Idegrundlag - Fredericia Kommune

fredericia.dk

Idegrundlag - Fredericia Kommune

2. Idegrundlag

Virkeliggørelse af masterplanen

skal være omkostningsneutral for

kommunen.

Masterplanens idegrundlag bygger

i øvrigt på nedenfor viste diagram.

Den unikke beliggenhed

Fredericia Kommunes

erhvervspolitik

Vision

”Danmarks hurtigst voksende

erhvervsområde”

Investeringslystinvesteringssikkerhed

Arealets unikke beliggenhed

er planens forudsætning. Det der skaber

muligheden/grundlaget for visionen.

Fredericia Kommunes

erhvervspolitik

afstikker kursen og angiver værdigrundlaget

for erhvervs-fremmearbejdet i kommunen.

En forudsætning for succes er helhed og

overensstemmelse i alt, hvad kommunen

foretager sig. Masterplanens værdier, vision,

mål og hensigter må derfor være sammenfaldende

med erhvervspolitikken.

Visionen

er pejlemærket. Hvad vil vi med masterplanen.

Vi vil tilstræbe, at det areal der omfattes

af planen udvikles til ”Danmarks hurtigst

voksende erhvervsområde”.

Investeringslyst og investeringssikkerhed

angiver den forudsætning, der må skabes

for at motivere erhvervsvirksomheder til at

lokalisere sig i området, hvilket naturligvis

er en afgørende forudsætning for, at visionen

kan opfyldes.

2.1 Arealets unikke beliggenhed

Vel næppe nogen anden lokalitet i Danmark

er infrastrukturmæssigt beliggende bedre

end udviklingsbåndet langs motorvejen

mellem Den nye Lillebæltsbro og Taulov.

● centralt placeret i Danmark ved porten til

kontinentet.

● direkte ved motorvejen og ved et af Danmarks

største motorvejskryds, hvor motorvejen

fra Sverige/Sjælland/Fyn deler sig i

en nordgående (Jylland/Norge) og sydgående

(Tyskland/Europa) retning.

● ved hovedbanen, der er koblet på det europæiske

højhastighedsnet, og adskillige

områder har mulighed for direkte opkobling.

Området rummer et af Danmarks største erhvervsmæssige

udviklingspotentialer.

Dette areal med dets potentialer udgør forudsætningen

for visionen bag masterplanen.

Vi skal naturligvis sikre, at potentialet udnyttes

optimalt.

2.2 Masterplanen og den nye

erhvervspolitik.

Masterplanen er en naturlig del – et indsatsområde

- af den nye erhvervspolitik og udarbejdes

helt i overensstemmelse med politikkens

værdier, visioner og mål.

5


6

Ifølge den nye erhvervspolitik skal vi turde

satse i Fredericia. Vi skal stille krav til miljøbevidsthed

og kvalitet. Vi skal være i

stand til at vælge ”til”, men især turde vælge

”fra”.

Den erhvervspolitiske vision i Fredericia er:

”sammen tør vi vælge nye veje for at udvikle

Fredericia til en dynamisk og attraktiv

by, som er kendetegnet ved kvalitet, miljøbevidsthed

og kompetence.”

Masterplanen lever her op til erhvervspolitikken.

● Masterplanen er at turde satse, fordi filosofien

bag planen er, at kommunen går foran,

planlægger langsigtet, helhedsorienteret

og fremadrettet og investerer i overordnet

infrastruktur og byggemodning for derved

at sikre, at kommunen til enhver tid

(hyldevare) kan tilbyde attraktive og byggeklare

erhvervsarealer til stort set alle virksomhedstyper.

● Masterplanen er dynamisk, idet dens vision

udtrykker vækst og fremdrift. Den fastlægger

en vision og handler derefter. Vækst

skaber vækst, og væksten skabes på kommunens

initiativ.

● Masterplanen går nye veje, fordi vi i langt

højere grad end tidligere:

- vil sikre at den overordnede infrastruktur

og byggemodning udføres fra start og i høj

kvalitet. Varen skal være på lager - klar til

kunden

- vil øge selekteringen af nye erhvervsvirksomheder

generelt, idet det som udgangs­

punkt stilles krav om, at virksomheden bidrager

til kommunens værdier/

erhvervspolitik

- vil øge selekteringen af masterplanens enkelte

udviklingsområder ved mere præcist

at fastlægge hvilke erhvervstyper, der kan

lokaliseres i de enkelte områder afpasset efter

områdets styrker. Med den øgede selektering

følger, at vi skal have mod til at sige

nej til virksomheder med et bestemt lokaliseringsønske,

hvor ønsket ikke passer med

masterplanens selektering

- vil stille større krav til placering, arkitektur,

beplantning, miljøforhold og til den

samlede kvalitet. Specielt ved meget synlige

arealer mod motorvejen og det overordnede

vejnet vil der blive stillet skærpede krav.

