214325_2011 da_ts - Fredericia Kommune

fredericia.dk

214325_2011 da_ts - Fredericia Kommune

EUT/S S129

08/07/2011

214325-2011-DA

08/07/2011 S129

http://ted.europa.eu/TED

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter -

Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214325-2011:TEXT:DA:HTML

DK-Fredericia: Kaffe, te og hermed beslægtede produkter

2011/S 129-214325

UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Varer

DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER)

Fredericia Kommune

Gothersgade 20

7000 Fredericia

DANMARK

Telefon +45 72107371

E-mail: andreas.madsen@fredericia.dk

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed http://www.fredericia.dk/Borger/Sider/default.aspx

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Se under kontakt(er) ovenfor

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede

dialog og et dynamisk indkøbssystem) kan fås ved henvendelse til: Se under kontakt(er) ovenfor

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Se under kontakt(er) ovenfor

I.2) DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHEDS ART OG HOVEDAKTIVITET(ER)

Regionalt eller lokalt kontor

Generelle offentlige tjenester

Den ordregivende myndighed køber på vegne af andre ordregivende myndigheder Ja

DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND

II.1) BESKRIVELSE

II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten

Udbud på levering af kaffe, te og maskiner.

II.1.2) Kontrakttype og udførelses- eller leveringssted

Varer

NUTS-kode DK

II.1.3) Bekendtgørelsen vedrører

Udarbejdelse af en rammeaftale

II.1.4) Oplysninger om rammeaftalen

Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed: Periode i måneder: 48

Anslået samlet værdi af indkøbene i løbet af hele rammeaftalens varighed

anslået værdi ekskl. moms 84 000 000,00 DKK

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Udbuddet vedrører levering af:

— delområde 1: kaffe og te,

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter -

Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

1/6

1/6


EUT/S S129

08/07/2011

214325-2011-DA

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter -

Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

— delområde 2: køb og leje af kolbemaskiner, bryggeanlæg, instantmaskiner og friskbrygautomater, og,

— delområde 3: flydende kaffe og lån af maskiner til flydende kaffe.

II.1.6) CPV-Klassifikation (Common Procurement Vocabulary)

15860000, 15840000, 39700000, 39220000, 42200000

II.1.7) Er dette udbud omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb?

Ja

II.1.8) Opdeling i delaftaler

Ja

skal der afgives bud på en eller flere delaftaler

II.1.9) Alternative tilbud vil blive taget i betragtning

Nej

II.2) ORDRENS MÆNGDE ELLER OMFANG

II.2.1) Samlet mængde eller omfang

Udbuddet vedrører levering af:

— delområde 1: et sortiment af kaffe og te i flere kvaliteter og pakningsstørrelser, herunder også bæredygtige

og økologiske produkter. Desuden tilbehør i forbindelse med kaffe- og te brygning.Området andrager en samlet

årlig omsætning på ca. 12 000 000 DKK,

— delområde 2: leje og køb af et sortiment af kolbemaskiner, bryggeanlæg, instantmaskiner og

friskbrygautomater i flere kvaliteter og størrelser og tilhørende tilvalg af service. Området andrager en samlet

årlig omsætning på ca. 5 000 000 DKK, og,

— delområde 3: et sortiment af flydende kaffe i flere kvaliteter. Desuden ønskes, at der bliver stillet maskiner til

flydende kaffe til rådighed vederlagsfrit. Området andrager en samlet årlig omsætning på ca. 4 000 000 DKK.

Kontrakten vedrører således en kontrakt på 24 måneder, hvor udbyder har mulighed for at forlænge aftalen med

2x12måneder.

II.2.2) Optioner

Ja

beskrivelse af disse optioner: Mulighed for forlængelse 2x12 måneder.

foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner: i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)

Antal gange, der er mulighed for forlængelse 2

II.3) KONTRAKTENS VARIGHED ELLER FRIST FOR DENS OPFYLDELSE

Periode i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER

PARTI NR. 1

BETEGNELSE Kaffe og te

1) KORT BESKRIVELSE

Et sortiment af kaffe og te i flere kvaliteter og pakningsstørrelser, herunder også bæredygtige og

økologiskeprodukter. Desuden tilbehør i forbindelse med kaffe- og te brygning.

2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)

15860000, 15840000

3) MÆNGDE ELLER OMFANG

Der vil være flere oplysninger omkring mængde og omfang i udbudsmaterialet. Dog andrager delområde 1 en

årlig omsætning på ca. 12 000 000 DKK.

08/07/2011 S129

http://ted.europa.eu/TED

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter -

Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

2/6

2/6


EUT/S S129

08/07/2011

214325-2011-DA

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter -

Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/

FÆRDIGGØRELSE

5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER

PARTI NR. 2

BETEGNELSE Maskiner

1) KORT BESKRIVELSE

Der ønskes tilbud på leje og køb af et sortiment af kolbemaskiner, bryggeanlæg, instantmaskiner

ogfriskbrygautomater i flere kvaliteter og størrelser og tilhørende tilvalg af service.

2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)

39220000, 39700000, 42200000

3) MÆNGDE ELLER OMFANG

Der vil være flere oplysninger omkring mængde og omfang i udbudsmaterialet. Dog andrager delområde 2 en

årlig omsætning på ca. 5 000 000 DKK.

