BPA 2013 - Fredericia Kommune

fredericia.dk

BPA 2013 - Fredericia Kommune

Borgerstyret Personlig

Assistance (BPA)

2013 4. udgave


BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012

Forord

Den 1. januar 2009 blev Servicelovens § 95 og § 96 om Borgerstyret Personlig Assistance(BPA) ændret.

Med denne ændring har Visitationsafdelingen i Fredericia Kommune oplevet et behov for større informationsniveau til brugerne

af BPA-ordningen. Derfor har vi valgt at lave denne håndbog, som beskriver arbejdsgange og opgaver forbundet med en BPAordning.

Vi håber, at bogen vil give svar på nogle af de spørgsmål, som du måtte sidde med vedrørende din BPA-ordning.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte din visitator, hvis du har spørgsmål.

Visitations afdelingen

Fredericia Kommune

7210 7880

Indholdsfortegnelse

1. Generelt om Borgerstyret Personlig Assistance(BPA) ............................................................................................4

1.1. Hvad siger loven .......................................................................................................................................................4

1.2. Hvem er omfattet af ordningen? ..............................................................................................................................4

1.3. Betingelse for at få tildelt en BPA-ordning ..............................................................................................................4

2. Bevilling/ophør af Borgerstyret Personlig Assistance(BPA) ..................................................................................6

2.1. Vurdering og afgørelse.............................................................................................................................................6

2.2. Opfølgning af bevillingen ........................................................................................................................................6

2.3. Klageadgang.............................................................................................................................................................6

3. Udmåling af din hjælp ..............................................................................................................................................7

3.1. Udmåling af timer ....................................................................................................................................................7

3.2. Omregning af udmålt hjælp til kronebeløb .............................................................................................................8

3.3. Udgifter til hjælpere .................................................................................................................................................9

3.4. Hvilken indflydelse har BPA på dine tillæg? ...........................................................................................................9

3.5. Hvilke merudgifter bliver dækket efter Servicelovens § 100? ................................................................................9

4. Forskellige situationer i dagligdagen ..................................................................................................................... 10

4.1. Hospitalsindlæggelse, sygdom m.v. ....................................................................................................................... 10

4.2. Din ferie ................................................................................................................................................................. 10

4.3. Længerevarende ophold udenfor hjemmet ............................................................................................................ 11

4.4. Overførsel / opsparing af timer.............................................................................................................................. 11

5. Hvis du vælger en ekstern arbejdsgiver ................................................................................................................. 12

5.1. Frit valg af ekstern arbejdsgiver ............................................................................................................................ 12

5.2. Arbejdsgiveropgaver, som den eksterne arbejdsgiver løser for dig ...................................................................... 12

5.3. Procedurer ved valg af ekstern arbejdsgiver / skift til ekstern arbejdsgiver ......................................................... 13

5.4. Afregning til arbejdsgiver - for hjælperløn og for arbejdsgiveropgaven ............................................................... 13

5.5. Kontrol / revision / tilbagebetaling / regulering .................................................................................................... 13

6. Hvis du selv eller en nærtstående vælger at være arbejdsgiver ............................................................................. 14

6.1. Om valgmuligheder ............................................................................................................................................... 14

6.2. CVR registrering .................................................................................................................................................... 14

6.3. Arbejdsgiveropgaverne .......................................................................................................................................... 16

6.3.1. Ansættelse af hjælpere ........................................................................................................................................... 16

6.3.2. Afskedigelse af hjælpere ........................................................................................................................................ 17

6.3.3. Fratrædelse ............................................................................................................................................................. 17

6.3.4. Forsikring af hjælpere ............................................................................................................................................ 17

6.3.5. Ferie ........................................................................................................................................................................ 18

6.3.6. Arbejdspladsvurdering - APV ...............................................................................................................................25

6.3.7. Oplæring/kurser til hjælpere ..................................................................................................................................25

6.4. Råd / vejledning .....................................................................................................................................................25

6.5. Hvis du (eller den nærtstående) vælger selv at udbetale løn .................................................................................26

6.5.1. Afregning for hjælperløn .......................................................................................................................................26

6.5.2. kontrol /revision /regulering ..................................................................................................................................26

6.6. Hvis borgeren vælger, at et firma skal udbetale løn ..............................................................................................27

6.7. Hvis borgeren vælger, at Fredericia Kommune skal udbetale løn.........................................................................27


BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 4 5 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012

1. Generelt om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

1.1 Hvad siger loven?

Servicelovens § 95 og § 96 stk. 1 gælder voksne (over 18 år) og ifølge den, skal kommunen tilbyde

BPA-ordninger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har

et behov, som gør det nødvendigt at give en ganske særlig støtte.

BPA gives som tilskud til dækning af de udgifter, der er ved at ansætte hjælpere til opgaver i forhold

til pleje, overvågning og ledsagelse.

Formålet med en BPA-ordning er, at give disse borgere en mulighed for at leve så normalt som

muligt og bl.a. deltage i aktiviteter på samme måde som andre borgere.

1.2 Hvem er omfattet af ordningen?

Det er borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der kan få

tildelt en BPA-ordning.

Det vil normalt sige personer, som i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige

funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk

bistand.

Servicelovens§ 95 og § 96 stk. 1 er desuden som udgangspunkt rettet mod borgere med mere massive

og sammensatte hjælpebehov, og hvor borgerens behov ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og

personlig hjælp mv.

