre ikke vil kunne kopiere den,

og for eksempel bruger KL, Kommunernes

Landsforening, den som et godt eksempel

på, hvordan man kan gøre.

- Helt overordnet har vi tilstræbt at skabe

en organisation, der kan flytte sig - som

ikke stivner, fastslår Benny Balsgaard. - Og

så har vi lagt vægt på en decentral organisation

med stærke ydre led.

- Hvis vi starter oppefra, så er der tale

om en lille direktion med tre medlemmer.

Typisk sidder der en stribe forvaltningschefer

på det niveau, men det har vi valgt

at undgå. Medlemmerne af direktionen er

ikke og skal ikke være fagspecialister. Vores

opgave er at stå for den overordnede stra-

- Så har vi et mellemled af fagsekretariater

i et større antal end de traditionelle forvaltninger.

Det er afdelinger, der primært

tager sig af planlægning og koordinering

af hver deres fagområde. De har et tæt

tværgående samarbejde. Det er de simpelthen

nødt til at have, for ingen af dem

dækker et område fuldt og helt. De skal

for eksempel samarbejde om at lave sager

til de politiske udvalg. På den måde gør

organisationsplanen sit til, at vi ikke får

enheder, der lukker sig om sig selv. Vi skal

samarbejde!

En stribe stabsfunktioner har opgaver

på tværs af hele organisationen. Det er

arbejdsområder som IKT og økonomi,

der har relevans i hele organisationen.

En af stabsfunktionerne er projekt, plan

og evaluering. Denne stab skal arbejde

projektorienteret, og have fokus på tværgående

planlægning, kvalitetsudvikling og

lignende.

Princippet om aftale og dialog

Tredje led er alle de udførende funktioner

fra skoler og daginstitutioner til musikskole,

park & vej og mange andre. En meget

væsentlig ting er, at de alle får en meget

høj grad af selvstændighed i kraft af, at

de indgår kontrakt med direktionen om,

De lyseblå firkanter omfatter

institutionerne i Faaborg-Midtfyn

Kommune.

De grønne firkanter omfatter

de institutioner, som Faaborg-

Midtfyn Kommune overtager fra

Fyns Amt.

De grønne firkanter med

stiplet ramme er institutioner

fra Fyns Amt, hvis placering i

Faaborg-Midtfyn Kommune

endnu ikke er afklaret.

At institutionerne står under et

fagsekretariat indikerer, at institutionslederen

refererer til det

pågældende fagsekretariats leder.

Institutionen indgår ligesom fagsekretariaterne

og stabene kontrakt

direkte med direktionen.

Den overordnede struktur er

politisk godkendt, men detaljer

kan ændres.

et givent budget.

Det er direktionen, der er aftalepartner

– og ikke fagsekretariaterne, selv om de har

en række overordnede driftsopgaver på de

områder, hvor institutionerne arbejder. I

praksis vil fagcheferne og stabsfunktionen

projekt, plan og evaluering få mange opgaver,

når der skal udarbejdes kontrakter.

- Sådan er det, fordi direktionen skal

have det overblik og den indflydelse, der

ligger i at udmønte de politiske beslutninger

i konkrete kontrakter, siger Benny

Balsgaard. - Man kan godt sige, at det

stækker fagchefernes formelle kompetencer

i nogle situationer, men omvendt bliver

de tilskyndet til at gøre deres indflydelse

gældende i organisationen i kraft af deres

personlige lederevner og faglige visioner.

- Det er samtidig vigtigt at bide mærke i,

at kontrakterne ikke er håndfæstninger

udstedt af direktionen, men aftaler realiseret

i dialog mellem parterne. Det kalder

vi for aftale-dialog princippet, forklarer

Benny Balsgaard.

- Det er utrolig vigtigt at slå fast, for det

er simpelthen kernen – eller jeg vil snarere

sige blodet i organisationen. Det er ad den

vej, hele organisationen får ilt, næring og

energi bragt rundt.

