Familie og børnesundhed (pdf 859kb) - Fredericia Kommune

fredericia.dk

Familie og børnesundhed (pdf 859kb) - Fredericia Kommune

Familie og børnesundhed

Overordnede mål

Fredericia Byråd har som en vision for mål og hovedveje

frem mod år 2012 udarbejdet ”Vision Fredericia

2012”. Dokumentet udtrykker en række holdninger og

bærende værdier for den udvikling og status, der ønskes

at kendetegne Fredericia Kommune i år 2012.

På børne- og ungeområdet er der ønske om at nå følgende

tilstande i 2012:

Fredericia er Danmarks bedste børneby.

Børn og unge får mulighed for at tage et forpligtende

ansvar på sig for andre mennesker.

Børn med særlige behov får ansvarlig og konstruktiv

støtte i nærmiljøet.

Det samlede børnepolitiske værdigrundlag fastholdes.

Disse ”tilstande” ønskes opnået gennem udmøntningen

af en række aktiviteter indenfor en række fastsatte

Børne- og Ungdomsudvalget

indsatsområder. Aktiviteterne søges gennemført i en

takt, som den kommunale økonomi tillader.

Børne- og Ungepolitikken

Byrådet vedtog den 4. december 2006 en ny sektorpolitik.

Mål

Børn og unge skal udvikle sig - hvor forældrene er de

hovedansvarlige - til alsidige og sociale personligheder,

som kan handle og tænke ud fra et demokratisk og

ligeværdigt menneskesyn. Dette skal være udgangspunktet

for arbejdet i daginstitutioner, dagplejen, skoler,

SFO’er og klubber og meget gerne suppleret af de

frivillige organisationer.

Det børnepolitiske værdigrundlag har følgende

indhold:

Værdi: Børn og unge skal opleve tryghed, livsglæde

og lyst til at lære.

Fordi: Vi tror, at børn og unge, der vokser op i

trygge og udfordrende rammer, har de bedste

forudsætninger for at udvikle personlige,

sociale og faglige kompetencer i miljøer,

der bygger på aktiv læring og dannelse.

Værdi: Børn og unge skal under deres opvækst

opleve helhed og sammenhæng og have

ansvar.

Fordi: Vi tror, at der er mange faktorer, der påvirker

et menneske. Familien og fritiden - hele

livssituationen er afgørende for barnets og

den unges udvikling.

Værdi: Børn og unge har krav på respekt, rettigheder,

pligter og at blive hørt.

Fordi: Vi tror, at børn og unge, der møder respekt

fra voksne, vil få det bedste afsæt i tilværelsen

for selv at handle med ansvarlighed og

tillid.

Værdi: Børn og unge skal møde fællesskab, kulturelle

forskelligheder, demokrati og ligeværd.

Fordi: Vi tror, at fællesskab og forskelligheder er

forudsætningen for at børn og unge udvikler

sociale kompetencer, der bygger på tolerance

og demokratiske spilleregler.

1


2

Familie og børnesundhed

Værdigrundlaget for børn og unge danner udgangspunkt

for de overordnede indsatsområder, som er gældende

for daginstitutioner/dagplejen, fritidsklubber og

skoler/SFO’er.

Børne- og Ungdomsudvalget


Familie og børnesundhed

Indsatsområderne er:

1. Alsidig pædagogik

Formålet med dette indsatsområde er at give alle børn

og unge et relevant pædagogisk tilbud, der passer til

deres ressourcer og behov. Børn og unge, der har brug

for en særlig hjælp, skal imødekommes så tidligt som

muligt, så hjælpen kan ydes på en måde, der er mindst

muligt indgribende.

2. Leg, idræt og sundhed

Formålet med dette indsatsområde er at udvikle gode

betingelser for, at børn og unge kan udvikle sig sundt

og udfolde sig alsidigt gennem leg og idræt. Dette er

ikke kun vigtigt at rent fysiske grunde. Vores evne til at

kommunikere, tænke, lære, skabe og indgå i fællesskaber

hænger i høj grad sammen med kropslig udvikling.

3. Internationalisering

Formålet med dette indsatsområde er at kvalificere

børn og unge til at være aktive medborgere i et globalt

netværkssamfund.

4. Målrettede løsninger til børn og unge med

særlige behov

Formålet med dette indsatsområde er, at børn og unge,

som har særlige behov for støtte, tilbydes denne støtte

så tidligt og målrettet som muligt, og på måde, der er

mindst mulig indgribende.

Børn og unge kan have særlige behov af mange grunde.