En borger, der har fået bevilget en BPA-ordning, beholder ordningen så længe, borgeren opfylder betingelserne

- også efter det fyldte 65. år.

1.3 Betingelse for at få tildelt en BPA-ordning

Det er en betingelse for at få tildelt en BPA-ordning, at du er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Dvs., at

du skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som dine hjælperes daglige leder.

Det er desuden en betingelse, at du kan fungere som arbejdsgiver for dine hjælpere, medmindre du indgår en aftale med en

nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om at udføre denne opgave. De vil herefter fungere som arbejdsgiver

for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere

varetages i så fald af dem, der er indgået aftale med.

Har du f.eks. haft en hjælpeordning i en årrække, men du er ikke længere i stand til at administrere arbejdslederrollen, så er

du ikke længere berettiget til ordningen. Der skal i stedet udarbejdes en handleplan, som indeholder hvilken anden hjælp,

der træder i stedet.


BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 6 7 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012

2. Bevilling/ophør af Borgerstyret Personlig Assistance(BPA)

2.1 Vurdering og afgørelse

Når du har søgt om en BPA-ordning, skal der foretages en sagsbehandling. Det er dig og visitator, der sammen skal lave en

skriftlig funktionsevnevurdering. Der skal måske indhentes lægefaglig udtalelse.

Hvis BPA-ordningen bevilges, vurderes og udmåles hjælpens omfang i samarbejde med dig. Herefter modtager du en

skriftlig bevilling, hvoraf omfanget af bevillingen fremgår.

Sagsbehandlingstiden fra ansøgning til afgørelsen om BPA er 1 måned.

2.2 Opfølgning af bevillingen

Efter 3 måneder sker den første opfølgning, hvor den bevilgede hjælp evt. justeres. Visitator vurderer på om din BPA-ordning

er kommet godt i gang.

Herefter sker opfølgningen som udgangspunkt en gang om året, eller hvis der sker ændringer i hjælpebehovet. Ved opfølgningen

skal Visitationsafdelingen sikre sig, at hjælpen fungerer efter hensigten, og bl.a.:

• om behovet for hjælp er i overensstemmelse med den udmålte hjælp,

• om du får den pleje, overvågning og ledsagelse, som var hensigten med ordningen,

• om du opfylder betingelserne for hjælpen, herunder betingelserne for at kunne fungere som arbejdsleder og evt. arbejdsgiver,

• om du tilrettelægger, og hjælperen udfører arbejdet tilfredsstillende,

• om der er for hyppige hjælperskift, der kan give anledning til en særlig indsats.

Hvis både du og visitatoren synes, at ordningen fungerer tilfredsstillende, kan bevillingen forlænges.

Du kan bede om at få justeret ordningen i forhold til bevilling af hjælpertimer på et hvilket som helst tidspunkt, og du skal

gøre det ved større udsving både i op eller nedadgående retning i forhold til behovet.

Er der alene tale om en mindre justering, kan Visitator relativt hurtigt træffe en beslutning.

2.3 Klageadgang

Du vil sammen med afgørelsesbrevet om din BPA-ordning modtage en klagevejledning.

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, som Visitationsafdelingen har truffet, kan du klage over afgørelsen. Det skal ske inden

4 uger fra, du har modtaget afgørelsesbrevet.

Klagen skal sendes til lederen af Visitationsafdelingen, som vil afgøre, om der er behov for en genvurdering af sagen. Hvis

afgørelsen ikke ændres, videresender Visitationsafdelingen klagen til endelig afgørelse i Det Sociale Nævn.

3. Udmåling af din hjælp

3.1 Udmåling af timer

Udgangspunktet for udmålingen af din hjælp er en samlet vurdering af dine behov ud fra en individuel behovsvurdering

på baggrund af din funktionsnedsættelse.

Som udgangspunktet skal hjælpen normalt dække alle dine behov for personlig og praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse.

Dette sker dog ud fra en vurdering af den samlede husstands ressourcer.

I vurderingen tages der stilling til, hvilke funktioner dine hjælpere skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter,

og om hjælpen gives i eller uden for hjemmet.

Udmålingen skal dog altid laves på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Derfor kan der blive udmålt flere eller færre timer til de enkelte

opgaver, end der er angivet i de generelle retningslinjer.

En BPA-ordning kan kombineres med andre hjælpeforanstaltninger.

Ved en ny BPA-bevilling og ved ændring af bevillingen

vil du i afgørelsesbrevet modtage et skema

med timeberegningen af hjælpen. Af timeberegningen

fremgår det, hvilke opgaver hjælpen

omfatter, og hvor mange timer, der er bevilget.

Personalemøder, medarbejderudviklingssamtaler

og oplæring af nye hjælpere:

Kommunen er forpligtet til at tage højde

for timer til personalemøder samt medarbejderudviklingssamtaler,

når borgeren har

ansat mere end 1 hjælper. Det vil sige, at

der som udgangspunkt ikke vil blive tildelt

ekstra timer til medarbejderudviklingssamtaler/personalemøder,

hvis der kun er ansat

1 hjælper.

Samtidig forudsættes det, at medarbejderudviklingssamtaler/personalemøder

afholdes

indenfor hjælpernes normale arbejdstid samt på

en hverdag i tidsrummet 06.00 - 17.00.


BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 8 9 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012

Der udmåles i alt 7,5 time årligt pr. hjælper. Dette svarer til 1,5 time pr. kvartal pr. hjælper til personalemøder og 1,5 time

pr. år pr. hjælper til medarbejderudviklingssamtale.

Din bevilling omfatter som udgangspunkt ikke særskilt udmåling til nødvendige hjælperkurser, da disse dækkes efter regning

af kommunen.

3.2 Omregning af udmålt hjælp til kronebeløb:

Fastsættelsen af timetallet i din BPA-ordning er grundlaget for beregning af det kontante tilskud, du får udbetalt.

Fredericia Kommune tager ved beregning af det kontante tilskud udgangspunkt i grundlønnen for sammenlignelige faggrupper,

timelønnen for kommunalt ansat uuddannet social- og sundhedspersonale (løntrin 11) Beløbet beregnes, så der

tages højde for samtlige tidsbestemte tillæg (aften, nat, weekend og søn-/helligdagstillæg). I beregningen indgår også omkostninger

til f.eks. feriepenge, pension, ATP m.v.

Der følges op på dette beløb ved den årlige revurdering eller ved ændring af BPA-bevillingen.

3.3 Udgifter til hjælpere

Ved udmåling af BPA vil der som regel blive udmålt et særskilt beløb til dækning af direkte og indirekte udgifter i forbindelse

med at have hjælpere ansat.

Der bliver skelnet mellem behovet for dækning af udgifter til udadrettede aktiviteter og mellem udgifter til hjælperes tilstedeværelse

i hjemmet.

Beløbet er fastsat til:

Udadrettede aktiviteter: 400,00 kr. pr. måned

Hjælpers tilstedeværelse i hjemmet:

- Borger med plejebehov 400,00 kr. pr. måned

- Borger uden plejebehov 200,00 kr. pr. måned

Beløbet til hjælperudgifterne udbetales til borgerens NEM konto. Der skal ikke aflægges regnskab for, hvad

beløbet er brugt til.

Voksenteam

3.4 Hvilken indflydelse har BPA på dine tillæg?

Har du fået tilkendt pension før 1. januar 2003, kan du have et bistandstillæg eller et plejetillæg

til din pension.

Det skal ved afgørelsen om din BPA-ordning vurderes, i hvilket omfang dit tilkendte bistands-/plejetillæg

skal indgå ved udmåling af hjælpen.

Som udgangspunktet beholder du en del af tillægget til direkte og indirekte hjælperudgifter.

Se afsnit 3.3 om udgifter til hjælpere.

Resten af tillægget skal som udgangspunkt indgå i betalingen af din BPA-ordning.

Det vil fremgå af din afgørelse, i hvilken grad bistands-/plejetillægget indgår i betalingen

af BPA.

Har du en invaliditetsydelse, kan du modtage denne sammen med BPA-ordningen, og den

skal ikke indgå i betalingen som en del af hjælpeordningen.

3.5 Hvilke merudgifter bliver dækket efter Servicelovens § 100?

Er du under 65 år og har fået bevilget en BPA-ordning, kan du søge om at få dækket merudgifter

efter Lov om Social Service § 100. Ansøgning skal du sende direkte til:

Gothersgade 20, 7000 Fredericia. Tlf.: 7210 7000


BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 10 11 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012

For at få bevilget dækning af merudgifter skal du have

udgifter for over 6.000 kr. pr. år (2009-pris).

Følgende kan bevilges som merudgift:

• Merudgifter, som er en konsekvens af din nedsatte

funktionsevne, og som vedrører dig selv.

• Større håndsrækninger som f.eks. hovedrengøring,

hæk klipning, malerarbejde eller andre større vedligeholdelsesopgaver.

• Nødvendige kurser til dig selv, som f.eks. kurser i

arbejdsgiver-/arbejdslederopgaver.

Følgende bevilges ikke som merudgift:

• Direkte og indirekte hjælperudgifter. Udgiften er

indregnet i det beløb, der gives efter § 95 og § 96

stk. 1. Se afsnit 3.3.

• Arbejdslederudgifter. Tilskud er indregnet i det beløb,

der gives efter § 95 og § 96 stk. 1. Se afsnit 3.3.

• Kurser til handicaphjælpere: Udgiften dækkes efter

regning. Se afsnit 6.3.7.

• Merudgifter til transport/leje af hjælpemidler ved ophold

udenfor hjemmet.

Merudgiftsbevillinger skal revurderes min. 1 gang årligt.

4. Forskellige situationer i

dagligdagen.

4.1 Hospitalsindlæggelse, sygdom m.v.

Sker der ændringer i din situation, bliver

du indlagt i mere end 8 dage, forværres dit

funktionsniveau m. m., er du forpligtet til at

orientere Fredericia Kommune om det.

4.2 Din ferie

Ved ferieophold, hvor du forventer et øget behov

for hjælpetimer, skal du kontakte visitator

med ansøgning om dette. Ansøgningen skal foreligge

min. 4 uger før forventet ferie.

Opholder du dig uden for dit hjem i mere end 24

timer, skal du sørge for overnatningsmuligheder for

dine hjælpere.

Udgifter forbundet med ferie, se afsnit 3.3.