04 arbejdet intenst med at udbygge modeldirektør Kai Winton Hansen og direktør

tegi og styring.

hvor meget og hvad de skal yde inden for

05

Byggeri

og miljøtilsyn

Borgerservice

Forebyggelse

og sundhed

Park og vej Tandpleje

Havne- og

færgemoler

Træning og

rehabilitering

Sygepleje og

rehabilitering

Forebyggendehjemmebesøg

Sundhedspleje

og

terapibørn

IKT

HR og Personale

Økonomi

Fællessekretariatet

Projekt, Plan og Evaluering


Sådan bliver kommunen skruet sammen

- fra to institutioner

Spændende – men går det ikke lidt for stærkt?

Skoleleder John Jacobsen, Nordskolen, Broby Kommune:

”Umiddelbart forventer jeg ikke de store

forandringer på grund af den nye ordning

med aftaler mellem det politiske system og

”I Årslev Kommune har vi ikke brugt aftalestyring.

Jeg har derfor ikke så meget kendskab

til det i praksis, men jeg ved fra mine

kolleger fra de andre kommuner, at de ser

spændende muligheder i ordningen. En af

fordelene bliver den større selvstændighed,

institutionerne får i kraft af aftalerne.

Hvad det angår, kan jeg ikke klage over

den måde, det har fungeret på i Årslev. Der

har været tæt kontakt mellem politikerne

og os, og de har givet os gode muligheder

for udvikling.

I en stor kommune kan der være god

mening i at gøre tingene på en anden

måde, og formen med aftaler og dialog

tyder godt. Der bliver nogle overordnede

aftaler, som fastlægger, hvilke mål vi skal

institutionerne om deres indsats. I Broby

Kommune har vi haft virksomhedsplaner

og – årsberetninger, og de opfylder et langt

stykke ad vejen de samme formål. Den

største forskel er vel den fokus, der bliver

på dokumentation og evaluering. Det skal

vi arbejde meget med.

Jeg lægger også mærke til, at der bliver lagt

stor vægt på dialog i samarbejdet mellem

os, politikerne, direktion og fagsekretariat.

Det er vigtigt, at der ikke bliver frygtelig

lang afstand mellem politikerne og os.

På trods af kommunens udstrækning og

antallet af involverede må det ikke blive for

fjernt og upersonligt. Jeg har en forventning

om, at vi lærer hinanden at kende, og

at vi for eksempel får nogle tætte relationer

om ikke til alle politikerne, så til dem i

børn- og ungeudvalget.

Det er i det hele taget vigtigt, at der

bliver skabt nye arbejdsfora, hvor den

ønskede dialog kan udfolde sig. I den sam-

opfylde inden for hvilket budget. Samtidig

får vi mulighed for at indarbejde områder,

som vi vil sætte særligt fokus på i vores

institution. I bedste fald får alle – politikere,

institutioner, brugere og fagsekretariater

– indflydelse på aftalerne. I den

sammenhæng ligger der ikke mindst en

udfordring i at inddrage brugerne meget

direkte. Samtidig får politikerne overblikket

over, hvad der skal ske, og hvad der er

sket. Evalueringen af indsatsen er jo også

en vigtig del.

Jo, det lyder udemærket, men det er svært

at sige noget helt præcist om det endnu. Vi

er jo kun på en slags begynderstadie.”

menhæng mener jeg, at fagsekretariaterne

spiller en væsentlig rolle. De skal skabe

den nødvendige platform for samarbejde

inden for vores sektor. Det er jo forudsætningen

for, at vi får adgang til den faglige

sparring, som kan være et stort plus ved

den nye og større kommune. Samtidig

er det imidlertid også vigtigt at tænke på

tværs af sektorerne.

Jeg er selv involveret i udviklingsarbejdet på

forskellig vis, og det er spændende at være

med til at skabe nyt – rigtig spændende.

Men jeg er også bekymret – ind imellem

kan det virke, som om tempoet er for højt,

og at det går ud over kvaliteten. Hvis dialogen

skal fungere, er det jo for eksempel

vigtigt, at medarbejdere og brugere får reel

medindflydelse. Det er noget, der i sig selv

kræver både arbejde og tid!”

Aftale-dialog princippet giver god mening

Carsten Stenbye, leder af Børnehuset Regnbuen:

Strukturen er ved at falde på plads. Opgaverne er forankret i

organisatoriske enheder. Men hvad indeholder de enkelte fagområder?