Der kan være tale om indlæringsmæssige problemer,

sociale og emotionelle problemer, krise i familien

etc. Uanset hvad grunden er, skal børn, unge og familier

altid mødes med blik for deres ressourcer såvel som

deres problemer og risici.

Børne- og Ungdomsudvalget

3


4

Familie og børnesundhed

Mål fra tværgående sektorpolitikker

Der er følgende 4 tværgående politikker:

• Integrationspolitikken

• Handicappolitikken

• Natur- og Miljøpolitikken

• Sundhedspolitikken

I det omfang Klubtilbudsområdet kan understøtte målene

for disse politikker, indarbejdes dette som konkrete

indsatsområder i aktivitetsbeskrivelsen.

Integrationspolitikken

Målet med integrationspolitikken i Fredericia Kommune

er, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk,

bosat i kommunen, har lige muligheder i forhold til

resten af Fredericias borgere og gerne muligheder, der

ligger over gennemsnittet for etniske borgere i andre

kommuner - hvad end det er inden for beskæftigelse,

uddannelse, sundhed, fritid og foreningslivet, eller

socialt.

Målgruppen for Fredericias integrationspolitik er indvandrere,

flygtninge og efterkommere af disse (nydanskere)

– store som små – uanset om borgeren har dansk

eller udenlandsk statsborgerskab og uanset oprindelsesland.

Integrationspolitikken er en række konkrete initiativer.

I aktivitetsbeskrivelsen er der konkrete projekter om

integration, hvor målgruppen er mennesker med anden

etnisk eller kulturel baggrund. Mennesker med anden

etnisk eller kulturel baggrund vil i øvrigt være omfattet

af aktivitetsbeskrivelsens indsatser.

Handicappolitikken

Til realisering af handicappolitikken foreslås det at

gøre Ligebehandling til indsatsområde i 2010. Ligebehandling

er et af de fire temaområder i Handicappolitikken.

I Fredericia Kommune betyder det, at

Børne- og Ungdomsudvalget

ligebehandling forstås som den enkeltes ret til

at leve et liv som alle andre - og pligt til at tage

mest mulig ansvar for egen tilværelse.

indsatserne skal ske i en dialog, som tager afsæt

i den enkelte borgers behov, ressourcer og

principperne om færrest mulige indgreb, selvaktivitet

og integritet. Det handler om at ”møde

mennesket, hvor mennesket er”, så både

borgeren, pårørende og medarbejdere oplever

en værdig, meningsfuld og koordineret indsats

med den kompensation, der måtte være en

forudsætning for dette.

I tilknytning til ligebehandling arbejdes der også med

tilgængelighed. De forskellige indsatser, der vil blive

arbejdet med i det kommende år, er beskrevet i de

respektive aktivitetsbeskrivelser.

Natur- og Miljøpolitikken

Byrådet har i Vision 2012 opstillet ambitiøse mål:

Fredericia skal være kendetegnet ved høj kvalitet,

kompetence og fremsynede natur- og miljøhensyn.

Udviklingen skal skabes gennem engagement hos

kommunen selv, blandt borgere, erhvervsliv og andre

væsentlige aktører på natur- og miljøområdet. Disse

overordnede mål udmøntes i Byrådets Natur- og Miljøpolitik

fra 2008.

Natur- og miljøpolitikken dækker et meget bredt spekter

af temaer. Der sættes imidlertid specielt fokus på

nogle udvalgte temaer: Klima, støj, overfladevand,

natur samt landskab og kulturmiljø. Her har byrådet sat

sig særligt ambitiøse mål. På klimaområdet vil kommunen

selv være en målrettet aktør med særligt fokus

på kommunens egne bygninger og egne transport.

Sundhedspolitikken

Sundhedspolitikken ønsker først og fremmest at prioritere

indsatser, som fremmer social lighed i sundhed.

Der er seks hovedspor, som det foreslås at gøre til

sundhedspolitiske mål for 2010, da der er her, sundhedsudfordringerne

forekommer størst:

Børnene og de unge, samt de miljøer, de færdes

i

Rygning og de skadelige virkninger, som tobakken

forårsager

De voksne, fortrinsvis sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere,

samt kortuddannede på arbejdsmarkedet


Familie og børnesundhed

Fysisk aktivitet med henblik på at gøre de inaktive

borgere aktive

Kronikere

Visse bydeles sundhed

De nævnte pionerindsatser er særligt interessante at

følge, da de indeholder mulighed for at tilføre metodisk

læring på tværs af kommunen. Et af formålene med

pionerindsatserne er at skabe evidens indenfor områderne.

