BILAG Udviklingsstrategi 2013 - Faaborg-Midtfyn kommune

faaborgmidtfyn.dk

BILAG Udviklingsstrategi 2013 - Faaborg-Midtfyn kommune

BILAG

Udviklingsstrategi 2013


Bilag ............................................................................................................................................2

Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien .............................................................................2

Bilag 2: Særlige forhold ....................................................................................................................3

Bilag 3: Tendenser og behov............................................................................................................6

Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands ‐ og landsdelsdækkende tilbud .............................11

Bilag 5: Status på Udviklingsstrategien for 2012 ...........................................................................14


Bilag

Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien

Det er i princippet alle typer af tilbud på det sociale område, der bliver omfattet af

Udviklingsstrategien og Styringsaftalen, idet de nye aftaler også skal give et billede af det samlede

behov indenfor servicelovens samlede område. Der er således også tale om, at aftalerne skal

omfatte koordinering af de kommunale tilbud, som tidligere var undtaget.

Aftalerne omfatter fremadrettet:

1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.

2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.

3) Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier efter § 66, nr.

1 og 2, i lov om social service, jf. lovens § 142, stk. 1, nr. 1.

4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, nr. 5, i lov om social service.

5) Døgninstitutioner efter § 66, nr. 6, lov om sociale service.

6) Tilbud om behandling af stofmisbrugere efter § 101 i lov om social service.

7) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om sociale service.

8) Aktivitets‐ og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.

9) Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv. efter §§ 107‐110 i lov om social service.

10) Hjælpemiddelcentraler, jf. § 5, stk. 2, i lov om social service.

11) Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en

selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med

betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 105, stk. 2, i lov om almene

boliger m.v.

12) Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.

13) Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af

Styringsaftalen, jf. § 11, nr. 1.

I tillæg til disse kommunale tilbud, vil tilbud omfattet af regionernes koordineringsforpligtelse på

specialundervisningsområdet indgå som en del af rammeaftalen. Dette gøres for at få et bedre

aftalegrundlag og for at undgå en særskilt rammeaftale kun for dette område. Det drejer sig om

lands‐ og landsdelsdækkende undervisningstilbud efter § 20, stk. 3 i lov om folkeskolen samt § 1,

stk. 2 i lov om specialundervisning for voksne samt undervisningstilbud for tale‐,høre‐ eller

synsvanskeligheder efter § 1, stk 3 i lov om specialundervisning for voksne.

I februar 2007 besluttede kommunaldirektørkredsen, at tilbud til adfærdsvanskelige børn og unge,

specialundervisning samt misbrugsområdet, der lovgivningsmæssigt ligger uden for rammeaftalen,

i 2008 og fremadrettet er omfattet af rammeaftalens takst‐ og ydelsesprincipper. Denne aftale

retter sig derfor ligeledes til dette område, med mindre der aftales andet.

2


Bilag 2: Særlige forhold

Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser

I henhold til lov om social service § 9 skal rammeaftalen indeholde udviklingsplaner for botilbud

med mere end 100 pladser. I Syddanmark drejer det sig om Ribelund, der drives af Esbjerg

Kommune.

Under henvisning til vejledningen om rammeaftaler mv. er formålet med udviklingsplanen

at udarbejde et udviklings‐ og styringsredskab, der sikrer udvikling og fornyelse.

I Region Syddanmark blev der i 2008 på den baggrund udarbejdet en udviklingsplan for

Ribelund, der er et botilbud i Ribe, drevet af Esbjerg Kommune

Ribelund

Ribelund er et bo ‐ og servicetilbud med 13 afdelinger for 140 voksne borgere med forskellige

grader af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

I udviklingsplanen for Ribelund fra 2010 blev der sat fokus på stordriftsfordele på en række

områder og på renovering af de bygningsmæssige rammer.