Indblik introducerer de enkelte fagområder i en artikelserie.

Vi lægger ud med det tekniske område.

Spændende

Udsigt til mere

arbejdspladser

Der har nok været for små enheder

i kommunerne, mener Preben

Mørkhøj, der ser frem til stærkere

faglige miljøer og nye opgaver

på det tekniske område.

- Det er da noget af en udfordring, siger

Preben Mørkhøj, teknisk chef for Ringe

og Ryslinge Kommuner om samlingen af

de fem kommuners organisationer på det

tekniske område.

– Men først og fremmest er der grund til at

glæde sig! Ved at samle os får vi stærkere

faglige miljøer. Det giver mulighed for at

yde en større kvalitet i behandlingen af

borgernes sager og i det hele taget i opgaveløsningen.

Vi får også hver især en mere

spændende arbejdsplads. Jeg hører da

også, at folk kan lide udsigten til at skulle

arbejde med bredere fagområder og flere

kolleger. Vi må nok også indrømme, at

kommunerne har været lidt for små til at

håndtere de udfordringer, vi møder.

- På en måde kan man sige, at den fusion

Ryslinge gennemførte i 2005, var en slags

generalprøve, forklarer Preben Mørkhøj.

- Og det gav os positive erfaringer, også

i form af ros fra Ryslinge-borgernes side.

De har ikke klaget over afstanden til Ringe

Rådhus, men givet udtryk for tilfredshed

med en god sagsbehandling. De har jo

også haft større sikkerhed for altid at

kunne få hjælp, simpelthen fordi vi er flere

om arbejdet.

- Ulempen ved fusionen er, at det selvfølgelig

tager tid at få hele den nye organisation

til at falde på plads og at opbygge nye faglige

relationer, at skabe tillid og nedbryde

små og store barrierer mellem forskellige

måder at gøre tingene på. Men det finder

vi også ud af!

På plads trin for trin

I skrivende stund er situationen den

samme for Preben Mørkhøj som for de

fleste andre på det tekniske område. Han

ved ikke, hvor han skal være, og hvad han

skal arbejde med i den nye organisation.

Det tekniske område

håndtere usikkerheden, men han er helt

klar over, at mange er påvirkelige følelsesmæssigt

på grund af uvisheden.

- En ting er, at det skal tage sin tid, fastslår

han. – Enevælden er jo forbi, og der er

ingen, der egenhændigt kan sige, hvordan

det hele skal være. Der er spilleregler,

der skal følges, og vi må acceptere, at

organisationen kommer på plads trin for

trin. Først direktionen, så fagchefer og

stabschefer. Derefter bliver institutionslederne

ansat, og dermed er vejen banet

for at aftale præcist, hvilke opgaver, der

skal løses hvor og af hvem. Til den tid er vi

nok tæt på sommerferien, vurderer Preben

Mørkhøj.

- Men jeg forventer da, at der er et job

til de medarbejdere, vi har. Vi skal også

udnytte den bestående viden og ekspertise,

så ingen bliver flyttet til opgaver,

der er ukendte for dem. Den største usikkerhed

er nok, hvor folk skal være henne.

Måske vil alle, der arbejder administrativt

...fortsættes på næste side

06 på det tekniske område, som Ringe og Personligt føler han sig godt rustet til at

07


08

med det tekniske område, blive samlet

under samme tag, selv om de kommer til

at arbejde i tre fagsekretariater? Det vil

der være fordele ved på grund af sekretariaternes

tætte samarbejde, men omvendt

så kan meget jo lade sig gøre ved hjælp af

elektroniske løsninger.

Køreklar fra dag 1

Med til den store kabale hører naturligvis,

at et antal medarbejdere fra amtet også skal

på plads i den nye organisation. Der har

allerede været et informationsmøde, hvor

deltagerne fra amtet kunne stille spørgsmål

om deres kommende arbejdsplads.

De – såvel som alle andre - har flere steder

at rette deres opmærksomhed mod i resten

af 2006. Kommunerne og amtet skal i

princippet fortsætte, som om intet var

hændt, og samtidig skal alle så vidt muligt

blive fortrolige med deres rolle i den nye

organisation. Faaborg-Midtfyn Kommune

skal jo være køreklar og velfungerende fra

dag 1.

