samfundsfagsnyt - FALS

fals.info

samfundsfagsnyt - FALS

Tema: Valg

med en schweizerkniv for halsen

af Peter Bro, center- og studieleder, professor (mso) ph.d.

Kampen om taletid og spaltemillimeter i de danske

nyhedsmedier er blevet intensiveret. For med

de politiske kommentatorers fremvækst har samfundsvidenskabens

frontløbere fået kniv skarp

konkurrence i kampen om, hver dem skal

udlægge, hvad der foregår i samfundets store

maskinrum..

”Svin. Han er et svin”, er måske den bemærkning,

som bedst indkapsler seneste folketingsvalg.

Ordene blev udtalt af formanden for det

dengang nystartede parti, Ny Alliance, og Nasar

Khaders bemærkning var – som mange vil

huske - rettet mod en anden af 2007-valgets

mest anvendte nyhedskilder: Henrik Qvortrup.

Først som sidst fyldte de politiske kommentatorer

nemlig meget af valgdæk ningen, og ved

valget i 2007 forholdt de sig ikke blot til politkernes

holdninger og handlinger, men blev også

selv ind imellem gjort til valgets hovedpersoner.

Den udvikling i brugen af kommentatorer

har ikke stået stille siden 2007, og i det danske

nyhedslandskab er den klassiske ekspertkilde,

hvis udsagn og udtalelser er baseret på forskningsmæssige

meritter kommet i skarp konkurrence

med den mere erfaringsbaserede politiske

kommentatorer, såsom Peter Mogensen,

Michael Kristiansen og Hans Engell. Det er

kommen tatorer, der i en journa listisk sammenhæng

rummer en lang række potentialer, som

selv sam fundsvidenskabernes længste uddannelsesforløb

og bedst-publicerende navne kan

have vanskeligt ved at hamle op med, når først

nyheds møllen maler helt ad helvedes til.

12 samfundsfagsnyt maj 2011

fokusskift fra forskning til erfaring

Fokusskiftet i journalistikken fra det forsknings-

til det er farings baserede hænger ikke mindst

sammen med, at mange af medlem mer ne af

denne fagligt udflyd ende gruppe af kommentatorer

har et større grænseoverskridende

poten tiale end de sædvanligvis langt mere

speciali se rede forskere. Valgkampens i nyhedsmedierne

i 2007 handlede således om alt fra

miljø og ind vandring til finanspolitik og mi li -

tær-spørgsmål, og det forudsætter umiddelbart

inddragelsen af mange forskellige eksperter med

dyb speciali seringsgrad.

Men hvis nyhedsformidlingen frem for at

omhandle konkrete politiske hold ninger og

handlinger kan løftes op – eller ned, vil nogle

måske mene – til at fo ku sere på de strategiske

overvejelser om det politiske spil, kan kom mentatorer

med et solidt Christians borg-kend skab

ind drages i stort set alle sammenhænge. Ethvert

politisk område kan i den for bind else omformes

til a rumme velformulerede overvejelser

omkring, hvad der foregår i de enkelte folketings

grupper, og hvilke overvejelser af pressestrategisk

art, der ligger bag de nye politiske

visioner og udspil

Her gælder det tilmed særligt for Dan mark,

at feltet mellem politik og jour nalistik kun i

ringe grad er ble vet genstand for forskning.

Politikernes tiltagende afhængighed af journalistikken

- og journali stik kens tilsvarende

afhæn gighed af politikken - er måske nok

erkendt blandt mange praktikere, men omfanget

af den ne sammen vævning har i mange år

More magazines by this user
Similar magazines