Pædagogiske lærerplaner - Faaborg-Midtfyn kommune

faaborgmidtfyn.dk

Pædagogiske lærerplaner - Faaborg-Midtfyn kommune

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Mål for læring:

- At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers

grænser.

- At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person, der

selv kan tage initiativer.

- At barnet opfatter sig selv som en værdifuld deltager.

- At barnet opfatter sig som medskaber af et socialt og kulturelt fællesskab.

- At glæde sig sammen med barnet over de små og store fremskridt og

forandringer som det magter.

Pædagogiske overvejelser:

For at barnet kan mestre forskellige personlige kompetencer, er det vigtigt, at

det har et godt selvværd, dette er en forudsætning for at føle sig som et helt menneske.

Tiltænkte aktiviteter inden for området:

Være engagerede og motiverede voksne, der skaber rammer for:

- Styrkelse af barnets selvværd, ved at give det opgaver det kan magte.

- Styrkelse af barnets følelsesmæssige og begrebsmæssige udvikling.

- Give mulighed for at barnet kan udforske og overskride egne grænser.

- Anerkendelse, kærlighed, ros, respekt i hverdagen

- Stille krav og give børnene udfordringer og ansvar.

- Tid og rum til fri leg.

Eksempel på en aktivitet:

I en påklædningssituation udvikler barnet sig ved at være aktiv deltager. Barnet stimuleres

via sin nysgerrighed og iagttagende i forhold til de øvrige børn og voksne. Det lærer f. eks

hvordan en trøje knappes og hvor det finder tingene i hverdage. Barnet lærer at begå sig i

hverdagen – blive selvhjulpen.

Særlig indsats i forhold til udsatte børns læring:

- Give udsatte børn oplevelse af nærhed, tillid, tryghed og værdifuldhed.

Dokumentation og evaluering:

- Synlighed og respekt for barnets kunnen.

- Den tætte forældrekontakt

- Barnets bog.

- Personalet anvender forskellige skema til undersøgelse af egen praksis og

børnelivet i institutionen.

- Evalueringen har fokus på hvad der er af intention og realitet mellem

lærerplan og virkelighed i institution.


Pædagogiske lærerplaner: Sociale kompetencer.

Mål for læring:

- Barnet kan give udtryk for egne behov og grænser.

- Føle, acceptere og vise forståelse for andres behov og deres

forskelligheder.

- Indgå i et fællesskab og tage ansvar for egne handlinger.

- Skabe venskaber.

- Styrke barnets selvværd.

Pædagogiske overvejelser:

For at opfatte sig som en del af et fællesskab, skal barnet kunne begå sig socialt. Det skal være

i stand til at danne venskaber og lære at være aktiv deltagende i en gruppe. Det er i

fællesskabet med andre børnene oplever styrke og betydning, hvilket giver anerkendelse.

Barnet lærer gennem de regler, strukturer og omgangsformer institutionen står for.

Tiltænkte aktiviteter inden for området:

Den voksne som en god rollemodel der skaber rammer for:

- Gode og stimulerende legemiljøer.

- Fri leg/rollelege

- Fællessamlinger – Aldersopdelte børnegrupper.

- Ture ud af huset. Teater/musik.

- Aktiv deltagelse i hverdagens gøremål.

Eksempel på en aktivitet:

Spisesituationen: Der dækkes bord, maden hentes, siddepladserne fordeles, gå til bords, spise,

gå fra bordet.

Måltidet er stedet for social læring. Der er mange samtaler børnene imellem og måltidet er i

høj grad skueplads for de voksnes opdragelsesbestræbelser.

Særlig indsats i forhold til udsatte børns læring:

- Planlagte aktiviteter i mindre gr.

- Tage udgangspunkt i det enkelte barns styrkesider.

- Supervision fra ergoterapeut og psykolog.

Dokumentation og evaluering:

- Daglig forældrekontakt

- Barnets bog

- Udstillinger - Beskrivelse og foto på opslagstavler.

- Nyhedsbreve

- Personalet anvender forskellige skema til undersøgelse af egen praksis og

børnelivet i institutionen.

- Evalueringen har fokus på hvad der er intentionen og realiteten mellem

lærerplan og virkelighed i institutionen.