- Vi bliver nødt til at trække timer ud af de

gamle job, mener Preben Mørkhøj. – Vi

skal jo mødes i de nye fagcentre, og vi skal

have lejlighed til at udveksle idéer og inspiration.

Det skal der være plads til. På den

måde tror jeg så også, at vi stille og roligt

vænner os til de nye sammenhænge, vi skal

arbejde i. Men helt fortrolige med det, det

bliver vi først, når det bliver hverdag igen!

!

FAKTA

Det overtager vi også

fra amtet

Fra amtet overtager Faaborg-

Midtfyn Kommune ca. 85 km vej,

23 broer, 27 vandløb og 2 stier.

Med i overdragelsen kommer for

eksempel også jernbanen mellem

Faaborg og Korinth, klokkefrøareal

på Avernakø, vådområde ved

Hornegyden, raste- og P-plads ved

Stenlund, jordtilliggende til døgninstitutionen

Kastaniely og amtets

andel i Tarup-Davinde I/S.

Driftschef Torben Jensen, Faaborg Kommune

Langt flere muligheder

”Vi har kørt udlicitering i omkring fem år her i Faaborg,

og vi har længe arbejdet i selvstyrende arbejdshold, og

jeg tør nok sige, at vi hverken er bange eller bekymrede

for fremtiden. Overhovedet ikke. Selvfølgelig bliver

det da en udfordring at blive en stor afdeling med 105

medarbejdere. Det positive vægter imidlertid meget

mere end det negative. Vi får jo langt flere muligheder,

når opgaverne bliver større. Vi skal selvfølgelig vide,

at vi bliver et attraktivt felt for private at byde ind på.

Men ærlig talt er jeg ikke urolig. I de seneste år har vi faktisk vundet de licitationer, vi

har givet bud på, og vi har gjort det med overskud. Jeg mener virkelig, at konkurrence

er sundt både for skatteyderne og for medarbejderne.

I forhold til de indledende øvelser har vi været med hele vejen. Vi er blevet hørt, og vi

har fået relevant information. Skal jeg nævne en enkelt negativ ting, må det være, at

amtets folk først kom med i arbejdsgrupperne senere.

Vi glæder os. Det bliver skægt, når vores nye kommune for alvor kører på skinner.”

Ingeniør Jeanette Høj, Ringe Kommune

Venter spændt

”Vi ved endnu ikke, hvor vi bliver placeret fysisk. Der

er fem muligheder, og vi regner med at få besked

omkring sommerferien. For mit vedkommende er der

da et sted, som jeg foretrækker, men i det store spil

har det ikke den store betydning. Hovedsagen er, at vi

bliver flere kolleger inden for samme fagområde. Det

er en fordel. Så jeg har det fint med sammenlægningen,

og ser det først og fremmest som noget positivt.

Vores chef har spurgt, hvilket område, vi foretrækker

at arbejde med i fremtiden, og jeg håber da bestemt, at ledelsen kan opfylde

ønskerne. I det hele taget bliver det rart at få en afklaring, for det løber selvfølgelig

gennem hovedet, om der er nogle nye områder, vi burde opdateres på. Men lige nu

må vi bare sørge for at være ajour i forhold til de nuværende arbejdsopgaver.”

Driftsleder, Michael Theilmann,

Natur- og vandmiljøafdelingen, Vandløbssektionen, Fyns Amt

Åmænd på arbejde

”Personligt ser jeg kommunalreformen som en spændende

udfordring, og jeg går til de nye opgaver med

en positiv indstilling. Kommunerne skal fra 2007

overtage vedligeholdelsen af amtsvandløbene. Disse

vandløb er i forhold til kommunevandløb noget større

og mere vandrige, og det vil sige, at kommunerne

får opgaver af en anden karakter alene med baggrund

i vandløbenes størrelse. Opgaver, der bl.a. kræver

anderledes udstyr. For eksempel bruger amtet grødeskærebåde

til de største vandløb som Odense Å og Vindinge Å. Koordinering og

samarbejde på tværs af de nye kommuner om vedligeholdelsen vil efter min mening

være vigtig, idet bl.a. grødeskæringen på Odense Å fremover bør koordineres i alle

de tre kommuner, som åen med sine 54 km løber igennem.