Har du BPA-ordning efter Servicelovens § 96 stk.

1, kan du som udgangspunkt beholde din BPAordning

ved ophold i udlandet i op til en måned.

Ordninger efter Servicelovens § 95 giver ikke mulighed

for at tage hjælpen med ud af landet.

4.3 Længerevarende ophold udenfor

hjemmet

I forbindelse med ophold udenfor hjemmet i mere end

en måned (f.eks. længerevarende ferierejser), skal du

være opmærksom på, at du ikke uden videre kan tage

din BPA-ordning efter Servicelovens § 96.1 med.

Ved ophold i udlandet udover en måned skal din BPA-ordning

som udgangspunkt afsluttes eller sættes i bero. Du skal

kontakte visitator før, du indgår endelige aftaler.

4.4 Overførsel / opsparing af timer

For ikke at begrænse den nødvendige fleksibilitet i din BPA-ordning,

vil det ikke være hensigtsmæssigt at opgøre og afregne uforbrugte timer

mere end én gang om året.

Det gælder særligt, hvis du ikke får døgnhjælp. Her kan du have behov for at disponere

mere frit over hjælpertimerne. Det samme gør sig gældende, hvis du får ekstra

timer til dækning af f.eks. weekendophold uden for hjemmet.

Du kan dog indgå en aftale med visitator om, at uforbrugte timer overføres til det efterfølgende år og

anvendes efter nærmere aftale.

Der skal være tale om planlagt opsparing med et konkret formål for øje, f.eks. ferie, kurser, familiesammenkomster, sportsaktiviteter

eller lignende.

Du skal indsende en skriftlig ansøgning om overførsel af timer til din visitator. Ansøgningen skal indeholde din begrundelse

for dit ønske om at overføre timer til næste år.


BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 12 13 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012

Du skal være opmærksom på, at hvis Visitationsafdelingen ikke har modtaget ansøgning om overførsel af timer, inden den

15. december, vil timeregnskabet blive nulstillet pr. 1. januar.

Din visitator skal, ved større opsparing af timer, være opmærksom på, om den tildelte hjælp er i overensstemmelse med

dine behov.

Visitator kan som et led i tilsynet med, om du får den fornødne hjælp, bede om at få oplysninger om den faktiske hjælp, du

modtager (f.eks. i form af kopi af dine hjælperes timesedler.)

5. Hvis du vælger en ekstern arbejdsgiver

5.1 Frit valg af ekstern arbejdsgiver

Har du fået bevilget en BPA-ordning, har du mulighed for at indgå en aftale med en nærtstående (f.eks. en ægtefælle), en

forening eller et privat firma om, at tilskuddet overføres til dem. De er herefter arbejdsgiver for dine hjælpere.

Fredericia Kommune påtager sig ikke ansvar for, hvordan firmaerne/organisationerne udfører opgaven for dig.

Når du vælger en organisation eller et firma til at udføre arbejdsgiveropgaverne for dig, er valget alene dit ansvar.

5.2 Arbejdsgiveropgaver, som den eksterne arbejdsgiver løser for dig

Når du vælger en ekstern arbejdsgiver, skal den eksterne arbejdsgiver varetage rollen som arbejdsgiver. De har dermed ansvaret

for at administrere hjælpen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud

til en BPA-ordning, f.eks.:

• Ansættelse og afskedigelse af hjælpere.

• Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne.

• Udbetaling af løn.

• Indberetning af skat, arbejdsmarkedsbidrag, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie og barselsfond og

ATP.

• Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger.

• Kommunikation og afrapportering til kommunen.

Det er fortsat dit ansvar at varetage rollen som arbejdsleder. Ved arbejdsleder forstås, at du skal:

• Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for dine hjælpere.

• Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce.

• Udvælge hjælpere, herunder afholde ansættelsessamtaler.

• Varetage oplæring og daglig instruktion af dine hjælpere.

• Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

• Afholde personalemøder.

• Indberette vagtplaner til ekstern arbejdsgiver ifølge de procedurer, som den eksterne arbejdsgiver har fastsat.

• Sikre dine hjælperes arbejdsmiljø ifølge de retningslinjer, der er fastsat af den eksterne arbejdsgiver.

Vedrørende arbejdsmiljø:

Du skal være opmærksom på, at arbejdsgiveransvaret efter en konkret vurdering fortsat kan påhvile dig selv, når du er

arbejdsleder. Det kan det fordi, du tilrettelægger dine hjælperes arbejde, instruerer dem i arbejdsopgaverne og har den reelle

indflydelse på deres arbejdsmiljøforhold.

5.3 Procedurer ved valg af ekstern arbejdsgiver/skift til ekstern arbejdsgiver

Når du vælger en ekstern arbejdsgiver, skal der udarbejdes en treparts aftale mellem dig, din eksterne arbejdsgiver og Fredericia

Kommune om arbejdsfordeling, betaling, opsigelse mv.

Der vil som minimum være en frist på indeværende måned + 30 dage, inden en aftale om skift til ekstern arbejdsgiver kan

træde i kraft.

Skift mellem arbejdsgivere kan ske med 3 måneders varsel til visitationsafdelingen.

5.4 Afregning til arbejdsgiver for hjælperløn og for arbejdsgiveropgaven

Når du har valgt en ekstern arbejdsgiver, og der er indgået treparts aftale, vil den eksterne

arbejdsgiver modtage et honorar til betaling af arbejdsgiveropgaven.