Esbjerg Kommune oplyser, at Ribelund har fundet en form, hvor stordriftsfordelene bliver

udnyttet optimalt. Samtidig bevares, gennem en decentral styreform med høj grad af

selvstændighed for den enkelte afdeling, det lille bomiljøs særlige fortrin.

Ribelund har i de senere år renoveret de fysiske rammer, så 50 boliger er omdannet til almene

ældreboliger af tidssvarende standard. Ombygning og renovering af de resterende bygninger m.m.

er så omfattende, at Esbjerg Kommunes planafdeling har vurderet, at der skal en ny lokalplan til.

På den baggrund arbejdes der i 2012 med at udarbejde en helhedsplan for Ribelund området,

helhedsplanen skal danne baggrund for en lokalplan for området.

Ribelund indgår sammen med Esbjerg kommunes øvrige tilbud i Masterplan for det specialiserede

voksenområde. I henhold til masterplanen skal der arbejdes mod fem strategiske sigtelinier.

Masterplanen har samtidig medført en organisatorisk omlægning af de tidligere tilbud i Esbjerg

Kommune. De tidligere 18 tilbud er fra 1. januar 2012 samlet i 8 nye organisationer. Ribelund

indgår herefter i organisationen Udviklingscenter Ribe. Udviklingscenter Ribe skal give tilbud i

henhold til SEL §§ 85, 104, 107 og 108.

Der arbejdes samtidig med at samle et antal enkeltmandsforanstaltninger på Ribelund, så

personaleressourcerne udnyttes bedre, samt at der vil skabes større faglighed og bedre

arbejdsmiljø. Gennem de seneste år har efterspørgslen fra andre kommuner været faldende,

Ribelunds kapacitet vil blive tilpasset løbende.

Koordinering af lands‐ og landsdelstilbud samt sikrede afdelinger/botilbud

De mest specialiserede lands‐ og landsdelsdækkende tilbud anvendes på tværs af regionerne, og

derfor skal der ske en koordinering af disse tilbud på landsplan.

3


Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

Den samlede kapacitet af sikrede pladser på landsplan fastlægges med afsæt i vurderinger af den

forventede efterspørgsel samt belægningsprocenterne på de sikrede institutioner.

Region Syddanmark driver den sikrede institution Egely, der er målrettet 15‐18 årige med dom til

ophold på en sikret institution. Pr 1. januar var der 22 sikrede pladser i regionen af i alt 138

sikrede pladser på landsplan. Der tages i 2012 stilling til behovet for at justere antallet af pladser

på landsplan, bl.a. som følge af, at den kriminelle lavalder er hævet fra 14 til 15 år. De sikrede

pladser finansieres ved en kombination af takstbetaling og objektiv finansiering af alle kommuner i

landet efter indbyggertal.

Social‐ og specialundervisningsområdet

Region Syddanmark driver henholdsvis Center for Høretab samt Nyborgskolen, der er specialskoler

for børn og unge med høretab. Center for Høretab varetager undervisning af børn i henhold til

folkeskoleloven samt specialrådgivning for småbørn og skolebørn, mens Nyborgskolen varetager

undervisning af unge og voksne. Skolerne tilbyder også døgn‐ophold. Udgifterne til tilbuddene

finansieres delvist ved takster og ved anvendelse af objektiv finansiering efter indbyggertal på de

kommuner, der har adgang til at benytte tilbuddene.

Der har, som følge af nye teknologiske muligheder med Cochlear Implant‐operationer, i de senere

år været en vigende efterspørgsel på de to tilbud, og denne udvikling forventes at fortsætte i de

kommende år. Som følge heraf tilpasses kapaciteten på de to tilbud løbende. Desuden flyttes

Nyborgskolen medio 2012 til Fredericia, så de to skoler fremadrettet deler bygninger.

Der arbejdes på at forbedre planlægningsgrundlaget for disse tilbud fremadrettet.