Vandløbsvedligeholdelse i dag foregår i modsætning til tidligere meget mere miljøvenligt,

og derfor bliver amtsvandløbene for den største dels vedkommende plejet

med håndkraft af såkaldte å-mænd ud fra nogle principper, der både tilgodeser

vandafledningsevnen og det dyre- og planteliv, der lever ved og i vandløbene.

Arbejdet med natur og vandmiljø er både spændende og inspirerende. Naturen er

dynamisk og ikke to år er ens. Det er i sig selv udfordrende.”

De tekniske

fagsekretariater

Fysisk Planlægning

Planlægning for:

• åbent land beskyttelsestemaer

• åbent land anvendelsestemaer

• rammer for lokalplanlægning

• miljøvurderinger

• lokalplaner

• landzonesager

• bevaring - skilte og facader

• udadvendt strategisk planlægning

Sektorplaner for:

• spildevand

• affald/genbrug

• vandforsyning

• trafiksikkerhed

• agenda 21 redegørelse

Administration af :

• VVM, screening

• Administration af planlægning som beskrevet ovenfor

• Kollektiv traffik

• Kort og GIS

Vej og Natur

• veje, stier og pladser

• trafiksikkerhed i praksis

• vandløb, søer

• parker, grønne områder, stande og blå flag

• stadion og idrætsanlæg

• havne og færgemoler

• naturområder, drift og anvendelse

• projektering og udbud af drifts- og anlægsopgaver

• rådgivning om sikkerhed på legepladser

Byggeri og miljøtilsyn

• byggesagsbehandling og BBR register

• ejendomsstamregister ESR

• udstykningssager

• administrative afgørelser om

ejendomsavencebeskatning

• ejendomsoplysningsskemaer

• påtegning af deklarationer

• miljøgodkendelser og tilsyn

• jordforurening

• beredskab og brandslukning, brandteknisk

byggesagsbehandling

• vedligeholdelse af kommunens ejendomme

• projektering af byggeopgaver

Hvad har du mærket

til fusionsarbejdet?

Mette Skrøder, sekretær i Børne- og ungeafdelingen

i Ryslinge Kommune

I starten var vores ledere meget væk, var stressede

og havde travlt. Men de har alligevel haft

tid til os, og vi har fundet godt ud af det sammen.

Det er klart, at det har taget noget af

vores tid og det har været nødvendigt at passe

det ekstra arbejde ind i vores daglige arbejde.

Vi har prioriteret arbejdsopgaverne og sørget

for, at borgerne kom i første række.

Birgitte Paaby Rasmussen, jurist i Juridisk sekretariat

i Fyns Amt og kommende medarbejder i

Faaborg-Midtfyn Kommune

Alle amtslige medarbejdere, som skal arbejde

i Faaborg-Midtfyn Kommune, blev inviteret

til et stormøde i Ringe i december måned sidste

år. Vi fik noget at vide om sammenlægningens

status, og Benny Balsgaard lagde meget

vægt på, at det ikke blot er 5 kommuner, som

skal slås sammen, men 6 enheder inklusive

amtet, som skal sammensmeltes til én ny

organisation. Det var rart at høre. Desuden

læser jeg FusionsNyt med stor interesse og

gemmer alle eksemplarer i en mappe.

Rita Hansen, souschef i Børnehaven Kaptajngården

i Broby Kommune

Vores leder har deltaget i en arbejdsgruppe,

og det har taget meget af hendes tid.

Samtidig har vi skulle have hverdagen til at

hænge sammen. Via vores leders deltagelse i

fusionsarbejdet har vi fået en del information

om, hvilke tanker de gjorde sig og hvad de

arbejdede med i arbejdsgruppen, og det har

været godt. Vi har deltaget i et dialogmøde i

kommunen, hvor politikere og kommunaldirektøren

fortalte os om processens forløb og

faserne. Vores bestyrelse deltog også, og for

os som selvejende institution er det vigtig at

bestyrelsen er godt informeret.