Der skal derfor sikres et systematisk arbejde

med at dokumentere og måle effekt af de udvalgte

pionerindsatser. Indsatserne er samlet set af høj sundhedsfaglig

kvalitet, er kendetegnet ved at være formuleret

på baggrund af inddragelse af borgerne og inkluderer

målsætningen om at fremme social lighed i sundhed.

Børne- og Ungdomsudvalget

Mål fra andre sektorpolitikker

Børn og Ungepolitikken

Sektorpolitikken for Familie og trivsel er sammenskrevet

med Børne- og Unge politikken til en sammenhængende

børnepolitik i 06.

Kultur- og Fritidspolitikken

Sundhedsplejen har blandt andet særlig fokus på bevægelse,

leg og læring, hvor der er iværksat forsøg på

motorisk undersøgelse i et område for at stimulere

motorikken hos små børn så tidligt som muligt.

Administrationspolitikken

Gør sig gældende for de administrative medarbejdere

der har borgerkontakt - og Familierådgiverne i Familie

og Børnesundhed, som varetager administrative opgaver

samt myndighedsafgørelser og råd og vejledning.

Særligt indsatsområde i 10: Slank og lærende.

Der er særlig fokus på at skabe administrative forbedringer.

De administrative opgaver i Familie og Børnesundhed

sammenlægges med henblik på at optimere

den administrative indsats.

5


6

Familie og børnesundhed

Status

1. Alsidig pædagogik

1. Alsidig pædagogik

Fagafdelingen Familie og Børnesundhed er organiseret

i geografisk opdelte grupper, hvor der er sammenfald

med skole- og institutionsafdelingens 4 distrikter.

Der arbejdes på at skabe et tæt tværfagligt samarbejde

imellem 1. og 2.led.

Institutionerne, skolerne, klubberne og Familie og

Børnesundhed.

Den tværfaglige udvikling fremmes igennem fælles

indsats, kontinuerlig mødestruktur både på ledelses- og

medarbejderniveau, fælles metodeudvikling, uddannelse

og projekter. Målet er at fremstå som Fredericia

kommunes samlede tilbud til børn/unge og deres familier.

I efteråret 07 blev der etableret 15 distriktsgrupper

(Familie og Børnesundhedsteam) bestående af en

sundhedsplejerske, en familierådgiver og en psykolog.

Formålet med de 15 teams er at understøtte arbejdet i

1.led. Fredericia metoden kaldes fra Skakspil til red

alert. Metoden er, at alle i 1.led. kan henvende sig til et

Familie og Børnesundhedsteam, hvor de kan få tværfaglig

hjælp i forhold til de problemstillinger, som de

møder i arbejdet med børn, unge og deres forældre.

Alle fagpersoner er ligeværdige og spiller ind med

netop deres faglighed - for at få alle fagligheder i spil.

Fra skakspil til red alert betyder, at fagpersoner tidligere

har ventet på næste træk i (det tværfaglige arbejde)

skakspil til den ny metode, hvor alle trækker samtidig,

og reglerne skabes undervejs afhængigt af de hændelser,

som må/ kan opstå både uforudsete og planlagte.

Metodeudviklingen er relativ ny, og er stadig i implementerings-

og forankringsfasen. Metoden kræver

fortsat bevågenhed, opkvalifikation af 2. leds. medarbejdere

samt hele AKT- organisationen, og ledelsesforankring

i 1.led.

Målet er i 09, at der udarbejdes en kommunikationsstrategi

på, at alle fagpersoner, som arbejder med børn

og unge i Fredericia kommune, skal være bekendt med

Familie og Børnesundhedsteams, såfremt de får behov

for at blive understøttet i deres arbejde.

Der vil i 4.kvartal 09 bliver lavet en brugerundersøgelse

i forhold til, om kommunikationsstrategien har opfyldt

målet.

Børne- og Ungdomsudvalget

Der er et ønske om, at der etableres KKP ( koordinerende

kontaktpersoner) i alle distrikter. De koordinerende

kontaktpersoner medvirker som brobyggere

imellem. 1. og 2.led.

KKP arbejder i 1.led., hvor lederne i 1. led. giver KKP

opgaver, men KKP er organisatorisk ansat i 2.led. hvor

de har base, fagligt kendskab, og bliver udviklet og

opkvalificeret til opgaverne i 1. led.

Der skal i skoleåret 08/09 samarbejdes med skoleafdelingen

omkring etablering af skoletilbud i distrikterne,

der modsvarer de lokalt forankrede tilbud på Familie-

og Børnesundhedsområdet.