Pædagogiske lærerplaner: Sprog

Mål for læring:

- Barnets mulighed for at udvikle sit sprog igennem aktiviteter.

- At stille krav til sprog og udtale så barnet bliver bedre i stand til at føre en

samtale. (aldersvarende)

- At støtte og udvikle barnets interesse og nysgerrighed i forhold til tegn,

symboler, bogstaver, tal, billeder og kropssprog.

Pædagogiske overvejelser:

Sprog er en forudsætning for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Barnet skal

støttes i at udvikle sit ordforråd, kunne forstå og forklare sig, derved opnår barnet et større

selvværd og at være en del af fællesskabet.

Samtidig har vi fokus på andre sprog som kropssprog, billedsprog og skriftsprog der også

spiller en rolle i børns udviklingsproces.

Aktiviteter inden for området:

Den voksne som aktiv sproglig deltager ved:

- Daglig børnesamling.

- Højtlæsning - Rim og remser.

- Sang – Musik - Spil – Teater - Skrive - Tegne.

- Visualisering af det skrevne sprog – Adgang til PC.

- Skabe ro og rammer til aktiviteterne.

Eksempel på en aktivitet: Samling - I en samling varieres indholdet f.eks. hvad der rører sig i

børnehaven omkring årstiden eller andet.

Der lægges vægt på at fortælle hinanden oplevelser o. lign. Vi taler om ugedag, årstider. Vi

læser, synger, rim /remser, forskellige små bevægelseslege og andet.

Dette medvirker til at udvikle børnenes sprog, motorik, kultur og naturkendskab, større

selvværd og socialsamvær.

Særlig indsats i forhold til udsatte børns læring:

- Danne små gr. hvor aktiviteterne foregår.

- Anvende specialpædagogisk materiale.

- Specialindsats af talepædagog.

Dokumentation og evaluering:

- TRAS (Tidlig registrering af sprogudvikling)

- Udviklingsbeskrivelse (Danner grundlag for indsats og forældresamtale.)

- Personalet anvender forskellige skema til undersøgelse af egen praksis og

børnelivet i institutionen.

- Evalueringen har fokus på, hvad der er intention og realitet mellem

lærerplan og virkelighed i institutionen.


Pædagogiske lærerplaner: Krop og bevægelse.

Mål for læring:

- Glæden ved kendskab og brug af sin krop.

- Motion og kost som betydning for sundhed.

- Styrke børnenes indlæring ved brug af sanser og motorik.

Pædagogiske overvejelser:

Fysisk udfoldelse er ikke kun bevægelse, men også en sanselig adgang til oplevelser. For at

opnå sunde glade børn, skal de have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og

præsenteres for fin/grovmotoriske aktiviteter både ude og inde.

Vi skal have fokus på ernæring og hygiejne.

Tiltænkte aktiviteter inden for området:

- Grov og finmotoriske lege og aktiviteter både ude og inde.

- Bruge naturen dagligt

- Af og påklædningssituationen

- Tema om krop og bevægelse.

Eksempel på en aktivitet:

Legepladsen er et motorisk aktivitetsområde hvor børnene kropsligt udfordres. Der er

afgrænsede områder, hvor der er mulighed for stilleleg og fordybelse. Der er områder for

mere fysisk udfoldelse som: Boldspil, cykle, gynge, klatre, balancelege, og træværksted.

Særlig indsats i forhold til udsatte børns læring:

- Små børnegrupper hvor aktiviteten er tilpasset det enkelte barn

- Støtte barnet i at, kunne overskue og magte aktiviteterne.

- Screening af det enkelte barn.

- Ergoterapeutisk bistand.

Dokumentation og evaluering:

- Daglig forældrekontakt - Udstillinger

- Beskrivelse af aktiviteterne på tavlen.

- Barnets bog.

- Nyhedsbrev til forældre.

- Personalet anvender forskellige skema til undersøgelse af egen praksis og

børnelivet i institutionen.

- Evalueringen har fokus på, hvad der er intention og realitet mellem lærerplan

og virkelighed i institutionen.


Pædagogiske lærerplaner: Kulturelle udtryksformer og værdier.