Conny Elnegaard, sekretær i Borgmestersekretariatet

i Årslev Kommune

Der har været udpræget travlhed og lidt

stress. Vi laver mange opgaver for ledelsen

og har derfor mærket mest til deres fravær.

Det har taget lidt ekstra tid at få ekspederet

sagerne færdig med underskrifter og lignende.

Af og til har der kun været halv bemanding

her, fordi både ledere og kolleger har været

fraværende og optaget af fusionsarbejdet.

09


Foreningerne

FORENINGER

Feriefonde

Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn har mulighed

for at leje feriebolig gennem en feriefond.

Faaborg Kommune har sin egen

feriefond, mens de øvrige fire kommuner

er fælles om deres feriefond.

Begge fonde finansieres gennem ikke

afhentede feriepenge fra ansatte i de

pågældende kommuner.

Faaborg Kommunes Feriefond ejer to sommerhuse,

som ligger ved Ristinge Strand på

Langeland og et i Klegod ved Søndervig.

Derudover har fonden en andel på 25%

af en ny ejerlejlighed på Christianshavn i

København.

Feriefonden i Broby, Ringe, Ryslinge og

Årslev har to sommerhuse tæt ved Ebeltoft

samt et i Klegod ved Søndervig.

Priserne ligger fra 1.000 – 3.000 kr. pr. uge

alt efter hvor og hvornår man ønsker at

leje et sommerhus/lejlighed.

NYT FRA FORENINGERNE

Kunstforeningerne

Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune

p.t. findes 3 kunstforeninger, nemlig i

Ringe, Faaborg og Årslev. Formændene for

kunstforeningerne har i 2005 haft møde

om foreningernes fremtid i forbindelse

med fusionen.

Der var enighed om, at hver forening

foreløbig skulle videreføres på det rådhus,

hvor foreningen har hjemsted. Vi vurderede,

at det var den enkleste og mest overskuelige

måde at drive foreningerne videre

Idrætsforening

Faaborg Kommune har som den eneste

af de fem kommuner en idrætsforening.

Foreningens formål er gennem sportslige

aktiviteter at fremme samarbejdet mellem

og kendskabet til kolleger indenfor

Faaborg Kommune. Foreningen arrangerer

lejlighedsvis sammenkomster samt interne

sports- og motionsstævner. Der kan tages

andre opgaver op med sportsligt islæt, hvis

der er stemning for det.

Alle ansatte i Faaborg Kommune - herunder

ansatte i selvejende institutioner med

overenskomst med Faaborg Kommune

- og ægtefæller/samlevere kan blive medlemmer

af foreningen. Der er i dag godt

500 medlemmer, hvoraf ca. 100 er ægtefæller/samlevere.

Medlemskontingentet er på kun 10 kr. pr.

måned.

Kunstforeninger

Der er kunstforeninger i Faaborg, Ringe

og Årslev. Formålet med foreningerne er

at fremme interessen for kunst gennem

udstillinger på rådhusene samt at bortlodde

indkøbt kunst blandt medlemmerne.

på. Vi forventer en drøftelse med ledelsen

af Faaborg-Midtfyn Kommune om opretholdelse

af de hidtidige tilskud.

Formændene for kunstforeningerne er

Anne-Birgitte Helbo (Ringe), Ulla Witt

(Årslev) og Bent Ipsen (Faaborg). Hvis du

er interesseret i at blive medlem af en af

foreningerne kan du rette henvendelse til

den relevante formand.

Det gælder for alle tre foreninger, at det

er alle ansatte i de respektive kommuner,

der kan være medlem. Samlet har foreningerne

204 medlemmer. Prisen for at

være medlem ligger på 40 kr. pr. måned i

Faaborg og Ringe, mens det koster 100 kr.

pr. måned i Årslev.

Bestyrelserne i de tre kunstforeninger har

snakket sammen om at fusionere, men

forskellige vedtægter gør det svært, og der

er derfor endnu ikke planer om en fælles

kunstforening.

Personaleforening

Ringe er den eneste af de fem kommuner,

der har en personaleforening. Foreningen

arrangerer sommerfest, virksomhedsbesøg,

revy, weekendophold, generalforsamling

m.v. for medlemmerne og er desuden

praktisk gris i forbindelse med rådhusets

julefrokost.