Tilsyn og fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

Fælles Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

Kommunerne i Syddanmark har sammen med regionen nedsat et Samråd for udviklingshæmmede

lovovertrædere. Rådet består af 7 faste medlemmer og udtaler sig vejledende om sanktionsformer

og retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere til politi og statsadvokaturer. Regionen

varetager sekretariatsfunktionen for samrådet.

Det Fælles Samråd i Syddanmark er gjort permanent fra 2010.

Samrådet er finansieret som abonnementsordning – det vil sige, at kommunerne betaler et fast

beløb årligt pr. borger i den enkelte kommune. Det er en frivillig aftale, som alle kommuner har

tilsluttet sig

Nærmere beskrivelse af samrådet findes på:www.socialsekretariatet.dk og på www.samraad‐

syddanmark.dk

Tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere

Regionen organiserer og udfører tilsyn med udviklingshæmmede med dom på kommunernes

vegne. Tilsynene udføres pt. af medarbejdere fra tre regionale botilbud.

4


Tilsynet udgår fra tre botilbud, hvor mange af de anbragte udviklingshæmmede lovovertrædere

bor. Tilsynet har til formål at sikre, at den dømte overholder dommens vilkår, ikke begår ny

kriminalitet, samt sætter en positiv udvikling i gang. Der er aftalt retningslinjer for tilsynets

tilrettelæggelse, gennemførelse samt samarbejdsformen med kommunerne. Kommunernes

myndighedsansvar er fastholdt gennem aftalen. Der er tale om en frivillig aftale, som alle

kommuner, bortset fra Vejle og FaaborgMidtfyn er tilsluttet – Nyborg Kommune dog efter

konkret aftale om den enkelte borger. Tilsynet er takstfinansieret.

Nærmere beskrivelse af tilsynet findes på:www.socialsekretariatet.dk og på www.samraad‐

syddanmark.dk

5


Bilag 3: Tendenser og behov

Tendenser og behov:

Overordnet set melder kommunerne om uændret eller stigende behov for pladser indenfor

kommunens eget regi, og uændret eller faldende behov for pladser udenfor kommunens eget regi.

En oversigt over kommunernes besvarelser kan ses på www.socialsekretariatet.dk

De generelle tendenser fordelt på målgrupper:

Voksne med sindslidelser:

Eget regi: uændret eller stigende.

Udenfor eget regi: uændret eller faldende.

Voksne med psykiske handicaps:

Eget regi: uændret eller stigende

Udenfor eget regi: uændret eller faldende

Voksne med fysiske handicaps:

Eget regi: uændret eller stigende

Udenfor eget regi: uændret eller faldende

Voksne med behov for tilbud, i eget regi, på:

Taleområdet: stort set uændret

Høreområdet: stort set uændret

Synsområdet: stort set uændret

Hjælpemiddelområdet: stort set uændret

Børn med behov for tilbud, i eget regi, på:

Taleområdet: stort set uændret

Høreområdet: stort set uændret

Synsområdet: stort set uændret

Hjælpemiddelområdet: stort set uændret

Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne:

Eget regi: stort set uændret

Udenfor eget regi: stort set uændret

Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne:

Autisme:

Eget regi: uændret eller stigende

Udenfor eget regi: stort set uændret

ADHD:

Eget regi: Uændret eller stigende

6


Udenfor eget regi: stort set uændret

Udviklingshæmmede:

Eget regi: stort set uændret

Udenfor eget regi: uændret eller faldende

Udviklingshæmmede med dom:

Eget regi: stort set uændret

Udenfor eget regi: stort set uændret

Andre:

Eget regi: Stort set uændret

Udenfor eget regi: Stort set uændret

Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner:

Eget regi: Stort set uændret

Udenfor eget regi: Stort set uændret

Lands – og landsdelsdækkende tilbud:

Stort set uændret

Sikrede afdelinger:

Uændret eller faldende

Almenboliger:

