Lars Ilum Højrupvej 45 5750 Ringe Afgørelse om udvidelse af ...

faaborgmidtfyn.dk

Lars Ilum Højrupvej 45 5750 Ringe Afgørelse om udvidelse af ...

Lars Ilum Højrupvej 45 5750 Ringe Afgørelse om udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærdskrav Faaborg-Midtfyn Kommune modtog den 17. april 2013 din anmeldelse af udvidelse af staldanlæg for at opfylde dyrevelfærdskrav på husdyrbruget Højrupvej 45, 5750 Ringe. Vi har behandlet sagen efter § 19 c i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1 . Afgørelse Det anmeldte kræver ikke godkendelse efter husdyrloven 2 . Afgørelsen meddeles på betingelse af, at der i forbindelse med udvidelse af staldanlægget ikke udføres ændringer af det eksisterende staldanlæg, der kræver godkendelse efter husdyrloven (eksempelvis ændring af staldgulve). Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for to år. Vi gør opmærksom på, at du skal indhente byggetilladelse, inden ændringerne kan påbegyndes. Beskrivelse af ændringerne Højrupvej 45 er et svinebrug med et tilladt dyrehold på under 270 dyreenheder i søer og smågrise. Du ønsker at indrette drægtighedsstald i en del af en eksisterende lade, da en udvidelse af staldanlægget er nødvendig for at bibeholde det nuværende tilladte dyrehold, efter at det pr. 1. januar 2013 er blevet et lovkrav, at søer er løsgående i størsteparten af drægtighedsperioden 3 . Den nye stald udgør de sydligste 14 m af laden, således at stalden bliver på 14 x 14 = 196 m 2 . Placeringen fremgår af kortet sidst i denne afgørelse. Der etableres 1-2 ventilationsafkast i taget samt vægventiler til indsugning af luft. Begrundelse for afgørelsen Ændringer af dyrehold eller anlæg på et husdyrbrug kræver som udgangspunkt tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i husdyrloven. Visse ændringer er dog undtaget fra dette krav og kan gennemføres efter en anmeldelse til kommunen, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 7. Kommunen skal vurdere, om kravene i anmeldeordningen er opfyldt, eller om det anmeldte kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrloven. Udvidelse af staldanlæg for at opfylde dyrevelfærdskrav kan ske under anmeldeordningen, hvis udvidelsen begrænses til, hvad der er nødvendigt for at 1 Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer, herunder særligt bekendtgørelse nr. 291 af 6. april 2011. 2 Bekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 3 Lov nr. 404 af 26. juni 1998 om indendørs hold af drægtige søer og gylte med senere ændringer. Teknik - Miljøafdelingen Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk 25-04-2013 Sagsid.: 09.17.42-P19-1-13 Kontakt Jacob Sterup Biolog Dir.: 72 53 21 32 jaste@faaborgmidtfyn.dk Åbningstid Mandag-onsdag 10:00-14:00 Torsdag 10:00-17:00 Fredag 10:00-12:00 Telefontid Mandag-onsdag 8:00-15:30 Torsdag 8:00-17:30 Fredag 8:00-12:30 Side 1


opfylde kravene, og der ikke sker renovering af eksisterende staldanlæg. Desuden skal udvidelsen opfylde yderligere en række betingelser, der skal sikre, at der tages hensyn til de landskabelige værdier samt naboer og naturområder nær husdyrbruget. Vi har lagt vægt på følgende: - Udvidelsen sker for at opfylde dyrevelfærdskrav fastsat i lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte. - Udvidelsen begrænses til, hvad der er nødvendigt for at opfylde dyrevelfærdskravene. - Udvidelsen finder sted i en eksisterende bygning og vil derfor ikke have nogen væsentlig landskabelig påvirkning. - Husdyrproduktionens størrelse og sammensætning ændres ikke. - Udvidelsen placeres mere end 100 m fra nabobeboelser og mere end 300 m fra ammoniakfølsomme naturområder (defineret nærmere i bekendtgørelsen). Vi vurderer derfor, at kravene i § 19 c er opfyldt. Herudover er det vores vurdering, at det anmeldte ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder. Vi har ikke foretaget nabohøring, da det anmeldte efter vores skøn er af underordnet betydning for naboerne. Offentliggørelse Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside, www.faaborgmidtfyn.dk, torsdag den 25. april 2013, og afgørelsen kan ses på kommunens hjemmeside til og med klagefristen. Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er ansøger, enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagen samt forskellige foreninger og organisationer (jf. kapitel 7 i husdyrloven). En klage skal være skriftlig og sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune, helst på mail til teknik@faaborgmidtfyn.dk med kopi til jaste@faaborgmidtfyn.dk, alternativt som brev til Miljøafdelingen, Nørregade 4, 5600 Faaborg. Vi skal have modtaget klagen senest torsdag den 23. maj 2013 inden for kommunens åbningstid. Vi giver ansøger besked, hvis afgørelsen påklages. Senest tre uger efter klagefristens udløb videresender vi klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med vore bemærkninger til sagen og klagepunkterne. Vore bemærkninger sendes også til klagesagens parter. Der skal betales et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet for at få behandlet en klage. Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning på gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen og i visse andre tilfælde. For mere information, se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen udnyttes i klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af Natur- og Miljøklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning og risiko. Side 2


Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter, afgørelsen har været offentligt annonceret. Venlig hilsen Jacob Sterup Biolog Kopi til: Centrovice, att. Lykke Pilegaard (lyp@centrovice.dk) Danmarks Naturfredningsforening (dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk) Oversigtskort over placering af staldudvidelsen: Side 3

More magazines by this user
Similar magazines