Ny metode: Familierådslagning er blevet afprøvet i

distrikt Syd og Syd/Syd i skoleåret 07/08. Metoden

ønskes udbredt til endnu et distrikt som en fælles metode

i det forbyggende og sociale arbejde.

Metoden inddrager familierne til selv at finde løsninger

i forhold til deres børn/unge.

PPR indgår i metodeudvikling sammen med skoleafdelingen

i forhold til LP-modellen.

Familierådslagning: Der er arrangeret uddannelse af

alle rådgivere og sundhedsplejersker i Familierådslagning

i juni 09.

Kommunikationsstrategi: Der arbejdes p.t. på en kommunikationsstrategi

vedr. formidling af brug af Familie

og børnesundhedsteams. Der forventes at foreligge en

plan for evaluering af akt-medarbejdernes kendskab til

Familie og børnesundhedsteams i efteråret 09.

Der er etableret et samarbejde med Skjoldborgvejens

skole om etablering af et undervisnings -tilbud til de

børn, der ikke kan gå i distriktsskolen. Tilbuddet er i

forslagsform, men iværksættes pr. 01.08.09 i samarbejde

med Skjoldborgvejens skole.

LP- modellen understøttes i skoleområdet og der uddannes

yderligere LP- vejledere til det antal skoler der

starter med modellen pr. 01.08.09. 2 skoler går ind i 2

år, hvor der nu arbejdes med at understøtte skolernes

arbejde.

2. Leg, idræt og sundhed

Sundhedsplejen sætter fokus på en ny pædagogisk

praksis ”Du bestemmer selv”.

Sundhedsplejen har fokus på overvægt i daginstituti-


Familie og børnesundhed

onsområdet.

Sundhedsplejen laver motorisk screening af alle børn

og der foretages opfølgning/måling af BMI ved indskolingen.

Udviklingen følges som indsats i budgetopfølgning

resultat/mål.

Temaet: Sex og prævention får særlig opmærksomhed i

09.

I uge 44 2009 gennemgår sundhedsplejerskerne uddannelsen

omkring ” du bestemmer selv” og metoden

implementeres i arbejdet med eleverne på skolerne.

I konsulentfunktionen indgår overvægt som et tema,

der er fokus på overvægt i førskole alderen. BMI indgår

i indskolingsundersøgelserne og antallet af overvægtige

følges nøje.

Der søges om økonomiske midler til indsatsområdet

sex og prævention.

Der tilbydes rygestopkurser på Skansevejensskole og

Treldevejensskole

3. Målrettede løsninger til Børn og Unge med særlige

behov

Fokus på 0- 6-års området. Tidlig opsporing i daginstitutionsområdet,

hvor der deltages i et KL-projekt sammen

med daginstitutionsafdelingen. Herudover udarbejdes

der en kortlægning af behovet for foranstaltninger/samarbejdet

imellem PPR, støttekorpset og Familiecentret.

Udvikling af Børnehuset. De ældste børn og deres

familier tilbydes støtte i andre foranstaltninger f.eks.

efterskoleophold med tilknytning til Børnehuset.

Udvikling af et samarbejde med de øvrige lokale tilbud

på Skansen for børn over 10 år.

Udvikling af et nyt tilbud på Skansen. Projekt Basement

og Up-Stairs sammenlægges i et nyt tilbud for

børn/unge på 10 – 16 år. Der vil fremover blive et

fælles tilbud med mange undergrupperinger afhængigt

af børnenes/de unges forskellige behov for støtte på et

givent tidspunkt.

Socialt gruppearbejde målrettet de behov sårbare

børn/unge og deres forældre har, tilkobles udvikling af

tilbud på Skansen.

Fokus på udvikling af skoletilbud til børn, som frekventere

de sociale lokale forankrede foranstaltninger.

Børne- og Ungdomsudvalget

Herunder etablering af en lektiecafe på Skansen med

ekstern lærer fra Ungdomsskolen.

Ledelsen i Familie og Børnesundhed har et særligt

indsatsområde:

Dokumentation og evaluering i 09 i forhold til de målrettede

løsninger til børn og unge med særlige behov

Status:

Projekt tidlig indsats: Der er planlagt en særlig tværfaglig

indsats i to daginstitutioner fra 01.09.09.

Der arbejdes på en fælles kortlægning af indsatsen /

samarbejdet på småbørnsområdet p.t.

Sammenlægning af Upstairs og Basement er gennemført.

