Lars Ilum Højrupvej 45 5750 Ringe Afgørelse om udvidelse af ...

faaborgmidtfyn.dk

Lars Ilum Højrupvej 45 5750 Ringe Afgørelse om udvidelse af ...

opfylde kravene, og der ikke sker renovering af eksisterende staldanlæg. Desuden

skal udvidelsen opfylde yderligere en række betingelser, der skal sikre, at der

tages hensyn til de landskabelige værdier samt naboer og naturområder nær

husdyrbruget.

Vi har lagt vægt på følgende:

- Udvidelsen sker for at opfylde dyrevelfærdskrav fastsat i lov om indendørs

hold af drægtige søer og gylte.

- Udvidelsen begrænses til, hvad der er nødvendigt for at opfylde

dyrevelfærdskravene.

- Udvidelsen finder sted i en eksisterende bygning og vil derfor ikke have nogen

væsentlig landskabelig påvirkning.

- Husdyrproduktionens størrelse og sammensætning ændres ikke.

- Udvidelsen placeres mere end 100 m fra nabobeboelser og mere end 300 m

fra ammoniakfølsomme naturområder (defineret nærmere i bekendtgørelsen).

Vi vurderer derfor, at kravene i § 19 c er opfyldt. Herudover er det vores vurdering,

at det anmeldte ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder,

beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige

værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt

nationale geologiske interesseområder.

Vi har ikke foretaget nabohøring, da det anmeldte efter vores skøn er af

underordnet betydning for naboerne.

Offentliggørelse

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside, www.faaborgmidtfyn.dk,

torsdag den 25. april 2013, og afgørelsen kan ses på kommunens hjemmeside til

og med klagefristen.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er

ansøger, enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagen samt forskellige

foreninger og organisationer (jf. kapitel 7 i husdyrloven).

En klage skal være skriftlig og sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune, helst på mail

til teknik@faaborgmidtfyn.dk med kopi til jaste@faaborgmidtfyn.dk, alternativt som

brev til Miljøafdelingen, Nørregade 4, 5600 Faaborg.

Vi skal have modtaget klagen senest torsdag den 23. maj 2013 inden for

kommunens åbningstid.

Vi giver ansøger besked, hvis afgørelsen påklages. Senest tre uger efter

klagefristens udløb videresender vi klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen

med vore bemærkninger til sagen og klagepunkterne. Vore bemærkninger sendes

også til klagesagens parter.

Der skal betales et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet for at få

behandlet en klage. Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning på gebyret.

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen og i

visse andre tilfælde. For mere information, se Natur- og Miljøklagenævnets

hjemmeside, www.nmkn.dk.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen

udnyttes i klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af Natur- og

Miljøklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning og risiko.

Side 2

More magazines by this user
Similar magazines