Stort set uændret

7


Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Forventet behov for pladser

udenfor

Det samlede forventet behov

kommunens eget regi

1. Voksne med sindslidelser

2. Voksne med psykisk

handicap:

Autisme

ADHD

Udviklingshæmmede

Faldende

Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud

Uændret

Stigende

Faldende

Uændret

Stigende

0 7 12 1 10 8 8 11 0 9 10 0

0 15 6 0 16 5 8 12 1 8 11 2

0 8 13 1 14 5 7 13 1 7 13 1

0 15 6 0 17 4 10 11 0 11 10 0

Udviklingshæmmede m/

dom 0 19 2 0 19 2 1 20 0 2 19 0

Andre

3. Voksne med fysisk

handicap:

Senhjerneskade

Andre

0 15 1 0 15 1 3 12 0 4 12 0

1 8 11 1 12 8 5 15 1 6 15 0

1 13 3 1 13 3 1 15 1 1 15 1

4. Personer med

stofmisbrug 0 12 8 2 14 3 7 11 1 6 13 1

5. Hjemløse og personer

med særlige sociale

problemer

6. Voldsramte kvinder

7.a. Voksne med behov for

tilbud på:

Taleområdet

Høreområdet

Synsområdet

1 15 4 1 17 1 1 17 1 3 16 1

0 14 1 0 17 2 0 14 1 1 17 2

Faldende

Uændret

1 17 0 3 11 0

1 15 2 3 11 0

1 16 1 3 11 0

8

Stigende

Faldende

Uændret

Stigende


Hjælpemiddelområdet

7.b. Børn med behov for

tilbud på:

Taleområdet

Høreområdet

Synsområdet

Hjælpemiddelområdet

0 15 3 2 12 0

0 18 1 3 14 0

1 17 1 3 14 0

0 19 0 1 16 0

0 15 3 1 14 0

8. Børn og unge med

nedsat fysisk funktionsevne 0 13 1 0 12 0 0 13 0 1 12 0

9. Børn og unge med

nedsat psykisk

funktionsevne:

Autisme

ADHD

Udviklingshæmmede

0 17 4 0 15 2 1 18 0 2 15 1

1 12 8 0 13 5 2 15 2 3 13 3

2 18 1 1 15 1 3 15 1 4 13 2

Udviklingshæmmede m/

dom 0 19 0 0 15 0 0 18 0 1 17 0

Andre

10. Børn og unge med

behov for ophold på sikrede

institutioner

11. Lands- og

landsdelsdækkende tilbud-

og undervisningstilbud:

Instituttet for Blinde og

Svagsynede

1 14 0 0 12 2 0 14 0 0 13 1

1 10 0 1 9 0 1 11 0 1 12 1

For de lands- og landsdelsdækkende tilbud- og undervisningstilbud

fremgår det nedenfor, hvor der forventes et enten stigende eller

faldende behov

Døvblindecentret 1 1

Synscenter

Refsnæs,Synscenter,

Refsnæs/Rådgivning

Kolonien Filadelfia 1 1 1 1

Center for Døve 1

9


Aalborgskolen

Center for Høretab 1

Børneklinikken

Kofoedsminde

Sikrede afdelinger:

Egely 1 2 2 3

Sølager 2 1 2 2

Sønderbro 2 1 2 2

Koglen 2 1 2 2

Bakkegården 2 1 2 2

Stevnsfortet 2 1 2 2

Grenen 2 1 2 2

12. Almenboliger (lovbestemt

spørgsmål) 1 11 2 1 11 2 2 10 1 2 10 1

En bruttoliste over tilbagemeldingerne kan ses på www.socialsekretariatet.dk

10


Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands ‐ og landsdelsdækkende tilbud

Dette notat beskriver forslag til procedurer for den mellemregionale koordinering af de mest

specialiserede lands‐ og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger på det specialiserede

socialområde. Procedurerne er udarbejdet af de fælleskommunale rammeaftalesekretariater i de

fem regioner, og skal sikre en gensidig koordinering af tilbuddenes kapacitet og de fremtidig behov

og udviklingstendenser for tilbuddene samt en ensartet afrapportering i de fem

udviklingsstrategier.

