Tosset med sundhed - Fredericia Kommune

fredericia.dk

Tosset med sundhed - Fredericia Kommune

FREDERICIAKOMMUNE

Tosset med sundhed

Sundhedsprojekt for voksne

med Oligofreni i Fredericia

Kommune

Team Voksne Udviklingshæmmede

Oktober 2009


Baggrund Fredericia Kommunes overordnede sundhedspolitiske mål er at fremme den

sociale lighed i sundhed 1 . Det gøres bl.a. ved at fokusere på indsatser til

særligt udsatte borgere med en risikobetonet sundhedsadfærd, såsom borgere

med lavt uddannelsesniveau, lav indkomst, anden etnisk baggrund end

dansk, samt handicaps.

Blandt de voksne med Oligofreni er der mange overvægtige, mange som

spiser for usundt og bevæger sig for lidt.

I Team Voksne Udviklingshæmmede er der i bofællesskaberne, beskæftigelsestilbuddene

og aktivitets- og samværstilbuddene løbende arbejdet med

Kost, Rygning og Motion.

Alle disse tiltag har haft en vis effekt, men vi oplever at stadig flere borgere

har problemer med vægten, der er en statistisk overrepræsentation af brugere,

som har type 2 diabetes, og der er en ringe selvindsigt og forståelse

hos borgerne af, hvorfor det sunde valg er det gode valg.

Indtil nu har der ikke været tradition for at tænke tværgående i sundhedsarbejdet.

Med dette projekt Tosset med sundhed vil vi forsøge at skabe

rammerne og arbejde med sundhed på tværs af beskæftigelse, bolig og

fritidstilbud i forhold til at understøtte en sund livsstil hos brugerne ud fra et

helhedsperspektiv.

Formål At give mulighed for at de udviklingshæmmede kan få en sund livsstil

med sund kost, motion og bevægelse som en sjov og integreret

del af hverdagen.

At medarbejderne er rollemodeller, der kan gå forrest i skabelse af

denne forståelse af bevægelse og sund kost som sjov og naturlig.

Gennem sundhedsfremme at minimere følgesygdomme som type 2

diabetes, hjerte-karsygdomme m.v.

Målgrupper Indsatsen grupperes i to målgrupper:

Succeskriterier

Brugerne

Aktiviteter

1. Medarbejdere

2. Voksne udviklingshæmmede i beskæftigelsestilbud, bofællesskaber

og fritidstilbud i Fredericia Kommuen.

75 % af brugerne er mere aktive og lever sundere efter gennemførelse

af et forløb.

Der er vedtaget en sundhedspolitik på området

85 % af de ansatte i Voksenservice for Udviklingshæmmede har

gennemført et kompetenceudviklingsforløb (deltaget i temadage).

75 % af medarbejdere og brugere har gennemført Hannerupløbet

Medarbejdere

75 % af de ansatte i Voksenservice for Udviklingshæmmede føler sig

kompetente til at tage vare på de udviklingshæmmedes type 2 diabetes

samt rådgive.

60 % af de ansatte i Voksenservice for Udviklingshæmmede oplever

et øget fagligt selvværd.

90 % af de ansatte, der har gennemført en nøglepersonsuddannelse

i diabetes føler, at de er kompetente ressourcepersoner for øvrige

1 Fredericia Kommunes sundhedspolitik. Sundhed gennem livet 2008-2011.

2


medarbejdere.

Aktiviteter Gennem tiden er der er gjort mange tiltag, bl.a. tilbud om sund mad i bofællesskaberne

og på beskæftigelsesstederne, ligesom der har været arbejdet

med KRAM (kost, rygning, alkohol og motion).

Kost

I bofællesskaberne arbejdes der meget med at lave sund kost til borgerne,

på beskæftigelsesstederne er usunde tilbud om kost og drikke, f.eks. sodavand,

kage og slik erstattet af vand, frugt og nødder. Men der arbejdes stadig

på at gøre kosten endnu mere sund.

I Beskæftigelsestilbuddene er der alle steder tilbud om sund kost, ligesom

valgmulighederne i forhold til at købe slik, sodavand, kage m.v. er blevet

kraftigt beskåret eller helt fjernet.

Rygning

Er ikke tilladt i fællesarealer og fælleslejligheder, og der er ikke etableret

særlige rygerum indendørs, hvilket minimerer rygningen kraftigt.

Alkohol

Der er udarbejdet en restriktiv alkoholpolitik for personalet, hvilket medvirker

til at brugerne har rollemodeller der ikke indtager alkohol.

