Servicedeklaration Bofællesskabet Jupitervej 31 – 45 §108

fredericia.dk

Servicedeklaration Bofællesskabet Jupitervej 31 – 45 §108

Servicedeklaration

Bofællesskabet Jupitervej 31 45

§108

Hvem bor her?

Mennesker med en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne som har behov

for socialpædagogisk støtte. Omfanget af støtten fremgår af beboerens individuelle

§141 handleplan.

Beboerne er primært voksne mennesker som er psykisk udviklingshæmmede i

alderen fra 18 år og opefter.

Det er en forudsætning, at beboeren er relativt selvhjulpen, kan klare sig uden

nattevagt og kan klare sig selv i perioder dag og aften uden at der er personale til

stede i huset.

Formål med ydelsen

Formålet med ydelsen er, at give beboere mulighed for at skabe en tilværelse med

størst mulig selvstændighed og indflydelse på eget liv.

Det sker gennem hjælp til selvhjælp, hvor der ydes trænende og habiliterende

pædagogisk støtte og vejledning. Målet med indsatsen er at borgeren bliver i stand til

at mestre hverdagen og herigennem opleve størst mulig indflydelse på eget liv.

Tilbuddets indhold

Den pædagogiske støtte/vejledning tilrettelægges på baggrund af en vurdering af

beboerens funktionsniveau og behov for hjælp.

Den pædagogiske indsats er helhedsorienteret dvs. indsatsen rummer alle aspekter

i beboernes liv. Der arbejdes med træning/habilitering som skal udvikle de

færdigheder og kompetencer beboerne har således de bliver i stand til at mestre

hverdagslivet.

Alle borgere visiteres til tilbuddet og ydelsen er afhængig af borgerens handleplan.

Handleplanerne behandles minimum en gang årligt, på møder hvori beboeren,


sagsbehandler, bosted og evt. beskæftigelse deltager. Beboeren kan vælge at

invitere pårørende.

Botilbuddet laver en indsatsplan der viser, hvordan målene fra beboerens handleplan

nås. Der udfærdiges statusrapporter som danner grundlag for indsatsplanen.

Indsatsplaner og statusrapporter udarbejdes i samarbejde med den enkelte beboer.

Det er ikke nødvendigvis alle daglige gøremål som vil være indeholdt i handleplanen

og den visiterede ydelse - og det betyder, at beboeren enten forventes at kunne klare

opgaven selv eller at opgaven skal løses gennem andre offentlige ydelser

(eksempelvis mad fra Elbo køkkenet) eller ved at beboeren køber sig til løsning af

opgaven (eksempelvis privat rengøring).

Hverdag og traditioner

Beboerne i bofællesskabet har i hverdagene mulighed for at gå i Aktivitetshuset for at

spise deres frokost. Beboere kan også vælge at spise sammen i fælles lejligheden

eller de kan spise i deres egen bolig. De fleste af beboerne har valgt at tage imod

varm mad fra Elbo køkkenet. Her kan de dagligt vælge mellem forskellige menuer og

spise enten i deres egen lejlighed eller i fællesarealet.

Beboere på Jupitervej 31 -45 har mulighed for en gang årligt at deltage i enten en

fælles ferietur eller i endags ferieaktiviteter afholdt på eller udenfor botilbuddet.

Samlet kan disse tilbud være af maksimalt 5 hverdages varighed. Beboerne drøfter

fælles ferie på beboermøderne.

Medarbejdere/personale

Der er ansat pædagogisk personale som har en relevant faguddannelse.

Der sker en løbende udvikling af viden og pædagogiske metoder bl.a. gennem dialog i

personalegruppen, efteruddannelse, kurser, projekter, litteratur og kollegial

supervision.

Bofællesskabet er en del af Voksenservice og ledes i det daglige af en afdelingsleder

og den daglige leder er under ansvar overfor Handicapchefen.

Samarbejde pårørende/beboere/borgere

Det daglige samarbejde med beboeren er det essentielle i det pædagogiske arbejde.

Beboerne i bofællesskabet holder beboermøder en gang om måneden hvor beboerne i

fællesskab træffer beslutning om dagligdagen, eksempelvis madplan, aktiviteter og

husregler som så vil være gældende for fællesskabet på stedet.


På beboermøderne udfoldes beboerdemokratiet, som er en meget vigtig del af

hverdagen i bofællesskabet. Beboerne fastsætter selv dagsordnen for møderne.

Beboerne er som hovedregel myndige og personalet har derfor sit primære fokus på

borgerens ønsker og behov.

Det er både naturligt og utrolig vigtigt med et godt samarbejde med beboerens

pårørende, og det er til stor støtte for beboeren.

Pårørende kan derfor gøre en stor forskel og er altid velkomne til de forskellige

arrangementer på stedet som løbende annonceres på hjemmesiden, ligesom

pårørende der ønsker at forestå og afholde arrangementer som flere beboere kan

melde sig til, altid er velkomne hertil.

Pårørende er ikke kun en stor og vigtigt ressource for den enkelte borger men også

en vigtig ressource for bofællesskabet. De pårørende kan i samarbejde med

medarbejdere og beboere tage initiativ til tilbud og samvær som giver beboerne høj

livskvalitet.

Fysiske rammer

Bofællesskabet Jupitervej 31-45 hører under Jupitervej Bo-Fællesskab.

Der er otte rækkehuse med terrasse. Hvert bolig indeholder stue, 1 (evt. 2)

værelse(r), køkken, badeværelse, bryggers samt entre. Det ene rækkehus bruges til

fælleslejlighed, kontor og et lille aflastningsværelse.

Bofællesskabet Jupitervej ligger i den vestlige bydel af Fredericia tæt på Fuglsang

skoven og tæt på indkøbscenter.

Boligerne ejes af et boligselskab, og du har lejekontrakt med boligselskabet om din

bolig. Lejekontrakten udarbejdes i forbindelse med visiteringen til bofællesskabet.

Du betaler husleje, el, vand og varme i hht. lejekontrakten.

Boligerne er i et plan og egnede til beboere med mindre fysiske handicaps.

Dog ikke kørestole og liftbrugere.

Praktiske oplysninger

Takster og betaling

Beboerne forpligter sig ved indflytning til at betale til den fælles servicekasse.

Servicekassen afholder udgifter til renholdelse af fælles boligarealer m.v.


Beboerne har mulighed for at være med i den fælles kostkasse, så de kan spise

fælles morgenmad og frokost.

Beboere der ønsker at kunne benytte bofællesskabets bus, betaler et fast månedligt

beløb som dækker al kørsel til sundhedsmæssig behandling som f.eks. læge- og

tandlægebesøg. Anden kørsel som til f.eks. fritidsaktiviteter betaler beboeren statens

lave takst for.

Taksterne for servicekasse, kostkasse og bus findes på gældende takstblad.

Åbningstider fælleslejlighed:

Der er personale til stede/kontaktbart i bofællesskabet

mandag fredag kl. 7.00 kl. 20.00

lørdag søndag kl. 9.00 kl. 18.00

Beboere der lejlighedsvis har behov for at kontakte en nattevagt kan ringe

til Jupitervej Bo-fællesskabs nattevagt på tlf. 22 76 97 08

Kontakt oplysninger

More magazines by this user
Similar magazines