Tilskuddet til arbejdsgiveropgave udmåles i henhold til Kommunernes

Landsforenings (KL) notat af 26. oktober 2010.

Beløbet til direkte og indirekte hjælperudgifter vil fortsat

blive udbetalt til din NEM konto.

5.5 Kontrol/revision/tilbagebetaling/

regulering

Din eksterne arbejdsgiver udarbejder 1

gang årligt et regnskab for tilskud til

din BPA-ordning (tilskud til hjælperlønninger).

Desuden skal din eksterne

arbejdsgiver sørge for, at

der bliver udarbejdet en

opgørelse over udmålte og

forbrugte timer.


BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 14 15 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012

Regnskabet og opgørelse over forbrugte og uforbrugte timer skal være Fredericia Kommune i hænde senest 15. marts

hvert år.

Bliver tilskuddet ikke brugt til de formål, der er nævnt i servicelovens § 95 og § 96 stk. 1, skal de tilbagebetales til

Fredericia Kommune.

Dvs. er der brugt færre timer end udmålt, skal disse tilbagebetales til Fredericia Kommune.

Du kan dog indgå en aftale med Fredericia Kommune om, at udbetalt tilskud til uforbrugte timer overføres til det

efterfølgende år. Se afsnit 4.4.

Når der ikke er behov for at opspare og overføre timer til efterfølgende år, kan Fredericia Kommune modregne tilskud

til uforbrugte timer i den førstkommende udbetaling.

6. Hvis du selv eller en nærtstående vælger at være arbejdsgiver

6.1 Om valgmuligheder

Er du blevet bevilget en BPA-ordning, og har du ikke valgt en ekstern arbejdsgiver, har du flere valgmuligheder i forhold til

arbejdsgiveropgaver:

• Du kan selv vælge at være arbejdsgiver

• Du kan vælge, at en nærtstående (f.eks. en ægtefælle) skal være arbejdsgiver.

Vedrørende lønadministration:

• Du (eller den nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) kan vælge selv at stå for lønadministrationen.

• Du (eller den nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) kan vælge, at Fredericia Kommune skal varetage de

opgaver, der er forbundet med lønadministration.

• Du (eller den nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) kan vælge, at et firma skal varetage de opgaver, der er

forbundet med lønadministration.

6.2 CVR registrering

CVR er en forkortelse for det Centrale Virksomheds Register. Et af CVR’s væsentlige formål er at sikre en registrering af

alle virksomheder i Danmark. Det gør de ved at give virksomhederne et unikt 8–cifret nummer, et såkaldt CVR-nummer.

Hvis du/en nærtstående vælger selv at være arbejdsgiver, skal du/den nærtstående registreres i CVR. Du kan komme videre

med det via nedenstående link:

www.eogs.dk


BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 16 17 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012

6.3 Arbejdsgiveropgaverne

Du skal altid selv varetage arbejdslederopgaverne.

Ved arbejdslederopgaver forstås:

• Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for dine hjælpere.

• Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce.

• Udvælge hjælpere, herunder holde ansættelsessamtaler.

• Varetage oplæring og den daglig instruktion af dine hjælpere.

• Afholde personalemøder.

• Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

Hvis du/den nærtstående vælger at være arbejdsgiver, skal du/den nærtstående også varetage de praktiske og juridiske

opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til en BPA-ordning:

• Ansætte og afskedige hjælpere.

• Udarbejde ansættelsesbevis til hjælperne.

• Gennemføre de nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger.

• Tegne lovpligtige forsikringer.

• Udbetale løn og indberette til skat, feriefond, barselsfond, ATP mv. Opgaven

kan varetages af dig selv, et privat firma eller kommunen

• Arkivering. Alle dokumenter skal opbevares mindst 5 år. Det betyder

f.eks., at arbejdsgiveren skal gemme ansættelseskontrakter i

minimum 5 år efter at en hjælper er fratrådt.

6.3.1 Ansættelse af hjælpere

Du skal være opmærksom på, at kommunen ikke giver

tilskud til ansættelse af hjælpere under 18 år.

Når der annonceres efter hjælpere, skal arbejdsgiveren

overholde gældende regler om ligebehandling og

forbud mod forskelsbehandling.

Man må ikke fravælge hjælpere på baggrund af race,

religion, handicap, politisk anskuelse, seksuel orientering

eller alder.

Socialministeriet har givet dispensation, så det er muligt

at søge en handicaphjælper på nogenlunde samme

alder som arbejdsgiveren.

Derudover accepteres det normalt, at der kan søges

en handicaphjælper af samme køn, hvis hjælperen skal

hjælpe med personlig pleje.

Ved ansættelse af en handicaphjælper skal der laves en ansættelseskontrakt.

Arbejdsgiveren kan vælge at benytte en standardansættelseskontrakt for handicaphjælpere. Men arbejdsgiveren skal være

opmærksom på, om der i ansættelsen er særlige forhold, der skal beskrives yderligere i ansættelseskontrakten.

Væsentlige vilkår skal fremgå af ansættelseskontrakten. Det er vigtigt at få angivet specielle ansættelsesbetingelser eller

vilkår i kontrakten, eller lade kontrakten henvise til f.eks. en arbejdsbeskrivelse.