Alt i alt udtrykker masterplanen en mere visionær

og nytænkende måde at udvikle erhvervsarealer

på.

Et andet mål i erhvervspolitikken er, at velstand

og velfærd også i fremtiden skal være

kendetegnende for Fredericia Kommune

ved:

● at øge antallet af bæredygtige og holdbare

jobs

● at sikre, at alle fredericianere er i beskæftigelse

● at sikre vækst i indkomsten hos den enkelte

fredericianer over landsgennemsnittet

Også her understøtter masterplanen er­

hvervspolitikken.

Planens vision er at få nye virksomheder til

kommunen. Alt andet lige betyder nye virksomheder

nye og flere jobs. Det vil højne

velfærden og øge indtjeningen hos den enkelte

fredericianer.

Et element i masterplanen er også at skabe

større mulighed for, at eksisterende erhvervsvirksomheder,

der i dag af flere grunde

er uhensigtsmæssigt placeret, kan få mulighed

for en bedre og mere hensigtsmæssig

placering. Det er kommunens politik at

hjælpe sådanne virksomheder bedst muligt

f. eks ved mageskifte.

Under erhvervspolitikkens afsnit vedr. lokalisering

af nye erhvervsvirksomheder fremgår

det mere specifikt, at der skal sættes fokus

på:

● klar profil for ønskede virksomheder

● specialiseret udbud af virksomheder

● krav til nyretablerede virksomheder om

arkitektur, miljø, kvalitet etc.

● målrettet og selektiv indsats for at tiltrække

nye virksomheder

Alle disse krav opfylder masterplanen, idet

den som nævnt lægger op til en øget selektering

af erhvervsområderne og dermed et

mere specialiseret udbud af erhvervsarealer

og klare signaler om hvilke virksomhedsprofiler,

brancher mv., der ønskes i de enkelte

områder, ligesom planen lægger op til


øgede krav til virksomhedernes arkitektur,

beplantning, miljøbevisthedskvalitet etc.

Masterplanen er i sig selv en målrettet indsats

for at tiltrække nye virksomheder.

2.3 Visionen

Masterplanens vision: at området skal være

”Danmarks hurtigst voksende erhvervsområde”

er enkelt og klar men samtidig meget

ambitiøst.

2.4 Investeringslyst og

investeringssikkerhed

Hvis visionen skal lykkes, er det afgørende,

at virksomheder vil finde det attraktivt og

bliver motiveret til at lokalisere sig i området.

Derfor er Masterplanen samtidig en strategisk

planlægning, der fokuserer på at skabe

gunstige lokaliseringsbetingelser for fremtidens

erhverv.

Der er sammenfald mellem det virksomheder

fokuserer på og kommunens og masterplanens

erhvervspolitiske værdier, vision og

mål.

● arealets unikke beliggenhed er i sig selv

et væsentlig lokaliseringsparameter

● den dynamiske vækstorienterede masterplan

er ligeledes et lokaliseringsparameter i

sig selv. Vækst skaber som nævnt vækst.

Øget efterspørgsel. At lokalisere sig i et sådant

område giver derfor værditilvækst og

dermed investeringssikkerhed

● ved at investere i planlægning, infrastruk­

tur, byggemodning og kvalitet fra start ska­ centralt for virksomderne.

ber vi investeringslyst og investeringssikkerhed.

Virksomhederne kan se, hvad de For løbende at tiltrække virksomheder er

her og nu får for pengene, og hvilke udvik­ det Masterplanens koncept løbende at marlingsmæssige

perspektiver der er i området. kedsføre området og udvikle nye måder at

samarbejde med private investorer og virk­

● den øgede selektering af erhvervsområ­ somheder på. Det skal ske med udgangsderne

er helt i tråd med udviklingstenden­ punkt i en dialog mellem kommunen, inveserne

på området og giver virksomheden storer og virksomheder.

sikkerhed for :

0. Det indstilles, at det "gamle" erhvervs­

- Hvilken type nabo han får. Virksomheder område i Taulov opgraderes til samme

ser deres eget koncept i relation til andres standard som områderne i Masterplanen.

