7. Kontaktoplysning, dagplejen - Faaborg-Midtfyn kommune

faaborgmidtfyn.dk

7. Kontaktoplysning, dagplejen - Faaborg-Midtfyn kommune

7. Kontaktoplysning, dagplejen

FMK – Dagtilbud

Børn- og Unge-afdelingen Tlf.: 72 53 32 03

Vedr. betaling, friplads, o.l. Administrationsbygningen i Broby

Østerågade 40, 5672 Broby

Dagplejen – Område Nord Tlf.: 72 53 43 00

Dagplejeleder, Minna Kousgaard Andersen Østerågade 40, 5672 Broby

Telefontræffetid man.-fre. kl. 8.00-9.00 mka@faaborgmidtfyn.dk

Dagplejen – Område Midt Tlf.: 72 53 43 10

Dagplejeleder, Mona Clausen Floravej 15, 5750 Ringe

Telefontræffetid man.-ons. kl. 13.00-14.00 mocl@faaborgmidtfyn.dk

tors. kl. 13.00-17.00

Dagplejen – Område Syd Tlf.: 72 53 43 20

Dagplejeleder, Ingrid Degn Østergade 17, 5600 Fåborg

Telefontræffetid man.-tors. kl. 12.30-13.30 inpe@faaborgmidtfyn.dk

+tors. kl. 15.00-17.15

16

1


Velkommen til dagplejen i FMK

I denne pjece vil vi forsøge, at give dig som forældre et indblik i, hvordan dagplejen

er struktureret i Fåborg-Midtfyn kommune. Du vil også kunne finde svar på stort set

alle de spørgsmål, der måtte være omkring dagplejen.

Med venlig hilsen

Dagplejen i Fåborg-Midtfyn kommune

Indhold

1. Dagplejens opbygning .................................................................................... 3

2. Dagplejen ......................................................................................................... 5

3. Dagplejehjemmet ............................................................................................. 9

4. Barnets trivsel................................................................................................ 11

5. Forældrebestyrelsen ..................................................................................... 12

6. Smitsomme sygdomme hos børn ................................................................ 14

7. Kontaktoplysning, dagplejen........................................................................ 16

Udgivet af Dagplejen i Fåborg-Midtfyn kommune – Billeder fra Gislev dagplejes legestue – Redigeret og layout af Heide Munk

2

Sygdom Inkuba-tionstid Smiter fra Smitter til Møde i institution Særlige forhold

Skoldkopper 2-3 uger 7 dage efter

udsættelse, eller

3 døgn før udslettets

frembrud

Skovflåtoverført

borreliainfektion

3-30 dag Kun smitte ved

bid af skovflåt

Svampeinfektion Uger Udbrud af

udslæt

15

5 dage efter

udslættets

frembrud, eller

indtil der ikke er

fremkommet nye

blærer i 2 dage,

og blærerne er

tørret ind

Behandling

iværksat

Når barnet er rask

og smittefrit

Når barnet er rask Ikke smitte

mellem

mennesker

Ingen

begrænsninger

Tredjedagsudslæt

(exanthema subitum)

1-2 uger Ukendt Ukendt Når barnet er rask

Vandvorter

(mollusca)

1uge-6 måneder Udbrud Behandling

iværksat

Ingen

begrænsninger

Øjenbetændelse 1-3 døgn Øjenbetændelse kan i nogle tilfælde Når der kun er lidt

smitte i perioden med pusflåd

pusflåd, og barnet

er rask uden

pasningsproblemer

Kun lidt

smitsomt,

smitter fra raske

smittebærere


6. Smitsomme sygdomme hos børn

Vejledning for daginstitutioner, skoler og forældre

Sundhedsstyrelsen 1996

Sygdom Inkuba-tionstid Smiter fra Smitter til Møde i institution Særlige forhold

Børneorm 2-6 uger 2 uger efter Behandling Ingen

smitte

iværksat

begrænsninger

Børnesår 1-3 døgn Sårene

Sårene er tørret Når sårene er

begynder at ind og skorperne ophelede, dvs.