Løn og ansættelsesforhold for hjælperne er et spørgsmål mellem arbejdsgiver og hjælpere. Fredericia Kommune er ikke

forpligtet til at tage højde for dine private aftaler eller særlige aftalte overenskomstmæssige forhold.

Hvis arbejdsgiveren vælger at tiltræde en overenskomst, der er dyrere end det tilskud, som Fredericia Kommune udmåler,

er merudgiften således for din egen regning.

Væsentlige ændringer i hjælperes ansættelsesvilkår skal meddeles med et varsel, der svarer til hjælperens opsigelsesvarsel.

Væsentlige vilkårsændringer kan være f.eks. ændring af løn, pension, arbejdstid, ansættelsessted, væsentligt ændrede

arbejdsopgaver mv.

6.3.2 Afskedigelse af hjælpere

En arbejdsgiver kan komme ud for at måtte løse en konflikt ved at opsige eller bortvise en hjælper.

Hvis en arbejdsgiver med en BPA-ordning er i tvivl om lovligheden i en bortvisning/afskedigelse, kan du hente råd og

vejledning. Se afsnit 6.4.

6.3.3 Fratrædelse

En hjælper kan opsige sin stilling med de opsigelsesvarsler, der er aftalt i ansættelseskontrakten. Opsigelsen skal ske skriftligt.

Ved dødsfald, hvor du selv er arbejdsgiver, indtræder Fredericia Kommune i arbejdsgiverens forpligtelser i opsigelsesperioden.

6.3.4 Forsikring af hjælpere

En arbejdsgiver har pligt til at tegne forsikring for sine ansatte. Forsikringerne skal senest træde i kraft på hjælpers 1.

arbejdsdag.

Det drejer sig om:

• Arbejdsskadeforsikring

• Erhvervsansvarsforsikring

• Rejseforsikring, ved rejser i udlandet


BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 18 19 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012

Arbejdsskadestyrelsen har i oktober 2009 oplyst, at ægtefæller normalt ikke vil være omfattet af arbejdsskadeforsikringens

personskreds. Det betyder, at en ægtefælle, der er lønnet hjælper, evt. skal oprette en heltidsulykkesforsikring eller forsikres

via en særlig ægtefælleforsikring.

Læs evt. mere om hjælperforsikring på Handicappedes Gruppeforsikrings hjemmeside:

www.h-g-f.dk/privatforsikring/hj%c3%a6lperforsikring/

Du (eller den nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) beslutter selv, i hvilket forsikringsselskab hjælperforsikringen

skal tegnes.

Fredericia Kommune beregner tilskuddet til hjælperforsikringen ud fra Handicappedes Gruppeforsikrings prisniveau for

hjælperforsikring. Tilskuddet omfatter tilskud til arbejdsskadeforsikring, erhvervsansvarsforsikring og rejseforsikring.

Tilskuddet til hjælperforsikring udbetales når forsikringen skal betales.

6.3.5 Ferie

Hjælperen har ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår uanset, om der er optjent feriepenge. Hvis hjælperen ikke har optjent

feriepenge, må hjælperen selv finansiere ferien.

Hjælperen har ret til mindst 15 dages sammenhængende ferie i hovedferieperioden fra 1. maj til 30. september.

Restferie skal, så vidt muligt gives som 5 dages sammenhængende feriedage, men kan placeres på enkeltdage hvis

arbejdssituationen kræver dette.

Du skal i videst muligt omfang imødekomme hjælperens ønske om ferietidspunkt. Der skal ifølge ferieloven i

videst muligt omfang tages hensyn til medarbejdere med skolesøgende børn.

Hvis ferien ikke kan aftales, skal arbejdsgiveren varsle afholdelse af hovedferie med 3 måneders varsel og

afholdelse af restferie med 1 måneds varsel.

Vedrørende regler for ferie henvises til: www.atp.dk

Feriegodtgørelse/feriekort

Der opspares 12½ procent i feriegodtgørelse af den optjente løn som udbetales på feriekort. Særlig feriegodtgørelse

på 1 % udbetales med lønnen i maj.

Udbetaling af feriegodtgørelse

Hjælperen modtager et feriekort fra Feriekonto ved ferieårets start.

Feriegodtgørelse kan tidligst udbetales til hjælperen en måned før ferie afholdes.

Hjælperen skal selv underskrive feriekortet og aflevere det i Borgerservice.


BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 20 21 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012

Overførsel af ferie

Arbejdsgiver og hjælperen kan aftale, at ferie ud over 20 feriedage kan overføres til næste ferieår.

Det er en betingelse for overførsel af ferie, at arbejdsgiveren og hjælperen udfærdiger en skriftlig aftale om overførsel af

ferie, og ATP får meddelelse om overførsel af ferie senest den 30. april.

Feriehindringer

Hvis hjælperen har været forhindret i at afholde ferie, f.eks. på grund af sygdom eller barselsorlov, kan feriegodtgørelsen i

visse tilfælde udbetales uden, at der afholdes ferie.

Læs mere om ferie på www.atp.dk

Sygdom

Arbejdsgiveren skal fastsætte procedurer for hjælperens sygemelding. Det fremgår af ansættelseskontrakten, til hvem og

hvornår hjælperen skal melde sig syg.