Idræt og bevægelse

I bofællesskaberne er der tilbud om idræt gennem deltagelse i handicapidrætsforeninger,

handicap-ridning (fysioterapi) og afholdelse af en årlig

idrætslejr.

På Beskæftigelsesstedet Proaktiv er der tilbud om mavedans, fitness og

svømning.

På Beskæftigelsesstedet Udegruppen er der fitness 3 gange pr. uge og møder

afholdes som walk-and-talk møder i skoven, hvor man samtidig samler

skrald op på turen.

I Aktivitetshuset er der tilbud om deltagelse i motion gennem ”motion i

dagtimerne”. F.eks. svømning, Qigong, hjertegymnastik, samt bowling 1

gang pr. uge.

Tværgående sigte

Aktiviteterne er tidligere ikke koordineret mellem de forskellige dele, ligesom

samtalen om sundhed med den enkelte borger er blevet sporadisk,

typisk ikke nedfældet som mål og handlinger i indsatsplanerne, før det er

blevet et decideret helbredsproblem i form af f.eks. hjerteproblemer eller

diabetes.

Sundhedsprojektets sigte er derfor at lave tværgående aktiviteter der understøtter

en sund livsstil hos brugerne, at videreudvikle medarbejdernes

kompetencer i forhold til at sundhedsfremme og at skabe en fælles oplevelse

af sundhed og livsstil som en integreret del af den socialpædagogiske

indsats, hvor medarbejdere bruger sig selv som rollemodeller.

Projektet består af en række delelementer som alle har det til fælles at de

går på tværs af organisationens forskellige dele.

1) Vedtagelse af sundhedsprojektet i det fælles MED-udvalg som

går på tværs af beskæftigelse, bolig og fritidstilbud

Med vedtagelsen af et fælles projekt i netop MED-udvalget sikres medarbejderinddragelsen

på forhånd, ligesom forståelsen af medarbejderne som

3


ollemodeller også i forhold til sundhed drøftes.

2) Udarbejdelse af et fælles katalog over motionsaktiviteter og

idrætstilbud

Et fælles katalog giver et samlet overblik over de tilbud som eksisterer,

hvilket dels skal være motiverende i forhold til benyttelse af tilbud på

tværs, dels skal være inspirerende i forhold til at skabe nye tilbud i dialog

med brugerne. Der skal i den sammenhæng arbejdes mere fleksibelt og på

tværs i medarbejdergruppen i forhold til at tage hinandens brugere med til

forskellige aktiviteter.

3) Udarbejdelse af en sundhedspolitik

Drøftelse af en sundhedspolitik med medarbejderne, brugerne og de pårørende.

Den fælles sundhedspolitik skal drøftes bredt før vedtagelse i Det fælles

MED-udvalg, dels for at kvalificere politikken, dels for at italesætte væsentligheden

af den fælles indsats for sundheden, uanset hvor man bor.

Alle medarbejdere vil blive samlet på en temadag for at drøfte sundhedspolitikken,

for at lære mere om sundhed og drøfte deres egen funktion som

rollemodel, samt for at lære om den individuelle samtale med brugeren om

sundhed.

På kurset vil det it-baserede hjul til vurdering af kost og bevægelse på

hjemmesiden www.altomkost.dk blive demonstreret og udarbejdet for hver

enkelt medarbejder. Denne model skal medarbejderne efterfølgende anvende

i samtalen med borgerne i forbindelse med udarbejdelsen af statusbeskrivelsen.

4) Uddannelsesproces for alle medarbejdere i diabetes

Der er ansøgt puljemidler i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til

kompetenceudvikling af alle ca. 170 medarbejdere i forhold til type 2 diabetes,

da der forekommer en overrepræsentation af type 2 diabetes blandt

denne borgergruppe. Kompetenceudviklingen gennemføres i form af to hele

undervisningsdage samt nøglepersonuddannelse til en lille gruppe medarbejdere,

som skal fungere som ressourcepersoner for øvrige medarbejdere.

Dette projekt er særskilt beskrevet i projektbeskrivelse ”Differentieret indsats

for social udsatte borgere med type 2 diabetes”.

5) Et fælles motionsprojekt

Der vil blive arbejdet på, at vi stiller hold til Hannerupløbet 2010, som er et

lokalt motionsløb der afvikles hvert år i august måned.