væske

faldet af

tørre, og skorperne

er faldet af

Cytomegalo- 3-12 uger Ingen

virusinfektion

begrænsninger

Fnat 3-6 uger Kort efter

Behandling Når behandling er

smittetidspunkt iværksat

iværksat

Forkølelse og 1-7 dage 1 døgn inden 5 døgn efter Når barnet er rask,

virushals-

udbrud

udbrud

og der ikke er

betændelse

pasningsproblemer

Forkølelsessår 2-12 dage Dannelse af Blærerne er Ingen

Hyppigst smitte

(herpes)

blærer

tørret ind

begrænsninger fra raske

smittebærere

Fåresyge 2-3 uger 5 dage efter at Indtil

Når barnet er rask,

barnet er smittet, kirtelhævelsen og kirtelhævelsen

eller 7 dage

inden

symptomerne er

begyndt

er på retur er på retur

Hand, foot and 3-8 dage Udbrud af Udbrud er på Når barnet er rask

mouth disease

sygdommen retur

Influenza 1-5 dage 1 døgn inden

udbrud

Barnet er rask Når barnet er rask

Kighoste 7-10 dage 7-10 dage efter 6 uger efter de Når hosteanfald Særlige regler

barnet er smittet, typiske

ikke giver

for uvaccinerede

eller fra forkølel- hosteanfald er anledning til børn under 1 år

sessymptomerne

er begyndt

begyndt

pasningsproblemer

Lus 2-8 uger Smittetidspunkt Behandling Når behandling er

iværksat

iværksat

Lussingesyge 1-2 uger Få dage før Udslættet er Når barnet er rask

(parvovirusinfek-

udslættets brudt ud

tion, erythema

infectionsum)

udbrud

Maveinfektion Oftest et par Diarréens

Afføringen er Når barnet er rask, Smitte fra raske

med diarré dage

udbrud

normaliseret og afføringen er smittebærere

normal

forekommer

Mellemørebe- Komplikation til Kun i sjældnere

Afhænger af evt.

tændelse med luftvejsinfektion tilfælde indehol-

smitterisiko og

øreflåd

der flåddet bakterier,

der kan

smitte andre

pasningsproblemer

Meningokok- 2-8 dage Kort før

Behandling Når behandlingen Hyppigst smitte

sygdom

sygdomsudbrud iværksat

er afsluttet, og fra raske

(smitsom

meningitis)

barnet er rask smittebærere

Mæslinger 8-11 dage 7 dage efter Indtil 5 dage Når barnet er rask

barnet er smittet, efter udbrud af

eller fra

forkølelsessymptomerne

er

begyndt

udslæt

Røde hunde 2-3 uger 1 uge efter Indtil 5 dage Når barnet er rask

barnet er smittet, efter udbrud af

eller 14 dage før

udslættets

udbrud

udslæt

Skarlagensfeber 1-3 døgn Barnet er smittet Der er givet Efter 2 dages Smitte fra raske

og bakteriel

penicillin i 2 penicilinbehand- smittebærere

hals-betændelse

dage

ling, såfremt barnet

er rask

forekommer

14

1. Dagplejens opbygning

Områderne

Dagplejen i FMK er inddelt i tre selvstændige dagplejeinstitutioner:

Område Nord Tidligere Årslev og Broby kommuner

Område Midt Tidligere Ringe og Ryslinge kommuner

Område Syd Tidligere Fåborg kommune

Der arbejdes ud fra overordnede politikker for dagplejen i Fåborg-Midtfyn kommune.

Dagplejen arbejder desuden ud fra Dagtilbudsloven af 24. maj 2007. Heri indgår

arbejdet med pædagogiske læreplaner.

I dagplejen arbejdes der med følgende temaer.

Alsidig personlig udvikling.

Sociale kompetencer

Sproglig udvikling

Krop og bevægelse

Naturen og naturfænomener

Kulturelle udtryksformer og værdier.

Dagplejekontoret

Dagplejekontoret yder service overfor dagplejere og forældre.

Dagplejekontoret står for visitation til dagpleje, og dagplejepædagogerne medvirker

til at finde det rigtige dagplejehjem til det enkelte barn.

Pladsanvisningen

Pladsanvisningen optager barnet på venteliste og står for alt vedrørende

forældrebetaling.

Oplysninger vedrørende søskendetilskud og fripladsansøgning fås på

Pladsanvisningen i Broby:

Område Nord tlf.: 72 53 32 03

Område Midt tlf.: 72 53 32 02

Område Syd tlf.: 72 53 32 10

I Fåborg-Midtfyn kommune er der pasningsgaranti. Pasningsgarantien gælder en

plads i kommunen, men det tilstræbes at der tilbydes en plads i nærområdet.

3


4

13


5. Forældrebestyrelsen

I hvert af de tre dagplejeområder er der valgt en bestyrelse. Denne bestyrelse er af

stor vigtighed for at sikre, at børnenes og familiernes behov tilgodeses.

Medlemmerne af bestyrelsen skal derfor ses som forældrenes talerør mellem

brugere og ledelse/kommune.