Foranstaltningen er i lokalerne på Vejlevej 14,

hvor Ryttergrøftvejensskole tidligere havde lokaler.

Udviklingen af fælles nyt tilbud er iværksat og forventes

gennemført sommeren 09.

Der evalueres på gruppearbejde og evt. iværksættelse

af nye grupper i efteråret 09.

Ledelsen arbejder p.t. med indsatsområdet Dokumentation

og evaluering.

Der har været afholdt en intern temadag.

Hvert fagområde skal efterfølgende udvælge et monofagligtområde,

hvor der arbejdes med dokumentation/evaluering

af en indsats i 09-10.

Familiecenteret og Familierådgivningens samarbejder

med SFI i et projekt omkring effektmåling af familiekonsulent/hjemme

hos.

Sundhedsplejen er ved at udarbejde en brugerundersøgelse

i forhold til deres indsats hos familier med nyfødte.

Tandplejen ønsker at evaluere på ny metode/sagsgang i

forhold til børn med særlige behov, der tidligere udeblev,

hvor der nu er særlig fokus på at målgruppen

kommer til tandlæge.

PPR at ved at formulere deres indsatsområde.

Fredericiakommune v. Familie og Ungdomscentret:Basement

og Børnehus er blevet valgt som foregangskommune

sammen med 9 andre kommuner, på

det forebyggende felt.

Det er konsulentfirmaet COWI som styrer projektet

over de næste 4 år. Herudover deltager SFI, styrelsen

7


8

Familie og børnesundhed

og KL.

SFI laver evaluering/dokumentation ude i kommunerne

på projekterne. Det betyder, at der laves evidens på

vores metoder i det forebyggende arbejde af SFI.

Herudover er F-Sisu blevet inddraget i forhold til evaluering

og fortsat udvikling/udnyttelse af det fælles

potientale i Familie og Børnesundhed. Dette F-Sisu

projekt er på tværs af hele Familie og Børnesundhed i

de næste 2 år.

Børne- og Ungdomsudvalget


Familie og børnesundhed

Indsatsområder i 2010

Oversigt over egne indsatsområder 2010

1. Alsidig pædagogik

2. Leg, idræt og sundhed

3. Målrettede løsninger til børn og unge

med særlige behov.

Oversigt over indsatsområder fra de tværgående

sektorpolitikker 2010

Handicappolitkken:

Klub/aflastningstilbud til unge teenager

med diagnoser i autisme spektret.

Aflastningstilbud på Stendahlen for 0-

6 årige multihandicappede børn.

Sundhedspolitikken:

Børne- og ungeprofil – nyt datamateriale

som udgangspunkt for nye indsatser.

1. Alsidig pædagogik

Sundhedsråd på skolerne

Unge og rusmidler

Fagafdelingen Familie og Børnesundhed er organiseret

i geografisk opdelte grupper, hvor der er sammenfald

med skole- og institutionsafdelingens 4 distrikter.

Der arbejdes på at skabe et tæt tværfagligt samarbejde

imellem 1. og 2.led.

Institutionerne, skolerne, klubberne og Familie og

Børnesundhed.

Den tværfaglige udvikling fremmes igennem fælles

indsats, kontinuerlig mødestruktur både på ledelses- og

medarbejderniveau, fælles metodeudvikling, uddannelse

og projekter. Målet er at fremstå som Fredericia

kommunes samlede tilbud til børn/unge og deres familier.

I efteråret 07 blev der etableret 15 distriktsgrupper

(Familie og Børnesundhedsteam) bestående af en

sundhedsplejerske, en familierådgiver og en psykolog.

Formålet med de 15 teams er at understøtte arbejdet i

1.led. Fredericia metoden kaldes fra Skakspil til red

alert. Metoden er, at alle i 1.led. kan henvende sig til et

Børne- og Ungdomsudvalget

Familie og Børnesundhedsteam, hvor de kan få tværfaglig

hjælp i forhold til de problemstillinger, som de

møder i arbejdet med børn, unge og deres forældre.

Alle fagpersoner er ligeværdige og spiller ind med

netop deres faglighed - for at få alle fagligheder i spil.

Fra skakspil til red alert betyder, at fagpersoner tidligere

har ventet på næste træk i (det tværfaglige arbejde)

skakspil til den ny metode, hvor alle trækker samtidig,

og reglerne skabes undervejs afhængigt af de hændelser,

som må/ kan opstå både uforudsete og planlagte.