Baggrund

Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler af 13. marts 2011 skal kommunalbestyrelserne og

regionsrådene i forbindelse med fastlæggelse af udviklingsstrategien sikre indbyrdes

kooordinering om de mest specialiserede lands‐ og landsdelsdækkende tilbud og sikrede

afdelinger.

”§ 8. I forbindelse med fastlæggelsen af udviklingsstrategien skal kommunalbestyrelser og

regionsråd sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om de mest specialiserede lands‐ og

landsdelsdækkende tilbud, som er nævnt i bekendtgørelse om principper for kommunernes

finansiering af tilbuddene ved de mest specialiserede lands‐ og landsdelsdækkende tilbud.

Derudover skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre koordinationen af sikrede afdelinger.”

De mest specialiserede lands‐ og landsdelsdækkende tilbud er nævnt i bekendtgørelsen om

principper for kommunernes finansiering af tilbuddene og er følgende:

Center for Døvblindhed og Høretab (region Nordjylland)

Center for Høretab (region Syddanmark)

Nyborgskolen (region Syddanmark)

Kofoedsminde (region Sjælland).

Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs/Rådgivning (region Sjælland)

Kolonien Filadelfia (region Sjælland)

Instituttet for Blinde og Svagsynede (hovedstadsregionen)

Center for Døve (hovedstadsregionen)

Børneklinikken (hovedstadsregionen)

Skolen på Kastelsvej (hovedstadsregionen)

Geelsgårdsskolen (hovedstadsregionen).

De sikrede afdelinger er følgende:

”Sikret afdeling i Brønderslev” (fra september 2012) (region Nordjylland)

Koglen (region Midtjylland)

Grenen (region Midtjylland)

Egely (region Syddanmark)

11


Bakkegården (region Sjælland)

Stevnsfortet (region Sjælland)

Sølager (hovedstadsregionen)

Sønderbro (hovedstadsregionen).

Procedurer for koordinering af de mest specialiserede lands‐ og landsdelsdækkende tilbud og

sikrede afdelinger

De fælleskommunale rammeaftalesekretariater i de 5 regioner foreslår følgende procedurer for

kooordiering af mest specialiserede lands‐ og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger:

Hvert år udarbejdes i fællesskab mellem de fælleskommunale rammeaftalesekretariater en

beskrivelse af ændringer i kapacitet og/eller efterspørgsel og udviklingstendenser inden for de

af tilbuddene omfattende målgrupper. Beskrivelsen bygger på indmeldinger fra driftsherrere

og kommuner. Beskrivelsen integreres i de fem regioners udviklingsstrategier.

Som bilag til beskrivelsen udarbejdes en oversigt over tilbuddene med antal pladser.

Beskrivelsen og bilaget udarbejdes på baggrund af følgende arbejde i de enkelte sekretariater:

‐ Hvert sekretariatet indsamler oplysninger fra kommuner og regioner om de pågældende

tilbuds planlagte kapacitet (antal pladser) på kort og lang sigt.

‐ Hvert sekretariatet indsamler oplysninger fra kommunerne om fremtidigt efterspørgsel

efter pladser og udviklingstendenser for de pågældende tilbud og de omfattede

målgrupper.

‐ De enkelte sekretariaters indsamling af oplysninger om kapacitet og fremtidigt

behov/udviklingstendenser skal integreres i indsamlingen af oplysninger for de øvrige tilbud

omfattet af de respektiver regioners udviklingsstrategier.

Derudover vil de enkelte fælleskommunale sekretariater løbende sikre at udbrede

informationer om bl.a. ændringer i de lands‐ og landsdelsdækkende tilbud til de øvrige

sekretariatet.