Forældrebestyrelsen har beføjelser til at diskutere og stille forslag om alle

spørgsmål, der vedrører dagplejens virksomhed, og bestyrelsen fører tilsyn med, at

dagplejen lever op til de mål der sættes i dagplejens kontraktstyring.

Forældrebestyrelsen fastsætter overordnede principper for dagplejens virksomhed,

samt fastsætte princippet for anvendelse af en budgetramme for dagplejen inden for

de af byrådet fastsatte mål og rammer.

Bestyrelsen skal ligeledes diskutere kommunens løbende udkast til ændringer af

dagplejeområdet.

Det er ikke bestyrelsens opgave, at beslutte hvordan dagligdagen i dagplejen skal

foregå, men bestyrelsen kan kommentere og komme med forslag til ændringer.

Herud over kan bestyrelsen stå for arrangementer, forældreblad, o.l.

Bestyrelsen består af:

5 forældrerepræsentanter valgt for 2 år

3 forældresuppleanter valgt for 1 år

2 medarbejderrepræsentanter valgt for 1 år

1 medarbejdersuppleant valgt for 1 år

Dagplejelederen

Som forælder er du altid velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen, hvis

du har spørgsmål eller forslag, som du ønsker drøftet.

Forældremøde med valg til bestyrelsen

Der afholdes forældremøde med valg til bestyrelsen hvert år inden udgangen af

oktober.

12

2. Dagplejen

Rammerne

Dagplejen i FMK er den primære pasningsordning for de 0 til 3-årige.

Dagplejen foregår i private hjem med hver sit særpræg. Børnegruppen er på 4 børn

og evt. et gæstebarn.

Dagplejen er et lille overskueligt miljø i hjemlige og trygge rammer. Her er tid,

omsorg og nærhed. Barnet er i centrum, og der er plads til individuelle hensyn, så

barnet får optimale udviklingsmuligheder.

Fundamentet

Børnenes hverdag i den kommunale dagpleje er et samarbejde mellem forældre,

dagplejere og kommunens dagplejekontor.

Den kommunale dagpleje bygger på gensidig forståelse og samarbejde. Det har

stor betydning for barnet, at forældre og dagplejer taler om barnets pasning og

pleje, så der ikke opstår misforståelser og konflikter. Det er derfor vigtigt, at der

straks bliver talt om de problemer, som evt. opstår.

Åbningstider

De enkelte dagplejehjem har individuelle åbningstider – 48 timer ugentlig – som

tilrettelægges efter de behov, der er for pasning det enkelte sted. Dog som

udgangspunkt tidligst kl. 6.00 og senest kl. 18.00 på ugens 5 hverdage.

Det forventes, af hensyn til dagplejehjemmets rutiner og evt. udflugter, at barnet

møder senest kl. 9.00. Andet skal aftales med dagplejeren. Ved forsinkelse meldes

dette til dagplejeren. Er barnet ikke mødt til aftalt tid, kan dagplejeren ikke forventes

at være hjemme.

Holder barnet fri, skal dette meddeles til dagplejeren inden kl. 8.00, gerne dagen før.

Hvis barnet er fraværende på grund af sygdom, skal dagplejeren have besked

dagen før barnet kommer i dagpleje igen.

Der anmodes om respekt for dagplejerens åbningstider, så henvendelser foregår

indenfor åbningstiden.

Et barn afleveres som udgangspunkt ikke til andre end forældrene. Hvis barnet

bliver afhentet af andre, skal dagplejeren have besked.

Hvis barnet ikke bliver afhentet, kontaktes forældre eller anden kontaktperson.

Hvis det ikke er muligt at træffe nogen, kontaktes nærmeste politi, som sætter sig i

forbindelse med vagthavende socialrådgiver.

Ferie/fridage

Dagplejere i FMK holder ferie i henhold til gældende ferielov.

Forældrene vil i god tid få en skrivelse, hvor evt. pasningsbehov kan krydses af.

På disse dage kan du ikke forvente pasning ved din faste dagplejer/gæstedagplejer.

Udover almindelig ferie har dagplejeren 9 årlige afspadseringsdage.

5


Lukkedage

Som udgangspunkt holder dagplejen lukket Grundlovsdag, fredag efter Kr.

Himmelfartsdag, d.24.december og 31. december og dagene mellem jul og nytår.

Der holdes dog åbent i fornødent omfang

Hvis der på disse dage er behov for pasning, kan henvendelse ske til

dagplejekontoret senest en måned før.