Metodeudviklingen er relativ ny, og er stadig i implementerings-

og forankringsfasen. Metoden kræver

fortsat bevågenhed, opkvalifikation af 2. leds. medarbejdere

samt hele AKT- organisationen, og ledelsesforankring

i 1.led.

Målet i 09 var, at der blev udarbejdet en kommunikationsstrategi

på, at alle fagpersoner, som arbejder med

børn og unge i Fredericia kommune, skal være bekendt

med Familie og Børnesundhedsteams, såfremt de får

behov for at blive understøttet i deres arbejde.

Der er fortsat i 2010 behov for stor fokus på den fælles

indsats imellem 1.led. og 2.led.

Familie og Børnesundhed deltager sammen med daginstitutionsområdet

og 9 andre kommune i et KL projekt:

Tidlig opsporing på daginstitutionsområde. Der ønskes

afprøvet et tværfagligt samarbejde i to udvalgte institutioner:

Peter Ågården og Kløverløkken, hvor to af

Familie og Børnesundhedsteams skal gøre en særlig

tværfaglig indsats, sammen med det pædagogiske personale

i institutionerne og specialpædagogiskcenter

Roden. Der ønskes afprøvet, om der via denne særlige

tværfaglige indsats, kan skabes bedre mulighed for

inklusion af børn med særlige behov i daginstitutionerne.

KKP:Der ansættes 1 KKP indsatsperson i 2010. Der er

igennem de sidste 1½ år skabt gode erfaringer med et

forsøg på en ny funktion som koordinerende kontaktperson.

Forsøget er afprøvet i distrikterne syd og en del

af nord. Alle distrikter efterspørger en koordinerende

kontaktperson. KKP arbejder forebyggende med børn

og familier for at afhjælpe problemerne på et tidligt

tidspunkt, således problematikkerne ikke udvikler sig

til, at det på sigt bliver nødvendigt, at oprette sager i

Familie g Børnesundhed. Herudover har KKP en funktion

som brobygger imellem 1.led. og 2.led.

Ny metode: Familierådslagning er blevet afprøvet i

distrikt Syd og Syd/Syd i skoleåret 07/08. Metoden

ønskes udbredt til alle distrikter i 2010 , som en fælles

metode i det forbyggende og sociale arbejde.

Metoden inddrager familierne til selv at finde løsninger

9


10

Familie og børnesundhed

i forhold til deres børn/unge.

PPR indgår fortsat i 2010 i metodeudvikling sammen

med skoleafdelingen i forhold til LP-modellen .

Der arbejdes på implementering af kommunal læsestrategi

– fra sprog til læsning i samarbejde med skoleafdelingen

og dagtilbud/klub.

2. Leg, idræt og sundhed

Unge og Rusmidler: Der arbejdes med en to årig udviklings

proces, hvor der forsøges at skabe en koordineret

indsats på tværs af voksenservice, Familie og Børnesundhed,

skoleafdelingen og institutionsafdelingen i

forhold til unge og rusmider. Projektet er delt i en forebyggelsesdel

og en behandlingsdel, som skal understøtte

den samlede indsats.

Sundhedsprofilen: Med afsæt i sundhedsprofilen for

børn og unge, skal sundhedsplejen medvirke ved udmøntning

af tiltag.

Sundhedsplejen har fortsat fokus på overvægt i daginstitutionsområdet.

Sundhedsplejen laver motorisk screening af alle børn

og der foretages opfølgning/måling af BMI ved indskolingen.

Udviklingen følges som indsats i budgetopfølgning

resultat/mål.

Sundhedsplejen skal implementere ny lovgivning og

kvalitetssikre indskolingsundersøgelserne.

Temaet: Sex og prævention får fortsat særlig opmærksomhed

i 10.

Tandplejen:

Der er p.t. en venteliste på 200 patienter til tandreguleringsklinikken.

Ventelisten stiger år for år og udgør en

betydelig faglig og økonomisk risiko.

Internt i Tandplejen forsøges det at mindske ventelisteproblemet

ved, at øge produktionen.

I 07 er der overført hjælpepersonale fra almentandplejen

til Tandreguleringen - 0,4 tandplejer og 1,0 klinikassistent.

Der er endvidere på tandreguleringsklinikken

udbygget med en behandlerstol mere.

Det er ikke umiddelbart realistisk, at ventetiden til

tandregulering kan afskaffes indenfor de eksisterende

rammer, men det forsøges at nedbremse udviklingen af

ventelisten, som er blevet forøget igennem en længere

Børne- og Ungdomsudvalget

årrække.