Foreningen, der gælder for alt administrativt

personale på rådhuset, har ca.

60 medlemmer, som betaler 60 kr. pr.

måned.

Der er ikke personaleforeninger i de andre

kommuner udover diverse gavekasser.

Kunstforeningen i Årslev

Gallerie Rasmus kommer med en udstilling

med Majken a Grømma. Udstillingen

kommer mandag 13. februar og hænger til

udgangen af marts.

Feriefondene

Også på dette område står 2006 i fusionens

tegn. Bestyrelserne i de to feriefonde

arbejder nemlig på at fusionere, så alle

husene kan administreres sammen fra den

1. januar 2007.

Konkurrence

I hvert nummer af vores nye personaleblad har du

mulighed for at vinde en gaveæske fra Midtfyns

Bryghus a/s i Brobyværk med 4 x 1⁄2 ltr. specialøl.

Der trækkes lod blandt de rigtige besvarelser, og

vinderen får direkte besked og vil desuden blive

præsenteret i det næste nummer af indblik.

Spørgsmål 1

Hvad hedder det fagsekretariat under det tekniske område,

som fremover bl.a. skal arbejde med havne- og færgemoler?

a. byggeri og miljøtilsyn

b. vej og natur

c. fysisk planlægning

Spørgsmål 2

Hvad kaldes det princip, som kontrakterne i

Faaborg-Midtfyn Kommune fremover skal udarbejdes efter?

a. aftale-dialog princippet

b. kontrakt princippet

c. aftale princippet

Spørgsmål 3

Hvor mange kilometer vej overtager

Faaborg-Midtfyn Kommune fra Fyns Amt?

a. ca. 75 km

b. ca. 85 km

c. ca. 110 km

Hvis du har læst dette nummer af indblik godt og grundigt, finder du nemt de

rigtige svar.

Hvordan kan jeg deltage?

Hvis du har adgang til en computer, kan du sende dine svar i en mail til: indblik@ringe.dk.

Du kan også svare pr. brev til adressen: Redaktionen, Sammenlægningssekretariatet,

Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe.

I dit svar skal navn samt ansættelsessted og kommune fremgå tydeligt. Din besvarelse skal

være os i hænde senest 1. april 2006.

I dette nummer af indblik kan du være heldig at vinde bryghusets vinterøl Winter

Warmer (6,5% alc.), som er en stærk og fyldig ale med ekstra tilsætning af aroma

humle. Produkterne fra Midtfyns Bryghus a/s er fremstillet efter recepter og oplæring

fra ejeren af et lille bryggeri i det skotske højland. Brygningen foregår udelukkende

pr. håndkraft, og der anvendes ingen ekstrakter eller kunstige smagsstoffer. Alle er

velkomne til at se bryggeriet, få smagsprøver og en rundvisning med en tilhørende

forklaring om hele brygningsprocessen. Grupper bedes lave en aftale på forhånd. Se

indblik@ringe.dk

BREVKASSEN

Har du et spørgsmål

du brænder inde med?

Hele processen frem til fusionen

af vores fem kommuner og en del

af Fyns Amt sætter gang i tankerne.

Og der er sikkert mange

ledere og medarbejdere, der går

rundt med ubesvarede spørgsmål.

Hvad vil der ske med mig? Hvor

skal jeg være henne? Hvad skal jeg

lave? Hvem skal jeg have som chef?

Hvem gør hvad, hvornår og hvorfor?

Har du spørgsmål til fusionen,

så kom endelig frem med dem.

Ring, mail eller skriv til redaktionen

på e-mail: indblik@ringe.dk, tlf.

6362 3872. Adressen er:

Redaktionen, Sammenlægningssekretariatet,

Tinghøj Allé 2, 5750

Ringe.

Det er ikke sikkert, at vi kender

svaret på dit spørgsmål. Men vi

vil gøre, hvad vi kan for at finde

det – eller, hvis det endnu ikke kan

besvares, fortælle, hvornår det vil

kunne ske.

De generelle spørgsmål og svar vil

blive lagt ud på hjemmesiden www.

defemkommuner.dk – og nogle vil

også blive bragt her i personalebladet.