Der kan ikke garanteres pasning i eget område eller hos egen gæstepleje.

Gæstepleje

I tilfælde af at en dagplejer er syg, holder ferie, afspadserer eller er på kursus,

tilbydes en gæstedagplejer. Det tilstræbes at barnet bruger det samme

gæstedagplejehjem fra gang til gang.

Ved dagplejers sygdom, kontaktes forældrene om morgenen pr. telefon, og får

tilbudt en gæstedagpleje. Det er derfor vigtigt, at der er mulighed for at kunne ringe

forældrene op.

Når dagplejeren igen er rask, gives der besked gennem gæsteplejeren, eller

forældrene kontaktes pr. telefon.

Det forsøges så vidt det er muligt at tilbyde gæstedagplejer inden for

legestuegruppen eller i nærområdet. Der vil dog i nogle tilfælde blive tilbudt

gæstedagplejer i andre områder, f.eks. hvis flere dagplejere har sammenfald i

fraværd.

Hvis der skal tages særlige hensyn til dit barn, er det vigtigt at gæsteplejen

orienteres.

Legestue

Dagplejen er opdelt i legestuegrupper. Der kan være forskel på hvor hyppigt og hvor

længe man mødes i legestuen.

I legestuen lærer børnene de andre dagplejere og børn at kende. Det gør det lettere

for det enkelte barn, når det er nødvendigt at omplacere børnene ved ferie,

afspadsering, sygdom og kurser.

Legestuen er også en god forberedelse til børnehavelivet.

I legestuerne laves mange forskellige aktiviteter.

Nogle gange vil der i legestuen være besøg af talepædagogen, ergoterapeuten,

sundhedsplejersken og musikpædagogen.

Alle dagplejere deltager i legestueaktiviteterne.

I de områder hvor der tilbydes heldagslegestuer, skal barnet afleveres og hentes i

legestuen.

6

4. Barnets trivsel

Kost og måltider

Børnene får en sund og varieret kost i det tidsrum de er i dagplejen.

Kosten tilberedes i overensstemmelse med barnets alder og udvikling.

Børnene i dagplejen får flg. måltider.

Hvis barnet møder inden kl. 7.30 tilbydes morgenmad.

Derudover får barnet et let måltid til formiddag, frokost og igen et let måltid efter

middagsluren.

Drikkelse er vand eller mælk.

Alle måltider er en hyggestund, hvor børnene sidder ved bordet med en kop og

tallerken, og hvor så mange af børnene, som det er muligt, spiser selv.

Hvis et barn skal have speciel kost, fx pga. sukkersyge, allergi eller krav om

økologisk kost, skal dette medbringes.

Husk at medbringe speciel kost i gæstedagplejen.

Sygdom og medicinering

Børn med feber og smitsomme sygdomme må ikke modtages i dagplejen. Dvs. at

de skal være så raske, at de kan deltage i de daglige aktiviteter bl.a. udeleg og

legestue.

Hvis barnet bliver dårligt i løbet af dagen, vurderer dagplejeren, om det er

forsvarligt, at lade barnet blive i dagplejehjemmet. I modsat fald kontaktes

forældrene, som skal sørge for afhentning.

Der gives som udgangspunkt ikke medicin i dagplejen. Det kan dog ske i tilfælde af

kroniske sygdomme og hvor der er en læges anvisning.

Sundhedsstyrelsens vejledning for daginstitutioner, skoler og forældre ”Smitsomme

sygdomme hos børn” er udleveret til alle dagplejere. Heri findes de bestemmelser,

der skal følges i dagplejen. Se et uddrag heraf sidst i denne folder.

Husk at oplyse dagplejeren om barnets vaccinationer og børnesygdomme.

11


Ansvar og forsikring

Dagplejeren har ansvaret for barnet i den tid, det opholder sig i dagplejehjemmet, og

må ikke gå fra barnet.

Dagplejeren må ikke overlade barnet til andre uden forældrenes og

dagplejekontorets accept.

Fåborg-Midtfyn kommune har ikke tegnet en kollektiv børneulykkesforsikring, men

har i stedet tegnet en ulykkesforsikring, som har en invaliditetsdækning på max

600.000 kr.

Derudover behandles tandskader i Fåborg-Midtfyns kommunale tandpleje indtil

barnet er fyldt 18 år.

Det anbefales derfor, at der tegnes en privat heltidsulykkesforsikring for dit barn.

Det anbefales også, at der tegnes en ansvarsforsikring, da børn kan gøres

erstatningsansvarlige for deres handlinger på samme måde som voksne.