4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/

FÆRDIGGØRELSE

5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER

PARTI NR. 3

BETEGNELSE Flydende kaffe og lån af maskiner til flydende kaffe

1) KORT BESKRIVELSE

Der ønskes tilbud på et sortiment af flydende kaffe i flere kvaliteter. Desuden ønskes, at der bliver stillet

maskiner til flydende kaffe til rådighed vederlagsfrit.

2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)

15860000, 15840000

3) MÆNGDE ELLER OMFANG

Der vil være flere oplysninger omkring mængde og omfang i udbudsmaterialet. Dog andrager delområde 3 en

årlig omsætning på ca. 4 000 000 DKK.

4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/

FÆRDIGGØRELSE

5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER

DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER

III.1) BETINGELSER I KONTRAKTEN

III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles

Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til Udbyder. Det skal af

anmodningen fremgå, med hvilken tilbudsgiver Udbyder kan føre afklarende drøftelser med bindende

virkningfor de(n) øvrige tilbudsgiver(e).

III.1.4) Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten

Nej

III.2) BETINGELSER FOR DELTAGELSE

III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller

handelsregister

08/07/2011 S129

http://ted.europa.eu/TED

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter -

Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

3/6

3/6


EUT/S S129

08/07/2011

214325-2011-DA

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter -

Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Udfyldt ogunderskrevet

tro- og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf.

Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997), oplysninger vedr. skat, miljøbeskyttelse og

arbejdsmiljø samt udelukkelsesforhold.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Udfyldt og underskrevet

dokument med virksomhedsoplysninger. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne

gives for hver deltager i konsortiet.

I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin

virksomhed,virksomhedens årsregnskab for de seneste 3 år.

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

I muligt omfang, anføres referencer over de betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af

de seneste 3 år i forhold til det/de delområde(r) der bydes ind på. Udbyder kan på baggrund af referencelisten

vurdere, hvorvidt tilbudsgiver kan løfte opgaven.

III.2.4) Reserverede kontrakter

Nej

III.3) SPECIFIKKE VILKÅR FOR TJENESTEYDELSESKONTRAKTER

III.3.1) Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession

III.3.2) Juridiske personer bør anføre navn og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre

kontrakten

DEL IV: PROCEDURER

IV.1) TYPE PROCEDURE

IV.1.1) Type procedure

Begrænset

IV.1.2) Begrænsning af det antal økonomiske aktører, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltage

Planlagt antal økonomiske aktører 5

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Der foretages en objektiv og saglig vurdering

af anmodningerne på baggrund af de i prækvalifikationsmaterialets anførte egnethedskriterier. Det vuderes på

denne baggrund, hvilke tilbudsgivere der antages at kunne løfte opgaven på de enkelte delområder.

IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører i forbindelse med forhandlingerne eller dialogen

IV.2) TILDELINGSKRITERIER

IV.2.1) Tildelingskriterier

det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Delområde 1: Pris. Vægtning 60

2. Delområde 1: Kvalitet. Vægtning 40

3. Delområde 2: Pris. Vægtning 70

4. Delområde 2: Kvalitet herunder tekniske specifikationer. Vægtning 30

5. Delområde 3: Pris. Vægtning 60

6. Delområde 3: Kvalitet. Vægtning 40

IV.2.2) Der vil blive anvendt elektronisk auktion

Nej

IV.3) ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

08/07/2011 S129

http://ted.europa.eu/TED

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter -

Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

4/6

4/6


EUT/S S129

08/07/2011

214325-2011-DA

IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed

11/8910

IV.3.2) Forudgående offentliggørelse(r) om samme kontrakt

08/07/2011 S129

http://ted.europa.eu/TED

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter -

Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter

Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter 10.8.2011 - 12:00

Skal der betales for dokumenterne? Nej

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

10.8.2011 - 12:00

IV.3.5) Frist for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte kandidater

IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dansk.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

IV.3.8) Fremgangsmåden ved åbning af bud

DEL VI: SUPPLERENDE OPLYSNINGER

VI.1) ER DER TALE OM GENTAGNE OFFENTLIGE INDKØB

Nej

VI.2) VEDRØRER KONTRAKTEN ET PROJEKT/PROGRAM, DER FINANSIERES AF FÆLLESSKABSMIDLER?

Nej

VI.3) YDERLIGERE OPLYSNINGER

Udbuddet omfatter flere kommuner i 12-by Gruppens Indkøbscentral, herunder Esbjerg Kommune, Fredericia

Kommune, Herning Kommune, Ikast/Brande Kommune, Kolding Kommune, Odense Kommune, Silkeborg

Kommune, Svendborg Kommune, Sønderborg Kommune, Vejle Kommune, Aarhus Kommune, Randers

Kommune, Holstebro Kommune.

Afhentning af prækvalifikationsmateriale samt al øvrig kommunikation, vil foregå på: http://www.fredericia.dk/

OmKommunen/Sider/Udbud/Kommunale-udbud.aspx.

VI.4) KLAGEPROCEDURER

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Kampmannsgade 1

1780 København V

DANMARK

Telefon +45 33307621

Internet: http://www.klfu.dk

Fax +45 33307799

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om frist(er) for indgivelse af klager: Se venligst www.klfu.dk for præcise oplysninger og

frister.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrencestyrelsen

Nyropsgade 30

1780 København V

DANMARK

Telefon +45 72268065

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter -

Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

5/6

5/6


EUT/S S129

08/07/2011

214325-2011-DA

Internet: http://www.ks.dk

08/07/2011 S129

http://ted.europa.eu/TED

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter -

Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

VI.5) DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE:

6.7.2011

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter -

Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

6/6

6/6

More magazines by this user
Similar magazines