Fredericia og Middelfart er indgået i et tæt samarbejde

omkring etablering af en ny fælles ortoklinik. Klinikken

forventes at stå klar til brug i sommeren 10.

Tandklinikkerne på skolerne er ved at være nedslidte.

Der er i alt 6 klinikker, hvoraf de 5 behandlingsenheder

er mere end 35 år gamle. Det betyder, at udstyret er

nedslidt og trænger til fornyelse.

Der er budgetteret med rådighedsbeløb over de næste 3

år, til at klinikkerne moderniseres og udstyret fornyes.

Der skal sideløbende hermed arbejdes på, at der omorganiseres

således der fremover bliver 3 team.

Hvert team skal samarbejde på 2 klinikker. P.t. er der 6

teams på 6 klinikker.

Moderniseringen vil gøre teamdannelsen muligt og

sikre tandplejens fremtidige faglige udvikling.

3. Målrettede løsninger til Børn og Unge med særlige

behov

Ledelsen i Familie og Børnesundhed har et særligt

indsatsområde:

Dokumentation og evaluering i 09 og 10 i forhold til de

målrettede løsninger til børn og unge med særlige behov

Der har været afholdt en intern temadag.

Hvert fagområde skal efterfølgende udvælge et monofagligtområde,

hvor der arbejdes med dokumentation/evaluering

af en indsats i 09-10.

Familiecenteret og Familierådgivningens samarbejder

med SFI i et projekt omkring effektmåling af familiekonsulent/hjemme

hos.

Sundhedsplejen er ved at udarbejde en brugerundersøgelse

i forhold til deres indsats hos familier med nyfødte.

Tandplejen ønsker at evaluere på ny metode/sagsgang i

forhold til børn med særlige behov, der tidligere udeblev,

hvor der nu er særlig fokus på at målgruppen

kommer til tandlæge.

PPR at ved at formulere deres indsatsområde.

Fredericiakommune v. Familie og Ungdomscentret:Basement

og Børnehus er blevet valgt som foregangskommune

sammen med 9 andre kommuner, på

det forebyggende felt.

Det er konsulentfirmaet COWI som styrer projektet

over de næste 4 år. Herudover deltager SFI, styrelsen


Familie og børnesundhed

og KL.

SFI laver evaluering/dokumentation ude i kommerne

på projekterne. Det betyder, at der laves evidens på

vores metoder i det forebyggende arbejde af SFI.

Herudover er F-Sisu blevet inddraget i forhold til evaluering

og fortsat udvikling/udnyttelse af det fælles

potientale i Familie og Børnesundhed. Dette F-Sisu

projekt er på tværs af hele Familie og Børnesundhed i

de næste 2 år.

Udvidelse af Basement:

Der er stor stigning i mængden af unge i aldersgruppen

10 – 16 år, som har brug for en foranstaltning som

forebyggelse/alternativ til anbringelse udenfor hjemmet.

Igennem de sidste 3 år, har der været stor efterspørgsel

af ydelser til målgruppen. Der er p.t. visiteret

60 børn/unge til Basement. Familie og Børnesundhed

har brug for at udvikle tilbuddet, så tilbuddet har den

nødvendige faglige kvalitet, til at imødekomme de

unges behandlingsbehov. Der er brug for at tilfører

Basement ressourcer til personale, vagttelefon, aktiviteter/forplejning,

samt ung til ung ordning.

Udvidelse af pladser i Børnehuset:

Der er behov for at tilfører personaleressourcer, for at

kunne udvide normeringen i Børnehuset.

Der etableres en satellit på Vejlevej, som en del af

tilbuddet i Børnehuset. Tilbuddet er alternativ til anbringelse

udenfor hjemmet. Der er p.t. 20 børn visiteret..

Tilbuddet blev i 2004 etableret med 6 – 8 indskrevne

børn.

Etablering af et aflastnings tilbud på Stendahlen:

Der ønskes etableret/afprøvet en aflastningsordning

for multihandicappede børn i aldersgruppen 0 – 6 år i

daginstitutionen Stendahlen. Aflastningsordningen

tilbydes to gange i ugen i tidsrummet 16.30. – 20.30.

Der vil være 4 børn hver aften i ordningen. Der visiteres

til foranstaltningen i handicapgruppen – Familie og

Børnesundhed. Aflastningsordningen vil blive modulopbygget.

Et modul er 3.mdr. med aflastning 1 eller 2

aftener om ugen, afhængigt af behov.