Det er kun spørgsmål med

afsender, der bliver besvaret, men

spørgerens navn bliver ikke bragt

på hverken hjemmeside eller i personalebladet.

10 mere på www.midtfyns-bryghus.dk.

11


Velkommen til

Jens Aagaard Jørgensen, teknisk serviceleder · Preben Løfquist

Johansen, specialarbejder · Anne Marie Buch Christensen, social- og

sundhedsassistent · Stig Olsen, pædogogmedhjælper · Leif Rasmus

Jakobsen, teknisk servicemedarbejder · Janne Frandsen, overassistent

· Karsten Madsen, pædagogmedhjælper · Jenny Bøgedal

Nielsen, social- og sundhedshjælper · Susan Fredsholt, lærer ·

Lars Erik Jensen, teknisk servicemedarbejder · Annie Jørgensen,

sygehjælper · Christel Resborn, social- og sundhedsassistent · Bo

Hansen, pædagogmedhjælper · Karin Jantzen, social- og sundhedshjælper

· Thomas Jochumsen, søttepædagog · Jane Toft Vildbrad,

børnehaveklasseleder · Helle Ramdal Kristensen, skolesekretær ·

Carsten Pedersen, overlærer · Lone Jensen, rengøringsassistent ·

Dorthe Vedel Nordah Mohr, socialrådgiver · Annette Vind Jensen,

social- og sundhedsassistent · Marianne Joan Nielsen, assistent ·

Lissie Martha Frederiksen, køkkenassistent · Bettina Hansen, køkkenassistent

· Hanne Andreasen, Dag- og træningscentret · Birthe

Mørkenborg Christensen, social- og sundhedsassistent · Christine

Lindegaard, socialrådgiver

Farvel til

Jette Kærsgaard Gilkrog, pædagogmedhjælper · Lene Mosegaard B.

Hansen, overlærer · Lisbeth Møller, socialrådgiver · Heidi Albertsen,

social- og sundhedshjælper · Palle Giversen, bachelor psykolog ·

Lis Jensen, rengøringsassistent · Lene Dalhof Jensen, pædagogmedhjælper

· Lene Larsen, pædagog · Kirsten Skovlund Østbjerg,

dagplejer · Carina Jeanette Pedersen, husassistent · Anne Findsen,

socialrådgiver

25 års jubilæum

Søren Grøftehauge, kontorassistent · Linda Susanne Jensen,

dagplejer · Kirsten Elfrida Petersen, social- og sundhedshjælper ·

Allan Mathiasen Nilsen, indsatsleder · Esther Madsen, husassistent

· Inga Knudsen, rengøringsassistent

...har du hørt?

50 ÅRS JUBILÆUM

Et varieret og

indholdsrigt arbejdsliv

Mange gode oplevelser, venskaber

i såvel det lokale område som i

de nordiske venskabsbyer og rigtig

mange erfaringer. Chefsekretær

Tove Jensen i Ringe kommune synes

selv, at hun har haft et varieret og

meget indholdsrigt arbejdsliv, siden

hun for snart 50 år siden startede

som elev i Ringe sogneråd.

I de kommunale historiebøger er 50 år lang tid. Tove har

“overlevet” tre kommunalreformer, men hopper nu af ræset

inden den fjerde er fuldt implementeret. Hun har oplevet, at

organisationen omkring hende er vokset fra 5-6 medarbejdere

til de 5.000 medarbejdere vi bliver i vores kommende

kommune. Nu ser hun frem til at følge udviklingen af den

nye kommune på afstand. Som den ildsjæl hun er, slipper

hun ikke helt kontakten. Hun sidder allerede i sammenlægningsældrerådet,

som bliver det nye ældreråd for hele

Faaborg-Midtfyn og gennem det politiske engagement vil

hun også være med på sidelinien.

Tove har besluttet, at det er på tide at takke af. Og det gøres

med maner med en reception på Ringe Rådhus den 28.

marts kl. 13-16. Og samme dag siger hun farvel og tak. Og

det gør vi også. Du ønskes herfra alt godt i fremtiden, Tove.

More magazines by this user
Similar magazines