10

7


Udflugter og transport

Transport af børn i dagpleje, skal normalt foregå med offentlige transportmidler eller

i lejet bus. Dagplejeren kan dog køre i egen bil med børnene, hvis de er fastspændt

i godkendte autostole/seler, og hvis forældrene har givet skriftlig tilladelse.

Formularer for tilladelse udleveres af dagplejeren eller dagplejepædagogen.

Hjemmebesøg

I forbindelse med anvisning af en dagplejeplads tilbydes et besøg af

dagplejepædagogen i forældrenes hjem. Her snakkes om hvilke ønsker og behov

familien har, og ud fra det finder dagplejepædagogen en plads til barnet.

Besøg hos dagplejeren

Når familien har modtaget tilbud om en dagplejepladsplads aftales et besøg hos

dagplejeren.

Dagplejeren fortæller lidt om hverdagen i dagplejehjemmet, og hvad der er af øvrige

aktiviteter i dagplejen.

Forældrene får mulighed for at fortælle om evt. forventninger til dagplejeren.

Det er vigtigt at dagplejeren orienteres om alt der kan fremme forståelsen og

kendskabet til barnet. Det kan være barnets sove- og spisevaner, barnets forskellige

reaktioner samt oplysning om eventuelt sygdomme/allergi.

Det aftales med dagplejeren hvad der vil være den bedste start for barnet, så

overgangen bliver så blød som mulig.

Vi anbefaler at barnet kun passes få timer i de fremmede omgivelser de første dage.

Tavshedspligt

Alle ansatte ved dagplejen har tavshedspligt.

Udmeldelse af dagplejen

Udmeldelse af barnet fra dagplejen skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel

til den 1. eller 15. i en måned.

Skemaet fås hos pladsanvisningen.

Børn, der får tilbudt en børnehaveplads, bliver automatisk udmeldt af dagplejen.

Adresser og tlf. se sidste side.

Kontaktoplysning, forældrenes

Det er vigtigt at dagplejer og dagplejekontor altid kan komme i kontakt med

forældrene. Husk derfor at informere dagplejeren hvis der er ændringer i adresse,

telefonnummer og arbejdsplads.

8

3. Dagplejehjemmet

Rygepolitik

Der må ikke ryges i dagplejehjemmet når der passes børn.

Lokaler som primært er indrettet til børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri

hele døgnet.

Barnets udstyr

Børn skal have lov til at røre sig. Lad dem derfor få tøj på som er robust, og kan tåle

at blive snavset. Udendørstøj bør være vandtæt/-afvisende.

Barnet skal i dagplejen medbringe: Bleer, vaskeklude, håndklæde, hagesmæk,

barnevogn med godkendt sele, sengetøj, evt. sovedyr og sut, sko/støvler og

overtrækstøj til udendørsleg, regntøj, hjemmesko/tykke sokker til indendørsbrug,

samt mindst ét komplet sæt skiftetøj. Om vinteren desuden varmt overtrækstøj, hue

og vanter.

Det er forældrenes ansvar, at børnenes tøj er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Snore,

synlige elastikker og små påsyede pyntegenstande, kan betyde alvorlige ulykker.

Barnet skal derfor ikke have den slags tøj på i dagplejen.

Barnets bog

I dagplejen får barnet en mappe, hvor tegninger, billeder og små kommentarer

samles. Det anbefales at forældrene starter denne mappe, og sætter billeder af

barnet, familien og andre ting i, der har betydning for barnet.

Når barnet slutter i dagplejen, får barnet mappen med. I nogle børnehaver arbejdes

der også med barnets bog. Her kan mappen medbringes, og der kan således følges

op på barnets historie fra den første spæde start.

Tilsyn

Dagplejepædagogerne fortager tilsyn-/vejledningsbesøg i dagplejehjemmene. Et

tilsynsbesøg kan være både anmeldt og uanmeldt. Pædagogen giver råd,

vejledning og inspiration til arbejdet med børnene.

Dagplejepædagogerne rykker ud, hvis der opstår akut problemer.

Den primære kontakt er mellem dagplejer og forældre, men forældre kan også

kontakte dagplejepædagogen på dagplejekontoret..

Hvis der opstår særlige behov, kan både dagplejer og forældre tage initiativ til et

møde, hvor også dagplejepædagogen deltager.

Efter aftale med forældrene kan dagplejepædagogen formidle kontakt til

sundhedsplejerske, ergoterapeut, talepædagog og børne og ungerådgivningen

(BUR)

9

More magazines by this user
Similar magazines