Aflastning/klubtilbud til unge teen-ager med diagnoser

indenfor autisme spektret:

Der er behov for et lokalt forankret

klub/aflastningstilbud til teen-ager med diagnoser i

autisme spektret. Der ønskes etableret et fælles tilbud

imellem Institutionsafdelingen og Familie og Børnesundhed.

Klubafdelingen tilbyder klubaftner til målgruppen.

Herudover tilbydes en tillægspakke for 6 – 8

unge 1x ugentlig, hvor der via handicaprådgivningen i

Børne- og Ungdomsudvalget

Familie og Børnesundhed visiteres til en aflastningsordning

med overnatning i forlængelse af en klubaften.

.

Unge mødre i uddannelse:

Der ansøges om eksterne projektmidler, til at arbejde

med unge mødre i mødre grupper, med henblik på, at

de bliver en del af de 95% som får en ungdomsuddannelse.

Projektet er på tværs af voksenområdet og Familie

og Børnesundhed.

Projektet forankres på Familie og Ungdomscentret,

hvor der p.t. er ca. 30 unge mødre i mødregrupper.

Grupperne varetages af sundhedsplejersker og familiekonsulenter

hvor formålet er, at give de unge mødre

redskaber til, at mestre deres liv med børn. Disse grupper

ønskes udbygget med en uddannelsesrettet indsats.

11


12

Familie og børnesundhed

Problemområder

Foranstaltningsområdet

Der har igennem de sidste år, været en stigning i antallet

af børn og og unge med særlig behov for støtte.

Det er børn og unge der har brug for en foranstaltning i

henhold til servicelovens bestemmelser.

Foranstaltningerne er dels i forhold til børn og unge

med ondt i livet/adfærdsproblemer og dels foranstaltninger

i forhold til et fysisk/psykisk handcicap.

Området er rammebelagt og ikke mængdereguleret.

Der er igennem de senere år omplaceret midler fra

dyre anbringelser til udvikling af lokal forankret tilbud,

som alternativ til eksterne tilbud.

Det er ikke længere muligt at omplacere midler, således,

at der fortsat kan udvikles tiltag, der kan imødekomme

børnene og de unges behov lokalt på en kvalitativ

faglig forsvarlig måde.

.

Der etableres nye aflastningstilbud til handicappede

børn, ligesom Børnehuset og Basement tilføres økonomiskemidler

i 10, for at kunne imødekomme det

nuværende behov.

Området og stigningen i udgifterne følges tæt, men er

særdeles sårbar overfor særlig ekstremt dyre anbringelser

udenfor hjemmet. Det kan eksempelvis være ungdomssanktioner

eller multihandicappede børn, der skal

anbringes på døgninstitution en opholdsbetaling på 1,5

-2,5 mill. kr. pr. år.

Børne- og Ungdomsudvalget


Familie og børnesundhed

Budgetforudsætninger

Budget- og regnskabstal

Drift

1.000 kr.

2010 prisniveau

Regnskab Budget Budget

Overslagsår

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

UDGIFTER 175.983 175.583 176.932 177.458 177.591 176.941 176.937

INDTÆGTER -29.785 -26.630 -22.314 -18.561 -18.588 -18.038 -18.036

I ALT 146.198 148.953 154.618 158.897 159.003 158.903 158.901

…heraf (netto)

Rammebelagt 139.707 142.473 148.360 152.302 152.379 152.280 152.278

Ikke rammebelagt 6.492 6.480 6.258 6.595 6.624 6.623 6.623

Lønsum 59.034 59.930 60.327 61.232 61.302 61.375 61.372

Politikområder:

Rammebelagt:

Kommunal sundhedstjeneste

8.173 6.764 7.947 8.029 8.033 8.029 8.033

Tandpleje 15.851 15.579 16.003 16.146 16.152 16.149 16.145

Pædagogisk psykologisk

rådgivning

11.983 12.427 12.907 12.848 12.850 12.850 12.849

Familieafdelingen 12.955 14.185 16.395 17.236 17.295 17.372 17.372

Behandlingsudgifter 90.745 93.518 95.108 98.043 98.049 97.880 97.879

Ikke rammebelagt:

Behandlingsudgifter 6.492 6.480 6.258 6.595 6.624 6.623 6.623

Budget- og regnskabstal

Anlæg

1.000 kr.

Budget

Overslagsår

2010 prisniveau

485501 Udskiftning af udstyr i

2010 2011 2012 2013

skoleklinikkerne

485502 Flytteomkostninger ny

600 600 600 0

tandreguleringsklinik 300

Børne- og Ungdomsudvalget

13

More magazines by this user
Similar magazines