Til deltagerne vil der blive søgt fondsmidler der kan sikre gratis deltagelse

ligesom der vil blive søgt om midler til finansiering af t-shirts og løbesko for

de brugere som ikke måtte have sådanne.

Organisering I Team Voksne Udviklingshæmmede er der er nedsat en tværgående projektgruppe

for projektet. I projektgruppen sidder 6 medarbejdere som har

ansvar for køkkenet eller som i særlig grad brænder for sundhed, Teamchefen

som fungerer som projektleder og en repræsentant fra kommunens

Sundhedssekretariat som har til formål at kvalificere projektet. Projektgruppen

har til opgave sammen med MED organisationen og ledergruppen

at drive projektet frem.

4


I forhold til det sideløbende diabetesprojektet er der en særlig tværgående

projektorganisation som er beskrevet i projektbeskrivelsen for diabetesprojektet.

Økonomi Der ansøges om i alt 387.000 kr. projektmidler til gennemførelse af temadage,

udarbejdelse af sundhedsprofil, opsætning af træningsprogram, deltagelse

i Hannerupløb, evaluering af projektet m.v.

Der er ansøgt om 872.240 kr. til ekstern finansiering af kompetenceudvikling

af medarbejdere i forhold type 2 diabetes. Midlerne er søgt i Ministeriet

for Sundhed og Forebyggelses pulje til kronikerindsats.

Tidsplan Indsatsen løber over knap 2 år:

4.kvartal 2009

Vedtagelse af projektbeskrivelse og proces i Team-MED.

Udarbejdelse af et katalog over igangværende sundhedsrelaterede

aktiviteter.

1. kvartal 2010

Temadag for medarbejdere, herunder udarbejdelse af sundhedsprofil

for medarbejdere.

Drøftelse af sundhedspolitik med pårørende og borgere.

Vedtagelse af en sundhedspolitik.

Igangværende og evt. nye sundhedsaktiviteter tilbydes brugerne på

tværs af organisationen.

2. kvartal 2010

Gennemførelse af sundhedssamtale, herunder udarbejdelse af sundhedsprofil

på alle brugere.

Implementering af sundhedspolitikken.

Træning til Hannerupløb.

Igangværende sundhedsaktiviteter tilbydes brugerne på tværs af organisationen.

Kompetenceudvikling af medarbejdere i Voksenservice for Udviklingshæmmede

– 1. temadag.

3. kvartal 2010

Træning til og gennemførelse af Hannerupløb.

Igangværende og evt. nye sundhedsaktiviteter tilbydes brugerne på

tværs af organisationen.

Etablering og uddannelse af nøglepersonteam.

4. kvartal 2010

Igangværende og evt. nye sundhedsaktiviteter tilbydes brugerne på

tværs af organisationen.

Kompetenceudvikling af medarbejdere i Voksenservice for Udviklingshæmmede

– 2. temadag.

5


Kvalitetssikring

og evaluering

1. – 2. kvartal 2011

Fornyet sundhedsprofil på alle medarbejdere samt mundtlig evaluering

af kompetenceudviklingsforløbet i forbindelse med medarbejderens

Medarbejder Udviklingssamtale.

Igangværende og evt. nye sundhedsaktiviteter tilbydes brugerne på

tværs af organisationen.

2. kvartal 2011

Fornyet sundhedssamtale, herunder sundhedsprofil på alle brugere.

Igangværende og evt. nye sundhedsaktiviteter tilbydes brugerne på

tværs af organisationen.

3. kvartal 2011

Den samlede evaluering for projekt Tosset med sundhed forelægger.

4. kvartal 2011

Elementer af projektet er klar til at kører i drift i organisationen.

Det er projektgruppen, herunder projektlederens ansvar at projektet bliver

evalueret.

I forbindelse med den årlige statusbeskrivelse med hver enkel bruger indlægges

en decideret sundhedssamtale, hvor Alt-om-kost hjulet anvendes

som samtale- og evalueringsværktøj. Herved sikres at der bliver opstillet

individuelle mål for hver enkel bruger og at de løbende revurderes.

I forbindelse med opfyldelse af succeskriterierne i forhold til aktiviteter registreres

antal deltagere i hhv. kompetenceudviklingsforløbende og Hannerupløbet.

Der gennemføres desuden en mundtlig evaluering af kompetenceudviklingsforløbet

i forbindelse med medarbejderens Medarbejder Udviklingssamtale,

ligesom medarbejdernes egen oplevelse af deres sundhed kan medtages

som et emne i drøftelsen.

6

More magazines by this user
Similar magazines