Arbejdsgiver (borger) skal indberette til Fredericia kommune på særlige fraværsblanketter at hjælperen er syg, ligeledes

også raskmelde hjælper igen. Blanketter fås ved henvendelse til visitationsafdelingen.

Udgiften til løn under sygdom dækkes efter regning, for de hjælpere, der har haft mindst 8 ugers ansættelse som handicaphjælper

og haft mindst 74 timers arbejde i denne periode. Løn under sygdom er som udgangspunkt grundlønnen i den

aftalte arbejdstid + fast påregnelige tillæg i samme periode.

Sygdommen skal anmeldes til hjælperens bopælskommune senest ved 4 ugers sygdom. Hvis anmeldelsen ikke modtages

rettidigt, kan refusion først opnås fra det tidspunkt, hvor anmeldelsen er modtaget i bopælskommunen.

Herefter anmodes normalt om refusion en gang om måneden. Der skal senest anmodes om refusion efter 3 måneder. Ret til

refusion mistes for perioder, der ligger mere end 3 måneder forud for refusionsanmodningen.

Lægeerklæring

Arbejdsgiveren kan forlange en tro og love erklæring fra hjælperen i forbindelse med sygdom.

Der kan ikke længere indhentes almindelige lægeerklæringer fra hjælperens læge. I tilfælde af længerevarende sygdom kan

der indhentes en anden dokumentation fra hjælperens læge, eller der kan i samarbejde mellem arbejdsgiver, hjælper og hjælperens

læge udarbejdes en mulighedserklæring.

Udgifter til dokumentation for sygdom eller Mulighedserklæring skal afholdes af arbejdsgiveren.

Sygefraværssamtale

Ifølge sygedagpengeloven har en arbejdsgiver pligt til at afholde en sygefraværssamtale med en medarbejder senest efter 4

ugers sygdom.

Nærmere oplysninger om lægeerklæringer og afholdelse af sygefraværssamtalen kan findes på arbejdsmarkedsstyrelsens

hjemmeside: www.ams.dk/Ams/Vejviser-for-arbejdsgivere.aspx


BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 22 23 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012

Graviditet/barsel/forældreorlov

Hjælperen har ret til fravær efter barselslovens regler.

Moderen har ret til fravær 4 uger før forventet fødsel, 14 uger

efter fødslen og herefter ret til forældreorlov i op til 32 uger.

Faderen har ret til fædreorlov 2 uger i forbindelse med barnets

fødsel eller hjemkomst og ret til forældreorlov i op til 32 uger.

De 2 uger skal være afsluttet inden for de første 14 uger efter

fødslen.

Forældreorlov kan forlænges op til 14 uger.

Der gælder nogenlunde tilsvarende regler i forbindelse med

adoption.

Hjælperen har pligt til senest 8 uger efter fødslen at orientere dig

om, hvornår arbejdet genoptages, og hvor stor en del af forældreorloven

medarbejderen ønsker at holde.

Hvis der er aftalt løn under fravær, indhentes refusion fra hjælperens bopælskommune

og barsel.dk.

Man skal være opmærksom på, at selv om begge forældre har ret til forældreorlov

på 32 uger, udbetales kun refusion for i alt 32 uger pr. barn.

Hvis kommunen er lønadministrator, kontakter du Fredericia kommunes lønkontor ved fraværets start.

Fastansatte:

Der betales løn under barsel i den periode hvor der kan opnås tilskud af barselsudligningsordningen.

Timelønnet:

Der udbetales ikke løn i barselsperioden – dagpenge udbetales af bopælskommunen.

Fredericia kommune sørger for at indhente refusion for orloven.

Barns sygdom

Fredericia Kommune udmåler tilskud til BPA-ordninger, så arbejdsgiveren har mulighed for at aftale

med hjælperne, at der udbetales løn under barns 1. og evt. 2. Sygedag.

Ved barnets 1 og 2 sygedag tages der udgangspunkt i de vilkår, der er gældende for de sammenlignelige

faggrupper. Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på

dettes første og anden sygedag, hvis barnet er under 18 år, og har ophold hos den ansatte, og fraværet

er nødvendigt af hensyn til barnet, og der er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.


BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 24 25 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012

Der udbetales sædvanlig løn, dog ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg.

Pension

Der indbetales til arbejdsmarkedspension når retten til dette er optjent, det vil sige man er fyldt 21 år har mindst 1 års sammenlagt

forudgående beskæftigelse i kommune, amt og region inden for en 8 års periode regnet fra den 1. april. 1999, og

mindst 8 timer gennemsnitligt pr. uge. Der udmåles tilskud, så arbejdsgiveren kan aftale arbejdsmarkedspension.

Pensionsordningen skal fremgå af ansættelseskontrakten.

6.3.6 Arbejdspladsvurdering - APV

Arbejdet, som hjælper, er som udgangspunkt omfattet af alle arbejdsmiljølovens regler. Der skal derfor udarbejdes en APV, som

mindst en gang hver 3. år skal revideres. Derudover skal APV’en revideres, hvis der sker væsentlige ændringer i situationen.

Arbejdspladsvurderingen skal udarbejdes af arbejdsgiver og hjælpere i fællesskab.