- Rammevilkårene er afgørende for, hvordan

virksomhederne kan udvilke sig og skabe

vækst og velstand

- Virksomheder vælger i stigende grad at

placere sig i områder, hvor rammevilkårene

bedst understøtter netop deres virksomhed.

Der er derfor potentialer i at opdyrke et

samspil mellem virksomhederne i et område.

At få virksomhederne til at spille sammen

inden for rammerne af et bestemt koncept

med hensyn til produkttype, salg, interiør

og eksteriør m.v.

- De øgede krav til placering, arkitektur, beplantning,

miljøforhold og kvalitet falder

ligeledes helt i tråd med nye virksomhedskoncepter.

Områderne skal være oplevelsesrige.

Høj kvalitet og det unikke er nye virksomhedskoncepter

der får større og større

betydning. Et områdes visuelle udtryk får

større betydning. Smukke facader, høj signalværdi

og helhed med omgivelser der er

7


8

3. Planlægning og

hovedstruktur

Masterplanens hovedstruktur tager udgangspunkt

i at skabe et billede – en hovedstrukturmæssig

skitse - af, hvordan kommunen

kan se ud fuldt udbygget m.h.t. erhverv,

boliger, overordnede infrastrukturelle

anlæg, grønne kiler, naturområder o.s.v.

Formålet hermed er at sikre langsigtet perspektiv,

kvalitet og sammenhæng i den

overordnede planlægning og sikre optimal

udnyttelse af de investeringer, der foretages

i infrastrukturen.

I mange byregioner udgør netop den fysiske

infrastruktur en barriere for et dynamisk og

sammenhængende arbejdsmarked, og for

virksomhedernes mulighed for effektivt og

hurtig distribution af varer og tjenesteydelser.

En veludbygget og sammenhængende

infrastruktur er væsentlig for Fredericias

mulighed for vækst, og som nævnt er netop

beliggenheden vel Fredericias største styrke.

God infrastruktur handler om mere end veje,

jernbanespor, havn osv.

Kvalitet og fremsynethed i byplanlægningen

er lige så centralt for, om vækstmulighederne

kan udnyttes. Hvis kommunen skal

være attraktiv for både virksomheder og

borgere, skal planlægningen ske med respekt

for alle interesser såsom bæredygtighed,

natur, kultur, arkitektur, æstetik osv.

For at sikre at planlægningen gennemføres i

overensstemmelse med idegrundlaget og

ovenstående, gennemføres planlægningen i

hovedtræk efter det forløb, der fremgår af

diagrammet til højre.

3.1 Overordnet infrastruktur - fuld

udbygget kommune

Kortet på modstående side viser en skitse

til en fuldt udbygget kommune med hensyn

til overordnet infrastruktur og erhvervsarealer.

Hvert udviklingsområde, jf. Masterplanen

afgrænses (fysiske barrierer, naturlige

forhold mv.) og gives navn/nr. Såfremt der

er behov herfor, kan områder opdeles i delområder.

1. Det indstilles at skitsen side 9, visende

kommunen fuldt udbygget, godkendes som

overordnet princip og danner grundlag for

den erhvervsmæssige udbygning i Fredericia

Kommune.

3.2 Løbende prioritering af

områderne

Masterplanen udpeger et stort antal byudviklingsområder

til bolig, erhverv og centerformål.

Alle områderne skal på sigt byudvikles,

men en sideløbende indsats i alle områder

er ressourcemæssigt ikke muligt. Der skal

derfor foretages en første prioritering af,

hvilke områder der skal satses på at byudvikle

først til erhverv- og centerformål.

Overordnet

infrastruktur

(Fuld udbygget kommune)

Områdets styrker

Hvilke erhverv/brancher

er området velegnet til?

Andre krav?

Fastlæggelse områdets

interne hovedstruktur

m.h.t.vejadgang, interne veje og

overordnet beplantning

Fastlæggelse områdets

overordnede

bebyggelsesprincip/

bebyggelsesplan

Rumlige skitser

Krav arkitektur/beplantning og

andre næremere angivne krav

Planlægning

Regionplan

Kommuneplan

Lokalplan

Projektering

Udførelse

More magazines by this user
Similar magazines