Procedurer for koordinering af de mest specialiserede lands‐ og landsdelsdækkende tilbud og

sikrede afdelinger

De fælleskommunale rammeaftalesekretariater i de 5 regioner foreslår følgende procedurer

for koordinering af mest specialiserede lands‐ og landsdelsdækkende tilbud og sikrede

afdelinger:

Hvert år udarbejdes i fællesskab mellem de fælleskommunale rammeaftalesekretariater en

beskrivelse af ændringer i kapacitet og/eller efterspørgsel og udviklingstendenser inden for de

af tilbuddene omfattende målgrupper. Beskrivelsen bygger på indmeldinger fra driftsherrere

og kommuner. Beskrivelsen integreres i de fem regioners udviklingsstrategier.

12


Som bilag til beskrivelsen udarbejdes en oversigt over tilbuddene med antal pladser.

Beskrivelsen og bilaget udarbejdes på baggrund af følgende arbejde i de enkelte sekretariater:

‐ Hvert sekretariat indsamler oplysninger fra kommuner og regioner om de pågældende

tilbuds planlagte kapacitet (antal pladser) på kort og lang sigt.

‐ Hvert sekretariat indsamler oplysninger fra kommunerne om fremtidigt efterspørgsel efter

pladser og udviklingstendenser for de pågældende tilbud og de omfattede målgrupper.

‐ De enkelte sekretariaters indsamling af oplysninger om kapacitet og fremtidigt

behov/udviklingstendenser skal integreres i indsamlingen af oplysninger for de øvrige

tilbud omfattet af de respektiver regioners udviklingsstrategier.

Derudover vil de enkelte fælleskommunale sekretariater løbende sikre at udbrede

informationer om bl.a. ændringer i de lands‐ og landsdelsdækkende tilbud til de øvrige

sekretariater.

Tilbagemeldingerne fra kommunerne omkring tendenser og behov for pladser på lands ‐ og

landsdelsdækkende tilbud kan ses i bilag 3, samt på www.socialsekretariatet.dk

13


Bilag 5: Status på Udviklingsstrategien for 2012

I udviklingsstrategien for 2012 var der 5 initiativer. Her følger en kort status på disse initiativer.

Samarbejde om højtspecialiserede tilbud med regional betydning

Arbejdet omkring samarbejde om de mest specialiserede tilbud i Syddanmark er i proces. Der

foreligger en kategorisering af de mest specialiserede tilbud, samt en beskrivelse af hvordan man

kan samarbejde omkring disse tilbud.

Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter (ministertema)

Der har været en arbejdsgruppe som har udarbejdet et idékatalog med forslag til, hvordan med

fordel kunne oprette samlinger af enkeltmandsprojekter strategiske steder i Syddanmark.

Endvidere indeholder kataloget gode eksempler fra Syddanmark, til hvordan opgaven med

særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter kan løses på en faglig og økonomisk hensigtsmæssig

måde.

Dobbeltdiagnosticerede med en psykiatrisk diagnose og misbrugsproblematik

En arbejdsgruppe der skal arbejde med temaet omkring borgere med misbrug og en sindslidelse er

nedsat og arbejdet igangsat.

Borgere med en senhjerneskade

En arbejdsgruppe der skal arbejde med temaet omkring borgere med en senhjerneskade er nedsat

og arbejdet igangsat.

Anbringelser af børn og unge

Da temaet omkring anbringelse af børn og unge og anbringelse i familiepleje også er et tema for

Udviklingsstrategien for 2013, vil man arbejde med dette tema samlet. En arbejdsgruppe er

nedsat.

14


Henvendelse vedrørende Udviklingsstrategien kan rettes til

Lene Kristin Kamp

Strategisk analytiker

lkk@vejenkom.dk

telefon: 21 33 92 11

Fælleskommunalt Socialsekretariat

Rådhuspassagen 3

6600 Vejen

15

More magazines by this user
Similar magazines