Regler og gode råd til udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger findes på Arbejdstilsynets hjemmeside:

www.at.dk/Arbejdspladsvurdering.aspx

Branchevejledningen for handicaphjælpere kan findes på:

www.bpa-arbejdsgiver.dk/uploads/46395/pjecearbejdsmiljo-branchevejledning.pdf

Nødvendigt plejeudstyr udlånes og vedligeholdes fra Fredericia Kommunes Hjælpemiddelafsnit. Niveauet svarer til niveauet

for den kommunale hjemmepleje i Fredericia.

Ved behov for udlånshjælpemidler kontaktes Hjælpemiddelafsnittet på Tlf.: 7210 7301.

6.3.7 Oplæring/kurser til hjælpere

Arbejdsgiveren varetager oplæring og daglig instruktion til hjælperne.

Ved behov for kursus forventes det at der gøres brug af Kommunalt udbudte kurser, hvis det er muligt. Er der behov, der

ikke kan dækkes af de Kommunalt udbudte kurser kan udgiften dækkes efter regning.

6.4 Råd og vejledning

I perioden 2009-2013 har Servicestyrelsen etableret en særlig rådgivningsfunktion, for borgere med BPA-ordninger, om de

juridiske spørgsmål, der knytter sig til arbejdsgiver- og arbejdslederrollen.

Det gælder f.eks. regler om ansættelsesbeviser, arbejdsmiljø og herunder arbejdstider, nødvendige forsikringer for hjælperne,

ferielovgivning m.v.

Læs mere om rådgivningen på www.bpa-arbejdsgiver.dk

Der udbydes i samme periode også kurser for nye og eksisterende modtagere af BPA-ordninger. Oplysninger om kurserne

kan findes på www.servicestyrelsen.dk


BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 26 27 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012

Du kan også altid kontakte din visitator.

6.5 Hvis du (eller den nærtstående) vælger selv at udbetale løn

6.5.1 Afregning for hjælperløn

Du (eller den nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) modtager hver måned forud et tilskud fra Fredericia Kommune.

Tilskuddet indbetales på arbejdsgiverens erhvervskonto. I tilskudsberegningen er det muligt at se den totale opgørelse.

Det er din (eller den nærtståendes) ansvar at få tilskuddet til at slå til.

Arbejdsgiveren skal sørge for at:

• Udbetale løn inkl. tillæg.

• Indbetale ATP, AES, bidrag til barsel.dk, feriepenge, evt. pension m.v.

• Indberette A-skat og arbejdsmarkedsbidrag til Skat.

Arbejdsgiveren kan hente råd og vejledning på www.startvaekst.dk

6.5.2 Kontrol/revision/regulering

Du (eller den nærtstående) skal betale alle udgifter, der vedrører dine hjælperes løn, direkte fra erhvervskontoen. Dvs. alle

de udgifter, der er medregnet i tilskudsberegningen.

Ved bevægelser på kontoen anføres så mange oplysninger som muligt om ind- eller udbetalingen. (art, modtager, periode,

mv.).

Der må ikke ske overførsel til/fra dine private konti, og der må ikke være udbetalinger, der vedrører andet end dine

hjælperes løn.

Arbejdsgiver skal 1 gang årligt i januar aflevere regnskab for, at beløbet er brugt til formålet. Kontoudskrift

fra erhvervskontoen vil som udgangspunkt være tilstrækkelig dokumentation. Regnskabet skal afleveres i

visitationsafdelingen.

Regnskabet skal desuden indeholde en opgørelse over udmålte og forbrugte timer.

Hvis der er forbrugt færre timer end udmålt, skal tilskuddet tilbagebetales til Fredericia Kommune.

(Planlagt hjælp i hjemmet under indlæggelse skal ikke tilbagebetales.) Du kan indgå aftale med

Fredericia Kommune om, at et udbetalt tilskud til uforbrugte timer overføres til det efterfølgende

år og anvendes efter nærmere aftale. Timerne skal som udgangspunkt bruges til det formål, de er

bevilget til. Det kan f.eks. være ekstra timer til ferie, der overføres, fordi du sparer sammen til en

længere ferie.

Når der ikke er behov for at opspare og overføre timer, kan Fredericia Kommune modregne tilskud til

uforbrugte timer i den førstkommende udbetaling.

Tilskud, der ikke er brugt til de formål, der er nævnt i servicelovens § 95 og § 96 stk. 1, skal tilbagebetales til Fredericia

Kommune efter nærmere aftale.

Arbejdsgiveren skal gemme alle bilag i mindst 5 år.

På anmodning fra Fredericia Kommune skal arbejdsgiveren aflevere kontoudskrift og kopi af bilag.

6.6 Hvis borgeren vælger, at et firma skal udbetale løn.

Du (eller en nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) kontakter selv et firma.

Inden arbejdsgiveren underskriver aftale med firmaet, skal din visitator ved Fredericia Kommune godkende firmaets prisniveau.

Når Fredericia Kommune har godkendt prisniveauet betales lønadministration efter regning.

Der gælder samme regler for kontrol/revision/tilbagebetaling/regulering, som hvis arbejdsgiverne selv udbetaler løn.

6.7 Hvis borgeren vælger, at Fredericia Kommune skal udbetale løn.

Når du (eller en nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) har valgt,

at Fredericia Kommune skal udbetale løn, ”overføres” tilskuddet til

Fredericia kommunes lønkontor.


Visitations Afdelingen

More magazines by this user
Similar magazines