Mål for læring:

- Barnets mulighed for at få viden om kultur, kulturhistorie,

traditioner og adgang til kunstneriske tilbud.

- At børnene har adgang til materialer og redskaber, som kan give

oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter.

- Udnytte og bruge sanser via musik, tegning, drama m.m.

-

Pædagogiske overvejelser:

Gennem mødet med forskellige udtryksformer - såvel kunstnerisk som kulturelt lærer barnet,

at forstå sin omverden og samtidig få udvidet sin horisont.

Tiltænkte aktiviteter inden for området:

Teater: - Børnene deltager aktivt i planlægning, forberedelser og opførelse.

Musik: - Musikoplevelser - Spontan og planlagt sang - Lytte til musik - Rundkreds.

Udflugter: - Teaterbesøg - Gåture i nærmiljøet – Skov - Udflugter til kulturel

oplevelse.

Fortællinger der hører til de steder vi besøger.

Kreative emner: - Gribe børnenes spontane lyst. Tilgængelige materialer - Emneuger

Litteratur: - Højtlæsning, biblioteksbesøg, tilgængelige bøger til læsning.

Rollelege: - Skabe rum/rammer for leg/rollelege.

Eksempel på en aktivitet: Legen/Rollelege.

I legen har barnet mulighed for at afprøve og eksperimentere med forskellige roller. Børnene

bestemmer selv indhold, regler og værdier. I legen udvikles deres sprog, motorik og fantasi.

De bearbejder følelser, oplevelser og lærer at indgå i sociale sammenhænge.

Særlig indsats i forhold til udsatte børns læring:

- Mindre grupper med planlagte aktiviteter, der tager udgangspunkt i

barnets stærke sider for at styrke det der er svært – det svage.

Dokumentation og evaluering.

- Daglig forældrekontakt

- Udstillinger/ fotoudstilling - Musik - Teaterforestilling

- Skrive dagens oplevelse på tavlen

- Nyhedsbreve

- Barnets bog

- Personalet anvender forskellige skema til undersøgelse af egen praksis og

børnelivet i institutionen.

- Evalueringen har fokus på hvad der er intention og realitet mellem

lærerplan og virkelighed i institutionen.


Pædagogiske lærerplaner: Natur og naturfænomener.

Mål for læring:

- At børnene ofte færdes i naturen

- At give børnene kendskab, oplevelser, respekt og glæde for naturen og

miljøet.

- At kunne færdes i al slags vejr i naturen og gøre brug af den.

Pædagogiske overvejelser:

Børnene skal have mulighed for at opleve naturen på alle årstider.

Naturen er en legeplads hvor fantasi, fordybelse og samvær giver mulighed for forståelse.

Barnet udfordres på flere plan både kropsligt og mentalt.

Den voksne skal som rollemodel vise barnet, hvordan man bruger naturen som et

eksperimentarium og legerum der danner en varig interesse, respekt og ansvarlighed for

naturmiljø.

Tiltænkte aktiviteter inden for området:

- At færdes ude hver dag - Ture ud af huset

- Tema om naturen - Arbejde med årstiderne.

- Aktiviteter i natur og naturværksted og omkring bålsted

- Kendskab til miljøet

Eksempel på en aktivitet: Oplevelse i naturværkstedet.

På legepladsen findes mange spændende smådyr som børnene forundres over. De bliver ofte

indsamlet til et videre studium i vores naturværksted.

Ofte hører vi: ”Se hvad jeg har fundet ” Er det en snuebille? – Den sættes i vores terrarie.

Den voksne finder litteratur om emnet og efter en snak om det lille dyr, hjælpes den tilbage i

naturen.

Særlig indsats i forhold til udsatte børns læring:

- Små børnegrupper hvor oplevelserne bliver mere intens

- Støtte barnet i at, overskue og magte aktiviteten.

Dokumentation og evaluering:

- Daglig forældrekontakt

- Udstillinger

- Nyhedsbreve

- Beskrivelse af hverdagens oplevelse på forældretavle.

- Personalet anvender forskellige skema til undersøgelse af egen praksis og

børnelivet i institutionen.

- Evalueringen har fokus på, hvad der er intention og realitet mellem

lærerplan og virkelighed i institutionen.

More magazines by this user
Similar magazines